LÝ LUẬN     VĂN HỌC     BÌNH LUẬN     PHỎNG VẤN     VỤ ÁN LIÊN QUAN     NHÓM ĐÀLẠT    TIỂU SỬ

"Sau mấy chục năm được nhà trường xã hội chủ nghĩa trau dồi bao nhiêu tri thức về khoa học tự nhiên, về triết học Mác-Lê, về chính trị ... thì bây giờ các chi bộ lại không còn coi chúng tôi là thành phần công nông gần đảng nữa mà chuyển thành tầng lớp trí thức tiểu tư sản bấp bênh ! Trở thành kỹ sư, tiến sĩ, giáo sư ... thì lại xa đảng hơn lúc chưa đi học !. Nghĩa là trên thực tế thì chất Đảng ngược chiều với chất trí thức ! Đó là điều nghịch lý".....Dắt Tay Nhau, Đi Dưới Tấm Biển Chỉ Đường của Trí Tuệ - Hà Sĩ Phu 1988

"Khẳng định vai trò quyết định của tự do và phát triển không có nghĩa là khi có hai điều kiện ấy thì tự khắc sẽ có Bình đẳng và Bác ái mà không cần đến hoạt động khuyến thiện và nỗ lực tranh đấu của con người. Không thể lấy khát vọng thay cho qui luật, nhưng khát vọng đúng sẽ xúc tiến nhanh qui luật...." Đôi Điều Suy Nghĩ của Một Công Dân - Hà Sĩ Phu 1993

"Mọi hoạt động Tranh đấu của con người từ cổ chí kim , không có gì ra ngoài ý nghĩa của chữ QUYỀN CON NGƯỜI. "Quyền Con người" ngày nay đã trở thành vấn đề toàn cầu không nước nào có thể lẩn tránh, điều ấy đánh dấu một bước trưởng thành khổng lồ của văn minh nhân loại. Ở đâu có áp bức bất công, ở đâu con người bị đối xử phi lý đều có thể tìm nơi "Quyền Con Người" một điểm tựa để tranh đấu, ít nhất cũng là điểm tựa tinh thần. Mặt khác. từ ánh sáng chung nhất về "Quyền Con Người", con người có thể nhìn lại những trào lưu Tranh đấu của mình một cách có cơ sở khách quan, khoa học và sáng suốt hơn..." Chia Tay Ý Thức Hệ - Hà Sĩ Phu 1995

Bài Viết Mới

Thư cảm ơn của Hội Ái Hữu Tù Nhân Chính Trị và Tôn Giáo Việt Nam

SDRUŽENÍ

VIETNAMSKÝCH POLITICKÝCH A NÁBOŽENSKÝCH VĚZŇŮ

Vietnamese Political and Religeous Prisoners Friendship Association

(VPRPFA)

webová stránka: www.hahtncttg.org  e-mail: hahtncttg@gmail.com

mobil: +84986449992

                                                                                       Ve Vietnamu dne 20. 1. 2007

                                                         PODĚKOVÁNÍ

Jeho Excelenci,

Váženému pánu Václavu Havlovi,

Vážený pane Havle,

Sdružení vietnamských politických  a náboženských vězňů obdrželo zprávu od pana Martina Vidláka, Vašeho asistenta a zástupce Vaší Kanceláře, že jste ráčil přijmout naše pozvání, abyste se stal čestným členem Poradní a dozorčí rady našeho Sdružení.

Sdružení vietnamských politických  a náboženských vězňů tuto Vaši pozornost a přízeň považuje pro sebe za nesmírnou čest. Vaše účast je pro naše Sdružení obrovským povzbuzením a inspirací k dalšímu rozvoji. My, bývalí političtí a náboženští vězňové ve Vietnamu, chováme velký obdiv a úctu k tomu, jak jste skvěle dovedl Vaši zemi, Českou republiku, k nesmírně úspěšné transformaci. Vybudování demokracie a právního státu ve Vaší zemi po likvidaci onoho utopického učení je také věcí, po níž náš lid dnes touží!

Těšíme se, že nám svěříte své zkušenosti především pro rozvoj činnosti našeho Sdružení, ale i v zájmu urychlení demokratizace ve Vietnamu.

Dovolte, abychom Vám, vážený pane Havle, popřáli pevné zdraví a vyjádřili Vám naši bezmeznou vděčnost.

                                 Jménem Sdružení vietnamských politických  a náboženských vězňů

 

                                  J.Ct. Thich Thien Minh                        Ha Si Phu, Csc.

                                              Předseda                                  Člen poradní rady               

 


LÝ LUẬNNN    VĂN HỌC    BÌNH LUẬN    PHỎNG VẤN    VỤ ÁN LIÊN QUAN    NHÓM ĐÀLẠT    TIỂU SỬ