LÝ LUẬN     VĂN HỌC     BÌNH LUẬN     PHỎNG VẤN     VỤ ÁN LIÊN QUAN     TIỂU SỬ

"Sau mấy chục năm được nhà trường xã hội chủ nghĩa trau dồi bao nhiêu tri thức về khoa học tự nhiên, về triết học Mác-Lê, về chính trị ... thì bây giờ các chi bộ lại không còn coi chúng tôi là thành phần công nông gần đảng nữa mà chuyển thành tầng lớp trí thức tiểu tư sản bấp bênh ! Trở thành kỹ sư, tiến sĩ, giáo sư ... thì lại xa đảng hơn lúc chưa đi học !. Nghĩa là trên thực tế thì chất Đảng ngược chiều với chất trí thức ! Đó là điều nghịch lý".....Dắt Tay Nhau, Đi Dưới Tấm Biển Chỉ Đường của Trí Tuệ - Hà Sĩ Phu 1988

"Khẳng định vai trò quyết định của tự do và phát triển không có nghĩa là khi có hai điều kiện ấy thì tự khắc sẽ có Bình đẳng và Bác ái mà không cần đến hoạt động khuyến thiện và nỗ lực tranh đấu của con người. Không thể lấy khát vọng thay cho qui luật, nhưng khát vọng đúng sẽ xúc tiến nhanh qui luật...." Đôi Điều Suy Nghĩ của Một Công Dân - Hà Sĩ Phu 1993

"Mọi hoạt động Tranh đấu của con người từ cổ chí kim , không có gì ra ngoài ý nghĩa của chữ QUYỀN CON NGƯỜI. "Quyền Con người" ngày nay đã trở thành vấn đề toàn cầu không nước nào có thể lẩn tránh, điều ấy đánh dấu một bước trưởng thành khổng lồ của văn minh nhân loại. Ở đâu có áp bức bất công, ở đâu con người bị đối xử phi lý đều có thể tìm nơi "Quyền Con Người" một điểm tựa để tranh đấu, ít nhất cũng là điểm tựa tinh thần. Mặt khác. từ ánh sáng chung nhất về "Quyền Con Người", con người có thể nhìn lại những trào lưu Tranh đấu của mình một cách có cơ sở khách quan, khoa học và sáng suốt hơn..." Chia Tay Ý Thức Hệ - Hà Sĩ Phu 1995

NHỮNG VỤ ÁN

 


Tư liệu lưu trữ


1. Vụ án “Cố ý làm lộ Bí mật Nhà nước” năm 1995
(cùng với Lê Hồng Hà và Nguyễn Kiến Giang)
2. Vụ “Vi phạm Luật xuất bản” năm 1999
3. Vụ án “Phản bội Tổ Quốc” năm 2000
(cùng với Mai Thái Lĩnh)
4. Vụ vu cáo của Báo An ninh Thế ,
rồi quản chế và đấu tố (2001-2003).
5. Những vụ Công an tiếp tục gây phiền nhiễu và gây sự
sau khi đã hết hạn quản chế (2003-2005).


1 - VUÏ AÙN “COÁ YÙ LAØM LOÄ BÍ MAÄT NHAØ NÖÔÙC” naêm 1995
Ñôn khieáu naïi Ñaëng thò Thanh Bieân
COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM
Ñoäc laäp - Töï do - Haïnh phuùc
Kính göûi : - Vieän Kieåm saùt Nhaân daân toái cao
- Boä Noäi vuï, Cuïc An ninh ñieàu tra
- Toøa aùn Nhaân daân Haø noäi
- Cô quan An ninh ñieàu tra, Coâng an Haø noäi
- Cô quan An ninh ñieàu tra Laâm ñoàng

Toâi laø Ñaëng thò Thanh Bieân,53 tuoåi,caùn boä nghæ höu. Laø vôï oâng Nguyeãn Xuaân Tuï töùc Haø Só Phu nguyeân laø caùn boä nghieân cöùu khoa hoïc thuoäc Vieän Khoa hoïc Vieät nam, phoù tieán só Sinh hoïc, nay ñaõ nghæ höu.
Hai vôï choàng chuùng toâi ñeàu nguï taïi 4E Buøi thò Xuaân, Ñaø laït, Laâm ñoàng.
- Ngaøy 22/11/1995 choàng toâi töø Ñaø laït ñi Haø noäi thaêm gia ñình vaø baïn beø.
- Ngaøy 04/12/1995 choàng toâi bò cô quan An ninh ñieàu tra Haø noäi baét giöõ,vì “ñaõ coù haønh vi chieám ñoaït bí maät nhaø nöôùc”
- Ngaøy 22/8/1996 Toøa aùn nhaân daân Haø noäi ñöa choàng toâi ra xeùt xöû vì toäi danh “coá yù laøm loä bí maät nhaø nöôùc” , taïi Toøa aùn nhaân daân Haø noäi, vaø bò keát aùn 12 thaùng tuø.
- Hieän nay choàng toâi ñang bò giam giöõ taïi traïi giam B14, Haø noäi.

Thöa caùc oâng.
Ñaõ hôn moät thaùng nay toâi soáng trong tình traïng hoang mang lo laéng, maát heát loøng tin vaøo söï coâng minh chính tröïc cuûa phieân toøa vaø cuûa cô quan Anh ninh ñieàu tra Coâng an Haø noäi. Ai laø ngöôøi baûo veä chuùng toâi? Cô quan naøo baûo veä chuùng toâi ñeå bôùt ñi nhöõng noãi ñau, noãi oan öùc maø vôï choàng chuùng toâi ñaõ phaûi chòu ñöïng gaàn moät naêm nay?
Hoâm nay,30/9/1996, hoài 14g30 taïi traïi giam B14 Haø noäi toâi ñöôïc gaëp choàng toâi. Choàng toâi caên daën toâi : “Em ôû ngoaøi ñi ñöùng caån thaän, khoâng laïi bò toâng xe, vaø keû caép giaät tuùi”. Luùc ñoù coù söï giaùm saùt cuûa oâng quaûn giaùo Taâm. Phaûi chaêng hình aûnh bò toâng xe giaät tuùi do Coâng an baøy ra, roài ñöôïc keát thaønh toäi “ñaõ coù haønh vi chieám ñoaït bí maät nhaø nöôùc” ñaõ thaønh daáu aán, moät noãi ñau, noãi oan öùc cuûa choàng toâi : OÂng Haø Só Phu, caùn boä khoa hoïc giaøu loøng yeâu nöôùc, yeâu nhaân daân maø bò keát toäi oan uoång nhö vaäy !
Toâi khoâng theå caàm loøng ngoài chôø ñeán khi choàng toâi heát haïn tuø. Buoäc toâi phaûi caàm buùt vieát leân nhöõng ñieàu raát thaät trong phieân toøa xeùt xöû choàng toâi ñeå kính trình leân caùc quyù caáp laõnh ñaïo xem xeùt, huûy boû vuï aùn , traû laïi ngay töï do cho choàng toâi laø oâng Haø Só Phu.
1) Toâi xin pheùp trình baøy vaøi ñieàu toâi ghi nhaän ñöôïc töø trong phieân toøa ngaøy 22/8/1996 :
- OÂng chuû toïa Nguyeãn Sôn goïi : Bò caùo Nguyeãn Xuaân Tuï coù yù kieán gì veà baûn Caùo traïng ñaõ ñoïc ?
- OÂng Nguyeãn Xuaân Tuï noùi “Coù ” vaø oâng noùi : “ Ngay trang ñaàu baûn caùo traïng ñaõ ghi baét quaû tang toâi coù haønh vi chieám ñoaït bí maät nhaø nöôùc laø sai hoaøn toaøn vôùi thöïc teá.. Luùc ñoù toâi ñang ñi xe ñaïp veà phía Bôø hoà thì coù hai ngöôøi ngoài xe gaén maùy röôït saùt , toâng vaøo xe laøm toâi ngaõ. Toâi chöa kòp ñöùng vöõng daïy thì coù ngöôøi giaät tuùi, toâi chöa kòp keâu thì ñaõ thaáy ñoâng ngöôøi , trong ñoù coù nhieàu Coâng an vaây quanh. Coâng an daãn toâi vaø ngöôøi giaät tuùi veà ñoàn Coâng an Haøng Baøi. Keû giaät tuùi ñöôïc ngoài yeân. Moät Coâng an giaèng tuùi toâi ñoøi xem coù maát gì khoâng. Toâi noùi toâi khoâng maát gì caû nhöng toâi vaãn bò khaùm tuùi , luïc soaùt roài laäp bieân baûn laø toâi bò baét quaû tang ñang chieám ñoaït bí maät nhaø nöôùc. Thaät laø voâ lyù! Cöù laøm nhö toâi laø giaùn ñieäp bieät kích bò baét quaû tang ñang môû khoùa kho löu tröõ hoà sô quoác gia !”. OÂng Tuï khi noùi thì quay maët veà phía chuùng toâi, oâng coøn laáy tay laøm ñoäng taùc môû khoùa.
Chuû toïa Nguyeãn Sôn rung chuoâng noùi: “Bò caùo Nguyeãn Xuaân Tuï quay maët leân, khoâng ñöôïc keå daøi doøng, chæ ñöôïc pheùp noùi ñoàng yù hay khoâng ñoàng yù vôùi baûn Caùo traïng thoâi !”.
Caû phoøng xöû aùn moïi ngöôøi ngôù ra. Khoâng ngôø söï vieäc vuï aùn xaûy ra trôù treâu nhö vaäy.
Sau khi döï phieân toøa, ngaøy 23/8/1996 hoài 8g30 toâi tôùi cô quan An ninh gaëp oâng Trung taù Vuõ Hieàn laø ngöôøi kyù leänh baét choàng toâi. Toâi noùi : “Thöa oâng,ngaøy hoâm qua trong phieân toøa oâng ñaõ nghe roõ choàng toâi noùi roài chöù? Caùc oâng baøy troø toâng xe giaät tuùi choàng toâi, roài vu caùo traéng trôïn cho choàng toâi thaät vaäy sao? Toâi thaáy thaät xaáu hoå, thaät ñau xoùt cho caùc oâng, nhöõng ngöôøi naém quyeàn löïc vaø phaùp luaät maø phaûi laøm nhö theá ! Trong baûn Caùo traïng caùc oâng coøn ghi thu giöõ taïi nhaø toâi 32 ñóa vi tính, 3 baêng caùt xeùt, 265 taøi lieäu. Taïi sao caùc oâng laïi ghi laäp lôø nhö vaäy? Bieân baûn khaùm nhaø vaø bieân baûn khui môû nieâm phong toâi ñaõ trao taän tay caùc oâng ngaøy 18/12/1995 khoâng leõ caùc oâng khoâng ñoïc? Thöa oâng 32 ñóa vi tính thì 30 ñóa laø chöông trình cuûa maùy nhö caùc teäp tin ñieàu haønh, caùc phoâng chöõ ...v ...v...Coøn 2 ñóa kia laø ghi nhöõng lôøi bình veà caùc baøi vieát cuûa choàng toâi. Ba baêng caùtxeùt thì 1 baêng laø baêng traéng coøn 2 baêng cuõng ghi caùc lôøi bình veà baøi vieát cuûa choàng toâi. Coøn 256 taøi lieäu nhö trong baûn Caùo traïng ñaõ ghi maäp môø thì trong bieân baûn khaùm nhaø cuûa cô quan An ninh Laâm ñoàng ñaõ ghi roõ laø 3438 trang, nhöng taát caû khoâng coù taøi lieäu naøo laø taøi lieäu maät !”.
OÂng Trung taù Vuõ Hieàn noùi : ngaøy hoâm qua oâng baän, khoâng coù maët döï phieân toìa(!), trong ban Caùo traïng khoâng ghi “ñaõ coù haønh vi chieám ñoaït bí maät nhaø nöôùc” maø chæ ghi “coá yù laøm loä bí maät nhaø nöôùc”. Coøn caùc con soá ghi caùc hieän vaät trong baûn caùo traïng laø ñeå sau naøy traû laïi choàng toâi.
Buoåi khaùc,ngaøy 4/9/1996 taïi cô quan ñieàu tra Coâng an Haø noäi, oâng Vuõ Hieàn coøn ñe doïa toâi neáu traû lôøi phoûng vaán caùc baùo chí thì seõ bò baét. Vaø luoân nhaéc nhôû toâi “khoâng ñöôïc noùi, khoâng ñöôïc noùi”.
Toâi thieát nghó, neáu chieåu theo boä luaät toá tuïng hình söï cuûa nhaø nöôùc Vieät nam thì beân baét ngöôøi nhö theá laø ña vi phaïm vaøo ñieàu khoaûn naøo, haún caùc oâng coù theå chæ roõ cho toâi ñöôïc bieát !
2) Coøn veà söï keát toäi “coá yù laøm loä bí maät nhaø nöôùc” , toâi cuõng xin trình baøy nhöõng ghi nhaän raát thaät trong phieân toøa. Ba luaät sö baøo chöõa cho caùc bò caùo ñeàu ñaõ phaùt bieåu vaø cuøng chung yù :
* Phieân toøa xeùt xöû khoâng coù vaät chöùng.
* Ngöôøi giaùm ñònh böùc thö cuûa oâng Voõ vaên Kieät laø taøi lieäu toái maät cuûa nhaø nöôùc laïi khoâng coù maët taïi phieân toøa.
* Trong vuï aùn, coù 4 baûn photocopy böùc thö cuûa oâng Voõ vaên Kieät thì Coâng an ñaõ thu laïi caû, roài laïi ruùt ra khoûi hoà sô vuï aùn ñöa leân noäp cho vaên phoøng chính phuû .
* Nhö vaäy laø khoâng coù ñoä thieät haïi do vuï aùn gaây ra.
Caùc bò caùo ñeàu ñaõ chöùng minh ñöôïc raèng mình khoâng heà coá yù laøm loä bí maät nhaø nöôùc gì caû.
Beân Coâng toá khoâng baùc boû ñöôïc yù kieán naøo cuûa luaät sö cuõng nhö cuûa bò caùo. Phía luaät sö ñaõ ñeà nghò baõi boû phieân toøa, hoaëc ngöøng ñeå tieáp tuïc ñieàu tra, vì chöa ñuû yeáu toá caáu thaønh toäi phaïm. Luaät sö Traàn Laâm coøn noùi :” Neáu xeùt veà maët chính trò thì khoâng neân coù phieân toøa naøy seõ coù lôïi hôn”.
Kính thöa caùc quyù caáp laõnh ñaïo.
Toâi laø ngöôøi vôï cuûa moät ngöôøi choàng laø moät nhaø trí thöùc nghieân cöùu khoa hoïc. Toâi thaáy choàng toâi voâ toäi maø bò keát aùn oan nhö vaäy, thaät khoâng ñaønh loøng.
Kính ñeà nghò caùc caáp laõnh ñaïo xem xeùt laïi,huûy boû vuï aùn vaø traû laïi töï do cho choàng toâi laø Haø Só Phu.
Haø noäi ngaøy 30 thaùng 9 naêm 1996
Kính ñôn
Ñaëng thò Thanh Bieân

VEÀ VIEÄC OÂNG HAØ SÓ PHU BI BAÉT
Hoaøng Tieán
Toâi laø baïn oâng Haø Só Phu. Quaù trình baét oâng vaø xöû oâng taïi toaø aùn Haø Noäi ngaøy 22.8.1996, baùo chí khoâng ñöôïc töôøng thuaät, chæ ñöôïc ñöa vaøi tin vaén taét theo leänh treân, neân toâi thaáy mình coù traùch nhieäm phaûi trình baøy nhöõng ñieàu toâi bieát veà vuï aùn Haø Só Phu, vaø nhaân ñaây noùi vaøi ñieàu veà quyeàn töï do daân chuû ôû nöôùc mình.
Cuoái thaùng 11-1995, Haø Só Phu töø Ñaø Laït ra Haø Noäi. OÂng ñi thaêm hoï haøng vaø baïn beø quen bieát. Ngaøy 29.11.1995, toâi ñöôïc coâng an phöôøng Thanh Xuaân Baéc (nôi toâi cö truù) môøi ra ñoàn, hoûi veà taùc giaû Haø Só Phu vöøa ôû Ñaø Laït ra vaø nhöõng baøi vieát cuûa oâng. Do ñoù nhöõng caâu noùi baát nhaõ thieáu lòch söï cuûa ngöôøi coâng an, loøng töï troïng cuûa moät trí thöùc vaên ngheä só bò xuùc phaïm, toâi ñaõ phaûn öùng boû ra veà. Sau ñoù toâi ñaõ vieát ñôn göûi caùc caáp coù thaåm quyeàn noùi veà vieäc aáy.
Tröa ngaøy 4.12.1995, toâi ñang treân phoá Traàn Höng Ñaïo, boãng gaëp Haø Só Phu ñi xe ñaïp. Möøng quaù, vì toâi raát muoán gaëp Haø Só Phu ñeå baùo oâng bieát toâi bò coâng an hoûi. Coâng an ñang theo doõi oâng. roài toâi ruû oâng ñi aên côm buïi, vì vöøa lónh maáy chuïc ngaøn tieàn nhuaän buùt baøi baùo. Chuùng toâi vaøo moät quaùn aên bình daân ñaàu ñöôøng Tröông Haùn Sieâu vaø Nguyeãn Du. Khi chia tay, toâi coøn nhaéc oâng nhôù chieàu ñeán aên côm ôû nhaø moät ngöôøi baïn vaên, heïn töø tröôùc.
Buoåi ñoù chuùng toâi chôø maõi. Toái mòt cuõng khoâng thaáy Haø Só Phu ñeán. Chuùng toâi ñaønh ngoài aên vôùi nhau maø loøng daï thaáp thoûm. Linh tính nhö maùch baûo coù chuyeän gì khoâng hay ñaõ xaûy ra vôùi oâng ñaây.
Maáy hoâm sau chaùu gaùi teân Nhaøn ôû Ñeâ Toâ Hoaøng goïi ñieän cho toâi, chuù Tuï (töùc Haø Só Phu) ba hoâm nay khoâng veà nhaø. Theá laø coù chuyeän roài. Toâi baøn vôùi chaùu caùch ñi tìm. Tröôùc heát haõy ñeán coâng an giao caûnh hoûi xem maáy hoâm nay coù tai naïn giao thoâng gì. Teân tuoåi nhöõng ngöôøi bò naïn. Khoâng coù teân Haø Só Phu. Vaäy thì caùc chaùu ñeán coâng an thaønh phoá xem coù baét giöõ oâng Haø Só Phu xin baùo cho gia ñình bieát, vaø cho gia ñình göûi quaàn aùo ñoà aên. Coâng an Haø Noäi traû lôøi khoâng baét giöõ. Laï nhæ? Caùc chaùu ñaõ laøm ñôn trình baøy vôùi coâng an söï maát tích cuûa oâng chuù töø Ñaø Laït ra chôi, vaø yeâu caàu hoï tìm giuùp hoä. Coâng an Haø Noäi traû lôøi, hoï baän nhieàu vieäc, muoán tìm ngöôøi nhaø maát tích thì nhôø baùo ñaêng hoaëc ti vi.
Chaùu Nhaøn ñaõ ñeán ñaøi truyeàn hình, nhôø ñaêng tin tìm ngöôøi nhaø, noäp 200.000 ñoàng, seõ phaùt 3 laàn treân ti vi vaøo ngaøy hoâm sau. Chaùu hoà hôûi baùo tin cho toâi bieát, vaø toâi raát chaêm chuù theo doõi ti vi. Khoâng coù gì.
Toâi goïi ñieän hoûi. Chaùu cuõng khoâng hieåu sao. Chaùu ñeán ñaøi thì hoï traû laïi tieàn vaø noùi tröôøng hôïp naøy phaûi veà xin giaáy chöùng nhaän cuûa ñòa phöông laø maát tích thì hoï môùi phaùt. Thaät kyø quaëc!
Coâng an ñaõ huyùt coøi beân ñaøi roài. Toâi nghó, vieäc coâng an baét ngöôøi sau 24 giôø phaûi thoâng baùo cho gia ñình bieát, môùi phaûi luaät phaùp. Ñaèng naøy...Toâi goïi ñieän cho beø baïn quen bieát ôû caùc toaø baùo, nhôø can thieäp giuùp, ít nhaát laø phaûi baùo cho gia ñình ngöôøi ta bieát. Nhöng moïi nôi ñeàu töø choái, dính ñeán coâng an phieàn laém oâng aï. Toâi goïi ñieän cho oâng baïn coù chöùc quyeàn ôû thaønh phoá, nhôø baïn can thieäp beân coâng an laøm ñuùng thuû tuïc baét ngöôøi theo luaät ñònh, chöù sao laïi laøm nhö Maphia baét ngöôøi vaäy. Baïn toâi hoûi laïi: Coù thaät theá khoâng? Nhôõ vaên ngheä só caùc oâng giöõ nhau uoáng röôïu ba boán ngaøy chöa veà thì sao? Toâi khaúng ñònh Haø Só Phu khoâng nghieän röôïu, maø duø oâng coù ôû nhaø beø baïn cuõng phaûi ñieän cho gia ñình caùc chaùu bieát chöù.
Vaøi hoâm sau thì ñaøi nöôùc ngoaøi ñöa tin Haø Só Phu bò baét. Trong nöôùc baùo chí vaãn im re. Ngöôøi ta sôï haõi noùi ñeán tin baét Haø Só Phu. Baïn beø quen bieát cuûa Haø Só Phu, ai cuõng nôm nôùp coù theå hoï seõ ñeán baét mình.
Ngay caû toâi, vì toâi ñaõ phaûn öùng vôùi coâng an ñieàu tra. Toâi chuaån bò saün moät chieác ba loâ, daën doø con caùi, khi tình huoáng coâng an xòch ñeán baét ñi. Loøng nghó tôùi hoài kyù cuûa eùrenbourg döôùi thôøi Staline, luùc naøo cuõng chuaån bò saün moät chieác vali con. Baïn quen noùi: Khoâng ñeán noãi nhö theá ñaâu. Muoái maët daùm laøm theá. Nhöng bieát ñaâu ñöôïc, ôû moät ñaát nöôùc khoâng coù töï do ngoân luaän, töï do baùo chí, thì vieäc gì cuõng coù theå xaûy ra.
Nhöõng baøi vieát cuûa Haø Só Phu ñaõ thöùc tænh löông tri nhieàu ngöôøi. Taát caû môùi coù 3 baøi thoâi ("Daét tay nhau ñi döôùi taám bieån chæ ñöôøng cuûa trí tueä", "Ñoâi ñieàu suy nghó cuûa moät coâng daân", "Chia tay yù thöùc heä"). Ñeàu khoâng ñöôïc baùo chí in. Chæ chuyeàn tay nhau ñoïc. OÂng phaân tích tình hình theá giôùi, phaân tích tình hình trong nöôùc, chæ ra nhöõng sai laàm cuûa chuû nghóa Marx...v.v.. nhieàu yù kieán traùi tai nhöõng ngöôøi laõnh ñaïo. OÂng raát thaønh thaät, thöïc hieän quyeàn cuûa moät coâng daân trí thöùc, trình baøy nhöõng suy nghó cuûa mình tröôùc vaän meänh daân toäc. OÂng göûi cho nhöõng ngöôøi laõnh ñaïo cao nhaát nöôùc, caùc cô quan baùo chí, beø baïn quen bieát, ñeå xin yù kieán. Taám loøng oâng trong saùng, yù nghó oâng minh baïch, khoâng moät chuùt khuaát taát vaø khoâng coù gì vi phaïm luaät phaùp.
Nhöng baây giôø ngöôøi ta ñaõ baét oâng.
Khoâng khí khuûng boá lo ngaïi lan traøn trong trí thöùc vaên ngheä só. Laïi nhö caùi naêm naøo baét Döông Thu Höông tröôùc ñaïi hoäi 7- ñeå bòt moàm vaên ngheä só laïi. Baây giôø baét Haø Só Phu tröôùc ñaïi hoäi 8- ñeå bòt moàm giôùi trí thöùc laïi. Daân chuû töï do laïi bò xieát chaët - Ngoät ngat - Lo - aâu. Ngöôøi ta coá tìm moät trieát lyù ñeå töï an uûi: thì ñaõ bao giôø ta coù daân chuû töï do maø baûo sôï xieát chaët. Nghó theá maø thaáy yeân taâm thaät, maø saün saøng tinh thaàn chòu ñöïng moät khi tai hoaï aäp ñeán.
Vieäc baét Haø Só Phu maõi ñeán ngaõy thöù 12 coâng an môùi thoâng baùo cho gia ñình bieát, sau khi nhieàu ñaøi nöôùc ngoaøi ñaõ noùi aàm leân. Chaùu Nhaøn keå vôùi toâi, coù hai oâng coâng an ñeán giô caùi giaáy chuù Tuï (töùc Haø Só Phu) vieát veà, noùi chuù ñeán ôû choã coâng an, yeâu caàu chaùu ñöa caùc ñoà duøng cuûa chuù cho hai ñoàng chí coâng an caàm giaáy naøy mang veà. Caùc chaùu gaùi bình luaän: hoï baét giöõ thì noùi laø baét giöõ, laïi baét chuù chaùu vieát veà laø ñeán ôû choã coâng an, laøm nhö ôû gia ñình chuùng chaùu khoâng toát ñeïp baèng ôû choã coâng an hay sao. Toâi cöôøi baûo chaùu: ñeå hoï deã coù ñöôøng ruùt, hoï coù baét ngöôøi boá laùo ñaâu, ñaây laø oâng Haø Só Phu töï nguyeän doïn ñeán ôû vôùi hoï ñaáy chöù.
Thôøi haïn taïm giöõ theo luaät ñònh khoâng ñöôïc quaù 03 ngaøy ñeâm. Haø Só Phu laø leänh taïm giöõ, do trung taù Vuõ Hieàn coâng an Haø Noäi kyù. Giaáy naøy baø Haø Só Phu sau môùi nhaän ñöôïc, ghi lyù do: coù haønh vi chieám ñoaït taøi lieäu bí maät Nhaø nöôùc. Leänh taïm giöõ laø 3 ngaøy maø roài trôû thaønh 9 thaùng, môùi ñöôïc ñem ra xeùt xöû taïi toaø aùn Haø Noäi.
Toâi may maén coù tham döï phieân toaø. Veà caùi toäi danh goïi laø coù haønh vi chieám ñoaït taøi lieäu bí maät Nhaø nöôùc cuûa oâng Haø Só Phu, ñaõ bò oâng laät taåy tröôùc phieân toaø. OÂng ñang ñi xe ñaïp veà phía Bôø Hoà thì bò hai ngöôøi ñi xe maùy toâng vaøo sau xe laøm oâng ngaõ ra. Caùi tuùi treo ôû ghi ñoâng vaêng ra ñöôøng. Coù ngöôøi ñònh giaät laáy. OÂng keâu leân: Cöôùp! Cöôùp! Thì coâng an aäp ñeán. Baét taát caû vaøo ñoàn coâng an Haøng Baøi. Ñoøi khaùm chieác tuùi. OÂng hoûi lyù do. Hoï baûo xem coù maát gì khoâng. OÂng baûo khoâng maát gì caû. Nhöng roài hoï cöù khaùm vaø laáy ñöôïc hai baûn photocopie laù thö cuûa oâng Voõ Vaên Kieät göûi Boä Chính trò ñeà ngaøy 9-8-1995 coù in daáu toái maät.
Thì ra caùi haønh vi toâng xe, ngöôøi ngaõ, cöôùp tuùi, khoâng thaønh toäi danh maø laïi trôû thaønh caùi lyù do ñeå keát toäi coù haønh vi chieám ñoaït taøi lieäu bí maät Nhaø nöôùc cho ngöôøi bò haïi.
Laï luøng thay, vaø cuõng buoàn cöôøi thay cho loái baét ngöôøi keùm caûi tieán nhö coâng an Haø Noäi ñaõ laøm.
Nhôù laïi caùi laàn baét Döông Thu Höông, coâng an cuõng ñaïo dieãn lôùp kòch cho teân Taâm, Vieät Kieàu, ra saân bay ñi Myõ. Khaùm va li thaáy moät ñoáng nhöõng taøi lieäu phaûn ñoäng: thö oâng Nguyeãn Khaéc Vieän göûi Maët traän Toå quoác, baûn goùp yù caûu oâng Hoaøng Minh Chính göûi ñaïi hoäi Ñaûng laàn 7, kieán nghò cuûa caùc cuï nghæ höu quaän Ñoáng Ña göûi laõnh ñaïo Nhaø nöôùc...v.v. Teân Taâm khai nhaän ôû nhaø vaên Döông Thu Höông. Vaø Döông Thu Höông
bò baét. Ai cuõng hieûu raèng trong thôøi ñaïi khoa hoïc kyõ thuaät nhö ngaøy nay, chæ caàn moät caùi Fax leân giôøi laø ôû nöôùc ngoaøi ñaõ nhaän ñöôïc moät baûn sao y nhö nguyeân baûn; vaø coøn coå loã nhö vaøi chuïc naêm veà tröôùc thì cuõng ñaõ coù nhöõng maùy aûnh nhoû xíu baét raát nhaïy thu nhoû nhöõng taøi lieäu maät vaøo cuoän phim chæ baèng ngoùn tay, nheùt vaøo ñaâu chaúng ñöôïc, maø laïi phaûi keành caøng cho nhöõng baûn kieán nghò, baûn goùp yù, vaøo moät chieác va li ñeå coâng an saân bay baét ñöôïc. Meïo cuûa coâng an khoân, nhöng chæ ñaùnh löøa ñöôïc nhöõng ngöôøi nheï daï, chöù chöa ngoan, ñeå bòp noåi nhöõng ngöôøi coù suy nghó ñoâi chuùt.
Trong phieân toaø caû ba bò caùo (Haø Só Phu, Leâ Hoàng Haø, Nguyeãn Kieán Giang) vaø ba luaät sö (Ñaøm Vaên Hieáu- Haø Noäi, Nguyeãn Höõu Nhuaän- Haø Taây, Traàn Laâm - Haûi Phoøng) ñeàu caõi raát hay. Caùi quan troïng nhaát cuûa moät phieân toaø laø vaät chöùng laïi khoâng coù. (Töùc laø thö oâng Voõ Vaên Kieät göûi Boä Chính trò ngaøy 9-8-1995, toaø giaûi thích ñaõ göûi noäp leân vaên phoøng Chính phuû caát giöõ baûo quaûn.) Ngöôøi phoù vaên phoøng Chính phuû kyù coâng vaên xaùc nhaän laù thö Voõ Vaên Kieät laø taøi lieäu bí maät Nhaø nöôùc, cuõng khoâng coù maët taïi phieân toaø. Caùc luaät sö laäp luaän: khoâng moät ai, khoâng moät cô quan naøo ñöôïc quyeàn xaùc nhaän laø bí maät hay khoâng bí maät. Ñieàu naøy phaûi ñöôïc toaø xem xeùt vaø phaùn ñònh döïa treân luaät phaùp ñaõ ban haønh. Bò caùo Leâ Hoàng Haø nhaän tröôùc toaø coù ñoïc laù thö oâng Voõ Vaên Kieät, vì theá maø bò caùo khaúng ñònh, chæ theo luaät phaùp, noäi dung laù thö khoâng naèm trong 7 ñieàu ñöôïc goïi laø bí maät Nhaø nöôùc ñaõ ghi roõ trong saùch luaät. Laù thö noùi veà ñöôøng höôùng phaùt trieån kinh teá ñaát nöôùc, khu vöïc kinh teá nhaø nöôùc, khu vöïc tinh teá tö nhaân, tyû leä nhö theá naøo cho haøi hoaø. Nhöõng ñieàu ñoù sau naøy ñaõ bieán thaønh Baûn döï thaûo ñeå toaøn daân tham gia yù kieán. Coù gì laø bí maät.
Trôù treâu laø phieân toaø khoâng ñöôïc baøn vaøo noäi dung böùc thö . Chuû toaø Nguyeãn Sôn ñieàu khieån phieân toaø, chæ cho pheùp baøn veà hình thöùc coù in daáu toái maät ôû ñaàu böùc thö, vaø caên cöù vaøo coâng vaên cuûa vaên phoøng Chính phuû xaùc nhaän böùc thö la taøi lieäu bí maät Nhaø nöôùc. Thaät laø heát söùc khoù khaên cho caùc luaät sö tham gia vuï aùn. Thö laø thö tay cuûa oâng Voõ Vaên Kieät göûi caùc uyû vieân Boä Chính trò, beân chöõ kyù cuûa oâng Kieät khoâng coù daáu ñoû daáu ñen gì caû. Thì cuøng laém noù laø taøi lieäu bí maät cuûa Ñaûng, chöù sao laïi thaønh bí maät Nhaø nöôùc ñöôïc.
Caùc luaät sö cuõng chæ ra, kieåm saùt vieân buoäc toäi khoâng chöùng minh ñöôïc söï thieät haïi nghieâm troïng do vieäc laøm loä laù thö cuûa oâng Voõ Vaên Kieät göûi Boä Chính trò, ñöôïc goïi laø bí maät Nhaø nöôùc. Vì theá, theo caùc luaät sö, vuï aùn chöa ñuû yeáu toá caáu thaønh toäi phaïm.
Luaät sö Haûi Phoøng laø Traàn Laâm ñeà nghò hoäi ñoàng xeùt xöû neân baõi boû phieân toaø, hoaëc döøng laïi, tieáp tuïc ñieàu tra moät caùi gì lôùn hôn, ñaøng sau vuï vieäc naøy, neáu caùi ñoù thaønh toäi danh thì gaén vuï vieäc naøy vaøo, neáu khoâng thaønh thì töï noù seõ trieät tieâu.
OÂng Haø Só Phu noùi lôøi cuoái cuøng ñaõ ñaët moät caâu hoûi. Nhö baûn aùn keát luaän toäi oâng laø coá yù laøm loä bí maät Nhaø nöôùc, chòu khung aùn töø 9 thaùng ñeán 12 thaùng tuø giam, trong khi oâng chæ môùi caàm taøi lieäu, chöa kòp ñoïc, ñem photo laøm hai baûn, thì bò toâng xe vaø khaùm tuùi. Coâng an ñaõ laáy laïi caû hai baûn photo. Theá maø oâng bò keát aùn laø coá yù laøm loä bí maät Nhaø nöôùc. Vaäy taát caû moïi ngöôøi tham döï phieân toaø ngaøy hoâm nay chaúng hoaù ra cuõng dính vaøo toäi danh coá yù laøm loä bí maät Nhaø nöôùc caû ö?
Caû phieân toaø ñaõ baät cöôøi. Loái noùi cuûa Haø Só Phu vaãn raát Haø Só Phu nhö theá!
Caû lôøi baøn sau phieân toaø, kieåu daân daõ, baø coù caùi cuûa aáy, ai baûo baø ñeå noù ra thì ngöôøi ta doøm. Sao laïi ñi baét toäi caùi ngöôøi doøm, maø khoâng keát toäi caùi ngöôøi ñeå hôû. Laïi coù tieáng xì xaøo, ñaùng leõ Haø Só Phu bò 9 thaùng thoâi, thôøi gian giam giöõ vöøa heát haïn, nhöng vì lôøi noùi cuoái cuøng maø bò ñaåy leân khung aùn cao nhaát cuûa oâng. Moät lôøi noùi thaät, boäc loä moät nhaân caùch keû só, maø lónh theâm 3 thaùng tuø. Moät caùi giaù phaûi traû mang nhieàu yù nghóa ñaáy chöù.
Chuû toaø Nguyeãn Sôn, cuøng kieåm soaùt vieân cuoäc toäi Phuøng Tieán Laäp, khoâng baùc boû moät yù kieán naøo cuûa caùc luaät sö cuõng nhö cuûa caùc bò caùo, nhöng roài cöù tuyeân aùn theo aùn ñaõ vieát saün töø bao giôø: Leâ Hoàng Haø 2 naêm tuø giam, Haø Só Phu 12 thaùng tuø giam vaø Nguyeãn Kieán Giang 15 thaùng tuø cho höôûng aùn treo.
Thaät laø moät maøn kòch vuïng veà. Vuïng veà ngay töø khi maøn xöû aùn. Baûn caùo traïng quy toäi coá yù laøm loä bí maät Nhaø nöôùc, vieäc ñem xeùt xöû ñeå laøm taám göông raên ñe moïi ngöôøi chôù
laøm loä bí maät Nhaø nöôùc, haún phaûi xöû coâng khai, ñaêng baùo cho nhieàu ngöôøi tôùi döï, maø laáy ñoù laøm baøi hoïc ngaãm chung. Ñaèng naøy laïi xöû kín, raát ít baùo chí ñöôïc môøi. Daân chuùng thì ñöøng hoøng vaøo. Moïi ngöôøi toø moø taäp trung ñoâng ñuùc ôû coång toaø aùn phía ñöôøng Hai Baø Tröng, bò coâng an ra giaûi taùn. Thieáu daân chuû nhö vaäy, maø baùo chí naøo daùm ñöa tin.
Nghe ñaâu oâng Voõ Vaên Kieät vaø oâng Ñoã Möôøi khoâng muoán ñöa ra xöû. Nhö theá laø phaûi, vì ai laïi nôõ boû tuø nhöõng ngöôøi ñaõ ñoïc vaø truyeàn baù yù kieán cuûa mình. OÂng Ñoã Möôøi vaø oâng Voõ Vaên Kieät hieän nay ñöùng ñaàu Ñaûng vaø ñöùng ñaàu nhaø Nöôùc, coù yù kieán ñuùng, maø khoâng thöïc thi ñöôïc, thì traùnh sao khoûi bò mang tieáng laø ngöôøi nhu nhöôïc. Vua maø ñaõ nhu nhöôïc thì quaàn thaàn laán löôùt. Söï ñôøi laø theá.
Cuoäc soáng maát daân chuû vaø daân quyeàn ôû ñaát nöôùc ñaõ keùo daøi. Quoác hoäi ñang hoïp kyø thöù 10 cuûa khoaù 9, vöøa coâng boá treân ti vi, con soá 497 vuï baét ngöôøi oan trong naêm, tính trung bình moät ngaøy hôn 1 ngöôøi bò baét oan. Coâng an ñöôïc giao quyeàn quaù lôùn trong chieán tranh, vaãn theo quaùn tính con laên, ñeán nay chöa thu mình ñöôïc vaøo luaät phaùp.
Chæ keå sô qua nhöõng vuï aùn baét oan maø nhieàu ngöôøi bieát.
Naêm 1955, vöøa tieáp quaûn Haø Noäi ñöôïc ít laâu, daáy leân vuï aùn giaùn ñieäp Myõ phaù hoaïi hieän haønh. Bò caùo laø oâng Nguyeãn Phoå, con cuï Nguyeãn Vaên Vónh ngöôøi coù coâng truyeàn baù chöõ Quoác ngöõ trôû thaønh chöõ vieát cuûa daân toäc hoài ñaàu theá kyû, nhöng laâu nay ta vaãn coi laø moät ñaïi Vieät gian. Giaùn ñieäp Myõ Nguyeãn Phoå laø con moät ñaïi Vieät gian, ñaõ chæ ñaïo vieäc
ñoát nhaø maùy in Tieán Boä, thì ñuùng quaù ñi roài. Hôïp lyù quaù ñi roài. Ai coøn daùm nghi ngôø ñieàu gì. OÂng Leâ Quoác Thaân giaùm ñoác Sôû Coâng an Haø Noäi thôøi baáy giôø kyù leänh baét, cuøng caùc oâng Nguyeãn Thöïc tröôûng phoøng chính trò. Coâng an Haø Noäi, vaø oâng Traàn Nam Ñaêng töùc Leâ Haïp tröôûng phoøng chaáp phaùp Coâng an Haø Noäi thôøi gian 1955. Ba oâng naøy ñaõ laøm ruøm beng vuï aùn, xöû ôû saân sau Toaø aùn Thaønh phoá, vaøo ban ñeâm, treo ñeøn, caêng khaåu hieäu, roài sau ñoù phaùt thanh, ñaêng baùo, in aùp phích loaïi böôùm, tuyeân truyeàn raàm ró. Muïc ñích nhaèm ñeà cao thaønh tích cuûa coâng an, vaø ñeå toaøn daân naâng cao caûnh giaùc vôùi aâm möu phaù hoaïi cuûa ñòch.
OÂng Nguyeãn Phoå bò giam 17 naêm 1 thaùng 1ngaøy (Baûn aùn hình söï soá 271 ngaøy 26-11-1955 Toaø aùn Nhaân daân Haø Noäi). Ngoâi nhaø bieät thöï 25 phoá Nguyeãn Gia Thieàu bò thu giöõ, roài trôû thaønh truï sôû cuûa Ban ñoái ngoaïi Trung öông Ñaûng. Cuoái naêm 1972, oâng Phoå ñöôïc thaû. Sau ñoù oâng ñöôïc minh oan laø voâ toäi, theo baûn aùn giaùm ñoác thaåm soá 9HS1 cuûa Toaø aùn Nhaân daân Toái cao kyù ngaøy 28-3-1978. Vieäc ñoát nhaø in Tieán Boä laø döïng chuyeän. Giaùm ñoác nhaø maùy in Tieán Boä ñaõ xaùc nhaän vôùi caùn boä thanh tra ñi thaåm tra laïi vuï aùn theo ñôn keâu oan cuûa oâng Phoå: Khoâng coù vieäc nhaø in bò ñoát, hoài ñoù laøm theo yeâu caàu cuûa beân coâng an. OÂng Phoå laïi laø ngöôøi cuûa Boä Quoác phoøng, ñöa vaøo Haø Noäi hoaït ñoäng, vaø hieän nay ñöôïc nhaän löông höu quaân ñoäi theo quyeát ñònh soá 873/QÑ cuûa Boä Toång tham möu- Boä Quoác phoøng kyù thaùng 5- 1981, vaø ñöôïc ñeàn buø 100 trieäu (thaùng 8-1995)
OÂng baây giôø ñaõ ngoaøi 80, haøng xoùm vôùi toâi, oâng noùi tröôøng hôïp cuûa oâng laø muoân moät may maén ñöôïc minh oan, trong haøng vaïn nhöõng ngöôøi bò oan kieåu nhö oâng. Con caùi oâng nay thoaùt khoûi caùi lyù lòch phaûn ñoäng. Taøi saûn cuûa oâng ñöôïc ñeàn buø. Nhöng ngoâi nhaø cuûa oâng vaãn chöa laáy laïi ñöôïc. OÂng ñaõ laøm ñôn ñoøi laïi ngoâi nhaø, vaø hy voïng, tröôùc luùc haém maét, ñöôïc Nhaø nöôùc giaûi quyeát.
Ñieàu kyø laï laø, nhöõng ngöôøi taïo döïng leân vuï aùn khoâng heà bò tröøng phaït. Nhoùm oâng Leâ Quoác Thaân vaãn leân chöùc leân löông. Neáu khoâng vaáp phaûi vuï ñaïi taù tình baùo Nguyeãn Coâng Taøi (con nhaø vaên Nguyeãn Coâng Hoan), thì Leâ Quoác Thaân luùc aáy ñang laøm thöù tröôûng thöù nhaát Boä Coâng an kieâm bí thö Ñaûng ñoaøn haún seõ leân boä tröôûng.
Thôøi kyø caûi taïo tö saûn mieàn Baéc, coù moät saéc leänh do thuû töôùng Phaïm Vaên Ñoàng kyù naêm 1961, baét taäp trung caûi taïo nhöõng ngöôøi coù tö töôûng vaø haønh vi choáng ñoái chuû nghóa xaõ hoäi. Theá laø haøng loaït nhöõng ngöôøi trong cao traøo coâng tö hôïp doanh bò ñöa ñi caûi taïo. Roài phong traøo Nhaân vaên - Giai phaåm, haøng loaït vaên ngheä só bò ñöa ñi lao ñoäng caûi taïo.
Tieáp ñeán vuï aùn Xeùt laïi choáng Ñaûng, haøng loaït caùn boä trung cao caáp bò ñöa ñi taäp trung caûi taïo. Taát caû ñeàu khoâng coù aùn. Thôøi haïn laø 3 naêm. Nhöng thöôøng laø gaáp 2-3 laàn caùi 3 naêm ñoù, vôùi lyù do mô hoà: chöa tieán boä, hoaëc chöa caûi taïo toát. aáy laø chöa keå tröôùc ñaáy, luaät Caûi caùch Ruoäng ñaát ñaõ gieát oan haøng maáy ngaøn ngöôøi (Chính phuû chöa coâng boá con soá).
OÂng Phaïm Vaên Ñoàng khi kyù caùi saéc leänh mô hoà vaø roäng nghóa ñoù, coù bieát ñaâu raèng sau chöõ kyù cuûa oâng, haøng ngaøn haøng vaïn gia ñình ñaõ phaûi ly taùn, cha boû con, choàng boû vôï. Con caùi mang caùi lyù lòch phaûn ñoäng khoâng xin ñaâu ñöôïc vieäc laøm, hoïc leân cao laïi caøng khoù. Noùi ngay moät ngöôøi noåi tieáng nhö tieán só luaät sö Nguyeãn Maïnh Töôøng chæ vì phaùt bieåu ôû Maët traän Toå quoác, sau nhöõng toån thaát caûi caùch ruoäng ñaát, ñeà nghò ñöôïc laøm moät cuoäc boû phieáu tín nhieäm Chính phuû. Theá laø bò voâ hieäu hoaù. Caùc chöùc vò giaùo sö, luaät sö khoâng ñöôïc duøng. Ñeán möùc oâng muoán ñi daïy Phaùp vaên ñeå kieám soáng, maø khoâng coù ai daùm ñeán hoïc. OÂng soáng luûi thuûi nhö caùi boùng, veà giaø vieát cuoán hoài kyù "Un Excommunier" (coù theå dòch "Ngöôøi bò ñuoåi khoûi coäng ñoàng" hoaëc "Ngöôøi bò ruùt pheùp thaàn coâng") in ôû beân Phaùp, maø roài sôï bò trong nöôùc ñaøn aùp, ñaõ chuaån bò tuyeät thöïc cho ñeán cheát, neáu coâng an rôø ñeán.
OÂng Phaïm Vaên Ñoàng hieän nay ñaõ ngoaøi 90. OÂng an höôûng tuoåi giaø ôû toaø bieät thöï beân Hoà Taây, höôûng caûnh traêng trong gioù maùt. Toâi raát muoán nhöõng haøng chöõ naøy loït ñeán tai oâng, tröôùc khi oâng nhaém maét xuoâi tay, ñeå oâng nhìn ra moät söï thaät laø: loøng mong muoán söï toát ñeïp nhieàu khi laïi laø vieäc ñoäc aùc.
Vuï coâng an baét giöõ nhaø vaên nöõ Döông Thu Höông ñaõ phaûi traû giaù. Söï phaûn öùng cuûa trí thöùc vaø vaên ngheä trong nöôùc bò o beá vaãn im re, nhöng buø vaøo ñaáy laø söï coâng phaãn cuûa trí thöùc nöôùc ngoaøi, nhaát laø ôû Phaùp. Baø Mitterand, phu nhaân toång thoáng Phaùp baáy giôø, sang nöôùc ta, tuy bò coâng an töø choái khoâng cho gaëp nhaø vaên Döông Thu Höông, nhöng baø ñaõ gaây moät aùp löïc vôùi giôùi caàm quyeàn. Roài sau ñoù, baèng söùc eùp ngoaïi giao, coâng an ñaõ phaûi thaû Döông Thu Höông. Thieáu töôùng coâng an Quang Phoøng, ngöôøi chæ ñaïo vuï Döông Thu Höông, bò thaûi hoài veà höu.
Sau khi oâng Leâ Ñöùc Thoï maát, vuï aùn xeùt laïi - choáng Ñaûng ñaõ ñöôïc oâng Nguyeãn Trung Thaønh tröôûng ban baûo veä Ñaûng, ngöôøi ñöùng thöù hai sau Leâ Ñöùc Thoï chæ ñaïo vuï aùn, do löông taâm thöùc tænh ñaõ laøm ñôn trình baày vôùi Boä Chính trò söûa sai cho 38 caùn boä Ñaûng ñaõ bò xöû trí oan.
Söï maát daân chuû vôùi daân, ñaõ daãn ñeán söï maát daân chuû trong Ñaûng. Toâi ñaõ ñöôïc ñoïc tôø ñôn cuûa oâng Leâ Lieâm, nguyeân trung öông uyû vieân Ñaûng (thôøi kyø Leâ Duaån), kieán nghò vieäc voâ côù khai tröø oâng ra khoûi trung öông, khoâng laäp hoäi ñoàng kyû luaät, khoâng hoûi yù kieán caù nhaân. Toâi cuõng ñaõ ñöôïc ñoïc laù thö oâng Voõ Nguyeân Giaùp göûi Boä Chính trò thanh minh moät soá vaán ñeà khi giao ban noùi khoâng ñuùng veà oâng, vôùi yeâu caàu giao ban ñeán caáp naøo thì laù thö cuûa oâng cuõng ñöôïc göûi tôùi caáp ñoù ñeå thanh minh. Toâi cuõng ñaõ ñoïc laù thö cuûa baø Vuõ Ñình Huyønh göûi Trung öông toá caùo vieäc baét giöõ oâng Vuõ Ñình Huyønh, coâng an ñaõ duøng giaây thöøng troùi giaät caùnh khuyûu oâng Huyønh ñöa oâng ra xe (chaéc coù leänh cuûa Leâ Ñöùc Thoï, ñeå traán aùp oâng Huyønh) vaø baø ñoøi minh oan cho choàng. Vieäc baét oâng Ñaëng Kim Giang thì nhö moät vuï baét coùc. Baø Giang ñi tìm choàng khaép nôi, ñeán caû dinh Hoà Chuû Tòch hoûi, cuõng khoâng bieát. Ngöôøi ta maùch baø ñeán Leâ Ñöùc Thoï. Baø ñeán hoûi. Leâ Ñöùc Thoï baûo: "Chò yeân taâm, anh ñang ngoài vieát kieåm ñieåm, vieát xong thì veà".
Nhöõng ñaûng vieân coù chöùc coù quyeàn coøn bò ñoái xöû maát daân chuû nhö vaäy, noùi chi ñeán daân thöôøng thaáp coå beù mieäng. Söï maát daân chuû vaø töï do ôû nöôùc ta ñaõ ñeán möùc baùo ñoäng. Noù ñaõ thaønh vaät caûn laøm xaõ hoäi trì treä vaø gaây nhöõng toäi aùc.
Toâi khaån thieát ñeà nghò caùc nhaø laõnh ñaïo Vieät Nam cho thöïc thi daân chuû vaø daân quyeàn, cuï theå nhö sau:
1. Coâng nhaän quyeàn laøm baùo tö nhaân vaø xuaát baûn tö nhaân. Coù nhö theá daân môùi coù phöông tieän ñeå thöïc hieän daân chuû vaø daân quyeàn. Neáu khoâng, noùi daân chuû vaø daân quyeàn chæ laø noùi xaïo.
2. Baõi boû ban Vaên hoaù Tö töôûng. Thöïc chaát noù laø ban doø thaùm tö töôûng trí thöùc vaên ngheä só vaø ban kieåm soaùt tö töôûng caùc giaùm ñoác xuaát baûn vaø toång bieân taäp caùc baùo.
3. Buoäc coâng an phaûi tuaân theo luaät phaùp. Nghieâm trò thaät naëng nhöõng coâng an baét ngöôøi oan. Khoâng xöû lyù noäi boä maø ñöa ra xeùt xöû taïi toaø ñeå laøm göông cho moïi ngöôøi. (Coù theá thì môùi xoaù ñöôïc con soá 497 vuï baét oan - theo coâng boá cuûa Quoác hoäi hoïp kyø thöù 10 khoaù 9 thaùng 11 naêm 1996)
Vaøi lôøi thaønh thaät noùi thaúng cuûa moät coâng daân nhaø vaên cao tuoåi, ñaõ tham gia Caùch maïng Thaùng 8, khaùng chieán choáng Phaùp vaø choáng Myõ, cho tôùi ngaøy nay. Nhöõng lôøi noùi coù theå traùi tai nhöõng nhaø caàm quyeàn luùc naøy. Nhöng thuoác ñaéng giaõ taät, vôùi loøng mong moûi goùp phaàn xaây döïng moät ñaát nöôùc phaùt trieån khoâng thua keùm caùc nöôùc baïn trong vuøng vaø treân theá giôùi.
Ngöôïc laïi, neáu nhöõng nhaø laõnh ñaïo Vieät Nam hieän nay phieàn loøng muoán tröøng phaït, thì keû vieát naøy, xin saün saøng laõnh chòu nhöõng hình phaït vôùi taám loøng thanh thaûn ñaõ noùi thaät ñöôïc noãi loøng mình.
Haø Noäi, ngaøy 6 thaùng 11 naêm 1996
Hoaøng Tieán
Caûm Xuùc Ñaàu Naêm :
Haø Só Phu - Moät Nhaân Caùch Thôøi Ñaïi
Hoaøng Tieán
Coù ai ñoù ñaõ vieát: "Cuoäc soáng ñaâu phaûi chæ tính baèng naêm thaùng. Nhieàu khi nhöõng kyû nieäm veà caùc cuï giaø kia laïi choùng phai môø trong kyù öùc chuùng ta hôn chuoãi ngaøy ngaén nguûi cuûa tuoåi thanh xuaân buøng chaùy leân vì nghóa caû". Theá heä chuùng toâi lôùn leân trong khoùi löûa cuûa cuoäc chieán tranh choáng Phaùp, keá tieáp laø choáng Myõ, keùo daøi ñeán moät phaàn ba theá kyû. Chuùng toâi lao vaøo cuoäc chieán ñaáu vôùi taám loøng cuûa nhöõng hieäp só "Mong xaùc trong da ngöïa boïc thaân theá trai ...". Nhöõng baøi haùt cuûa thuôû thieáu thôøi töøng laøm rung ñoäng loøng ai: "Xeáp buùt nghieân leân ñöôøng tranh ñaáu. Xeáp buùt nghieân coi thöôøng coâng danh nhö phuø vaân. Sôn haø xao xuyeán, giuïc ta tieán. Moät loøng yeâu non soâng. Vì daân ta lieàu thaân ...". Nhö löûa ñöôïc töôùi theâm daàu, chuû nghóa quoác teá voâ saûn du nhaäp vaøo ta vôùi nhöõng khaåu hieäu vaø nhöõng lôøi ca: "Vuøng leân hôõi caùc noâ leä ôû theá gian. Vuøng leân hôõi ai cöïc khoå baàn haøn ... Ñaáu tranh naøy laø traän cuoái cuøng. Keát ñoaøn laïi ñeå ngaøy mai: Internationale, ñoù laø xaõ hoäi töông lai ...".
" Moät xaõ hoäi khoâng ngöôøi boùc loät ngöôøi", "Laøm tuøy theo söùc höôûng tuøy theo nhu caàu". Thaät laø phôi phôùi. Suïc soâi. Nhieät tình. Lyù töôûng. Nhìn ñaâu cuõng thaáy nhöõng saéc maøu röïc rôõ. Nhaát laø töông lai. Töông lai thuaàn moät maøu hoàng, gioáng moät coâ gaùi tuyeät ñeïp, voâ cuøng quyeán ruõ.
Nhöng ñeán naêm 1950, khi caùc ñoaøn coá vaán töø phöông baéc cuûa Mao Chuû Tòch göûi sang giuùp ñôõ Vieät Nam, thì chuùng toâi nhö vôõ ra moät ñieàu gì. Tröôùc coøn lôø môø ôû nhöõng caûm nhaän. Cuøng caàm suùng choáng ngoaïi xaâm ñaáy, nhöng coù phaân bieät, taïch taïch seø (tieåu tö saûn) khoâng theå ñöôïc coi nhö noâng daân vaø coâng nhaân. Roài chænh huaán. Hoïc taäp laäp tröôøng giai caáp. Ñaáu tranh tö töôûng ñòch ta. Roài caûi caùch ruoäng ñaát (Trung Quoác goïi laø thoå caûi). Moät ñòa chuû ñaàu tieân bò mang baén laø moät phuï nöõ. Baø Nguyeãn Thò Naêm ôû Thaùi Nguyeân. Maëc duø baø ñaõ töøng nuoâi haøng tieåu ñoaøn boä ñoäi. Ngöôøi ta goïi ñoù laø cuoäc caùch maïng long trôøi lôû ñaát! Maø ñuùng laø long trôøi lôû ñaát thaät. Vì noù laøm tan naùt loøng ngöôøi. Vôï toá choàng. Con ñaáu toá cha. "Thaèng kia! Maøy coù bieát tao laø ai khoâng ?". Ñòa chuû: "Thöa oâng, oâng laø con cuûa con aï". Nhöõng luaân thöôøng ñaïo lyù, nhöõng giaù trò veà taâm linh saâu thaúm trong coõi loøng ngöôøi Vieät Nam töø bao ñôøi, bò ñaûo loän tuøng pheøo heát caû.
Nhöng hoài aáy coù chieán thaéng Ñieän Bieân Phuû.
Vaø ngöôøi ta lyù giaûi laø nhôø caûi caùch ruoäng ñaát !?
Nhöõng caùn boä tham gia thoå caûi raát haõnh dieän, ñeo huy hieäu rieâng, vaø löu truyeàn caâu noùi: "Phi thoå caûi, baát thaønh caùn boä" (khoâng qua caûi caùch ruoäng ñaát, khoâng trôû thaønh caùn boä ñöôïc). Cho ñeán ñôït 5 cuûa caûi caùch ruoäng ñaát thì môùi toùe toøe loe ra sai laàm. Khi nhöõng chi boä ñaûng do oâng Hoaøng Quoác Vieät toå chöùc vaø keát naïp ôû khaép caùc laøng xaõ ñeàu bò quy laø phaûn ñoäng Quoác Daân Ñaûng, vaø vieäc toá ñòa chuû, leo thang ñeán caùc uûy vieân trung öông vaø caû ngöôøi trong Boä Chính Trò, yeâu caàu ñöa veà ñeå noâng daân hoûi toäi, thì söï vieäc ñaõ quaù laø nghieâm troïng. Nghe ñaâu soá caùn boä côõ tænh uûy vieân bò hy sinh trong 9 naêm khaùng chieán choáng Phaùp khoâng baèng trong maáy ñôït caûi caùch ruoäng ñaát. Con soá bò gieát oan leân ñeán haøng ngaøn, coøn soá bò baét giam thì voâ keå. Cho ñeán nay vaãn chöa coù moät coâng trình nghieân cöùu thoáng keâ nhöõng toån thaát cuûa caûi caùch ruoäng ñaát.
Tieáp theo laø ñôït baét taäp trung caûi taïo nhöõng phaàn töû nguïy quaân nguïy quyeàn, nhöõng nhaø tö saûn toû ra ngoan coá trong phong traøo coâng tö hôïp doanh. Roài tieáp laø vuï aùn Nhaân Vaên - Giai Phaåm. Roài tieáp nöõa laø vuï aùn Xeùt Laïi - Choáng Ñaûng.
Phong traøo hôïp taùc hoùa noâng thoân khoâng phuø hôïp vôùi loøng daân vaø neàn kinh teá noâng nghieäp chaâu AÙ ñaõ laøm ñình treä saûn xuaát noâng nghieäp. Ngöôøi laøm ra gaïo maø bò ñoùi. Noùi ra thaät ñau loøng, nhieàu nôi, chính quyeàn caáp giaáy cho daân ñi aên xin, nhö ôû Thanh Hoùa, ôû Ngheä An. Toâi ñaõ ñöôïc chính maét nhìn thaáy nhöõng giaáy tôø ñoù, khi ngöôøi daân ñi aên xin chìa ra cho toâi xem, vaø yeâu caàu giuùp ñôõ.
Moät ñieàu gì baát oån trong toå chöùc xaõ hoäi.
Treân theá giôùi thì nhöõng bieán ñoäng ôû Hungari, ôû Ba Lan. Roài ñaïi hoäi laàn thöù 20 Ñaûng Coäng Saûn Lieân Xoâ cuøng teân tuoåi Khô-ruùp-xoáp choáng suøng baùi Xít-ta-lin. Tieáp ñeán nhöõng vuï raïn nöùt ôû Ñoâng AÂu. Tieáp ñeán nöõa laø coâng cuoäc caûi toå ôû Lieân Xoâ cuøng teân tuoåi Gôùc-ba-choáp.
Noäi tình Trung Quoác thì coù söï baét bôù tieâu dieät laãn nhau giöõa Mao Traïch Ñoâng, Löu Thieáu Kyø, Laâm Böu. Roài Trung Quoác coâng kích Lieân Xoâ, roài hai beân noå suùng vuøng bieân giôùi laøm raùch toang khaåu hieäu: "Voâ saûn toaøn theá giôùi lieân hieäp laïi !".
AÁy theá nhöng ôû Vieät Nam vaãn hoâ to: "Chuû nghóa Maùc Leânin voâ ñòch muoân naêm !", "Chuû nghóa Maùc Leânin baùch chieán baùch thaéng muoân naêm !".
Caû daân toäc nhö bò thoåi buøa meâ. Nhìn ñaâu cuõng thaáy ñòch phaù hoaïi. Ñôøi soáng thaáp keùm. Ñaïo ñöùc xuoáng caáp. Nhöõng keá hoaïch 5 naêm phaù saûn. Laïi ñòch phaù hoaïi. Laïi laäp tröôøng giai caáp khoâng kieân ñònh. Phaûi chuyeân chính voâ saûn maïnh meõ hôn nöõa. Phaûi thaúng tay traán aùp moïi keû thuø hôn nöõa. Vaäy maø ñôøi soáng vaãn khoâng naâng leân. Teä naïn xaõ hoäi caøng nhieàu. Kinh teá nhöõng naêm ñaàu sau giaûi phoùng mieàn Nam sa suùt caøng nghieâm troïng.
Sai laàm ôû ñaâu ?
Môùi chæ daùm ñoå loãi cho caùn boä thieáu naêng löïc quaûn lyù. Ñoå loãi cho caùn boä maát phaåm chaát caùch maïng, tha hoùa, quan lieâu. Môùi suy nghó ñeán ñaáy. Môùi daùm suy nghó ñeán ngöôõng aáy. Chöa coù ai daùm ñoäng ñeán caùi voøng kim coâ Maùc-Leânin chuïp leân ñaàu daân toäc töø maáy chuïc naêm nay.
Nhieàu trí thöùc Vieät Nam ñaõ lôø môø nhaän ra nguyeân uûy. Nhöng maáy ai daùm thaùo caùi voøng kim coâ ñaët treân ñaàu mình. Haø Só Phu ñaõ laøm caùi vieäc ñoäng trôøi aáy.
OÂng ñang ôû Haø Noäi, bò ñaåy vaøo moät phaân vieän khoa hoïc ôû moät vuøng ñaát xa xoâi, cao nguyeân Lang Biang. Ñeán moät nôi tòch mòch, caùch ly nhöõng thaønh phoá ñoâng ñuùc, nhoän nhaïo, ñaày caùm doã, oâng ñaõ töï thaùo ñöôïc caùi voøng kim coâ treân ñaàu oâng, ñeå ñöôïc caùi quyeàn töï do tö duy cuûa moät con ngöôøi soáng coù traùch nhieäm vôùi thôøi cuoäc, vôùi coäng ñoàng. OÂng ñaõ so göôm vôùi sö toå Maùc veà nhöõng luaän ñieåm cô baûn cuûa hoïc thuyeát Maùc. Ñaáu tranh giai caáp coù ñuùng laø ñoäng löïc phaùt trieån xaõ hoäi hay khoâng? Giai caáp coâng nhaân coù laøm ñöôïc vai troø laõnh ñaïo caùch maïng hay khoâng? Chuyeân chính voâ saûn laø toát hay laø xaáu? Coù thaät coù chuû nghóa xaõ hoäi khoa hoïc treân ñôøi naøy hay laø phaûn khoa hoïc ?... vaân vaân ... Maø ñöôøng göôm cuûa oâng vung leân loang loaùng, xem ra khoâng keùm phaàn saéc saûo. (Haõy ñoïc: "Daét Tay Nhau Ñi Döôùi Taám Bieån Chæ Ñöôøng Cuûa Trí Tueä", "Ñoâi Ñieàu Suy Nghó Cuûa Moät Coâng Daân" vaø "Chia Tay YÙ Thöùc Heä" ).
OÂng muoán lyù giaûi nhöõng sai laàm ôû trong nöôùc, cuõng nhö laøm cho phe xaõ hoäi chuû nghóa suïp ñoå treân theá giôùi, laø nhöõng sai laàm töø trong hoïc thuyeát. Chuû nghóa Maùc, ñöôïc Leânin tieáp thu vaø boå sung thaønh chuû nghóa Maùc-Leânin, coù nhöõng khuyeát taät töø trong loøng noù. Caùi goác baát caäp ñoù taát seõ daãn ñeán nhöõng sai laàm khi öùng duïng. Khoâng theå naøo khaùc ñöôïc.
Nhöõng baøi vieát cuûa Haø Só Phu, khoâng ñöôïc baát cöù moät tôø baùo naøo ñaêng caû, maëc duø trong nöôùc hieän nay coù hôn 500 tôø baùo vaø taïp chí, nhöng laïi bò pheâ phaùn tuøm lum treân caùc tôø baùo lôùn. Khoâng cho caõi. Nhö vaäy, ta ñuû hình dung ñöôïc söùc maïnh nhöõng baøi vieát cuûa Haø Só Phu ñaõ laøm caùc nhaø laõnh ñaïo coù coâng an vaø quaân ñoäi trong tay phaûi lo sôï ñeán theá naøo.
Haø Só Phu cho raèng, muoán ñoåi môùi tö duy, phaûi ñoåi môùi töø goác. Nghóa laø phaûi töø boû chuû nghóa Maùc-Leânin. OÂng ñi ñeán moät keát luaän roát raùo veà tình hình trong nöôùc. Baây giôø maø coøn noùi yeâu chuû nghóa xaõ hoäi töùc laø khoâng yeâu nöôùc. Maø chuû nghóa xaõ hoäi, duø laø chuû nghóa khoa hoïc ñi nöõa, thì noù laø theá naøo, laø caùi gì ? Khoâng coù moâ hình, vaø khoâng ñöôïc thöïc teá kieåm nghieäm. Noù chæ laø nieàm öôùc mô cuûa cuï Maùc sö toå, cuõng nhö tröôùc kia cuï Khoång Töû töøng öôùc mô moät theá giôùi ñaïi ñoàng, caùc cuï Thomas More, Saint Simon, Fourier, Robert Owen ñeàu laø nhöõng nhaø xaõ hoäi chuû nghóa khoâng töôûng vó ñaïi cuûa nhaân loaïi.
Nhöõng baøi vieát cuûa Haø Só Phu ôû nhöõng nöôùc coù töï do daân chuû haún seõ laø moät ñieàu lyù thuù lôùn. Noù seõ ñöôïc tranh caõi treân baùo chí moät caùch coâng khai ñeå naâng cao söï hieåu bieát cho toaøn daân. Raát tieác laø nhöõng nhaø laõnh ñaïo Vieät Nam khoâng quen nghe nhöõng yù kieán traùi tai, laïi ñuïng chaïm ñeán nhöõng tín ñieàu thaønh kính thôø phuïng laâu nay, neân coá voâ hieäu hoùa oâng, vaø cuoái cuøng duøng bieän phaùp baïo löïc baét giam oâng.
Caùi thaùi ñoä baûo veä chuû nghóa Maùc-Leânin moät caùch soát saéng quaù ö laø khaùc thöôøng aáy, ñaõ ñöôïc Haø Só Phu bình phaåm raát ñuùng tim ñen raèng: "Nhöõng anh to moàm hoø heùt baûo veä söï voâ ñòch cuûa chuû nghóa vaø ñoäc quyeàn chính trò cuûa Ñaûng chaúng qua chæ laø döïng caùi bình phong ñeå giöõ nguyeân gheá ñaëc quyeàn ñaëc lôïi cuûa hoï, chöù hoï thieát gì chuû nghóa. OÅn ñònh chính trò nghóa ñen laø oån ñònh gheá".
Neáu lòch söû ñaõ taïo neân nhaân vaät cuûa noù, thì ôû thôøi ñieåm naøy ñaõ taïo neân khuoân maët Haø Só Phu. OÂng teân thaät laø Nguyeãn Xuaân Tuï, voùc ngöôøi nhoû thoù, ñi tu nghieäp ôû nöôùc baïn Tieäp Khaéc veà, ñöôïc Vieän Haøn Laâm Khoa Hoïc Tieäp Khaéc phong hoïc vò Phoù Tieán Só Sinh Vaät Hoïc, coù caùch noùi hoùm hænh thaâm traàm cuûa ngöôøi chaâu AÙ hoøa troän vôùi caùi tö duy loâ-gích saùng suûa cuûa chaâu AÂu. Ta haõy cuøng nghe ñoâi caâu ñoái Haø Só Phu laøm trong tuø:
Queân ñieàu quoác luaät gaøi then saét
Ñeå chöõ daân quyeàn naûy neùt son
Ngaøy gioã cha ôû trong tuø:
-Nhôù gioã cha, thaép neùn höông thaàm, ñem chí khí baùo ñeàn coâng döôõng duïc
-Yeâu ñaát meï, môû con ñöôøng lôùn, laáy buùt nghieân trang traûi nôï tang boàng.
OÂng ngöôøi laøng Hoà, beân kia soâng Hoàng, laø moät laøng coå, coù ngheà veõ tranh daân gian noåi tieáng, thuoäc huyeän Thuaän Thaønh vuøng Kinh Baéc xa xöa. Vuøng ñaát coù mang nhieàu daáu aán neàn vaên hieán laâu ñôøi cuûa ñaát nöôùc, töøng saûn sinh ra nhöõng taøi naêng xuaát chuùng cho coäng ñoàng.
Moät thaønh coâng khoâng bao giôø ñôn leû. OÂng ñöôïc coå vuõ vaø khích leä cuûa ngöôøi vôï taâm ñaéc, baø Haø Só Phu, ngöôøi phuï nöõ ñaõ trôû thaønh baïn chieán ñaáu cuûa oâng khi oâng gaëp hoaïn naïn. Toâi ñaõ ñöôïc bieát nhöõng haønh ñoäng can tröôøng cuûa baø Haø Só Phu trong nhöõng ngaøy oâng Haø Só Phu bò giam giöõ. Thaät voâ cuøng caûm ñoäng vaø raát ñaùng kính phuïc. Ñeán caû coâng an baét giöõ oâng Haø Só Phu cuõng phaûi toû loøng caûm phuïc baø. Ngoaøi ra oâng coøn ñöôïc söï ñoàng tình hoã trôï cuûa beø baïn beân oâng. Nhöõng ngöôøi baïn taâm giao, ñoàng caûm, ñoàng chí höôùng, ñoù laø caùc nhaø vaên Buøi Minh Quoác vaø Tieâu Dao Baûo Cöï, cuøng ôû cao nguyeân Ñaø Laït. Nhöõng baøi vieát cuûa caùc anh ñaõ laøm vuøng cao nguyeân tónh laëng röïc saùng leân, toûa aùnh haøo quang ñi khaép nôi. Ngoaøi Haø Noäi, ngöôøi ta goïi caùc anh baèng moät danh xöng thaân yeâu: ba nhaø hieàn só treân cao nguyeân.
Baøi vieát ngaén nguûi hoâm nay veà Haø Só Phu, môùi chæ laø nhöõng caûm xuùc sô khôûi cuûa moät ngöôøi cuøng thôøi, thaáy ôû oâng moät nhaân caùch thôøi ñaïi, ñaõ tieáp noái ñöôïc caùi tieát thaùo só khí cuûa cha oâng Chu Vaên An, Nguyeãn Tröôøng Toä, Phan Chu Trinh, Phan Boäi Chaâu ... thaät ñaõ khoâng phaûi tuûi hoå vôùi tieàn nhaân vaø khoâng phaûi theïn thuøng vôùi mai haäu.
Toâi bieát raèng seõ coù nhieàu ngöôøi vieát veà Haø Só Phu, moãi ngöôøi moät giaùc ñoä, ñeå cuøng nhau khaéc hoïa chaân dung moät nhaân vaät thôøi ñaïi. Vaø sau naøy chaéc chaén haäu theá seõ coù nhöõng coâng trình nghieân cöùu ñaùnh giaù veà oâng moät caùch ñaày ñuû hôn nhieàu nhöõng baøi vieát ngaén nguûi ngaøy hoâm nay.
Xin caûm ôn quí vò ñaõ chuù yù laéng nghe.
Haø Noäi, ngaøy 15 thaùng 1 naêm 1997
Hoaøng Tieán
Nhaø A-11, Phoøng 420,
Khu Taäp Theå Thanh Xuaân Baéc, Haø Noäi
Ñieän thoaïi : 84 8 543 852

Haø Só Phu, bieåu töôïng cuûa trí tueä
vaø töï do tö töôûng
Haø Só Phu, Só Phu Baéc Haø, Só Phu naøo? Ai laø Só Phu? Khi noùi chuyeän vôùi Haø Só Phu veà yù nghóa cuûa buùt hieäu naøy, baïn beø thöôøng neâu ra nhieàu caùch giaûi thích nhöng anh chæ cöôøi, khoâng xaùc nhaän. Tuy nhieân, trong buùt hieäu ñoù nhaát ñònh coù lyù töôûng vaø hình aûnh cuûa keû só ñích thöïc trong truyeàn thoáng vaên hoaù phöông Ñoâng. Ñoù laø ngöôøi trí thöùc hoaøi baõo mang trí tueä vaø taøi naêng cuûa mình ra phuïc vuï cho ñôøi, cho ñaát nöôùc.
Haø Só Phu Nguyeãn Xuaân Tuï ñeán vôùi taïp chí Langbian vaø Hoäi Vaên ngheä Laâm ñoàng ôû Ñaø laït töø naêm 1988 vôùi caùc baøi thô ngaén kyù buùt hieäu Tuù Xuaân. Ñoù laø nhöõng baøi thô tröõ tình hay chaâm bieám vôùi gioïng ñieäu hôi coå cuûa moät nhaø Nho.
Ñaây cuõng laø ñieàu hôi laï laøm baïn beø thích thuù vì anh voán laø moät nhaø khoa hoïc töï nhieân. Anh toát nghieäp phoù tieán só sinh hoïc ôû Tieäp khaéc vaù coâng taùc ôû phaân vieän Ñaø laït cuûa Vieän Khoa hoïc Vieät nam.
Thôøi gian naøy anh laø Vieän phoù cuûa Phaân vieän naøy. Do ñaáu tranh vôùi nhöõng vieäc laøm khoâng ñuùng trong khoa hoïc cuûa nhöõng ngöôøi laõnh ñaïo ôû ñaây, anh bò voâ hieäu hoaù, cho ngoài chôi xôi nöôùc.
Anh khoâng theå hoaït ñoäng khoa hoïc ñöôïc, maëc duø trong lónh vöïc chuyeân moân cuûa mình, anh ñaõ coù coâng trình ñöôïc quoác teá thöøa nhaän vaø öùng duïng. Anh ñaõ coá gaéng töï laøm vieäc ôû nhaø nhöng laøm theá naøo nghieân cöùu coù hieäu quaû ñöôïc khi phaûi laøm phoøng voâ truøng treân traàn nhaø veä sinh vaø ñeå chai loï thí nghieäm treân ñaàu giöôøng nguû trong moät caên nhaø toái taêm chaät choäi.
Vôùi ñôøi soáng khoù khaên, öùng duïng khoa hoïc cuûa anh chæ coøn laø nuoâi naám vaø ñi laøm bia thueâ cho tö nhaân. Anh coøn phaûi phuï baùn quaùn cho vôï. Thænh thoaûng toâi ñeán thaêm, thaät buoàn cöôøi vaø ñau loøng thaáy anh baùn haøng, loùng ngoùng thoái tieàn leû cho maáy ñöùa beù mua baùnh keïo vaø ngaån ngô khoâng bieát moät moùn haøng taïp hoùa giaù bao nhieâu. Chöa keå coù luùc anh coøn caëm cuïi ñoùng saùch cho thueâ truyeän vaø phuï böng phôû cho vôï baùn.
Söï beá taéc treân lónh vöïc nghieân cöùu khoa hoïc töï nhieân ñaõ ñöa anh chuyeån höôùng sang nghieân cöùu khoa hoïc xaõ hoäi.
Thaùng 9-1988 baïn beø gaàn guõi ñaõ chia seû vôùi anh nhöõng suy nghó ñaàu tieân trong baøi “Daét tay nhau. ñi döôùi nhöõng taám bieån chæ ñöôøng cuûa trí tueä”. Baøi vieát sau ñoù ñöôïc hoaøn chænh vaø phoå bieán trong giôùi baïn beø. Vôùi moät baøi vieát ngaén goïn chæ coù 10 trang, anh taäp trung phaân tích nhöõng nghòch lyù trong cheá ñoä Xaõ hoäi chuû nghóa, moät cheá ñoä töï nhaän laø öu vieät nhaát nhöng laïi laøm nhöõng ñieàu toài teä nhaát, hoaøn toaøn traùi ngöôïc vôùi nhöõng ñieàu reâu rao. Anh keát luaän baøi vieát baèng caùch yeâu caàu quay ngöôïc caùc taám bieån chæ ñöôøng cuûa cheá ñoä, vaø keâu goïi haõy “daét tay nhau, ñi döôùi nhöõng taám bieån chæ ñöôøng cuûa Trí tueä”.
Thaät laï luøng, trong moät xaõ hoäi ñoäc quyeàn tö töôûng, ñoäc quyeàn chaân lyù, ñoäc quyeàn ngoân luaän, ñoäc quyeàn thoâng tin baùo chí, baøi vieát 10 trang cuûa Haø Só Phu khoâng ñöôïc ñaêng ôû ñaâu laïi lan truyeàn ñi khaép nôi treân ñaát nöôùc, ñeán taän Boä Chính trò Trung öông Ñaûng Coäng saûn Vieät nam, gaây neân moät chaán ñoäng lôùn.
Laäp töùc, nhaø caàm quyeàn tung ra moät chieán dòch ñeå pheâ phaùn, boâi nhoï baøi vieát vaø taùc giaû. Trong voøng hôn 2 naêm coù hôn 30 baøi ñaêng treân caùc loaïi baùo chí cuûa trung öông vaø ñòa phöông, vaø caû saùch, moå xeû ñaû kích baøi vieát cuûa anh. Ngöôøi ta ñaõ huy ñoäng nhieàu nhaø nghieân cöùu lyù luaän, pheâ bình cuûa cheá ñoä, keå caû giaùo sö trieát hoïc Traàn ñöùc Thaûo ñeå laøm coâng vieäc traán aùp naøy. Ngöôøi ta coøn noùi trong caùc hoäi nghò caùn boä, thoâng baùo trong caùc baûn tin noäi boä, ñöa caû vaøo trong caùc vaên baûn chuaån bò cho Ñaïi hoäi Ñaûng laàn thöù 7. Anh nhö moät voõ só bò troùi tay ñeå cho moät ñaùm ñoâng ñoái thuû tha hoà quaàn thaûo. Tuy nhieân, caøng veà sau, ngöôøi ta nhaéc ñeán töïa baøi vieát vaø teân cuûa anh nhö moät boùng ma ñe doaï cheá ñoä, duø coù ngöôøi chöa heà ñöôïc ñoïc baøi vieát vaø hoï cuõng chöa bieát gì veà anh. Duø theá, Ñaïi hoäi Ñaûng laàn thöù 7 cuõng phaûi laáy khaåu hieäu “Trí tueä, Daân chuû, Ñoåi môùi, Ñoaøn keát” , ñöa Trí tueä leân haøng ñaàu vaø chính thöùc thöøa nhaän lieân minh coâng-noâng-trí.
Maët khaùc nhöõng ngöôøi tieán boä vaø taâm huyeát cuõng nhanh choùng chuyeàn tay nhau baøi vieát naøy maëc duø vaøo thôøi ñieåm ñoù söï thoâng tin, sao chuïp taøi lieäu coøn raát khoù khaên. Baøi vieát ngaén nhöng ñaày söùc naëng ñaõ coù taùc duïng lôùn, lay ñoäng nhaän thöùc vaø löông tri cuûa nhieàu ñoái töôïng, nhaát laø trí thöùc, keå caû moät soá ñaûng vieân vaø nhöõng ngöôøi bình thöôøng.
Ma vaên Khaùng trong tieåu thuyeát “ Ñaùm cöôùi khoâng coù giaáy giaù thuù” ñaõ ñöa noäi dung baøi vieát naøy vaøo thaønh tö töôûng cuûa moät nhaân vaät trong taùc phaåm. Trong cuoán tieåu thuyeát “Nöûa ñôøi nhìn laïi” (vieát töø 1988 ñeán 1992) toâi cuõng ñaõ ñöa Haø Só Phu thaønh moät trong 3 nhaân vaät coù buùt hieäu hay teân thaät ngoaøi ñôøi vaøo taùc phaåm cuûa mình (hai nhaân vaät kia laø nhaø thô Höõu Loan vaø giaùo sö Nguyeãn Baït Tuî). Toâi hy voïng neáu taùc phaåm cuûa toâi ñöôïc xuaát baûn, tröôøng hôïp cuûa Haø Só Phu vaø hai ngöôøi kia seõ ñöôïc ghi nhaän vaø löu giöõ laâu daøi trong loøng ngöôøi ñoïc neáu hoï vaãn coøn bò vaây buûa trong söï böng bít cuûa cheá ñoä.
Thaùng 4-1991, vuï raéc roái tröïc tieáp ñaàu tieân ñeán vôùi anh laø luùc anh ra Haø noäi ñeán thaêm Döông Thu Höông ñuùng vaøo luùc Döông Thu Höông ñang bò khaùm nhaø vaø baét giöõ. Anh cuõng ñaõ bò baét vaø moät vieân chöùc cao caáp cuûa Boä noäi vuï ñaõ thaåm vaán anh trong suoát 10 ngaøy lieàn nhöng roài anh ñöôïc thaû. Sau ñoù anh veà Ñaø laït vaø bò Coâng an Laâm ñoàng theo roõi giaùm saùt chaët cheõ.
May maén thay, trong moät dòp tình côø, baøi “Daét tay nhau ñi döôùi nhöõng taám bieån chæ ñöôøng cuûa Trí tueä” ñöôïc ñöa ra nöôùc ngoaøi, vaø laàn ñaàu tieân, thaùng 5-1993, ñöôïc chính thöùc coâng boá treân tôø Thoâng luaän ôû Phaùp vaø sau ñoù nhieàu baùo khaùc ôû haûi ngoaïi ñaõ ñaêng laïi. Laäp töùc ngöôøi ñoïc ôû haûi ngoaïi, nhaát laø trí thöùc, keå caû du hoïc sinh Vieät nam ôû caùc nöôùc Ñoâng Aâu, nhanh choùng höôûng öùng baøi vieát cuûa anh, vaø teân tuoåi anh ñaõ baét ñaàu ra khoûi voøng raøo kieàm toaû cuûa nhaø caàm quyeàn Vieät nam, ñöôïc theá giôùi bieát ñeán.
Ñöôïc ñoâng ñaûo baïn beø vaø ngöôøi ñoïc khaép nôi coå vuõ, anh tieáp tuïc vieát “ Ñoâi ñieàu suy nghó cuûa moät coâng daân” (Nhaø xuaát baûn Tin, Paris, xuaát baûn muøa thu 1993, trong ñoù coù in laïi baøi “Daét tay nhau ñi döôùi nhöõng taám bieån chæ ñöôøng cuûa Trí tueä” vaø moät soá caâu ñoái, thô vaø maáy baøi chính luaän ngaén).
“Noäi dung nhöõng baøi cuûa Haø Só Phu ñeàu nhaèm pheâ phaùn ñöôøng loái cuûa Ñaûng caàm quyeàn vaø ñeà nghò loái thoaùt cho Vieät nam. Nhöng ñaëc ñieåm laø taùc giaû duøng phöông phaùp khoa hoïc vaø lyù luaän ñeå raø soaùt ñeán taän goác cuûa vaán ñeà. Anh goïi laø tö duy heä thoáng. Noùi caùch khaùc, anh ñaët vaán ñeà moät caùch caên baûn vaø toaøn dieän. Ñi töø khoa hoïc ñeán trieát lyù, ñoái chieáu Ñoâng – Taây ñeå suy nghó veà baûn chaát con ngöôøi vaø xaõ hoäi, veà quy luaät tieán hoaù cuûa nhaân loaïi, töø ñoù ñaùnh giaù vaø vaïch ra nhöõng sai laàm cô baûn cuûa Chuû nghóa Xaõ hoäi khoa hoïc” (Töïa cuûa NXB Tin).
Môùi ñaây, thaùng 8-1995, anh laïi cho coâng boá baøi “ Chia tay YÙ thöùc heä” döôùi daïng baûn thaûo, ñaøo saâu theâm suy nghó cuûa mình veà nhöõng vaán ñeà ñaõ ñaët ra töø hai baøi tröôùc.
“ Theo ñieàu toâi nhaän thöùc ñöôïc thì…baûn chaát cuûa doøng tö töôûng Maùc-Leâ veà xaõ hoäi laø doøng tö töôûng Phong kieán phuïc höng, coäng vôùi aûo töôûng Coäng saûn nguyeân thuyû (hoaëc aûo töôûng noâ leä) trong côn khuûng hoaûng taêng toác cuûa neàn Vaên minh coâng nghieäp.
… Traøo löu Coäng saûn ñaõ xuaát hieän nhö moät taát yeáu lòch söû vaø voâ cuøng chính ñaùng, nhöng phaûi nhaän raèng ñoù chæ laø moät naác thang vaên hoaù thaáp cuûa tieán trình ñaáu tranh baát taän cho Quyeàn Con ngöôøi. Muoán tìm loái ra laïi phaûi baét ñaàu töø caùi nhìn Vaên hoaù, ôû taàm vaên hoaù cao hôn.
… Neáu ñuû taàm vaên hoaù, chuùng ta seõ laøm cho YÙ thöùc heä aáy moät daáu son ñeå laïi. Baèng khoâng, neáu chuùng ta khoâng ñuû taàm vaên hoaù, YÙ thöùc heä seõ ñöôïc chia tay trong uaát haän, hoaëc ngöôïc laïi, cöù len leùn ruùt lui khoûi lòch söû khoâng moät lôøi tuyeân boá, nhö moät keû khoân vaët hay moät teân ñaïi bòp naøo ñoù ra ñi, khoâng troáng khoâng keøn, ñeå laïi treân non nöôùc naøy moät moùn nôï.
… Khoâng bieát moät khi ñaõ nhaän roõ xu theá cuûa Thôøi ñaïi vaø nguyeän voïng cuûa nhaân daân, thì moät Ñaûng Coäng saûn tröôûng thaønh töø phong traøo Daân toäc, giöõa luùc ñang naém quyeàn trong tay, lieäu coù theå vì Daân toäc maø vöùt boû taám bình phong, coâng khai töø boû cheá ñoä Phong kieán Ñaûng trò ñaày ñaëc quyeàn ñaëc lôïi, ñeå chuû ñoäng chuyeån sang moät theå cheá thaät söï tieâu bieåu cho tính thoáng nhaát Daân toäc vaø ña nguyeân Daân chuû hay khoâng?
… “Ñoåi môùi” laø gì? Neáu khoâng phaûi laø caû moät Daân toäc thöùc tænh, töï vöôït qua mình maø ñi leân?
(Trích Lôøi môû ñaàu vaø Thay lôøi keát cuûa baøi Chia tay YÙ thöùc heä).
Toâi coù haân haïnh cuøng vôùi baïn beø gaàn guõi nhaát cuûa Haø Só Phu ôû Ñaø laït ñoïc vaø tham gia yù kieán vaøo baûn thaûo caùc baøi vieát cuûa Haø Só Phu khi caùc doøng chöõ anh môùi vieát coøn noùng hoåi treân maët giaáy.
Haø Só Phu coù phong caùch haønh vaên raát ñaëc saéc : ngaén goïn, khuùc trieát nhöng thaâm traàm,ñoâi khi chaâm bieám cay ñoäc kieåu só phu Baéc Haø, coù luùc huøng traùng hay baøng baïc chaát thô tröõ tình. Anh vieát vaên chính luaän nhöng ñoïc raát loâi cuoán.
Ñieàu quan troïng hôn laøtö töôûng ñoäc laäp, saùng taïo vaø trieät ñeå trong caùc baøi vieát cuûa anh. Anh khoâng leä thuoäc kinh ñieån, ít trích daãn kieåu “taàm chöông trích cuù”. Anh lyù giaûi moïi vaán ñeà döôùi aùnh saùng cuûa Trí tueä vaø Löông tri cuûa moät ngöôøi trí thöùc chaân chính ñi tìm chaân lyù, gaït boû sang beân moïi ñònh kieán, raøng buoäc baát cöù ôû ñaâu tôùi.
Caùc baøi vieát cuûa Haø Só Phu ngaøy caøng ñöôïc ñoâng ñaûo baïn ñoïc höôûng öùng. Thö töø cuûa nhieàu ngöôøi khoâng quen bieát ôû trong vaø ngoaøi nöôùc gôûi tôùi baøy toû caûm tình vaø söï ngöôõng moä ñoái vôùi anh tôùi taáp bay ñeán caên nhaø beù nhoû cuûa anh ôû soá 4E Buøi thò Xuaân Ñaø laït.
Ñaøi, baùo nöôùc ngoaøi thöôøng xuyeân phaùt thanh, ñaêng taûi caùc baøi vieát vaø nhaéc nhôû ñeán teân anh nhö moät trí thöùc caáp tieán haøng ñaàu. Nhaø caàm quyeàn haàu nhö khoâng theå chòu noåi. Teân anh thöôøng ñöôïc neâu ra trong caùc thoâng baùo noäi boä cuûa Ñaûng veà vaán ñeà dieãn bieán hoaø bình vaø coù luùc anh ñaõ ñöôïc neâu leân haøng ñaàu trong danh saùch cuûa nhöõng ngöôøi coù tö töôûng phaûn ñoäng nguy hieåm.
Cuoái thaùng 11-1995 Haø Só Phu ra Baéc thaêm queâ vaø gia ñình, Coâng an Haø noäi theo roõi saùt anh trong nhöõng ngaøy naøy, vaø ñeán 5-12-1995 ñaõ baét giöõ anh taïi moät ñòa ñieåm ñeán nay chöa ai bieát. 17g30 ngaøy 6-12-95 Coâng an Laâm ñoàng ñaõ thöïc hieän leänh khaùm nhaø cuûa Coâng an Haø noäi, luïc soaùt nhaø anh taïi Ñaø laït cho tôùi 4 giôø saùng ngaøy 7-12-95, laáy ñi hôn 3000 trang tö lieäu vaø moät soá ñóa vi tính, baêng vide1o, caùt-xeùt.
Chò Thanh Bieân, vôï anh, ñaõ laøm ñôn vaø ñeán sôû Coâng an Laâm ñoàng phaûn khaùng. Maáy ngaøy sau, thoâng qua Coâng an Laâm ñoàng, Coâng an Haø noäi môùi chính thöùc thoâng baùo cho chò Thanh Bieân bieát vieäc baét giöõ Haø Só Phu vôùi toäi danh “coù haønh vi chieám ñoaït taøi lieäu bí maät cuûa nhaø nöôùc”.
Thaät laø khoâi haøi! Haø Só Phu töùc Nguyeãn Xuaân Tuï, moät caùn boä khoa hoïc 55 tuoåi ñaõ veà höu, söùc khoeû oám yeáu, ñuû thöù beänh taät, laïi coù khaû naêng chieám ñoaït caùi gì bí maät cuûa nhaø nöôùc Xaõ hoäi chuû nghóa huøng maïnh ñang cai trò treân ñaát nöôùc Vieät nam! Roõ raøng laø ngöôïc laïi, nhaø nöôùc ñang chieám ñoaït töï do cuûa coâng daân Haø Só Phu. Moät ñieàu nghòch lyù cuûa cheá ñoä kieåu anh ñaõ phaân tích trong baøi “Daét tay nhau…” nhöng cöïc kyø nghieâm troïng vaø haøi höôùc laïi ñang ñöôïc chöùng minh cuï theå vaø vaän vaøo chính baûn thaân anh. Nhaø nöôùc cuõng muoán chôi chöõ vaø chôi khaêm caây buùt chaâm bieám Haø Só Phu chaêng?
Toäi nghieäp chò Thanh Bieân, ngöôøi baïn ñôøi cuûa Haø Só Phu.Caû hai anh chò ñeàu ñaõ coù moät ñôøi vôï, ñôøi choàng nhöng khoâng coù con rieâng, vaø ly hoân. Ñeán nay, sau gaàn 10 naêm veà chaép vaù cho nhau, hai ngöôøi vaãn khoâng coù con. Trong noãi buoàn ñoù, hoï chia seû vaø chaêm soùc nhau tha thieát, taän tình. Anh ñaõ töøng vaát vaû lo cho chò khi chò bò beänh naëng phaûi veà Saøi goøn giaûi phaãu. Chò taûo taàn vôùi chieác quaùn taïp hoaù beù nhoû vaø chaêm lo cho choàng töøng mieáng aên thöùc uoáng, taïo moïi ñieàu kieän vaø uûng hoä choàng trong coâng vieäc nghieân cöùu, vieát laùch, duø chò bieát ñoù laø moät coâng vieäc nguy hieåm. Nhieàu luùc chò phaûi nhoát anh trong nhaø, khoaù cöûa beân ngoaøi ñeå anh yeân tónh vieát, khoâng bò quaáy raày.
Sau khi bò khaùm nhaø, thöùc suoát moät ñeâm caêng thaúng laøm vieäc vôùi hôn möôøi coâng an, qua ñieän thoaïi chò baùo tin cho toâi trong tieáng ñaày nöôùc maét. Giôø ñaây chò ñaõ ñoùng cöûa nhaø ra Haø noäi tìm caùch thaêm nuoâi choàng, nhöng sau 3 tuaàn anh bò giöõ, coâng an Haø noäi vaãn chöa cho chò gaëp maët choàng. Chò vieát thö vaøo cho bieát, ôû Haø noäi chò caûm thaáy raát ñôn ñoäc vì chung quanh ai cuõng lo lao vaøo laøm aên kinh teá. Chò ñònh neáu phaûi ôû laïi Haø noäi laâu daøi, chò seõ phaûi ñi laøm thueâ caùi gì ñoù ñeå coù ñieàu kieän thaêm nuoâi vaø ñoøi thaû töï do cho choàng.
Tröôùc ñaây, khi noùi chuyeän vôùi baïn beø thaân veà vôï vaø gia ñình, Haø Só Phu thöôøng laåy Kieàu ñuøa raèng “Nghó mình coâng ít toäi nhieàu”. Ñoù cuõng laø taâm traïng thöïc cuûa chuùng toâi, nhöõng keû bò coi laø “beû naïng choáng trôøi”, chæ mang laïi cho gia ñình noãi lo aâu phieàn muoän hôn laø nieàm vui vaø nhöõng tieän nghi vaät chaát nhö bao nhieâu ngöôøi ñaøn oâng khaùc.
Ñoái vôùi toâi, vaø chaéc cuõng nhö nhieàu baïn beø thaân thieát khaùc cuûa Haø Só Phu, vaø caû nhöõng ngöôøi ngöôõng moä anh, leân tieáng veà vieäc Haø Só Phu bò baét laø tình caûm, löông tri vaø traùch nhieäm, duø ôû trong nöôùc vieäc leân tieáng ñoù coù theå phaûi traû giaù.
Laøm theá naøo coù theå im laëng khi Haø Só Phu, moät ngöôøi trí thöùc chaân chính, chæ vì phaùt bieåu tö töôûng cuûa mình veà nhöõng vaán ñeà quan troïng cuûa ñaát nöôùc vaø thôøi ñaïi moät caùch oân hoaø, ñaày taâm huyeát laïi phaûi chòu tuø ñaày?
Nhöõng ngöôøi Coäng saûn töï cho laø ñaõ ñöôïc lòch söû giao phoù söù meänh laõnh ñaïo caùch maïng, laõnh ñaïo ñaát nöôùc. Thöïc ra nhöõng ngöôøi Coäng saûn ñaõ giaønh ñöôïc quyeàn ñoù trong moät giai ñoaïn lòch söû vaø ñaõ coù nhöõng ñoùng goùp nhaát ñònh cho ñaát nöôùc (duø cuõng coù nhöõng ngöôøi khoâng thöøa nhaän söï ñoùng goùp naøy). Tuy nhieân, vieäc naém quyeàn laõnh ñaïo ñoù khoâng phaûi moät laàn laø maõi maõi. Nhöõng ngöôøi laõnh ñaïo phaûi ngang taàm vôùi ñaát nöôùc vaø ñöôïc söï chaáp nhaän cuûa ña soá nhaân daân. Neáu khoâng theá, sôùm hay muoän, nhaát ñònh nhöõng ngöôøi laõnh ñaïo khoâng xöùng ñaùng seõ bò loaïi boû. Lòch söû raát coâng bình vaø nghieâm khaéc. Bao nhieâu trieàu ñaïi, cheá ñoä ñaõ höng pheá theo thôøi gian. Laøm sao nhöõng ngöôøi Coäng saûn coù theå cöù töï maõi hoâ muoân naêm?
Lieân xoâ laø caùi noâi cuûa cheá ñoä Coäng saûn, laø nöôùc ñöùng ñaàu huøng maïnh cuûa heä thoáng Xaõ hoäi chuû nghóa toaøn theá giôùi, sau 75 naêm ñaõ xuïp ñoå tan taønh treân ñaát nöôùc Xoâ vieát ña soá nhaân daân ñaõ khoâng coøn chaáp nhaän cheá ñoä Coäng saûn, taïi sao nhöõng ngöôøi Coäng saûn Vieät nam vaãn “baûo hoaøng hôn vua”, vaãn coøn coá neâu leân ñònh höôùng Xaõ hoäi chuû nghóa khi chöa roõ hình thuø noù nhö theá naøo? Taïi sao, nhö Haø Só Phu noùi, nhöõng ngöôøi Coäng saûn qua soâng roài vaãn cöù vaùc thuyeàn treân vai maø ñi, khoâng chòu can ñaûm tuyeân boá chia tay YÙ thöùc heä, moät YÙ thöùc heä ngoaïi lai tuy coù moät soá ñoùng goùp cho ñaát nöôùc trong moät giai ñoaïn, nhöng cuõng ñaõ taøn phaù ñaát nöôùc ñeán taän cuøng?
Nhöõng ngöôøi Coäng saûn Vieät nam muoán ñoäc quyeàn chaân lyù, ñoäc quyeàn yeâu nöôùc nhöng ñieàu ñoù khoâng theå ñöôïc. Boä maùy thoâng tin tuyeân truyeàn baùo chí huøng haäu cuûa caû cheá ñoä khoâng traán aùp noåi baøi vieát 100 trang cuûa Haø Só Phu neân phaûi duøng tôùi baïo löïc nhaø tuø . Traán aùp khoâng phaûi luùc naøo cuõng chæ ñöa tôùi sôï haõi maø coøn taïo ra söï caêm phaãn vaø phaûn khaùng. Cai trò baèng söï sôï haõi khoâng phaûi laø moät phöông caùch laâu beàn. Taát caû moïi cheá ñoä ñoäc taøi treân theá giôùi naøy ñeàu ñaõ thöû nghieäm vaø cuoái cuøng ñaõ thaát baïi. Nhöõng ngöôøi Coäng saûn, trong moät giai ñoaïn, töøng ñaáu tranh cho ñoäc laäp daân toäc vaø coâng baèng xaõ hoäi taát phaûi thaáu hieåu hôn ai caû veà ñieàu naøy.
Toâi tin trong nhöõng ngöôøi Coäng saûn ñang caàm quyeàn hieän nay vaãn coù nhöõng ngöôøi coù löông tri vaø thöïc taâm yeâu nöôùc. Toâi tin trong nhöõng ngöôøi trí thöùc cuûa boä maùy caàm quyeàn, nhöõng ngheä só, nhaø vaên, nhaø baùo cuûa heä thoáng vaên hoïc ngheä thuaät, thoâng tin baùo chí nhaø nöôùc hieän nay vaãn coù nhöõng ngöôøi thaät söï muoán coù töï do saùng taïo, töï do tö töôûng, töï do ngoân luaän, töï do baùo chí vaø xuaát baûn. Nhöõng ngöôøi naøy seõ leân tieáng vaø baøy toû thaùi ñoä veà tröôøng hôïp Haø Só Phu vì Haø Só Phu ñaõ trôû thaønh moät bieåu töôïng cuûa Trí tueä vaø Töï do tö töôûng ñang bò vuøi daäp.
Duø ñaát nöôùc Vieät nam vaãn coøn ngheøo naøn laïc haäu, duø ñang thôøi kinh teá thò tröôøng, con ngöôøi nhaát ñònh khoâng phaûi chæ laø con vaät kinh teá. Duø Ñoâng hay Taây, duø vôùi ñaëc thuø naøo, moät quoác gia noùi toân troïng Nhaân quyeàn maø khoâng toân troïng töï do tö töôûng vaø caùc quyeàn daân chuû cuûa nhaân daân thì thöïc chaát chæ coi con ngöôøi nhö con vaät, noùi gì ñeán vieäc xaây döïng chieán löôïc con ngöôøi.
Haø Só Phu tin vaøo quy luaät cuûa lòch söû vaø khoâng chaáp nhaän thaùi ñoä ñöùng beân leà hay ngoài chôø. Anh tin vaøo con ngöôøi vaø trí tueä neân ñaõ doàn heát tinh löïc vaø taâm huyeát vaøo caùc baøi vieát cuûa mình. Anh cho raèng vieäc naâng cao nhaän thöùc cuûa quaàn chuùng laø vaán ñeà cô baûn ñeå chuyeån bieán tình theá veà laâu veà daøi. Anh daán thaân nhöng khoâng laøm chính trò chuyeân nghieäp. Anh chæ laø lyù luaän, baøy toû quan ñieåm, phaân tích tình hình moät caùch saùng suoát, saéc beùn vaø can ñaûm. Anh ñeà nghò nhöõng giaûi phaùp, loái thoaùt cho daân toäc vaø cho caû Ñaûng Coäng saûn ñang caàm quyeàn chæ vì thaät söï ñau loøng vaø öu tö cho vaän nöôùc. Haø Só Phu laø bieåu töôïng cuûa Trí tueä, töï do tö töôûng trong thôøi kyø môùi cuûa ñaát nöôùc vaø thôøi ñaïi.
Ñaøn aùp Haø Só Phu vaø nhöõng ngöôøi ñaáu tranh cho töï do daân chuû laø bieåu hieän cuûa söï thoaùi hoùa, ñi ngöôïc doøng lòch söû, laø daáu hieäu suy yeáu cuûa moät cheá ñoä ñaõ khoâng coøn chính nghóa ñeå toàn taïi.
Ñaø laït, cuoái thaùng 12-1995
Tieâu dao BAÛO CÖÏ


NHÖÕNG PHAÙT HIEÄN MÔÙI
TÖØ MOÄT PHIEÂN TOØA
Phieân toaø ngaøy 22/8/96 xöû Leâ Hoàng Haø, Haø Só Phu vaø Nguyeãn Kieán Giang ñaõ ñöôïc dö luaän trong vaø ngoaøi nöôùc bình luaän nhieàu. Duø noäi dung phieân toøa bò böng bít , nhöng qua nhöõng thoâng tin toái thieåu vaø keát quaû chính thöùc ñöôïc Thoâng taán xaõ Vieät nam thoâng baùo, dö luaän chung ñeàu ñaùnh giaù ñoù laø moät phieân toaø luùng tuùng, baát coâng vaø khoâng hieäu quaû nhö nhaø nöôùc mong muoán.
Sau phieân toaø moät soá thoâng tin môùi ñöôïc tieát loä giuùp chuùng ta phaùt hieän theâm moät soá vaán ñeà môùi raát höõu ích cho tình hình chung.
Tröôøng hôïp Haø Só Phu bò baét theá naøo laø moät ñieàu bí aån maõi cho ñeán khi ra toaø, Haø Só Phu môùi coù dòp coâng khai noùi ra. Trong luùc ñi xe ñaïp treân ñöôøng phoá Haø noäi, oâng ñaõ bò hai ngöôøi ñi xe honda cheøn ngaõ vaø ñònh giaät laày tuùi xaùch. OÂng ñaõ la leân “aên cöôùp,aên cöôùp!” . Laäp töùc coù Coâng an ñeán can thieäp ngay. Nhöng thay vì baét keû cöôùp, coâng an laïi ñöa oâng veà ñoàn, khaùm xeùt tuùi xaùch, tìm thaáy trong ñoù caùi goïi laø “taøi lieäu bí maät”, töùc böùc thö cuûa oâng Voõ vaên Kieät gôûi Boä Chính trò ngaøy 9-8-96. Sau ñoù coâng an baét giöõ oâng luoân.
Nhö theá vaán ñeà ñaõ roõ vaø ngöôøi daân mieàn Baéc khoâng laï gì “troø cineùma” coå loã só naøy, nhöng ngöôøi ta ngaïc nhieân khi ñaõ ñeán thôøi kyø ñoåi môùi, môû cöûa roài maø boån cuõ vaãn coøn ñöôïc dieãn laïi.Thì ra ñoåi môùi cuõng khoâng phaûi deã daøng. Coù nhieàu ngoùn ngheà cuõ vaãn phaûi xaøi laïi. Ñaây cuõng laø moät loaïi “bí maät cuûa nhaø nöôùc”, vì töø khi bò baét, Haø Só Phu khoâng ñöôïc noùi ra vaø vôï oâng hai laàn vaøo thaêm cuõng khoâng ñöôïc hoûi choàng, nhieàu laàn hoûi coâng an nhöng coâng an töø choái khoâng chòu traû lôøi.
Khi oâng Chaùnh aùn hoûi “trình ñoä vaên hoaù” cuûa Haø Só Phu, Haø Só Phu traû lôøi “ Toâi khoâng bieát trình ñoä vaên hoaù cuûa toâi ra sao, trình ñoä naøy khoù maø noùi ñöôïc. Nhöng chaéc oâng hoûi veà hoïc vaán thì toâi coù hoïc vò Phoù tieán só Sinh hoïc taïi nöôùc Coäng hoaø XHCN Tieäp khaéc”. Thaät laø caùch noùi chaâm bieám kieåu Haø Só Phu khoâng laãn vaøo ñaâu ñöôïc. Theá nhöng vò Chaùnh aùn laïi gaëng hoûi : “Nhö theá anh ñaõ hoïc heát lôùp 10 chöa?” . Toaøn theå cöû toaï cuûa phieân toaø nghieâm troïng naøy (maø haàu heát ñeàu laø ngöôøi cuûa nhaø nöôùc) ñeàu khoâng nhòn ñöôïc, phaûi cöôøi oà.
Coù ngöôøi ngaïc nhieân khoâng hieåu taïi sao nhaø nöôùc laïi boá trí moät Chaùnh aùn nhö theá ñeå chuû toaï phieân toaø xöû 3 nhaø trí thöùc noåi tieáng veà lyù luaän. Thaät ra ñaây laø moät hieän töôïng ñaùng möøng. Ngöôøi ta nhôù laïi phieân toaø xöû Hoaøng Minh Chính- Ñoã Trung Hieáu, caùch Hoaøng Minh Chính ñoái ñaùp vôùi Chaùnh aùn moät caùch keû caû, aùt gioïng ñeán noãi ngöôøi nghe nhieàu khi khoâng bieát ai xöû ai. Sau ñoù moïi ngöôøi coøn bieát ñeán laù thö cuûa oâng Hoaøng Minh Chính göûi hai oâng Chaùnh aùn sau khi oâng heát haïn tuø, yeâu caàu hai ñieàu :
- Coâng khai hoaù toaøn boä hai phieân toaø xöû oâng baèng caùch cho caùc nhaø baùo, caùc nhaø nghieân cöùu vaø baát cöù ai cuõng ñeàu ñöôïc töï do tieáp caän caùc baêng ghi aâm vaø baêng hình maø toaø aùn ñaõ ghi laïi töø A ñeán Z.
- Coâng daân Hoaøng Minh Chính saün saøng tranh luaän coâng khai vôùi oâng Chaùnh thaåm Nguyeãn Quang Ñaåu ñaõ ngoài gheá Chaùnh aùn toaø sô thaåm taïi Haø noäi ngaøy 8-11-95, vaø thaåm phaùn Vuõ khaéc Xöông ngoài gheá chaùnh aùn toaø phuùc thaåm toái cao kieâm chung thaåm ngaøy 18-12-95.
(Cuoäc tranh luaän nhaèm laøm roõ söï thaät veà tính hôïp phaùp hay phi phaùp cuûa hai phieân toaø keå treân. Toaøn boä chi phí cuoäc tranh luaän ñoù coâng daân Hoaøng Minh Chính töï nguyeän ñaûm nhaän heát).
Coù leõ sau söï vieäc naøy, caùc thaåm phaùn töû teá khoâng ai daùm ngoài gheá Chaùnh aùn phieân toaø xöû Leâ Hoàng Haø-Haø Só Phu- Nguyeãn Kieán Giang vì sôï seõ bieán thaønh troø cöôøi cho thieân haï. Chæ coù thaåm phaùn hoûi Haø Só Phu “hoïc heát lôùp 10 chöa” thuoäc loaïi ñieác khoâng sôï suùng” môùi ñuû taàm côõ chuû toaï phieân toaø naøy thoâi.
Phieân toaø coù 3 luaät sö bieän hoä cho hai oâng Haø Só Phu vaø Leâ Hoàng Haø. oâng Nguyeãn Kieán Giang töï bieän hoä. Caùc luaät sö cuõng nhö oâng Nguyeãn Kieán Giang ñeàu taäp trung phaân tích hai vaán ñeà : khoâng coù gì goïi laø taøi lieäu bí maät vaø khoâng coù ai coá yù tieát loä bí maät nhaø nöôùc. Caùc lyù leõ neâu ra ñeàu heát söùc thuyeát phuïc.
Thaùi ñoä cuûa ba oâng Leâ Hoàng Haø, Haø Só Phu, Nguyeãn Kieán Giang ñeàu heát söùc ñaøng hoaøng, ñónh ñaïc, ñeàu khaúng ñònh mình voâ toäi vaø baùc boû nhöõng luaän ñieäu buoäc toäi do coâng toá ñöa ra.
Sau phieân toaø, giôùi thaïo tin cung ñình cho bieát Ban tö töôûng vaên hoaù trung öông ñaõ göûi cho Boä Chính trò moät baùo caùo veà phieân toaø vôùi hai nhaän ñònh quan troïng :
- Chöa coù phieân toaø naøo caùc luaät sö laïi bieän hoä moät caùch haêng haùi, nhieät tình nhö phieân toaø naøy.
- Caùc lyù leõ buoäc toäi neâu ra ñeàu “ñaày söùc khoâng thuyeát phuïc” .
Thaät laø yù nghóa.Töø xöa, döôùi cheá ñoä naøy, coù luaät sö naøo daùm haêng haùi bieän hoä cho caùc bò caùo bò keát toäi phaûn ñoäng veà chính trò? Coù maø om xöông. Vaø caùc lyù leõ cuûa luaät sö, bò caùo thì “ñaày söùc thuyeát phuïc”, trong khi coâng toá buoäc toäi laïi “ñaày söùc khoâng thuyeát phuïc” ! Haø Só Phu khi bieát ñöôïc chaéc raát thuù vò vôùi troø chôi chöõ naøy.
Nhö theá, phieân toaø ngaøy 22-8-96 xöû 3 oâng Leâ Hoàng Haø, Haø Só Phu, Nguyeãn Kieán Giang thaät laø moät hieän töôïng ñaùng möøng.Ñaây thaät söï laø moät böôùc tieán cuûa daân chuû. Trong phieân toaø xöû nhöõng ngöôøi baát ñoàng chính kieán vôùi cheá ñoä naøy, coâng lyù vaø söùc maïnh thuoäc veà caùc bò caùo chöù khoâng thuoäc veà toaø aùn cuûa nhaø nöôùc. Ñuùng nhö dö luaän chung ñaõ nhaän ñònh, phieân toaø luùng tuùng, loá bòch vaø khoâng hieäu quaû nhö nhaø nöôùc mong muoán.
Toát nhaát laø haõy coâng khai hoaù moïi chuyeän, thöïc hieän nhaø nöôùc phaùp quyeàn, thöïc hieän coâng lyù cuûa nhaân daân chöù khoâng phaûi coâng lyù cuûa nhaø nöôùc ñoäc taøi. Chæ coù moät cheá ñoä daân chuû thöïc söï môùi ñöa quoác gia ñeán tieán boä vaø phoàn vinh, trong ñoù nhöõng ngöôøi trí thöùc taøi naêng vaø nhieät taâm vôùi ñaát nöôùc nhö Leâ Hoàng Haø, Haø Só Phu, Nguyeãn Kieán Giang, Hoaøng Minh Chính, Ñoã Trung Hieáu vaø nhieàu ngöôøi khaùc nöõa seõ goùp phaàn xöùng ñaùng cuûa mình chöù khoâng phaûi maát bao nhieâu thôøi gian vaøo ngoài trong nhaø ñaù.
Ñaø laït cuoái thaùng 9-1996
Tieâu Dao BAÛO CÖÏ

HAØ SÓ PHU VAØ NHAÂN CAÙCH CUÛA
NGÖÔØI TRÍ THÖÙC DAÙM SOÁNG
TRUNG THÖÏC
Haø Só Phu vieát khoâng nhieàu. Ba tieåu luaän trieát hoïc-chính trò cuûa oâng chæ khoaûng 200 trang maø nhieàu ngöôøi ñaõ bieát : Daét tay nhau ñi döôùi nhöõng taám bieån chæ ñöôøng cuûa trí tueä, Ñoâi ñieàu suy nghó cuûa moät coâng daân vaø Chia tay YÙ thöùc heä. Söï saâu saéc, tính trí tueä, tính thuyeát phuïc, tính trieät ñeå, tính tieàn phong theå hieän roõ trong noäi dung nhöõng baøi vieát. Vì theá nhieàu ngöôøi, ñaëc bieät laø giôùi trí thöùc trong vaø ngoaøi nöôùc ñaõ chia seû, kính phuïc vaø ngöôõng moä oâng.
Uy tín vaø tình caûm coâng chuùng daønh cho oâng ngaøy moät cao. Trong nöôùc, nhöõng baøi vieát cuûa oâng duø bò caám ñoaùn vaãn ñöôïc nhaân baûn, chuyeàn tay nhau ñoïc ngaøy caøng nhieàu. ÔÛ haûi ngoaïi, toaøn taäp taùc phaåm cuûa oâng ñöôïc xuaát baûn, caùc cô quan truyeàn thoâng giôùi thieäu veà oâng moät caùch roäng raõi vaø giôùi trí thöùc tìm ñoïc, ngöôõng moä oâng ngaøy caøng ñoâng ñaûo. Vieäc oâng bò baét, bò ñöa ra toaø xeùt xöû ñaõ laøm daáy leân moät laøn soùng phaûn öùng maïnh meõ trong nöôùc vaø nhieàu nôi treân theá giôùi. Luùc oâng heát haïn tuø ñöôïc traû töï do, baïn beø ñaõ ñi ñoùn oâng, ôû Haø noäi töø traïi giam, roài ôû Saøi goøn vaø Ñaø laït vôùi hoa vaø tình caûm noàng nhieät. Baïn beø ôû nhieàu nöôùc goïi ñieän veà chia vui
vaø hoûi thaêm söùc khoeû, caùc ñaøi baùo nöôùc ngoaøi lieân tuïc phoûng vaán vaø ñöa tin. Ñoù laø söï kieän chöa töøng coù ôû ñaát nöôùc naøy maáy chuïc naêm qua.
Haø Só Phu coù ñöôïc nhöõng ñieàu treân tröôùc heát laø do giaù trò tö töôûng cuûa oâng. Maët khaùc khoâng keùm phaàn quan troïng laø do nhaân caùch vaø thaùi ñoä haønh xöû cuûa oâng tröôùc nhöõng tình huoáng hieåm ngheøo ñeå giöõ vöõng quan ñieåm vaø caùch soáng cuûa mình. Ñoù laø ñöùc tính vaø khí phaùch cuûa keû só chaân chính phöông ñoâng. : Phuù quyù baát naêng daâm, baàn tieän baát naêng di, uy vuõ baát naêng khuaát. Ñoù laø caùch vöôït qua thöû thaùch cuûa ngöôøi trí thöùc trung thöïc trong hoaøn caûnh Vieät nam hieän nay maø söï löïa choïn vaø caùch soáng, veà moät maët, coøn khoù khaên hôn trong thôøi kyø chieán tranh aùc lieät.
Töø khi coâng boá baøi vieát ñaàu tieân “Daét tay nhau…” naêm 1988, Haø Só Phu ñaõ traûi qua nhieàu thöû thaùch. Naêm 1991 ôû Haø noäi, luùc ñeán thaêm Döông Thu Höông, oâng ñaõ bò goïi thaåm vaán suoát 10 ngaøy.Naêm 1993, vuï moät ngöôøi baïn möôïn taøi lieäu cuûa oâng ñi photo ôû Ñaø laït oâng cuõng bò goïi leân thaåm vaán. Nhö moïi ngöôøi ñaõ bieát, baøi vieát cuûa oâng bò baùo chí nhaø nöôùc lieân tuïc ñaû kích trong maáy naêm lieàn. OÂng thöôøng xuyeân bò giaùm saùt vaø ñoâi khi ñöôïc “tranh thuû” baèng caùch taëng quaø trong dòp teát, môøi ñi aên vôùi caùn boä laõnh ñaïo cuûa ngaønh Coâng an. Duø theá, oâng vaãn tieáp tuïc vieát, tieáp tuïc doøng tö töôûng traøo soâi cuûa mình tröôùc vaän nöôùc.
Nhöõng baøi vieát cuûa oâng, ban ñaàu coù tính caùch lyù luaän cô baûn, mang tính toång keát chung, nhöng daàn daàn khi ñi vaøo nhöõng vaán ñeà cuï theå, caàn phaûi ñuïng chaïm ñeán caù nhaân moät soá ngöôøi laõnh ñaïo, oâng cuõng ñaõ khoâng do döï maëc duø ñaõ coù baïn beø khuyeân laø vieäc ñoù raát nguy hieåm.
Töø khi bò baét, cho ñeán luùc ra toaø, vaøo traïi giam vaø ngay caû khi ñöôïc traû töï do, oâng vaãn thöôøng xuyeân ñoái dieän vôùi nhöõng thöû thaùch ngaøy caøng gay gaét.
Luùc môùi bò baét, ngöôøi ta hoûi oâng coù phaûi vieát vì muoán noåi tieáng khoâng, oâng traû lôøi : Tö töôûng trieát hoïc toâi oâm aáp maáy chuïc naêm qua, neáu noäi dung khoâng coù giaù trò thì ngöôøi vieát ra muoán noåi tieáng cuõng khoâng ñöôïc maø chæ laø moät thaèng heà, neáu noäi dung coù giaù trò thì khoâng muoán noåi tieáng cuõng khoâng ñöôïc. Ngöôøi ta hoûi baøi vieát cuûa oâng göûi cho ai, oâng ñaùp : Tö töôûng laø phaûi coù giao löu. Toâi tieác khoâng coù ñieàu kieän ñeå in 70 trieäu baûn cho 70 trieäu ngöôøi Vieät nam neân xin ñöøng hoûi toâi göûi cho ai. Khi laàn ñaàu vôï vaøo thaêm, oâng caûm ñoäng öùa nöôùc maét nhöng ñaõ traán tónh ngay , noùi vôùi coâng an : Toâi khoùc vì thöông vôï toâi chöù khoâng phaûi Haø Só Phu khoùc vôùi Coâng an ñaâu nheù!
Luùc ra toaø, nôi quyeát ñònh soá phaän cuûa caù nhaân, thaùi ñoä cuûa bò caùo seõ boäc loä baûn lónh, nhaân caùch vaø khí phaùch cuûa con ngöôøi, khoâng ai che daáu ñöôïc.
Khi nghe baûn caùo traïng buoäc toäi oâng ñaõ coù haønh vi “chieám ñoaït taøi lieäu bí maät cuûa nhaø nöôùc”, oâng bình luaän moät caùch mæa mai : Toâi nghe vaø hình dung thaáy mình coù daùng daáp cuûa moät teân giaùn ñieäp ñoät nhaäp vaøo cô quan löu tröõ cuûa Nhaø nöôùc, uy hieáp ngöôøi baõo veä vaø beû khoaù ñeå laáy taøi lieäu. Aáy theá maø baây giôø toaø laïi caûi toäi danh thaønh “coá yù tieát loä bí maät nhaø nöôùc”, tuyø tieän nhö theá laø töï maâu thuaãn vaø chöùng toû vieäc treân chæ laø vu caùo.
Khi noùi lôøi cuoái cuøng tröôùc phieân toaø, oâng ñaõ toá caùo vieäc baét oâng laø moät kòch baûn vuïng veà, toá caùo quaù trình toá tuïng khoâng ñaûm baûo nguyeân taéc vaø luaät phaùp nhö coá tình trì hoaõn vieäc môøi luaät sö ( oâng chæ ñöôïc gaëp luaät sö 10 phuùt tröôùc phieân toaø), khoâng trao cho oâng caùc vaên baûn ñuùng thôøi gian quy ñònh.
Chuû toaï phieân toaø ñaõ caét lôøi oâng vaø hoûi coù tính caùch gôïi yù : Coù phaûi anh ñònh noùi mong toaø xeùt xöû coâng minh khoâng? Ñaây laø caâu hoûi maø oâng hieåu, vaø sau naøy coù ngöôøi xaùc nhaän, laø tuyø caùch traû lôøi cuûa oâng maø oâng seõ ñöôïc traû tö do ngay hay phaûi ôû tuø theâm 3 thaùng. ( Vì tröôùc ñoù Vieän Kieåm saùt ñaõ ñeà nghò möùc aùn 9 thaùng ñeán moät naêm tuø, ñeå hôïp phaùp hoaù vieäc oâng ñaõ bò taïm giam 9 thaùng ). Tuy nhieân, phaûn öùng cuûa oâng hoaøn toaøn traùi ngöôïc vôùi yù muoán cuûa chuû toaï phieân toaø. Tröôùc heát, oâng phaûn ñoái chuû toaï ñaõ caét lôøi bò caùo trong lôøi noùi sau cuøng (ñieàu ñoù sai luaät).Tieáp ñoù oâng noùi : Vieäc xöû naëng hay hay nheï ñoái vôùi toâi khoâng phaûi ñieàu quan troïng. Vaán ñeà laø toâi phaûi noùi söï thaät, phaûi laø moät ngöôøi trung thöïc! Chuû toaï coøn hoûi oâng coù nguyeän voïng caù nhaân gì khoâng. OÂng traû lôøi : Toâi khoâng coù nguyeän voïng gì veà caù nhaân, nhöng ngay töø khi môùi bò baét, toâi chæ coù nguyeän voïng laø ñaát nöôùc ñang caàn ñoaøn keát ñeå xaây döïng thì ñöøng neân gaây ra nhöõng toån thaát khoâng ñaùng coù.
Sau naøy, khi veà traïi giam, moät tuø thöôøng phaïm bieát chuyeän ñaõ baûo oâng noùi theá laøm gì cho thieät thoøi. OÂng ñaùp: Moät caâu noùi ôû nôi ñoù coù giaù trò hôn moät traêm caâu ôû nôi khaùc. Ba thaùng chöù hôn nöõa toâi vaãn noùi.OÂng ñuøa theâm : Moät mieáng giöõa laøng hôn moät saøng xoù beáp ! ÔÛ traïi giam coù moät chuyeän töôûng nhö ñôn giaûn nhöng laøm oâng raát khoù nghó. Traïi toå chöùc cho phaïm nhaân laøm baùo töôøng vaø yeâu caàu oâng tham gia vieát baøi. Thaät oaùi oaêm. Ngöôøi ñaõ vieát “Chia tay YÙ thöùc heä”, ñoøi nhöõng ngöôøi caàm quyeàn töø boû chuû nghóa Coäng saûn, seõ vieát gì trong tôø baùo töôøng cuûa traïi giam xaõ hoäi chuû nghóa naøy. Vaø traïi giam khoâng phaûi laø choã coù theå ñuøa ñöôïc. Cuoái cuøng oâng noùi : Toâi laø ngöôøi coù tö töôûng phi maùcxít neân khoâng theå vieát gì phuø hôïp vôùi baùo töôøng cuûa traïi giam xaõ hoäi chuû nghóa (caùc traïi giam phaûi ñem baùo töôøng ñi thi ñeå chaám giaûi!). Tuy nhieân toâi cuõng coù khieáu vieát chöõ, toâi seõ ñaûm nhaän trình baøy toaøn boä phaàn hình thöùc thaät ñeïp cho tôø baùo. OÂng döï tính neáu bò eùp quaù hay bò ñoái xöû thoâ baïo oâng seõ tuyeät thöïc ñeå phaûn ñoái vaø ñöa ra lôøi tuyeân boá “Ngöôøi caàm buùt chæ coù theå vieát trong töï do!”. Nhöng vieäc ñoù roài cuõng qua.
Vaø baây giôø, khi oâng ñaõ trôû veà caên nhaø beù nhoû cuûa mình ôû 4E Buøi thò Xuaân Ñaø laït, tình hình khoâng phaûi ñaõ deã daøng. OÂng vaãn bò giaùm saùt chaët cheõ, vaø nhieàu baùo –ñaøi nöôùc ngoaøi lieân tuïc goïi ñieän thoaïi veà phoûng vaán. OÂng seõ khoâng noùi hay seõ noùi gì. Coù nhöõng vieäc maø ngöôøi ngoaøi, nhaát laø haûi ngoaïi, khoù thoâng caûm ñöôïc. ÔÛ moät ñaát nöôùc nhö Vieät nam hieän nay, ñaáu tranh cho töï do khoâng phaûi laø töï do muoán noùi gì thì noùi. Noùi theá naøo ñeå Haø Só Phu vaãn laø Haø Só Phu maø nhaø nöôùc khoâng xem laø khieâu khích, vaø baïn beø khaép nôi treân theá giôùi khoâng ñaùnh giaù sai hoaëc hieåu laàm. Ñoù khoâng chæ laø ngheä thuaät maø chính laø trí tueä vaø nhaân caùch.
Coù leõ toâi ñaõ vieát khaù nhieàu veà Haø Só Phu, nhöng toâi vaãn coøn muoán vieát veà oâng, vaø vaãn chöa vieát heát nhöõng ñieàu toâi ñaõ hieåu vaø cuøng oâng chia seû.
Thöïc ra , oâng chæ laø moät ngöôøi trí thöùc trung thöïc, luoân baên khoaên veà vaän nöôùc, vaø muoán ñem trí tueä cuûa mình goùp phaàn soi saùng ñöôøng ñi cuûa ñaát nöôùc. OÂng phaùt bieåu yù kieán cuûa mình thaúng thaén, nhöng oân hoaø.
Haø Só Phu , cuõng chæ ñôn giaûn coù theá !. Ï Tieâu Dao BAÛO CÖÏ


COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM
Ñoäc laäp - Töï do - Haïnh phuùc
Kính göûi : - Toång Bí thö Ñaûng Coäng saûn Vieät nam
- Chuû tòch nöôùc Coäng hoøa Xaõ hoäi chuû nghóa Vieät nam
- Chuû tòch Quoác hoäi nöôùc CHXHCN Vieät nam.
- Thuû töôùng Chính phuû nöôùc CHXHCN Vieät nam
- Vieän tröôûng Vieän kieåm saùt nhaân daân toái cao
- Chaùnh aùn Toøa aùn nhaân daân toùi cao
- Chuû tòch Uíy ban Trung öông MTTQ Vieät nam
Teân toâi laø Phaïm Vuõ Sôn , cöïu chieán binh choáng Phaùp, choáng Myõ, choáng Poân-Poát vaø choáng Taøu, 67 tuoåi, ôû soá nhaø P102 - C20 Thanh Xuaân Baéc, Haø noäi.
Thaùng 8 /1996 , Toøa aùn nhaân daân Thaønh phoá Haø noäi ñaõ tuyeân phaït tuø oâng Leâ Hoàng Haø 2 naêm tuø, oâng Haø Só Phu 12 thaùng tuø, oâng Nguyeãn Thanh Huyeân 15 thaùng tuø treo , veà toäi tieát loä bí maät nhaø nöôùc, vi phaïm khoaûn 1 ñieàu 92 boä luaät hình söï nöôùc CHXHCN Vieät nam. Vieäc xeùt xöû ñaõ gaây dö luaän khoâng ñoàng tình roäng raõi ôû trong nöôùc.
Toâi laø moät cöïu chieán binh, ñaõ chieán ñaáu baûo veä ñaát nöôùc trong nhieàu naêm, coù nhieàu baên khoaên neân ñaõ coá gaéng ñi saâu tìm hieåu vaán ñeà naøy. Cho tôùi nay, toâi ñaõ coù ñieàu kieän nghieân cöùu caùc taøi lieäu coù lieân quan tôùi vuï aùn. Ba baûn baøo chöõa cuûa caùc Luaät sö Ñaøm vaên Hieáu (ñoaøn Luaät sö Haø noäi) , Traàn Laâm (ñoaøn Luaät sö Haûi Phoøng), Nguyeãn Höõu Nhuaän (ñoaøn Luaät sö Haø taây). Toâi ñaõ ñöôïc ñoïc thö cuûa oâng Nguyeãn vaên Ñaøo (coù 50 tuoåi Ñaûng, ñaõ kinh qua caùc chöùc vuï Bí thö Thaønh uûy Haø noäi, Bí thö Tænh uûy Nam ñònh, Bí thö Tænh uûy Ninh Bình, nguyeân Thuù tröôûng Boä Noäi thöông, Boä Ngoaïi giao, Phoù Chuû nhieäm Uíy ban Keá hoaïch nhaø nöôùc) göûi caùc ñoàng chí laõnh ñaïo Ñaûng vaø Nhaø nöôùc, ñaõ nhaän xeùt : “Vieäc ñöa ra toøa xeùt xöû naøy laø moät vieäc laøm voâ chính trò raát coù haïi ñeán noäi boä caáp cao cuûa Ñaûng “. Toâi cuõng ñaõ ñoïc caùc baøi phaùt bieåu pheâ phaùn phieân toøa cuûa caùc oâng Thanh Giang, uûy vieân Thöôøng vuï Hoäi Ñòa chaát Vieät nam , oâng Hoaøng Tieán nhaø vaên , oâng Traàn Baù cöïu chieán binh. Ñaëc bieät, toâi cuõng ñöôïc ñoïc baùo caùo cuûa Ban Tö töôûng Vaên hoùa nhaän xeùt nhöõng thieáu soùt cuûa phieân toøa.
Hieän nay oâng Haø Só Phu ñaõ ra khoûi traïi giam, oâng Leâ Hoàng Haø ñaõ ñöôïc traû laïi töï do sôùm 4 thaùng so vôùi kyø haïn , nhöng vôùi tö caùch moät ngöôøi coâng daân, toâi vaãn thaáy caàn ñeà ñaït vôùi caùc vò laõnh ñaïo cuûa Ñaûng vaø Nhaø nöôùc :
1) -Toâi thaáy roõ raèng thö cuûa oâng Voõ Vaên Kieät göûi caùc Uíy vieân Boä Chính Trò neâu trong hoà sô vuï aùn hoaøn toaøn khoâng phaûi laø taøi lieäu bí maät nhaø nöôùc , caên cöù vaøo phaùp leänh baûo veä bí maät nhaø nöôùc ñaõ quy ñònh.
2) -Thaåm phaùn tuyeân aùn phaït tuø laø hoaøn toaøn traùi phaùp luaät .

Ñeå baûo veä quyeàn cuûa caùc coâng daân, ñeå baûo veä uy tín cuûa Ñaûng, cuûa Nhaø nöôùc, toâi traân troïng ñeà nghò :
1/ - Nhaø nöôùc huûy boû baûn aùn xöû tuø ba oâng Leâ Hoàng Haø , Haø Só Phu , vaø Nguyeãn Thanh Huyeân.
2/ - Khoâi phuïc danh döï cho ba oâng treân ñaây.
3/ - Toå chöùc ruùt kinh nghieäm trong caùc cô quan ñieàu tra, kieåm saùt vaø Toøa aùn, ñeå traùnh töø nay veà sau khoâng xaûy ra nhöõng vuï xeùt xöû sai laàm raát khoâng coù lôïi trong dö luaän xaõ hoäi.

Neáu laøm ñöôïc nhöõng vieäc treân ñaây, toâi tin raèng uy tín cuûa Ñaûng, cuûa Nhaø nöôùc , cuûa Toøa aùn seõ ñöôïc naâng cao, vaø taêng theâm loøng tin cuûa caùn boä vaø nhaân daân ñoái vôùi cheá ñoä.
Xin göûi lôøi chaøo kính troïng.
Haø noäi ngaøy 2 thaùng 12 naêm 1997
Cöïu chieán binh Phaïm Vuõ Sôn


Buøi Minh Quoác
LÖÔNG TRI - SÖÙC MAÏNH VOÂ ÑÒCH
Göûi caùc ñoàng nghieäp Hoaøng Tieán, Ma Vaên Khaùng, Hoaøng Quoác Haûi
Toâi vöøa nhaän ñöôïc tin, hoâm 10-11-96 môùi roài, ba anh ñaõ vaøo thaêm anh Haø Só Phu ñang ngoài tuø, tieáp luoân laïi nhaän ñöôïc baøi:Veà vieäc oâng Haø Só Phu bò baét” cuûa anh Hoaøng Tieán. Toâi ñoïc ngay moät maïch. Khoù noùi heát nieàm xuùc ñoäng cuûa toâi. Giöõa ñeâm ñoâng Ñaø Laït giaù laïnh maø caûm thaáy nhö ñöôïc tieáp theâm löûa aám, nhöõng muoán keâu to leân cuøng caùc ñoàng nghieäp trong caû nöôùc: Ñaây laø caùi maø ngöôøi trí thöùc Vieät Nam chuùng ta baây giôø caàn laøm ngay! Ñaây laø caùi maø ñoàng baøo chuùng ta caàn laøm ngay!
Anh Hoaøng Tieán cho bieát baøi ñaõ göûi cho Ban chaáp haønh Hoäi Nhaø Vaên vaø maáy tôø baùo. Hy voïng caùc baùo aáy seõ ñaêng ñeå roäng ñöôøng thaûo luaän. Nhöng trong khi chôø ñôïi, toâi cuõng ñaõ photocopy göûi cho caùc baïn höõu.
Chaéc caùc anh coøn nhôù, treân dieãn ñaøn ñaïi hoäi laàn thöù 5 cuûa Hoäi nhaø vaên Vieät Nam thaùng 3 naêm ngoaùi taïi hoäi tröôøng Ba Ñình , anh Hoaøng Phuû Ngoïc Töôøng ñaõ noùi raát xoùt xa veà tình traïng voâ caûm cuûa soá ñoâng caùc nhaø vaên chuùng ta tröôùc tai hoaï cuûa ñoàng nghieäp. Vaø tình traïng voâ caûm noùi chung trong xa õhoäi khi moãi con ngöôøi thôø ô tröôùc tai hoaï cuûa ñoàng baøo, ñoàng loaïi. Ñoù laø tình traïng heát söùc nguy hieåm, laø maûnh ñaát maøu môõ cho söï naûy nôû vaø baønh tröôùng baïo quyeàn. Anh Töôøng neâu leân moät daãn chöùng noùng hoåi luùc aáy laø tröôøng hôïp nhaø vaên Döông Thu Höông bò baét oan, trong khi caùc nhaø vaên ôû ngoaøi nöôùc haøng traêm ngöôøi leân tieáng thì haàu heát caùc nhaø vaên trong nöôùc laïi im laëng, thaäm chí coù ngöôøi coøn caàm buùt bieän hoä toâ veõ cho caùi coøng saét coøng vaøo tay chò Huông.
Haø Só Phu, con ngöôøi vaø taùc phaåm cuûa anh aáy, chuùng ta ñeàu bieát, thaät ñaùng traân troïng theá naøo. Anh Ma Vaên Khaùng töøng möôïn gaàn nhö toaøn boä baøi “Daét tay nhau ñi döôùi taám bieån chæ ñöôøng cuûa trí tueä” ñöa vaøo cuoán tieåu thuyeát “Ñaùm cöôùi khoâng coù giaáy giaù thuù” vôùi bieát bao taâm ñaéc. Anh Haø Só Phu raát tin töôûng vaø hy voïng vaøo caùc nhaø vaên trong Hoäi ta, neân khi toâi ra döï ñaïi hoäi laàn thöù 5, ñaõ göûi toâi ñem taëng ñaïi hoäi moät baûn saùch cuûa anh aáy nhan ñeà “Ñoâi ñieàu suy nghó cuûa moät coâng daân”. Toâi ñaõ trao cho ñaïi hoäi ngay sau khi phaùt bieåu treân dieãn ñaøn vaø tin chaéc ban laõnh ñaïo Hoäi cuøng caùc anh chò hoäi vieân laàn hoài ñeàu coù ñoïc. Baûn thaân toâi ñoïc Haø Só Phu thaáy caùc luaän ñieåm cuûa anh aáy raát thuyeát phuïc. Toâi coù ñem tôùi moät soá cuï caùch maïng laõo thaønh ñeå xin yù kieán, khoâng nhöõng caùc cuï khoâng phaûn baùc gì maø coøn gaät guø taùn ñoàng. Coù cuï baûo:”Thaèng naøy daùm so “göôm” vôùi Maùc sö toå, maø xem ra ñöôïc laém!”
Haø Só Phu, Nguyeãn Kieán Giang, Leâ Hoàng Haø- ba nhaø lyù luaän saéc saûo vaø khaúng khaùi ñaõ daùm ñem chuû nghóa Maùc-Leânin ra xem xeùt ñeán taän goác, bò ñöa ra toøa xeùt xöû vôùi yù ñoà hieån nhieân laø nhaèm ñaøn aùp töï do tö töôûng, töï do ngoân luaän. Söï vuïng veà ñeán haøi höôùc cuûa phía baét ngöôøi, buoäc toäi, xeùt xöû ñaõ phôi baøy roõ reät tính kòch heà cuûa moät theá löïc ñaõ caùo chung veà maët lòch söû maø vaãn coá keùo daøi söï toàn taïi. Sau phieân toaø xöû caùc oâng Hoaøng Minh Chính, Ñoã Trung Hieáu, phieân toaø xöû (khoâng coù xeùt) caùc oâng Haø Só Phu, Nguyeãn Kieán Giang, Leâ Hoàng Haø laïi cung caáp theâm moät baèng chöùng cho söï thaát baïi thaûm haïi cuûa baïo quyeàn tröôùc söùc maïnh cuûa löông tri. Maëc duø bò böng bít toái ña, caùi söï thaät huøng hoàn naøy cöù lan toaû vaø ngaøy caøng ngaám saâu vaøo giôùi trí thöùc vaø nhaân daân ta.
Maáy chuïc naêm roøng, khoâng ngaøy naøo ngöôøi ta khoâng nghe khoâng nhìn thaáy caùi khaåu hieäu “Chuû nghóa Maùc-Leâ Nin voâ ñòch muoân naêm”. Haø Só Phu coù moät veá xuaát ñoái (chöa thaáy ai ñoái) raát lyù thuù:”Nhaø voâ ñòch luoân sôï ñòch voâ nhaø”. Nhöõng ngöôøi luoân giöông cao gaøo to khaåu hieäu kia, trôù treâu thay, laïi phaûi tìm moïi caùch laån traùnh moät cuoäc ñoái thoaïi coâng khai, bình ñaúng, bình tónh vaø oân hoaø vôùi caùc ñoái thuû lyù luaän chæ loi thoi maáy anh caùn boä höu trí ngheøo khoå chaúng coù gì ngoaøi caây buùt. Roát cuoäc chæ coøn moãi caùch baûo veä söï voâ ñòch cuûa chuû nghóa baèng coøng saét. Nhöng coøng saét coøng tay thì ñöôïc chöù laøm sao coøng noåi caùi ñaàu vaø con tim. Ñeá quoác Myõ vôùi söùc maïnh quaân söï khoång loà ñeán theá xaâm löôïc nöôùc ta maø thua, laø thua tröôùc söùc maïnh löông tri cuûa daân toäc ta vaø cuûa nhaân loaïi. Vaäy neân khoâng phaûi laø “Chuû nghóa Maùc-Leânin voâ ñòch muoân naêm” maø laø “Söùc maïnh cuûa löông tri voâ ñòch muoân naêm”. Hoài naøo tôùi giôø ñaõ theá, vaø maõi maõi vaãn theá, khoâng gì cöôõng noåi.
Coù moät luùc naøo ñoù töôûng nhö löông tri yeân nguû tröôùc söï hoaønh haønh ngaám ngaàm vaø veânh vaùo cuûa baïo quyeàn cuøng doái traù, caëp song sinh. Hoài treû, toâi raát thích maáy caâu thô naøy cuûa nhaø thô Nguyeãn Ñình Thi (nay laø oâng quan to nhaát trong giôùi vaên ngheä):
Em baûo anh: boùng toái khoâng ñaùng sôï
Noù coù nhieàu nanh vuoát vaø maët naï
Nhöng maét noù muø khoâng theå nhìn xa
Nhöõng keû aùc trong loøng chuùng sôï ta
AÁy theá maø roài vaãn cöù coù voâ khoái ngöôøi cam taâm caàm buùt trau nanh chuoát vuoát toâ veõ maët naï cho noù ñaáy, trong khi hoï bieát thöøa ñaâu laø saùng ñaâu laø toái, ñaâu laø thaät ñaâu laø giaû. Y nhö caùi anh chaøng thi só noï trong baøi thô “Baùnh veõ” cuûa nhaø thô Cheá Lan Vieân vieát luùc cuoái ñôøi:
Chöa caàm leân neám, anh ñaõ bieát laø baùnh veõ
theá nhöng anh vaãn ngoài vaøo baøn cuøng beø baïn
caàm leân nhaám nhaùp
chaû laø neáu anh töø choái
chuùng seõ baûo anh phaù roái
ñeâm vui
baûo anh khoâng coøn coù khaû naêng nhai
vaø ñöa anh töø nay ra khoûi tieäc…
theá thì coøn dòp ñaâu nhai thöù thieät?
Roát cuoäc anh laïi ngoài vaøo baøn
nhö khoâng coù gì xaûy ra heát
Trôøi ôi, ñaõ bao nhieâu naêm tröôøng kyø dieãn ra caùi caûnh theâ thaûm aáy, neáu baäc ñaøn anh khoâng kòp tieát loä tröôùc luùc nhaém maét xuoâi tay thì keû haäu sinh naøy coøn laâu môùi nhaän ra.
“Nhö khoâng coù gì xaûy ra heát”! –nhö khoâng heà coù caùi troø heà baùnh veõ, nhö khoâng heà coù vieäc ñaày ñoaï haøng traêm vaên ngheä só trí thöùc trong vuï “Nhaân vaên giai phaåm”, haøng traêm caùn boä trung cao caáp cuûa Ñaûng vaø Nhaø Nöôùc trong vuï “ Xeùt laïi –choáng Ñaûng”… Vaø nhieàu, nhieàu nöõa, keùo daøi cho tôùi nay, nhö anh Hoaøng Tieán ñaõ chæ roõ qua con soá maø Quoác hoäi vöøa coâng boá, naêm 1996 tính trung bình moãi ngaøy hôn moät ngöôøi bò baét oan.”Nhö khoâng coù gì xaûy ra heát”! – thaät kinh khuûng, trong khi ñuû moïi chuîeân ñaõ vaø ñang xaûy ra, ñeán cuï Nguyeãn Coâng Hoan soáng laïi vieát haøng traêm thieân “Ñoáng raùc môùi”, “Böôùc ñöôøng cuøng” môùi cuõng khoâng xueå, coøn Xuaân Toùc Ñoû cuûa Vuõ Troïng Phuïng thì chaéc chaén laø phaûi cuùi ñaàu phuû phuïc toân caùc baäc Xuaân Theû Ñoû laøm ñaïi sö phuï.
Caùi loái haønh xöû “nhö khoâng coù gì xaûy ra heát” cuûa trí thöùc ta thaät ñaéc toäi vôùi nhaân daân vôùi lòch söû.
Nhöng ñaâu phaûi ai cuõng theá, ai cuõng theá ñöôïc maõi.
Chính caùi caûm thöùc toäi loãi khoâng ai troán traùnh ñöôïc ñaõ khieán nhaø vaên Böûu Tieán böôùc leân dieãn ñaøn ñaïi hoäi laàn thöù 4 hoäi Nhaø vaên Vieät Nam noùi lôøi xin loãi anh em Nhaân Vaên Giai Phaåm vì anh ñaõ tham gia ñaùnh Nhaân Vaên- Giai Phaåm. Anh Böûu Tieán noùi lôøi aáy ñeå thay lôøi vónh bieät, vì anh bieát tuoåi cao söùc yeáu chaúng coøn soáng ñöôïc bao laâu. Hôn hai naêm sau, anh ra ñi. Toâi nghó anh ñaõ ra ñi vôùi löông taâm nheï nhoõm. Cuõng chính ñeå löông taâm ñöôïc nheï nhoõm maø oâng Nguyeãn Trung Thaønh – nhaân vaät quan troïng soá 2 sau oâng Leâ Ñöùc Thoï thöïc hieän vieäc ñaày ñoaï haøng traêm caùn boä cuøng thaân nhaân hoï trong vuï : “Xeùt laïi choáng Ñaûng”- ñaõ vieát ra nhöõng doøng minh chöùng laø hoï bò oan vaø ñeà nghò giaûi oan cho hoï.

ÔÛ ñaïi hoäi laàn thöù 4 Hoäi nhaø vaên Vieät Nam, traøng voã tay daøi nhaát laø daønh cho nhaø vaên Traàn Ñoä, tuy oâng vaéng maët. OÂng luùc aáy laø tröôûng ban Vaên hoaù Vaên ngheä trung uông Ñaûng vöøa bò maát choã bôûi moät ñoøn raát ngoït veà toå chöùc: saùp nhaäp Ban Vaên hoaù Vaên ngheä trung öông vôùi Ban tuyeân huaán trung öông thaønh Ban Vaên hoaùTö töôûng trung öông. OÂng coù leõ laø moät trong soá raát hieám caùn boä Ñaûng ñöôïc ñoâng ñaûo anh chò em nhaø vaên nhìn nhaän khoâng phaûi nhö nhìn caùc caùn boä tuyeân huaán vaø An ninh vaên hoaù,caùc vò “gaùc coång tö töôûng” luoân xoi moùi coâng vieäc cuûa hoï. Laø ngöôøi ñöôïc giao phaûi caàm caùi ñaàu moái sôïi daây troùi vaên ngheä só, oâng laïi thöïc söï day döùt veà sôïi daây troùi ñoù, vaø coá gaéng trong quyeàn haïn cuûa mình tìm caùch gôõ moái. Nghò quyeát 05 ñöôïc Boä chính trò thoâng qua chính laø do oâng daøy coâng chuaån bò, laøm baät ra lôøi tuyeân boá “côûi troùi” töø mieäng toång bí thö Nguyeãn Vaên Linh, ñaõ ñem laïi moät khoâng khí môùi hoà hôûi chöa töøng coù cho giôùi vaên ngheä. Noäi caùi teân nghò quyeát ñaõ thaáy ñaët vaán ñeà raát truùng vaø raát…hoùm: “Ñoåi môùi vaø naâng cao trình ñoä laõnh ñaïo…” Nhöng nhöõng vò caùn boä Ñaûng quen thoùi kieâu ngaïo töï cho mình laø cha thieân haï, caùi gì cuõng muoán xía vaøo laõnh ñaïo chæ ñaïo duø hieåu bieát raát lô mô, thì laïi raát aám aùch trong buïng tröôùc maáy chöõ “naâng cao trình ñoä…”. AÁy theá , taïi ñaïi hoäi 4, sau khi giaùo sö Nguyeãn Vaên Haïnh, phoù Ban Vaên hoaù Tö töôûng trung öông ñoïc heát baøi phaùt bieåu cuûa oâng Traàn Ñoä, ca ûhoäi tröôøng ñaõ voã tay ran hoài laâu, raát laâu. Tröôùc traøng voã tay aáy, giaùo sö Nguyeãn Vaên Haïnh ñaõ noùi moät caâu xöùng ñaùng ñöôïc ghi ñaäm neùt vaøo lòch söû caùc ñaïi hoäi cuûa Hoäi ta. OÂng noùi: toâi thaáy ñaïi hoäi chuùng ta cho tôùi hoâm nay ñaõ bieåu hieän söï thöùc tænh löông tri cuûa moät boä phaän daân toäc. Caû hoäi tröôøng laïi voã tay daøi hôn nöõa.
Töôûng cuõng neân nhaéc laïi moät caâu khaùc caàn phaûi ghi ñaäm neùt trong lòch söû caùc ñaïi hoäi cuûa vaên giôùi nöôùc nhaø, taùc giaû laø nhaø vaên Nguyeãn Ñình Thi ,oâng ñaõ sung söôùng baät leân khi ñöôïc taùi nhaäm chöùc Toång thö kyù taïi ñaïi hoäi laàn thöù ba 1983: caùc nhaø vaên chuùng ta laø nhöõng haït buïi, nhöng laø nhöõng haït buïi laáp laùnh aùnh saùng cuûa Ñaûng.
Caùc anh aï, toâi nghó, chuùng mình ñuùng laø nhoû nhoi nhö nhöõng haït buïi thaät, nhöng cuûa ñaùng toäi, ñoù laø nhöõng haït buïi coù löông tri.
Taïi ñaïi hoäi 4, caùc “haït buïi” aáy duø sao cuõng ñaõ cöïa quaäy ñoâi chuùt ñeå töï phaùt saùng caùi löông tri cuûa mình.
Vaø caâu chuyeän naøy khoâng chæ laø chuyeän cuûa giôùi nhaø vaên.
Chính trong giôùi caùch maïng laõo thaønh, söï baát oån noäi taâm, söï cöïa quaäy cuûa löông taâm, löông tri caøng döõ doäi.

Haø Só Phu trong “Chia tay yù thöùc heä” goïi heä thoáng cai trò hieän nay laø “trieàu ñaïi phong kieán”-vaø laø “trieàu ñaïi phong kieán cuoái cuøng”. Nhöng tröôùc anh, töø 1988, moät cuï caùch maïng laõo thaønh Nam Boä ñaõ goïi laø “Phong kieán traù hình”.(YÙ kieán cuûa cuï ñaêng treân tôø “Truyeàn thoáng khaùng chieán”- cô quan ngoân luaän cuûa Caâu laïc boä Nhöõng ngöôøi khaùng chieán cuõ TP HCM). Nhaø söû hoïc coäng saûn Ñaøo Phan nghieân cöùu saâu vaøo kho vaên kieän Ñaûng ñaõ phaùt hieän moät söï kieän maø baáy laâu haàu heát ñaûng vieân trong Ñaûng keå caû ñaûng vieân trung cao caáp khoâng heà hay bieát: cuï Hoà bò :Traàn Phuù”ñaûo chính” naêm 1930. Ngaøy 3-2-1930 laäp Ñaûng, thoâng qua :”Chính cöông vaø Ñieàu leä vaén taét” do cuï Hoà soaïn thaûo, laäp ra Ban chaáp haønh trung öông ñaàu tieân. Thaùng 10-1930, Traàn Phuù boû “Chính cöông vaø ñieàu leä vaén taét” cuûa cuï Hoà, thay theá baèng “Luaän cöông chính trò” do mình soaïn, thay theá gaàn hai phaàn ba thaønh vieân trong Ban chaáp haønh trung öông ñaàu tieân. Cuï Hoà maáy naêm aáy chæ laøm coâng vieäc nhö moät “Hoäp thö” (theo lôøi cuï phaøn naøn trong thö göûi trung öông)
Theá laø, söï tuyø tieän veà toå chöùc ñaõ xuaát hieän ngay töø khi Ñaûng coøn tröùng nöôùc.
Theá laø, trong moät caùi Ñaûng khoâng ngaøy naøo khoâng nghe theùt laùc döõ daèn vaø tuïng nieäm thaønh kính veà nguyeân taéc, thì söï tuyø tieän veà nguyeân taéc, söï baát chaáp luaät phaùp laïi baét ñaàu töø chính caùi anh naém toå chöùc. Thì cöù xem Leâ Ñöùc Thoï ñaáy.
Vì ñaâu, vì ñaâu laïi coù chuyeän ngöôïc ngaïo ñeán vaäy keùo daøi suoát maáy chuïc naêm roøng? Coøn nhöõng gì nöõa ñaây trong lòch söû Ñaûng bò böng bít?
Cuoäc ñoåi môùi tö duy hoaù ra khoâng deã chòu, hoaøn toaøn khoâng chuùt naøo deã chòu. Moät haønh trình gian nan gaáp boäi thöûô tìm ñöôøng. Phaûi tö duy laïi töø goác. Töø chuû nghóa. Töø Ñaûng vaø laõnh tuï. Töø daân toäc. Toaøn nhöõng thöù baáy laâu chæ ñöôïc pheùp ñaët leân baøn thôø maø khaán vaùi, xöng tuïng. Lieäu coù theå töø boû nhöõng tín nieäm sai laàm ñaõ thaâm caên coá ñeá taän trong maùu trong xöông? Lieäu coù daùm can ñaûm döùt da döùt thòt mình ra maø nghó? Vaät vaõ. Ñôùn ñau. Ñaéng cay, chua xoùt. Ngoù yù nhö ñaõ lìa maø tô loøng coøn bieát bao vöông vaán. Nhöng laøm sao khaùc ñöôïc, tröôùc caùi nhu caàu töï thaân cuûa moät cuoäc loät xaùc tinh thaàn khoâng cöôõng noåi?
Nhöõng ñeâm daøi maát nguû cuûa tuoåi baûy taùm möôi, ngoù trôøi cao, ngoù ñaát daøy, ngoù caû coõi hö voâ mình saép phaûi böôùc vaøo maø cuùi ñaàu suy ngaãm. Coøn coù gì phaûi kieâng kî trong suy ngaãm, ôû caùi tuoåi naøy? Laät leân, laät xuoáng, laät qua, laät laïi, maët phaûi, maët traùi. Chuû nghóa maø mình nguyeän toân thôø suoát ñôøi, truùng choã naøo, traät choã naøo? Hay laø traät raùo troïi? Ñaûng maø mình hieán daâng caû ñôøi ñeå gaây döïng vun ñaép, neáu goïi söï vaät cho ñuùng teân, noù laø Ñaûng gì? Ñaûng cuûa coâng nhaân hay thöïc ra laø cuûa noâng daân? Xöng danh laø Ñaûng theo chuû nghóa Maùc-Leânin nhöng trong ñaûng coù ñöôïc maáy moáng goïi laø “naém vöõng” chuû nghóa Maùc-Leâ nin? Caùi thaèng bí thö thaønh uyû baây giôø, voán laø chieán só caûnh veä kieâm caàn vuï cho mình, khi keát naïp coøn hoâ “xin theà tröôùc baùc Hoà, tröôùc ba oâng Taây”, noù bieát gì veà chuû nghóa Maùc-Leâ nin? Ñaûng coù coâng vôùi daân toäc, nhöng coù toäi khoâng? Coâng ñeán ñaâu, toäi ñeán ñaâu?Vaø daân toäc? Daân toäc mình coù nhieàu ñöùc tính öu vieät thaät ñaáy, nhöng coù choã naøo khoán naïn khoâng? Coù gì ñoù baát oån chaêng trong baûn tính daân toäc ñaõ laø nguyeân nhaân daãn ñeán ñaïi bi kòch naøy? Chuû nghóa Xtalin, chuû nghóa Mao noù ñaõ thaâm nhieãm vaøo caùi Ñaûng naøy nhö theá naøo vaø gaây hoaï cho daân toäc naøy nhö theá naøo? Maáy cha khoa hoïc xaõ hoäi baáy laâu aên côm cuûa daân, nhaän tieàn laøm ñuû caùc thöù ñeà taøi khoa hoïc caáp nhaø nöôùc X,Y, Z gì ñoù maø sao vaãn laøm lô tröôùc caùc chuyeän heä troïng naøy? Cuoäc caûi caùch ruoäng ñaát vaø chænh ñoán toå chöùc laøm cheát oan bieát bao maïng ngöôøi tan naùt bao gia ñình vôùi tính voâ luaân chöa töøng coù trong lòch söû daân toäc ñaõ ñöa moät boïn toá ñieâu (toá caû cha meï chuùng) thaønh caùn boä noøng coát cho leo leân maõi, leân maõi, sao cuõng chöa coù moät coâng trình khoa hoïc naøo ñoäng ñeán? Ñöôøng loái giai caáp trong coâng taùc caùn boä laø gì? Taïi sao Ñaûng töï nhaän laø hieän thaân cuûa trí tueä maø ñoái xöû teä maït vôùi trí thöùc coù heä thoáng nhö vaäy? Taïi sao trong Ñaûng khoâng thieáu gì ngöôøi taøi ñöùc maø nhöõng thaèng vöøa doát vöøa beâ boái laïi cöù luoân leo leân ñaàu ngöôøi ta maø laõnh ñaïo?.v.v.?
Töï vaán. Caät vaán. Nghó vaø nghó…
Nghó thì phaûi noùi, phaûi vieát. Noùi vôùi ai? Vieát göûi cho ai? Nhöõng chuîeân ñoäng trôøi naøy chæ coù göûi leân treân. Treân laïi ñuùt ngaên keùo, sau vaøi lôøi ghi nhaän ñaõi boâi treân maûnh giaáy in saün.
Theá laø phaûi chia seû, phaûi baøn thaûo vôùi moät ai ñoù. Cuõng chöa ñöôïc.Ngoài noùi xoù vôùi nhau thì ñöôïc caùi tích söï gì ? Caàn phaûi baøy toû coâng khai. Uyû vieân boä chính trò coøn vieát saùch cho in phaùt tuøm lum noùi sai caû ñöôøng loái, mình sao laïi khoâng coù quyeàn phaùt bieåu yù kieán rieâng? Quyeàn baûo löu yù kieán rieâng maø khoâng gaén vôùi quyeàn trao ñoåi phoå bieán yù kieán aáy thì caùc yù kieán ñuùng ñaén cuûa thieåu soá luoân bò trieät tieâu ngay töø maàm moáng moïi khaû naêng trôû thaønh söï ñuùng ñaén cuûa ña soá, vaø ña soá cöù ruùc maõi vaøo laàm laïc.

Nhu caàu töï do tö töôûng, töï do ngoân luaän böùc xuùc ngay töø trong Ñaûng. Caøng ngaøy caøng böùc xuùc. Caøng cao tuoåi caøng böùc xuùc. Löông tri caøng quaãy maïnh, caøng böùc xuùc. Khoâng theå mang theo veà theá giôùi beân kia caùi gaùnh naëng gheâ sôï cuûa haøng ñoáng caâu hoûi khoâng lôøi ñaùp, cuûa bao ñieàu nung naáu thieâu ñoát taâm can maø khoâng ñöôïc noùi ra.
Toâi keå anh nghe moät chuyeän.
Toâi coù moät cuï baïn vong nieân. Toâi may maén ñöôïc gaàn cuï töø trong chieán tranh. Cuï laø moät trong soá khoâng nhieàu caùn boä laõnh ñaïo maø toâi khaâm phuïc caû ñöùc laãn taøi. Laõnh ñaïo moät ñòa phöông laø vuøng chieán tröôøng troïng ñieåm cuûa mieàn Nam, cuï luoân ñaët cô quan chæ ñaïo ôû tuyeán tröôùc cho saâu saùt, khoâng sôï aùc lieät, khoâng sôï hy sinh. Chieán dòch Maäu Thaân, cuï vaøo naèm haún trong thaønh phoá. Coù laàn, trong moät traän caøn, toâi bò bom vuøi. Bôùi ñaát ngoi leân ñöôïc, leát qua traûng tranh ruùc vaøo moät buïi tre beân böïc soâng. Hoaù ra trong buïi tre laø caên haàm chöõ A cuûa cuï, vôùi moät chieán só baûo veä. Treân trôøi, maùy bay phaûn löïc gaàm ruù quaàn ñaûo neùm bom lieân tuïc. Ngoù qua cöûa haàm phía sau, thaáy beân kia soâng boä binh Myõ vöøa ñöôïc maùy bay tröïc thaêng ñoå xuoáng ñang giaøn ñoäi hình. Cuï vaãn bình tónh nhìn toâi cöôøi cöôøi, baûo:”AÙc lieät hung, höû? Mi laïc haäu quaù, böõa ni heã thaáy noù boå nhaøo laø phaûi chaïy nhanh ra khoûi luoàng bom…”

Sau chieán tranh, laøm bí thö moät tænh lôùn, cuï ñaõ cheøo choáng giöõa soùng gioù hieåm ngheøo ñeå laùch khoûi nhöõng quy ñònh voâ lyù cuûa trieàu ñình maø thöïc hieän hôïp taùc hoaù theo caùch rieâng sao cho daân ñôõ khoå, nhö ñònh giaù traâu boø noâng cuï theo thò tröôøng, xoùa boû aên chia saûn phaåm theo ñònh löôïng ñeå chia theo naêng suaát lao ñoäng. Khi ñöôïc môøi ñi tham quan Lieân Xoâ, cuï töø choái, noùi:”Toâi khoâng ñeán moät ñaát nöôùc ñaõ voâ ôn vôùi ñoàng chí Xtalin.” Cuï thuoäc vaø trích giaûng cho toâi nghe baèng tieáng Phaùp töøng ñoaïn trong taùc phaåm cuûa Maùc, Leâ Nin, Xtalin. AÁy vaäy maø roài cuï raát uûng hoä Gooùc-ba-choáp.
Ñoïc Haø Só Phu, Löõ Phöông, cuï raát taùn thaønh, laïi coøn giôùi thieäu cho maáy oâng baïn laõo thaønh cuøng ñoïc. Coù laàn, moät anh baïn treû quan chöùc lôùn trong laøng baùo vaãn thöôøng tôùi lui choã cuï, caèn nhaèn rieâng vôùi toâi:”OÂng cuï daïo naøy khaùc quaù, oâng cuï laïi choáng Maùc-Leânin môùi kyø chôù!”. Toâi hoûi cuï:”Thaèng K noù than, anh baây giôù choáng Maùc-LeâNin, coù phaûi khoâng?”. Cuï ñónh ñaïc cöôøi,ñaùp raát nghieâm trang:”Tao khoâng choáng Maùc-Leânin thì tao ñoåi môùi caùi gì?”
Toâi nghó moät ngöôøi nhö cuï, loøng yeâu daân nöôùc hieån nhieân khoâng ôû ñaàu moâi choùt löôõi maø ñaõ ñöôïc minh chöùng baèng caû cuoäc ñôøi. Tröôùc kia cuï tin theo vaø heát loøng baûo veä chuû nghóa Maùc-Leânin laø cuõng bôûi heát loøng yeâu daân yeâu nöôùc maø thoâi. ÔÛ tuoåi gaàn ñaát xa trôøi, cuï phaûi noùi ra vôùi lôùp haäu sinh söï chieâm nghieäm baèng xöông maùu caû moät ñôøi cho löông taâm ñöôïc nheï nhoõm khi veà vôùi toå tieân. Coù vaäy thoâi.
Coøn nhôù, naêm 1945 sau khi caùch maïng thaùng Taùm thaønh coâng, cuï Phan Khoâi ñöôïc Maët traän Vieät Minh môøi ra döï vaø phaùt bieåu taïi cuoäc mít tinh lôùn ôû Ñaø Naüng chaøo möøng ngaøy tuyeân boá ñoäc laäp. Cuï tuyeân boá taùn thaønh ñoäc laäp daân toäc nhöng khoâng taùn thaønh coäng saûn vì ñieàu kieän kinh teá cuûa Vieät Nam khoâng phuø hôïp vôùi con ñöôøng coäng saûn. (Xin ñoïc phaàn “Phan Khoâi nieân bieåu”trong saùch “Chöông daân thi thoaïi” do nhaø xuaát baûn Ñaø Naüng vöøa taùi baûn thaùng 9-1996). Vaø oâng Phaïm Vaên Ñoàng thì ñaõ vieát theá naøy vaøo naêm 1948:”Thöïc daân phaûn ñoäng Phaùp hay tuyeân truyeàn noùi chuû tòch Hoà Chí Minh laø coäng saûn, laø ñoäc taøi. ÔÛ nöôùc Vieät Nam ngaøy nay, chæ ngöôøi maát trí khoân môùi chuû tröông coäng saûn, ñi ngöôïc vôùi ñieàu kieän kinh teá xaõ hoäi Vieät Nam,laøm traùi vôùi yù nguyeän toaøn daân Vieät Nam. Coøn noùi Hoà Chuû tòch laø ñoäc taøi thì thaät laø mæa mai: trong moät böùc thö göûi cho thanh nieân Vieät Nam, Ngöôøi vieát:”Sau ñaây laø maáy yù kieán giuùp caùc baïn thaûo luaän. “Hoà chuû tòch laø daân chuû. Ngöôøi beânh vöïc quyeàn lôïi cuûa moïi ngöôøi Vieät Nam, nhaân quyeàn, daân quyeàn, taøi quyeàn cuûa ngöôøi giaøu vaø ngöôøi ngheøo, cuûa ngöôøi löông vaø ngöôøi giaùo, cuûa ngöôøi trung chaâu vaø thöôïng du.” (Xin ñoïc cuoán “Hoà chuû tòch, hình aûnh cuûa daân toäc”, trang 28, taùc giaû Phaïm Vaên Ñoàng, Lieân ñoaøn Vaên hoaù Khaùng chieán mieàn Nam Trung boä xuaát baûn naêm 1948).
Laïi noùi tieáp veà oâng cuï baïn vong nieân cuûa toâi.
Cuï vieát cho moät ngöôøi baïn maø cuï coi laø tri aâm nhöõng suy nghó môùi cuûa mình veà chuû nghóa Maùc-Leânin. Ngöôøi baïn naøy, trong moät luùc thieáu bình tónh sao ñoù vaøo moät thôøi ñieåm chính trò noäi boä caêng thaúng, ñaõ ñem thö cuûa cuï ñi baùo caùo caáp uyû. Bí thö tænh uyû lieàn ra moät thoâng baùo quy keát ngöôøi tieàn nhieäm cuûa mình laø coù tö töôûng choáng Ñaûng, moãi laàn cuï veà thaêm ñòa phöông ñeàu ngaám ngaàm cho ngöôøi theo doõi caûn trôû kheùo caùc cuoäc tieáp xuùc roäng raõi giöõa cuï vaø baø con, ñoàng chí. Maø caùi anh bí thö tænh uyû aáy laø ngöôøi nhö theá naøo? Anh ta voán töø moät du kích tröôûng thaønh leân, toû ra xuaát saéc trong khaùng chieán, chính oâng cuï ñaõ chuù yù boài döôõng ñaøo taïo caát nhaéc tieán cöû anh ta töø ñoäi tröôûng ñoäi coâng taùc, bí thö xaõ, leân bí thö huyeän roài daàn daàn leân bí thö tænh, vaøo trung öông. Vôï anh ta laø giaùm ñoác moät coâng ty quoác doanh laøm aên raát beâ boái bò baùo chí phanh phui, nhöng anh ta vaãn yeân vò ngoài gheá “uyû” heát khoaù naøy sang khoaù khaùc.

Toâi keå sô veà hai göông maët caùn boä Ñaûng cao caáp ñoái nghòch nhau treân vaán ñeà chuû nghóa Maùc-Leânin ñeå caùc anh cuøng tieän nhaän xeùt. Giöõa hai ngöôøi aáy, ai am hieåu chuû nghóa Maùc-Leânin hôn ai chaúng noùi caùc anh cuõng ñaõ roõ. Tröôùc kia hai ngöôøi cuøng thuoäc phaùi:”Yeâu nöôùc thì phaûi yeâu chuû nghóa xaõ hoäi”, nay moät ngöôøi thuoäc phaùi”Yeâu nöôùc thì khoâng yeâu chuû nghóa xaõ hoäi”, noùi theo caùch noùi cuûa oâng Phaïm Vaên Ñoàng laø ñeå khoûi bò rôi vaøo haïng ngöôøi “maát trí khoân”, coøn ngöôøi kia thuoäc phaùi “Thaèng naøo ña nguyeân tao baén boû meï”.
Nhaân daân mình gaàn ñaây coù caâu “Chaân gheá cao hôn chaân lyù”,”Chaân gheá ñeø chaân lyù”.
Ñeå chaën cöùng moïi ngaû ñöôøng tìm kieám chaân lyù, ngöôøi ta duy trì chuû nghóa Maùc-Leânin nhö moät quoác giaùo, chaêng caùi löôùi theùp Maùc-Leânin leân voøm trôøi tö duy cuûa caû daân toäc trong khi khoâng ngaøy naøo khoâng noùi ñeán trí tueä maø khoâng bieát ngöôïng. Haø Só Phu nhaän xeùt raát ñuùng raèng maáy anh to moàm hoø heùt baûo veä söï voâ ñòch cuûa chuû nghóa vaø ñoäc quyeàn chính trò cuûa Ñaûng chaúng qua chæ laø döïng caùi bình phong ñeå giöõ nguyeân gheá ñaëc quyeàn ñaëc lôïi cuûa hoï chöù hoï thieát gì chuû nghóa. OÅn ñònh chính trò nghóa ñen laø oån ñònh gheá.
Thö ñaõ hôi daøi, nhöng coøn nhieàu ñieàu muoán noùi. Xin hieán caùc anh moät phuùt thö daõn baèng baøi thô vui cuûa Haø Só Phu vieát caùch ñaây hôn saùu naêm(toâi photocopy luoân baûn vieát tay cuûa taùc giaû) :
VÔÏ CHOÀNG VOÕ SÓ NGOÏNG
Voõ só Ngoïng, moät laàn voâ ñòch
Moät laàn thoâi, maø thích caû ñôøi!
Huy chöông vaøng choeù treo chôi.
Heã ai thaùch ñaáu anh thôøi maéng ngay:
-“Ñôøi ñaõ coù ta ñaây chuùa teå,
Coøn baøy troø ñaáu ñeå naøm chi?
Ñaáu tranh laøo coù hay gì.
Ñeå ta töï nuyeän, ta thì khoûe ra!
Naøng voõ ngheä toân ta naøm chuû.
Phaûi dieät ngay nhöõng nuõ gian tham!
Thaáy gheá voâ ñòch thì ham,
Baøy troø thi ñaáu coát naøm haïi ta!”
Bieát anh vaäy, chaúng ma naøo ñaáu,
Anh töï reøn ñeán … nhaõo baép cô.
Chaân run, maét cuõng lôø ñôø,
Moät ngaøy maáy löôït, tay sôø… huy chöông!
Vôï thaáy theá, raát thöông beøn baûo:
-“Mình ôi mình, danh haõo laøm chi!
Xuoáng ñaây, ñaáu vôùi em ñi,
Voõ khoâng thöôïng… voõ ngoài chi thöôïng taàng?”
*
Nghe nôøi, noøng cuõng naâng naâng…(!)
5/1990
Haø Só Phu
Nhìn vaøo ñaâu cuõng gaëp nhöõng bieåu hieän ngoàn ngoän cuûa tính kòch heà maø cuï Maùc ñaõ toång keát, töôûng ñaâu chæ ñuùng vôùi caùc theá löïc quaù”ñaùt” beân chaâu AÂu, ai ngôø… Daân ta baây giôø haøng ngaøy vöøa laøm khaùn giaû (baát ñaéc dó) cuûa moät ñaïi haøi kòch, vöøa laø naïn nhaân cuûa moät ñaïi bi kòch maø chính cuï Maùc baùo ñoäng töø traêm naêm tröôùc:”Söï ngu doát, ñoù laø caùi söùc maïnh quyû söù, vaø chuùng toâi sôï raèng noù seõ coøn laø nguyeân nhaân cuûa nhieàu bi kòch”. Thöïc ra baûn thaân söï ngu doát naøo coù toäi tình gì, noù chæ laø tình caûnh thöông taâm cuûa caùi boä phaän nhaân loaïi bò aùp böùc bò boùc loät. Bi kòch chæ baét ñaàu khi nhöõng keû ngu doát ñöôïc trao quyeàn löïc-caùi quyeàn löïc phaûi traû gia ùbaèng maùu cuûa haøng tròeäu sinh linh löông thieän môùi coù. Vaø sau khi gaây ra bieát bao thaûm hoaï baèng caùi thöù quyeàn löïc khoâng ai kieåm soaùt, baûn thaân noù trôû thaønh nhaân vaät “vó vó ñaïi” cuûa moät taán kòch heà bôûi muoán giöõ quyeàn ñeán “muoân muoân naêm” vaø keùo daøi bi kòch cho muoân daân khoâng bieát ñeán bao giôø.
Theo nhaän xeùt cuûa rieâng toâi,vaán ñeà bao truøm cuûa ñaát nöôùc ta hieän nay laø xaõ hoäi bò ñaët döôùi moät guoàng maùy cai trò khoâng coù cô cheá haõm, caáu truùc cuûa baûn thaân noù caøng vaän haønh caøng laøm teâ lieät moïi khaû naêng töï kieåm soaùt töï ñieàu chænh, vaø khoâng heà coù heä thoáng kieåm soaùt töø phía ngöôøi bò trò.
Coù yù kieán noùi ñoù laø tình traïng Ñaûng trò. Noùi theá chæ ñuùng moät phaàn, ñuùng vôùi caùi voû beà ngoaøi, vaø thaät oan cho gaàn hai trieäu ñaûng vieân. Ñaûng coù hai trieäu ñaûng vieân, nhöng haàu heát hoï naøo coù quyeàn gì ngoaøi caùi quyeàn thænh thoaûng ñi hoïp nghe phoå bieán chæ thò caáp treân, coù yù kieán coù thaéc maéc gì thì may maén laém ñöôïc ghi laïi vaø ñuùt ngaên keùo. Hoï coøn maát töï do hôn ngöôøi daân thöôøng vì bò troùi buoäc baèng ñuû thöù nguyeân taéc trong khi caáp treân cuûa hoï thì coù theå noùi traí laøm traùi nghò quyeát maø vaãn ung dung ngoài gheá! Ñuùng nhö ñaùnh giaù cuûa oâng Traàn Ñoä, nguyeân tröôûng ban Vaên hoaù Vaên ngheä trung öông Ñaûng, phoù chuû tòch Quoác hoäi: Ñaûng khoâng nhöõng khoâng coøn söùc chieán ñaáu maø khoâng coøn caû söùc soáng.
Quyeàn löïc trong Ñaûng (töø ñoù laø quyeàn löïc nhaø nöôùc) thaâu toùm trong tay moät thieåu soá ñaëc quyeàn ñaëc lôïi. Ai laø ñaïi bieåu ñi döï ñaïi hoäi caáp treân, ai vaøo caáp uyû, vaøo thöôøng vuï, ai ngoài ôû Hoäi ñoàng, ôû Quoác hoäi, ai giöõ sôû naøy boä noï ban kia, ñeàu do söï saép ñaët kín nheïm cuûa moät thieåu soá aáy.
Theá laø Ñaûng chæ coøn caùi danh. Thöïc chaát, döôùi caùi danh xöng chung naøy ñang toàn taïi hai ñaûng: moät ñaûng cuûa thieåu soá ñaëc quyeàn ñaëc lôïi vaø nhöõng keû aên theo noùi leo, moät ñaûng cuûa ña soá ñaûng vieân thöôøng khoâng quyeàn khoâng tieàn. Giöõa ñaûng vieân cuûa hai ñaûng naøy laøm gì coøn chuùt naøo goïi laø lyù tuôûng chung, laø tình ñoàng chí, hoï ñaõ trôû neân hoaøn toaøn xa laï vôùi nhau töø suy nghó, leõ soáng ñeán möùc soáng, caùch soáng. Söï giaøu sang, quyeàn theá pheø phöôõn cuûa ñaûng vieân ôû phía naøy döïa treân söï cuøng khoán veà kinh teá, nhu nhöôïc veà chính trò cuûa ñaûng vieân ôû phía kia.
Gaàn ñaây, caùc quan chöùc khoâng thaáy xöng ñaày tôù nhaân daân nöõa. Cuï Hoà tröôùc khi maát daën roõ trong di chuùc:”Trong Ñaûng phaûi thöïc haønh daân chuû”.Nhöng laáy ai thöïc haønh lôøi cuï daën? Thieåu soá chöùc quyeàn thì mieäng noùi taäp trung daân chuû, tay thì chæ laøm daân chuû hình thöùc, nghóa laø chæ coù taäp trung, ñoäc ñoaùn, chuyeân quyeàn. Coøn ña soá ñaûng vieân thöôøng thì khoâng bieát naém laáy quyeàn daân chuû, luùc naøo cuõng nhaéc ñeán cuï Hoà nhöng coù lôøi di chuùc quan troïng nhaát cuûa cuï thì khoâng nhôù maø laøm. Cuï daën phaûi”chænh ñoán Ñaûng” nhöng ngöôøi ta æm ñi, lôø ñi. (Khoâng heà thaáy ñaûng vieân naøo ñaët vaán ñeà truy cöùu traùch nhieäm veà toäi baát kính naøy ñoái vôùi di chuùc cuûa laõnh tuï). Maõi hai möôi naêm sau, caùc phaàn bò æm ñi môùi ñöôïc coâng boá. Nhöng xem ra, vieäc chænh ñoán coù veû laïi laø chænh ñoán ngöôïc. Loaïi boû nhau baèng nhöõng thuû ñoaïn aùm muoäi tinh vi, ngöôøi taøi ñöùc bò ra rìa, keû voâ taøi thaát ñöùc nhoi leân, boïn cô hoäi moïc nhö naám sau möa. Taøi gioûi coâng lao lôùn nhö Voõ Nguyeân Giaùp,uy tín trong nöôùc vaø treân theá giôùi chæ ñöùng sau cuï Hoà, maø roài nhö anh Hoaøng Tieán cho bieát ñaáy ,cuõng bò ngöôøi ta thoâng tin meùo moù veà mình trong caùc cuoäc giao ban (thöïc chaát laø moät kieåu lôïi duïng toå chöùc ñeå tuyø tieän noùi xaáu ñoàng chí sau löng-maø naïn nhaân cuûa leà thoùi quaùi gôû naøy khoâng chæ coù mình töôùng Giaùp). Tieâu chuaån laáy ñöùc taøi ñeå choïn ngöôøi chæ coøn laø nhöõng myõ töø trong nghò quyeát, coøn “aên caùnh”, “deã baûo” môùi laø nhöõng tieâu chuaån coù giaù trò thöïc. Ñaïi hoäi tænh ñaûng boä ôû Laâm Ñoàng, ôû Quaûng Nam-Ñaø Naüng kyø noï(khoaù 7), bí thö cuõ chæ ñöôïc soá phieáu vaøo haïng gaàn choùt vaø choùt, bôûi döôùi söï laõnh ñaïo “saùng suoát” cuûa ñoàng chí ñaõ xaûy ra quaù nhieàu beâ boái baùo chí caùc nôi chæ noùi ñöôïc phaàn naøo, vaäy maø khi hoïp caáp uyû môùi vaãn cöù ñöôïc baàu laïi laøm bí thö, thaät laø moät thaùch thöùc ngoaïn muïc ñoái vôùi ñaïi hoäi cuûa caû moät ñaûng boä tænh, ñaûng vieân böïc töùc laém nhöng cuõng cöù im re, chæ daùm than vaõn nôi goùc nhaø væa phoá vôùi nhau.
Nghò quyeát ñaïi hoäi naøo cuõng ghi phaûi thöïc hieän quyeàn giaùm saùt cuûa nhaân daân ñoái vôùi Ñaûng vaø nhaø nöôùc.
Nhöng laøm theá naøo ngöôøi daân thöïc hieän ñöôïc quyeàn giaùm saùt aáy khi coâng cuï cuûa hoï laø laù phieáu thì ñaõ bò voâ hieäu hoaù baèng moät ñieàu luaät vi hieán: caùc öùng cöû vieân phaûi qua “hieäp thöông” ôû Maët traän Toå Quoác- moät cô quan khoâng do daân cöû. Thaäm chí duø ñaõ duøng raøo caûn”hieäp thöông” ñeå deã beà saép ñaët, maø coù ngöôøi trong hieäp thöông khoâng hoäi ñuû tín nhieäm laïi ñöôïc choïn vaøo danh saùch, ngöôøi ñöôïc tín nhieäm cao hôn bò gaït ra. ÖÙng cöû vieân naøo ñaõ ñöôïc choïn ngaàm tröôùc maø ngoù boä coù theå bò thaát cöû ôû vuøng naøy thì cho ñoåi qua ñöùng danh saùch ôû vuøng khaùc, nôi chaúng maáy ngöôøi daân bieát vò aáy laø ai. Caùc ñaïi bieåu goïi laø daân cöû aáy, thì vöøa laøm haønh phaùp vöøa laøm laäp phaùp, ñaù boùng laø hoï maø thoåi coøi cuõng hoï, xuaân thu nhò kyø môùi hoïp moät laàn tröôùc haøng nuùi vaán ñeà, veà ñòa phöông coù tieáp xuùc vôùi cöû tri cuõng laø cöû tri choïn loïc, ñôn thö cuûa daân cöù chaát cao maõi cao maõi maø söï giaûi quyeát chaúng nhuùc nhích ñuôïc bao nhieâu.
Laøm theá naøo ngöôøi daân thöïc hieän ñöôïc quyeàn giaùm saùt khi trong tay hoï chaúng coù laáy ñöôïc moät tôø baùo cuûa mình?
Toång bí thö Nguyeãn Vaên Linh vöøa hoâ “côûi troùi” ñöôïc maáy thaùng thì sôïi daây troùi ñaõ laïi thít chaët hôn. Toång bieân taäp Nguyeân Ngoïc bò maát chöùc. Roâi laàn löôït nhöõng Toâ Hoaø, Kim Haïnh, Theá Thanh… Khoâng bieát coøn tieáp dieãn ñeán bao giôø caùi caûnh caùc Toång bieân taäp haøng tuaàn phaûi ngoài giao ban ñeå nghe ñaïi dieän caáp uyû uoán naén tin naøy baøi noï.
Khoâng coù ñieàu khoaûn cho ra baùo laäp nhaø xuaát baûn tö nhaân thì luaät baùo chí, luaät xuaát baûn vi phaïm hieán phaùp.
Nhaø caùch maïng coäng saûn laõo thaønh Nguyeãn Vaên Traán (töùc Baûy Traán, daân thöôøng goïi yeâu laø oâng giaø chôï Ñeäm), ngöôøi ñöôïc Ñaûng giao laøm tôø baùo tieáng Phaùp “LE PEUPLE” (Daân chuùng) ra coâng khai khoâng phaûi xin pheùp töø naêm 1936 döôùi cheá ñoä thuoäc ñòa, vì quaù ñau xoùt cho quyeàn töï do ngoân luaän cuûa ngöôøi daân döôùi cheá ñoä “öu vieät” cuûa ta bò töôùc ñoaït (ñuùng hôn laø bò voã nôï), ñaõ khoâng quaûn caùi tuoåi 83 giaø yeáu, ngoài vieát caû moät cuoán saùch 500 trang vôùi nhan ñeà tha thieát :”Vieát cho meï vaø Quoác hoäi” chæ ñeå cuoái cuøng yeâu caàu Quoác hoäi ra moät saéc leänh cho ngöôøi daân ñöôïc ra baùo maø khoâng phaûi xin pheùp.
Moät soá baïn beø ñoàng chí cuõ cuûa toâi trong giôùi ñöông quyeàn thöôøng ñöa ra vôùi toâi moät lyù leõ: môû roäng daân chuû laø loaïn, laø boïn tay sai ñeá quoác chính trò xoâi thòt ôû nöôùc ngoaøi seõ veà naém quyeàn, seõ laøm thòt chuùng ta,maø noù laøm thòt oâng tröôùc ñaáy. Boïn chính trò xoâi thòt thì nôi naøo thôøi naøo chaúng coù, ñöùa aùo traéng ñöùa theû ñoû, nhöng toâi chaúng sôï mình bò laøm thòt, toâi chæ buoàn cöôøi cho maáy ngöôøi vöøa to mieäng hoâ “caùch maïng laø söï nghieäp cuûa quaàn chuùng” maø laïi coi daân nhö moät luõ muø (thöïc ra laø hoï sôï daân ñöôïc töï do). Boä 70 trieäu daân Vieät Nam laø moät luõ muø heát caû hay sao maø laïi cöù nheø boïn tay sai ñeá quoác, boïn chính trò xoâi thòt ñeå baàu cho noù naém quyeàn roài laøm thòt laïi mình?
Nhöõng ngöôøi coäng saûn ôû moät soá nöôùc Ñoâng AÂu gaàn ñaây laïi ñöôïc nhaân daân tín nhieäm, chöùng toû ña nguyeân ña ñaûng ñaâu coù gì ñaùng sôï ñoái vôùi Ñaûng coäng saûn. Ña nguyeân ña ñaûng chæ ñaùng sôï vôùi thöù coäng saûn xoâi thòt ñoäc taøi theû ñoû tim ñen, coøn nhöõng ngöôøi coäng saûn chaân chính thöïc loøng vì daân vì nöôùc, thöïc loøng muoán thöïc hieän, vaø ñuû baûn lónh thöïc hieän hoaø giaûi hoaø hôïp ñaïi ñoaøn keát daân toäc thì khoâng nhöõng khoâng sôï maø coøn saün saøng chaáp nhaän moät cuoäc thi ñua chính trò, saøng loïc chính trò minh baïch qua laù phieáu töï do cuûa ngöôøi daân.
Tuy nhieân, thoâi thì…
Thoâi thì, tröôùc maét neáu nhöõng ngöôøi caàm quyeàn hieän nay sôï quyeàn giaùm saùt cuûa nhaân daân thì haõy thöû chaáp nhaän quyeàn Ñaûng giaùm saùt Ñaûng.
Giaû duï theá naøy, lieäu neân chaêng:
Ñaûng taùch ra laøm hai
Moät Ñaûng cuûa caùc quan chöùc ñaëc quyeàn ñaëc lôïi.
Moät Ñaûng cuûa ñaûng vieân thöôøng.
Moät Ñaûng theo con ñöôøng xaõ hoäi chuû nghóa,chuyeân chính voâ saûn, quoác doanh laø chuû ñaïo, baét daân ñoùng thueá buø loã cho caùi chuû ñaïo ñoù, vaø giöõ hai boä maùy Ñaûng-Nhaø nöôùc song truøng.
Moät Ñaûng chuû tröông daân giaøu nöôùc maïnh xaõ hoäi coâng baèng vaên minh, nhaø nöôùc daân chuû phaùp quyeàn, ñaåy maïnh tö nhaân hoaù.
Moãi Ñaûng ñöa ra moät cöông lónh, moät giaøn nhaân söï rieâng cuûa mình cho daân töï do löïa choïn. Nhö theá ñaâu coù sôï boïn tay sai ñeá quoác ôû ngoaøi veà xía voâ? Daân choïn ñaûng naøo thì ñaûng aáy caàm quyeàn, coøn ñaûng kia giaùm saùt. Laøm vaäy, choáng tham nhuõng hieäu quaû hôn laø caùi chaéc.

Caùc anh ôi, chuùng ta suy nghó ñaõ nhieàu, traên trôû ñaõ nhieàu. Vaø coøn traên trôû caû ñôøi. Nhöng chaúng leõ cöù traên trôû hoaøi maø khoâng laøm gì, hoaëc laøm nhöõng vieäc voâ thöôûng voâ phaït?
Phaûi laøm gì chöù, baèng caây buùt, taát nhieân. Chuùng mình coù gì khaùc ngoaøi trang giaáy vaø caây buùt, vaø döùt khoaùt khoâng duøng vuõ khí naøo khaùc ngoaøi caây buùt.
Söï theå ñaõ roõ raøng laø khoù loøng troâng chôø vieäc ban phaùt töï do daân chuû töø phía nhöõng ngöôøi caàm quyeàn. Daân chuû töï do laø moùn nôï maø nhöõng ngöôøi caàm quyeàn maát chaát caùch maïng ñaõ voã nôï nhaân daân, laø moùn nôï maø chuùng ta, vôùi tö caùch laø nhöõng ngöôøi caùch maïng, ñaõ maéc nôï nhaân daân. Töø thuôû neám maät naèm gai ñöôïc nhaân daân ñem xöông maùu ra ñuøm boïc che chôû, chuùng ta ñaõ höùa heïn vôùi nhaân daân caùc quyeàn aáy. Nay khoâng cuøng vôùi nhaân daân, tieàn phong guông maãu ñi tröôùc nhaân daân ñaáu tranh ñoøi traû moùn nôï aáy cho daân, thì chuùng ta mang toäi lôùn.
Chuùng ta thöôøng noùi vôùi nhau: trí thöùc nöôùc mình heøn quaù. Moät oâng nhaø vaên maø toâi vaø caùc anh ñeàu bieát, ñi ñaâu gaëp ai ngöôøi ta chöa kòp noùi gì ñaõ voäi töï nhaän mình laø thaèng heøn. Nhaø vaên Nguyeãn Ñöùc Sôn (Sao Treân Röøng) bình luaän veà hieän töôïng naøy: caùi thaèng aáy noù laøm theá ñeå ñöôïc tieáp tuïc heøn hôn nöõa.
Nhöng xem ra, chuùng ta ñaõ heøn ñeán möùc khoâng theå heøn hôn.
Moät soá anh em trong chuùng ta maáy naêm qua ñaõ toû ra khoâng bieát sôï. Vì löông tri hoï khoâng cheát. Tieâu bieåu laø nhöõng Hoaøng Minh Chính, Nguyeãn Hoä, Döông Thu Höông, Haø Só Phu, Nguyeãn Kieán Giang, Leâ Hoàng Haø, Chaân Tín, Nguyeãn Ngoïc Lan, Hoà Hieáu.v.v Vaø vöøa roài, chính caùc anh, khi ñi thaêm Haø Só Phu, caùc anh ñaõ toû ra khoâng bieát sôï. Anh Hoaøng Tieán ñaõ noùi thaúng saün saøng chaáp nhaän söï ñaøn aùp, vôùi loøng thanh thaûn. ÔÛ Ñaø Laït, anh Tieâu Dao Baûo Cöï baïn toâi cuõng moät tinh thaàn aáy.
Coù moät caâu hoûi cöù daøy voø toâi maõi.
Vì sao, vì sao moät daân toäc baát khuaát ñeán vaäy, kieân cöôøng ñeán vaäy tröôùc moïi theá löïc ngoaïi xaâm maø laïi cöù cuùi ñaàu nín nhòn, cam chòu döôùi aùch aùp böùc cuûa moät theá löïc noäi xaâm? (Toâi coi guoàng maùy cai trò ñoäc taøi laø theá löïc noäi xaâm nguy haïi nhaát cho neàn ñoäc laäp, bôûi luoân nhôù lôøi Cuï Hoà daïy raèng nöôùc ñöôïc ñoäc laäp maø daân khoâng ñöôïc töï do haïnh phuùc thì ñoäc laäp cuõng khoâng nghóa lyù gì).
Caùi trôû löïc bí aån naøo ñaõ ngaên chaën nguoàn söùc maïnh cuûa löông tri daân toäc trong ñaáu tranh giaønh ñoäc laäp chuyeån hoaù thaønh söùc maïnh trong ñaáu tranh giaønh töï do daân chuû?
Toâi khoâng tin daân toäc ta laø moät daân toäc cam chòu tröôùc theá löïc noäi xaâm.

Phaûi chaêng, söù meänh heä troïng nhaát cuûa ngoøi buùt chuùng ta, laø baèng moïi theå loaïi, phaûi goùp phaàn taïo döïng moät ñôøi soáng tinh thaàn nhaèm giaûi maõ cho ñöôïc caùi oå khoaù bí aån kia, ñaëng môû thoâng caùnh cöûa cho söï chuyeån hoaù nguoàn söùc maïnh cuûa löông tri daân toäc trong cuoäc ñaáu tranh giaønh ñoäc laäp thaønh söùc maïnh trong cuoäc ñaáu tranh giaønh töï do daân chuû. ÔÛ ñaây, moät laàn nöõa, löông tri daân toäc laïi hoäi tuï vôùi löông tri nhaân loaïi.
Vöøa vieát taùc phaåm daøi hôi, chuùng ta vöøa caàn leân tieáng veà nhöõng vaán ñeà caáp baùch, phaûi khoâng caùc anh? Caáp baùch nhaát laø vaán ñeà ra baùo tö nhaân, xuaát baûn tö nhaân.
Moãi ngöôøi chuùng ta caàn coù tieáng noùi cuûa mình, ñaõ ñaønh. Nhöng taïi sao chuùng ta khoâng cuøng nhau ñi tôùi moät tieáng noùi chung, cuøng nhau kyù teân vaø vaän ñoäng nhöõng ai ñoàng yù cuøng kyù teân, döôùi moät vaên baûn yeâu caàu Quoác hoäi sôùm söûa luaät baùo chí xuaát baûn hieän haønh, boå sung ñieàu khoaûn ñaûm baûo quyeàn ra baùo tö, laäp nhaø xuaát baûn tö khoâng phaûi xin pheùp? Toâi cho ñaây laø vieäc bình thöôøng, coù theû vaø raát caàn laøm, gioáng nhö tröôùc ñaây chuùng ta ñaõ cuøng nhau kyù teân ñoøi ñi chieán ñaáu giaønh ñoäc laäp.
Raát mong ñöôïc trao ñoåi yù kieán vôùi caùc anh. Vaø vôùi taát caû caùc ñoàng nghieäp cuøng baïn ñoïc gaàn xa ñaõ ñoïc böùc thö ngoû naøy.
Ñaø Laït,16-11-1996

Thö Haø Só Phu
Ñaø laït ngaøy 18 thaùng 5 naêm 1998
Kính guûi anh Leâ Hoàng Haø
Nghe tin anh ñöôïc traû töï do, maø laïi ñöôïc “töï do” tröôùc haïn maáy thaùng thì laïi caøng möøng. Toâi ñöôïc thaû tröôùc, neáu bình thöôøng ra (nhö ôû nhöõng nôi bình thöôøng treân haønh tinh naøy) thì toâi ñaõ ra Haø noäi ñeå thaêm , ñeå ‘noå saâm-banh’ vaø möøng vôùi anh roài, caùi tình ngöôøi töï nhieân laø phaûi theá. Song, caùi töï nhieân bình thöôøng aáy ta chöa coù ñöôïc, maëc duø coù vaên baûn naøo caám ñoaùn ñaâu ! Nhöng thoâi , caùi söï maát töï do moät caùch phi vaên baûn aáy cuõng laø moät trong nhöõng neùt “ñaäm ñaø baûn saéc daân toäc” cuûa ta hieän nay, chöa deã gì khaùc ñöôïc !
Vaäy xin anh haõy thaàm naâng coác vôùi toâi beân nhöõng doøng chöõ naøy.
Thaùng 1 naêm nay, sau khi ôû tuø ra anh ñaõ göûi moät ñôn leân caùc caáp laõnh ñaïo coù thaåm quyeàn toái cao, trình baøy roõ söï phi lyù cuûa vuï aùn vaø ñeà nghò huûy noù ñi. Nhieàu caùn boä, trí thöùc, ñaûng vieân ... nhö caùc oâng Nguyeãn vaên Ñaøo (nguyeân Thöù tröôûng boä Noäi thöông roài Ngoaïi thöông), caùc cöïu chieán binh Phaïm Vuõ Sôn, Traàn Baù ..., caùc nhaø vaên Hoaøng Tieán, Buøi Minh Quoác, Tieâu Dao Baûo Cöï ... ñaõ coù nhöõng baøi vieát göûi leân Trung öông phaân tích kyõ vuï vieäc naøy. AÂúy laø chöa keå nhöõng baøi vieát cuûa ngöôøi Vieät mình ôû nöôùc ngoaøi, vì lyù do “teá nhò” chöa caàn ñeà caäp ôû ñaây (coù lôïi cho ta thì ta goïi laø yeâu nöôùc, baát lôïi cho ta thì ta goïi laø phaûn ñoäng). Caùc luaät sö Xaõ hoäi chuû nghóa cuûa chuùng ta , nhöõng ngöôøi chaéc chaén traêm phaàn traêm khoâng phaûi laø phaûn ñoäng, ñaõ noùi trong phieân toøa raèng khoâng neân coù vuï xeùt xöû naøy vì noù thieáu cô sôû phaùp lyù vaø gaây phaûn taùc duïng .
Tröôùc nhöõng ñôn töø, yù kieán aáy cuûa moïi ngöôøi, chaéc khoâng khoûi coù nhieàu ngöôøi ñaët ra caâu hoûi : Vaäy yù kieán vaø phaûn öùng cuûa Haø Só Phu trong vieäc naøy theá naøo ? Ngaøy toâi coøn bò giam ,ngay caû moät caùn boä an ninh cao caáp cuõng ñaõ deø chöøng tröôùc vôùi toâi veà khaû naêng toâi seõ kieän caùo sau khi ñöôïc thaû. Vaäy maø ñeán baây giôø toâi vaãn khoâng noùi gì .
Hieän nay, maëc duø ñöôïc “baûo veä” raát caån maät, toâi vaãn giöõ thaùi ñoä bình thaûn, khoâng kieän caùo gì, khoâng noùi roõ loøng mình vôùi ai . Nhöng giöõa toâi vôùi anh, laø hai ngöôøi tuy tröôùc ñaây chöa coù quan heä quen bieát , nhöng nhôø “vuï aùn” naøy cuõng ñaõ may maén ñöôïc gheùp laïi thaønh hai ngöôøi trong cuoäc (taát nhieân cuøng vôùi anh Nguyeãn Kieán Giang nöõa), thì giöõa hai ngöôøi “trong cuoäc” cuõng neân taâm söï vôùi nhau moät chuùt, phaûi khoâng thöa anh Leâ Hoàng Haø ?
Tröôùc heát phaûi khaúng ñònh ngay raèng toâi traân troïng nhöõng lyù leõ xaùc ñaùng vaø thaùi ñoä thaúng thaén, xaây döïng ,chaân thaønh, thöôïng toân phaùp lyù trong vaên baûn noùi treân cuûa anh vaø cuûa caùc anh em khaùc. Tröôùc toøa aùn , chaéc anh coøn nhôù, toâi cuõng ñaõ boäc loä thaùi ñoä thöôïng toân phaùp luaät nhö theá moät caùch kieân quyeát. Toâi noùi roõ tính phi phaùp cuûa vieäc baét bôù : coâng an gaây ra moät vuï toâng xe giaät tuùi cuûa coâng daân, roái laáy côù baét vaøo ñoàn, khaùm tuùi xem “coù bò maát gì khoâng“ vaø “ ñeå xem trong tuùi anh coù caùi gì maø keû gian kia ñònh laáy”! (ÔÛ ñaây toâi laø coâng daân bò naïn , ñaõ ñöôïc nhaø nöôùc baûo veä vaø saên soùc hôi quaù möùc). Toâi ñaõ noùi raèng nhö vaäy laø gaây ra moät tieàn leä raát nguy hieåm, coâng daân naøo cuõng coù theå bò khaùm xeùt baát kyø luùc naøo maø ngöôøi caàm quyeàn thích khaùm. Neáu toâi coù quyeàn , toâi chæ caàn thueâ moät thaèng treû con ñöùng thaäp thoø ngoaøi cöûa nhaø anh, roài toâi ñeán veùo tai hoûi noù ñònh laøm gì, noù baûo noù muoán vaøo nhaø anh aên caép, theá laø toâi coù côù xoäc vaøo khaùm nhaø anh ñeå xem “anh coù bò maát gì khoâng” vaø ñeå xem anh “coù caùi gì maø keû gian muoán laáy”. Theá laø toâi coù theå “möôïn” ñi taát caû nhöõng gì cuûa anh maø toâi thaáy laø caàn ñeå ñieàu tra, moät cuoäc möôïn khoâng coù ngaøy traû laïi !
Taïi cuoäc baét toâi, chæ trong nhaùy maét maø ngöôøi bò chieám ñoaït ñaõ chuyeån hoùa thaønh keû ñi chieám ñoaït vaø ngöôïc laïi. Bieân baûn luùc baét toâi ngöôøi ta coá tình khoâng giao cho toâi moät baûn , sau naøy toâi ñoøi maõi maø ngöôøi ta cöù queân hoaøi (Tính hay queân theá maø laïi laøm ngheà baét ngöôøi thì coù nguy hieåm khoâng ?).
Vieäc môøi luaät sö cuûa toâi cuõng vaäy. Toâi yeâu caàu môøi luaät sö (coù teân ñích danh) tröôùc ngaøy xöû moät thaùng. Luaät sö Nguyeãn Theá Huøng ôû ngay Haø noäi (veà sau toâi môùi bieát chính laø luaät sö ñang laøm vieäc vôùi anh veà vuï cuûa chuùng ta) vaäy maø hoï laøm nhö khoâng bieát , roài cöù lyù do naøy lyù do khaùc , cuoái cuøng chæ 10 phuùt tröôùc khi ra vaønh moùng ngöïa toâi môùi ñöôïc tieáp xuùc laàn ñaàu tieân vôùi luaät sö ! ( Nhöõng thuû tuïc naøy neáu ta xem trong luaät thì seõ thaáy raát yeân taâm vì thaáy khoâng coù luaät phaùp ôû ñaâu laïi quyù troïng daân quyeàn nhö ôû Vieät nam mình, nhöng luaät ôû ta maø cöù nhìn vaøo caâu chöõ coâng khai thì ...!!!). (Tieän ñaây toâi muoán nhôø anh vaø baïn beø ôû Haø noäi gaàn Trung öông nhaén vôùi caùc ñaïi bieåu quoác hoäi raèng ñöøng caém cuùi xuoáng vaên baûn maø say söa quaù vôùi vieäc theâm con chöõ naøy bôùt con chöõ kia nhö ngöôøi laøm ngheà söûa ‘ morasse’ nhö theá laøm gì. Khi con taøu ñònh höôùng ñaõ chuyeån baùnh thì choã naøo gheá goã choã naøo gheá ñeäm, cöûa soå neân sôn maøu gì chæ laø chuyeän vaët.)
Neáu laø Bao Coâng , nhaân vaät huyeàn thoaïi cuûa khaùt voïng phaùp trò, thì khi thaáy phaïm nhaân toá giaùc ra nhöõng ñieàu nhö theá chaéc Bao Coâng ñaõ coù traùt ñoøi ngay nhöõng keû baét ngöôøi nhö theá ñeå xeùt hoûi vaø cuoái cuøng thì keû ngoaøi tuø vaø keû trong tuø chaéc ñaõ phaûi ñoåi choã cho nhau. Nhöng anh töôûng töôïng neáu caû Bao Coâng laãn teân lính baét ngöôøi noï ñeàu chæ laø nhöõng maét xích thöøa haønh nhöõng coâng ñoaïn khaêng khít cuûa moät keá hoaïch chung thì tình hình laøm sao coù theå khaùc hôn ñöôïc (Moät hoâm xem TiVi thaáy caùnh sinh vieân hoï baûo doøng doõi Bao Coâng baây giôø ñaõ thaønh Bao Caáp, Bao Che vaø Bao Caosu caû roài maø toâi khoâng nhòn ñöôïc cöôøi vì toâi nghó ñeán caùi tính ñaøn hoài chun daõn sieâu ñaúng cuûa luaät phaùp). Tam quyeàn khoâng phaân laäp maø chæ phaân coâng thoâi thì söï theå taát nhieân phaûi theá.
Khi toâi giaønh thôøi giôø tröôùc toøa cho vieäc toá giaùc ñoù, Chaùnh aùn ñaõ gaït ñi vaø hoûi kheùo raèng : coù phaûi nguyeän voïng cuûa anh muoán toøa xeùt xöû cho anh ñöôïc coâng minh chöù gì. Toâi ñaõ noùi :” Caùc oâng xöû toâi naëng nheï theá naøo toâi khoâng quan taâm, ñoái vôùi toâi ñieàu quan troïng laø toâi phaûi laø moät ngöôøi trung thöïc.”. Thaáy keû phaïm nhaân chæ coù moät nguyeän voïng quyeát laøm ngöôøi trung thöïc, baát keå vì trung thöïc maø phaûi chòu toäi naëng nheï ra sao maëc loøng, baø Hoäi thaåm nhaân daân gaät gaät ñaàu (chaéc laø gaät ñaàu tröôùc nguyeän voïng aáy cuûa toâi).
Nhöng ai noùi gì thì noùi, phieân toøa vaãn tuyeân aùn nhö moïi ngöôøi ñaõ roõ, nhö con taøu ñaõ noå maùy laø phaûi tôùi ga cuoái cuøng, thôï laùi taøu laø ai cuõng vaäy thoâi, chaïy eâm moät tyù hay xoùc moät tyù chæ laø chuyeän kyõ thuaät.Theo nhaän ñònh cuûa nhieàu ngöôøi (trong ñoù coù nhieàu anh em coâng an) thì vì noùi nhöõng lôøi toá giaùc khoù chòu ñoù tröôùc toøa maø toâi bò theâm ba thaùng tuø ! Neáu vaäy thì cuõng chaúng sao , vì ngay töø luùc ñoù toâi ñaõ choïn cho mình thaùi ñoä thaúng thaén ñeán cuøng nhöng khoâng choáng aùn, vì maáy leõ sau ñaây :
1) Tröôùc toøa aùn, khi ñaõ tuyeân boá raèng vieäc toøa xöû naëng nheï theá naøo khoâng phaûi laø ñieàu toâi quan taâm thì ñieàu ñoù ñaõ haøm yù baát chaáp keát quaû xeùt xöû , vaø seõ khoâng caàn gì ñeán söï choáng aùn. Ñeán nay toâi vaãn giöõ thaùi ñoä ñoù.Ñaáy laø lyù do thöù nhaát.
2) Xöa nay söï choáng aùn ñöôïc ngaàm hieåu laø : caáp döôùi coù theå xöû sai, nhöng hy voïng caáp treân nghieân cöùu kyõ hôn seõ xöû ñuùng hôn. Nhöng trong vuï naøy toâi khoâng hy voïng nhö theá. Toâi hieåu raèng vieäc naøy taát ñaõ coù söï nhaát trí chæ ñaïo caån thaän kyõ löôõng, coâng vieäc naøy laø töø treân xuoáng, khoâng phaûi töø döôùi leân, neân choáng aùn leân caáp treân laø voâ ích. Ñoù laø yù nghó thöù hai.
3) Duø coù baøy ra côù naøy côù khaùc thì ai cuõng hieåu raèng caû ba “ phaïm nhaân hình söï “ naøy (Haø Só Phu, Leâ Hoàng Haø, Nguyeãn Kieán Giang) ñeàu laø ba ngöôøi vieát lyù luaän, ôû nhöõng möùc ñoä khaùc nhau ñaõ pheâ phaùn yù thöùc heä Chuyeân chính Voâ saûn. Ai cuõng hieåu raèng moät xaõ hoäi ñaõ choïn moät heä tö töôûng coù saün laøm cöông lónh quaùn xuyeán toaøn boä ñôøi soáng xaõ hoäi, roài hieán ñònh noù, luaät hoùa noù, vaät chaát hoùa noù thaønh guoàng maùy quyeàn löïc ... thì quyeàn “töï do tö töôûng” chæ coøn coù nghóa laø töï do tuaân theo, töï do nhaûy nhoùt, töï do hoùt líu lo trong caùi voøng yù thöùc heä aáy. Caùi ñoù ngöôøi ta goïi laø “YÙ thöùc heä trò”.
Ñaõ “YÙ thöùc heä trò” thì YÙ thöùc heä laø khuoân pheùp cao nhaát, laø caùi ñöôïc “thöôïng toân” cuûa xaõ hoäi aáy, khoâng coù caùi gì ñöôïc pheùp ñöùng cao hôn noù, laøm gì coù theå coù söï “thöôïng toân phaùp luaät” ?. Phaùp luaät cuøng laém laø ôû ngoâi vò “trung toân” thoâi, ñeå laøm caùi chöùc naêng heát söùc thieâng lieâng laø moät coâng cuï saéc beùn baûo veä YÙ thöùc heä thöôïng toân kia, ñieàu ñoù veà cô baûn ñaõ phuû ñònh nguyeân taéc phaùp trò roài. Moät khi anh ñaõ va ñuïng vaøo caùi oâng “thöôïng toân” thì maáy anh “ trung toân” söùc maáy maø daùm ñöùng ra caõi cho anh ñöôïc ? Ñaáy laø caùi leõ thöù ba khieán toâi khoâng vieän gì ñeán phaùp lyù ñeå khieáu naïi nöõa.
4) Khi ra tuø, veà nhaø toâi môùi bieát vôï toâi ñaõ laøm ñöôïc moät vieäc raát coù yù nghóa. Sau khi döï phieân toøa , bieát roõ choàng mình ñaõ bò boá trí baét moät caùch möu meïo teä haïi nhö theá naøo, bieát roõ vieäc laøm cuûa choàng mình töø tröôùc chí sau laø vieäc trong saùng cuûa ngöôøi trí thöùc, vôï toâi ñaõ vieát moät ñôn keâu oan chaân thaønh vaø thoáng thieát göûi ñeán caùc cô quan Haønh phaùp vaø Tö phaùp (coù leõ vôï toâi cuõng nghó raèng cô quan Laäp phaùp chaúng coù quyeàn gì thieát thöïc neân khoâng göûi), yeâu caàu huûy vuï aùn vaø traû töï do ngay cho ngöôøi bò giam. Toâi göûi anh nguyeân vaên laù ñôn ñoù ñeå anh xem (ñôn vieát ngaøy 30-9-1996). Nhöng vieát ñeå maø vieát thoâi, chöù con taøu phaûi ñeán ga naøo thì noù cöù ñeán ga ñoù, con taøu chuyeân chính coù phaûi laø thöù deã phanh laïi ñaâu. Moät laàn nöõa, yù nghó cuûa toâi veà söï baát löïc cuûa coâng lyù vaø tình ngöôøi ñaõ ñöôïc chöùng thöïc. Ñaáy laø lyù do thöù tö khieán toâi khoâng baän taâm khieáu naïi gì nöõa.
Caû 4 lyù do treân ñeàu coù veû buoàn, noù nghieâng veà phía tuyeät voïng. Theá maø toâi khoâng buoàn vì toâi coøn hai lyù do khaùc ñeå maø vui.
5) Anh Hoàng Haø aï, toâi cöù thích thuù maõi caùi toäi danh “laøm loä bí maät” ! Mình duø vaên doát vuõ daùt thì cuõng mang danh keû theo ñoøi khoa hoïc. Maø khoa hoïc laø gì, neáu khoâng phaûi laø coâng vieäc coá tình laøm loä heát bí maät naøy ñeán bí maät khaùc cuûa töï nhieân vaø xaõ hoäi, cöù laøm loä ra nhöõng bí maät cuûa giôøi ñaát vaø cuûa loøng ngöôøi. Suoát ñôøi laøm khoa hoïc maø chöa “laøm loä” ñöôïc caùi gì coù ích cho daân cho nöôùc thì buoàn quaù. Bieát raèng nhieàu vaán ñeà chöa theå ñaùnh giaù ngay hoâm nay, nhöng laøm khoa hoïc maø ñöôïc tieáng laø keû “laøm loä bí maät” thì möøng quaù roài, vieäc gì maø caõi. Coøn vieäc laøm loä caùi baøi vieát cuûa oâng Voõ vaên Kieät (vôùi tö caùch ñaûng vieân noùi vôùi ñaûng cuûa mình) thì ñeán nay khaép theá giôùi keå ñaõ haøng vaïn ngöôøi ñaõ ñoïc (vaø nguoàn laøm loä taát nhieân laø töø Trung öông, töùc laø töø nôi ñaõ chuû tröông quy toäi chuùng ta), maø chaéc chaúng ai tìm thaáy trong vaên baûn ñoù moät “bí maät nhaø nöôùc” naøo, chæ coù toâi laø ngöôøi cuõng ñöôïc maéc caùi toäi “coá yù laøm loâ übí maät nhaø nöôùc” laø chöa ñoïc thoâi ! Chuyeän khoâi haøi nhö chuyeän con nít nhö vaäy thaät chaúng ñaùng tranh caõi nöõa !
6) Ñieàu cuoái cuøng , ñieàu naøy toâi ñaõ noùi vôùi ngöôøi só quan an ninh hoûi cung : toâi baûo löu yù kieán ñaõ trình baøy tröôùc toøa raèng toâi khoâng coù caùi toäi “coá yù laøm loä bí maät nhaø nöôùc”, nhöng toâi khoâng choáng aùn vì toâi nghó ñaây laø cuoäc xung ñoät noäi boä, nhö anh em trong nhaø noùng leân maø ñaùnh nhau, thì phaûi ngaên khoâng ñeå oâng aáy ñaùnh mình ñau hôn, roài löïa lôøi löïa luùc maø khuyeân can, maø chæ ra cho oâng aáy bieát oâng aáy ñaùnh mình laø sai, chöù kieän caùo laøm gì cho theâm meät . Toâi noùi ñaïi yù nhö vaäy khoâng bieát ngöôøi só quan kia coù hieåu heát ñieàu toâi noùi khoâng. Baûn chaát cuûa vuï aùn naøy laø Ñaûng Coäng saûn vaø Nhaø nöôùc Vieät nam tröøng trò ngöôøi daùm pheâ phaùn YÙ thöùc heä cuûa Ñaûng. Theá laø chæ vì moät anh ngoaïi lai maø ngöôøi ruoät thòt ñaùnh nhau, tröøng trò nhau. Con chaùu maùu muû Laïc Hoàng , tröø nhöõng keû röôùc nhöõng thöù taøn aùc ôû beân ngoaøi veà ,döïa vaøo ñoù ñeå aên treân ngoài troác ra, coøn toaøn laø ngöôøi yeâu ñaát nöôùc mình caû, neáu khoâng coù caùi lyù thuyeát ñaáu tranh giai caáp cöïc ñoan töø ôû ñaâu nhaäp vaøo thì nhöõng ngöôøi cuøng yeâu ñaát nöôùc aáy,cuøng vöøa ra khoûi tai hoïa chieán tranh thaûm khoác, nhaát ñònh ñaõ ñoaøn keát , nhaát ñònh ñaõ thöông yeâu nhau heát möïc roài.
Nay coù ngöôøi anh em ruoät thòt cuûa mình, vì tieâm nhieãm caùi beân ngoaøi maø ñaùnh ngöôøi beân trong, maø coá söùc ñaåy ngöôøi mình khoâng thích thaønh thuø ñòch, thì nhöõng ngöôøi tænh taùo phaûi bình tónh, noùi raèng : Anh ñaùnh toâi laø anh noùng, anh sai ñaáy,toâi seõ giaûi thích anh nghe, anh nghó laïi ñi ! Chöù kieän nhau thì ai phaân xöû cho mình, chaúng leõ laïi nhôø anh haøng xoùm ?
Taát nhieân vieäc ngöôøi anh noùng naûy kia bao giôø bieát nghó laïi, coù nghó laïi ñöôïc khoâng thì coøn nhôø vaøo aâm ñöùc, vaøo hoàng phuùc cuûa gia ñình aáy (vì caùi gheá lôïi quyeàn chính laø muï phuø thuûy gian aùc luùc naøo cuõng keø keø beân caïnh). Nhöng cöù nghó theá laø trong loøng toâi aám laïi, deïp choâng gai ñi : vöøa löïa lôøi baûo nhau vöøa phaûi bieát chôø ñôïi nhau chöù bieát laøm sao . Nhieàu ngöôøi laõnh ñaïo cuõng ñaõ noùi “phaûi bieát chôø ñôïi nhau”, nhöng quan troïng khoâng phaûi chæ laø chuyeän “chôø” maø phaûi “bieát chôø”. “ Bieát chôø ” thì khoâng phaûi laø haù mieäng ñeå “chôø ... sung “ ,” bieát chôø” cuõng laø bieát laøm roõ : treân con ñöôøng tieán hoùa cuûa daân toäc hieän nay thì ai chôø ai ñaây ? (cöù laêm laêm khaåu hieäu Ai thaéng ai thì laïi khoâng thaéng ñöôïc mình! Khoâng thaéng ñöôïc mình thì nghìn naêm ta vaãn cöù laø ta thoâi, caøng hieän ñaïi hoùa caøng löu manh hoùa). Anh coù nhôù trong lôøi tuyeân aùn cuoái cuøng, Chaùnh aùn ñaõ goïi chuùng ta laø “boïn chuùng” ?,toâi coá neùn ñi moät tieáng cöôøi, toâi khoâng ñau xoùt gì cho mình chæ ñau xoùt cho ñaát nöôùc. Cöù nghó mieân man theá khieán toâi khoâng voäi gì trong vieäc yeâu caàu söûa sai cho mình baây giôø. Chuyeän ñaâu coøn ñoù, bí thö Tænh uûy Kim Ngoïc ñaõ ñöôïc truy thöôûng roài... Toâi nghó caùch öùng xöû cuûa anh vaø cuûa toâi ñeàu caàn thieát caû.
Khoâng caàn “noå saâm banh” anh Hoàng Haø nheù, nhöng môøi anh cöù naâng ly leân, soùng saùnh tình ngöôøi, chuùc anh mau phuïc hoài söùc khoûe vaø heïn ngaøy taùi ngoä.
Moät “Ngöôøi trong cuoäc“ tình côø cuûa anh
Haø Só Phu

Toâi Chaáp Nhaän Moïi Khoù Khaên Thaùch Thöùc Ñeå Thöïc Hieän Quyeàn Töï Do Tö Töôûng Cuûa Con Ngöôøi
------------------------------------------------------------------------
Haø Só Phu vaø nhöõng taùc phaåm cuûa oâng laø ñeà taøi ñöôïc moät soá ñoaøn theå vaø baùo chí taïi Coäng Hoøa Lieân Bang Ñöùc choïn cho cuoäc hoäi thảo ngaøy 24/01/1997 taïi thaønh phoá Mainz. Nhaân dòp naøy, ban toå chöùc ñaõ lieân laïc vôùi oâng Haø Só Phu, ñeà nghò oâng ñoùng goùp moät baøi tham luaän cho cuoäc hoäi tho. Baøi tham luaän döôùi ñaây do chính oâng Haø Só Phu ñoïc vaø ñöôïc anh Nguyeãn Vaên Thaønh cuûa nhoùm Thieän Chí thu baêng ñeå phaùt trong cuoäc hoäi thaûo.
Ñöôïc bieát nhöõng ngöôøi Vieät Nam quan taâm ñeán tình hình ñaát nöôùc saép toå chöùc cuoäc hoäi thaûo, nhaân nhöõng baøi vieát veà lyù luaän cuûa toâi, toâi raát möøng. Vì ñoái vôùi moät ngöôøi nghieân cöùu, moät ngöôøi caàm buùt, thì phaàn thöôûng quyù giaù nhaát laø taùc phaåm cuûa mình ñöôïc cuoäc ñôøi quan taâm, xem xeùt, kho cöùu, pheâ phaùn, bình luaän. Vaø neáu vieäc hoäi tho aáy laïi coù phaàn ích lôïi thieát thöïc cho xaõ hoäi hieän taïi, cho ñaát nöôùc mình thì caøng sung söôùng bieát bao! Nhöõng baøi vieát töø trong maùu thòt aáy cuûa toâi ñaõ ñem laïi cho toâi khaù nhieàu phieàn phöùc, nhöng toâi ñaõ vui loøng chaáp nhaän!
Tröôùc heát, cho toâi ñöôïc nhôø dieãn ñaøn cuûa cuoäc hoäi thaûo naøy göûi lôøi caùm ôn cuøng nhöõng caûm kích cuûa toâi vaø cuûa gia ñình toâi tôùi taát caû nhöõng toå chöùc quoác teá, nhöõng taäp theå vaø nhöõng caù nhaân hoaït ñoäng vaên hoùa xaõ hoäi noåi tieáng, nhöõng baïn beø ñaùng quyù ôû trong nöôùc vaø ôû khaép moïi nôi trong suoát moät naêm qua ñaõ quan taâm theo doõi vuï aùn cuûa chuùng toâi, ñaõ leân tieáng, ñaõ beânh vöïc, ñaõ daønh cho chuùng toâi nhöõng söï giuùp ñôõ chí tình vaø coù hieäu quaû, giuùp chuùng toâi vöôït qua nhöõng phuùt thöû thaùch hieåm ngheøo.
Ngay trong ñeâm bò xeùt hoûi ñaàu tieân, tröôùc nhöõng caûnh saùt ñieàu tra, toâi ñaõ noùi roõ vieäc laøm cuûa toâi. Toâi noùi: "toâi hieåu raèng neáu coù nhaän thöùc ñuùng thì con ngöôøi coù theå traùnh ñöôïc raát nhieàu sai laàm. Vaø muoán coù nhaän thöùc ñuùng thì phi suy nghó, phi nghieân cöùu vaø trao ñoåi. Khoâng coù giao löu sao coù theå goïi laø tö töôûng ! Caùc oâng ñaõ coâng nhaän quyeàn töï do tö töôûng, maø laïi caên vaën toâi raèng baøi vieát aáy ñaõ ñöôïc laøm thaønh maáy baûn, ñaõ ñöa cho nhöõng ai ö ? Noùi thöïc, toâi muoán coù caû maáy chuïc trieäu baûn ñeå moïi ngöôøi cuøng ñoïc vaø cuøng trao ñoåi ! Nhöng caùc oâng haún bieát toâi laøm gì coù khaû naêng ñoù vaø soá ñoäc giaû cuûa caùi moân lyù luaän khoa hoïc khoâ khan thì laøm gì coù nhieàu. Baøi vieát naøo toâi cuõng göûi cho caùc cô quan lyù luaän cuûa ñaûng vaø nhaø nöôùc, chaúng coù gì phaûi daáu dieám caû. Toâi chaáp nhaän moïi khoù khaên thaùch thöùc ñeå thöïc hieän quyeàn töï do tö töôûng cuûa con ngöôøi".
Moät chò caùn boä cao caáp cuûa Boä Noäi Vuï cuõng tôùi thaêm ngay ñeâm ñaàu tieân aáy, hoûi toâi raèng coù phi toâi vieát laø vì ñoäng cô muoán noåi tieáng phaûi khoâng ? Toâi noùi: "Chuyeän noåi tieáng ñaâu phaûi chuyeän muoán hay khoâng muoán, ñaõ phaûi nghieân cöùu maø khoâng coù giaù trò hoïc thuaät gì, thì caøng muoán noåi tieáng, caøng trôû thaønh thaèng heà, thì muoán sao ñöôïc". Chò hoûi toâi coù nguyeän voïng gì caàn ñeà ñaït khoâng? Toâi noùi: "Toâi khoâng coù nguyeän voïng caù nhaân gì. Nhöng ñaát nöôùc ñang caàn moät tinh thaàn ñaïi ñoaøn keát ñeå laøm ñieàu ñaïi nghóa cho daân toäc, thì mong ñöøng gaây ra nhöõng toån thaát khoâng ñaùng coù, khoâng caàn phaûi coù".
Sau moät ñeâm khoâng nguû, saùng hoâm sau toâi laïi ñöôïc hoûi: "Baây giôø oâng lo laéng nhaát ñieàu gì ? OÂng coù thaáy ñaây laø vieäc nghieâm troïng khoâng?" Toâi noùi: "Ñoái vôùi toâi thì vieäc taäp trung suy nghó ñeå vieát xong ba baøi lyù luaän aáy laø quan troïng, ngoaøi ra khoâng coù gì laø quan troïng caû". Ngöôøi cnh saùt laïi noùi: "Nhöng oâng caàn phi toàn taïi ñeå truyeàn baù nhöõng tö töôûng aáy nöõa chöù !" Toâi noùi: "Ñaáy laø nhöõng ñöùa con tinh thaàn cuûa toâi. Chuùng maïnh hn toâi nhieàu. Chuùng coù cuoäc soáng töï thaân cuûa chuùng. Toâi dính vaøo chæ laøm yeáu chuùng ñi maø thoâi". Khi ra toøa chaùnh aùn hoûi: "Coù phi oâng muoán ñöôïc toøa xöû cho coâng minh chöù gì ?" Toâi noùi: "Vieäc caùc oâng xöû naëng hay xöû nheï, khoâng phi laø ñieàu quan troïng. Vaán ñeà laø toâi phaûi laø moät ngöôøi trung thöïc."
Bôûi ra ñôøi töø phong traøo yeâu nöôùc giaønh ñoäc laäp cho daân toäc, neân nhöõng ngöôøi coäng sn ñaõ hình thaønh thoùi quen nhìn nhöõng gì phi coäng saûn laø baùn nöôùc, laø thieáu nhaân caùch, laø öa baïo löïc, laø ñoái laäp vôùi nhaân daân. Neân khi xaõ hoäi ñaõ chuyeån sang giai ñoaïn daân chuû hoùa, giaønh quyeàn laøm chuû thaät söï cho nhaân daân, töùc quyeàn laøm chuû cho nhöõng ngöôøi bò ñaûng laõnh ñaïo, thì ngöôøi coäng saûn khoâng khoûi luùng tuùng baát ngôø tröôùc thöïc tieãn laø nhöõng caùi phaåm chaát yeâu nöôùc, nhaân caùch, ñoaøn keát vaø xaây döïng khoâng coøn laø ñoäc quyeàn cuûa baát cöù phe phaùi naøo. Traùi laïi, nhöõng phaåm chaát aáy luoân thuoäc veà nhöõng ngöôøi bieát ñaët ñng phaùi cuûa mình, chuû thuyeát cuûa mình, thaáp hn nhaân daân, thaáp hôn xu theá cuûa daân chuû tieân tieán cuûa thôøi ñaïi.
Nhieàu caùn boä an ninh nhieàu laàn ñaõ toû yù toân troïng nhöõng baøi vieát cuûa toâi, vaø toû nhaõ yù muoán toâi coäng taùc. Toâi noùi: "Toâi laø caùn boä khoa hoïc, nghæ höu roài, muoán nghæ ngi thoâi, chaúng coäng taùc vieäc gì vôùi ai caû". Hoài thaùng 4 naêm 1991, trong moät laàn thaåm vaán, oâng thieáu töôùng Quang Phoøng hoûi toâi: "OÂng noùi oâng khoâng laøm chính trò vaø qua thaåm tra chuùng toâi cuõng bieát oâng khoâng laøm chính trò, nhöng neáu roài ñaây coù nhöõng löïc löôïng chính trò laïi muoán oâng laøm ngoïn côø thì oâng nghó sao?" Toâi noùi : "Chaúng coù ai ngu gì maø ñaët toâi laøm ngoïn côø vì toâi seõ laøm hoûng vieäc cuûa hoï ngay. Toâi chæ coù chuùt naêng löïc suy nghó ñeå laøm khoa hoïc vaø vaên chöông thoâi !". Laàn naøy ra toøa, 10 phuùt tröôùc khi khai maïc, toâi môùi ñöôïc gaëp luaät sö cuûa mình. Tröôùc maët ñoâng ngöôøi, luaät sö treû aáy vaén taét : "Chuyeän naøy cuûa oâng cuõng coù möùc ñoä thoâi, neáu tröôùc toøa oâng coù thaùi ñoä vöøa phi, oâng coù theå ñöôïc hoaøn toaøn khoan hoàng. Nhöng chuùng toâi bieát raèng neáu trong maáy ngaøn trang maø thu ñöôïc ôû nhaø oâng ôû Ñaø Laït, chæ caàn coù moät chuùt gì dính líu tröïc tieáp veà chính trò thì chaéc haún oâng ñaõ bò chuyeån sang ñieàu 74 vaø ñieàu 80 roài, töùc toäi laøm giaùn ñieäp vaø toäi phaù hoaïi nhaèm choáng chính quyeàn nhaân daân. Nhöng ñaõ khoâng coù nhöõng caùi ñoù, vaäy laø oâng coù theå yeân taâm". Nhöng roài, haún laø vì tröôùc toøa toâi ñaõ quyeát laø moät ngöôøi noùi tieáng noùi trung thöïc, neân ñaõ khoâng theå ñöôïc tha boång nhö oâng luaät sö hy voïng.
Bieát chuyeän naøy coù ngöôøi tieác cho toâi ñaõ khoâng choïn moät thaùi ñoä meàm moûng hôn ñeå ñöôïc xöû nheï hôn. Ngöôïc laïi, coù ngöôøi laïi gaät guø taám taét : "Caùi giaù töï do tö töôûng ôû nöôùc ta maø coù moät naêm tuø thoâi thì reû quaù roài coøn gì, cöù thöû laø maáy naêm tröôùc ñaây maø xem !" Nhöng maø toâi phaûi ngaên ngay khoâng cho oâng baïn toâi coâng boá caùi lôøi bình aáy, keûo nhaø nöôùc laïi töôûng laø reû thaät maø naâng giaù leân thì khoán.
Chaúng phaûi toâi lo xa ñaâu ! Maáy ngaøn trang taøi lieäu noùi laø ñeå taïm giöõ ñieàu tra, cuõng nhö chieác tuû ñöïng maáy caùi thöù hoùa chaát maø toâi duøng trong vieäc nghieân cöùu sinh vaät cuûa toâi vaø chieác maùy vi tính vaãn coøn bò nieâm phong ñoù, ñaùng leõ phaûi ñöôïc giaûi toûa ngay sau giai ñoaïn ñieàu tra, maø nay vaãn coøn bò ngaâm toâm vaø bieát ñaâu, baát thaàn noù laïi seõ chaúng laø nhöõng caùi côù ñeå tieáp tuïc hình söï.
Tröôùc nhaø ñeå xe cuõ, lieàn vôùi caùi chieác quaùn nhoû laø choã ñeå vôï choàng toâi vaø caùc chaùu ôû vaø sinh soáng. Saùng nay vöøa bò moät ñoaøn ñaïi bieåu ñaûng vaø chính quyeàn choã phöôøng toâi ôû tôùi yeâu caàu doïn ñi cho phöôøng laøm choã hoäi hoïp. Böïc mình quaù, toâi ñaõ noùi thaúng ra raèng, vieäc laøm aáy laø thieáu tính ngöôøi. Vì khoâng coù choã aáy thì chuùng toâi soáng laøm sao ñöôïc !
Nhöng ngoài vaøo baøn, vieát böùc thö naøy, toâi cm thaáy nheï nhoõm, vì chöõ nghóa ñaõ laøm cho toâi coù theå trôû veà vôùi söï boâng lôn. Trong taám tình ñôøi voán ñaày bi kòch, toâi nhö ñaõ ñöôïc choïn ñoùng vai anh chaøng boâng lôn ñaày lyù thuù. Toâi ñaõ vuøi ñaàu trong nhöõng phaïm truø trieát hoïc nghieâm tuùc, nhöng roài laïi quyeát ñònh chôû nhöõng suy tö trieát hoïc cuûa mình baèng chính con thuyeàn boâng lôn.
Trieát lyù daêm caâu, cöôøi theá söï
Vaên chöng maáy chöõ, khoùc nhaân tình
Cuõng vì vaäy, neân maëc duø bieát cuoäc hoäi thaûo ñöôïc toå chöùc ñaây laø vieäc seõ raát nghieâm tuùc, seõ coù raát nhieàu trí tueä vaø taám loøng nghieâm tuùc, heát söùc coù traùch nhieäm höôùng veà ñaát nöôùc, toâi vaãn xin maïn pheùp taïm gaùt moät beân bieát bao ñieàu nghieâm tuùc chaát chöùa trong loøng ñeå ñeán vôùi beø baïn vieãn phöông treân con thuyeàn boâng lôn. Mong sao con thuyeàn nhoû boâng lôn cuûa toâi vaãn tôùi beán bôø ñuùng heïn !
Thö baát taän ngoân.
Ñaø laït, ngaøy 20/01/1997 Haø Só Phu


LIBRARY > ASIA AND THE PACIFIC > SOUTH-EAST ASIA > VIET NAM
AI INDEX: ASA 41/007/1996 22 August 1996 News Service 152/96
AI INDEX: ASA 41/07/96
22 AUGUST 1996

VIETNAM: AMNESTY INTERNATIONAL AGAINST THE TRIAL OF HA SI PHU AND LE HONG HA
Amnesty International today condemned the trial of two prominent Vietnamese dissidents, Le Hong Ha and Ha Si Phu, who are accused by the authorities of divulging state secrets and face 15 years imprisonment under the Vietnamese criminal code.
Le Hong Ha and Ha Si Phu face conviction today for questioning the political views of the Vietnamese government. This is not a crime, its a fundamental right: the right to freedom of expression, Amnesty International said.
The human rights organisation believes that both Ha SI Phu and Le Hong Ha are prisoners of conscience, detained by Vietnamese authorities solely because of their peaceful political dissident. As their trial commenced, the organization called on the Vietnamese authorities to release them.
Trials in Viet Nam, especially for political cases are routinely unfair. It is likely that Le Hong Ha and Ha Si Phu will not have access to the defence lawyer of their choice, and will be denied the right to call and question witnesses.
Ha Si Phu (also known as Nguyen Xuan Tu) is a 56-year-old writer and scientist, who has lived in Dalat with his family since 1975. He declined an invitation to be a member of the Communist Party of Viet Nam, but often wrote for official publications. In recent years he became increasingly critical of the Vietnamese Government. One of his best known critiques is Farewell to Ideology which he wrote in 1995. Ha Si Phu gave interviews in 1995 to a number of foreign radio stations, in which he called for political change in Viet Nam. He was arrested on 5 December last year.
Le Hong HA is a former high-ranking member of the Communist Party of Viet Nam, who was expelled in June 19954 at the request of the President Le Duc Anh. He was arrested in December 1995, shortly after Ha Si Phu, apparently because of his peaceful political views, notably his support for party dissidents Hoang Minh Chinh and Do Trung Hieu who were arrested earlier in 1995.

ENDS.../ E-mail this page Printer friendly

Back to Top ^^
AI INDEX: ASA 41/007/1996 22 August 1996
ABOUT AI | NEWS | LIBRARY | ACT NOW | CAMPAIGNS | RESOURCES & LINKS | CONTACT US | SITEMAP

© Copyright Amnesty International


Grâce aux interventions de notre comité, de nombreuses personnalités et instances politiques suisses se sont préoccupés du sort de M.Ha Si Phu. Ainsi , le parti Démocrate-chrétien genevois et la Ville de Genève ont invité l’écrivain à venir en Suisse. Ci-après l’extrait de la lettre de la Ville de Genève du 13 juin 1997 Ecouter la bande sonore
Ville de Genève CONSEIL ADMINISTRATIFCher Monsieur,C’est avec un grand soulagement que nous avons appris, par l’intermédiaire du Comité Suisse-Vietnam, votre récente libération, après plusieurs mois de détention.Votre engagement personnel en faveur de la liberté d’expression, ainsi que votre renommée littéraire, soulèvent notre admiration et méritent d’être largement soutenus.Pour ces raisons, le Conseil administratif serait heureux de vous inviter officiellement à Genève, siège de plusieurs organisations internationales et non-gouvernementales qui œuvrent pour la paix et le respect des droits de l’homme. Si nécessaire, la ville de Genève pourra assumer vos frais de séjour.Nous espérons vivement pouvoir vous recevoir prochainement dans notre ville lors d’un de vos prochains voyages en Europe et, dans l’attente de vos nouvelles, nous vous prions de croire, cher Monsieur, à l’assurance de notre considération distinguée.Le secrétaire général: Jean Erhardt Le Maire: Michel Rossetti
Le Cosunam estime que soutenir un écrivain comme Ha sI Phu est l’occasion de faire comprendre aux derniers idéologues du parti communiste vietnamien la voix de la raison et de la liberté dans une dialectique qui leur est familier . Dans ce sens, les écrits de Ha Si Phu mérite sinon l’adhésion tout au moins notre respect et notre attention.L’interview clandestin qui suit nous fait mieux comprendre la situation et la personnalité de Ha Si Phu.Le Comité Organisateur (CO) : Pourriez vous nous parler des conditions de vie des opposants emprisonnés ainsi que leurs familles ?Ha Si Phu (HSP) : Dans la logique normale, au moment où la Constitution du Vietnam reconnaît le droit à la liberté de pensée et le droit d’être informé du citoyen, pour tous les cas que j’ai connus, ces personnes sont innocentes.Cependant, avec la façon actuelle d’appliquer la loi de l’Etat comme de tout autre pays dit socialiste, il suffit de penser, parler, écrire autrement ou différemment du Parti pour se retrouver face à un motif d’inculpation, dans un système qui place le délit ‘’d’opinion’’ comme une atteinte grave à la sécurité de l’Etat. Tout le monde sait que l’implication dans un tel crime signifie ....sans délai : l’existence de l’intéressé est considérée comme terminée, même vivant, il ne peut rien faire, quoique cette punition soit écrite ou non, mais la punition non écrite est plus importante, parce que le système d’administration s’est basé sur une idéologie pour déclarer qu’il détient directement le pouvoir de façon générale et absolue. Ce système possède une méthode très subtile pour administrer l’être humain grâce à la gestion de l’identité, de la nourriture, des relations et des conditions de subsistance. Comme moyens, il existe la gestion par la police, par les services de l’information, par les organes annexes du parti dans la région, par des gens qui désirent apporter leur concours aux gens du pouvoir afin d’être admis dans le système, puis la gestion de la masse. Avec un tel réseau, le cadre ou le citoyen, que je qualifie de ‘’non fidèle à la religion’’, c’est-à-dire qui s’exprime contre Marx et Lénine, ne peut jamais s’échapper, avec leur famille, de l’étau dressé par ce système immuable ; celui qui, avant de tomber en défaveur, avait une maison ou un peu de fortune privée, peut encore survivre , tandis que celui qui dès l’origine était défavorisé dans la dispute des pouvoirs et profits, doit faire face à des difficultés insurmontables.CO : Quel est votre impression en apprenant l’existence de la campagne ‘’ Nous ne n’oublions pas ’’ visant à soutenir ceux qui luttent pour la liberté et la démocratie au Vietnam ?HSP : A mon avis, le fait de s’intéresser à la patrie, de vouloir faire de tel sorte que notre Vietnam ne cède en rien aux autres pays est le droit de chaque Vietnamien, qu’il soit à l’intérieur ou à l’extérieur du pays. En même temps, c’est aussi un devoir auquel personne ne peut s’opposer. Personnellement, j’apprécie beaucoup l’initiative qui crée cette campagne. Les vietnamiens vivant loin de la patrie l’aiment tous. Mais je sais que la compréhension réciproque entre ceux à l’intérieur et à l’extérieur du pays reste à présent limitée à cause de la restriction de l’information, toutefois, je pense que ce fait ne peut nous empêcher de nous révéler nos idées. Je réfléchis justement au Secrétaire Général du Parti Communiste Vietnamien Do Muoi lui même qui a déclaré qu’il faut ‘’passer par dessus les divergences’’ pour adopter l’objectif commun comme point identique ! Je pense que les gens ordinaires et innocents que nous sommes n’ont rien fait pour être inquiétés, c’est pourquoi, malgré la méconnaissance mutuelle des détails entre nous, rien ne peut nous en empêcher, nous pouvons nous entretenir sur des sujets d’utilité publique. Néanmoins, je pense qu’il ne suffit pas d’avoir une volonté et un courage, car le résultat dépend de la méthode employée. Entre des gens de bonne volonté, le fait de s’entraider en sentiments et en paroles est pour moi très précieux. En somme, je suis enchanté à propos de cette campagne et reste dans l’attente des bons résultats des mouvements dont nos compatriotes à l’étranger prennent l’initiative.CO : Pendant votre internement, votre famille a-t-elle eu des problèmes avec les autorités ? HSP : Le cas de ma famille ne fait pas d’exception avec la règle générale dont j’ai déjà abordé, c’est-à-dire qu’elle subit le même sort que les familles ‘’non fidèles à la religion’’, mais pour nous, nous acceptons de bon cœur les circonstances de notre existence et n’avons rien à parler de nous. Cependant, j’aimerais m’étendre un peu sur le côté intellectuel ayant trait directement à mes écrits et à mon procès. Je pense que j’ai plus de chance que MM. Hoang Minh Chinh, Nguyen Kien Giang, Nguyen Huu Dang, Phung Cung à l’époque, du fait que mes articles, qu’aucun ouvrage ou magazine n’a osé publier, ont été lus par des cadres, des membres du parti et des intellectuels qui, d’une manière ou d’une autre, ont exprimé leur soutien, à tel point que même un ami membre du parti, instruit et occupant une fonction officielle importante ma confié :’’ Si vous écrivez de telle manière que notre pays abandonne définitivement son masque marxiste et léniniste, ce serait un grand bonheur pour le peuple’’. Cela me réjouit, mais le nombre de gens qui comprend cela n’occupe qu’une place infime parmi les 70 millions d’habitants, tant de documents officiels me critiquant publiquement, tant de conférences où l’on m’insulte ouvertement.Malgré les débats où il n’y a pas d’interlocuteur, le régime a fait intervenir la police et c’est pourquoi je fus arrêté. Naturellement, pas mal de gens, se référant à ces informations en sens unique ou d’autres plus avisés mais craignant d’être impliqués, s’éloignent de moi. Durant une année où j’étais en prison, ma femme a beaucoup peiné ; non seulement elle dut se rendre au Nord, alors que sa petite auberge à Da Lat, fermée pour la circonstance, ne rapporta rien, que chaque trajet par avion coûta nos deux mois de pensions, mais encore, arrivée dans la capitale, elle déplaça souvent son lieu de séjour, n’osant pas et ne voulant pas se fixer dans un seul endroit.Jusqu’à ce jour j’ignore la suite de cette affaire et j’ai perdu beaucoup de lettres que mes amis m’avaient adressées. Mon ordinateur, l’armoire renfermant les produits chimiques et mes expériences biologiques restent toujours scellés. Telle est ma situation . Mais, nous essayons de passer par dessus tous les événements que je viens de rapporter pour vivre calmement, dans l’amour de l’être humain et de la vie.
HA SI PHU, POETE ET DISSIDENT DU VIETNAMHa Si Phu, de son vrai nom Nguyen Xuan Tu, naquit le 22 Avril 1940 au village de Dong Ho, circonscription de Thuan Thanh, province de Bac Ninh (Nord Vietnam). Selon le principe communiste de partage des classes, sa famille est classée comme appartenant à la classe des "agriculteurs moyens de bas niveau" c’est-à-dire celle qui n’a volé personne, lors de la phase de réformes agraires déclenchée par Ho Chi Minh lorsqu’il contrôlait tout le Nord Vietnam. Il débutait dans la vie comme enseignant, se débrouillait et arrivait à obtenir le diplôme de doctorat en biologie en Tchécoslovaquie. Nommé sous-directeur de l’agence à Dalat de l’Institut des Sciences du Vietnam en 1988, il n’avait pu rien faire, faute de moyens parce qu’il s’était opposé aux agissements non conformes à la science de la part des gens du parti responsables du service. Certains disaient qu’il était mis à la retraite anticipée parce qu’il refusait d’adhérer au parti.C’était à partir de 1988 que, sous le pseudonyme de Tu Xuan, Ha Si Phu commençait à écrire quelques courts poèmes dans le magazine Langbiang avec une teneur quelque peu satirique sur sa vie et celle des personnes de son entourage, mêlée toutefois d’un caractère positif. C’est ce caractère qui a décidé le remplacement de Tu Xuan par Ha Si Phu, les poèmes cédant alors la place aux articles de discussion dont les plus importants "Main dans la main marchons sous les panneaux de l’intelligence", "Quelques réflexions d’un citoyen" et "Adieu à l’idéologie" furent écrits de 1988 à 1995.Le trait le plus saillant de tous ces articles se situe dans son style de légère moquerie, ou bien à travers les exemples, les témoignages, les procédés de poser le problème, ou bien par la manière d’emploi de mot, d’arrêt de phrase, donnant ainsi aux lecteurs un vif plaisir. D’autre part, ces écrits ne se présentent pas uniquement sous forme de prose, mais des fois sous forme de langage parlé et de dialogue, ce qui facilite la compréhension du lecteur.Rien que le titre "Main dans la main marchons sous les panneaux de l’intelligence" déjà (1988) arrive à attirer l’attention des lecteurs. Exactement comme a dit l’auteur "l’article ne fait que d’évoquer et d’ouvrir, de fournir certaines connaissances de base pour y réfléchir mais ne solutionne aucun problème concret dans son ensemble". L’auteur entre dans le sujet en évoquant neuf points irraisonnables du système communiste qui créent le phénomène de la "société renversée". En voici quelques-uns :• Pour le système dit "un million de fois plus démocratique", la réalité est que le régime s’empêtre dans le problème de la démocratie;• Pour le système dit "symbole de la vérité", le régime est toujours en train de trouver un remède pour guérir le mensonge;• Le système socialiste est décrit comme plein de vie, tandis que le capitalisme est "en agonie". Pourtant dans tous les cas où les nations sont divisées en deux, et peu importe la manière dont elles furent divisées, la moitié du "côté agonisant" reste toujours meilleure que l’autre moitié, en capacité de travail comme en qualité de production.Dans cet écrit, Ha Si Phu a avancé certaines constatations exactes sur la "pierre de base du socialisme scientifique qui est la lutte des classes et son outil : la dictature du prolétariat". L’auteur pose légèrement le problème de changement obligatoire, décrit le phénomène où les gens s’emparent du pouvoir et s’y agrippent, mentent, sophistiquent avec la complicité d’intellectuels corrompus. Cet écrit n’est pas tout simplement une étude sur la théorie, parce que plus tard, l’auteur déclare fermement "Mais non ! Nous devons nous en sortir ! (sortir de la maladie de mensonge). Avec l’article "Quelques réflexions d’un citoyen" (1993), Ha Si Phu a encore une fois confirmé son attitude pour lui-même et pour les autres: "Etant un Vietnamien éduqué et cultivé, nul ne peut se permettre d’un semblant d’ignorance, de se cacher dans un coin pour s’occuper seul de son profit, mais il faut se tenir au milieu d’un endroit bien éclairé et exposer sérieusement et clairement ses idées hautement motivées par le sentiment de responsabilité, par l’intelligence". Quelle est la signification de cette confirmation si ce n’est une ouverte déclaration d’union? Et quelle est son opinion dans cette déclaration? Ceci : l’effondrement des régimes socialistes de l’Europe de l’Est et de l’URSS a un caractère originel, absolu et total. Il insiste sur un certain nombre de constatations mettant en évidence les erreurs fondamentales des concepts philosophiques, sociaux et politiques du marxisme léninisme dont sont bourrés les communistes depuis des décennies passées. Ha Si Phu indique ouvertement que la forme de l’économie socialiste, dont l’infrastructure est l’économie du marché et la superstructure est un jeu de malignes tricheries, entraîne ceci : "Ceux qui détiennent et l’argent et le pouvoir abuseront de ces deux structures pour se livrer au jeu de "cache cache" : ils se cachent parfois sous celle ci, parfois sous celle là, et aucune loi ne peut les punir". Et "On est arrivé à cette situation : la personne qui représente les ouvriers est l’homme du patron (il s’agit du vrai patron, car l’ouvrier est patron seulement en titre). La révolution a été échangée clandestinement et le prolétariat est la classe qui a été trahie la première". Dans cet article, l’auteur n’hésite pas à manifester sa colère. Il s’emporte à cause du phénomène d’inertie et de résignation autour de lui, de la tendance du peuple "à chercher le moyen de vivre tout d’abord", de la malhonnêteté des "dirigeants de la révolution". "Quand nous essayons d’utiliser la dictature du prolétariat pour combattre le capitalisme mais sans résultat, l’homme s’en serait servi comme moyen pour se faufiler à travers la frontière de la libre concurrence afin de devenir capitalisme ! Et si ce pressentiment devenait la réalité, l’effort du socialisme serait d’avoir fourni à l’humanité une voie de plus pour se transformer en capitalisme, une sorte de capitalisme malhonnête et maladif...""...Comment s’opposer au socialisme? Le socialisme est inexistant, comment peut-on s’opposer à quelque chose qui n’existe pas au monde? Et puis, si cette doctrine n’est qu’une aspiration, pourquoi m’obligez-vous à avoir la même aspiration que vous? Je peux prouver que le socialisme n’est qu’une utopie à laquelle Marx et Lénine s’opposaient énergiquement déjà". (Extrait de la lettre du 2.9.94 adressée par Ha Si Phu au professeur Phan Dinh Dieu, coopérateur du comité central du Front de la patrie du Vietnam - session IV).Avec "Adieu à l’idéologie" (1995), on distingue clairement la réaction décisive de l’écrivain de façon dure et absolue. Dans cet écrit où certains pensent reconnaître un caractère érudit dans le raisonnement, sa plume garde toujours le style ironique pointé de mépris:"Le marxisme léninisme est en train de se retirer hors de la vie sociale, le parti reste encore là, mais l’âme marxiste léniniste continue pas à pas de quitter ses membres. Cette doctrine s’enfuit vers les régions encore peu éclairées par la lumière de la démocratie pour y établir sa défense, des régions où les pensées féodales persistent à vivre tant bien que mal, dans des monts et forêts asiatiques, de génération en génération. Dans sa vie en exil (du fait que sa patrie ne l’accepte plus), il a perdu sa qualité d’être le drapeau guidant la guerre contre le soi-disant capitalisme agonisant, mais il est employé comme une technique pour gouverner, un outil pour cette fin. A partir d’une doctrine internationale, il s’est réduit en un système national ayant un caractère interne comme principe. Il était "la fin", il est à présent "le moyen". Non seulement il est un moyen de gouverner, mais encore il s’est transformé en moyen pour transporter les prolétaires dirigeants vers le monde capitaliste, trahissant ainsi son propre objectif au début. La classe des travailleurs qui n’en est pas consciente assez tôt sera sombrée comme un amoureux abandonné, seul devant les dangers d’un monde en compétition folle de capitaux accumulés au début, notamment lorsque la génération des communistes fondateurs n’existe plus".Ces quelques phrases simples montrent le soin apporté par l’écrivain à l’emploi des mots. On peut dire que le contenu de l’article "Adieu à l’idéologie" a frappé directement et efficacement la philosophie et la politique marxistes léninistes, la pensée de Ho Chi Minh, les dirigeants communistes, les organismes du parti. On y retrouve des teneurs déjà abordées dans les autres écrits mais développées plus amplement et d’autres complètement nouvelles. Sans entrer dans les témoignages décrits par l’auteur, le lecteur peut toujours se faire un résumé comme suit:"La substance des pensées de Marx Lénine sur la société se rapporte à des pensées de féodalité et de renaissance additionnées avec l’illusion du communisme primitif (ou illusion d’esclavage) en pleine crise de croissance de la civilisation industrielle."La doctrine marxiste léniniste n’est pas quelque chose de très élevée et de très lointain qu’on ne peut atteindre, elle n’est en fait qu’une espérance qui a été dépassée, une nouvelle autre forme de la mode industrielle du féodalisme, laquelle avait été dépassée par l’histoire depuis des siècles. Elle n’est pas cette sorte de "plan secret de guide" plein de mystères à tel point que pendant tout un siècle plus tard personne n’arriverait à en comprendre l’exactitude, mais elle est tout simplement des prévisions non sérieuses qui n’ont jamais existé dans la vie. Dans un monde civilisé et informatique, un tel système de pensée se désagrège de lui même sans avoir besoin d’être attaqué".Pour ce qui concerne Ho Chi Minh et "sa pensée", quoique l’écrivain emploie des mots très modérés et polis à son égard, le lecteur réalise immédiatement qu’il ne suffit que quelques phrases de son article pour balayer tous les mythes: "Utiliser des troupes de fantômes puis n’arriver pas à les diriger, ce fait a laissé un drame au peuple comme à sa vie privée... "Ho Chi Minh n’est pas un penseur ..." L’oncle Ho possède beaucoup de caractères traditionnels typiquement vietnamiens, dont la tradition de la pratique, sans pensée spéciale ni orthodoxie; il n’accorde pas d’importance aux raisonnements (sauf pour sophistiquer si nécessaire). Il rassemble un peu de tout, recourt à Confucius, Marx. Lénine, Bouddha, Jésus, Sun Yat Sen....pourvu qu’il arrive au but".Quant au niveau de réflexion de Ho Chi Minh, l’auteur est bref : "Maintes fois, l’oncle Ho s’est référé aux autres leaders en matière de pensée. Par exemple, il montre du doigt les portraits de Staline , de Mao Tsé Tung pour calmer la pensée des cadres en disant: "Je peux commettre l’erreur mais jamais ces messieurs !....Je n’écris pas de raisonnements parce que l’oncle Mao l’a déjà fait !.." Ce qui est digne d’attention, c’est que l’écrivain, qui se trouve juste au centre d’un milieu où la vie est excessivement dure, a le courage d’exposer sa fidèle vision sur le sort du peuple, suite à la soumission des dirigeants dans leurs pourparlers dans l’ombre avec les étrangers : notre peuple pourrait être une bande de canards, les dirigeants de notre pays en seraient le propriétaire, et les Américains, le marchand de canards."Si tous les deux, propriétaire et marchand gagnent beaucoup, la bande de canards doit prendre garde et ne jamais s’empresser de se bousculer pour profiter de la poignée de grains jetés par le client"."....Pour savoir à quel point le paravent est important, essayons de l’arracher pour le jeter, des gens vont s’élancer et le reprendre bien serré dans leurs bras pour le protéger, mieux même que s’il s’agissait de la protection de leurs proches. Et, si nous arrivons à nous en débarrasser, tout le Vietnam brillera vivement. C’est à partir de ce moment que tout travail peut commencer dans la transparence, que toute chose porte sa vraie signification...."" ...Comportons nous en hommes de bien pour laisser le marxisme léninisme quitter notre peuple d’une façon officielle, comme une séparation à l’amiable. Cette doctrine a pénétré au pays par une voie secrète, notre pays est à présent indépendant, il vaut mieux la reconduire par la porte principale. Laissons-la nous quitter d’une façon claire...."(Extrait de l’article "Adieu à l’idéologie")

Qua Ñaø laït, theâm nhôù Traïng Quyønh
Ha Si Phu ( Cuoái thaùng 7-1997)
Trong chuyeán ñi thaêm Vieät nam vöøa qua , baø Ngoaïi tröôûng Hoa Kyø coù ñeà caäp ñeán vaán ñeà caùc tuø nhaân chính trò, tuø nhaân löông taâm, tuø nhaân toân giaùo. Sau ñoù maáy hoâm ñaïi dieän nhaø nöôùc Vieät nam tuyeân boá moät caùch raát thaønh taâm raèng ñaõ coá ñi tìm khaép caû nöôùc maø khoâng thaáy coù moät tuø nhaân löông taâm, cuõng chaúng coù moät tuø nhaân chính trò hay tuø nhaân toân giaùo naøo ñeå phoùng thích caûí. Thaät ñaùng tieác. Toaøn laø tuø hình söï thoâi.
Caû theá giôùi loaøi ngöôøi ngôø ngheäch luùc aáy môùi böøng tænh,ñeå nhaän ra caùi leõ raát thoâng thöôøng laø khi moät theå cheá ñaõ “daân chuû gaáp trieäu laàn” thì laøm gì coù nhöõng thöù tuø aáy !
Thaät vaäy, laøm sao con ngöôøi coøn coù theå bò ñi tuø chæ vì thöïc hieän nhöõng quyeàn coâng daân vaø quyeàn con ngöôøi, khi maø ôû nôi ñoù Ñaûng laõnh ñaïo toái cao ñaõ quyeát chí ñöùng veà phía ngöôøi daân ñeå “baûo veä nhöõng quyeàn töï do tö töôûng, töï do ngoân luaän, töï do tín ngöôõng ...” ?
Nhöõng caùn boä caáp döôùi,khi ñaõ bieát thöôïng caáp cuûa mình voán raát quyù troïng söï daân chuû ,heát söùc yeâu meán nhöõng ngöôøi trung thöïc nhö theá thì hoï ñaâu coù daùm töï tieän xuùc phaïm daân quyeàn vaø nhaân quyeàn nöõa; (coù muoán laøm baäy thì hoï thaø ñi buoân ma tuùy, chöù daïi gì chaïm ñeán nhöõng ngöôøi coù suy nghó ñoäc laäp, chaïm ñeán nhöõng ngöôøi töï do tö töôûng hay töï do ngoân luaän ñeå maéc toäi choáng laïi caùi baûn chaát daân chuû cuûa cheá ñoä?). Toâi giaûi thích kyõ nhö vaäy ñeå caùc quyù vò ôû caùc nöôùc phi Xaõ hoäi chuû nghóa coù theå hieåu vì sao ôû Vieät nam tuyeät nhieân khoâng coù nhöõng thöù tuø nhö baø Albright nhaéc tôùi.
Ñaáy laø chuyeän tuø. Baây giôø ñeán chuyeän ngoaøi tuø.
Bieát Ñaûng raát quyù nhöõng ngöôøi coù suy nghó ñoäc laäp, bieát laéng nghe nhöõng yù kieán khaùc nhau,( baùc Hoà vaãn hay ñem lôøi baùc Mao daïy caùn boä raèng “ngöôøi noùi khoâng coù toäi, ngöôøi nghe phaûi laáy ñoù ñeå raên mình”), neáu coù söï khaùc bieät thì phaûi bieát chôø ñôïi nhau. Theá laø laàn naøy leân Ñaø laït toâi vöõng taâm ñeán thaêm maáy vò nhaø vaên “daùm noùi” ôû ñaát cao nguyeân. Theo ñòa chæ döôùi baøi vieát cuûa Haø Só Phu toâi tôùi thaêm oâng. Nhöng vöøa böôùc chaân tôùi chieác coång khu chung cö cuûa Haø Só Phu thì moät chieác khaåu hieäu ñaäp vaøo maét toâi, toâi ñoïc ñi ñoïc laïi töøng chöõ nhö sôï mình nhìn nhaàm :
” Caûnh giaùc phaùt hieän, vaø cöông quyeát ñaáu tranh vaïch maët phaàn töû choáng phaù coâng cuoäc xaây döïng vaø phaùt trieån ñaát nöôùc !”.
Noäi dung vaø hình thöùc cuûa taám khaåu hieäu laøm toâi run baén caû ngöôøi. Caùc ñoäng töø ñeàu raát maïnh, nhaát laø chöõ “vaïch maët”! Nhöng gheâ sôï hôn laø chöõ “phaàn töû choáng phaù” , vì khoâng phaûi laø “nhöõng phaàn töû” moät caùch chung chung maø chæ moät chöõ “phaàn töû” thoâi, nghóa laø ñích danh chæ vaøo moät con ngöôøi cuï theå ,moät caùch raát xaùc ñònh ! Khaåu hieäu vieát raát caån thaän baèng sôn ñoû treân taám baûng traéng, khoâng phaûi khaåu hieäu in saün haøng loaït , vaäy laø noù ñöôïc vieát ra ñeå taëng rieâng cho oâng baïn cuûa toâi, ñoùng chaën ngay tröôùc ngoõ ra vaøo nhaø oâng !
Baát giaùc trong loøng toâi taùi hieän caùi khoâng khí ñaáu toá thôøi Caûi caùch ruoäng ñaát , vôùi moät ñaùm quaàn chuùng ñöôïc kích ñoäng, giô haøng ngaøn naém tay leân trôøi ñeå “Cöông quyeát ñaáu tranh vaïch maët teân ñòa chuû ñaàu xoû” Nguyeãn thò X. naøy, hoaëc “ñaû ñaûo teân phuù noâng ngoan coá” Nguyeãn vaên Y. noï...!.
Toâi töï hoûi :Sao caùi coâng cuoäc Xaây döïng vaø phaùt trieån ñaát nöôùc , caùi söï nghieäp khoång loà ñaõ ñöôïc 70 trieäu con ngöôøi ñoàng taâm nhaát chí maø phaûi maát coâng thieát keá rieâng moät caùi khaåu hieäu cho moät phaàn töû “choáng phaù” nhoû con coâ ñôn ôû nôi heo huùt naøy laøm gì ? Vaø nhöõng baøi vieát taâm huyeát cuûa moät con ngöôøi, daùm vieát baèng xuùc ñoäng cuûa caû cuoäc ñôøi chaúng leõ coù theå quy thaønh hoaït ñoäng “choáng phaù” ñöôïc ö ? Giöõa luùc Daân toäc ñang caàn chaét chiu gaây döïng moät khoâng khí Dieân hoàng thì khoâng bieát ai ñaõ ñeà xöôùng ra caùi hoaït ñoäng kyø thò raát thaát ñöùc naøy?
Nhöng nghó vaäy thì nghó chöù toâi coøn bieát laøm gì hôn laø “gaøi soá luøi”, raûo böôùc nhanh veà phía hoà Xuaân höông, ñeå troán khoûi côn aùc moäng “caûi caùch” ñaõ truøm leân queâ toâi töø maáy chuïc naêm veà tröôùc ... Nhöõng ngaøy ñaàu thaùng 7,tröôùc khi rôøi Ñaø laït toâi coøn ñöôïc bieát tin taùc giaû baøi thô khaùng chieán noåi tieáng “Meï vaãn ñaøo haàm döôùi taàm ñaïi baùc...” vaø baøi “Cuoäc ñôøi vaãn ñeïp sao...” cuõng vöøa bò baét vaø bò khaùm nhaø chæ vì ñaõ ñoïc moät cuoán “hoài kyù” gì ñoù töø nöôùc ngoaøi (khoâng bieát ñeán nay, cuoái thaùng 7, oâng ñaõ ñöôïc tha chöa). Coøn oâng nhaø vaên coù caùi teân Tieâu Dao thì cuõng phaûi ngöøng “tieâu dao” ñeå haøng ngaøy leân laøm vieäc vôùi cô quan An ninh vì cuõng vöøa vieát moät baøi “hoài kyù” gì ñoù ... Thoâi oâng Tieâu Dao ôi, Ñaûng noùi phaûi “kheùp laïi quaù khöù” roài maø caùc oâng coøn cöù maát coâng “hoài kyù” laøm gì nöõa (cho duø laø caùi quaù khöù môùi toanh cuûa oâng maáy thaùng tröôùc ñaây!). Caû caùc oâng trong nöôùc laãn caùc oâng ngoaøi nöôùc neân uoáng “thuoác queân” ñi ! Caùi vieäc oân laïi quaù khöù laø vieäc phaûi ñöôïc ñònh höôùng raát chaët cheõ vaø cuõng ñaõ coù moät ñoäi nguõ chuyeân traùch roài !
Toâi cuõng ñöôïc bieát nhöõng ngöôøi caàm buùt noùi treân ñeàu bò caét ñieän thoaïi, bò caám gaëp nhau (?),
bò moät ñoäi quaân vöøa chuyeân nghieäp vöøa khoâng chuyeân nghieäp theo roõi suoát ngaøy ñeâm, ñoâi khi ñeán möùc trô traùo nhöng taát caû ñeàu phi vaên baûn, phi tang chöùng ! Cuï Nguyeãn vaên Chaán ôû Saøigoøn thì vöøa bò “keû troäm” leûn vaøo nhaø laáy caép maát saùch vôû vaø baûn thaûo vaø cuõng bò “canh phoøng” suoát ngaøy! AÂu cuõng laø nhöõng thöù tuø giam loûng caû thoâi ! Chaúng leõ chuùng ta ñònh xaây döïng moät xaõ hoäi phaùp trò theo “kieåu chaâu AÙ” nhö theá naøy chaêng ? Chaúng leõ nhöõng meïo taøi tình nhö theá naøy laïi mua ñöôïc chöõ “Tín” thöïc söï cuûa moïi ngöôøi chaêng ?
Mua ñöôïc chaêng ?Thöa raèng ... cuõng mua ñöôïc !
Vì theá toâi môùi thöông caû caùi nhaân loaïi naøy (ñöông nhieân coù toâi trong ñoù) cöù nheï daï caû tin : thaáy maáy “ngöôøi daùm noùi” ñöôïc nhaø nöôùc goïi leân “hoûi chuyeän” thì laïi baûo theá laø ñaõ coù “ñoái thoaïi” roài, thaáy tyû leä ñaûng vieân trong Quoác hoäi giaûm xuoáng coøn coù 85 phaàn traêm(!) ñaõ töôûng coù söï nhuùc nhích roài ( muoán tyû leä bao nhieâu maø Ñaûng chaúng ñaïo dieãn ñöôïc,noù cuõng deã daøng nhö vieäc chuyeån hoùa taát caû tuø chính trò thaønh tuø hình söï thoâi!), thaáy baét ñaàu coù internet thì töôûng raèng ñaõ coù thieän yù veà thoâng tin roài, thaáy caùi soá ñoâng voâ thöôûng voâ phaït ñöôïc nôùi loûng ñaõ töôûng ngöôøi caàm quyeàn saép chaáp nhaän daân chuû roài, nghóa laø “thaáy ñoû thì töôûng laø chín” !; chöù coù bieát ñaâu raèng khi caùnh cöûa ñöôïc môû theâm ra moät chuùt thì coù nghóa laø taát caû nhöõng choã ñaùng môû nhaát ñaõ bò khoùa chaët laïi hôn tröôùc roài !
Cuõng nhö Traïng Quyønh: Traïng chæ yeân taâm doõng daïc tuyeân boá cho lính traùng Phuû Chuùa ñöôïc quyeàn tha hoà theo leänh cuûa Chuùa maø “ ò ” ra nhaø Traïng khi Traïng ñaõ nghó ra caùi meïo “ cho ò nhöng maø caám ñaùi !” ñeå voâ hieäu hoùa lôøi tuyeân boá kia. Môû caùi cöûa “ñaïi tieän” nhöng laïi bòt caùi cöûa “tieåu tieän” thì chæ laø chuyeän “ñaùnh ñoá” nhau thoâi, sao coù theå coi laø thieän yù “môû cöûa” ñöôïc. OÂi caùi löôõi khoâng xöông ñoùng môû thaät muoân ñöôøng laét leùo!
Meïo Traïng Quyønh sôû dó laøm cho ngöôøi daân haû daï vì Traïng Quyønh ôû theá yeáu bò Chuùa laán aùt, chöù keû ñaõ ôû ngoâi Thieân töû maø coøn giôû meïo Traïng Quyønh ra thì giöôøng coät xaõ taéc seõ hoùa thaønh ñoà cuûa “phöôøng cheøo” chöù coøn ñaâu trang troïng ñeå thu phuïc nhaân taâm ñöôïc nöõa ?
Nhaân loaïi ngôø ngheäch cuûa toâi (laïi xin thöa raèng ñöông nhieân coù toâi trong ñoù), toâi muoán thöa vôùi Ngöôøi raèng : nheï daï caû tin hay roäng löôïng quaù cuõng laø moät toäi loãi ñaáy, vì noù nuoâi beùo söï trí traù , toøng phaïm vôùi söï trí traù , vaø vì theá maø cuoái cuøng chính noù phaù vôõ maát loøng tin vaø nhöõng hy voïng chính ñaùng cuûa con ngöôøi !.
H.N.Ñ
-------------------------------------------------------------------------------
Boå sung : Ba thaùng sau khi göûi cho baïn beø nhöõng doøng taâm söï naøy thì toâi ñöôïc bieát tình hình coøn trôû neân xaáu hôn, laïi coù theâm nhöõng meïo môùi : OÂng Quoác oâng Cöï ñaõ chính thöùc bò quaûn cheá, taám khaåu hieäu ôû coång nhaø oâng Phu thì ñöôïc bí maät chuyeån sang phía ñoái dieän kín hôn vaø xa hôn moät chuùt, moät kieåu baùn aâm baùn döông, nhöng vieäc coâ laäp hoï ra khoûi theá giôùi thoâng tin soâi ñoäng thì vaãn ñöôïc kieân trì khoâng suy xuyeån. (Trong danh muïc phaân loaïi tuø nhaân cuûa theá giôùi maø thieáu moät loaïi tuø laø “tuø giam loûng”, thì haún laø moät thieáu soùt lôùn, phaûi theá khoâng thöa caùc nhaø trí thöùc XHCN ?).
Toâi ñöôïc ñoïc maáy caâu thô cuûa thi só hoï Buøi, chaéc laø vieát töø ngaøy chöa bò quaûn cheá :
Trí thöùc hay laø Trí nguû ñaây,
Thöùc maø nhö nguû, maëc ñôøi lay.
Nguû maø giaû boä nhö ngöôøi thöùc,
Thöùc thaät laøm sao thoaùt ñoïa ñaày?.

2 - Vuï “VI PHAÏM LUAÄT XUAÁT BAÛN” naêm 1999”
Thö moät ngöôøi daân keå chuyeän
Haø Só Phu

Thaønh phoá Hoà Chí Minh, ngaøy 3 thaùng 11 naêm 1998
Kính göûi oâng X,
Tröôùc heát xin oâng tha loãi vì böùc thö ñöôøng ñoät naøy cuûa moät ngöôøi chöa quen bieát. Toâi vieát, chæ vì chuùt löông taâm cuûa moät ngöôøi daân heát söùc bình thöôøng tröôùc söï vieäc xaûy ra vôùi gia ñình oâng baø Nguyeãn Xuaân Tuï ôû Ñaø Laït chieàu ngaøy 31 thaùng 10 naêm 1998. Toâi bieát hieän nay gia ñình oâng baø Tuï vaãn bò caét ñieän thoaïi, vaãn bò Coâng an ngaøy ñeâm canh gaùc, vieäc thoâng tin chaéc khoâng theå deã daøng, neân toâi töï nguyeän laøm moät vieäc khoâng lieân quan ñeán mình, nhö moät nhu caàu töï thaân cuûa toâi, neáu coù thöøa thì oâng cuõng coi nhö moät kyû nieäm cho vui.
Khoaûng 1 giôø chieàu ngaøy 31 thaùng 10, tình côø toâi ñöôïc chöùng kieán moät ñaùm ñoâng ngöôøi xoân xao tröôùc cöûa quaùn baø Tuï (4E Buøi Thò Xuaân, daïo naøy thöôøng do caäu Quyù con trai oâng Tuï ngoài baùn). Hoûi ra thì môùi bieát caäu Quyù boãng döng bò moät thanh nieân khoaûng 19-20 ñeán ñònh haønh hung, thanh nieân naøy laêm laêm trong tay moät caùi chai thuûy tinh vaø moät caùi ly thuûy tinh! Caäu Quyù khoâng hieåu duyeân côù gì, sôï quaù boû quaùn chaïy xuoáng phía hoà Xuaân Höông, thanh nieân kia ñuoåi theo.
Moät luùc sau, (chaéc coù ngöôøi baùo tin) oâng baø Tuï töø döôùi nhaø ñi leân quaùn, maáy ngöôøi xung quanh cho bieát thanh nieân kia say röôïu töï nhieân ñeán caø khòa, caäu Quyù chæ noùi “ Anh say roài, veà nguû ñi”. Nhöng khoâng hieåu sao gaõ thanh nieân kia cöù baùm theo ñe doaï.
Roài gaõ thanh nieân kia töø phía hoà ñi leân. Gaëp haén, baø Tuï noùi: “Baùc chöa bieát ñaàu ñuoâi ra sao, nhöng thoâi baùc xin loãi chaùu, neáu anh Quyù coù gì sai baùc seõ maéng anh Quyù”. (Coù leõ gaõ thanh nieân cuõng ôû ñaâu ñoù quanh khu chung cö). Traû lôøi laïi lôøi noùi oân toàn cuûa baø Tuï, gaõ haèm haèm xoâng vaøo ñaùnh baø Tuï. Moät anh haøng xoùm kòp thôøi ñaåy haén ra, haén ñi veà quaùn bi-a phía beân kia ñöôøng, nôi coù maáy gaõ cuøng boïn (neáu toâi khoâng nhaàm thì nhöõng ngöôøi laøm nhieäm vuï canh gaùc oâng Tuï ñoùng “truï sôû” ôû ñoù). Moät thanh nieân laøm ngheà söûa xe ñaõ ñi xe maùy ñoùn caäu Quyù töø Hoà Xuaân Höông veà. OÂng baø Tuï baét caäu Quyù ñoùng cöûa quaùn laïi, roài caû gia ñình veà nhaø (qua moät caùi saân).
Caâu chuyeän theá töôûng ñaõ xong, nhöng baát thaàn thanh nieân kia laïi töø quaùn bi-a ñi xuoáng, duøng heát söùc ñaïp tung taám cöûa quaùn (ñaõ khoaù) cuûa oâng baø Tuï, roài xoâng vaøo duøng gaïch phaù tan caùc tuû haøng, nhöõng maûnh kính 5 ly baén tung toeù. Xong vieäc haén laïi quay veà quaùn bi-a.
Luùc naøy oâng baø Tuï leân quaùn moät laàn nöõa, thaáy quaùn ñaõ bò phaù phaùch nhö vaäy, môùi la leân. Thanh nieân kia laïi töø “truï sôû “ bi-a löø löø ñi xuoáng. Laàn naøy haén xoâng thaúng ñeán tröôùc maët baø Tuï, coøn hung haêng hôn tröôùc, vöøa tay vöøa chaân ñaù thaúng vaøo baø Tuï, nhöng hai ngöôøi haøng xoùm khoeû maïnh ñaõ cheït laáy coå haén vaø vaät haén ngaõ ra. Haén xoâng ñeán oâng Tuï vaø hoûi “ OÂng muoán gì?”. OÂng Tuï nhìn thaúng vaøo maët haén qua caëp kính laõo, töø toán noùi moät ñieàu gì ñoù, khieán haén bôùt hung haêng ñi, roài moïi ngöôøi laïi loâi haén ra. Haén laïi veà quaùn bi-a. (Vaøo giôø naøy caùc “nhaân vieân an ninh maëc aùo daân “ nhaát ñònh phaûi coù maët taïi ñoù! Neáu hoï ngaïi loä maët khoâng xuoáng can thieäp, thì saün maùy boä ñaøm sao hoï khoâng goïi caùc baïn ñoàng nghieäp maëc saéc phuïc cuûa hoï xuoáng giaûi quyeát giuùp nhæ?)
Coù ngöôøi ñaõ noùi ñuøa: “Coù caû moät tieåu ñoäi thay nhau gaùc töø saùng ñeán toái, oâng Tuï tha hoà maø ñöôïc ñaûm baûo an ninh”. Nhöng toâi thaáy ngay tröôùc maét raèng ñieàu ñoù chaúng ñuùng tí naøo. Hoï giöõ caùi an ninh gì chöù chaúng phaûi an ninh cuûa ngöôøi daân!
Trong luùc dieãn bieán, moïi ngöôøi xung quanh ñaõ goïi ñieän thoaïi cho coâng an phöôøng, nhöng khi moät coâng an maëc saéc phuïc tôùi thì moïi chuyeän ñaõ xong roài. Toâi thaáy moïi ngöôøi böôùc vaøo quaùn, chaéc laø laäp bieân baûn. Toâi coøn ñöôïc bieát chieàu ñoù caäu Quyù sôï khoâng daùm ñi ñoùn con ôû nhaø maãu giaùo veà, phaûi nhôø ngöôøi ñoùn. (Caäu Quyù naøy thaáy noùi laø boä ñoäi veà, nhöng tính hieàn vaø nhaùt nhö con gaùi). Sau ñoù, toâi môùi ñöôïc bieát theâm: gaõ thanh nieân kia laø con cuûa toå phoù an ninh vaø em cuûa ñoäi tröôûng töï veä chöù khoâng phaûi ai xa laï! Baø Tuï bò ñaùnh vaøo tay, may khoâng coù gì traàm troïng. Luùc bò ñaùnh, baø Tuï coøn noùi: “Thaät voâ lyù, giöõa thaèng beù naøy vaø nhaø toâi xöa nay chaúng coù xích mích gì, boãng döng töø ñaâu naûy ra cô söï naøy? Chaúng leõ coù ai xuùi duïc noù?”
AÂ'y, caâu chuyeän maø toâi vöøa chöùng kieán vaø nghe xung quanh xì xaøo laø nhö vaäy. Nhöõng chuyeän vaët laøm khoå ngöôøi daân theá naøy choã naøo maø chaúng coù, nhöng chuyeän xaûy ra vôùi gia ñình oâng Tuï thì hôi khaùc, vì toâi bieát khaû naêng töï veä cuûa nhöõng ngöôøi trí thöùc töû teá thöôøng keùm laém, heã bò taùch ra khoûi moâi tröôøng nhaân aùi laø hoï thaønh vaät hy sinh cho ñuû moïi thöù tai quaùi treân ñôøi. Chuyeän raéc roái oan traùi cuûa oâng Tuï ôû Haø Noäi thì toâi chæ ñöôïc bieát sô qua, coøn vieäc oâng ôû ñaây ñang bò ngöôøi nhaø nöôùc theo doõi xít xao, thì chuùng toâi bieát caû. Nhöng chæ bieát nghe, bieát nhìn, chöù chaúng ai daùm noùi gì.
Toâi cuõng ñöôïc bieát choã ôû cuûa gia ñình oâng Tuï (caùi laùn ñeå xe cuõ phía sau quaùn), hoï ñaõ ôû 5-6 naêm, nay ñaõ xin mua vôùi giaù cao ñeå coù ñuû choã ôû cho gia ñình, nhöng vaãn chöa ñöôïc mua. Khi oâng Tuï bò tuø veà, vôï choàng laõo giaùm ñoác caïnh nhaø thöøa theá ñaùnh hoâi, giaønh giaät khoâng ñöôïc thì haén phaù (coù leõ vôï choàng haén ñöôïc tuyeân truyeàn trong noäi boä raèng oâng Tuï laø thaønh phaàn baäy baï trong xaõ hoäi neân cöù vieäc tha hoà baét naït, nhöng nhieàu ngöôøi cho bieát ñaõ thaáy vôï choàng oâng Tuï traû lôøi hoï baèng söï khinh bæ nhö theá naøo). Coù laàn chò vôï giaùm ñoác gaây goå vôùi ngöôøi chaùu oâng Tuï, roài ñem caû oâng Tuï ra maø chöûi “thaèng noï con kia” (oâng Tuï chaéc ñaùng tuoåi chuù cuûa chò ta). Thaät chaúng coøn gì ñeå bình luaän nöõa, coù leõ Trôøi Phaät baét oâng baø Tuï phaûi tu cho troøn chöõ “nhaãn”, hay oâng bieát ñaáy laø caùi giaù ñöông nhieân phaûi traû cho nhöõng baøi vieát ñaày aép tö töôûng cuûa mình?
Tuy chöa ñöôïc ñoïc caùc baøi vieát cuûa oâng Tuï (maø chæ nghe noùi laïi), nhöng toâi coù nhaän xeùt raèng nhöõng ngöôøi quyù troïng oâng Tuï ñeàu laø ngöôøi coù nhaân caùch caû. Toâi bieát khi oâng Tuï môùi ôû tuø veà, coù moät cuï giaø ngoaïi 90 choáng gaäy ñeán nhaø, cuï chæ noùi moät caâu vaén taét: “ OÂng chaúng coù tieàn baïc gì cho toâi, nhöng toâi ñeán chaøo oâng vì quyù oâng caùi nhaân caùch”. Ñoaïn, oâng cuï boùp tay oâng Tuï thaät maïnh roài xin caùo lui.
Trong caâu chuyeän baïo haønh thoâ bæ cuûa thanh nieân kia toâi khoâng daùm suy luaän, vì cuõng coù theå laø theá naøy, cuõng coù theå laø theá khaùc, chöa neân voõ ñoaùn, ngôø oan cho ai cuõng phaûi toäi. Chæ coù ñieàu chaéc chaén laø an ninh cuûa gia ñình oâng Tuï thaät deã bò xuùc phaïm vaø gaõ thanh nieân ñaõ haønh hung gia ñình oâng Tuï naøy roài cuõng chaúng bò toäi vaï gì, gioáng nhö nhöõng keû ñaõ giaät tuùi cuûa oâng Tuï ôû Haø Noäi, gioáng nhö chò vôï giaùm ñoác (Vieän khoa hoïc!) ñaõ chöûi bôùi oâng baø Tuï vaäy thoâi. Coù khi chuùng coøn ñöôïc khen cuõng neân. Ngöôøi daân chuùng toâi lo ngaïi ñoäi nguõ naøy ngaøy caøng ñoâng. Vôùi caùch öùng xöû oân toàn vaø ung dung cuûa oâng baø Tuï, toâi tin caâu chuyeän cuï theå naøy roài cuõng qua ñi. Nhöng ñieàu coøn dai daúng laø tình caûnh moät trí thöùc, moät phoù tieán syõ khoa hoïc, nhö oâng Tuï, maø loït vaøo choã naøy hình nhö khoâng phaûi choã cuûa oâng.
Ta neân coi taán bi kòch “ba cuøng” baát ñaéc dó naøy laø ñieàu day döùt hay cuõng chæ neân coi nhö moät “ chuyeän thöôøng ngaøy ôû huyeän” (thaáy noùi hai ngöôøi baïn cuûa oâng Tuï, oâng Quoác vôùi oâng Cöï, laïi coøn khoå hôn nöõa kia!).
Thöa oâng! Do thích vaên chöông maø toâi may maén ñöôïc bieát taùc phaåm cuûa oâng vaø tìm ñöôïc ñòa chæ cuûa oâng. Theo nhö caùi chaát nhaân vaên maø toâi caûm nhaän ñöôïc trong taùc phaåm cuûa oâng, toâi tin laø thö cuûa toâi ñaõ göûi khoâng laàm ñòa chæ. Chæ mong oâng giöõ cho moät ñieàu: oâng xem xong, ghi laïi noäi dung chính roài huyû thö naøy ñi. Lôõ ra phieàn cho toâi ñaõ ñaønh, lôõ phieàn caû ngöôøi ñaùnh maùy giuùp toâi thì aân haän. Ngöôøi toát buïng deã gaëp tai vaï laém oâng aï. Neáu thaáy mình coøn chuùt tình ngöôøi thì phaûi lo giöõ thaân mình. Laï theá ñaáy, thaèng löu manh thì cöù ñi nhôn nhôn tröôùc maët moïi ngöôøi nhö oâng chuû, trong khi söï nhaân aùi cöù phaûi laøm caùch giaám giuùi nhö aên troäm. Sao laïi theá, thöa oâng? Hay chæ mình toâi laø heøn keùm neân môùi nghó ra nhö vaäy? Nhöng vieát ñöôïc cho oâng theá naøy toâi thaáy nheï nhoõm. Neáu caùc oâng laø baïn cuûa oâng baø Tuï, caùc oâng coù theå kieåm chöùng laïi tình hình xem sao.
Moät laàn nöõa xin ñöôïc tha thöù vì söï giao löu khoâng bình thöôøng naøy.
Kính chuùc bình an
Moät Ngöôøi Daân
(Xin coù lôøi nguyeàn: Ñöùa naøo boùc troäm, laáy troäm thö naøy, xin Trôøi Phaät quaät coå noù!)


Haø Só Phu bò "Hoäi Thaûo Trieát Hoïc" (ñaáu toá)
Taøi lieäu sau ñaây tuy cuõ, nhöng chuùng toâi chæ vöøa môùi nhaän ñöôïc. Söï chaäm treã naøy chöùng toû ba ngöôøi hieàn Ñaø laït bò chính quyeàn vaây buûa ñeán möùc naøo!
Moät baûn tin raát ngaén nhöng raát ñaày ñuû. Vaø 3 baøi thô.
Töø baûn tin vaø nhöõng baøi thô toaùt ra chí khí göông maãu cuûa moät trí thöùc vieät nam hieän ñaïò. Saùng suoát, cöông nghò Lôùn tieáng nhöng khoâng bao giôø to tieáng. Vaø luoân luoân giöõ vöõng nuï cöôøi trong nhöõng hoaøn caûnh toài teä nhaát.
Xin traân troïng göûi tôùi caùc baïn.
Tin Nhaø Paris 17-09-1999
Ñôït ñaøn aùp môùi (töø 15-3 ñeán heát thaùng 4-1999)
1) Moät cuoäc “hoäi thaûo trieát hoïc” (ñaáu toá) taïi phöôøng. Sau ñoù aùp taûi veà nhaø, ñoïc leänh khaùm nhaø vì toäi vi phaïm luaät xuaát baûn, vì coù ba thö rieâng göûi caùc oâng Hoaøng Minh Chính, Leâ Hoàng Haø, Traàn Ñoä, maø caùc böùc thö naøy ñaõ xuaát hieän treân maïng Internet.
Tòch thu caùc thö töø, baûn thaûo, baøi vieát ñaõ coâng boá vaø chöa coâng boá. Tòch thu toaøn boä thieát bò vi tính (goàm maùy tính, baøn phím, maøn hình, printer laser, caùc ñóa meàm, taât caû trò giaù khoaûng 30 trieäu ñoàng). Khoâng phaûi taïm thu maø ra quyeát ñònh tòch thu!
2) Moät cuoäc “hoäi thaûo trieát hoïc” (ñaáu toá) taïi toå daân phoá, vu caùo nhaän tieàn nöôùc ngoaøi “ñeå choáng phaù”, quyeát nghò thu hoài choã garage maø gia ñình ñaõ xin thueâ hoaëc mua ñeå laøm choã ôû cho gia ñình taùm naêm naî Quyeát nghò naøy taïm hoaõn chöa thi haønh.
3) Hoûi cung lieân tuïc moät thaùng röôõi taïi CA Thaønh phoá. Caêng thaúng ñeán möùc suùt 3kg vaø taùi phaùt nhieàu beänh taät, töø ñoù söùc khoûe khoâng hoài phuïc. Ñöôïc khuyeán caùo töø nay khoâng ñöôïc vieát laùch gì nöõa.
4) Ngoaøi ra, vieäc caét ñieän thoaïi, canh gaùc tröôùc nhaø vaø theo doõi töøng böôùc vaãn tieáp tuïc chaët cheõ hôn.
Noùi chung laïi, ñôït naøy naëng neà hôn ñôït moät naêm tuø nhieàu.


Maát Thoâng Haønh (1)
”Chia vui vôùi baùc Traàn Ñoä”
Ngôø ñaâu thö vaøo xa loä
Neân Nöôùc ra leänh khaùm Nhaø
Vi tính tòch thu toaøn boä!
Thu heát baûn thaûo, thö töø
Hoûi cung naêm tuaàn coù dö
”Hoäi thaûo trieát hoïc” hai buoåi
Taïi phöôøng vaø toå daân cö
Nhöõng töôûng “chia vui” moät tyù
Khoâng ngôø bò suït ba kyù
Maát toi 30 trieäu ñoàng
Baùc Ñoä Coù ñeàn khoâng nhæ?
Ñieän thoaïi vaãn bò caét roài
Vi tính laïi tòch thu noát
Coi nhö töôùc giaáy thoâng haønh
Ñeå Vaøo theá kyû Haêm moát.
Thoâi ñaønh ôû laïi moät mình
Hì huïc chöõa caên nhaø doät!
Ngoài buoàn keå chuyeän con voi
Ngaøy mai toâi xin keå noát...
22.4.1999
(1) Kyû nieäm ñôït bò “phaït vi phaïm haønh chính, vi phaïm luaät xuaát baûn” töø 15.3 ñeán 22.4.1999
***

Baét ñeàn oâng Traàn Ñoä
Maáy chöõ “chia vui” chöûa heát nhôøi
Khaùm nhaø, vi tính boãng ñi toi
Ba möôi trieäu leû coâng daønh duïm
Boán chuïc ngaøy dö, thaåm vaán hoaøi.
Töôùng quaân Traàn Ñoä gaây neân söï
Maïng Neùt In tô khoù hoûi trôøi
Vuï naøy truy cöùu theo hình söï
Baùc phaûi ñeàn thoâi, baùc Ñoä ôi!
22.4.1999
***
Söûa sai baùc
Baùc khoâng ôû laïi moät mình ñaâu
Ñaûng ta ñaõ coá ôû laïi roài
Khoâng giöõ baùc laïi thì buoàn quaù
Ñaûng ta ôû laïi moät mình thoâi
Lam Vieät


Laù thö töø Ñaø Laït
Haø Só Phu göûi oâng Hoaøng Minh Chính


Kính göûi baùc Hoaøng Minh Chính
Tröôùc heát xin hoûi thaêm söùc khoûe baùc cuøng gia ñình. Sau nöõa xin boäc loä vôùi baùc moät taâm söï rieâng, raát rieâng thoâi. Nhöõng laàn nhaän ñöôïc quaø baùc göûi cho, taát nhieân toâi raát vui vì qua nhöõng doøng thö baùc vieát, toâi ñöôïc chia seû nhöõng tình caûm quí meán maø nhöõng ngöôøi hieåu bieát vaø coù nhaân caùch nhaát ñaõ daønh cho anh em chuùng toâi, nhöõng ngöôøi taïm bò caùch ly khoûi cuoäc ñôøi thöôøng vôùi caû moät khí quyeån thoâng tin soâi ñoäng.
Nhöng vieäc nhaän quaø laëp laïi nhieàu laàn khieán toâi baên khoaên. Baèng linh caûm, toâi e raèng ñaõ xaûy ra ñieàu naøy : coù theå caùc anh em baïn höõu, nhöõng vò caùch maïng laõo thaønh... ñaõ vì quí, vì thöông chuùng toâi, maø goùp tieàn giuùp ñôõ?
Coù phaûi theá khoâng baùc Chính ?
Neáu theá thì khoâng ñöôïc ! Taát caû nhöõng ngöôøi nhö chuùng ta, phaàn lôùn cuoäc ñôøi ñaõ quen vôùi söï tuùng thieáu vaø khoâng yeân oån veà vaät chaát, nay ôû tuoåi höu thì nhu caàu vaät chaát aáy laïi caøng ít ñi. Caû ngöôøi giuùp vaø ngöôøi ñöôïc giuùp ñeàu khoâng saün tieàn vaø ñeàu khoâng caàn nhieàu tieàn laøm gì. Hôn nöõa chuùng ta ñang soáng trong moät moâi tröôøng cöïc kyø ñaëc bieät :
Raát nhieàu keû ñaõ quen cöôùp khoâng cuûa daân tieàn trieäu, tieàn tyû ; quen gaén baïc tyû vôùi nhöõng ñieàu phi nghóa...thì chính nhöõng keû aáy luoân rình xem nhöõng ngöôøi nhö chuùng ta coù ñöôïc ai taëng cho chuùt tieàn baïc naøo khoâng ? Ñeå roài vu cho ta ñuû moïi tieáng xaáu treân ñôøi (duø chæ laø nhöõng moùn tieàn khoâng ñaùng ñeå puoác-boa cho ngöôøi gaùc coång moät ñeâm haønh laïc cuûa hoï). Gioáng nhö tröôùc ñaây nhöõng keû ñoäc quyeàn sa ñoïa tình aùi laïi hay cho tay chaân ñi dình xem caùc caëp yeâu nhau coù hoân nhau khoâng ñeå baét veà kieåm thaûo.
Baùc thöû töôûng töôïng xem, nhöõng baøi lyù luaän trieát hoïc vaø xaõ hoäi hoïc maø toâi vaét ra töø caû cuoäc ñôøi ñaêm chieâu suy nghó cuûa mình, saün saøng ñoåi baèng cuoäc soáng cuûa mình, maø hoï noùi moät caùch tænh bô raèng : Haø Só Phu vieát thueâ nhöõng baøi aáy cho boïn phaûn ñoäng ñeå moãi thaùng ñöôïc traû coâng...50 ñoâla ! (Toâi xin vieát laïi baèng chöõ laø naêm möôi ñoâla !). Coù ngöôøi coøn giôû luaän ñieäu : neáu boïn phaûn ñoäng leân naém chính quyeàn thì oâng Tuï oâng Quoác lieäu coù giaønh noåi moät chöùc boä tröôûng khoâng maø cöù roái leân ! Toâi khoâng buoàn giaûi thích, maø chæ thöông thay cho hoï - theá giôùi soáng cuûa hoï laø vaäy ! Nhöng hoï laø gì khoâng quan troïng, vaán ñeà laø do söï ñoäc quyeàn thoâng tin aáy maø nhieàu ngöôøi löông thieän cuõng hieåu sai ñi ! Vì sao maø nhöõng lôøi taâm huyeát ñaùng traân troïng nhö baøi cuûa trung töôùng Traàn Ñoä, cuûa tieán só Phan Ñình Dieäu, tieán só Nguyeãn Thanh Giang...maø ngöôøi ta coù theå deã daøng qui ngay thaønh nhöõng "laäp tröôøng baäy baï" ? Bôûi vì, trong cuoäc "toång khuûng hoaûng nhaân caùch" hieän nay, nhaân caùch laø thöù raát ít gaëp, thaäm chí laø chuyeän hoang ñöôøng coøn nhöõng yù nghó taàm thöôøng vaø baån thæu (nheï nhaøng nhaát thì cuõng laø söï thôø ô vaø "phaûi ñaïo") thì phoå caäp nhö moät thöù muøi phaûi coù ñeå caùc con kieán nhaän nhau laø ñoàng loaïi, noù coù giaù trò nhö moät thöù giaáy thoâng haønh, nhö moät thöù chöùng chæ laøm ngöôøi...khoâng phaûn ñoäng ! Ngöôøi khoâng phaûn ñoäng thì ít nhaát cuõng ñöôïc sinh soáng bình thöôøng, ñöôïc quyeàn khinh vaø haønh haï nhöõng "keû phaûn ñoäng", (töø ñaáy ñeán naïn Hoàng veä binh cuõng chaúng caùch nhau bao xa) ! Nhieàu taùc phaåm vaên hoïc vaø saân khaáu ñaõ toû ra pheâ phaùn heát söùc maïnh meõ, toû ra coâng baèng, toû ra nhaân baûn vaø coù haäu, tìm ñöôïc loái thoaùt, thoûa loøng moïi ngöôøi, coù khi laïi raát "hoaønh traùng" nöõa...nghóa laø khoâng cheâ vaøo ñaâu ñöôïc, vaäy maø ngöôøi tinh yù vaãn nhaän ra ñaáy laø"ñoà rôûm", chæ laø "ñieám" moät caùch raát coù ngheà chöù chaúng coù taàm voùc gì. Caùi löu manh hieän ñaïi vaø caùi nhaân caùch thaät daãu coù dieän maïo beân ngoaøi na naù gioáng nhau, thì vaãn coù caùi hoàn beân trong khaùc nhau moät trôøi moät vöïc ! Goác reã laø vì, con ñöôøng thoaùt cuûa nhaân caùch ñang bò moät böùc töôøng beâ toâng chaën laïi, baäc thang nhaân caùch khoâng ñöôïc traûi ra vaø phaân ñònh thuaän chieàu nhaân baûn vaø thuaän leõ töï nhieân. Theá laø ñöôøng taéc, moïi thöù uøn laïi vaø quay cuoàng, loän tuøng pheøo, thang giaù trò loän ngöôïc. Nhaân luùc nhaù nhem ngöôøi ta traø troän, chôi hoäi giaû trang vôùi nhau, ñeå vöøa mua vui vöøa tranh nhau kieám chaùc, ñeå tìm loái ñi cho mình vaø thöïc hieän "coâng vieäc" cuûa mình. Trong tình traïng aáy, nhieàu khi ta phaûi traùnh xa thoâi. "Taám loøng trinh baïch" maø coøn chöøa ñöôïc thì taám loøng giuùp nhau veà khoù khaên kinh teá cuõng taïm chöøa ñöôïc baùc aï...
Caùc baùc nghe toâi, haõy cöù taïm chöøa ñi caùi ñaõ, nhaát ñònh toát hôn !
— ñaây, toâi chöa muoán sa vaøo caùi lónh vöïc nhöùc nhoái quaù lôùn lao naøy, nhöng noùi ra nhö vaäy chæ ñeå baùc thaáy taâm söï thaät cuûa toâi, ñeå cuøng traùnh nhöõng phieàn toaùi coù theå traùnh ñöôïc.
Toâi chæ coù theå boäc loä taâm söï cuûa rieâng mình, khoâng theå noùi thay cho anh Quoác, anh Cöï, vì ñaõ laâu laém chuùng toâi khoâng theå gaëp nhau, ngay caû thöïc traïng ñôøi soáng cuûa nhau cuõng khoâng theå naém ñöôïc. Taát nhieân, thænh thoaûng caùc baùc göûi cho moät cuoán saùch caàn ñoïc (nhö cuoán Döï baùo TK21 baùc môùi göûi) thì toát quaù roài.
Hieän nay, ngöôøi caàm buùt coù nhaân caùch thì nhaát ñònh thaáy mình ñoùi töï do. Rieâng ba ngöôøi Ñaø Laït chuùng toâi thì söï "ñoùi" aáy laïi caøng coàn caøo laém, giöõa moät theá giôùi aêm aép nhöõng thoâng tin, aêm aép nhöõng "thöùc aên" tinh thaàn, theá maø caû chuùt töï do coøn raát "khieâm toán" cuõng bò caùi 31/CP veùt saïch. Naïn "ñoùi" naøy ñang laøm nhöõng ngöôøi nhö chuùng ta vaät vaõ, trong khi coù nhieàu keû ñang ñöôïc ban phaùt töï do moät caùch haøo phoùng ñeán boäi thöïc ! Ñuùng nhö coù laàn baùc noùi : ngöôøi trí thöùc bò maát töï do thì coi nhö cheát roài. Ngoaøi söï cöùu "ñoùi töï do" khaån thieát naøy, toâi thieát nghó chuùng ta khoâng thieáu gì caû !
Vieát thö cho baùc maø phaûi noùi veà moät vieäc rieâng cuûa mình, thaät laø cöïc chaúng ñaõ, nhöng ngoài thu lu trong nhaø moät mình vôùi taâm traïng baên khoaên nhö theá naøy, toâi chaúng bieát laøm theá naøo ñeå phoøng tröôùc nhöõng ñieàu phieàn toaùi. Vôùi taám loøng aân tình, toâi xin nhôø baùc chuyeån tôùi nhöõng ngöôøi anh, ngöôøi chò laõo thaønh, cuøng taát caû baïn beø thaân höõu lôøi traàn tình cuûa toâi ñeå moïi ngöôøi "nghieân cöùu" laïi.
Ñaø Laït thaùng 11 naêm 1998
Kính thö
Haø Só Phu


(1) Hoâm 31.10.98 vöøa qua gia ñình toâi vöøa bò moät cuoäc haønh hung voâ côù, nhöng do töï kieàm cheá vaø coù nhöõng ngöôøi toát chaën tay keû gaây roái, neân chæ nhaø toâi bò ñau, cöûa quaùn bò phaù vaø tuû kính bò ñaäp vôõ thoâi ! Trong khi caùc vò an ninh luùc naøo maø chaúng keø keø beân caïnh. Chuyeän voâ lyù nhö chuyeän treû ranh, vaø loän xoän nhö loaïn kieâu binh thôøi Leâ maït Nguyeãn sô vaäy !


Chia vui vôùi baùc Traàn Ñoä
Ñöôïc Ñaûng khai tröø , baùc noùi “khoâng ngaïc nhieân gì” , “raát bình thaûn “ vaø vaãn nhieàu hy voïng... Bình thaûn vaø hy voïng thì ñuùng laø chuyeän vui roài. Ñieàu aáy toâi thaät taâm ñaéc.Vì theá, muoán keå moät chuùt veà söï taâm ñaéc cuûa mình ñeå baùc nghe .
Cuoái naêm 95 , ñeâm ñaàu tieân bò khoùa trong phoøng giam. Ngöôøi quaûn giaùo khoùa cöûa saét ñeán xoaïch moät caùi roài ñi ra , toâi naém baøn tay vaøo chaán song tuø , ngôõ ngaøng nhö Löu-Nguyeãn chaïm vaøo ñaù , vaøo hoa cuûa ñoäng Thieân Thai, phì cöôøi tröôùc söï phi lyù nhöng laïi coù thaät , nhö töø duyeân nôï tieàn kieáp. Baát giaùc nhôù thô Nguyeãn Du : Ñeán baây giôø môùi thaáy ñaây ,
Maø loøng ñaõ chaéc nhöõng ngaøy moät hai !
Chaúng nhöõng “ khoâng ngaïc nhieân “ maø coøn nhö chôø ñôïi nhau ñaõ laâu.

Baùc khoâng aân haän gì veà chuyeän ra Ñaûng , ñieàu naøy deã hieåu, vì thaáy Ñaûng baây giôø khoâng coøn laø Ñaûng maø baùc töï nguyeän gia nhaäp. Nhöng baùc cuõng “ khoâng aân haän gì veà vieäc mình ñaõ laø ngöôøi Coäng saûn 58 naêm qua “ ! Vaø ngay baây giôø baùc cuõng khoâng choáng Ñaûng , traùi laïi chæ muoán Ñaûng toát hôn , xöùng ñaùng vôùi thôøi ñaïi hôn, xöùng ñaùng vôùi daân toäc hôn thoâi ! Ra Ñaûng roài vaãn muoán Ñaûng toát hôn vaø tin raèng nhaát ñònh roài Ñaûng seõ phaûi toát hôn !. AÂúy laø Taám loøng ta muoán nhö theá ! Ñeán ñieàu naøy thì chaéc nhieàu ngöôøi phaûi ñaùnh daáu hoûi , hoaëc laø khoâng hieåu, hoaëc laø khoâng thích, hoaëc laø khoâng tin. Bôûi ai chaúng bieát tröôùc ñaây hy voïng “ xaây döïng moät Chuû nghóa Coäng saûn coù dieän maïo Nhaân ñaïo” ôû Lieân xoâ cuõ chæ laø aûo voïng.
Song , ôû ñaây coù moät ñieàu teá nhò lieân quan ñeán ñieàu phöùc taïp nhaát ñoái vôùi nhaän thöùc thöïc tieãn Vieät nam laø quan heä giöõa hieän taïi vaø quaù khöù. Quaù khöù gaén vôùi “ Taám loøng “ , vaø Hieän taïi gaén vôùi Lyù trí , vôùi YÙ thöùc. Gôõ ñöôïc caùi nuùt naøy nhieàu ngöôøi seõ hieåu ñöôïc nhau.

Veà phaàn mình, trong phaïm vi lyù luaän khoa hoïc toâi ñaõ nhieàu laàn noùi veà tính aûo töôûng , cöïc ñoan, laïc haäu, giaû khoa hoïc vaø phi nhaân baûn, phaûn tieán hoùa cuûa heä lyù luaän Maùcxít , nhöng toâi laïi traân troïng nhöõng ‘Taám loøng Coäng saûn ‘! Vì ñoù laø taám loøng cuûa nhöõng ngöôøi chæ vì taän trung vôùi vôùi nöôùc, taän hieáu vôùi daân maø ñaõ choïn Ñaûng Coäng saûn laøm moät phöông tieän , maø trong hoaøn caûnh lòch söû cuï theå thôøi aáy , phöông tieän naøy toû ra höõu hieäu cho muïc ñích cöùu nöôùc cuûa mình (daãu chöa coù ñöôïc yù thöùc ñaày ñuû veà noù) ! Trong quan heä muïc ñích-phöông tieän thì Yeâu nöôùc laø muïc ñích, phong traøo Coäng saûn laø phöông tieän. Trong quan heä trao ñoåi naêng löôïng thì Chuû nghóa Maùc Leâ ñaõ kyù sinh treân nguoàn naêng löôïng voâ taän cuûa Chuû nghóa yeâu nöôùc.

Nhöng , phöông tieän laø caùi ñeå ta duøng , ta söûa chöõa, vaø khi thaáy khoâng neân duøng nöõa thì ta coù quyeàn caát noù ñi moät caùch deã daøng , ñeå khoâng cho keû khaùc tieáp tuïc duøng phöông tieän aáy cuûa ta maø laøm haïi ta ! Ngöôøi bieát duøng phöông tieän moät caùch trong saùng vaø thoâng minh khoâng bao giôø ñeå caùi phöông tieän giaûi phoùng mình bieán thaønh caùi goâng chuïp leân ñaàu mình, ñeø leân coå mình , bieán mình vaø ñoàng baøo ñoàng chí cuûa mình moät laàn nöõa thaønh noâ leä (vì nhö theá khaùc naøo traùnh voû döa ñeå chuoác laáy voû döøa ?). Toâi tin chaéc raèng , tröø moät thieåu soá voán coù möu ñoà baát chính ra, coøn taát caû nhöõng ngöôøi ñaõ moät loøng chieán ñaáu, hy sinh vì ñaát nöôùc naøy, döôùi ngoïn côø cuûa Ñaûng tröôùc ñaây, duø laø Ñaûng vieân Coäng saûn hay khoâng phaûi Ñaûng vieân ñeàu chung moät “Taám loøng Coäng saûn“ nhö theá. Bôûi vaäy, tuy ñöôïc goïi laø “ Taám loøng Coäng saûn” nhöng thöïc chaát ñaây laø saûn phaåm cuûa Chuû nghóa yeâu nöôùc Vieät nam trong moät giai ñoaïn lòch söû nhaát ñònh, chöù tuyeät ñoái khoâng theå coi ñaây laø ñaëc saûn cuûa Chuû nghóa Maùc Leâ ñöôïc! TAÁM LOØNG COÄNG SAÛN ñöôïc nhaän thöùc nhö vaäy hoaøn toaøn khaùc vôùi YÙ THÖÙC HEÄ COÄNG SAÛN ! Cho neân ngöôøi yeâu nöôùc chaân chính coù theå giöõ veïn “ Taám loøng Coäng saûn “ cuûa mình ngay caû khi YÙ thöùc heä Coäng saûn suïp ñoå maø khoâng coù gì töï maâu thuaãn caû. Ñieàu phaân bieät naøy theå hieän roõ ôû caùch haønh xöû cuûa ngöôøi Coäng saûn Traàn Ñoä, theå hieän roõ trong nhaân caùch Traàn Ñoä. Vì theá, toâi taâm ñaéc.
Trong khi ñoù coù nhieàu ngöôøi quyeát giöõ YÙÏ THÖÙC HEÄ COÄNG SAÛN (nhö quyeát giöõ moät thöù vuõ khí ñaáu tranh sinh toàn thoâi), nhöng TAÁM LOØNG COÄNG SAÛN thì cöù moãi ngaøy moät nhaäp nhoaïng ngaû maøu Ñoâ-la , khoâng kieåm chöùng noåi ! Xeùt trong muïc ñích thì söï ‘ kieân ñònh ‘ nhö theá laø kieân ñònh loän ngöôïc, ñaáy môùi laø söï phuû ñònh quaù khöù töø trong baûn chaát.
*
Khôûi thuûy ta töôûng “söï keát hôïp Chuû nghóa yeâu nöôùc Vieät nam
vôùi Chuû nghóa Xaõ hoäi ” laø moät phaùt kieán lôùn, laø ‘cöûa mô í’ ñöa daân toäc ta tôùi Thieân ñöôøng . ÔÛ giai ñoaïn ñaùnh ngoaïi xaâm (laø giai ñoaïn chöa coù lieân quan gì ñeán caùi loõi cuûa Chuû nghóa) thì moïi vieäc döôøng nhö suoân seû, döôøng nhö Daân toäc vaø Chuû nghóa taêng cöôøng söùc maïnh cho nhau. Nhöng roài baát kyø moät nöôùc Coäng saûn naøo khi baét ñaàu tieán haønh nhöõng coâng ñoaïn coát loõi cuûa Chuû nghóa thì ñeàu thaáy Chuû nghóa aáy va chaïm quyeát lieät vaøo nhöõng söùc maïnh neàn taûng cuûa Daân toäc mình. Chuû nghóa seõ phaù Daân toäc. Vì ñoái vôùi söï tieán hoùa chung thì hoïc thuyeát Ñaáu tranh giai caáp Maùc xít khoâng coù gì khaùc hôn laø “ moät phaàn töû ly khai “ cöïc ñoan, voâ cuøng hieáu ñoäng , kieâu ngaïo taùch mình ra khoûi nhaân quaàn töï nhieân.
Vôùi Daân toäc Vieät nam thì maâu thuaãn naøy laïi caøng ñoái khaùng. Lòch söû moät daân toäc ngheøo ñoùi , luoân phaûi hôïp quaàn ñeå ñaáu tranh vôùi Thieân nhieân vaø Ngoaïi xaâm ñeå toàn taïi , laøm cho ngöôøi Vieät nam coù moät “ Taám loøng “ bao dung tuyeät vôøi, laáy chaáp nhaän vaø dung hoøa laø chính,coi troïng con ngöôøi, heát söùc traùnh söï loaïi tröø. Caùi TÌNH , trong ñoù noåi baät laø tình yeâu thöông vaø khoan hoøa, laø moät ñaëc ñieåm cuûa truyeàn thoáng Vieät nam. Trong khi ñaëc ñieåm noåi baät trong öùng xöû cuûa Hoïc thuyeát Ñaáu tranh giai caáp Maùc xít laïi laø söï saéc saûo vaø chi li trong vieäc moå xeû vaø khai thaùc nhöõng dò bieät ñeå loaïi tröø , laø söï caûnh giaùc thöôøng tröïc, ñaáu tranh ñeán cuøng , khoâng khoan nhöôïng, coi troïng toå chöùc chöù khoâng troïng con ngöôøi, vaø luoân “ naém ñaèng chuoâi “ , luoân phuï ngöôøi tröôùc chöù khoâng ñeå ngöôøi phuï ta (ta ñaõ thaéng ñòch cuõng laø nhôø nhöõng ñieàu naøy).
Trong cuoäc coï xaùt giöõa hai ñaëc ñieåm ñoái khaùng cuûa Daân toäc vaø cuûa Chuû nghóa naøy, yeáu toá cöùng daén cuûa Chuû nghóa luoân naém vai troø truï coät , yeáu toá khoan hoøa cuûa Daân toäc neáu coù ñöôïc duøng thì duøng ôû caùi voû beà ngoaøi. Chuùng ta , ai cuõng bieát raèng trong quan heä ôû gia ñình cuõng nhö ôû cô quan khi boãng döng xöng hoâ vôùi nhau baèng chöõ “ ñoàng chí “ raát eâm aùi laø ñieàm gôû roài ! Toâi ñaõ gaëp nhieàu vò trong caùc Caáp uûy, khi giao tieáp bình thöôøng thì hoï cuõng yeâu thöông, nhaân aùi, cuõng bieát ‘theå taát ’. Vaäy maø trong Toå chöùc thì caùc vò aáy noùi moät tieáng noùi khaùc haún. Neáu noùi ñuùng tieáng noùi cuûa “ Taám loøng “ e seõ bò caùc ñoàng chí khaùc pheâ phaùn laø höõu khuynh, laø maát laäp tröôøng giai caáp, laø thieáu caûnh giaùc ... vaø khi baàu seõ bò caùc ñoái thuû gaït ra ngoaøi Caáp uûy. Quaù trình saøng loïc aáy cöù tieáp dieãn heát naêm naøy sang naêm khaùc, khieán caû nhöõng ngöôøi daân thöôøng nhieàu khi ñoái xöû vôùi nhau cuõng phaûi caûnh giaùc, hoï aên noùi vôùi nhau nhö caùc ñoàng chí Boân-seâ-vích , chöù khoâng nhö nhöõng con chaùu Tieân Roàng cuøng moät boïc traêm tröùng sinh ra. Trong moâi tröôøng Maùc xít nhaân caùch con ngöôøi bò ñònh höôùng döùt khoaùt nhö moät vectô, nhö moät muõi teân vaäy. Chaúng theá maø ngöôøi ta baûo Chuû nghóa laø cô sôû ñeå hình thaønh vaø xaùc ñònh nhaân caùch , khi chöa coù Chuû nghóa thì “ Nhaân loaïi chöa thaønh ngöôøi “! Haõy nhìn roäng ra nhaân loaïi ,seõ thaáy ngay ñaây laø moät naõo traïng ma tuùy, ñieân daïi. Loaïi tröø Chuû nghóa ñi chính laø ñeå traû laïi nhaân caùch, cho nhöõng Ñaûng vieân vaø cho taát caû moïi ngöôøi.
Neáu khoâng bò caùi “Chuû nghóa “ kyù sinh vaøo , thì sau cuoäc choáng ngoaïi xaâm cuûa Daân toäc, nhöõng ngöôøi nhö Vuõ Ñình Huyønh, Buøi Coâng Tröøng, Nguyeãn Hoä, Hoaøng Minh Chính, Traàn Ñoä .., nhö Traàn Ñöùc Thaûo, Vaên Cao , Traàn Daàn, Phuøng Quaùn.., nhö Hoaøng Tieán , Buøi Minh Quoác, Baûo Cöï, Döông Thu Höông.., nhö Phan ñình Dieäu, Nguyeãn Thanh Giang, Nguyeãn Kieán Giang ..vaân.. vaân.., nhö nhieàu nhaân só , Trí thöùc toân giaùo vaø voâ vaøn nhöõng ngöôøi Vieätnam yeâu nöôùc öu tuù khaùc maø Ñaûng khoâng baèng loøng , haún ñaõ ñöôïc soáng thaûnh thôi trong chan hoøa quyù troïng , chöù ñaâu phaûi soáng nhöõng naêm thaùng cöïc nhoïc cuûa nhöõng keû coù toäi “xeùt laïi choáng Ñaûng “, toäi “ Nhaân vaên Giai phaåm “, toäi “ Dieãn bieán hoøa bình “... Hoï bò löu ñaày giöõa caùi xaõ hoäi maø chính hoï goùp moà hoâi vaø xöông maùu taïo ra, ñeå roài khi ñaõ saép sang theá giôùi beân kia, khi bieát chaéc raèng khoâng coøn ngoï ngoaïy gì ñöôïc nöõa thì môùi ñöôïc tuyeån ra ñeå phaùt cho caùi huaân chöông , nhö moät saûn phaåm ñaõ ñöôïc ñoùng nhaõn “ Made in Coäng saûn “, ñeå giöõ baûn quyeàn cho Chuû nghóa. Khi soáng heát mình vì Daân toäc thì hoï bò Chuû nghóa ñaåy thaønh thuø ñòch, bò ruùt heát naêng löôïng. Khi cheát ñi hoï laïi bò thu hoài trôû veà thaønh taøi saûn thuoäc sôû höõu cuûa Chuû nghóa ! Vinh quang cuûa hoï laïi thuoäc veà Chuû nghóa ! Chuû nghóa nhö vaäy chaúng phaûi thöù kyù sinh vaøo Daân toäc, khoáng cheá Daân toäc ñeå boøn ruùt naêng löôïng cuûa Daân toäc laø gì ?
Quan heä kyù sinh cuûa Chuû nghóa vaøo Daân toäc vieát thaønh bao nhieâu cuoán saùch cuõng chöa ñuû. Con kyù sinh truøng aáy taøn phaù söùc maïnh tinh tuùy cuûa Daân toäc, nhö taøn phaù gan ruoät cuûa moät cô theå , nhöng cô theå khoâng taåy noù ra ñöôïc vì quaû thöïc noù ñang laøm cho moät vaøi boä phaän tieàn phöông cuûa cô theå maäp ra , hoàng haøo leân , höng phaán leân , ñaày khoaùi caûm ...
Roõ raøng raèng veà toaøn cuïc,veà hieäu quaû khaùch quan ,thì Chuû nghóa Ñaáu tranh Giai caáp taøn phaù Daân toäc, neân Ñaûng cuûa Chuû nghóa Giai caáp aáy nhaát ñònh seõ maát daàn söùc soáng. Nhöng maët khaùc, söï hình thaønh Ñaûng buoåi ñaàu ñaõ gaén lieàn vôùi Chuû nghóa Yeâu nöôùc , ñöôïc Daân toäc nuoâi naáng , maø söùc soáng cuûa Daân toäc thì khoâng ai dieät ñöôïc. Neân, noùi cho ñuùng ra , trong Ñaûng chæ caùi phaàn ñaëc tröng cuûa Chuû nghóa , töùc phaàn kyù sinh, laø yeáu daàn ñi thoâi (sau moät thôøi gian daøi baønh tröôùng ). Coøn phaàn chuû theå, töùc phaàn Daân toäc truyeàn thoáng trong Ñaûng vaø trong xaõ hoäi , seõ ngaøy caøng hoài phuïc (sau giai ñoaïn bò aùp cheá ) ! Maâu thuaãn naøy baáy laâu tieàm taøng beân trong nay ñaõ ñeán luùc boät phaùt, vaø ñaây môùi laø MAÂU THUAÃN TRUNG TAÂM cuûa thôøi kyø Ñoåi môùi!Tình hình bieán ñoäng treân theá giôùi chæ laø ñieàu kieän beân ngoaøi thuùc ñaåy maâu thuaãn chín muoài , khuûng hoaûng Kinh teá-Xaõ hoäi chæ laø hieän töôïng bieåu kieán..
Cuoäc ñaáu tranh giöõa hai caáu phaàn naøy dieãn ra tröôùc heát trong Ñaûng, trong moãi Ñaûng vieân. Neáu khoâng thay ñoåi theo quy luaät khaùch quan thì nhaát ñònh Ñaûng seõ bò Daân toäc vaø Thôøi ñaïi ñaøo thaûi . “ Ñoåi môùi , hay laø Cheát !” Khoâng coù caùch naøo khaùc. Nhöng chuyeän coát töû cuûa Ñoåi môùi laø ôû maâu thuaãn trung taâm nhö treân ñaõ phaân tích. Quyõ ñaïo baát khaû khaùng laø : Khôi daäy taát caû söùc maïnh TRUYEÀN THOÁNG cuûa DAÂN TOÄC vaø höôùng noù phaùt trieån theo nhöõng tieâu chí tieân tieán chung cuûa theá giôùi, töùc nhöõng TIEÂU CHÍ PHOÅ QUAÙT cuûa nhaân loaïi. Nhaân loaïi voán ‘ ñôn giaûn ‘ theá thoâi , nhöng moïi chuyeän treân ñôøi khoâng coù gì ra khoûi söï ñôn giaûn aáy.
Xin ñöøng phaùt kieán ra nhöõng ‘chuû nghóa vó ñaïi ’ laøm gì , con ngöôøi sôï söï vó ñaïi laém roài! Nhöõng thöù chuû nghóa aûo töôûng , nhöõng chuû nghóa quoác gia cuïc boä ñeàu laø nhöõng lyù thuyeát vôù vaån caû, cuoái cuøng ñeàu bieán thaønh nhöõng xaûo thuaät cuûa giôùi Cai trò trong buoåi daân trí coøn thaáp, ñeán moät luùc seõ töï nhieân bò ñaøo thaûi. Töùc laø phaûi taùi sinh laïi Ñaûng thaønh moät Ñaûng cuûa Daân toäc vaø Daân chuû, neáu Ñaûng muoán toàn taïi. Neáu cöù giöõ vöõng Chuû nghóa thì caøng hoâ haøo choáng bieán chaát, Ñaûng caøng thoaùi hoùa bieán chaát. Thöïc tieãn chaúng ñang dieãn ra nhö vaäy ñoù sao ? Neáu khoâng taùi sinh laïi Ñaûng thì giaû söû coù tìm ñöôïc moät moâ hình kinh teá toái öu, coù thu huùt ñöôïc toái ña voán ñaàu tö nöôùc ngoaøi, coù huy ñoäng ñöôïc toái ña voán trong nöôùc, coù baøy ra moät traêm caùi Leã hoäi truyeàn thoáng , coù baøy ra ñöôïc moät traêm Troø vui chaêng nöõa, maâu thuaãn trung taâm vaãn coøn nguyeân ! Neáu Ñaûng taùi sinh laïi ñöôïc theo yeâu caàu noùi treân thì moïi vieäc seõ oån , khi aáy chuyeän moät ñaûng hay nhieàu ñaûng seõ laø söï phaùt sinh do nhu caàu töï nhieân, chaúng coù gì quan troïng vaø chaúng caàn tranh luaän tröôùc laøm gì . Nhöng neáu Ñaûng khoâng laøm ñöôïc nhö theá thì laïi laø chuyeän khaùc.
Baùc Ñoä aï , aáy laø suy nghó cuûa toâi veà maët nguyeân lyù, nguyeân taéc. Neáu khoâng yù thöùc ñöôïc nhöõng ñieàu ñoù moät caùch heä thoáng vaø thay ñoåi moät caùch raønh maïch thì vieäc Ñoåi môùi seõ chæ laø moät chuoãi nhöõng thích nghi vaët töøng böôùc, maø böôùc naøo cuõng maäp môø, cuõng mieãn cöôõng caû. Cuoái cuøng vaãn laø xoùa boû Chuû nghóa nhöng vôùi söï traû giaù naëng neà hôn , ñaëc bieät laø traû giaù veà Vaên hoùa vaø Nhaân caùch. Ngay caû Kinh teá , Chính tri-Xaõ hoäi cuõng chaúng oån ñònh maõi ñöôïc. Vaø nhö vaäy , neáu khoâng xuaát hieän moät Ñaûng khaùc thì töï Ñaûng Coäng saûn cuõng cöù taùch thaønh hai , baát chaáp ñaøn aùp , vì söùc soáng cuûa phaàn Daân toäc trong Ñaûng laø baát dieät , khoâng beø phaùi naøo öùc cheá ñöôïc !. Daân toäc caàn ñöôïc töï chuû thaät söï , chöù khoâng cam chòu caûnh höõu danh voâ thöïc maõi ñöôïc. Noäi boä Daân toäc buoäc Ñaûng phaûi thay ñoåi , chaúng coù ñòch naøo vaøo ñaây caû !
Nhöng Ñaûng Coäng saûn voán laø baäc thaøy veà tính thöïc teá vaø veà khaû naêng thích nghi neân söï khö khö baûo thuû thöïc söï laø khoâng theå coù ñöôïc. Khaû naêng Ñaûng töï thay ñoåi ñeå ñaùp öùng nhöõng nhu caàu maø thöïc teá daïy cho , ñeå traùnh moät cuoäc phaân lieät saâu saéc cuõng laø moät khaû naêng hieän thöïc , moät khaû naêng maø nhieàu ngöôøi mong muoán. Trong tröôøng hôïp aáy khoâng phaûi Ñaûng Coäng saûn töï ñoåi môùi ñeå thaønh moät Ñaûng Coäng saûn toát hôn maø laø töï loät xaùc ñeå thaønh moät Ñaûng mang tính Daân toäc Daân chuû. Neáu Chuû nghóa Yeâu nöôùc maïnh hôn Chuû nghóa Giai caáp trong Ñaûng ( thöïc chaát laø Chuû nghóa Lôïi Quyeàn) thì khaû naêng naøy ôû Vieät nam coù theå xaûy ra. Ñieàu baùc hy voïng “ Ñaûng seõ phaûi bieán ñoåi ñeå trôû neân toát hôn” toâi hieåu theo yù aáy, thì khoâng phaûi laø moät lôøi xaõ giao maø laø moät lôøi tieân löôïng coù cô sôû ôû lyù luaän vaø thöïc tieãn. Vì theá, toâi taâm ñaéc.
Coù moät pheùp thöû raát maøu nhieäm : Haõy kheõ lay lay ñeå thöû thaùo caùi phöông tieän ra, neáu thaáy cöùng nhaéc khoâng thaùo noåi nöõa, caøng thaùo noù caøng quaëp chaët vaøo coå mình (coù khi quaëp baèng baøn tay nhung), thì haõy tænh ngoä ngay ñeå nhaän bieát raèng noù khoâng coøn laø phöông tieän nöõa maø thaønh con quaùi vaät ñeå haønh mình roài , mình hoaøn toaøn maát quyeàn laøm chuû noù roài , thaønh quoác naïn roài ! Theá thì duø coù toát ñeïp100% cuõng phaûi thaùo ngay ra caùi ñaõ , coù coøn duøng noù laøm phöông tieän cho mình nöõa hay khoâng thì haï hoài phaân giaûi !
Hoâm qua noù laø aân nhaân , phaûi quyù noù chöù ! Hoâm nay noù thaønh quaùi vaät , phaûi ruõ noù ra khoûi mình ngay laäp töùc chöù, trung thaønh vôùi noù laøm gì, vì theá môùi coù luaät cho pheùp Ly hoân ! Ñaõ ñaønh trong cuoäc Ly hoân lòch söû naøy cuõng coù toäi cuûa mình, nhöng chính laõo Lòch söû coøn bò ñaùnh löøa thì laøm sao coù theå baét con ngöôøi töø choái gioït maùu hoâm qua cuûa mình ? Lòch söû khoâng theå laøm laïi. Khoâng theå löïa choïn moät quaù khöù !Vaán ñeà coøn laïi laø thaùi ñoä trong hieän taïi thoâi. Vaû laïi,Quaù khöù khoâng phaûi laø moät caùi gì ñaõ troïn veïn xong roài,chính ñoäng thaùi trong hieän taïi ñang cho bieát chính xaùc theâm caùi gì ñaõ hình thaønh trong quaù khöùï ... Nhöõng ngöôøi Coäng saûn hoâm nay coù phaûn öùng khaùc nhau ñoái vôùi hieän taïi laø bôûi chaát löôïng quaù khöù cuûa hoï khaùc nhau, thaùi ñoä hoâm nay cuûa töøng ngöôøi seõ cho bieát söï Coäng saûn hoùa cuûa töøng ngöôøi aáy tröôùc ñaây chuû yeáu laø töø chuû nghóa Yeâu nöôùc hay chuû yeáu töø chuû nghóa Duy Quyeàn Lôïi.
Toân troïng quaù khöù, thaäm chí traân troïng quaù khöùï , nhöng toân troïng ñeå xöû lyù cho toát caùi hoâm nay, chöù khoâng laøm noâ leä cho quaù khöù .Toâi taâm ñaéc vôùi caùch öùng xöû cuûa baùc.
*
Vaãn chuyeän hoài toâi bò giam, nhöõng ngaøy khoâng bò hoûi cung , ngoài buoàn moät mình, toâi töï thoát ra lôøi caûm ôn : CAÛM ÔN
Ôn Ñaûng cho toâi moät cuoäc tuø
Töø nay keû ñòch heát ñöôøng vu
Raèng toâi vôùi Ñaûng chôi baøi giaû :
Noùi maïnh , vì treân ñaõ coù duø !
Caùi Hoïa coù khi laïi thaønh caùi Phuùc, thanh minh cho caû Ñaûng laãn caù nhaân mình. Vaäy neân, neáu chia buoàn vôùi baùc thì thaät voâ lyù.
Nhöng neáu vôùi caùi rieâng ta chaúng phaûi chia buoàn,thì vôùi caùi chung khoâng theå khoâng buoàn ñoâi chuùt tröôùc caûnh phaân kyø, Coäng Tröø luaån quaån , loøng ta khoâng muoán maø thöïc teá Ñaûng ñaõ chia hai :
Töôùng quaân Coäng... saûn ñöôïc Tröø ...khai
Gian khoù cuøng chia maáy daëm daøi ,
Giaän keû yeâu Quyeàn hôn yeâu Nöôùc,
Beân Quyeàn beân Nöôùc laïi chia hai !
58 thaâm nieân COÄNG SAÛN , laïi ñöôïc chính COÄNG ÑAÛNG cuûa mình cho höôûng caùi pheùp TRÖØ ! Kòch tính aáy gôïi yù toâi laøm Caâu ñoái. Laïi nöõa, caùi danh xöng Traàn Ñoä maø ñaõ coù laàn baùc nhaän laø ‘Voõ ‘ bieàn , nhöng toâi thaáy noù mang nhieàu chaát ’Vaên ‘: TRAÀN laø haït buïi hay buïi baëm , ÑOÄ laø beán ñoø , laø söï cöùu giuùp, laø ñöa qua soâng. Traàn Ñoä laø caùi beán ñoø traàn gian. Theá laø Chöõ vaø Nghóa ñaõ hieän ra ñaày ñuû, toâi chæ coøn vieäc gheùp laïi laø coù ngay 2 ñoâi Caâu ñoái ñeå möøng baùc ñaây:
Caâu ñoái thöù nhaát :
COÄNG saûn heát roài TRAÀN saïch buïi !
TRÖØ khai töø aáy ÑOÄ sang soâng !
Caâu thöù hai :
TRAÀN truùt buïi nhô, choáng gaäy truùc, cuøng Nöôùc nhaø, vöôït doác !
ÑOÄ laø bôø beán , môû taám loøng , vaãy Daân toäc, qua soâng !

Caùi chöõ nghóa maø cha oâng mình ñeå laïi noù kyø laï laém baùc aï , cöù nhö caåm nang Gia caùt , ñeán ñoaïn ñöôøng naøo xoán xang,laïi giôû caåm nang ra. Ñaõ ghi heát trong aáy roài !
Maáy doøng taâm söï rieâng giöõa anh trí thöùc queøn, khoâng coù gaäy ñeå choáng ,vôùi oâng töôùng giaø 76 tuoåi , ñi ñaâu cuõng phaûi choáng gaäy, nhö moät nhu caàu töï thaân, xin ñöøng ai phieàn loøng laøm gì .
HAØ SÓ PHU ( 1 - 1999 )

***

3- VUÏ AÙN “PHAÛN BOÄI TOÅ QUOÁC” naêm 2000

Coäng hoaø Xaõ hoäi chuû nghóa Vieät nam
Ñoäc laäp – Töï do – Haïnh phuùc
ÑÔN KHIEÁU NAÏI
(vì bò khôûi toá toäi “Phaûn boäi Toå Quoác” moät caùch phi lyù)
Kính göûi :
- OÂng Traàn Ñöùc Löông, chuû tòch nöôùc CHXHCN Vieät nam
- OÂng Noâng Ñöùc Maïnh, chuû tòch Quoác hoäi nöôùc CHXHCNVN
ñoàng kính göûi - oâng Vieän tröôûng Vieän Kieåm saùt nhaân daân tænh
Laâm ñoàng
- oâng Thuû tröôûng An ninh ñieàu tra, Coâng an tænh
Laâm ñoàng
Toâi laø Nguyeãn Xuaân Tuï (töùc Haø Só Phu), Tieán só Sinh hoïc, 61 tuoåi, caùn bo656 höu trí, hieän ôû 4E Buøi thò Xuaân, phöôøng 2, Ñaø laït.
Chieàu 28-4-2000, cô quan An ninh Laâm ñoàng ñaõ tôùi nhaø toâi, ñoïc leänh khaùm nhaø vaø thu ñi maùy vi tính caù nhaân vaø nhieàu saùch vôû taøi lieäu caù nhaân khaùc. Sau ñoù, chieàu 11-5-2000 toâi ñaõ ñöôïc toáng ñaït moät quyeát ñònh Khôûi toá bò can vì tôïi danh PHAÛN BOÄI TOÅ QUOÁC (ñieàu 72, Luaät hình söï) vaø moät leänh caám ñi khoûi nôi cö truù.
Sau nhöõng ngaøy laáy lôøi khai vaø hoûi cung (suoát töø 29-4-2000 vaø keùo daøi lieân tuïc chöa bieát ñeán khi naøo), nay toâi môùi bieát vieäc khaùm nhaø vaø khôûi toá laàn naøy laø do moät vieäc nhö sau : Coù hai ngöôøi cuûa hai tôø baùo cuûa ngöôøi Vieät ôû Phaùp, dòp Teát vöøa roài coù göûi thö cho toâi qua maùy vi tính cuûa moät ngöôøi baïn toâi laø oâng Mai Thaùi Lónh (nguyeân Phoù Chuû tòch Hoäi ñoàng nhaân daân thaønh phoá Ñaø laït), trong ñoù coù moät böùc thö môøi toâi tham gia vaøo môït vaên baûn leân tieáng chung veà daân chuû (maø ngöôøi vieát thö goïi laø Keát öôùc 20000).
Toâi ñaõ vieát hai böùc thö ñeå töø choái vaø giaûi thích vì sao toâi töø choái.
Ngay trong giaây phuùt ñoät ngoät bò toáng ñaït quyeát ñònh khôûi toá bò can vì moät toäi danh naëng nhaát laø toäi Phaûn boäi Toå quoác, toâi ñaõ bình tónh trình baøy tröôùc cô quan An ninh ñieàu tra nhö sau :
- Toâi laø moät caù nhaân coù tö duy ñoäc laäp. Toâi saün saøng trao ñoåi vôùi moïi ngöôøi veà tö töôûng vaø nhaän thöùc, nhöng toâi döùt khoaùt khoâng dính daùng ñeán baát kyø hoaït ñoäng chính trò naøo, khoâng dính daùng ñeán baát kyø toå chöùc chính trò naøo.
- Toâi vaãn quen coù thaùi ñoä trieät ñeå trong tö duy lyù luaän, nhöng luoân dung hoaø trong öùng xöû, traùnh söï caêng thaúng cöïc ñoan. Nhöõng baøi chính luaän veà Trieát hoïc vaø Xaõ hoäi hoïc cuûa toâi ñaõ xong, nay chæ muoàn yeân tónh, thænh thioa3ng laøm vaên chöông cho vui. Nhöng neáu caùc cô quan Nhaø nöôøc cöù doàn eùp toâi ñeán tình huoáng baét buoäc phaûi phaân ñònh phaûi traùi thì toâi quyeát choïn caùch öùng xöû cuûa ngöôøi Trí thöùc yeâu nöôùc, trung thöïc ñeán cuøng, vaø thanh thaûn.

Caûm xuùc cuûa toâi tröôùc quyeát ñònh khôûi toá noùi treân khoâng theå khoâng ngaïc nhieân vaø laáy laøm tieác.
Ñieàu 72 quy ñònh moät toäi phaïm naëng nhaát, hình phaït cao nhaát laø töû hình. Nhöng nghó veà ñieàu naøy toâi thaáy raát thanh thaûn. Toâi bieát ôn Nhaân daân ñaõ cho toâi ñöôïc hoïc haønh ñeå trôû thaønh ngöôøi bieát suy nghó. Nhöõng naêm qua toâi ñaõ vaét kieät söùc suy nghó coù haïn cuûa mình ñeå traû ôn Nhaân daân vaø Toå quoác Vieät nam, maëc duø bieát con ñöôøng traû ôn cuûa mình thaät quaù gian nan.
Nay ôû tuoåi 61, hoaëc laø chòu moät caùi aùn töû hình, hoaëc laø tieáp tuïc soáng nhö 5 naêm qua trong khoâng khí bao vaây giaùm saùt, heát tuø ñaày laïi baát thaàn khaùm nhaø (trong 5 naêm ñaõ khaùm nhaø 3 laàn, thu giöõ 3 maùy vi tính, vaø thu heát caùc saûn phaåm cuûa tö duy vaø nhieàu kyû nieäm), thì hai söï choïn löïa aáy coù khaùc nhau laø maáy? Nhöõng saûn phaåm suy nghó cuûa toâi seõ ôû laïi vôùi cuoäc ñôøi. Toâi laáy theá laøm ñuû.
Tuy vaäy, toâi nghó raèng oâng chöa ñöôïc caáp döôùi baùo caùo ñaày ñuû veà tröôøng hôïp cuûa toâi. Neân toâi laøm ñôn naøy göûi tôùi tay oâng, vaø mong sôùm nhaän ñöôïc söï traû lôøi cuûa oâng, vì oâng thay maët cho quyeàn löïc cao nhaát cuûa quoác gia maø Nhaân daân ñaõ kyù thaùc taát caû vaän meänh cuûa mình, trong ñoù nhöõng ngöôøi trí thöùc chuùng toâi cuõng laø moät thaønh phaàn “nhoû beù”!
Kính göûi oâng nhöõng lôøi traân troïng nhaát.
Ñaølaït ngaøy 19-5-2000
Ngöôøi vieát ñôn khieáu naïi

Tieán só Nguyeãn Xuaân Tuï (töùc Haø Só Phu)
4E Buøi thò Xuaân,P2, Ñaølaït

Hai Böùc Thö Cuûa Haø Syõ Phu
Noái keát Thöù Ba, 11/12/2001
Noái keát tieáp tay taùn phaùt cho tôùi khi naøo coù töï do daân chuû thaät söï treân ñaát nöôùc Vieät Nam
Hai BÖÙC THÖ CUÛA HAØ SYÕ PHU

*** Taïi sao Ñaûng laïi sôï vaø voäi vaøng keát aùn tieán só Haø Syõ Phu toäi “phaûn quoác” –cho duø sau ñoù Ñaûng thaáy hoá phaûi mieãn toá oâng? Coù phaûi vì oâng Haø Syõ Phu ñaõ phaân tích ñöôïc tim ñen cuûa boïn theû ñoû naøy hay khoâng? Noái keát xin göûi caùc baïn hai laù thö cuûa tieán só Haø Syõ Phu ñaõ bò loït vaøo tay coâng an vaø ñaõ khieán laõnh ñaïo Ñaûng bò chaïm noïc huøng hoå aâm möu ñònh keát toäi “phaûn quoác” oâng Haø Syõ Phu. Hai laù thö naøy ñöôïc ñaùnh maùy laïi, vôùi lôøi bình cuûa Thieän Taâm.
*** Ñaàu naêm 2000 caùc oâng Ñoã Maïnh Tri vaø Nguyeãn Gia Kieång coù vieát thö cho oâng Haø Syõ Phu nhôø oâng Mai thaùi Lónh chuyeån, oâng Phu ñaõ vieát hai böùc thö traû lôøi . Oâng Phu ñaõ vieát roõ ñaây laø thö rieâng khoâng ñeà teân thaät khi göûi (vì sôï maát !) , vaø khoâng neân ñaêng baùo, nhöng roài hai böùc thö naøy bò Cô quan An ninh Vieät nam thu giöõ vaø khôûi toá hai oâng Phu vaø Lónh toäi phaûn quoác. Baùo An ninh theá giôùi ñaõ trích ñaêng coâng khai moät soá caâu trong hai böùc thö neân raát nhieàu ngöôøi ñaõ bieát, nay trôû thaønh chuyeän ñaõ qua , khoâng coøn laø bí maät, cuõng khoâng coøn laø chuyeän rieâng. Toâi ñaõ ñöôïc ñoïc (coù leõ laø baûn chính) hai böùc thö vaø thaáy neân coâng khai haún chuyeän naøy ra cho ñôøi bình luaän vaø tham khaûo. Toâi maïn pheùp thay moät soá chöõ cho thích hôïp, theâm vaøi lôøi bình cuûa caù nhaân, vaø ghi trôû laïi teân thaät cuûa caùc oâng.
Thieän Taâm
- Thö thöù 1
Haø Syõ Phu (Thaùng 3/ 2000)
Thö göûi oâng Ñoã Maïnh Tri, baùo Tin Nhaø.

Ñaõ nhaän ñöôïc thö oâng do oâng Lónh chuyeån giuùp, trong ñoù oâng muoán bieát nhaän xeùt caù nhaân cuûa toâi veà tính chaát ñaëc thuø cuûa xaõ hoäi Vieät nam...Ñaây laø vaán ñeà hay nhöng raát roäng lôùn , toâi muoán suy nghó kyõ hôn neân chöa vieát thö ngay cho oâng ñöôïc. Nhöng thoâi, chaúng daùm caàu toaøn nöõa, ñaønh vieát nhoâm nham maáy doøng taûn maïn, chôït gaëp caùi gì thì vieát caùi naáy, nhö vieát nhaùp vaäy, ñeå oâng xem rieâng coù theå cuõng giaûi khuaây ñöôïc ñoâi chuùt.

… Moät khi ÑCS ñaõ naém troïn moïi quyeàn sinh quyeàn saùt, ñaõ thuaàn hoùa vaø söû duïng ñöôïc ñaùm coù hoïc laøm coâng cuï ngoan ngoaõn vaø chaên daét ñaùm daân ñen nhö ñaøn cöøu non thì nhöõng ai coøn chuùt nhaân caùch, chaïnh loøng nghó veà thaân phaän nhaân daân khoâng theå khoâng nghieàn ngaãm veà Ñaûng …
Ngöôøi CS coù ba taàng chieán tuyeán caàn baûo veä, theo thöù töï quan troïng taêng daàn töø ngoaøi vaøo trong.
-Taàng ngoaøi cuøng laø Chuû nghóa Maùc Leâ , ôû giai ñoaïn xaây döïng thì taàng naøy laø taàng neàn taûng nhöng sang giai ñoaïn thoaùi traøo thì taàng neàn taûng naøy seõ bò hy sinh tröôùc tieân (vì chæ laø phöông tieän, khoâng phaûi muïc ñích); treân phaïm vi quoác teá taàng naøy ñaõ bò phaù tan taønh, moät vaøi nôi coøn coá thuû nhöng chæ ôû ñòa baøn quoác gia vaø cuõng chæ giöõ ngoaøi voû , trí traù cho qua chuyeän, coát ñeå che cho söï loät xaùc ôû beân trong.
-Taàng thöù hai laø vai troø thoáng trò ñoäc toân cuûa Ñaûng Coäng saûn. Taàng naøy coù yù nghóa sinh töû , thaát thuû thì coi nhö tong. Ñeå giöõ ñöôïc chieán tuyeán naøy Ñaûng CS moät maët quyeát töû baèng moïi giaù , khi caáp thieát coù theå truùt boû maët naï lòch söï ñeå thaúng tay ñaøn aùp, moät maët nhanh choùng loät xaùc : thu xeáp noäi boä, mau choùng tö baûn hoùa vaø trôû veà hoøa nhaäp vaøo nhaân loaïi, kheùo leùo truùt boû toaøn boä nhöõng caåm nang dôû hôi cuûa Maùc Leâ. Neáu giai ñoïan naøy hoaøn thaønh thì coù nghóa laø xaây döïng ñöôïc moät xaõ hoäi Tö baûn do Ñaûng CS laõnh ñaïo, danh xöng duø laø moät thöù Chuû nghóa Xaõ hoäi mang maøu saéc Trung quoác hay maøu saéc Vieät nam Vieät nieác gì ñoù, thì thöïc chaát cuõng laø Xaõ hoäi Tö baûn ñoäc taøi (maø chuû nghóa Maùc laø baø ñôõ). Thöïc teá xaõ hoäi ñang ôû giai ñoaïn naøy.
-Nhöng neáu : Neáu baøi baûn tieáp tuïc löøa bòp daân vaø löøa bòp theá giôùi naøy khoâng troùt loït (laøm sao maø troùt loït maõi ñöôïc), thì ôû theá bí ngöôøi CS ñaønh boû phoøng tuyeán naøy vaø ruùt veà phoøng tuyeán cuoái cuøng , boû Ñaûng cöùu laáy taäp ñoaøn : töùc laø truùt noát caùi voû Ñaûng CS ñoäc quyeàn laõnh ñaïo , chaúng coøn Chuû nghóa gì raùo, chaáp nhaän daân chuû phaùp trò, chaáp nhaän ña nguyeân ña ñaûng , nhöng luùc aáy moïi yeát haàu kinh teá cuûa xaõ hoäi ñaõ ñöôïc con chaùu, beø caùnh cuûa taäp ñoaøn ñaàu xoû traán giöõ roài. Tieáng laø ña ñaûng nhöng Ñaûng cuûa hoï vaãn ôû theá thöôïng phong (coù theå hoï vaãn giöõ teân Ñaûng CS hoaëc chuyeån thaønh moät Ñaûng khaùc, tuøy thôøi theá).Neáu phong traøo daân chuû tieáp tuïc phaùt trieån thì trong töông lai khaû naêng naøy chaéc chaén thaønh hieän thöïc. Töø ñoù, neáu coù khaû naêng chuyeån bieán thaønh xaõ hoäi coù daân chuû, vaên minh thaät söï thì cuõng maát daêm baûy chuïc naêm nöõa , luùc aáy theá giôùi ñaõ tieán sang möùc ñoä vaên minh khaùc roài . Ñoái vôùi nhöõng keû chieám ñoaït lòch söû thì theá cuõng laø quaù ñuû, vô veùt ñeán côõ ñoù roài thì thoâi, tha cho nhaân daân, tha cho ñaát nöôùc ! Baét chaúng ñöôïc thì tha laøm phuùc, laøm phuùc ôû choã cuoäc tha toäi khi aáy laïi cuõng laø do ngöôøi CS "khôûi xöôùng vaø laõnh ñaïo" !

Nhöng "cuoäc tha" naøy cuõng coøn xa vôøi laém ( noù bòn ròn nhö thôøi kyø chuû noâ giaûi phoùng cho noâ leä vaäy thoâi).Vôùi moät nhaân daân nhö nhaân daân Vieät nam thì chæ coù nhöõng keû ngu môùi voäi vaøng tha sôùm nhö theá !. Moät baùc giaø coù ñaàu oùc caáp tieán nghe toâi noùi nhö vaäy beøn noåi xung leân : Voâ lyù, theá nhaân daân cheát caû roài hay sao ? Toâi noùi :" Cheát caû roài, bò tieâm thuoác cheát caû roài, baùc aï! Soá coøn ngaéc ngoaûi nhö chuùng ta ( vaø raát nhieàu ngöôøi khaùc nöõa ) trong quan nieäm cuûa nhieàu ngöôøi laõnh ñaïo thì khoâng phaûi laø nhaân daân (!), hay noùi cho coâng baèng thì ta bò xeáp vaøo nhaân daân loaïi hai , nhö theå moät daïng’daân toäc thieåu soá’! ".

Ñöøng thaáy ñaùm ñoâng ñang phoùng xe maùy, nghe maùy boä ñaøm, goõ maùy vi tính, haùt karaoke, baùo caùo treân Tivi veà thaønh tích bieát laøm giaàu, lónh giaûi naøy giaûi noï… maø töôûng laø nhaân daân ñang soáng maõnh lieät !
Vaãn coù côm aên, vaãn coù aùo maëc , vaãn ngaøy caøng bieát theâm nhöõng thöù vaên minh maø tröôùc ñaây chöa heà ñöôïc bieát tôùi, vaãn ñöôïc theá giôùi vieän trôï, vaãn coù khoái thöù ñeå töï haøo ,vaãn thaáy con "hôn" cha neân cöù töôûng nhaø mình coù phöôùc … Theá laø cuoäc ñôøi vaãn cöù ñi leân, chöù sao, tham nhuõng thì muoân ñôøi bao giôø chaúng coù, xaõ hoäi caøng baäy baï caøng deã laøm aên, quy cuû laøm gì cho meät , phaûi bieát queân ñi maø soáng, vaø bieát hy voïng vaøo töông lai !…
Moät moâi tröôøng nhaân daân nhö theá thaät laø moâi tröôøng lyù töôûng cho nhöõng keû thoáng trò. Thaät khoâng may cho nhöõng taàng lôùp khaùt khao thoáng trò khaùc treân theá giôùi ñaõ khoâng taïo ñöôïc moät nhaân daân nhö theá (neân hoï ñaønh phaûi tieán theo ñöôøng daân chuû !). Nhöng giöõa kyû nguyeân vaên minh hoâm nay, soáng nhö theá maø cuõng laø soáng ö ?
Baùc giaø aáy vaãn khoâng chòu : Cuoäc vaän ñoäng ñi leân naøo chaúng baét ñaàu töø soá ít ? Toâi noùi : Thöa baùc, ñuùng, nhöng vaán ñeà laø caùi soá ñoâng kia coù khaû naêng chuyeån hoùa hay khoâng. Trong cuoäc vaän ñoäng daân chuû hoùa ôû xöù An nam ngaøy nay caâu traû lôøi laø : KHOÂNG !…(Bao keû anh huøng ñaùnh giaëc ngoaïi xaâm laïi trôû neân heøn maït vaø voâ cuøng nhoû beù tröôùc Danh lôïi, hoaëc tröôùc Thaàn quyeàn vaø Theá quyeàn ! Maø tröôùc caùc thöû thaùch veà Daân chuû vaø Nhaân caùch naøy thì xöù mình coøn hieám anh huøng laém). (Keû coù duõng thì ngu doát, keû coù trí tueä thì heøn, keû coù trí coù duõng thì laùu caù vò kyû baát nhaân. Giöõa moät nhaân loaïi phôi phôùi daân chuû hoâm nay maø chæ bieát bieåu tình vì khoù khaên ñôøi soáng, hoïc haønh chæ coát ñeå laäp nghieäp caù nhaân, laøm trí thöùc maø cöù xun xoe khoâng daùm xa rôøi boång loäc! Maáy taám göông trí thöùc can ñaûm hieän nay môùi chæ nhö muoái boû beå. Vôùi keû thuø beân ngoaøi thì saün saøng lieàu cheát, vôùi keû beà treân beân trong thì saün saøng thoâng caûm vaø khuaát phuïc. Ñaûng tìm ñaâu treân theá gian naøy moät Nhaân daân “lyù töôûng” nhö theá ! Nhöng noùi cho coâng baèng thì Nhaân daân naøy do lòch söû ñeå laïi cuõng chæ moät phaàn, phaàn lôùn laø do coâng "toân taïo" cuûa Ñaûng, nhaân daân chæ laø saûn phaåm baát khaû khaùng, quy toäi cho daân laø voâ nghóa).
Lòch söû nöôùc mình laø nhö vaäy. Ñaõ ñaønh Lòch söû khoâng phaûi laø caùi ghi saün trong saùch trôøi , nhöng laø caùi ñöôøng ray ñaõ ñöôïc ñònh hình töø thöïc tieãn maáy nghìn naêm, muoán thay ñoåi quyõ ñaïo aáy chaéc khoâng theå ít hôn moät hai theá kyû. Moät daân toäc khoâng coù tö töôûng, khoâng coi troïng caùi "CHAÂN" , chæ oâm laáy caùi "THIEÄN" caùi "MYÕ" , thaáy lôïi thì thích, thaáy ñeïp thì meâ, khoâng caàn bieát thöïc chaát noù laø caùi gì , ñöôïc ñeán ñaâu hay ñeán ñoù… thì taát nhieân cöù ñi vaøo töông lai baèng con ñöôøng aáy thoâi. Hoï laø keû löõ haønh khoâng quen duøng baûn ñoà, cöù moãi laàn sa xuoáng hoá roài laïi leo leân, ñaùnh daáu theâm moät laàn anh huøng , cöù theá ñi töø "thaéng lôïi" naøy ñeán "thaéng lôïi" khaùc !
Chæ nhöõng ngöôøi bieát ñöùng töø ngoaøi nhìn vaøo môùi thaáy caùi daân toäc quaù tinh khoân naøy coù moät ñaëc ñieåm laø luùc naøo cuõng choïn nhaàm ñöôøng, vaø noù tieáp tuïc tieán hoùa theo caùch choïn nhaàm ñöôøng aáy. ÖØ, phi lyù. Nhöng sôû dó noù coù theå toàn taïi ñöôïc trong caùi quyõ ñaïo töôûng nhö PHI LYÙ aáy , chính laø vì toaøn theá giôùi coøn laïi ñaõ tieán theo quyõ ñaïo HÔÏP LYÙ roài , vaø loaøi ngöôøi chaúng boû rôi daân toäc naøo caû, loaøi ngöôøi ngaøy nay ñuû söùc cho nhöõng xaõ hoäi phi lyù kyù sinh vaøo .Trong noäi tình xaõ hoäi thì beân caïnh söï phi lyù ÑCS cuõng ñaõ taïo ñöôïc moät soá maët hôïp lyù, tích cöïc ñeå laøm choã döïa…Khoâng hieåu nhöõng ñieàu ñoù thì khoâng theå giaûi thích ñöôïc söï taïm thôøi caân baèng. Dôû hôi (kyø thöïc laø dôû hôi aên ngöôøi!) maø khoâng cheát thì cöù dôû hôi maõi thoâi. Cheát laøm sao ñöôïc , khi cöù aên caùi maø ngöôøi ta ñaõ thaûi cuõng ñuû no chaùn , vaø caùi ngöôøi ta thaûi ra döôøng nhö cuõng ñoåi môùi haøng ngaøy , cuõng khaùc xöa nhieàu laém , cöù saøo saùo laïi coù khi vaãn thaønh moùn ñaëc saûn cuõng neân. Neáu khoâng hieåu ñieàu naøy thì seõ nghó Vieät nam raát gioáng vôùi Trung quoác ; khoâng , chæ na naù gioáng nhau thoâi chöù khaùc nhau moät trôøi moät vöïc !

Ñaøi BBC moät hoâm noùi chuyeän tieáu laâm hieän ñaïi : Clintôn, Enxin vaø Giang Traïch Daân cuøng ñi ñeán moät ngaõ ba : moät beân coù bieån chæ sang Chuû nghóa Tö baûn, moät beân coù bieån chæ sang Chuû nghóa Coäng saûn. Clin tôn ñöông nhieân reõ sang ngaû thöù nhaát: TÖ BAÛN! Enxin ngaàn ngöø roài cuõng böôùc theo Clintôn. Ñeán löôït Giang Traïch Daân,Giang khoâng chuùt do döï, traùo taám bieån naøy caém thaúng sang ngaû kia, ñoåi taám bieån kia caém sang ngaû beân naøy, roài thaûn nhieân reõ vaøo ñöôøng coù taám bieån "COÄNG SAÛN" vöøa môùi traùo sang, nghóa laø vaãn "ñi ñuùng con ñöôøng ñaõ choïn" ! (Roát cuoäc laø caû ba ñeàu ñi vaøo cuøng moät con ñöôøng). Chæ coù Coäng saûn , maø phaûi laø Coäng saûn chaâu AÙ môùi keát tinh ñöôïc caùi Trí tueä sieâu vieät naøy. Theá laø Trung quoác ñaõ ngang nhieân "ñaùnh raém" vaøo Lòch söû, nöôùc Ñaïi Haùn maø, ai laøm gì ñöôïc. Coù leõ hoâm aáy ñi thaùp tuøng hoï Giang coøn coù moät anh heà ñoàng, ñi sau cuøng, hít laáy hít ñeå roài quay laïi veânh vang vôùi khaùn giaû raèng : caùi raém thôm maø thaøy toâi vöøa ñaùnh laø cuûa toâi ñaáy ! (Lôøi bình: Coù leõ HSP bò quy laø phaûn quoác chính vì caùi gioïng hay ví von naøy? –TT).

Loaøi ngöôøi khoâng theå hieåu ñöôïc loaøi boï hung. Ta thöông con boï hung phaûi chui ruùc khoå sôû ö ? Nhaàm ! Boï hung aên phaân coøn ngon hôn ta aên tieäc ! Vaø neáu chaúng may traùi ñaát naøy bò noå tung thì keû coøn laïi cuoái cuøng chaéc chaén seõ laø boï hung chöù khoâng phaûi laø ta! Toát nhaát laø loaøi naøo haõy soáng vôùi theá giôùi cuûa loaøi aáy, khoâng thích thì traùnh xa ra, töï buoäc chaët vaøo nhau laøm gì ? Trong quyeàn con ngöôøi coù caû quyeàn khöôùc töø vaên minh, khöôùc töø laøm ngöôøi ! Theá môùi ñau khoå , ngöôøi ta khöôùc töø laøm ngöôøi vaên minh, anh vaän ñoäng thì ngöôøi ta ñaùnh cho ! Maø ñaùnh laø phaûi, vì ngöôøi ta muoán laøm haïng ngöôøi gì laø quyeàn cuûa ngöôøi ta , baét ngöôøi ta phaûi vaên minh laø phaïm nhaân quyeàn ñaáy!Anh khoâng chòu ñöôïc thì anh ñi choã khaùc ! Anh ñöøng laáy neâ raèng anh laø anh em ruoät cuûa ngöôøi ta thì anh phaûi chia seû soá phaän vôùi ngöôøi ta! Raùc voâ sinh thì ta doïn ngay ñi ñöôïc, raùc nhaân sinh thì khoâng theå laøm nhö theá, khoâng nhöõng khoâng theå baén boû maø coù khi coøn phaûi baûo toàn nhö baûo toàn söï ña daïng cuûa töï nhieân (!)…

Kyû nguyeân vaên minh thöù 3 vöøa taïo ñieàu kieän cho söï HOÄI TUÏ vöøa taïo ñieàu kieän cho söï PHAÂN LY , ñoù laø söï 'Phaân ly sinh thaùi' hay 'Phaân ly veà vaên hoùa' . Nhöõng caùi baûn chaát gaàn nhau thì ngaøy caøng nhaäp laïi , nhöõng caùi baûn chaát voán ñaõ tieàm taøng söï phaân ly thì nay cuõng seõ coù ñieàu kieän ñeå PHAÂN LY!. Söï giaûi phoùng con ngöôøi ñöôïc xuùc tieán baèng caû hai phöông thöùc aáy. Hai doøng tieán hoùa töông phaûn seõ song song toàn taïi trong xa loä vaênminh.Coù quyeàn ñöôïc hoøa nhaäp thì cuõng coù quyeàn ñöôïc phaân ly !
Neáu chæ soáng trong theá giôùi nhöõng ngöôøi tieân tieán vôùi nhau ta seõ coù caùi nhìn khaùc haún (vaø coù leõ khoâng theå ñoàng yù vôùi yù kieán cuûa toâi), nhöng taát caû nhöõng caùi tieân tieán aáy khoâng phaûi laø Vieät nam, khoâng laøm neân moät Vieät nam ñöôïc. Vieät nam laø ñaïi dieän cho moät kieåu tieán hoùa rieâng : nöông theo theá giôùi HÔÏP LYÙ ñeå baûo toàn laùnh ñòa PHI LYÙ cuûa mình, tieán leân baèng caùch KYÙ SINH vaøo theá giôùi vaên minh, chæ caàn chaäm ñi moät nhòp vaø bieát laøm xieác, nhö moät con ve con beùt baùm vaøo coå cuûa chuùa sôn laâm. Con sö töû tieán ñöôïc ñeán ñaâu , con beùt cuõng tieán ñöôïc ñeán ñoù, naøo keùm chi nhau ? Chæ coù moät keû thuø duy nhaát coù theå chaën ñöùng höôùng "tieán hoùa" teä haïi naøy, laø NHAÂN CAÙCH. Nhöng moät khi ñaõ phaù huûy, cheá bieán ñöôïc nhaân caùch roài thì ñöôøng TA roäng theânh thang TA cöù böôùc thoâi, khoûi lo chi nöõa ! Coù moät danh ngoân : "Con ngöôøi duø hung haêng nhaãn taâm ñeán ñaâu cuõng phaûi bieát döøng laïi tröôùc nhaân caùch cuûa ngöôøi khaùc !" . Coøn TA, nhaân caùch naøo caûn ñöôøng TA , TA seõ boâi baån vaøo maø böôùc qua :TA khoâng bieát luøi! Keû naøo caûn ñöôøng TA, keû ñoù khoâng ñöôïc pheùp coù nhaân caùch.Theá giôùi vaên minh vaø nhaân haäu cuõng chæ laø caùi ñeå TA lôïi duïng. Khoâng caàn saûn xuaát ra nhöõng giaù trò cuûa vaên minh, chæ caàn ñeõo goït vaø thöøa höôûng.Chæ coù moät ngaønh coâng ngheä TA phaûi töï laøm laáy laø coâng ngheä thieát keá, laép raùp vaø ñaïi tu nhaân caùch, nhaân caùch cuûa TA, vieäc naøy TA phaûi tieân phong.
Khoâng bieát oâng coù nghó toâi laø bi quan khoâng ? Chaéc laø khoâng, thoùi ñôøi nhöõng lôøi ñaïo ñöùc coù haäu, tin ôû töông lai, tin ôû nhaân daân, tin ôû quy luaät, ñoäng vieân nhau "luùc naøy thuaän lôïi hôn luùc naøo heát" … thì tha hoà laïm phaùt. Noùi kieåu ñoù thì thuaän tai, thuaän loøng, nhöng roài cuõng voâ boå maø coøn coù haïi. Toâi thì toâi quyù söï thaät, hieåu ñöôïc moät söï thaät thì quyù hôn vaøng, ñoaùn ñöôïc söï thaät phuõ phaøng laïi caøng ñaùng quyù. Toâi laïc quan ñaáy, vì toâi nghó moïi thöù vaãn cöù tuùc taéc ñi leân, chaúng coù ai laøm sao caû. Moïi thöù roài seõ coù heát, xin ñöøng lo, thieáu chaêng chæ thieáu moät söï TÖÛ TEÁ .
Ngay nhö nhieàu ngöôøi CSVN cuõng lo raèng "Ñoåi môùi hay laø cheát", nhöng toâi nghó ñaây laø beänh "khieâm toán Coäng saûn" môùi xuaát hieän ñaáy thoâi. Xin cöù yeân taâm, Ñaûng CSVN ví duø coù khoâng ñoåi môùi thì cuõng chaúng cheát ñaâu (ôû nôi khaùc thì cheát ñöù ñöø nhöng ôû Vieät nam thì khoâng lo!). Daân naøy Ñaûng naøy ñaõ thích nghi vôùi nhau vaø coøn ôû vôùi nhau ñöôïc daøi daøi. Cöù anh daân naøo loän xoän thì Ñaûng loïc ra khoûi nhaân daân, ñaûng vieân naøo bò phaùt giaùc thì coi nhö keû thoaùi hoùa khoâng phaûi laø Ñaûng, theá thì luùc naøo Daân cuõng laø cuûa Ñaûng, Ñaûng cuõng laø cuûa Daân, hai beân ñeàu thuaàn khieát, ñeàu trong saïch caû. Trôøi ñaõ cho hai beân choïn ñöôïc nhau, seõ coøn laø cuûa nhau cho ñeán baùch nieân giai…laõo. Coù theå ví nhö moät caëp vôï choàng noï, daãu coù thöôøng xuyeân ñaùnh chöûi nhau thì cuõng chaúng beân naøo boû ñi laáy ai khaùc ñöôïc. Hai beân cuøng bieán ñoåi haøng ngaøy, cuøng coù nhu caàu thuû cöïu, roài laïi cuøng coù nhu caàu canh taân, cuøng coù nhu caàu nguïy trang vaø lôïi duïng, cuøng coù nhu caàu maäp môø, uø xoïe, thoûa thuaän ngaàm , nhôø vaû vaø khai thaùc nhau (nhöng trong cuoäc thoûa thuaän ngaàm naøy Daân toaøn ñöôïc caùi nhoû tröôùc maét maø maát nhöõng caùi raát heä troïng laâu daøi !). Khi caàn Ñaûng cuõng saün saøng maïnh tay,ñeå eùp daân vaøo theá kìm keïp chieán löôïc (tuy coù theå nhaát thôøi gaây xoác), nhöng nhöõng vieäc lôùn, vieäc chung aáy xong roài daân cuõng queân ngay (tröø nhöõng khoûan ñoùng goùp thì raát ñaày ñuû boån phaän !) , nhöôøng choã cho nhöõng nhöõng lo toan ñôøi soáng , nhöõng nieàm vui nho nhoû vaø caû nhöõng cuoäc vui ñaày thaùng traän cöôøi suoát ñeâm. Tình hình raát loän xoän maø vaãn tónh, tónh maø vaãn ñoäng, aâm döông vaãn ñuû buø tröø vaø caân baèng(Lôøi bình: Neân heä thoáng aáy vaãn khoâng bò phaù vôõ, vaãn coi nhö khoâng coù gì xaûy ra!-TT) .

Theá nhöõng coá gaéng daân chuû hoùa xaõ hoäi khoâng coù taùc duïng gì ö ? Sao laïi khoâng, chaúng nhöõng caàn maø traùi laïi neáu khoâng coù thì laäp töùc caân baèng seõ thay ñoåi vaø tình hình coøn xaáu hôn (vaø cuoäc "tha toäi" noùi treân seõ khoâng bao giôø tôùi caû), nhö hai aùp suaát ôû hai beân maët pít toâng, buoâng tay ra laø pít toâng seõ baät trôû laïi. Nhöng caùi maët pít toâng Vieät nam naøy laïi coù loã thuûng, khoâng khí hai beân chôi du kích vôùi nhau, neáu eùp maïnh thì khí beân naøy coù theå traøn sang beân kia, coù khi eùp ñöôïc ñeán taän cuøng maø cuõng chaúng neân côm chaùo gì, vì toaøn boä khí bò neùn ñaõ loït sang beân kia caû roài . Phì phoïp leân xuoáng voäi vaøng coù khi chæ maát söùc nhö ñaám bò boâng, chæ laø vieäc ñaùnh buøn sang ao. Noùi chung thì neáu coù nhieàu coá gaéng aét seõ coù nhieàu caûi thieän, seõ ñaåy nhanh ñöôïc toác ñoä dieãn bieán, nhöng ñöøng mong seõ coù thaéng thua gì raønh roït.
(Lôøi bình: Daân chuû vaø phaûn daân chuû vöøa vaät loän nhau vöøa troän vaøo nhau , vöøa chui vaøo nhau maø ñi, thaéng cuõng laø cuøng thaéng, thua cuõng laø cuøng thua, chaúng ai ñöôïc ñoäc quyeàn coù coâng hay bò ñoäc quyeàn coù toäi! Coù khi phaûi goïi ñaâyù laø bieän chöùng phaùp cuø nhaày!–TT) .
Nhö moät caùi chai ñöïng maém thoái ñaõ laâu ngaøy, coù ñoå ñi ñeå ñöïng röôïu ngon thì cuõng phaûi chaáp nhaän moät thöù röôïu coù muøi maém .Vì coù moät caùch giaûi quyeát coå truyeàn ñôn giaûn vaø hieäu quaû nhaát laø ñaäp boû thì ta ñaõ töï nguyeän khoâng laøm, nhaát chí khoâng laøm roài (khoâng nôõ laøm, maø cuõng khoâng laøm ñöôïc) ! Giaù nhö coøn ôû nhöõng theá kyû tröôùc ... Phong kieán thì coù caùch giaûi quyeát cuûa Phong kieán , Daân chuû thì coù caùch giaûi quyeát cuûa Daân chuû. Ñaèng naøy laïi muoán duøng phöông phaùp Daân chuû ñeå giaûi quyeát moät vaán ñeà Phong kieán trong moät Vöông quoác cuûa Phong kieán laïc haäu ñang thònh haønh (daãu cho ñaõ coù nhieàu neùt pha taïp) thì ñöông nhieân phaûi daãn ñeán CAÛI LÖÔNG chöù coù gì khaùc ñöôïc ? Caûi löông phöùc taïp vaø dai daúng hôn chính quy nhieàu. Tieäp khaéc duøng phöông phaùp cuûa Daân chuû maø giaûi quyeát ñöôïc vaán ñeà laø bôûi "maët baèng daân trí " cuûa hoï hôn haún mình. Cuï Phan Chu Trinh chuû tröông taän duïng chính thôøi gian taïm oån ñònh döôùi söï cai trò cuûa Phaùp (vaø taän duïng maët tích cöïc trong cheá ñoä thuoäc ñòa xaáu xa) laøm thôøi gian xaây döïng daân trí , daân löïc cuûa mình. Theá thì ñôõ toán söùc, khi ñuû löïc seõ chuyeån hoùa (taát nhieân trong thôøi gian naøy caû hai beân ñeàu thi ñua, ñeàu tính toaùn, ñeàu löøa nhau vaøo theá cuûa mình). Toâi nghó ñoù laø chieán löôïc thaùo goâng, chieán löôïc daân chuû hoùa cuûa Vieät nam mình ñaáy.
Toâi noùi vôùi oâng cuõng nhö noùi moät mình, ñeå loøng mình nghe thoâi, chaúng daùm khuyeân ai, chaúng daùm daïy ai. (nònh Daân ñeå sai khieán thì tha hoà, chöù khaûo saùt ñieåm yeáu cuûa Daân ñeå naâng Daân leân thì seõ bò kheùp vaøo toäi xuùc phaïm Nhaân daân , xuyeân taïc lòch söû chöù chaúng ñuøa ñaâu !). Ngöôøi ta noùi nhieàu ñeán söï ña daïng sinh hoïc, phaûi baûo toàn taát caû caùc loaøi, keå caû boïn saâu boï coù haïi (nhö nhöõng ngöôøi baûo veä moâi tröôøng, vaên minh thöù thieät!), vaäy maø veà tö töôûng laø saûn phaåm tinh hoa nhaát cuûa sinh giôùi thì laïi chæ ñöôïc pheùp coù moät daïng raêm raép nhö nhau, oâi mong sao cho tö töôûng ñöôïc bình ñaúng nhö con saâu con boï kia anh aï. Ngöôøi ta ngôïi ca nhöõng Nguyeãn Traõi, Chu vaên An, Nguyeãn Tröôøng Toä … nhöng toâi nghó may cho caùc cuï aáy ñaõ maát roài, chöù coøn soáng ñeán hoâm nay thì chaéc gì ñaõ thaønh ñöôïc Nguyeãn Traõi, Nguyeãn Tröôøng Toä, Chu vaên An ! (Lôøi bình: Nhìn vaøo nhöõng nhaân caùch cuûa ña soá caùc caây ña caây ñeà trong trí thöùc vaên ngheä só qua maáy cuoäc rung ñoäng xaõ hoäi vöøa qua thì quaû nhö vaäy thaät!- TT).
Vaán ñeà meânh mang quaù, maø nhöõng suy nghó naøy cuûa toâi cuõng chæ laø sô khôûi, töø moät goùc nhìn, ñöông nhieân coøn phieán dieän, maø cuõng chöa vieát heát ñöôïc yù mình, chaúng daùm keát luaän gì.
HSP (caùc baïn ñoùn xem tieáp laù thö thöù 2)


Noái Keát Thöù Ba , 11/12/2001
*** Oâng Haø Syõ Phu ñaõ khieâm nhöôøng nhoû nheï theá roài maø vaãn khoâng xong, bò Ñaûng noåi xung gaùn chuïp cho caùi muõ phaûn ñoäng! Nay thì trong nöôùc, nhieàu baøi ñaõ vaïch maët chæ teân 6 vò choùp bu trong Boä Chính trò laø phaûn quoác, hoaëc pheâ phaùn giôùi laõnh ñaïo ñaõ coù haønh ñoäng baùn nöôùc, hoaëc noùi thaúng neáu Ñaûng khoâng ñoåi môùi thì daân seõ noåi daäy laät ñoå Ñaûng nhö soùng laät thuyeàn…vaân..vaân…, vaø ñöôïc göûi coâng khai khaép nôi, theá maø cuõng chöa sao! Noái keát môøi caùc baïn xem tieáp laù thö thöù 2 cuûa tieán só Haø Syõ Phu ñeå cuøng bình luaän cuøng Thieän Taâm.
- Thö thöù 2
Haø Syõ Phu (Thaùng 3 / 2000)
Thö göûi oâng Nguyeãn Gia KIeång
Toâi raát vui nhaän ñöôïc thö oâng. Caûm ôn oâng ñaõ hoûi thaêm söùc khoûe chuùng toâi vaø gia ñình. Sau ñaây xin guûi tôùi oâng maáy doøng taâm söï :
Veà thöïc traïng xaõ hoäi VN:
Chuùng ta khoâng theå thoaùt ly moät thöïc teá laø caû ba maët Daân trí, Daân khí vaø Daân sinh ñeàu raát thaáp. Tuy chaúng coøn maáy ai tin ôû Chuû nghóa Coäng saûn Maùc-Leâ , nhöng caû xaõ hoäi thöïc chaát ñang ôû taàm YÙ thöùc heä phong kieán noâng nghieäp laïc haäu (töùc laø raát ñuùng vôùi taàm cuûa YÙ thöùc heä Coäng saûn!).

Ñieàu caên baûn naøy giaûi thích vì sao tuy beà ngoaøi thay ñoåi raát nhieàu maø veà caên baûn thì xaõ hoäi vaãn nhö daãm chaân taïi choã , daãm chaân taïi choã maø vaãn luïc ñuïc khoâng yeân , khoâng yeân maø vaãn khoâng theå böùt ra thaønh moät caùi gì khaùc veà chaát ñöôïc.Ñaõ vaäy, tính khoân vaët vaø nhöõng khaùt khao thöïc duïng cuûa”con ngöoøi VN sau chieán tranh” ñang cuøng vôùi söï chuyeân chính raát xaûo quyeät cuûa giôùi caàm quyeàn taïo ra moät traïng thaùi caân baèng buøng nhuøng khoâng deã gì phaù vôõ ñöôïc, vì nhöõng yeáu toá aáy quyeän vaøo nhau khaù khaêng khít.Trong ñaùm “buøn nhaõo” aáy moïi ngöôøi duø lem luoác nhöng vaãn kieám ñöôïc aên, vaãn coù khoâng ít söï beùo bôû thaät vaø beùo bôû aûo voïng , khoâng ít nhöõng höông hoûa phaûi coá giöõ laáy.Trong ñaùm “buøn nhaõo” aáy, (toâi duøng chöõ buøn nhaõo ñeå chæ moät traïng thaùi vaät lyù voâ ñònh hình),moïi maâu thuaãn ñeàu nhoøe nhoeït ñi , moïi aùp suaát ñeàu ñöôïc xì van, moïi söï coá neáu coù xaûy ra roài cuõng deã daøng taét ngaám. Ñaùm ñoâng töï soi vaøo nhau vaø thaáy maët muõi mình cuõng chaúng keùm ai (vaãn thaáy chaân dung mình laø : ruõ buøn ñöùng daïy saùng loøa!), neân chaúng thaáy coù gì lôùn caàn thay ñoåi caû ! Nhöõng lôøi caûnh baùo tænh taùo vaø trong saïch luùc naøy khoâng maáy ai ñeå vaøo tai . Ngöôøi thì meâ, ngöôøi thì say, ngöôøi thì ñieác, ngöôøi thì giaû ñieác.Ñaùm buøn nhaõo laø moät theå voâ ñònh hình neân ñöông nhieân khoâng theå ñoå, khoâng theå vôõ , nhöng cuõng ñöông nhieân khoâng theå töï ñöùng leân thaønh moät hình daïng naøo caû. YÙ ñònh muoán cho noù coù hình daùng ñaøng hoaøng ngay coù khi chæ laø aûo töôûng.

Quy luaät thích nghi ôû xaõ hoäi VN buoäc phaûi nhö vaäy. Trong moái caân baèng buøng nhuøng aáy neáu nhöõng nhaân toá tieán boä tích cöïc taùc ñoäng vaøo thì noù seõ toát hôn , neáu khoâng thì noù seõ toài teä hôn ; nhöng khoâng ai coù theå keùo noù ra khoûi caùi huõ ñònh meänh maø Taïo hoùa ñaõ nhoát ñaùm daân Laïc hoàng vaøo ñoù roài ñuùt nuùt laïi !
(Baây giôø ai thöïc hieän ñöôïc söï hoaø hôïp hoøa giaûi daân toäc thì ñaáy chính laø vò anh huøng vó ñaïi cuûa daân toäc. Nhöng khaùt khao deã hieåu naøy chæ laø söï ñaùnh ñoá. Ngöôøi CS nghó mình naém giöõ chaân lyù, naém giöõ chieán thaéng vaø ñang naém giöõ caû ñaát nöôùc caû nhaân daân thì chaúng phaûi hoøa giaûi vôùi ai, chaúng phaûi chia seû caùi gì vôùi ai caû !) (Lôøi bình: Neáu toâi nhôù khoâng laàm thì yù kieán naøy ñaõ boäc loä trong moät baøi cuûa baùo Nhaân daân caùch ñaây ñaõ maáy naêm. -TT).
Quy luaät ôû Vieät nam laø nhö vaäy. Nhö treân con ñöôøng heïp maø cöù phaûi ñi sau moät con traâu moäng ngheânh ngang vaäy. Phaûi coù meïo chöù böïc mình , noùng voäi cuõng voâ ích thoâi.

- Cuoäc vaän ñoäng cho daân chuû vaø vaên hoùa cuûa toaøn xaõ hoäi 10 naêm qua böôùc ñaàu ñaõ laøm ñöôïc moät soá vieäc raát toát , nhöng nay sang moät böôùc môùi thì boäc loä nhöõng baát caäp khoâng theå tha thöù ñöôïc (cuõng deã hieåu thoâi , vì nhöõng phaùt bieåu veà daân chuû, nhaát laø trong nöôùc, ñeàu laø töï phaùt cuûa caù nhaân chöù coù toå chöùc gì ñaâu!-TT): haàu heát nhöõng vieäc laøm ñöôïc tröôùc ñaây laø do nhaø caàm quyeàn bò baát ngôø, nay hoï ñaõ bieát roõ , hoï ñaõ ñöa moïi vaät nghi vaán leân kính hieån vi vaø ñaõ aùp duïng nhöõng caùch khoáng cheá raát tai quaùi, phi luaät phaùp, phi vaên baûn, phi tang chöùng…

Chính quyeàn khoâng ñaøn aùp traøn lan, maø loïc ra nhöõng ñieåm nuùt, phaân hoùa thaät chi ly, thu heïp ñoái töôïng caàn ñoái phoù (Ngay nhö vieäc phaù roái soùng phaùt thanh thì cuõng chæ choïn loïc phaù töøng baøi,thaäm chí töøng ñoaïn, phaù ôû töøng ñòa phöông troïng ñieåm thoâi). Maët khaùc ,veà coâng cuï ñaøn aùp thì laïi môû ra thaät roäng, quaàn chuùng hoùa vaø daân söï hoùa, duøng ñaùm ñoâng ñaùnh thieåu soá, duøng caùi khoâng bieát ñaùnh caùi bieát, duøng caùi thaáp ñeå trò caùi cao, duøng maët traùi cuûa con ngöôøi ñeå chieán thaéng maët phaûi cuûa con ngöôøi (ñaây laø ñieåm maïnh voâ ñòch cuûa Chuû nghóa CS). Quaûn cheá ngaàm khoâng vaên baûn coù khi laïi nghieâm troïng hôn coù vaên baûn , thaäm chí naëng hôn baét tuø.Moät quoác saùch haøng ñaàu laø duøng nhöõng ngöôøi xung quanh, ngöôøi thaân, beø baïn cuûa nhöõng ngöôøi daân chuû vaø chính nhöõng ngöôøi daân chuû hieáu ñoäng ñeå laøm tình baùo höõu yù hay voâ tình, coù coâng vaø khoâng coâng. Trong khi ñoù thì nhöõng anh chò em daân chuû laïi quaù tin ôû Vöông ñaïo cuûa trí tueä vaø löông tri neân trôû thaønh nhöõng con moài ngôø ngheäch heát choã noùi.
(Nhöng ngaãm laïi cho cuøng thì caùi Thieän bao giôø maø chaúng ngaây thô !).
Vì theá maø sinh aûo töôûng, maát caûnh giaùc, giao du voâ nguyeân taéc vaø noân noùng !.
Nhieàu ngöôøi vaøo cuoäc maø cöù ngheânh ngang ,ngheä só , töï do nhö ñi vaøo hoäi nhaåy ñaàm. Ngöôøi naøy coá giöõ kín thì ngöôøi kia phôi ra thoaûi maùi . ÔÛ moâi tröôøng nöôùc ngoaøi thì moät ngöôøi voâ tình cuõng coøn coù theå nghe ñöôïc moïi tin töùc huoáng chi nhöõng ngöôøi chuyeân vieäc doø la ! ÔÛ moâi tröôøng nöôùc ngoaøi , neáu coù ñöôïc caùi voû quen bieát vôùi anh em daân chuû trong nöôùc hay caùi voû tî naïn thì coù theå thaâm nhaäp vaøo baùo naøy baùo noï, ñaøi naøy ñaøi noï, vaøo baát cöù ñaâu. Cuoái cuøng anh em ôû nhaø seõ bò laõnh ñuû.

Moät nguyeân nhaân nöõa khieán cho xaõ hoäi coâng daân noùi chung vaø löïc löôïng daân chuû noùi rieâng khoâng theå hình thaønh vaø phaùt trieån ñöôïc laø : Trong moät xaõ hoäi ñoäc ñoaùn khe khaét nhö xaõ hoäi XHCN thì neáu anh boäc loä thaùi ñoä daân chuû anh seõ bò boä maùy chuyeân chính ñaåy vaøo theá bí trong ñoù chæ coù hai söï choïn löïa; hoaëc laø soáng nhö ngöôøi cheát roài , hoaëc phaûi soáng nhö moät phaàn töû tranh ñaáu chính trò chuyeân nghieäp . Trong khi ñoù thì ña soá ngöôøi ta chæ muoán boäc loä thaùi ñoä daân chuû ôû moät möùc ñoä thích hôïp vôùi naêng löïc cuûa mình nhöng vaãn coù theå soáng bình thöôøng ñeå coøn laøm ñöôïc nhöõng vieäc bình thöôøng cuûa mình nhö saûn xuaát , kinh doanh, vieát vaên, vieát baùo , nghieân cöùu, hoaït ñoäng ngheä thuaät ...nhö ôû caùc nöôùc khaùc. ÔÛ nöôùc ta thì chæ caàn boäc loä thaùi ñoä daân chuû moät caùch roõ raøng laø seõ bò bao vaây, khoáng cheá töù beà, noùi xaáu khaép nôi …cöù theá cho ñeán heát ñôøi! Chaúng nhöõng maát caû cuoäc ñôøi cuûa mình maø coøn khoå sôû caû gia ñình, con caùi nöõa ! Chæ laøm moät vieäc bình thöôøng theo löông taâm maø phaûi traû caùi giaù quaù ñaét nhö theá thì ñöông nhieân soá ñoâng ngöôøi ta khoâng ai muoán caû, chuyeän löông taâm ñaønh gaùc laïi thoâi! Theá laø ngöôøi caàm quyeàn ñöôïc yeân, hoï coù söûa ñoåi gì hay khoâng laø quyeàn cuûa hoï.

Hieän töôïng Ñaûng chuyeån ñaøn aùp baèng toaø aùn vaø baét bôù sang chính saùch coâ laäp, quaáy nhieãu voâ hieäu hoùa baèng moïi phöông tieän … neáu ñöôïc goïi laø " moät böôùc luøi" thì chæ ñuùng moät phaàn, vaø coù theå gaây ra söï ngoä nhaän. Ñaûng khoâng heà giaùo ñieàu, Ñaûng thay ñoåi haøng ngaøy.Nhöng Ñaûng cuõng khoâng heà luøi, traùi laïi, Ñaûng thay ñoåi taát caû nhöõng caùch laøm naøo coù theå thay ñoåi ñöôïc ñeå tieáp tuïc tieán leân thöïc hieän muïc ñích cuûa Ñaûng. Nhöõng phe phaùi khaùc nhau trong Ñaûng chæ khaùc nhau veà caùch laøm vaø söï phaân chia quyeàn lôïi , chöù khoâng coù phe baûo thuû vaø caáp tieán gì caû. Caáp tieán thaät thì Ñaûng ñaåy ra ngoaøi roài.

Toâi xin neâu vaøi nhaän xeùt thöïc teá nhö vaäy ñeå moïi ngöôøi cuøng suy nghó. Veà moät soá ñieàu ñang dieãn ra maø toâi nghe ñöôïc thì theo nhaän xeùt chuû quan cuûa toâi , toâi thaáy coù vieäc raát neân laøm nhöng cuõng coù vieäc khoâng neân laøm:
- Raát neân choáng chính saùch coâ laäp thoâng tin. Ñaõ ñaønh baûn thaân thaønh töïu thoâng tin töï noù ñaõ mang thuoäc tính ñaùnh baïi keû naøo choáng noù. Noù sinh ra moät ngaøn con ñöôøng phong phuù hôn ñaàu oùc böng bít cuûa nhöõng keû ñi ngöôïc thôøi ñaïi. Nhöng taát caû nhöõng con ñöôøng nhoû khoâng theå thay cho moät ñaïi loä. Cho neân beân caïnh vieäc caù nhaân töï tìm caùch ñeå thöïc hieän quyeàn thoâng tin (quyeàn naøy chính moät baøi treân baùo Nhaân daân ñaõ khaúng ñònh töø laâu) vaãn phaûi coù moät cuoäc vaän ñoäng quoác teá veà QUYEÀN THOÂNG TIN.Toâi nghó kyû nguyeân naøy laø kyû nguyeân thoâng tin thì quyeàn con ngöôøi ñaëc tröng nhaát trong thôøi ñaïi cuõng laø quyeàn thoâng tin. Ñieàu quy ñònh veà Quyeàn thoâng tin nhö ñaõ noùi trong Tuyeân ngoân Quoác teá nhaân quyeàn tröôùc ñaây nay caàn ñöôïc cuï theå vaø chi tieát theâm nhieàu. Toát nhaát laø taïo thaønh moät chöông rieâng veà Quyeàn thoâng tin vaø ñöôïc thoâng tin, vaø khoâng chæ döøng ôû vaên baûn maø phaûi thaønh nhöõng giaûi phaùp kinh teá vaø chính trò, nhöõng quy ñònh trong bang giao quoác teá haøng ngaøy. Khoâng coù cuoäc vaän ñoäng nhaân ñaïo quoác teá naøo thieát thöïc hôn cuoäc vaän ñoäng naøy. Trí tueä giaûi phoùng con ngöôøi, thoâng tin giaûi phoùng con ngöôøi. Khoâng theå giaûi phoùng con ngöôøi neáu khoâng coù luaät quoác teá veà quyeàn thoâng tin vaø nhaän thoâng tin. (Ví duï: Moät tyû leä cao veà soá ñieän thoaïi, soá maùy tính, soá ngöôøi duøng Internet treân ñaàu ngöôøi phoûng coù yù nghóa gì neáu nhö caû nhöõng thanh nieân leâu loång cuõng coù theå duøng nhöõng phöông tieän aáy ñeå giaûi trí suoát ngaøy, trong khi coù nhöõng giaùo sö, nhöõng trí thöùc thì laïi bò töôùc boû moïi phöông tieän phoå thoâng aáy chæ vì Ñaûng gheùt nhöõng ngöôøi naøy vaø khoâng muoán cho hoï ñöôïc chia seû thaønh töïu aáy cuûa trí tueä nhaân loaïi ?).

- Raát neân nghieân cöùu kyõ hieán phaùp vaø luaät Vieät nam, ñoàng thôøi ñoái chieáu vôùi thöïc teá ñeå taïo dö luaän quoác teá leân aùn neàn luaät phaùp giaû nhaân quyeàn vaø choáng nhaân quyeàn cuûa theå cheá XHCN ( sôû dó toâi noùi nhö vaäy vì ñaõ ñi vaøo quyõ ñaïo cuûa Chuû nghóa Coäng saûn Maùc-Leâ thì daãu thöïc taâm coù muoán xaây döïng moät xaõ hoäi Daân chuû cuõng khoâng coù caùch gì thoaùt ra khoûi nhöõng tieân ñeà phaûn quy luaät, duy yù chí vaø aùp ñaët vaø tröôùc sau gì cuõng buoäc phaûi ñoäc ñoaùn ! Thöïc tieãn taát caû caùc nöôùc XHCN ñaõ minh chöùng ñieàu ñoù) . Vaän ñoäng lieân hieäp quoác hình thaønh ñònh cheá baét buoäc ñoái vôùi moïi thaønh vieân veà vieäc thaønh laäp caùc toå chöùc ñoäc laäp, phi chính phuû theo roõi tình hình nhaân quyeàn ôû moãi nöôùc, döôùi söï baûo trôï cuûa LHQ. Nöôùc naøo cuõng ñöôïc pheùp tham gia kieåm tra nöôùc khaùc (ñeå traùnh söï aùp ñaët moät chieàu hoaëc tranh caõi tay ñoâi). (Lôøi baøn: Hay laém, chaúng haïn VN baûo Myõ khoâng coù Nhaân quyeàn , Myõ cuõng baûo VN khoâng coù Nhaân quyeàn thì phaûi coù moät toå chöùc quoác teá trong ñoù coù caû VN vaø Myõ kieåm tra laãn nhau xem sao… theá giôùi gaàn nhau laïi nhö moät nhaø laø nhö theá chöù coøn gì nöõa? –TT).

- Caùc nhoùm daân chuû chaân chính ôû ngoaøi nöôùc (toâi cuõng khoâng bieát coù nhöõng nhoùm naøo) neân coù söï lieân keát trong moät maët traän chung ( coù theå vaãn laø caùc nhoùm rieâng , nhöng phaûi coù tieáng noùi thoáng nhaát khi caàn thieát ).

- Caàn raø soaùt laïi moïi quan heä giao du, coù ngöôøi luùc tröôùc chôi ñöôïc nay khoâng chôi ñöôïc nöõa, coù ngöôøi cöù mang traùi tim hoà hôûi ñi khaép moïi nôi vaø trôû thaønh coäng taùc vieân tuyeät vôøi khoâng coâng cho An ninh ñeåø laàn löôït taøn phaù taän goác nhöõng tieáng noùi daân chuû.

- Ñeå ñoái phoù vôùi caùch tìm ñieåm nuùt ñeå trieät, thì nhöõng ngöôøi daân chuû caàn môû roäng ra raát nhieàu nhaùnh, nhieàu “keânh” thoâng tin (vì moïi maët cuûa ñôøi soáng ñeàu ñoøi hoûi thoâng tin vaø giao löu, thoâng tin vaø daân chuû laø vieäc töï nhieân cuûa toaøn daân, ñaâu chæ laø coâng cuï ñeå ñoøi daân chuû hay choáng daân chuû, ñaây chæ laø xu theá töï nhieân khoâng ai caûn noåi).
- Vieäc vaän ñoäng trao Nobel nhaân quyeàn cho hoøa thöôïng Quaûng Ñoä neáu thaønh coâng thì seõ coù taùc duïng raát toát, seõ laø moät thuaän lôïi lôùn …
...vaân vaân...

- Coøn veà ku+ (keát öôùc naêm 2000) toâi nghó khoâng neân laøm luùc naøy , vì :
Ai cuõng bieát nguyeân lyù sô ñaúng xöa nay laø trong khi moïi " keát caáu haï taèng " chöa coù maø ñaõ khoa tröông dieän maïo thì dieän maïo aáy deã bò xuïp ñoå , ñaäp naùt ngay maø khoâng coù gì ñeå baûo veä vaø nuoâi döôõng noù.Ñoù chính laø "doaï laøm nhöng thöïc teá chöa coù khaû naêng laøm", theá thì seõ bò ruùt pheùp thoâng coâng vaø vónh vieãn khoâng bao giôø laøm ñöôïc nöõa. Ñaùng leõ tieàn trong tuùi ñaõ coù nhieàu roài maø coøn phaûi laøm nhö chöa coù gì nöõa laø ! Khi mình chöa coù voán laø bao nhöng cöù ñaêng kyù laø mình coù voán lôùn ñeå taïo uy tín cho ngöôøi ta maïnh daïn huøn voán vaøo ñeå thaønh voán thaät, caùch naøy coù leõ neân aùp duïng cho phong traøo ngoaøi nöôùc nhöng khoâng neân duøng cho phong traøo trong nöôùc. Trong nöôùc,vieäc naøy vaãn bò xem laø vieäc huùy kî neân laø vieäc cuûa coâng ñoaïn gaàn nhö sau cuøng, nhaát laø trong ñieàu kieän ngaët ngheøo ôû moät nöôùc Coäng saûn toaøn trò ! Vieäc naøy chæ laøm khi coù tình huoáng, tình huoáng aáy nay chöa coù , neáu coù laøm ñöôïc chaêng nöõa thì cuõng chæ laø moät vieäc ñôn ñoäc thoâi , moâi tröôøng chöa coù gì ñeå tieáp noái noù caû. Tình huoáng laø khi xu theá daân chuû trong xaõ hoäi ñaõ maïnh hoaëc ngöôïc laïi, khi coù chieán dòch ñaøn aùp thoâ baïo (Lôøi baøn: Xem laïi phaàn ñaàu böùc thö, nhö nhaän ñònh cuûa oâng HSP veà ñaëc tính cuø nhaày cuûa moät theå voâ ñònh hình, veà daân trí thì thaáp maø meïo cuûa giôùi caàm quyeàn laïi quaù khoân ngoan thì hai “tình huoáng” lyù thuyeát naøy laøm sao maø xaûy ra ñöôïc ? -TT).

Maáy lôøi thaønh thaät töï ñaùy loøng ñau ñôùn. (Töï pheâ phaùn daân toäc mình cuõng laø töï nhieác moùc mình sao laïi khoâng ñau ñôùn). Vaán ñeà quaù lôùn maø khoâng theå vieát daøi neân chaéc chaén khoâng dieãn taû ñöôïc nhö yù , maø cuõng chæ laø nhaän thöùc rieâng cuûa toâi tröôùc nhöõng gì ñang dieãn ra vaø ñang toàn taïi , coù gì thaát thoá mong oâng hieåu loøng vaø thöù loãi cho. Thö naøy ñeå xem, oâng ñöøng cho ai coâng boá ôû ñaâu laøm gì, mong oâng caån thaän. (*)
Kính thö
HSP
( Ñaùnh maùy laïi vaø bình luaän: Thieän Taâm)
(*) Lôøi baøn: HSP ñaõ khieâm nhöôøng theá roài maø vaãn khoâng xong! Ñeán nay, chæ keå caùc baøi vieát trong nöôùc thoâi, thì nhieàu baøi ñaõ vaïch maët chæ teân 6 vò choùp bu trong Boä Chính trò laø phaûn quoác , hoaëc pheâ phaùn giôùi laõnh ñaïo ñaõ coù haønh ñoäng baùn nöôùc, hoaëc noùi thaúng neáu Ñaûng khoâng ñoåi môùi thì daân seõ noåi daäy laät ñoå Ñaûng nhö soùng laät thuyeàn ...vaân vaân…, (baøi göûi coâng khai khaép nôi) theá maø cuõng chöa sao. Ñaèng naøy Haø Só Phu chæ nhoû nheï, baát ngôø khaúng ñònh vò trí laâu daøi cuûa Ñaûng : giaû söû Ñaûng khoâng ñoåi môùi gì heát thì cuõng chaúng sao ñaâu, ñaát nöôùc vaãn caân baèng, khoâng coù gì phaûi lo caû; theá maø khi Ñaûng nghe leùn ñöôïc ñieàu khaúng ñònh naøy laø Ñaûng khoâng kieân nhaãn ñöôïc nöõa, phaûi noåi xung leân chuïp cho caùi muõ phaûn quoác ngay taép löï! Theá môùi raéc roái . Caâu chuyeän keå cuõng ñaùng bình luaän phaûi khoâng thöa quyù vò? –TT.

News-Info-Alerts
To: ALL
From: Andi Wolos & Bob Necci
(POW-MIA InterNetwork)
Re: Human Rights Watch on Vietnam
Date: June 01, 2000
Vietnam: Release Pro-Democracy Activist
(New York, May 31, 2000) -- Human Rights Watch today called for the immediate release of Vietnamese dissident Ha Sy Phu. Police in Lam Dong province put Mr. Ha under house arrest on May 12, 2000, and threatened to charge him with treason under Article 72 of Vietnam's Criminal Code. If put on trial and convicted, Mr. Ha could face a sentence from seven years imprisonment to the death penalty.

Vietnamese authorities apparently believe that Mr. Ha is connected to the drafters of an open appeal for greater democracy being prepared by some intellectual dissidents. Mr. Ha is a biologist and former vice-director of the Vietnamese Institute of Science in Dalat.

"Unless there is clear evidence that Mr. Ha committed criminal acts, he should be immediately released," said Mike Jendrzejczyk, Washington Director of the Asia Division of Human Rights Watch. "It is a violation of international law and the Vietnamese Constitution to detain anyone simply for the peaceful expression of his political views."

On April 28, police searched Mr. Ha's house in Dalat, Lam Dong province, and confiscated his work materials including computer, printer, and diskettes. On May 12 police returned to notify Mr. Ha of two written decisions, both signed on May 10 by Col. Nguyen Van Do, police chief of Lam Dong province. Decision 01/QD orders the house arrest of Mr. Ha and requires that he report to the Dalat police headquarters on a daily basis for interrogation. Decision 07/QD calls for Mr. Ha to be tried for treason against the nation under Article 72 of the Criminal Code. However, thus far no court has issued an arrest warrant and he has not been formally charged.

The police action took place after the authorities searched the house of another government critic, Mai Thai Linh, formerly a member of the Communist Party of Vietnam and People's Committee in Lam Dong province. In Linh's house, police found a letter from Mr. Ha and a copy of a dissent statement. Last year, when police searched the house of Hanoi dissident Nguyen Thanh Giang, they found a letter requesting Giang to gather signatures on the dissent statement, which led to Giang's arrest in March 1999.

Mr. Ha is a member of a group of intellectual dissidents in Dalat and author of various critiques of the Communist system. In December 1995 he was arrested and charged with "revealing state secrets" for being in possession of a letter from then-Prime Minister Vo Van Kiet to the Politburo, calling for political and economic reforms. Mr. Ha was imprisoned without trial until August 1996, when he was sentenced to one year in prison. After his release, he returned to his home in Dalat, where he has lived under unofficial house arrest ever since. His telephone line has been monitored and his home placed under surveillance. Security police have periodically searched his house and confiscated his computer and personal papers -- twice within the last twelve months alone.

"The Vietnamese government should release all political prisoners and stop persecuting individuals for peaceful political dissent," said Jendrzejczyk.
Peruse More InterNetwork Notices
DISCLAIMER: The content of this message is the sole responsibility of the originator. Posting of this message to the POW-MIA InterNetwork© list does not show AII POW-MIA endorsement. It is provided so you may make an informed decision. AIIPOWMIAI is not associated in any capacity with any United States Government agency or entity, nor with any non-governmental organization.
COPYRIGHT NOTICE: In accordance with Title 17 U. S. C. Section 107, any copyrighted work in this message is distributed under fair use without profit or payment to those who have expressed a prior interest in receiving the included information for nonprofit research and educational purposes only. [Ref. http://www.law.cornell.edu/uscode/17/107.shtml ]
AII POW-MIA does not endorse any offsite material, organization or individual. For information purposes only.
The opinions expressed on this site are those of
Advocacy and Intelligence Index for Prisoners of War - Missing in Action.
If you have any questions or comments, please e-mail us at the above address.
Archive ©AII POW-MIA All Rights Reserved

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Date: 6/2/00
Country: Vietnam
Subject: Biologist Arrested
Case Numbers: VI0001.Phu (Ha Si Phu)
Type of Alert: ALERT, New Case

ISSUES: Right to liberty and security of the person; freedom from arbitrary arrest, detention, and exile; and freedom of expression.
FACTS OF THE CASE: Ha Si Phu was placed under house arrest on May 12,2000 with the possible charge of treason under Article 72 of Vietnam's Criminal Code. Authorities believe that Ha Si Phu may be
one of the authors of an open appeal for greater democracy in Vietnam.
After finding a letter from Ha Si Phu and a copy of a statement calling for greater democracy in Vietman in the house of another leading dissident, Mai Thai Linh, the police searched Ha Si Phu's
house on April 28 and confiscated his computer, printer and diskettes. On May 12, the police issued written statements that he was to be placed under house arrest and that he will be tried for
treason under Article 72 of the Vietnam Criminal Code, which carries a possible sentence ranging from seven-year imprisonment to the death
penalty. A condition of the house arrest is that Ha Si Phu is to report to police headquarters in Dalat, Lam Dong Province daily for interrogation.
Ha Si Phu is the pen name of Nguyen Xuan Tu. He is a biologist who completed his post-graduate work in Czechoslovakia. After completing his degree, he worked at the Vietnam Institute of Science, eventually holding the post of Vice-Director. However, when he refused to join the Communist Party, he was forced out of the Institute.
According to friends, he created a mini-laboratory in his small apartment. As his finances worsened, he turned his scientific knowledge into a small business of growing mushrooms for the market
and brewing homemade beer.
Ha Si Phu is a member of a group of intellectual dissidents in Dalat,Vietnam. In 1988, he wrote a document entitled, "Hand In Hand We Go Under the (Direction of) Intelligence" which criticized the communist state of Vietnam. The document was published internationally in 1993. He also wrote several other critiques in the subsequent years,
including his most well known, "Farewell to Ideology," which he wrote in 1995.
Ha Si Phu has been detained before for speaking out against the government. In 1995, he was charged with "stealing state secrets" for his possession of a copy of then-Prime Minster Vo Van Kiet's
letter to the Vietnamese Communist Party, a letter that was well known in Vietnam and widely published abroad. He was imprisoned without trial from December 1995 to August 1996. He was given a
brief, closed-door trial in August 1996, where he was sentenced to one year in prison. Amnesty International considered him a prisoner
of conscience. In response to the international pressure calling for his release, Vietnamese officials released him in December 1996.
After his release, he remained under unofficial house arrest with his telephone lines monitored and his house under security surveillance.
The arrest of Ha Si Phu constitutes a serious violation of international human rights standards, including basic protections listed in the Universal Declaration of Human Rights and the International Covenant on Civil and Political Rights (ratified by
Vietnam on 24 September 1982). They include:
Under the Universal Declaration of Human Rights:
· Everyone has the right to life, liberty, and security of person (Article 3);
· everyone has the right to freedom of expression (Article 19); and
· everyone has the right to freedom of association (Article 20).

Under the International Covenant on Civil and Political Rights:
· Everyone has the right to life, liberty, and security of person.
No one shall be subjected to arbitrary arrest or detention (Article
9);
· everyone has the right to freedom of expression (Article 19); and
· everyone has the right to freedom of association (Article 22).

(Sources for this alert include: Human Rights Watch, Amnesty International, Thong Luan Organization and the Free Vietnam Alliance)

RECOMMENDED ACTION: Please send Letter, fax or email messages:
· Calling on the government of Vietnam to release Ha Si Phu immediately and unconditionally on the grounds that he was arrested solely for exercising his right to freedom of expression.


APPEAL AND INQUIRY MESSAGES SHOULD BE SENT TO:
Phan Van Khai
Prime Minister
Hoang Hoa Tham
Ha Noi
Socialist Republic of Vietnam
(Salutation: Your Excellency)

Maj. Gen. Le Minh Huong
Minister of Public Security
Ministry of Public Security
Tran Binh Trong
Ha Noi
Socialist Republic of Vietnam
(Salutation: Dear Minister)

Nguyen Manh Cam
Minister of Foreign Affairs
Ministry of Foreign Affairs
1 Ton That Dam
Ha Noi
Socialist Republic of Vietnam
(Salutation: Dear Minister)

COPIES TO:

His Excellency Le Van Bang
Ambassador to the United States
Embassy of Vietnam
1233 20th St., NW, Suite 501
Washington, DC 20036
Fax: 202 861 0917
Salutation: Dear Mr. Ambassador


Ambassador Douglas B. Peterson
Ambassador to Vietnam
Embassy of the United States of America
PSC 461, Box 400
FPO AP 96521-0002
Fax: 011 84 4 835 0484
Salutation: Dear Mr. Ambassador

Please send copies of your appeals, and any responses you may receive, or direct any questions you may have to Victoria Baxter,AAAS Science and Human Rights Program, 1200 New York Ave, NW,
Washington, DC 20005; tel. 202-326-6797; email
vbaxter@aaas.org or fax 202-289-4950.

The keys to effective appeals are to be courteous and respectful,accurate and precise, impartial in approach, and as specific as possible regarding the alleged violation and the international human
rights standards and instruments that apply to the situation.
Reference to your scientific organization and professional affiliation is always helpful.

To ensure that appeals are current and credible, please do not continue to write appeals on this case after 90 days from the date of
the posting unless an update has been issued.


-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: PGPfreeware 6.5.1 for non-commercial use

-----END PGP SIGNATURE-----

‰Y nghïa c%ua 2.000 ch¨è kùy
Ph_am Ng_oc Lén
B%an L"n Ti°eng b%ao v_" Hâ Sï Phu fä nh_én fè_!c h!n 2.000 ch¨è kùy.
Féy lâ m_çt thânh qu%a to lù!n hay khi"m nhè^!ng? N°eu so vù!i con s°o h!n hai tri_"u ngè^!i Vi_"t s°ong r%ai rùac tr"n th°e giù!i thî 2.000 qu%a lâ khi"m nhè^!ng. Câng khi"m nhè^!ng h!n n¨èa khi chùung ta bi°et cùo g)an 20 ph)an tr&m ch¨è kùy lâ c%ua cùac b_an bê ngo_ai qu°oc.
Nhèng n°eu xùet qua m_çt vâi khùia c_anh khùac thî cùo lë chùung ta cüng cùo quy)en l_ac quan.

F)au ti"n lâ cùach kùy t"n. H!n 90 ph)an tr&m cùac ch¨è kùy fè_!c thu th_ép qua m_ang lèù!i Internet, b^&ng fè^!ng thè fi_"n t%è (emailà ho_&c website (fè_!c d_ich m_çt cùach ng_ç nghïnh lâ ''trang nhâ''à. Cùo nghïa lâ nh¨èng ngè^!i kùy t"n fä th_èc s_è lâm m_çt cçng vi_"c tùich c_èc: ph%ai m%! mùay fi_"n toùan ra, vâo h_çp thè fi_"n t%è c%ua mînh ho_&c vâo ''trang nhâ'', ph%ai f_oc fè_!c n_çi dung c%ua B%an L"n Ti°eng. Sau fùo mù!i ch%u f_çng ghi h_o t"n c%ua mînh, ghi ngh)e nghi_"p chùèc v_u c%ua mînh, ghi n!i cè trùu c%ua mînh vâ b°am vâo cùai nùut ''Send'' f%" g%èi ch¨è kùy fi. Ch¨è kùy dûng f%" lâm gî? F%" b%ao v_" m_çt ngè^!i mînh khçng quen bi°et, nhèng v¨én tin tè%!ng fùo lâ m_çt ngè^!i fùang fè_!c b%ao v_", vî ngè^!i fùo fang ph%ai ch°ong f¨! b_ç mùay cçng an kh%çng l)o, m_çt b_ç mùay k)em k_ep fang tîm m_oi cùach f%" nghi)en nùat ùy chùi c%ua nh¨èng ngè^!i f°au tranh cho dén ch%u trong nèù!c.

Nhè v_éy hânh f_çng kùy t"n mç t%a tr"n féy lâ m_çt hânh f_çng vù!i ùy thùèc cao, r°at khùac vù!i vi_"c kùy vâo m_çt v&n b%an fè_!c m_çt ngè^!i nâo fùo c)am m_çt t^! gi°ay vâ m_çt céy bùut fèa t_én tay cho mînh kùy. Do fùo cùo th%" nùoi con s°o 2.000 r°at fùang khùich l_".

M_çt khùia c_anh khùac cüng fùang cho chùung ta f_&c bi_"t chùu ùy. Fùo lâ khçng ai thù&c mù&c v)e xu°at xùè c%ua B%an L"n Ti°eng. Hînh nhè khçng ai f_&t céu h%oi B%an L"n Ti°eng nây do cùa nhén nâo, hay foân th%" nâo, hay t%ç chùèc chùinh tr_i nâo kh%!i xèù!ng... Cüng khçng ai thù&c mù&c v)e nh¨èng ngè^!i kùy f)au ti"n lâ ai, thu_çc khuynh hèù!ng nâo, cùo ti°eng t&m khçng, cùo chùèc v_u khçng, cùo b^&ng c°ap khçng... Dï nhi"n B%an L"n Ti°eng fä fè_!c m_çt nhùom ngè^!i lâm vi_"c chung vù!i nhau vi°et ra. Dï nhi"n B%an L"n Ti°eng cüng fä fè_!c ph%ç bi°en t^è m_çt nhùom nâo fùo. Nhèng nh¨èng ngè^!i th%ao ra nùo cüng nhè nh¨èng ngè^!i ph%ç bi°en nùo khçng lâm f%" géy thanh th°e cho mînh, mâ ch%i lâm vî ph%ai cùo ngè^!i kh%!i xèù!ng, lâm cùai cçng vi_"c t_am g_oi lâ ''thè kùy''. Sau fùo B%an L"n Ti°eng tr%! thânh s%! h¨èu c%ua m¨çi ngè^!i kùy t"n.

Féy lâ m_çt d°au hi_"u fùang m^èng. Nh¨èng ngè^!i kùy t"n fä l°ay quy°et f_inh d_èa tr"n n_çi dung c%ua v&n b%an, khçng d_èa tr"n c%am tînh y"u ghùet f°oi vù!i m_çt t%ç chùèc nâo, foân thù" nâo, hay cùa nhén nâo.
Nh¨èng ch¨è kùy f°en t^è khù&p n!i cùo c_çng f)ong Vi_"t Nam tr"n th°e giù!i, t^è cùac ti%"u bang c%ua ù‰Uc cho f°en cùac ti%"u bang c%ua Mÿ, t^è Fâi Loan, Nh_ét B%an cho f°en Canada. B"n tr^!i téy, nh¨èng ch¨è kùy xu°at phùat t^è cùac nèù!c ''phè!ng téy'' cüng nhè t^è nhi)eu nèù!c thu_çc kh°oi c_çng s%an cü nhè Ba Lan, Nga, Hungary, Ti_"p Khù&c... Thânh ph)an kùy t"n cüng vç cûng fa d_ang. Nh¨èng ch¨è kùy ghi ngh)e nghi_"p lâ ''n_çi tr_!'', ''cçng nhén'', ''sinh vi"n'', fùèng b"n c_anh nh¨èng v_i khoa b%ang. Ch¨è kùy c%ua nh¨èng t"n tu%çi quen thu_çc vù!i nh¨èng khuynh hèù!ng chùinh tr_i khùac nhau - t^è ''t%a'' sang ''h¨èu'' - cüng hi_"n di_"n b"n c_anh nhau.

M_çt y°eu t°o thânh cçng cùo lë lâ n_çi dung c%ua B%an L"n Ti°eng. Nùo r°at f!n gi%an, nhèng nùoi l"n fè_!c f)ay f%u nh¨èng gî c)an nùoi. ''Chùung tçi c_èc l_èc ph%an f°oi'' bi_"n phùap thç b_ao c%ua nhâ c)am quy)en c_çng s%an Vi_"t Nam. ''Chùung tçi bây t%o lông quÈ m°en'' vù!i nh¨èng ngè^!i fang lém nguy. ''Chùung tçi ngè¨!ng m_ç'' cùac çng Hoâng Minh ChÈnh, Nguy¨"n Thanh Giang, Ph_am Qu°e Dè!ng, Hoâng Ti°en vâ Tr)an Düng Ti°en fä b°at ch°ap m_oi fe d_oa cûng kùy t"n vâo m_çt ki°en ngh_i fôi chÈnh quy)en c_çng s%an ph%ai ng^èng tay fân ùap, th_èc hi_"n dén ch%u vâ ch°am dùèt f_çc quy)en chÈnh trº. ''Chùung tçi k"u g_oi'' th°e giù!i häy %ung h_ç nh¨èng ngè^!i dén ch%u Vi_"t Nam, vâ f)ong bâo Vi_"t Nam häy v_én d_ung m_oi sùang ki°en f%" b"nh v_èc vâ b%ao v_" anh em dén ch%u fang mù&c n_an. Vâ B%an L"n Ti°eng k°et thùuc b^&ng m_çt ni)em tin: ''Dén ch%u lâ gi%ai phùap bù&t bu_çc cho Vi_"t Nam''. ''F%ang C_çng S%an Vi_"t Nam cùo th%" géy th"m thi_"t h_ai cho dén t_çc nhèng khçng th%" ng&n ch_&n fè_!c ti°en trînh dén ch%u hùoa''.

Nhèng quan tr_ong nh°at v¨én lâ f°oi tè_!ng fè_!c b%ao v_". Ngè^!i fè_!c nhù&c tù!i trong B%an L"n Ti°eng lâ Hâ Sï Phu, m_çt ngè^!i khçng cûng phe ch°ong c_çng vù!i fa s°o ngè^!i t_i n_an trong c_çng f)ong chùung ta. Nguy¨"n Xuén T_u - t"n th_ét c%ua Hâ Sï Phu - n&m nay trôn 60 tu%çi, trè%!ng thânh dèù!i ch°e f_ç xä h_çi ch%u nghïa mi)en Bù&c, thu_çc thânh ph)an tr"n nguy"n tù&c lâ fè_!c ch°e f_ç èu fäi vî gia fînh fè_!c chia ru_çng ao trong c%ai cùach ru_çng f°at. Trong th_ép ni"n 60, çng fè_!c fi h_oc Ti_"p Khù&c f%" tr%! thânh phùo ti°en sï v)e sinh h_oc. Hâ Sï Phu khçng ph%ai lâ m_çt f%ang vi"n f%ang c_çng s%an, khçng ph%ai vî Hâ Sï Phu ''ch"'' khçng mu°on vâo f%ang (nhè m_çt s°o bâi bùao %! h%ai ngo_ai gùan cho çngà, th_èc ch°at lâ çng b_i f%ang ''ch"'' vî nh¨èng tè tè%!ng phùong khoùang c%ua çng, nh¨èng phùat bi%"u b_çc tr_èc c%ua con ngè^!i trùi thùèc trong çng. Nhè v_éy rö râng çng khçng ph%ai lâ ''phe ta'' r)oi. Th°e sao cüng cùo 2.000 ch¨è kùy l"n ti°eng b%ao v_" çng?

Vî m_çt l^&n ranh f°au tranh mù!i fang rö d)an trong tém tè%!ng c%ua r°at nhi)eu ngè^!i Vi_"t: l^&n ranh gi¨èa dén ch%u vâ f_çc tâi. Hâ Sï Phu lâ m_çt bi%"u tè_!ng c%ua ngè^!i chi°en sï dén ch%u trong tr_én tuy°en mù!i. F)ong th^!i cüng lâ bi%"u tè_!ng c%ua ngè^!i trùi thùèc trong th^!i f_ai mù!i, nh¨èng ngè^!i ''tén sï phu''. Bùut hi_"u c%ua çng ''Hâ Sï Phu, th°e nâo lâ sï phu?'' (chùè khçng ph%ai sï phu Bù&c Hâ, theo chùinh l^!i Hâ Sï Phu gi%ai thùichà nùoi l"n tùinh khi"m nhè^!ng (tçi ph%ai lâm gî f%" tr%! thânh sï phu?à f)ong th^!i n¨çi khù&c kho%ai c%ua ngè^!i trùi thùèc trèù!c th^!i cu_çc.

Bâi ''Dù&t tay nhau, fi dèù!i nh¨èng t°am bi%"n ch%i fè^!ng c%ua Trùi tu_"'' fè_!c ph%ç bi°en chuy)en tay nhau trong nèù!c t^è n&m 1988, nhèng mäi f°en 1993, bâi nây mù!i fè_!c bi°et f°en %! h%ai ngo_ai. T^è fùo Hâ Sï Phu n%çi ti°eng vù!i nh¨èng bâi vi°et khùac: ''Fçi fi)eu suy nghï c%ua m_çt cçng dén'', r)oi ''Chia tay ùy thùèc h_"''. T°at c%a f)eu f_&t l_ai v°an f)e f°oi vù!i n)en t%ang c%ua ch°e f_ç c_çng s%an lâ ch%u nghïa Mùac-L"nin. Hâ Sï Phu chùèng t%o lông can trè^!ng c%ua mînh khi m_çt thén m_çt mînh xçng pha vâo thânh trî ki"n c°o c%ua ch%u nghïa c_çng s%an. Vâ çng fä ph%ai tr%a giùa b^&ng m_çt n&m tû %! (1995-96à r)oi sau fùo ph%ai ch_iu qu%an ch°e vâ sùach nhi¨"u thè^!ng xuy"n b%!i cçng an thânh ph°o Fâ L_at lâ n!i çng fang cè ng_u vâ fang b_i fe d_oa.

Thùang 4 v^èa qua, cçng an Fâ L_at khùam nhâ Hâ Sï Phu vâ t_ich thu mùay vi tùinh c%ua çng. Cùach féy m_çt n&m, h_o cüng fä t_ich thu m_çt b_ç mùay vi tùinh khùac c%ua çng. F°oi vù!i Hâ Sï Phu, çng khçng th%" s°ong mâ khçng vi°et, vâ d_ung c_u lâm vi_"c c%ua çng t°at nhi"n lâ cùai mùay vi tùinh. Khi t_ich thu d_ung c_u lâm vi_"c c%ua ngè^!i c)am bùut, ch°e f_ç c_çng s%an Vi_"t Nam fang theo v°et xe f%ç c%ua T)an Th%uy Hoâng.
Cûng vù!i Hâ Sï Phu, t%ç chùèc qu°oc t°e b%ao v_" nhén quy)en Human Rights Watch côn ti°et l_ç t"n m_çt ngè^!i thùè hai cüng b_i cçng an t_ich thu mùay vi tùinh vâ kh%!i t°o v)e t_çi ''ph%an b_çi t%o qu°oc'' nhè Hâ Sï Phu, fùo lâ çng Mai Thùai Lïnh. T%ç chùèc côn cho bi°et hai ngè^!i b_i k°et t_çi cùo li"n h_" vù!i nh¨èng nhâ trùi thùèc khùac f%" ém mèu kùy t"n chung m_çt b%an l"n ti°eng. Kùy gi%a Ngç Nhén D_ung c%ua bùao Ngè^!i Vi_"t t_ai Nam Cali cùo nhù&c f°en b%an ''K°et èù!c 2000'' nhèng khçng rö n_çi dung nhè th°e nâo. Nhâ v&n Tè%!ng N&ng Ti°en fä cùo b%an k°et èù!c nây vâ trùich ra m_çt fo_an trong bâi vi°et ''T^è Nguy¨"n M_anh Tè^!ng f°en Mai Thùai Lïnh'' fè_!c ph%ç bi°en r_çng räi tr"n Internet g)an féy. Xin trùich l_ai féy m_çt fo_an:

''Chùung tçi lâ nh¨èng ngè^!i Vi_"t Nam cûng chia s%e m_çt lo éu trèù!c s_è t_ut h_éu c%ua f°at nèù!c, trèù!c s_è th^! ! c%ua qu)an chùung vâ trèù!c s_è thi°eu t)am nhîn c%ua nhi)eu ngè^!i länh f_ao f°at nèù!c. Chùung tçi tin lâ ph%ai tîm ra m_çt gi%ai fùap chung cho nh¨èng khùo kh&n c%ua f°at nèù!c; s_è ki_"n ngè^!i dén m°at lông tin vâ ùy thùèc c_çng f)ong, m¨çi ngè^!i t_è tîm m_çt gi%ai phùap cùa nhén lâ r°at nguy h_ai cho f°at nèù!c vâ cho m_oi ngè^!i. Chùung tçi mu°on gi¨è f°at nèù!c mâ çng cha fä f%ç m)o hçi vâ xè!ng mùau t_ao d_èng cho con chùau. Chùung tçi mu°on f%" l_ai cho cùac th°e h_" mai sau m_çt f°at nèù!c f_ep h!n, fùang y"u vâ fùang t_è hâo h!n.''

''Chùung tçi quan ni_"m f°at nèù!c c)an cho m_oi ngè^!i, vî fùo lâ m_çt tînh c%am vâ m_çt khçng gian tè!ng tr_! gi¨èa nh¨èng ngè^!i cûng m_çt ngçn ng¨è, lºch s%è vâ v&n hùoa. F°at nèù!c °ay nhîn nh_én vâ b%ao f%am ch¨ç fùèng vâ ti°eng nùoi ngang nhau cho m_oi ngè^!i. B_ao l_èc vâ fân ùap ph%ai fè_!c lo_ai b%o, thay vâo fùo, f°oi tho_ai, th%oa hi_"p vâ h_!p tùac ph%ai fè_!c tçn vinh nhè nh¨èng giùa trº n)en t%ang c%ua xä h_çi; m_oi ngè^!i Vi_"t Nam ph%ai quÈ m°en nhau trong s_è tçn tr_ong m_oi khùac bi_"t. Nhâ nèù!c ph%ai xu°at phùat t^è nhén dén qua m_çt ch_on l_èa th_èc s_è t_è do…''

Fùo lâ n_çi dung c%ua t_çi ''ph%an b_çi t%ç qu°oc'' mâ cçng an gùan cho Hâ Sï Phu vâ Mai Thùai Lïnh. Vâ cùo lë s_è vç lùy nây lâ f_çng c! chùinh c%ua 2.000 ch¨è kùy trong B%an L"n Ti°eng b%ao v_" Hâ Sï Phu.
Ph_am Ng_oc Lén

OÂng Hoaøng Minh Chính
toá caùo coâng an Haø Noäi taùi laäp hình thöùc ñaáu toá (trích)
Haø Noäi, 14/10/2001
Kính göûi: - OÂng Toång bí thö-Noâng Ñöùc Maïnh,
- OÂng Chuû tòch nöôùc-Traàn Ñöùc Löông,
- OÂng Thuû töôùng-Phan Vaên Khaûi,
- OÂng Chuû tòch QH-Nguyeãn Vaên An,
- OÂng Boä tröôûng Boä CA-Leâ Minh Höông,
- OÂng Vieän tröôûng Vieän kieåm saùt ND TC.
- OÂng Chaùnh aùn Toaø aùn NDTC,
- Ban CHTW Maët traän Toå quoác Vieät Nam vaø caùc Toå chöùc thaønh vieân Maët traän,
Ñoàng kính göûi: - OÂng Chuû tòch UBHC Haø Noâi,
- OÂng Vieän tröôûng Vieän kieåm saùt ND HN,
- OÂng Chaùnh aùn Toøa aùn NDHN,
- OÂng Gíam ñoác Sôû CA HN,
- Quaän CA Hoaøn Kieám vaø Ñoàn CA Haøng Baøi,
- Maët traän Toå quoác HN vaø caùc toå chöùc thaønh vieân,
- Ba Toå nhaân daân phöôøng Haøng Baøi, Haø Noäi ñaõ döï hoïp ban toái hoâm 9/10/2001 nghe CA thoâng baùo veâ vuï vieäc Hoaøng Minh Chính,
- Caùc cô quan truyeàn thoâng ñaïi chuùng,
- Caùc baïn höõu,
……
2.2- Veà vieäc ñoøi traû töï do cho Ts. Haø Só Phu.
Khoâng phaûi chæ coù moät mình toâi yeâu caàu, maø coù tôùi vaøi chuïc ngöôøi teân tuoåi laø nhöõng nhaø CM laõo thaønh, nhaø vaên, nhaø baùo, nhaø khoa hoïc, cöïu chieán binh, ñuû löùa tuoåi ñaõ leân tieáng nhieàu laàn ñoøi traû töï do cho Ts.Haø Só Phu voâ toäi bò quaûn cheá voâ caên cöù, phi phaùp, traùi ñaïo lyù nhieàu naêm bôûi nghò ñònh vi hieán 31/CP naêm 1997. Suoát 2 naêm trôøi, nhieàu ñôn khieáu toá cuûa taäp theå ñaõ göûi cho caáp cao Ñaûng-Nhaø nöôùc pheâ phaùn Nghò ñònh 31/CP laø choáng Hieán phaùp, traùi phaùp luaät, tuyø tieän cho UBHC tænh, thaäm chí tôùi quaän, huyeän, xaõ ñöôïc töï do quaûn cheá tôùi 2 naêm baát kyø ngöôøi daân naøo bò nghi ngôø veà an ninh quoác gia, maø chaúng caàn toaø aùn xeùt xöû, chaúng ñöôïc pheùp minh oan. Vuï Ts. HS Phu chæ laø moät thí duï ñieån hình.
Hieán phaùp, taïi caùc ñieàu 53 vaø 74 ñaõ ghi roõ : “Coâng daân coù quyeàn tham gia quaûn lyù Nhaø nöôùc vaø xaõ hoäi, tham gia thaûo luaän caùc vaán ñeà chung cuûa caû nöôùc vaø ñòa phöông, kieán nghò vôùi cô quan Nhaø nöôùc. Coâng daân coù quyeàn khieáu toá veà nhöõng vieäc laøm traùi phaùp luaät cuûa cô quan Nhaø nöôùc.” Tuy nhieân, caùc cô quan Nhaø nöôùc coù traùch nhieäm ñeàu im laëng laøm ngô, khoâng traû lôøi, cuõng chaúng giaûi quyeát theo Hieán phaùp vaø luaät phaùp ñaõ quy ñònh roõ raøng. Nhö vaäy, Hieán phaùp vaø luaät phaùp ñöôïc ban haønh ñeå laøm gì??? Vaø traùch nhieäm thuoäc veà ai???


Features Update on Human Rights
Violations in Vietnam
(INTERNATIONAL INSTITUTE FOR VIETNAM)
19 February 2001
by Dr. Lam thu Van

Introduction: On July 13rd, 2000, Vietnam signed the landmark Trade Agreement with U.SA. This event could be seen as a step toward the liberalization of the Vietnamese economy which may impact on the Vietnamese civil society. In reality, the Vietnam's human rights record remains appalling, and restrictions of freedom still prevents the country to comply with international standards.
Since 1975, the communist regime from North Vietnam has extended to the South , therefore placing the whole country under the control of the Vietnamese Communist Party. Vietnam's Constitution, which was revised in 1992, recognizes in principle its citizens' basic rights such as freedom of expression and opinion (article 69), freedom of worship (art. 70), freedom of association and assembly (art. 69)...... In reality, however, these freedoms have been repressed systematically for about 50 years, even though Vietnam is a signatory of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights as well as that on Civil and Political Rights. In October 1994, the U.N. Working Group on Arbitrary Detention visited Vietnam and made recommendations for amendements to the judicial system and for reforms to prisoners' detention conditions. But no implementation of these recommendations has been made. Instead, the situation of human rights abuses has got worse as shown by new decrees and directives issued by the Prime Minister of Vietnam to legalize arbitrary detention and the repression of religious groups. In October 1998, the UN Special Rapporteur, Mr. Abdelfattah Amor, visited Vietnam for 10 days. In his report, Mr. Amor confirmed the repression of religious freedom in Vietnam. In April 2000, the U.N. Commission on Human Rights stated that it would be examining complaints against Vietnam for human rights violations under the «1503 Procedure». In May 2000, Vietnam was elected to the U.N. Commission for three-year term. Therefore, Vietnam is expected to demonstrate better compliance to international standards of human rights. That expectation is far from being met in reality. Before providing details on rights abuses in Vietnam, we wish to emphasize that unrest has been growing from North to Central and South Vietnam for the last 4 months. At the beginning, the Vietnamese authorities tried to deny the serious conflict between government policy and the more aggressive demands for freedom from its citizens. As a result, pervasive unrest and manifestations have occurred and in turn prompted severe repression from the government, which prefers to maintain political and social stability through persecution, such as in the imprisonment of religious leaders and human rights advocates, the intimidation and humiliation of believers and supporters, the harassment of dissidents and their families. Overview of the human rights situation in Vietnam.
A - Workers have been denied the right to association; there is no independent trade union and the only workers' association in Vietnam is state controlled. For Vietnam, the state owned enterprises receive official support while condoning corruption and always report low profit.
B - Women's rights are not protected as shown in the blooming of sex exploitation and women trafficking from Vietnam into other Asian countries such as Cambodia, Thailand, Taiwan, China.... The "network of sex exploitation" cannot be eradicated because so many state officials reportedly are involved in the organization of prostitution and sex tourism.
C - The rights of the child are not of concern to the government. UNICEF's statistics revealed that 47% of children under 5 in rural areas are suffering from malnutrition. Most children in rural areas cannot go to school because their parents are not able to pay school fees, even for primary public schools. In the city, most teenagers have to contribute to the family income by working or begging in the street. According to a report from the anti-social evils ministry in Ho Chi Minh City, 30% of "sex workers" in Vietnam are under the age of 16.
D - Indigenous rights. The problem of indigenous rights in Vietnam includes 2 components : - Confiscation of ancestral lands of ethnic minorities by the communist authorities - Official policy to stop the spread of religion, particularly Christianity in highland provinces,through persecution of evangelist priests and believers. Since 1954, in North-Vietnam (Lao Cai province, Lai Chau province ), ethnic tribes Hmong, Koho, Jeh, Jerai.... have been suffering persecution from the communist Vietnamese authorities. After 1975, the ethnic minorities of Central highlands Jarai, Ede, Bahnar.... have been victim of the same abuses from the local authorities of Daklak province, Gia-lai province, Lam Dong province. From February 2-2001, the huge two-week manifestations of several thousand protesters in the provinces of Daklak, Gia-lai were the result of long standing abuses of indigenous rights in Southern-Vietnam. The vietnamese government has used its army and security police to control this biggest protest from ethnic minorities. Protesters were arrested, among them pastors of Evangelical church. Tourists and international press reporters were prevented from going to the area of unrest. Since November 2000, the accurate picture of repressing nature of current Vietnamese government policy has been disclosed by the Freedom House Report on Religion in Vietnam. This report provided the «top secret directives» from the Vietnamese authorities on how to arrest the spread of Christianity, specially Evangelism.
E - Judicial system and democratic development.
1 - The Vietnamese people has never enjoyed the right of self-determination. The Vietnamese Communist Party has imposed its rule by force over North-Vietnam in 1954 and South-Vietnam in 1975.
2 - Vietnam has never had free elections, because article 4 of the Constitution guarantees the VCP the leadership of the country. The high ranking Communist Party members (Politburo) are the decision makers for all domestic and external affairs.
3 - Candidates for members of the National Assembly have to be selected by the Fatherland Front prior to the general election. The Fatherland Front is an organization controlled by the VCP.
4 - The judiciary is not independent as it works under the directive of the Politburo. Sentences are dictated to judges by the VCP leaders and have to comply with political needs. Political prisoners have no right to choose private advocates. Usually trials are closed, the media is not admitted when the charge is "threatening national security". Arbitrary detention has been carried out in many forms to control dissidence. In particular, the 31/CP Administrative Preventive Detainment Directive issued on 14 April 1997 has legalized detention and surveillance by the police of individuals suspected of "threatening national security". The detention may be up to 2 years without trial. Prisoners released from jail are automatically submitted to that regime of surveillance withhouse arrest and police harassment. Court sentences are usually disproportionally severe because the ambiguity in the application of the Penal Code, particularly article 73 with regard to the offences to the national security. This article does not make a distinction betwen persons who use violence and those who are involved in peaceful activities in order to advocate fundamental human rights. The number of sentences and executions for death penalty disclosed by Amnesty International is growing every year in Vietnam (53 death sentences, 18 executions for year 1999).
F- Freedom of worship has been denied to Vietnamese citizens and repression does not spare any religious groups : buddhist, catholic, cao dai, hoa hao, evangelist.... Their churches have to submit themselves to the control of the state or disappear. Two documents issued by the governemnt showed the official policy of religious repression :
--The “Directions for stopping Religion” disclosed by Freedom House in November 2000, are the “top secret” governement’s guide for the remote provinces authorities on how to arrest the spread of Christianity in Vietnam (1998, 1999). Targets of persecution have been believers of Evangelist Religion, members of ethnic minorities.
--The decree 26/ND-CP for regulation of religious activities issued in April 1999 legalized the religious repression in a subtle way : authorization from the government is required for nomination of the cadres, education of adepts, organization of religious activities, social and humanitarian activities, administration of properties of the church. Religious leaders' mail, communications and religious sermons....are subjected to censure.
-- Imprisonment and harassment of religious leaders are well documented by international human rights organizations and by UN Special Rapporteur Abdelfattah Amor.(please find details in documents enclosed) Most of the time, they are charged with the crime of "threatening national security" and given lengthy sentences (20 years or life sentence), sent to hard labour camps together with common criminals, prevented from practicing religion, often forced to deny their religion. Because 80% of vietnamese people are buddhist, the vietnamese authorities focus their persecution on the leaders of Vietnamese Unified Buddhist Church. Just a few examples :
- Venerable Thich Quang Do, head of the Institute for the Propagation of the Dharma, under administrative detention in Thanh Minh Zen monastery, Ho Chi Minh City, since his release from hard labour camp in August 1998.
- Venerable Thich Tue Sy, Vietnamese Unified Buddhist Church secretary general, under administrative detention in Gia Lam pagoda, Ho Chi Minh city, since his release from prison in September 1998.
- Most Venerable Thich Huyen Quang, Patriarch of the V.U.B.C., has been in exile in Quang Ngai province for the last 18 years.

Other religious groups leaders are also the target of official persecution. It's worth noting the imprisonment of evangelist adepts in rural areas of North Vietnam (ethnic Hmong), as part of the official policy to stop religions, especially to arrest the spread of Christianity (top secret directives issuedby the Vietnamese communist government in 1998 and disclosed by Freedom House in November 2000.) The Hoa Hao religious faith, for the last 2 years, in South-Vietnam (Long Xuyen province) have been outlawed by the government. Hoa Hao adepts are prevented from celebrating religious commemoration activities. Imprisonment and harassment of Hoa Hao believers and church cadres in An Giang province have happened with every celebration of Hoa Hao religious events.
Interference of the state in catholic religious affairs has created conflicts between Vatican and the Vietnamese Communist government. Pope Jean Paul II has been denied the visa to go to Vietnam for the last 3 years. On November 24, 2000, the catholic priest Nguyen Van Ly in Hue city (Central Vietnam) issued a 10 point declaration to denounce the repressive policy towards the Catholic Congregation in Hue and demand religious freedom in Vietnam. At the same time, Father Nguyen Van Ly also supported the protest of catholic believers in Nguyet Bieu diocese (Hue) against the confiscation of farmland belonging to the Nguyet Bieu Catholic Church. In response to Father Nguyen Van Ly's appeal for religious freedom, clergies and lay people from other faiths have voiced their support and protest against the government's oppressive policy on religions. On December 27, 2000, a joint statement was signed by 4 religious leaders : Le Quang Liem (Hoa Hao), Nguyen Van Ly (Catholic), Thich thien Hanh (Unified Buddhist Church), Chan Tin ( Co-redemtrix Church). Since December 11, 2000, Father Nguyen Van Ly's email and telephone were cut. He was invited to speak at the U.S. Congress hearing on religous freedom on February 13, 2001, but the Vietnamese government refused the authorization for the trip and put him under police surveillance in his church. Please find in the enclosed documents the list of other victims of repression of religious freedom.
G- Freedom of Expression and Opinion has been systematically repressed in Vietnam. The government uses arbitrary detention as a tool to silence dissident voices. Four ways of repression have been used to keep the civil society away from participating in the decision making process :
1 - Imprisonment and harassment of individuals who defend human rights or advocate democracy, even peacefully, only with their writings.
2 - Tight control of the media. The ministry of Culture and Information amended Vietnamese press law in May 1999 : "The role of journalists is to propagate the official line of the Communist Party and government" (Reuters). There is no private newspaper in Vietnam.
3 - Impeding access to information for civil society. Television is state controlled; TV5 is subjected to censure. Foreign broacasting are scrambled ( BBC, VOA, RFI, Radio Free Asia). Access to internet is restricted by a government imposed "firewall" which prevents entry to "subversive" websites.
4 - Preventing the formation of NGO or private professional associations. For the government, human rights NGO are "a threat to national security". The number of human rights defenders detained in 150 prisons and hard labour camps cannot be known, as there is no transparency in official reports,and the vietnamese government always denies having any political or religious prisoners. After release from jail, human rights defenders are put under house arrest. We highlight the cases of intellectuals actually subjected to intensive harassment and daily threat for imprisonment. List of human rights defenders under house arrest and subject to harassment. The following list is not exhaustive, and individuals listed are but tips of the iceberg as victims of repression of freedom of expression in Vietnam.
1 - Professor Doan Viet Hoat, exiled after released from prison in September 1998. Ph.D. in education, journalist, writer, he was imprisoned, the first time, for 12 years without trial. He was arrested again the second time in 1990 when he founded the "Freedom Forum" which advocated democracy and respect for human rights. He was sentenced to 20 years imprisonment in 1993. He is recipient of many awards, among them 1998 Golden Pen of World Association of Newspaper, 1995 Human Rights Watch Award, 1995 Robert Kennedy H.R. Award, 1994 Pen Freedom to Write Award, 1993 Press Freedom Award and Honorary Member of Pen International, Poland, USA, Switzerland, France, Canada.
2 - Dr. Nguyen Dan Que, a medical doctor who had spent more than 18 years in vietnamese prisons for his demands for free election and multiparty rule. Founder of the Non Violent Human Rights Movement, Dr Que was arrested in 1990 and sentenced to 20 years imprisonment. Under international pressure, the vietnamese communist government released Dr Que from prison in August 1998, and put him under close police surveillance. On May 1999, Dr Que sent a communique calling for freedom, democracy and an end to human rights abuses in Vietnam. Since then his telephone has been cut, his mail intercepted and his family harassed by the police. But such tight control cannot keep Dr Que quiet and he has smuggled overseas his denounciation of human rights abuses in Vietnam, calling for liberalization of human rights defenders, his comments on the benefits that the US-Vietnam trade agreement may bring to the Vietnamese economic and social development.... On April 12, 2000, Ms Sylvaine Pasquier, a reporter to the french magazine L'Express, was arrested by the vietnamese authorities while she was trying to meet with Dr.Que for an interview at his house. Sylvaine Pasquier was expelled from Vietnam after 24 hours detention and interrogation at a police station in Ho Chi Minh city. Dr Que smuggled overseas a communique protesting this repression of press freedom. Since then, no commucation could be established with Dr Que, even by telephone, post or email. On November 13th 2000, prior to U.S. President Clinton's visit to Vietnam, Dr Que proclaimed the foundation of his new organization named "Get-together for Democracy" in order to "rally in a common front struggling for free and fair election, to set up democratic government". By the same time, Dr Que have issued a clandestine monthly magazine entitled "Tuong Lai" (The Future) to express his ideas on the future of Vietnam and campaign for democracy. On January 15th 2001, Dr Nguyen Dan Que and his wife were summoned to a "popular denunciation session" orchestrated by the Public Security in the 5th district of HochiMinh city. Because of health problems, Dr Que declined and did not attend this session, but his wife was subjected to 2 hours of public denunciation and condemnation by people gathered in a school yard, intimidation by Security officials (from 7pm to 9pm). Dr Que and his wife were apparently accused of treason. Dr Nguyen Dan Que is the only member in Vietnam of Amnesty International, and recipient of 1995 Robert Kennedy H.R.Award and 1994 Raoul Wallenberg H.R. Award.
3 - Venerable Thich Quang Do, 73 years old, buddhist monk, writer and scholar, head of the Institute for the Propagation of the Dharma, was released from prison on August 31, 1998. Thich Quang Do has spent most of the last 20 years in detention or under house arrest because of his campaign for religious freedom and freedom of opinion. First, he was imprisonned from April 1972 to December 1978. In 1992, he was arrested again for protesting against the ban of the Unified Buddhist Church by the government. From 1982 to 1992, he was detained under house arrest in Thai Binh province. In 1994, Thich Quang Do sent a 44 page document addressed to the Vietnamese Communist Party leaders, detailing all mistakes and crimes committed by the VCP's members and leaders. On January 4, 1995, he was arrested again and sentenced to 5 years imprisonment. Just 6 weeks before the visit of the UN Special Rapporteur A.Amor to Vietnam in October 1998, Thich Quang Do was released with other prisoners of conscience. Since then, he has been under house arrest in Ho Chi Minh city, but he has continued to smuggle overseas letters and documents asking for help and support for his campaign for Human Rights. Like other advocates for freedom of worship under house arrest (Thich Khong Tanh, Thich Tue Sy), Thich Quang Do has been subjected to harassment (night identity check, police interrogations, arrestation for travelling without police permission....) The most recent arrest happened while he was going to Quang Ngai for a Vietnamese New Year visit to the UBCV Patriarch Thich Huyen Quang on January 30, 2001. Thich Quang Do was adopted by Amnesty International as prisoner of conscience, and made honorary member of Pen Club in Germany, France, Sweden. Nominee for year 2000 and year 2001 Peace Nobel Prize, he is one of the renowned human rights defenders in Vietnam.
4 - Ha Sy Phu, biologist, journalist and poet of the group "Langbian Magazine" in Dalat, has been the target of persecution for the last 10 years, because in his essays, he showed the fundamental errors of the communist ideology and tried to convince the VCP leaders to deny communist ideology and build a democratic society. In 1995, Ha Sy Phu was imprisoned for 12 months and put under house arrest after released from prison. From April 1999 to April 2000, he has been repeatedly subjected to interrogations and search by security officials, his telephone cut, his mail censured, his computers confiscated. On May 12th 2000, Ha Sy Phu was required to report to the Dalat police headquarter on a daily basis for interrogations, and threatened to be imprisoned again. Human Rights Watch on May 31, 2000 issued an urgent appeal to the vietnamese government to stop persecuting Ha Sy Phu and other peaceful political dissidents. On June 20th 2000, the International for Human Rights and Democratic Development, represented by Mr. Warren Allmand, has sent a letter of protest to the Vietnamese government urging the President of the Republic of Vietnam to stop the persecution of Ha Sy Phu for expressing his peaceful political views. On November 29, 2000, Ha Sy Phu sent a letter of protest to the government asking for a fair trial or release him from the "preventive detention". On January 4, 2001, a official decree put an end to his house arrest, but soon, on February 12, 2001, the local Security office issued house arrest orders again Ha Sy Phu and his friend Mai Thai Linh, apparently for «making contact with reactionaries living abroad to sabotage Vietnam».
5 - Professor Nguyen Thanh Giang , biologist and writer, was arrested on March 4,1999 and imprisonned for 2 months for reportedly possessing "anti-socialist propaganda". Giang, 63 years old, has openly advocated human rights and multiparty democracy since 1989. Released after he went on hunger strike in prison, he has been victim of harassment with confiscation of his computer after 2 days of interrogations.
6 - Mr Nguyen Ngoc Tan, pen name Pham Thai, 79 years old, writer, journalist, vice chair of the Movement to Unite People and Build Democracy. His health has been deteriorating from poor nutrition and hard labour. Arrested in 1993, he was sentenced in 1995 to 11 years of imprisonment. He was serving his sentence in Xuan Loc detention camp when he was released on 30 April 2000 as part of a special amnesty. Honorary member of the Poland, England and Canada PEN centres.
7 - Thich Tue Sy, buddhist writer, monk, honorary member of Pen International and Pen Canada, was released in September 1998 after 17 years of imprisonment and hard labour. Since then, he was submitted to police surveillance, interrogations and threats. On September 14, 1999, Rev. Thich Tue Sy was interrogated at the local police station, his computer hard disk was confiscated for his alleged attempt to overthrow the government. His writings ask for freedom of belief and opinion.
8 - Bui Ngoc Tan, 67 years old, journalist, author of many books and novels in Hanoi, was forbidden to publish his recent book " Chuyen ke nam 2000" ( A tale of Year 2000). The Culture and Information Ministry issued an order on March16, 2000 to destroy his book and the local security subjected him to interrogation. All people implicated in the publication and distribution of the book have been heavily punished. In his 600 page book, Bui Ngoc Tan described the condition of vietnamese gulags and also the slavery in which vietnamese people have to live under the communist regime. Bui Ngoc Tan has been adopted by PEN Canada as honorary member since July 2000. His banned book “ A Tale of Year 2000” was published on internet in French and English language on February 2001 by Reporters sans Frontieres (website : www.rsf.fr).
9 - Former vietnamese communist army General Tran Do, writer, journalist, was expelled from VCP in 1999 because, in his writings, he has advocated democracy to eradicate corruption in the government. In July 1999, his application to publish a newspaper in Hanoi was rejected.
10 - Bui Minh Quoc, journalist and poet, has been subjected to house arrest, interrogations and strict surveillance by Lam Dong security officials since 1996 because he protested against the imprisonment of Ha Sy Phu (1996). He used to be a reporter for the "Langbian Magazine" in Dalat. Bui Minh Quoc, Tieu Dao Bao Cu and Ha Sy Phu have been called "Members of Dalat group", dissident writers, victim of harassment since 1996.
Human Rights Defenders still held in prison
1 - Professor Nguyen Dinh Huy, writer, arrested in 1993 for organizing an international conference on economic development in Ho Chi Minh city. In 1995, he was sentenced to 15 years of imprisonment and hard labour. Nguyen Dinh Huy is the founder of the Movement to Unite People and Build Democracy. Reportedly, he is suffering from Parkinson's disease, serving his sentence now in Z 30 Xuan Loc detention camp, Dong Nai province .
2 - Reverend Thich Hue Dang (other name Nguyen Ngoc Dai), buddhist intellectual, writer and humanist scholar, now held in Xuan Loc hard labour camp, Dong Nai province. Arrested for writing forbidden work as "Essay on Humanism" and sentenced on May 27, 1992 to 20 years imprisonment. Pen International in June 1999 appealed to the vietnamese authorities for the release of Rev. Thich Hue Dang, as his "crime" was just to peacefully exercise the right of freedom of expression. Please find in enclosed documents the list of other victims of repression of opinion in Vietnam.
Recommendations
In conclusion, in regard to the rule of law, democratic development and respect for human rights, Vietnam stays far behind other Asian countries. Actually its civil society has been kept in complete deprivation of fundamental conditions for a genuine and complete development. In this era of globalization, it is unfair to leave the Vietnamese people on the margin of civilization. The notions of national sovereignty and social stability invoked by dictatorial governments are not appropriate when they interfere with the duty of accountability of a government who kills, tortures and deprives its own citizens of their rights. The international community has been trying to help developing countries to eradicate poverty, achieve social justice and build up democracy. International pressure and support have been very helpful in the process of democratization for many countries in Asia such as Thailand and Indonesia.. But systematic freedom repression still prevents the development of democracy and an equal contribution of the civil society to economic, social and cultural development, as we can see in Vietnam. Vietnam's human rights violations are a huge challenge for human rights defenders because, the goal of the Vietnamese communist government is to maintain the monopoly of the Party, often at the expense of the nation. Therefore, to be effective, economic aid and humanitarian assistance have to be linked to support for human rights defenders and the creation of a network of NGO independent of the State's control. In their own country, International Human Rights organizations have an extremely important role to play, because they are able to give human rights defenders a forum to express opinions and ask for help when their voice is stifled. We believe that, with the informatiom update on Vietnam's human rights situation, international human rights organizations may consider ways to help the civil society in Vietnam to achieve genuine development. We would suggest that international human rights activists and organizations as well as democratic governments give support to human rights defenders in Vietnam. The campaign for religious freedom in Vietnam also needs strong support from the international community. We call upon the international community to make pressure on Vietnam for genuine respect of fundamental rights, particulary freedom of expression and opinion, freedom of worship, freedom of association. We call upon the United Nations Commission on Human Rights to examine complaints against Vietnam for human rights violations under «1503 Procedure» and ask Vietnam to be accountable. We would appreciate that the UN Commission oh Human Rights send Special Rapporteurs on Human Rights Defenders and Freedom of Expression and Opinion to Vietnam for an assessment of the human rights conditions, as soon as possible.
Montreal February 13, 2001.
Dr Lam Thu Van Democracy for Vietnam / Montreal Vietnamese Canadian Federation 6420, Victoria Ave., suite 4.Montreal, Quebec, Canada H3W 2S7 Tel, Fax : 514 - 343 4390 Email : thuvan@total.net
List of documents consulted : - Human Rights Watch 2001 report, website : www.hrw.org/wr2k/asia/vietnam2.html - Freedom House, website : www. freedomhouse.org/religion/vietnam - Administrative Detainment Policy 31/CP of the Socialist Republic of Vietnam - Decree No 26/1999/ND-CP on religions of the Socialist Republic of Vietnam - Report submitted by Mr Abdelfattah Amor, Special Rapporteur on Religions, to the Commission on Human Rights 55th session.
www.ThinkCentre.Org

Dissidents placed under house arrest after Vietnam drops
HANOI, Vietnam:
Vietnamese authorities ended an investigation into "treason" by a leading dissident, placing him and a colleague under formal house arrest, the official police newspaper reported Monday.
Biologist Ha Si Phu and former Communist Party official Mai Thai Linh have been under investigation since May on suspicion of collaborating with overseas groups calling for democracy and human rights in Vietnam.
The government dropped its probe of the two men, saying they confessed their crimes, Cong An Nhan Dan, or People's Police, newspaper reported.
Now Phu, 60, and Linh, who police say is in his 50s, are barred from leaving the central highland city of Dalat, in a formal order issued Friday.
International human rights groups say that Vietnam routinely clamps down on political and religious dissidents.
Phu, former vice director of the Vietnamese Institute of Science in Dalat, has penned numerous critiques against the government. Phu and Linh are part of a group of dissident intellectuals who are closely watched by the government.
" Due to their old age, their sincerity in reporting, their admission of guilt and their pleading for lesser punishment, the security investigation bureau of the Ministry of Public Security has suspended their investigation into the case," the paper said.
The police order formalizes the heavily restricted conditions the two men have been living under since the probe was launched, a move that triggered protests from human rights groups.
A treason conviction carries a penalty ranging from seven years' imprisonment to the death penalty
The newspaper World Security, run by the Ministry of Public Security, reprinted excerpts on Monday from a January interview in which it said Phu admitted he "made mistakes due to lack of understanding of politics" and said he did not want to be the "instrument" of extremist groups.
" I'm willing to exchange ideas with others on ideology, but I am not a fighter and never want to be used as another's symbol," he was quoted as saying. (AP)
(www.timesofindia.com)

Home >> Writers in Prison >> Honorary Members >> Nguyen Xuan Tu (Ha Sy Phu)Nguyen Xuan Tu (Ha Sy Phu) - VietnamHa Sy Phu is the author of several critiques of the Communist system, a biologist, former vice-director of the Vietnamese Institute of Science in Dalat, and member of a group of intellectual dissidents in Dalat. He has become well known at home and abroad for his political discourses analyzing the ideological impasses of the Vietnamese Communist Party and the country's need for democracy as the foundation for national development. In December, 1995, Ha Sy Phu was arrested and charged with "revealing state secrets" for being in possession of a letter from then-Prime Minister Vo Van Kiet to the Politburo calling for political and economic reforms. He was held without trial until August 1996, when he was sentenced to one year in prison and placed in isolation. Since his release, he has lived under unofficial house arrest. His house is under surveillance, and his family is continuously harassed, as are visitors. Ha Sy Phu is also subjected to monitoring of telephone calls, house searches, and confiscation of his working materials, including his computer. On January 4, 2001 it was reported that the house arrest was over, but on Feb 9, 2001, police in Dalat issued a two-year house arrest order against him for "making contact with reactionaries living abroad to sabotage Vietnam, and demanding the overthrow of the socialist regime and the leadership of the Communist Party."The government's campaign culminated in Decision 07/QD, delivered on May 12, 2000, accusing him of treason according to Article 72 of Vietnam's Criminal Code. Thus far no court has issued an arrest warrant and he has not been formally charged. If tried and convicted, he could face a sentence ranging from seven years' imprisonment to the death penalty. Ha Sy Phu is said to be in poor health and suffer from "hand trembling".PEN Canada is deeply concerned about the accusation of treason towards Ha Sy Phu. We are also concerned about reports of continual harassment of Ha Sy Phu and his family. We call on the authorities to reverse Decision 07/QD and to ensure that harassment towards Ha Sy Phu and his family is ceased. http://www.pencanada.ca


Vietnam
Deux dissidents assignés à résidence dans une province du centre
PARIS, 12 fév (UPF) - Deux dissidents, Ha Si Phu et Mai Thai Linh, ont été placés en résidence surveillée à Da Lat, capitale de la province de Lam Dong, proche des régions du centre actuellement troublées par les revendication des minorités ethniques, a rapporté l'AFP. Ha Si Phu, académicien et écrivain, et Mai Thai Linh, ancien vice-président du conseil populaire (législatif) de Da Lat, ont été soumis en mai dernier à des enquêtes policières pour "trahison" après la circulation d'une "Déclaration de l'an 2000" favorable à la démocratie et aux droits de l'Homme, lancée par un Vietnamien exilé en France. Ils ont été placés en résidence surveillée pour hostilité au régime communiste, en "contact avec des réactionnaires vietnamiens exilés à l'étranger ", selon le journal officiel de la police. M. Ha Si Phu, 61 ans, docteur en biologie et ancien directeur adjoint du Centre des recherches scientifiques du Vietnam avait été condamné en 1996 à un an de prison ferme pour "avoir révélé des secrets d'Etat".
(www.presse-francophone.org)


Human Rights Watch Urges Immediate Release of Ha Si Phu For Immediate release
May 31, 2000
New York (May 31, 2000) - Human Rights Watch today called for the immediate release of Vietnamese dissident Ha Sy Phu. Police in Lam Dong province put Mr. Ha under house arrest on May 12, 2000, and threatened to charge him with treason under Article 72 of Vietnam's Criminal Code. If put on trial and convicted, Mr. Ha could face a sentence from seven years' imprisonment to the death penalty.
Vietnamese authorities apparently believe that Mr. Ha is connected to the drafters of an open appeal for greater democracy being prepared by some intellectual dissidents. Mr. Ha is a biologist and former vice-director of the Vietnamese Institute of Science in Dalat.
" Unless there is clear evidence that Mr. Ha committed criminal acts, he should be immediately released," said Mike Jendrzejczyk, Washington Director of the Asia Division of Human Rights Watch. "It is a violation of international law and the Vietnamese Constitution to detain anyone simply for the peaceful expression of his political views."
On April 28, police searched Mr. Ha's house in Dalat, Lam Dong province, and confiscated his work materials including computer, printer, and diskettes. On May 12 police returned to notify Mr. Ha of two written decisions, both signed on May 10 by Col. Nguyen Van Do, police chief of Lam Dong province. Decision 01/QD orders the house arrest of Mr. Ha and requires that he report to the Dalat police headquarters on a daily basis for interrogation. Decision 07/QD calls for Mr. Ha to be tried for treason against the nation under Article 72 of the Criminal Code. However, thus far no court has issued an arrest warrant and he has not been formally charged.
The police action took place after the authorities searched the house of another government critic, Mai Thai Linh, formerly a member of the Communist Party of Vietnam and People's Committee in Lam Dong province. In Linh's house, police found a letter from Mr. Ha and a copy of a dissent statement. Last year, when police searched the house of Hanoi dissident Nguyen Thanh Giang, they found a letter requesting Giang to gather signatures on the dissent statement, which led to Giang's arrest in March 1999.
Mr. Ha is a member of a group of intellectual dissidents in Dalat and author of various critiques of the Communist system. In December 1995 he was arrested and charged with "revealing state secrets" for being in possession of a letter from then-Prime Minister Vo Van Kiet to the Politburo, calling for political and economic reforms. Mr. Ha was imprisoned without trial until August 1996, when he was sentenced to one year in prison. After his release, he returned to his home in Dalat, where he has lived under unofficial house arrest ever since. His telephone line has been monitored and his home placed under surveillance. Security police have periodically searched his house and confiscated his computer and personal papers - twice within the last twelve months alone.
" The Vietnamese government should release all political prisoners and stop persecuting individuals for peaceful political dissent," said Jendrzejczyk.
For more information contact:
Mike Jendrzejczyk (Washington, DC):(o)+1 202-612-4341; (h)+1 301-585-5824
Jean-Paul Marthoz (Brussels): (o)+32 2-732-2009
(www.fva.org)


Media group calls for release of dissidents in Vietnam
Reuters
Web-posted: 11:04 a.m. Mar. 9, 2001
HANOI -- A Paris-based press freedom group on Friday called on communist Vietnam to release Ha Sy Phu, a writer placed under formal house arrest last month, and jailed journalist Nguyen Dinh Huy.
Reporters Sans Frontieres (Reporters Without Borders) said in a statement the harassment of dissidents and journalists contradicted Hanoi's commitments to freedom of expression, especially the International Covenant on Civil and Political Rights it ratified in 1982.
Huy was jailed for 15 years in 1995 for trying to set up an illegal opposition party to rival the ruling communists.
Phu, 61, a writer and a retired biologist who set up a magazine which was banned, was placed under house arrest in the town of Dalat in the central highlands last month, along with fellow dissident Mai Thai Linh.
Their detention came within days of widespread anti-government protests in the highlands by ethnic minority hill farmers.
Phu and Linh had faced restrictions since May 2000, when authorities accused them of making contact with overseas groups with the aim of overthrowing the communist system.
Phu was accused of betraying the country by becoming the head of an anti-government movement to which Linh, a former official of the Dalat's People's Council, was the adviser.
State-run media said the investigation against them was subsequently suspended in view of their age and because they had confessed, but it gave no reason for the formalisation of the house arrest order.
Phu spent most of 1996 in detention, including more than four months in jail, accused of revealing state secrets.
An overseas Vietnamese rights group said Phu and three other men had been found in possession of a report by then Prime Minister Vo Van Kiet outlining preparations for the key five-yearly Communist Party congress.
The next Party congress is expected in April.
(south-florida.sun-sentinel.com)


Danh sách ch» kš tham gia chi‰n
dÎch Bäo VŒ Hà Sï Phu (qua ML Lên ñÜ©ng)
1.La^m Bi'ch Huye^`n - BS Chiropractic. Sydney,
Australia - 03/06/2000 at 07:29:13 CDT
2.Dan Tran - Tho. ðiên. Toronto, Canada -
03/06/2000 at 07:49:03 CDT
3.Le van An - Chuyen vien vi tinh. Toronto,
Canada - 03/06/2000 at 08:28:51 CDT
4.Chau tran - student. Dallas, Texas - 03/06/2000
at 11:35:0
5.Nguye^~n Hoa`ng-Thanh Ta^m - Multimedia.
Melbourne, Australia - 03/06/2000 at 15:27:20 CDT
6.Tha'i Tra^`n Ngo.c Ha^n - Building Admin.
Melbourne, Australia - 03/06/2000 at 15:29:12 CDT
7.Nguye^~n Nhu+ Nguye^.n - Mechanic
Supervisor. Melbourne, Australia - 03/06/2000 at 15:30:12 CDT
8.Nguye^~n Gia Ta^'n Hu+ng - Arts Director.
Melbourne, Australia - 03/06/2000 at 15:30:39 CDT
9.Huy`nh Thi. Nga - Graphics Designer.
Melbourne, Australia - 03/06/2000 at 15:31:05 CDT
10.Bu`i Chi' Ho^`ng Sa^m - 3D Animation Artist.
Melbourne, Australia - 03/06/2000 at 15:32:23 CDT
11.Nguye^~n Thanh So'n - Nhan vien tin hoc.
Warsaw - Poland - 03/06/2000 at 16:01:03 CDT
12.Mai Nguyen - BA in economics, REALTOR.
Mississauga,Ont - 03/06/2000 at 17:28:58 CDT
13.Pha.m nam Ha` - STUDENT. Denmark -
03/06/2000 at 17:56:47 CDT
14.Dino Nguyen - student. Santa Clara , California ,
USA - 03/06/2000 at 19:05:19 CDT
15.PhamNgocThaoSuong - Graphic Design /
Student. Palo Alto , California , USA - 03/06/2000
at 19:08:40 CDT
16.Tiffany Nguyen - Student. San Francisco ,
California , USA - 03/06/2000 at 19:58:13 CDT
17.Nguye^~n Tro.ng Chi'nh - Gia'o chu+'c. New
Jersey, USA - 03/06/2000 at 21:42:23 CDT
18.Tra^`n Phu' - Ky~ su+ -die^.n. San Diego, CA,
USA - 03/06/2000 at 23:12:48 CDT
19.Tra^`n, Ti' - Software Engineer. San Diego, CA,
USA - 03/06/2000 at 23:18:41 CDT
20.Nguye^~n Thi. Bi'ch Ha(`ng - Occupational
Therapy. Melbourne, Australia - 03/06/2000 at 23:26:35 CDT
21.Tra^`n Hu+~u Ho^.i - Industrial Management.
Frankfurt am Main, Germany - 04/06/2000 at 05:54:52 CDT
22.Tra^`n Thu`y An - Nga^n ha`ng. Frankfurt am
Main - Germany - 04/06/2000 at 06:01:41 CDT
23.Ngo^ Va(n Minh - Industriekaufmann. Frankfurt
am Main - Germany - 04/06/2000 at 06:03:20 CDT
24.Tra^`n H. Ha?i - Gia'o Su+. Bruxelles - Belgium -
04/06/2000 at 06:05:46 CDT
25.Le^ Nha^'t Hie^`n - Pharmacist. Frankfurt am
Main - Germany - 04/06/2000 at 06:07:49 CDT
26.Nguye^~n Co^ng Thanh - Ky~ su+ d-ie^.n.
Sydney, Australia - 04/06/2000 at 07:13:29 CDT
27.Le^ Tro.ng Vie^.t - Kinh Te^'. Boston,
Massachusetts, Hoa Ky` - 04/06/2000 at 08:07:45 CDT
28.Nguye^~n Phu'o'ng - Công nhân. Dallas,
Texas, Hoa Ky` - 04/06/2000 at 09:28:05 CDT
29.Tra^`n Tha`nh - Tho^ng Di.ch Vie^n To`a A'n.
Toronto,Ontario.Canada - 04/06/2000 at 10:12:10 CDT
30.Tra^`n Nha^.t Nam - Sinh Vie^n DDa.i Ho.c
Montreal. Montreal,Canada - 04/06/2000 at 10:14:55 CDT
31.Nguye^~n Ngo.c Ba?o - ky~su+ die^.n toa'n.
Paris - 04/06/2000 at 10:57:49 CDT
32.Ta^'n Le^ - Sinh Vie^n. Melbourne Australia
04/06/2000 at 11:35:39 CDT
33.Thu?y Tra^`n - Tiler. Melbourne Australia -
04/06/2000 at 11:38:15 CDT
34.Tua^'n Le^ - Ho.c Sinh. Melbourne Australia
04/06/2000 at 11:41:34 CDT
35.Caroline Le - Hoc Sinh. Melbourne Australia -
04/06/2000 at 11:42:54 CDT
36.Thuy Bui - Uni student. Melbourne, Australia -
04/06/2000 at 11:43:12 CDT
37.Bao Le - Sinh Vie^n. Melbourne Australia -
04/06/2000 at 11:44:52 CDT
38.Lam Tra^`n - Sinh Vie^n. Melbourne Australia -
04/06/2000 at 11:47:07 CDT
39.Anh-Mau Tran - Hoc Sinh. Melbourne, Australia
- 04/06/2000 at 11:52:23 CDT
40.Ho Le - Student. Melbourne, Australia -
04/06/2000 at 11:57:03 CDT
41.Nguyen Thu Va^n - Management. Hoofddorp,
The Netherlands - 04/06/2000 at 14:34:50 CDT
42.Nguye^~n D-u*'c Chung - Electronics
Engineer. Birmingham, UK - 04/06/2000 at 14:36:47 CDT
43.D-inh Ngo.c Hie^?n - Group-leader.
Hoofddorp,The Netherlands - 04/06/2000 at 14:36:47 CDT
44.Nguye^~n Thi. Bi'ch Tra^m - Teaching
student in United Kingdom. Birmingham UK -
04/06/2000 at 14:39:45 CDT
45.Nguyen Vu Thuy My - Computing student @
The University of Birmingham, UK. Birmingham UK
- 04/06/2000 at 14:43:23 CDT
46.Nguye^~n The^' Anh - Software engineer.
Birmingham UK - 04/06/2000 at 14:45:06 CDT
47.Nguye^~n-tie^'n-I'ch - Naval Construction,
Ph.D., MIT, Anaheim, California, USA -
04/06/2000 at 16:36:21 CDT
48.Vu Thuy - Electronics Eng. Westminster, CA, US -
04/06/2000 at 18:07:05 CDT
49.Nguye^~n T.T. Ly - Sinh vie^n . Oslo, Na uy -
04/06/2000 at 18:11:13 CDT
50.Anthony Nguyen - Net-Work Engineer.
Cupertino , California , USA - 04/06/2000 at
18:23:17 CDT
51.Nhat Tien Do - Software Engineer. Sydney,
Australia - 04/06/2000 at 18:23:35 CDT
52.Marry Nguyen - Pharmacist. sydney, Australia -
04/06/2000 at 18:27:13 CDT
53.Lu+~ Huy`nh Lua^.n - Database Administrator.
Mississauga, ON, Gia Na~ DDa.i - 04/06/2000 at
18:41:08 CDT
54.Nguyen Khanh Katie - Student. Oklahoma-USA
- 04/06/2000 at 19:24:57 CDT
55.Tran Matthew Hien - Student. Missouri, USA -
04/06/2000 at 19:28:11 CDT
56.Kim Nguyen - Investigation Officer.
Toronto,Ontario.Canada - 04/06/2000 at 21:31:31
CDT
57.Nguyen Thanh Nhan - Accountant. Melbourne
Victoria, Australia - 04/06/2000 at 22:10:31 CDT
58.Huy`nh Ngo.c Phu+o+'c - Engineer. Houston,
TX, USA - 04/06/2000 at 22:26:26 CDT
59.Dang Nguyen - realtor. Toronto, CANADA -
04/06/2000 at 22:48:56 CDT
60.Le^ Pha.m Ma.nh Huy - Ke^/ toan/ & Nga^n
Ha`ng. Melbourne, Australia - 05/06/2000 at
00:06:20 CDT
61.Tri.nh Tu' Anh - Chemical Technician.
Vancouver, BC, Canada - 05/06/2000 at 02:09:26
CDT
62.Nguyen Thi xuan Hoa - nhà giáo.
Munich/Germany - 05/06/2000 at 02:33:50 CDT
63.Nguyen Dinh Nam - hoc sinh. Munich/Germany
- 05/06/2000 at 02:34:58 CDT
64.Nguye^~n Thanh Nguye^.t - Sinh vie^n
DDie^.n Na(ng, Thu.y DDie^?n. Thu.y DDie^?n -
05/06/2000 at 02:57:15 CDT
65.DAM NGOC VAN CHUONG - language.
Blindern university. Oslo Norway - 05/06/2000 at
03:02:17 CDT
66.Pha.m Quo^'c Hie^.p - Computer Science,
Curtin University. Perth, Australia - 05/06/2000 at
03:48:01 CDT
67.Vie^t Ha?i Nguye^~n - Engineering tech.
Beaverton, Oregon, USA - 05/06/2000 at 04:48:02
CDT
68.SHON NGUYEN - Engineering Tech, Intel Corp..
Aloha, Oregon , USA - 05/06/2000 at 04:52:40
CDT
69.N.A. Tua^'n - Ky~ Su+. Shiga Japan -
05/06/2000 at 05:09:26 CDT
70.N.A. Kiet - Ky~ Su+. Fukui Japan - 05/06/2000 at
05:12:34 CDT
71.N.V. Van - Cong Nhan. Shiga Japan - 05/06/2000
at 05:14:48 CDT
72.N.V. Non - Cong Nhan. Shiga Japan -
05/06/2000 at 05:16:51 CDT
73.N.V. Tham - Cong Nhan. Shiga Japan -
05/06/2000 at 05:18:00 CDT
74.D.B. Dai - Cong Nhan. Japan - 05/06/2000 at
05:20:25 CDT
75.N.T. Tu+ - No^.i Tro+.. Japan - 05/06/2000 at
05:24:27 CDT
76.N.T. A. D-a`o - Sinh Vie^n Nha na(m thu+'
nha^'t. Japan - 05/06/2000 at 05:27:56 CDT
77.N. A. Minh - Student. Japan - 05/06/2000 at
05:29:19 CDT
78.N. A. Quang - Student. Japan - 05/06/2000 at
05:30:31 CDT
79.N.T. Khoa - Student. Japan - 05/06/2000 at
05:31:56 CDT
80.N.T. Ho^`ng - Cong Nhan. Japan - 05/06/2000
at 05:32:48 CDT
81.H.N. Va^n - No^.i Tro+.. Japan - 05/06/2000 at
05:34:05 CDT
82.H.T.T. Va^n - No^.i Tro+.. Japan - 05/06/2000
at 05:35:02 CDT
83.N.L. So+n - Co^ng Nha^n. Japan - 05/06/2000 at
05:36:08 CDT
84.N.T. Huy - Ky~ Su+. Osaka Japan - 05/06/2000 at
05:38:00 CDT
85.N. Kho^i - Ky~ Su+. Osaka Japan - 05/06/2000 at
05:43:59 CDT
86.D.V. Tha`nh - Co^ng Nha^n. Japan -
05/06/2000 at 05:46:50 CDT
87.Nguye^~n Thi. Ngo.c Hu+o+ng - Business
Administration- Bergen- Norway - 05/06/2000 at
06:16:03 CDT
88.PHAM Duy Khanh - Ingénieur d'Informatique.
Paris - 05/06/2000 at 06:46:30 CDT
89.Dinh Ca^n - Mechanical Engineer. Mississauga,
Canada - 05/06/2000 at 06:51:40 CDT
90.Huy`nh Cu'c - Realtor. Mississauga, Canada -
05/06/2000 at 06:53:39 CDT
91.Ha` Ngo.c DDa(ng - Computer Science. Quebec
- Canada - 05/06/2000 at 06:59:54 CDT
92.Nguye^~n Vu~ To^' Uye^n - Sinh vie^n,
Medical Laboratory. Melbourne, A - 05/06/2000 at
07:06:42 CDT
93.Vu~ Tra^`n Cung - Sinh Vien Commerce ta.i
Monash University, Melbourne, Australia -
05/06/2000 at 07:20:36 CDT
94.Nguye^~n D-u+'c Thua^.n - Farmasistudent.
Oslo, Norway - 05/06/2000 at 07:39:28 CDT
95.Erik Dan Nguyen - Sinh Vie^n. Oslo- Nauy -
05/06/2000 at 07:59:15 CDT
96.Nguye^~n Vie^.t Nhie^.m - Ca'n su+. ve^\
Ho'a Cha^'t. Bergen- Nauy - 05/06/2000 at
08:01:25 CDT
97.Bu\i Vie^.t Nhie^.m - Ernæringsteknikk.
Gaustad-Nauy - 05/06/2000 at 08:03:43 CDT
98.Nguye^~n Va(n Tha`nh - Electronic
Technician. Salt Lake City, Utah, USA - 05/06/2000
at 08:32:57 CDT
99.Le^ So+n - Community worker. Toronto, Canada -
05/06/2000 at 08:34:26 CDT
100.Nguye^~n Kim Loan - Housewife. Mississauga,
Canada - 05/06/2000 at 08:37:21 CDT
101.Nguye^~n Minh Tri' - nha^n vie^n nga^n
ha`ng. Munich, Germany - 05/06/2000 at 08:37:57
CDT
102.Le^ Thi. Huye^`n - Ba'c Si~ Nha~n Khoa.
Houston, TX - USA - 05/06/2000 at 08:50:51 CDT
103.Nguye^~n Le^ Phu+o+ng Uye^n - sociology.
Oslo, Norway - 05/06/2000 at 08:56:21 CDT
104.Nguye^~n Anh Tua^'n - Mechanical Engineer.
Houston, Texas, USA - 05/06/2000 at 08:58:49
CDT
105.D-o^~ Minh D-u+'c - Gia'o du.c. Houston, TX,
USA - 05/06/2000 at 09:33:52 CDT
106.Tran CL - Accountant. Sydney, Australia -
05/06/2000 at 09:35:45 CDT
107.Nguye^~n thi. Mai - Y Khoa. Houston,TX, USA
- 05/06/2000 at 09:39:44 CDT
108.Pham Huy Han - Student. Sydney, Australia -
05/06/2000 at 09:43:22 CDT
109.Tra^`n Quang Ti'ch - D-ie^.n La.nh.
Houston,TX,USA - 05/06/2000 at 09:54:34 CDT
110.Nguye^~n D-a.i Ha?i - Ba'c Si~ Y Khoa.
Houston,TX, USA - 05/06/2000 at 09:59:31 CDT
111.Ho Khoa - Sinh Vie^n . MA, US - 05/06/2000 at
10:30:30 CDT
112.Le^ Thi. Ha?o - Sinh vie^n EE-CE, Marquette
Uni. Milwaukee, WI-US - 05/06/2000 at 11:00:50
CDT
113.Tony Nguyen - Laws Student,York Univerity.
Mississauga, Canada - 05/06/2000 at 11:07:34
CDT
114.Ngo^ Gia Kho^i - Technician. Houston, Texas -
05/06/2000 at 11:09:49 CDT
115.Pha.m Tru'o'ng Long - Nghien cuu chinh tri.
Frankfurt - Germany - 05/06/2000 at 11:15:12 CDT
116.DDinh Tie^'n Du~ng - Accountant. Houston,
Texas - USA - 05/06/2000 at 11:16:16 CDT
117.Nguye^~n DDo^~ Hoa`ng - software engineer
- Ottawa, ti?nh Ontario, Canada - 05/06/2000 at
11:47:43 CDT
118.Pha.m Si~ Vie^.t - Tru+o+?ng ban Pha't thanh
D-a`i "Tie^'ng Nu+o+'c To^i" ta.i Thu? d-o^ Oslo ,
Vu+o+ng quo^'c Na Uy. Oslo - Na Uy -
05/06/2000 at 12:18:22 CDT
119.Pha.m Si~ Uye^n Ha` - Ho.c Sinh. Oslo - Na
Uy - 05/06/2000 at 12:21:59 CDT
120.Joe Trung Vo - Process Engineer, Alcon Labs..
Tustin, California - 05/06/2000 at 13:08:24 CDT
121.Nguyen Phuoc Duy - Transportation. San
Diego, California - 05/06/2000 at 13:09:24 CDT
122.Jason C. Piecuch - Development Engineer. San
Jose, California USA - 05/06/2000 at 14:02:45
CDT
123.Andy Trinh - Welder. Burnaby, BC, Canada -
05/06/2000 at 14:19:11 CDT
124.Nguye^~n Ngo.c Can - informaticien. Paris
FRANCE - 05/06/2000 at 14:52:33 CDT
125.Tru*o*ng Minh Lua^.n - Computer Science.
Seattle, WA, USA - 05/06/2000 at 15:07:30 CDT
126.Le^ Quang Hie^?n - Engineer. Houston, Tx.
USA - 05/06/2000 at 15:39:19 CDT
127.Maria Nguyen - Software Engineer. Miami,
Florida - 05/06/2000 at 16:16:56 CDT
128.Truong M. Hu`ng - SSI-Facilitator. Seattle, WA -
05/06/2000 at 16:31:42 CDT
129.Vu The Hung - Financial Advisor. San Jose, CA.,
USA - 05/06/2000 at 16:48:56 CDT
130.Hoa`ng D-u+'c Phu+o+ng - Khoa ho.c gia ve^`
Va^.t Ly',Gia'o su+ho^'i hu+u. 92110 CLICHY
(FRANCE) - 05/06/2000 at 16:50:25 CDT
131.Vu~ Phu+o+ng Ha` - Software Engineer.
Ventura, CA USA - 05/06/2000 at 19:08:50 CDT
132.Huy Nguyen - Sinh Vien DDai Hoc. St. Paul,
MN, USA - 05/06/2000 at 19:29:55 CDT
133.Viet Le - Marketing. Santa Ana - 05/06/2000 at
19:48:39 CDT
134.Nguye^~n DDa(ng Tua^'n - Computer
Consultant. Palmer, Pennsylvania, USA -
05/06/2000 at 20:07:53 CDT
135.Nguyen Do The Huy - Mechanical Engineering.
Franklin, OH USA - 05/06/2000 at 20:41:20 CDT
136.Dana Pham - Student . Sunnyvale , CA . - U.S.A -
05/06/2000 at 20:48:32 CDT
137.Crystal Phi - Dentist. Houston, Texas, USA -
05/06/2000 at 21:13:59 CDT
138.Nguye^~n Va(n Lu - Computer System.
Adelaide Australia - 05/06/2000 at 21:24:26 CDT
139.Jimmy Le - Sinh Vie^n. Adelaide Australia -
05/06/2000 at 21:25:36 CDT
140.KimThoa Nguyen - Manufacturing
Engineer/Planner. 1112 S. Meade Ave, Fullerton,
CA 92833 USA - 05/06/2000 at 21:36:40 CDT
141.Pha.m Huy Cu+o+`ng - Chemical Engineer.
Houston, Texas, USA - 05/06/2000 at 21:54:39
CDT
142.D-a`m Cha^u Ha` - Env. Specialist. Houston,
Texas, USA - 05/06/2000 at 21:59:51 CDT
143.Hai Lu'a - Political Science. Canberra - Australia -
05/06/2000 at 22:37:44 CDT
144.DDa(.ng Tie^'n Du~ng - Co^ng Chu+'c.
Tha`nh pho^' Bergen, NORWAY - 05/06/2000 at
22:42:04 CDT
145.Nguye^~n Thu.y Vy - Sinh vie^n. Krefeld,
Germany - 05/06/2000 at 23:27:15 CDT
146.Nguyen Thanh Van - co^ng nha^n. Krefeld,
Germany - 05/06/2000 at 23:29:36 CDT
147.Kha Y Xe - Executive Director, VAT Toronto,
Canada. Toronto, Canada - 06/06/2000 at
00:15:19 CDT
148.Nguye^?n Thi. Xuye^'n Trinh - Accountant,
Jones New York, Toronto. Brampton, Ontario,
Canada - 06/06/2000 at 00:26:22 CDT
149.Nguye^~n D-i`nh Phu+o+ng - Sinh vie^n
Toa'n. Melbourne, Australia - 06/06/2000 at
01:42:19 CDT
150.Tru+o+ng Minh D-u+'c - LMVNTD. Brisbane,
Australia - 06/06/2000 at 02:36:35 CDT
151.Ngo Van Tuan - Tien si Chinh tri hoc, Vien Bang
Giao Quoc Te Hoa Lan . Geerestein 84, 2403 PD
Alphen a/d Rijn, Nederland - 06/06/2000 at
02:56:30 CDT
152.Nguye^~n Le^ Phu*o*ng Tha?o - Ly' ho'a.
Oslo, NORWAY - 06/06/2000 at 03:03:24 CDT
153.Bu`i DDu+'c Ma^~n - software designer.
Vancouver Canada - 06/06/2000 at 10:16:36 CDT
154.Pham Bach Lan - Homeworker. Vancouver
Canada - 06/06/2000 at 10:58:12 CDT
155.Allen Trinh - Sr. Staff Engineer. San Diego,
California, USA - 06/06/2000 at 11:12:03 CDT
156.Chu Chi'nh D-a.o - Printing production
manager. melbourne, Australia - 06/06/2000 at
11:22:38 CDT
157.Pha.m Quang Tuye^'n - Programer. Renton,
Washington - 06/06/2000 at 11:28:46 CDT
158.Nguyen H. T. DDoan - programmer. Toronto,
Canada - 06/06/2000 at 12:26:07 CDT
159.Thuy Nguyen - Sinh vie^n. Springfield, VA -
06/06/2000 at 13:16:59 CDT
160.Nguyen Anh - software programmer. springfield,
va - 06/06/2000 at 13:21:23 CDT
161.Hu`ng Cao - System Admin.. Falls Church,
Virginia, USA - 06/06/2000 at 13:36:07 CDT
162.Vu~- ngo.c - Linh - Senior Database
Administrator. Redwood Shores California USA -
06/06/2000 at 14:08:42 CDT
163.truong van hanh - retraité. Evry France -
06/06/2000 at 14:13:15 CDT
164.nguyen manh hung - electricien maintenance.
Evry France - 06/06/2000 at 14:14:51 CDT
165.Le thanh tu - cong nhan. Evry France -
06/06/2000 at 14:16:41 CDT
166.Le^ Thu Ha(ng` - Database, Computer. Virginia -
U.S.A. - 06/06/2000 at 14:39:40 CDT
167.Chu That - Ky~ Su+. Virginia, USA - 06/06/2000
at 14:43:27 CDT
168.Hoang Dinh Tien - Network Administrator.
Austin, TX - USA - 06/06/2000 at 14:45:09 CDT
169.Pha.m Ngo.c Ta^m - Unix System adminitrator.
Houston, Texas - USA - 06/06/2000 at 15:11:06
CDT
170.Nguyen Thanh Truc' - Programmer. Seattle, WA
- 06/06/2000 at 15:23:38 CDT
171.Linda Tran - Student. Santa Clara , CA . U-S-A -
06/06/2000 at 15:36:22 CDT
172.P-T-Thuy-Linh - cong nhan. denmark -
06/06/2000 at 16:10:57 CDT
173.Huynh Thi. Thanh Nhan - du+o+.c sy~.
Gelsenkirchen-Germany - 06/06/2000 at 16:19:32
CDT
174.Nguyen Thua Tin - tho+. ddie .n.
Gelsenkirchen- Germany - 06/06/2000 at 16:22:32
CDT
175.Tua^'n Hoa`ng - Network Engineer, BART.
Oakland, California USA - 06/06/2000 at 16:55:21
CDT
176.Nguye^~n Ngo.c Anh - electronic. Germany
06/06/2000 at 16:56:47 CDT
177.Tra^`n Xua^n Nhu*.t - Database Administrator.
San Francisco, CA - 06/06/2000 at 17:00:42 CDT
178.Ngo Xuan Hung - Engineer. San Jose, California -
06/06/2000 at 17:15:39 CDT
179.Nguye^~n Hoa`ng - SW Engineer, San Jose, CA
95121 - 06/06/2000 at 17:31:51 CDT
180.To^n Tha^'t Dzie^n - Gia'o su), . Garden
Grove, Calif., US - 06/06/2000 at 17:34:55 CDT
181.Nguye^~n Hu+~u - Principal Engineer. San Jose,
California, USA - 06/06/2000 at 18:25:00 CDT
182.Nguyen Quang Dong - Soft. Engineer.
Westminster,CA - 06/06/2000 at 19:00:25 CDT
183.Nguyen ddai quan - IS. Poertland,Oregon -
06/06/2000 at 19:30:00 CDT
184.Cao Bi'ch Giang - DDie^.n Toa'n, Hoa Ky`.
Clearwater, Florida - 07/06/2000 at 01:30:32 CDT
185.Tra^`n Ngo.c Die^.u Thanh - Ba'c Si~ Nha~n
Khoa. San Jose, CA - USA - 07/06/2000 at
01:37:41 CDT
186.Son Le - Network Admin. Fort Wayne, Indiana,
U.S.A - 07/06/2000 at 01:49:08 CDT
187.Lu+~ Huy`nh Long - Hu+u Tri'. Totonto ON,
Gia Na~ DDa.i - 07/06/2000 at 02:12:19 CDT
188.Nguyen Thanh Du~ng - Quality Management.
Epinay sur orge/France - 07/06/2000 at 02:12:57
CDT
189.Nguyen Phi Hung - Huu Tri. Evry/france -
07/06/2000 at 02:15:04 CDT
190.Nguye^~n Thi. M. Hoa - Accounting analyst.
Mississauga ON, Canada - 07/06/2000 at 02:21:30
CDT
191.Nguye^~n Va(n DDie^.u -
Painting/Decorating. Philadelphia USA -
07/06/2000 at 04:51:38 CDT
192.Nguye^~n T. Tu+ - No^.i tro+.. Philadelphia
-USA - 07/06/2000 at 04:57:43 CDT
193.Nguye^~n Ngo.c My~ Danh - Event
Coordinator. Virginia USA - 07/06/2000 at
05:02:34 CDT
194.NGYUE^~N THANH TU`NG - kinh danh (nha`
ha`ng ) ta.i Svendborg . DANMARK - 07/06/2000 at
06:17:52 CDT
195.nguyen,minh - System Admin. Germany -
07/06/2000 at 06:20:17 CDT
196.Tra^`n T. Hoa - Telecommunication Engineer.
California, USA - 07/06/2000 at 07:14:56 CDT
197.Le^ Y. N. Phu+o+ng - University Student.
Houston, Texas. USA - 07/06/2000 at 07:21:12
CDT
198.Nguye^~n Tha`nh Danh - Software Engineer.
Ottawa, Ontario, Canada - 07/06/2000 at 09:20:18
CDT
199.Bui Quang Huy - Chuyen vien co+ -die^.n.
Midway City CA. USA - 07/06/2000 at 09:25:01
CDT
200.Nguye^~n Va(n Lo^.c - Doanh Nha^n. San
Diego, California, USA - 07/06/2000 at 09:26:31
CDT
201.Le^ Thi. Ba?y - Thu+o+ng Ma.i. San Diego, CA,
USA - 07/06/2000 at 09:28:47 CDT
202.Phan To^' Quye^n - Y Ta' (RN) ta.i The Ottawa
Hospital. tha`nh pho^' Ottawa, ti?nh Ontario,
Canada - 07/06/2000 at 09:43:41 CDT
203.Pha.m Long - System Engineer. San Jose -
07/06/2000 at 10:09:55 CDT
204.Nguye^~n Mai - Electronic QA. San Jose -
07/06/2000 at 10:13:02 CDT
205.Trinh Vinh - Businees . Toronto, Ont. Canada -
07/06/2000 at 10:13:27 CDT
206.Nguye^~n Thuy Loan - Accounting. Redwood
City - 07/06/2000 at 10:16:53 CDT
207.Nguye^~n The^' -Da.t - Process Designer,
Texas Instruments. Chicago, IL USA - 07/06/2000 at
10:18:55 CDT
208.Nguye^~n H. Nguye^n - Chu? bu't ba'o
Nha^n Ba?n, Houston, Texas, Hoa Ky`. Houston,
Texas, Hoa Ky` - 07/06/2000 at 10:27:16 CDT
209.Le^Thie^.u Lu+o+ng - ky~ su+. Walldorf,
Germany - 07/06/2000 at 10:30:04 CDT
210.Tuan Do - Hardware Quality Engineer. Boston,
Mass. USA - 07/06/2000 at 10:38:12 CDT
211.John C. Nguye^~n, Ph. D. - Qua?n Tri. Kinh
Doanh. Stockton, CA, USA - 07/06/2000 at
10:56:19 CDT
212.Anna C. Nguye^~n - Student, UCLA. Stockton,
CA, USA - 07/06/2000 at 11:06:27 CDT
213.Mary Q. Nguye^~n - Student, San Diego
University. Stockton, CA, USA - 07/06/2000 at
11:06:57 CDT
214.TRAN Francois - A'i Hu+~u Ngu+o+`i Viê.t
vu`ng Limousin. Limoges -(Pha'p) - 07/06/2000 at
11:10:44 CDT
215.Trâ`n Thi. Lan - .. St. Yrieix-la-Perche , Haute
Vienne ( Pha'p ) - 07/06/2000 at 11:11:22 CDT
216.Trâ`n Thi. Hô`ng - .. St. Yrieix-la-Perche , Haute
Vienne ( Pha'p ) - 07/06/2000 at 11:12:09 CDT
217.TRAN Pierre-Marie - Ky~ su+ d-iê.n toa'n.
Grenoble ( Phap) - 07/06/2000 at 11:13:11 CDT
218.TRAN Jean-Paul - Ky~ su+ ho'a ho.c. Poitiers (
Pha'p) - 07/06/2000 at 11:13:45 CDT
219.TRAN Anne - Ky~ su+ ky? thuâ.t kinh doanh my~
phâ?m. Paris (Pha'p) - 07/06/2000 at 11:14:16
CDT
220.Ta. Trung Hie^'u (Ho^.i Chuye^n Gia
Vie^.t Nam - Pha^n ho^.i Ho`a Lan) - Ky~
Su+ ho'a (ing). Spijkenisse, Netherlands -
07/06/2000 at 11:15:15 CDT
221.Vu~ Minh Ngo.c - Administrator. Vancouver
Canada - 07/06/2000 at 11:27:37 CDT
222.Ngo^ Tro.ng DDu+'c - Ky~ Su+, Qua?n Ly' Ky~
Thua^.t. San Jose, CA - USA - 07/06/2000 at
11:38:21 CDT
223.Duong Thi Duyen - Accountant. San Jose,
California, USA - 07/06/2000 at 11:44:40 CDT
224.Tra^`n Hu+~u Nha^n - Software Engineer. San
Jose, California, USA - 07/06/2000 at 11:51:41
CDT
225.Nguye^n Ho^-ng - babysitting. sandiego/ca -
07/06/2000 at 12:11:26 CDT
226.Le An Son - Network Administrator. Fort Wayne,
Indiana, U.S.A - 07/06/2000 at 12:21:56 CDT
227.Nguye^~n Ngo.c Tru+o+`ng - Pressman.
Elizabethtown , PA , 17022 , USA - 07/06/2000 at
12:38:05 CDT
228.Dda(.ng t. Ngo.c Ha^n - Medical Specialist.
Houston, Texas, USA - 07/06/2000 at 13:14:59
CDT
229.Tra^`n DDi`nh So+n - Nghie^n Cu+'u Toa'n
Ho.c ta.i UCL London. London - Anh Quo^'c -
07/06/2000 at 13:29:19 CDT
230.Tra^`n Va(n DDo+n - Hu+u Tri'. Manchester -
Anh Quo^'c - 07/06/2000 at 13:31:17 CDT
231.Maria Tu - Engineer. USA - 07/06/2000 at
13:37:52 CDT
232.Denise Nguyen - Software Engineer. San Jose,
California - 07/06/2000 at 14:11:27 CDT
233.Tra^`n Va(n Vinh - Lie^n Minh Vie^.t Nam
Tu+. Do/Ho`a Lan. Lisse The Netherlands -
07/06/2000 at 14:35:17 CDT
234.Nguye^~n D-u+'c Tho. - co^ng nha^n.
Oslo,Nauy - 07/06/2000 at 15:30:05 CDT
235.Trinh Van Tu - Driver instructor. Toronto , Ont.
Canada - 07/06/2000 at 15:36:49 CDT
236.Nguye^~n thi. thanh Va^n - Tin ho.c. Paris -
Pha'p - 07/06/2000 at 16:10:07 CDT
237.Nguye^~n DDu+'c Lie^.u - Elektrotechnik
Ing.. Uetersen-Germany - 07/06/2000 at 16:15:41
CDT
238.Tony Nguyen - Computer Network, California,
USA. California, USA - 07/06/2000 at 16:34:33
CDT
239.Du+o+ng Quy' Thu+o+?ng - Software
Designer. Kanata ON Canada - 07/06/2000 at
17:06:15 CDT
240.Nguye^~n Tie^'ng - Byggeteniker. Copenhagen,
Danmark - 07/06/2000 at 17:06:46 CDT
241.Du+o+ng Minh Lan - Electronic Process
Planner. Kanata, ON, Canada - 07/06/2000 at
17:14:57 CDT
242.Nguye^~n Trung Giang - Civil Service. Leeds,
United Kingdom - 07/06/2000 at 17:23:45 CDT
243.Nguye^~n Cha^u Tu`ng - Co^ng Nha^n.
Ulsholtvn.14 1053 Oslo - Norway - 07/06/2000 at
17:24:51 CDT
244.Nguye^~n Ma.nh Phu' - Thu+ ky'. 3087
Woodmont dr San Jose CA95118 USA -
07/06/2000 at 17:32:33 CDT
245.Le^ Thie^.n - Sinh Vien. Chicago ,USA -
07/06/2000 at 17:58:54 CDT
246.Pha.m Mai Hu+o+ng - Xa~ ho^.i va` kha?o
co^? ho.c, hie^.n d-ang theo nga`nh ke^' toa'n.
1809 Lake bend Dr, Sugarland Tx 77478 USA -
07/06/2000 at 18:17:24 CDT
247.Nguyen va(n Loi - Bachelor of Math,UNF.
Jax,Florida, USA - 07/06/2000 at 18:39:23 CDT
248.Nguye^~n va(n Lo+.i - Bachelor of Math, UNF.
Jax, Florida, USA - 07/06/2000 at 18:44:28 CDT
249.Ho Ngoc Bao - Building Constructor, CA, USA.
Westminster, Ca, USA - 07/06/2000 at 19:21:20
CDT
250.Ho T Kim Phuong - Noi Tro. Westminster, Ca,
USA - 07/06/2000 at 19:22:49 CDT
251.Vu Ha - Electronics Engineer. Westminster, Ca,
USA - 07/06/2000 at 19:23:48 CDT
252.Hung V Tran - Electonics Eng.. Westminster. Ca,
USA - 07/06/2000 at 19:24:34 CDT
253.Ngo^ Hoa`ng Ngo.c - Field Operation Manager
Plumbing Inc. San Jose, California, U.S.A -
07/06/2000 at 19:35:47 CDT
254.Nguye^~n La('m - RN-BSN Clinical Nurse. San
Jose, California, U.S.A - 07/06/2000 at 19:40:07
CDT
255.Tra^`n Bu+?u Ha.nh - nha` tho+. Denver
Colorado USA - 07/06/2000 at 20:08:25 CDT
256.Nguye^~n Du~ng - Technician. San Jose,
California, U.S.A - 07/06/2000 at 20:14:11 CDT
257.Tam Nguyen, RPH - Pharmacist. San Jose,
California, U.S.A - 07/06/2000 at 20:16:54 CDT
258.Diane Do - Packaging Engineer. San Jose,
California, U.S.A - 07/06/2000 at 20:23:58 CDT
259.Tran Dinh Van Anh - Bussiness.
Sacramento,California, USA - 07/06/2000 at
21:05:23 CDT
260.Hong D. Nguyen - Data Mgnt. Coordinator. San
Jose, California, USA - 07/06/2000 at 21:10:30
CDT
261.D-o^? Phu+o+'c Ta`i - Technician Engineer.
San Jose, California, U.S.A - 07/06/2000 at
21:14:25 CDT
262.DIE^.P KIM LO*.I - SENIOR LAB TECHICIAN /
SHELL CHEMICAL / CALIFORNIA / USA.
MARTINEZ-CA-USA - 07/06/2000 at 21:14:57 CDT
263.Tran DDi`nh DDa.i - Software Engineer. Dallas,
Taxas, USA - 07/06/2000 at 21:17:31 CDT
264.Ddo^~ Thi. Va^n Anh - Education - Uni.
Student. Houston, Texas - USA - 07/06/2000 at
21:23:40 CDT
265.Nguyen Thi Huu - No^.i Tro+.. San Jose, CA,
USA - 07/06/2000 at 21:23:47 CDT
266.Thanh Xua^n Nguye^~n - Business. San Jose,
California, U.S.A - 07/06/2000 at 21:26:49 CDT
267.Tra^`n Va(n Qua^n - LMVNTD - Sacramento -
USA. Sacramento - USA - 07/06/2000 at 21:30:58
CDT
268.Nguyen Phuong - Electronics. Syracuse, New
York, USA - 07/06/2000 at 21:39:58 CDT
269.Van Duong - Mail Deliver. Springfield, Virginia,
USA - 07/06/2000 at 21:44:39 CDT
270.TRAN VAN PHUOC - BUSSINESS. Dallas/
Taxas, U.S.A. - 07/06/2000 at 21:48:29 CDT
271.Phaïm Höõu Theá - Mechanical Design
Engineer. Houston, Texas - 07/06/2000 at 22:03:14
CDT
272.PHA.M HOA`NG SO+N - ELECTRONIC. SAN
JOSE , CALIFORNIA USA . - 07/06/2000 at
22:40:20 CDT
273.DDo^~ DDa(ng Giao - Ky~ su+ co+ khi'.
Houston, Texas USA - 07/06/2000 at 22:47:18
CDT
274.Nguye^~n X. Tru+o+`ng - Business. San Jose,
CA/ U.S.A - 07/06/2000 at 22:47:49 CDT
275.Truong Thi Oanh - Nurse. Springfield, VA/
U.S.A. - 07/06/2000 at 22:55:45 CDT
276.BUU NGUYEN - Ky~ Su+ Ho'a Ho.c. Santa
Clara, CA //// USA - 07/06/2000 at 22:58:56 CDT
277.Tra^`n Duy Chi'nh - Software Developer.
Toronto, Canada - 07/06/2000 at 23:35:28 CDT
278.Vo Ngoc Thanh - Computer Science. Atlanta -
Georgia - 07/06/2000 at 23:36:22 CDT
279.Lu+o+ng Tha`nh - Supervisor. San Diego, CA.
USA - 08/06/2000 at 00:03:05 CDT
280.Nguye^~n thi Thua^.t - Hu+u
Tri'.Toronto.Canada. Toronto.Canada - 08/06/2000
at 01:43:05 CDT
281.Lu+u duc Tie^'n - Ba'n Ha`ng A(n. -
08/06/2000 at 01:45:36 CDT
282.Lu+u Tie^'n - Ba'n Ha`ng . Toronto .Canada -
08/06/2000 at 01:47:07 CDT
283.Ta My - Co^ng Nha^n. Toronto .Canada -
08/06/2000 at 01:49:03 CDT
284.LUU LOC - electronics tech.. sandiego,CA.92115
- 08/06/2000 at 01:58:58 CDT
285.Nguye^~n Ngo.c Danh - Ky~ su+. Paris, France
- 08/06/2000 at 03:54:41 CDT
286.Le^Thi. Lan Hu+o+ng - Du+o+.c Si~. Paris -
France - 08/06/2000 at 03:57:01 CDT
287.Tra^`n Thu Dung - Commercial Information
Technology & Ngân Hàng UBS, Thu.y Si~. Bad
Bellingen, Ddu*'c Quô'c - 08/06/2000 at 04:21:03
CDT
288.Nguye^~n D-o^~ Thanh Quang - Mechanical
Engineer. Brisbane, Australia - 08/06/2000 at
04:54:47 CDT
289.Tru´c Huy`nh - M.Sc., Ph.d.-stud. Aalborg
University, Denmark - 08/06/2000 at 05:12:09
CDT
290.Mai Ly - Realtor. Mississauga, Canada -
08/06/2000 at 05:44:39 CDT
291.Binh Nguuyen - Engineering. Orange, Florida,
USA - 08/06/2000 at 06:06:59 CDT
292.Tra^`n Cao Hoa`i - Business. Perth, WA,
AUSTRALIA - 08/06/2000 at 07:35:54 CDT
293.Tra^`n My~ D-ie^.p - Shop Owner. Perth,WA,
AUSTRALIA - 08/06/2000 at 07:37:43 CDT
294.Nguye^~n Hoa`i Thu - Barber. Falls Church,
Virginia - 08/06/2000 at 07:42:22 CDT
295.Phan Thi. Thu Huong, - International Studies,
Stringer of SBS radio. Adelaide, Australia -
08/06/2000 at 07:43:07 CDT
296.Phan Va(n Hu+ng - Project Manager. Adelaide,
Australia - 08/06/2000 at 07:47:01 CDT
297.Phan Va(n Nha^n - Ho.c sinh. Adelaide,
Australia - 08/06/2000 at 07:50:05 CDT
298.Phan Va(n Trang - student. adelaide, Australia -
08/06/2000 at 07:51:33 CDT
299.Nguye^~n Thi. Hie^.p - Retired. Adelaide,
Australia - 08/06/2000 at 07:54:28 CDT
300.Nguyen thi Tran Chau - programmer. Ottawa,
Canada - 08/06/2000 at 08:50:25 CDT
301.Nguye^~n Thanh Ha` - Accounting.
Melbourne, Australia - 08/06/2000 at 08:55:36
CDT
302.Vo~ Ho^`ng - Community Worker. Australia -
08/06/2000 at 09:39:44 CDT
303.Vo~ Thanh Minh - Student. Melbourne,
Australia - 08/06/2000 at 09:41:07 CDT
304.Lu'u Phu'/'oc Thie^.n - Ky? Su) nhu lie6.u.
Tracy, California - 08/06/2000 at 09:42:16 CDT
305.Tra^`n Trung Hie^'u - Engineering. Western
Australia - 08/06/2000 at 10:04:06 CDT
306.Nguyen thanh - cong nhan. Evry /france -
08/06/2000 at 10:04:20 CDT
307.Ta. Hoa`ng Quo^'c Hu+ng - Nhu lie^.u
Vie^~n tho^ng. Seattle, WA USA - 08/06/2000 at
10:10:55 CDT
308.Nguye^~n Doa~n Thanh -
LMVNTD/Queensland. Queensland - AUS -
08/06/2000 at 10:21:24 CDT
309.Nguye^~n Bi`nh - Student/Brisbane.
Queensland-AUS - 08/06/2000 at 10:28:45 CDT
310.Tru+o+ng Quang Ho`a - Copier Technician.
Westminster, CA. USA - 08/06/2000 at 10:57:45
CDT
311.Nguye^~n Vu~ - student. Melbourne, Australia -
08/06/2000 at 11:01:22 CDT
312.Tran Bao Ngoc - Business. Santa Ana, California,
USA - 08/06/2000 at 11:01:29 CDT
313.Thu?y Q. Le^, B. S. - Computer Technician. Elk
Grove, Ca, USA - 08/06/2000 at 11:10:53 CDT
314.Victor C. Tra^`n, B. S. - Owner, Nails Salon.
Sacramento, Ca., USA - 08/06/2000 at 11:14:22
CDT
315.Le^ Kha? Toa`n - Student. Melbourne -
08/06/2000 at 11:23:15 CDT
316.Tua^'n Nguye^~n - Co^ng Nha^n. Melbourne
-Australia - 08/06/2000 at 11:26:07 CDT
317.Nguye^~n Tha'i Ho+.p - Ky~ Su+ Ddie^.n
Tu+?. Austin, Texas, USA - 08/06/2000 at 11:29:37
CDT
318.Nguye^~n Thanh So+n - Student in Political
sience. Melbourne, Australia - 08/06/2000 at
11:34:40 CDT
319.Huy`nh Quo^'c Bi`nh - Mechanical Designer-
Fab Design Engineering, Hewlett-Packard. Oregon,
USA - 08/06/2000 at 11:39:24 CDT
320.DOAN VAN KHANH - Nha` gia'o. Houston, TX.
USA - 08/06/2000 at 11:47:22 CDT
321.Pha.m A'nh Linh - Nha^n Vie^n Xa~ Ho^.i.
Sydney, Australia - 08/06/2000 at 11:49:47 CDT
322.Nguye^~n va(n Cu+. - .. Liège. Belgique -
08/06/2000 at 11:51:45 CDT
323.Tony nguye^~n - computer science. san jose,
california, usa - 08/06/2000 at 12:32:54 CDT
324.Pha.m Va(n Tha`nh - Mechanical Engineer.
Houston, TX , USA - 08/06/2000 at 13:25:31 CDT
325.thong Pham - computer engineer. 9050 Cade Ter
, San Diego, CA 92126 - 08/06/2000 at 13:32:22
CDT
326.Cha^u Kim Kha'nh - Software Engineer. Austin,
TX, USA - 08/06/2000 at 13:33:17 CDT
327.Le^ Thi. Phu+o+ng Chi - Software Engineer.
Ottawa, Ontario, Canada - 08/06/2000 at 13:36:11
CDT
328.Nguye^~n Phu+o+ng Y' - Sinh vie^n. Ottawa,
Canada - 08/06/2000 at 13:48:25 CDT
329.Phan Bi'ch Ha` - Cu+? Nha^n Va(n Khoa. San
Jose', Ca. USA - 08/06/2000 at 14:16:34 CDT
330.Le Quang Toan - Ky~ Su+.
Copenhagen,Denmark - 08/06/2000 at 14:18:22
CDT
331.Le^ Hoa`ng Ha` - Co^ng Nha^n. Boston,
Massachusetts USA - 08/06/2000 at 14:18:38 CDT
332.Pham Hue Anh - No^.i Tro+.. Copenhagen,
Denmark - 08/06/2000 at 14:31:08 CDT
333.Ngo^ T. Tuye^'t Hoa - Thu+ ky'. Antony -
FRANCE - 08/06/2000 at 14:35:36 CDT
334.Lam Sivan - Biochemist. Massachusetts, USA -
08/06/2000 at 14:39:37 CDT
335.Le Ngoc Han - Student. Denmark - 08/06/2000
at 14:56:25 CDT
336.Nguye^~n Ta^'n Lo^.c - GUI Progr. -
Forschung zentrum informatik . Karlsruhe - Germany
- 08/06/2000 at 15:11:24 CDT
337.Le Van Thanh - Software Engineer. San Jose, CA,
USA - 08/06/2000 at 16:00:54 CDT
338.Pham Ngoc Hong Dao - Duoc Si. San Jose, CA,
USA - 08/06/2000 at 16:02:15 CDT
339.Nguye^~n va(n Lo+.i - BA Mathematics.
Jacksonville ,Florida, USA - 08/06/2000 at
16:12:36 CDT
340.Minh Nguyen - Student. Jacksonville, FL. USA -
08/06/2000 at 16:17:40 CDT
341.DDa`m Trung Thao - hu+u tr'i. Dallas, TX, USA
- 08/06/2000 at 16:25:35 CDT
342.Maria Kim Thuy - Thuong Gia. Hermanngt. 12
0190 Oslo Norway - 08/06/2000 at 16:47:04 CDT
343.Nguyen Thi My Thanh - Hos Sinh. Ulsholtvn.
14 1053 Oslo - Norway - 08/06/2000 at 16:49:35
CDT
344.Hoa`ng Kim Dung - Hu+u Tri'. Falls Church,
Virginia - 08/06/2000 at 17:12:31 CDT
345.Pha.m Vie^.t Cu+o+`ng - Business IT.
Birmingham, England - 08/06/2000 at 17:13:54
CDT
346.Tai Nguyen - Eletronics. San Jose, CA, U.S.A. -
08/06/2000 at 18:00:20 CDT
347.Nguye^~n Thi, Phu+o+'c - Business Owner.
Dallas, Taxas, U.S.A. - 08/06/2000 at 18:03:42
CDT
348.KIM DUNG TRAN - Fashion Designer. Atlanta,
Georgia, USA - 08/06/2000 at 18:05:57 CDT
349.Le6 Thanh Tu2ng - Publisher. 14541
Brookhurst st., c8 Westminster, California, USA -
08/06/2000 at 19:04:30 CDT
350.D-oa`n Tu' Duy - Physician Assistant Student.
Long Beach, California, USA - 08/06/2000 at
19:13:38 CDT
351.Ngo^ DDu+'c Tha('ng - Electrical Engineer. Il,
Hoa ky` - 08/06/2000 at 19:17:07 CDT
352.Tri.nh D-o^~ To^n Vinh - Dipl. Soz.päd. .
Neustadt, Germany - 08/06/2000 at 19:43:29 CDT
353.Tru+o+ng Thi. Ngo.c Ho`a - Dipl. Soz.päd. .
Neustadt, Germany - 08/06/2000 at 19:43:43 CDT
354.Tri.nh D-o^~ Quy`nh Tra^m - Thu+ ky' A^u
Cha^u. Speyer, Germany - 08/06/2000 at 19:44:12
CDT
355.Tri.nh Dzuy Linh - ho.c sinh. Speyer, Germany -
08/06/2000 at 19:44:28 CDT
356.D-o^~ Thi. Lan - gia'o vie^n. Speyer, Germany -
08/06/2000 at 19:44:44 CDT
357.Tri.nh D-o^ng Pha - .. Speyer, Germany -
08/06/2000 at 19:45:01 CDT
358.Tri.nh D-o^~ To^n Va(n - tho+. tie^.n. Speyer,
Germany - 08/06/2000 at 19:45:19 CDT
359.Tri.nh D-o^~ Tu' Uye^n - y ta'. Speyer,
Germany - 08/06/2000 at 19:45:37 CDT
360.Le^ Thanh Nha`n - ky~ su+ d-ie^.n. Speyer,
Germany - 08/06/2000 at 19:45:53 CDT
361.Tra^`n va(n Ca'c - Lie^n Minh Vie^.t Nam Tu+.
Do. D-u+'c Quo^'c - 08/06/2000 at 19:46:42 CDT
362.Hoa`ng Thu'y Phu+o+.ng - .. Pha'p -
08/06/2000 at 19:47:09 CDT
363.Nguye^~n Cao Phu+o+ng - .. Limay, France -
08/06/2000 at 19:47:43 CDT
364.Ho^.i Phu. Nu+~ Vie^.t Nam Tu+. Do ta.i
DDu+'c - .. Gelsenkirchen - Germany -
08/06/2000 at 19:48:15 CDT
365.Nguye^~n Thu+`a Ti'n - tho+. ddie^.n.
Gelsenkirchen - Germany - 08/06/2000 at 19:49:22
CDT
366.Nguye^~n Huy`nh Thanh Giang - sinh vie^n
dda.i ho.c UCLA . LA, CA, USA - 08/06/2000 at
19:50:05 CDT
367.Nguye^~n Tri' Minh - sinh vie^n dda.i ho.c
Berkeley. CA, USA - 08/06/2000 at 19:50:24 CDT
368.Ma^y Lan - Truye^`n Tho^ng. 1370 Tully Rd.
#508 San Jose, California - 08/06/2000 at 19:52:08
CDT
369.huynh thanh - cong nhan. brooklyn, Ny, 11226
- 08/06/2000 at 19:58:13 CDT
370.hien nguyen - lam cho welfare. brooklyn, ny -
08/06/2000 at 19:59:56 CDT
371.NEILSON NGUYEN - Science Student U of T.
Canada - 08/06/2000 at 20:00:54 CDT
372.hien nguyen - lam cho welfare. brooklyn, ny -
08/06/2000 at 20:01:03 CDT
373.nguyen thanh phong - cong nhan. brooklyn, ny
11226 - 08/06/2000 at 20:02:14 CDT
374.duong thanh - no job available. brooklyn, ny -
08/06/2000 at 20:03:38 CDT
375.Ly Dieu - cong nhan. brooklyn, NY - 08/06/2000
at 20:06:07 CDT
376.Vu~ Nguye^~n - Software developer. Houston
TX USA - 08/06/2000 at 20:11:18 CDT
377.Nguyên xuân Ngât - electronic Tech/Illinois
U.S.A. Mt.Prospect, Illinois, U.S.A - 08/06/2000 at
20:31:43 CDT
378.Tin Cao - Networking. San jose, CA- UAS -
08/06/2000 at 20:56:44 CDT
379.LE^ HA` CHU+~ - Cu+.u Qua^n Nha^n
QLVNCH. Adelaide Australia - 08/06/2000 at
21:12:37 CDT
380.CAU LAC BO SINH VIEN SAI GON - SINH
VIEN THANH NIEN VIET NAM. SAIGON CITY -
08/06/2000 at 21:23:16 CDT
381.Phan Xua^n Cha^u - Software Engineer. Red
Deer, Alberta, Canada - 08/06/2000 at 21:28:05
CDT
382.Phan Tro.ng Ha^n - Engineer. Houston, Texas -
USA - 08/06/2000 at 21:42:33 CDT
383.Dinh Toan Trung - Tong Vu Truong Tong Vu
Hai Ngoai, tong Hoi Vuot Song, Thuoc Lien Doan
Thanh Nien Sinh Vien Hoc Sinh Quang Nam Da
Nang.. Orlando, USA - 08/06/2000 at 21:52:11
CDT
384.Le^ Hoa`ng Tu`ng - Thu+o+ng gia. 118
Chatham st Branford,Ont,N3T2P5 - 08/06/2000 at
22:02:45 CDT
385.Phan Thanh Hu+o+ng - Ke^' Toa'n. Houston,
Texas - North America - 08/06/2000 at 22:14:39
CDT
386.Nguye^~n Huy Ta^m - Structural Engineer.
Toronto, Canada - 08/06/2000 at 22:40:21 CDT
387.DDa(.ng Vu~ Cha^'n - Ba'c si~ Y Khoa.
Virginia, USA - 08/06/2000 at 23:09:17 CDT
388.Tra^`n hu+?u Tha`nh - Co^ng chu+'c. Berkeley
, California ,USA - 08/06/2000 at 23:16:19 CDT
389.michael chun - student. New York, US -
08/06/2000 at 23:20:20 CDT
390.Le^ vi. Thuy? - Tie^.m hi`nh 1 hr. Photo.
Oakland, California , USA. - 08/06/2000 at
23:24:38 CDT
391.Vo~ An Bi`nh - Software Engineer. San Jose, CA,
USA - 08/06/2000 at 23:32:29 CDT
392.nguyen sang - noi cho. portland, Oregon -
08/06/2000 at 23:43:05 CDT
393.Le^ T M Lan - Student. MO, USA - 09/06/2000
at 00:05:00 CDT
394.Pha.m Huy Chi - Mechanical Engineer. Houston,
Texas USA - 09/06/2000 at 00:06:43 CDT
395.Chau Duong - Tho+. may. San Jose, Cali. / USA -
09/06/2000 at 00:07:16 CDT
396.Hoa`ng Hua^n D-oan Hoa` - Sinh vie^n Cao
ho.c. Berkeley, Ca. USA - 09/06/2000 at 00:08:27
CDT
397.CHAU DUONG - Tho+. May. San Jose, Cali.
/USA - 09/06/2000 at 00:11:27 CDT
398.Nguyen thi Muoi - job consoultant. .
Melbourne. Australia - 09/06/2000 at 00:58:50
CDT
399.Huynh van Minh - Forman. Melbourne.
Australia - 09/06/2000 at 01:00:26 CDT
400.Nguyen thi Bo - Cong nhan. Melbourne.
Australia - 09/06/2000 at 01:05:05 CDT
401.An Doan - MC Safety Specialist. Portland, OR.
USA - 09/06/2000 at 01:32:22 CDT
402.huynh luong dinh - loan officer. kent ,wa usa -
09/06/2000 at 01:35:33 CDT
403.Nguye^~n Thi. My~ Nhung - Thu+o+ng Gia.
Lake Grove, Oregon - 09/06/2000 at 02:31:32 CDT
404.Huy`nh Thi. Anh Thu+ - Student, Keizer,
Oregon. Keizer, Oregon, USA - 09/06/2000 at
02:40:18 CDT
405.Huy`nh Thi. Bi'ch Tuye^`n - Sinh Vie^n, Salt
Lake City. Holladay, Utah, USA - 09/06/2000 at
02:44:34 CDT
406.Tra^`n minh Nhu+.t - Ho^.i Chuyen Gia VN.
Sanjose, CA. USA - 09/06/2000 at 03:03:17 CDT
407.Nguye^~n Mai Giang Va^n - Business
Analyst, Crawley. London, UK - 09/06/2000 at
03:05:59 CDT
408.Victor Ly' - IT Consultant, London. London, UK -
09/06/2000 at 03:06:50 CDT
409.Nguye^~n Ta^'n Co^ng - Co^ng Nha^n.
Sydney - Australia - 09/06/2000 at 04:17:10 CDT
410.Trang Thanh Nguyen - Registered Nurse.
Yagoona NSW 2199 Australia - 09/06/2000 at
04:33:38 CDT
411.Huy Nguyen - Psychology StudentYagoona NSW
2199 Australia - 09/06/2000 at 04:37:28 CDT
412.Cha^u Kim Ha?i - Co^ng Nha^n. Melbourne,
Australia - 09/06/2000 at 04:54:52 CDT
413.Nguye^~n Ly' Tha?o Nguye^n - Education.
Melbourne, Australia - 09/06/2000 at 04:55:32
CDT
414.Nguye^~n Khanh - Banking Finance and
Accounting. Melbourne, Australia - 09/06/2000 at
04:56:41 CDT
415.Vu~ Thi. Bi'ch Tra^m - Senior Laboratory
Technician. Adelaide-Australia - 09/06/2000 at
05:14:26 CDT
416.DDoan`n DDa('c Khoa - Software Engineering.
Germantown, Maryland, USA - 09/06/2000 at
06:03:28 CDT
417.Le^ Thu.y Hoa`i Tra^n - Pharmacist.
Germantown, Maryland, USA - 09/06/2000 at
06:05:48 CDT
418.Phan Thi. L. Cha^u - sinh vie^n. Oslo, Na Uy -
09/06/2000 at 06:36:53 CDT
419.Le^ Vi~nh - Ky' gia?. Vancouver, Canada -
09/06/2000 at 08:06:22 CDT
420.Thao Le - Student. Houston, Texas. U.S.A. -
09/06/2000 at 08:22:01 CDT
421.Le^ Phu+o+ng Tha?o - Software Designer.
Ottawa, Canada - 09/06/2000 at 08:23:00 CDT
422.Trinh gia My - Lam tho, viet van. Stanton,
California - 09/06/2000 at 09:08:03 CDT
423.Xuyen Dong-Matsuda - psychotherapist.
Anaheim, CA 92802 - 09/06/2000 at 09:22:23
CDT
424.Michael Matsuda - Teacher. Anaheim, CA
92802 - 09/06/2000 at 09:24:11 CDT
425.Tra^`n Tu' - Chemistry. Jacksonville, Florida, USA
- 09/06/2000 at 09:24:24 CDT
426.Nguye^~n V. Ho`a - Hu+u tri'. Huntington
Beach, CA, USA - 09/06/2000 at 09:29:54 CDT
427.HAI TRAN - N/V thu vien Boston. T/P Boston
Hoa Ky - 09/06/2000 at 09:45:25 CDT
428.Pham, Tho - I'm signing up this sheet to protect
Mr. Phu from the communist party.. Aloha -
09/06/2000 at 09:58:36 CDT
429.Pham, Duyen - Software Engineer. Aloha -
09/06/2000 at 09:59:22 CDT
430.Du+o+ng Thi. Hoa - Housewife. San Jose,
California, U.S.A - 09/06/2000 at 09:59:50 CDT
431.Doan, Mua - I would like to sign up to encourage
Mr. Phu's activities against the communist.. Aloha -
09/06/2000 at 10:01:01 CDT
432.Pham, Giang - Automatic Technician. Beaverton
- 09/06/2000 at 10:01:36 CDT
433.Nguye^~n Thi. Ye^n Trang - Technician. San
Jose, California, U.S.A - 09/06/2000 at 10:02:57
CDT
434.vo mai - cong nhan. portland - 09/06/2000 at
10:09:34 CDT
435.Nguye^~n Tha'i La^.p - Mechanical Engineer.
Vancouver, WA, USA - 09/06/2000 at 10:12:05
CDT
436.Paul Christian Le - Senior System Analyst.
Austin, Texas, USA - 09/06/2000 at 10:14:11 CDT
437.nguyen-truong-sinh - cong nhan. denmark -
09/06/2000 at 10:15:40 CDT
438.pham-cam - sinh-vien. denmark - 09/06/2000 at
10:16:53 CDT
439.Cu` Nha^.t Thie^n Hu+o+ng - Pre Pharmacy.
Houston, TX - USA - 09/06/2000 at 10:22:20 CDT
440.theresa nguyen - hoc sinh. portland oregon u.s.a
- 09/06/2000 at 10:26:36 CDT
441.vo ha - sinh vien. portland u.s.a - 09/06/2000 at
10:31:13 CDT
442.BUI HUNG - President of Wave dies.
Oregon,USA - 09/06/2000 at 11:01:51 CDT
443.Pham Huy Chi - Mechanical Engineer. Houston,
TX US - 09/06/2000 at 11:04:12 CDT
444.Alice Nguyen - MS Microbiology. Los Angeles,
California, USA - 09/06/2000 at 11:38:22 CDT
445.Nguye^~n Thanh To^' Quye^n - Legal
Secretary. San Jose, United States - 09/06/2000 at
11:54:31 CDT
446.Lu+ u Thi. Xua^n Huong - Noi tro. Toronto .
Ont . Canada - 09/06/2000 at 12:08:09 CDT
447.Nguye^~n D-i`nh Ta^m - Lie^n Minh Vie^.t
Nam Tu+. Do Du+´c Quo^´c. Sybelstr.13, 10629
Berlin Germany - 09/06/2000 at 12:11:52 CDT
448.Le^ Nguye^~n Phu*o*ng Tha?o - Sinh Vien.
Baltimore, Maryland, USA - 09/06/2000 at
12:16:09 CDT
449.Tra^`n Hu`ng - Truye^`n tho^ng. Nam California
- 09/06/2000 at 12:29:46 CDT
450.Nguye^~n va(n Muo^.n - co^ng nha^n .
Berlin, Germany - 09/06/2000 at 12:36:29 CDT
451.Nguye^~n ba?o Cu+o+ng - Pho' tien si~ .
Schönburg , Germany - 09/06/2000 at 12:36:50
CDT
452.Vu+o+ng dda.i Kim - co^ng nha^n .
Neuruppin, Germany - 09/06/2000 at 12:37:17
CDT
453.Tra^`n Kha'nh - Gia'o su. Berlin, Germany -
09/06/2000 at 12:37:53 CDT
454.Tra^`n va(n Thua^'n - co^ng nha^n .
Kunerdorf, Germany - 09/06/2000 at 12:38:15 CDT
455.Nguye^~n thi. Thanh Mai - trung ho.c co+
ddie^.n . Kunerdorf, Germany - 09/06/2000 at
12:38:30 CDT
456.Le^ Tha('ng Lo+.i - dda.i ho.c pha'p ly' .
Berlin, Germany - 09/06/2000 at 12:38:53 CDT
457.Dinh anh Du~ng - co^ng nha^n . Berlin,
Germany - 09/06/2000 at 12:39:10 CDT
458.Pha.m thi. Toan - co^ng nha^n . Bahnsdorf,
Germany - 09/06/2000 at 12:39:38 CDT
459.DDoa`n Kim du~ng - tho+. ba.c . Helbigdorf,
Germany - 09/06/2000 at 12:39:58 CDT
460.Nguye^~ Tru+o+ng Huy Long - Data Analyst
II, Cambridge Hospital, Cambridge, MASS. Boston
MA, USA - 09/06/2000 at 12:55:12 CDT
461.Tra^\n Nguye^n Bi\nh - Electronics tecniquer.
Rygge, Na Uy - 09/06/2000 at 13:23:58 CDT
462.Pha.m Minh Ta^'n - Biochemist, Australia.
Victoria, Australia - 09/06/2000 at 13:28:09 CDT
463.Nguye^~n Hu+ng - Gia'm ddo^'c Vietnam
News Network (VNN), California -USA. California -
USA - 09/06/2000 at 13:39:09 CDT
464.Nguye^~n Anh-Du~ng - Ky~ Su+ Co+ Khi',
River Bend Nuclear Power Station. St. Francisville,
LA, USA.. Baton Rouge, Louisiana. USA -
09/06/2000 at 13:39:25 CDT
465.Pha.m Tro.ng Thu - Thu+o+ng Gia. Portland,
Oregon, USA - 09/06/2000 at 13:45:29 CDT
466.La^m Thuy` Trang - Ba'c Si~ Cu+o+'c Khoa.
Portland, Oregon, USA - 09/06/2000 at 13:49:04
CDT
467.Bu+?u Uy - Chuye^n Vie^n D-ie^.n Tu+?.
Portland, Oregon, USA - 09/06/2000 at 13:50:06
CDT
468.Bu`i Va(n Chu'c - Thu+o+ng Gia. Portland,
Oregon, USA - 09/06/2000 at 13:51:13 CDT
469.Tra^`n Thi. Ho^.i - Gia'o Chu+'c. Portland,
Oregon - 09/06/2000 at 13:52:36 CDT
470.Binh Quoc Huynh - President. Vietnamese
Community of Oregon, USA - 09/06/2000 at
14:04:21 CDT
471.Hong Truc - Electonics Engineer. Milpitas,
California USA - 09/06/2000 at 14:24:50 CDT
472.Thuy Anh Nguyen - Software Engineer. Phoenix,
AZ. USA - 09/06/2000 at 14:25:30 CDT
473.Ngo^ Chi' Thie^-ng - Sr. Civil & Structural
Designer, LongBeach, CA. USA. Orange, California,
USA - 09/06/2000 at 14:25:43 CDT
474.Ngo^ Christina Bi'ch - Du'o'.c Si~ ta.i Univ. of
Irvine, CA, USA. Orange, California, USA -
09/06/2000 at 14:28:18 CDT
475.Ngo^ Chi' Ziang - Student at Stanford Univ. CA,
USA. Stanford, California, USA - 09/06/2000 at
14:31:21 CDT
476.Ngo^ Chi' Minh - Student at Berkeley,
California, USA. Berkeley, California, USA -
09/06/2000 at 14:34:02 CDT
477.Khai Nguyen - Computer Networking. California
in San Jose - 09/06/2000 at 14:35:40 CDT
478.Jacklyn Tran - Software Engineer. California in
San Jose - 09/06/2000 at 14:37:39 CDT
479.Trung Nguyen - High school Student. San Jose -
09/06/2000 at 14:46:28 CDT
480.Eric Nguyen - High school Student. San Jose CA -
09/06/2000 at 14:47:09 CDT
481.Pham Thu'y Oanh - Admin. Sec./Marquette
University. Milwaukee, WI 53211 - USA -
09/06/2000 at 14:49:23 CDT
482.Nguye^~n Huy`nh Cu'c Ali - student/Sale
Associate. Milwaukee, WI - U.S.A. - 09/06/2000 at
14:53:42 CDT
483.Thai Doan - Computer Technology. Houston.Tx -
09/06/2000 at 14:57:08 CDT
484.Pham dinh Khuong - Tool maker.
Anaheim,California,USA - 09/06/2000 at 15:12:39
CDT
485.Cu\ Minh Kha'nh - Bisiness, Houston.
Houston, Texas, USA - 09/06/2000 at 15:22:34
CDT
486.Pham Hoa - Specialist. Long Beach, CA USA -
09/06/2000 at 15:30:52 CDT
487.Hanh Pham - System Analyst. Torrance, CA
90504 - 09/06/2000 at 15:33:35 CDT
488.Nhâ.t Ha.nh - Ca si~. Houston, Texas, USA -
09/06/2000 at 15:37:10 CDT
489.Tony Truong - Software Engineer. San Jose CA -
09/06/2000 at 15:39:48 CDT
490.Kim Loan Nguye^~n - cosmetologist. Toronto,
Ontario - 09/06/2000 at 15:46:37 CDT
491.Tom Pham - Social Worker. Toronto, Ontario,
Canada - 09/06/2000 at 15:50:31 CDT
492.Vu~ Ba?o Ky` - investment research analyst, A.
Montag & Associates, Secretary,
Vietnamese-American Public Affairs Committee.
atlanta, georgia, u.s.a. - 09/06/2000 at 15:59:58
CDT
493.Christine Pham - Computer specialist. Cupertino
Calofirnia - 09/06/2000 at 16:01:25 CDT
494.Mai Hu*~u Tho*`i - `Tha^'t nghie^.p. Pha'p -
09/06/2000 at 16:24:09 CDT
495.Nguye^~n Nhu* Phu*o*.ng - sinh vie^n
du*o*.c. New Orleans, LA. USA - 09/06/2000 at
16:26:41 CDT
496.Vu~ Thu-Va^n - UT Arlington, Texas - BS
Math/Computer Science. Middleton, WI - USA -
09/06/2000 at 16:36:43 CDT
497.Nguye^~n Anh Du~ng - MD. NewPort Beach,
CA - 09/06/2000 at 16:47:41 CDT
498.Tran Qui - Hardware engineer, Quantum Corp.
Milpitas, CA 95035. San Jose, CA, USA -
09/06/2000 at 16:48:48 CDT
499.Hoa`ng The^' Da^n - Qua?n Tri. Gia Ky~
Nghe^.. Santa Clara, California, USA - 09/06/2000
at 17:02:58 CDT
500.Danny Nguye^~n - Computer Science. Chicago,
Il - 09/06/2000 at 17:10:44 CDT
501.Nguye^~n Thi. Phu+o+ng Tha?o - Software
Designer. Montreal - Quecbec - Canada -
09/06/2000 at 17:13:06 CDT
502.VU DUC CHUNG - Sinh vien DHBK Ha Noi. 48
Pho^' Sinh Tu+`, Hanoi - 09/06/2000 at 17:13:06
CDT
503.Tha^n Phi Tom - CIS Student. Portland, Oregon
USA - 09/06/2000 at 17:15:37 CDT
504.DDo^~ DDa(ng Lie^u - Rehabilitation
Consultant. Hectorville, South Australia -
09/06/2000 at 17:17:24 CDT
505.DDo^~ Thi. Va^n Khu+o+ng - DDie^.n Tu+?.
Hectorville, South Australia - 09/06/2000 at
17:22:27 CDT
506.Nguye^~n Chi - Infomation System Garden
Grove Unified School District. Westminster, CA
USA - 09/06/2000 at 17:32:49 CDT
507.ally chau - student. 208 cedar el monte ca 01783
- 09/06/2000 at 17:35:50 CDT
508.Dang Duc Quynh - Retiree. Westminster,
California - 09/06/2000 at 17:38:53 CDT
509.Nguye^~n Nha Que - Medical. USA -
09/06/2000 at 17:44:50 CDT
510.NGUYEN DAT - Student - Brisbane. Queensland
AUS - 09/06/2000 at 17:50:50 CDT
511.Nguye^~n Ba'c A'i - US Marine Corp. Portland,
Oregon - 09/06/2000 at 18:03:01 CDT
512.Ho^.i Thanh Nie^n Sinh Vie^n Vie^.t
Nam BC/Vietnamese Student Society of
B.C. - Chu'ng to^i ddo^`ng y' ky' te^n u?ng ho^.
o^ng Ha Si Phu. . Vancouver - 09/06/2000 at
18:13:55 CDT
513.Nguye^~n Phuc. Hung - Mold Maker.
Orange,CA USA - 09/06/2000 at 18:16:40 CDT
514.Pha.m Thanh Va^n - Ta^m Ly' Tri. Lie^.u.
westminster Ca USA - 09/06/2000 at 18:25:14 CDT
515.Pha.m Quo^'c Ha?i - Ky~ Su+ -die^.n tu+?ta.i
Boeing . Gardengrove Ca. USA - 09/06/2000 at
18:28:46 CDT
516.Pha.m Cao Long Huy - Sinh Vie^n tru+o+`ng
UCLA. Garden Grove Ca. USA - 09/06/2000 at
18:31:56 CDT
517.Le^ Die^.p Da. Thao? - Ke^' Toa'n Cho -da.i
ho.c UCI. Midway City Ca. USA - 09/06/2000 at
18:42:17 CDT
518.NGUYEN DAT - Student/West Side Brisbane.
Queensland, AUS - 09/06/2000 at 19:15:37 CDT
519.Phan Ly' Phu+o+.ng - Thu+o+ng Gia. Brisbane-
AUS - 09/06/2000 at 19:24:49 CDT
520.Pha.m Quo^'c Tha'i - va^.n d-o^.ng vie^n
bo+i lo^.i. Inala, QLD-AUS - 09/06/2000 at
19:29:42 CDT
521.Tra^`n Die^.u Cha^n - Editor of Vietnam
Insight. San Jose, California, USA - 09/06/2000 at
19:43:29 CDT
522.Tra^`n TT Thanh - Senior Accountant. San Jose,
California, USA - 09/06/2000 at 19:43:56 CDT
523.Nguye^~n Anh Thu+ - Senior Accountant. San
Jose, California, USA - 09/06/2000 at 19:44:11
CDT
524.Nguye^~n V Tu`ng - Economist. San Jose,
California, USA - 09/06/2000 at 19:44:33 CDT
525.Phu`ng Huy`nh Lie^n - Equipment Specialist.
Holladay, Utah, USA - 09/06/2000 at 20:29:58
CDT
526.Nguye^~n Bi'ch An - Tru+o+`ng Vie^.t Ngu+~
Ta^y So+n. Ottawa, Ontario, Canada - 09/06/2000
at 22:07:06 CDT
527.Pha.m Lu+u Giang - Student @ DeBakey HSHP.
Houston, Texas - 09/06/2000 at 22:25:17 CDT
528.Lu+u Ngo.c DDi'nh - Medicaid Specialist @
M.D. Anderson Cancer Center. Houston, Texas -
09/06/2000 at 22:29:44 CDT
529.Pha.m Thu+o+`ng - Petroleum Oil Field Service.
Houston, Texas - 09/06/2000 at 22:34:17 CDT
530.Pha.m Ngo.c Tha'i - Printing & Signs. Surrey,
Canada - 09/06/2000 at 22:43:14 CDT
531.DDo^~ Thie^n Thanh - Window Covering.
Surrey, Canada - 09/06/2000 at 22:49:14 CDT
532.Nguye^~ Chi'nh Nghi~a - Sinh Vie^n -Da.i
Ho.c. - 09/06/2000 at 22:55:34 CDT
533.-Da.o Nguye^~n - Sinh Vie^n -Da.i Ho.c. Perth,
Australia - 09/06/2000 at 23:04:58 CDT
534.Nguyen Tran Kim Thuy - Ke^' Toa'n Nga^n
Ha`ng . Toronto,Ontario.Canada - 09/06/2000 at
23:09:42 CDT
535.Tra^`n Thie^n Ma^y - Ho.c Sinh.
Toronto,Ontario.Canada - 09/06/2000 at 23:12:12
CDT
536.Tra^`n Nam An - Ho.c Sinh.
Toronto,Ontario.Canada - 09/06/2000 at 23:14:12
CDT
537.Kim T. Huy`nh - Owner, Tailoring & Alteration.
Sacramento, Ca., USA - 09/06/2000 at 23:40:39
CDT
538.PHAN D. CHIM - Tho+. Ha`n. San Jose, CA,
USA - 09/06/2000 at 23:52:45 CDT
539.haiduong le - production manager. toronto,
canada - 10/06/2000 at 00:01:18 CDT
540.haiduong le - production manager. toronto,
canada - 10/06/2000 at 00:01:25 CDT
541.binh lam - assembler. toronto, canada -
10/06/2000 at 00:05:38 CDT
542.lewis le - student. toronto, canada - 10/06/2000
at 00:07:11 CDT
543.Tran Thu Suong - Seamdress. - 10/06/2000 at
00:09:45 CDT
544.David Thompson - Acountant. - 10/06/2000 at
00:11:24 CDT
545.Ted Rehner - Retired. New York, USA -
10/06/2000 at 00:13:01 CDT
546.Lydia Rehner - Retired. New York, USA -
10/06/2000 at 00:14:33 CDT
547.Tran Le Trung - Assembler. Brampton, Ontario,
Canada - 10/06/2000 at 00:16:48 CDT
548.Ngyen Ba loan - Home maker. Brampton, Ont,
Canada - 10/06/2000 at 00:18:15 CDT
549.Le^ Thi. Ta'm - Mechanical Assembler. San Jose,
CA, USA - 10/06/2000 at 00:18:58 CDT
550.Tran Thi Bay - Retired. Tornoto, Ontario, Canada
- 10/06/2000 at 00:19:28 CDT
551.Pham Ngoc Hoang - Assembler. Burlington,
Ont., Canada - 10/06/2000 at 00:20:45 CDT
552.Tina Pham - Student. Toronto, Ont., Canada -
10/06/2000 at 00:22:50 CDT
553.Nguye^~n Thanh Ta^m - Ho.c sinh.
Mississauga, Ont., Canada - 10/06/2000 at
00:25:45 CDT
554.PHAN NGHIE^M HUA^'N - BUSINESS
OWNER. DALLAS, TX, USA - 10/06/2000 at
00:26:44 CDT
555.Le^ Ha?i Ba(`ng - Assembler. Mississauga, Ont.,
Canda - 10/06/2000 at 00:27:02 CDT
556.Le^ Thi. Phu+o+ng Tha?o - Assembler.
Missisauga, Ont, Canada - 10/06/2000 at 00:28:03
CDT
557.Le^ Thi. Phu+o+ng Ta^m - Assembler.
Mississauga, Ont, Canada - 10/06/2000 at
00:29:21 CDT
558.Le^ Thi. Phu+o+ng Nga - Assembler.
Cambridge, Ont., Canada - 10/06/2000 at 00:30:36
CDT
559.Mai Hu*u Tho*'i - Co^ng nha^n. Bordeaux.
France - 10/06/2000 at 01:46:46 CDT
560.HOANG DAT - SINH VIEN THUOC CAU LAC
BO SINH VIEN VIET NAM. SAIGON - 10/06/2000
at 02:45:36 CDT
561.Vo~ H Nghi~a - Co^ng Nha^n.
Melbourne,Australia - 10/06/2000 at 04:16:15
CDT
562.Tra^`n D-i`nh Tho. - Gia'o Su+. Adelaide -
Australia - 10/06/2000 at 04:56:57 CDT
563.Tri.nh Quang Hie^'u - CDNVQG Fort Worth,
TX, USA. Irving, TX, USA - 10/06/2000 at 05:37:09
CDT
564.Lu+o+ng DDi`nh So+n - Sinh Vien. Irving, TX,
USA - 10/06/2000 at 05:49:36 CDT
565.Le^ A'nh - Sales Advertiser. Sydney, Australia -
10/06/2000 at 05:54:39 CDT
566.Le^ Thi. Thu Hu+o+ng - Dress Maker. Sydney,
Australia - 10/06/2000 at 05:56:19 CDT
567.Le^ Chi' Trung - Student. Sydney, Australia -
10/06/2000 at 05:57:39 CDT
568.Nguye^~n Va(n Phu+o+ng - Stone Mason.
Sydney, Australia - 10/06/2000 at 06:03:25 CDT
569.Nguye^~n Va(n Tho^ng - Stone Mason.
Sydney, Autralia - 10/06/2000 at 06:04:54 CDT
570.Tra^`n Va(n Thinh - Stone Mason. Sydney,
Australia - 10/06/2000 at 06:05:42 CDT
571.Le^ Huy`nh - System network. Aarhus - Denmark
- 10/06/2000 at 07:14:40 CDT
572.Do^~ Ca?nh Minh, MD, JD - Physician.
Garden Grove, California - USA - 10/06/2000 at
08:54:14 CDT
573.Nguye^~n Va(n Hu+u - Avionics Systems
Engineer. - 10/06/2000 at 08:57:27 CDT
574.Hoa`ng Kim The^' - Thu+o+ng Gia. Houston,
Texas, USA - 10/06/2000 at 08:59:50 CDT
575.Nguye^~n Kim Thoa - Thu+o+ng Gia.
Houston, Texas, USA - 10/06/2000 at 09:02:54
CDT
576.Le^ Thi. Ho`a - Nha` Gia'o Ho^`i Hu+u. San
Jose, CA USA - 10/06/2000 at 09:04:35 CDT
577.Cao Duye^n - Ha`ng ha?i . San
Bernardino,California - 10/06/2000 at 09:13:14
CDT
578.Phan,thu Thuy - tho May. Germany -
10/06/2000 at 10:30:31 CDT
579.Pha.m Huy Chung - Business Consultant.
Houston, Texas, USA - 10/06/2000 at 10:31:57
CDT
580.Mike Pham, PE - Engineer. Houston, TX USA -
10/06/2000 at 10:34:10 CDT
581.Pha.m Thi. Son - Factory worker.
Elizabethtown,PA,17022 - 10/06/2000 at 10:39:34
CDT
582.PHAN;THY THUY - Tho May. - 10/06/2000 at
10:40:19 CDT
583.Phan,ngoc Tam - tho sua he thong Ga va Nuoc.
Germany - 10/06/2000 at 10:45:16 CDT
584.Nguye^~n Ddu+'c Khoa't - Sr Design
Engineer. California, USA - 10/06/2000 at 11:10:04
CDT
585.Le^ Thi. Quang - no^.i tro+.. - 10/06/2000 at
11:41:18 CDT
586.Nguye^~n Van Phu'c - Co^ng nha^n. Moelv,
Norway - 10/06/2000 at 11:43:34 CDT
587.Nguye^~n Le^ Vinh - Sinh vie^n. Trondheim,
Norway - 10/06/2000 at 11:45:06 CDT
588.Nguye^~n Ngo.c Tra` My - Sinh Vie^n,
pharmacy. Oslo, Norway - 10/06/2000 at 12:06:07
CDT
589.Celine Nguye^~n - sinh vie^n. Norway -
10/06/2000 at 12:09:17 CDT
590.Nguye^~n Ma.nh Kha? - sinh vien, University
of Dallas. Irving, Texas, USA - 10/06/2000 at
12:55:07 CDT
591.Tran thi Diem Kieu - Luat. Oslo, Norway -
10/06/2000 at 14:59:12 CDT
592.Nguye^~n Thi. Trang - Homemaking. San
Bernardino, California - 10/06/2000 at 16:04:58
CDT
593.Nguyê~n T. H. Phu+o+ng - Student.
Trondheim, Norway - 10/06/2000 at 16:14:47 CDT
594.Nguyên~ N. Hu\ng - Tho+. may'. Brumunddal,
Norway - 10/06/2000 at 16:18:53 CDT
595.Trân\ N. Hoa - Nhân viên vu+o+\n tre?.
Brumunddal, Norway - 10/06/2000 at 16:22:43
CDT
596.Phan-Van-Thanh - cong nhan.
hjaerring.denmark - 10/06/2000 at 17:27:29 CDT
597.P-T-Thuy-Trinh - sinh vien. denmark -
10/06/2000 at 17:30:31 CDT
598.Tra^`n Xua^n Ninh - Ba'c Si~ Y Khoa. Chicago,
Il. USA - 10/06/2000 at 18:01:02 CDT
599.vu hoang - sinh vien baylor medicine. houston, tx
- 10/06/2000 at 18:31:15 CDT
600.tuyen hoang - sinh vien MBA-Rice university.
houston, tx - 10/06/2000 at 18:32:15 CDT
601.viet nguyen - sinh vien University of Huston.
houston, tx - 10/06/2000 at 18:32:59 CDT
602.Pham cong Hanh - Studen. Bern - Switzerland -
10/06/2000 at 18:46:07 CDT
603.Gia Pham - hay len an CSVN muon nam.
Switzerland - 10/06/2000 at 18:51:59 CDT
604.Truong Huy Thai Hoa - Computer.
Westminster, California USA - 10/06/2000 at
19:17:31 CDT
605.DDo^~ Thu'c Tuye^'n - Xa~ Ho^.i Ho.c.
Vancouver, BC Canada - 10/06/2000 at 19:42:52
CDT
606.Anna Truong - manicurist. Los Angeles, A, USA -
10/06/2000 at 19:49:59 CDT
607.Phu+o+ng Ngue^~n - Clothes Designer.
Vancouver, BC Canada - 10/06/2000 at 19:56:04
CDT
608.Co^.ng DDo^`ng Ngu+o+`i Vie^.t Quo^'c
Gia BC Canada - CDNVQG. Vancouver, BC
Canada - 10/06/2000 at 19:59:13 CDT
609.Pham D Dao - Mail Carrier. Marion,IN,USA -
10/06/2000 at 20:38:47 CDT
610.Ho^` Va(n So+n - Thu+o+ng Ma.i. Salem,
Oregon, USA - 10/06/2000 at 21:15:18 CDT
611.Ngo^ Thi. Su+o+ng - Beauty Tech.. Salem,
Oregon, USA - 10/06/2000 at 21:16:34 CDT
612.Ho^` Duy Sang - Sinh Vie^n D-a.i Ho.c.
Richmond, California, USA - 10/06/2000 at
21:18:28 CDT
613.Ho^` Tuye^'t Nga - Sinh Vie^n D-a.i Ho.c. San
Francisco, CA, USA - 10/06/2000 at 21:19:44 CDT
614.Ho^` Tuye^'t Chi - Sinh Vie^n D-a.i Ho.c.
Salem, Oregon, USA - 10/06/2000 at 21:20:41
CDT
615.Tra^`n Le^ Kie^n - Ho.c Sinh Trung Ho.c.
Salem, Oregon, USA - 10/06/2000 at 21:22:18
CDT
616.PHA.M THU.Y NAM - nha^n vie^n an ninh.
Melbourne- Australia - 10/06/2000 at 21:32:32
CDT
617.Tra^`n trung Dung~ - Nha^n vie^n Bu'u
Die^n. Melbourne- Australia - 10/06/2000 at
21:49:36 CDT
618.Melrose Tran - Sinh vie^n Da.i Ho.c.
Melbourne-Australia - 10/06/2000 at 21:56:14
CDT
619.Ivy Vo - MS Microbiology. Westminster, CA, USA
- 10/06/2000 at 22:00:18 CDT
620.Tam Vo - Electronic Engineer. Thousand Oaks,
CA, USA - 10/06/2000 at 22:03:34 CDT
621.Nguye^~n Ta(ng Thanh - Retired. San
Francisco, USA - 10/06/2000 at 23:05:06 CDT
622.Nguyen Thu Huong - E.E.. Beverly Hills, CA,
USA - 10/06/2000 at 23:47:01 CDT
623.Nguyen Thom - Computer Science. Panorama
City, California, U.S.A. - 11/06/2000 at 00:32:18
CDT
624.D-a(.ng Phu' Phong - nha` ba'o. garden grove
California - 11/06/2000 at 02:03:07 CDT
625.Le^ Anh Du~ng - nha` ba'o. westminster
california - 11/06/2000 at 02:09:19 CDT
626.Ngo^ Ti'n - Nhaïc só. canoga park California
USA - 11/06/2000 at 02:21:03 CDT
627.Nguye^~n Hu+~u Kie^.t - machine operator.
Noble Park VIC Australia - 11/06/2000 at 05:18:58
CDT
628.-Doa`n Thi. Thu?y - machinist. Noble Park VIC
Australia - 11/06/2000 at 05:20:09 CDT
629.Nguye^~n -Da(ng Lo+.i - Computer
Programmer. Altona Meadows VIC Australia -
11/06/2000 at 05:21:47 CDT
630.Nguye^~n Tuye^'t Nhung - Economics.
Sydney, Australia - 11/06/2000 at 06:28:05 CDT
631.Khanh Nguyen - cong Nhan. Illinois,usa -
11/06/2000 at 06:46:19 CDT
632.Linda Nguye^~n - student. Sydney, Australia -
11/06/2000 at 06:52:58 CDT
633.Pha.m Xua^n Ha?i - mechaniker. unna .
Germany - 11/06/2000 at 07:15:14 CDT
634.Nguye^~n Ba?o Cha^u - da.y ho.c,
arlington,tx.. - 11/06/2000 at 08:50:10 CDT
635.Thu Ha Nguyen - P.O. Clerk. Garden Grove, CA,
USA - 11/06/2000 at 10:14:54 CDT
636.Le^ Va(n Ho^`ng - T¿ do. Westminster,
California, USA. - 11/06/2000 at 10:39:11 CDT
637.Huynh,Thanh Yen - Insurance Claim Officer.
Toronto,Ontario.Canada - 11/06/2000 at 10:48:48
CDT
638.Huynh,Thanh Ngoc - Tool Maker.
Toronto,Ontario.Canada - 11/06/2000 at 10:50:17
CDT
639.Huynh,Anthony - Student.
Toronto,Ontario.Canada - 11/06/2000 at 10:55:53
CDT
640.Chinh Vu - QC Inspector. San Jose, Cali., USA -
11/06/2000 at 11:48:14 CDT
641.Nguye^~n Nhu+ Hoa`ng - IT, Melbourne, Vic.
Melbourne, Australia - 11/06/2000 at 11:51:42
CDT
642.Nguye^~n Tua^'n Huy - student. Sydney
Australia - 11/06/2000 at 12:40:22 CDT
643.Nguye^~n D-o^ng A' - Tru+o+?ng Nho'm, Ti'n
Hu+~u Tin La`nh VN Salem. Salem, Oregon, USA -
11/06/2000 at 12:41:13 CDT
644.Van Nguyen - Electronics. Westminster, CA, USA
- 11/06/2000 at 12:54:17 CDT
645.Pham Cam Ly - Electronics Assembler. Renton,
Washington, USA - 11/06/2000 at 13:28:49 CDT
646.DOAN NGOC LIEM - Compass Aerospace
Corp.. California, CA - 11/06/2000 at 14:04:07
CDT
647.Do^~ Minh D-u+'c - Gia'o Su+ Trung Ho.c.
7314 San Lucas Dr. Houston, TX 77083-2721 USA
- 11/06/2000 at 14:09:46 CDT
648.Pham thi Ba?y - Tha^?m My~. 7314 San Lucas
Dr Houston, TX 77083-2721 USA - 11/06/2000 at
14:24:59 CDT
649.Tuyet Phuong - Hoc Sinh. Illinois Nguye^~n
Va(n Ba' - Kho^ng. Salem, OR - 11/06/2000 at
16:00:24 CDT
650.Tuyet Phuong - Hoc Sinh. Illinois >US -
11/06/2000 at 16:02:47 CDT
651.Pha.m Minh Doa~n - maketing. Wesminster-CA
- 11/06/2000 at 16:50:39 CDT
652.Nguye^~n Bi - Failure Verification Technician.
Concord, California, U.S.A - 11/06/2000 at
17:27:32 CDT
653.Tri.nh thanh Bi`nh - Graduate Gemologist (G
G). Texas USA - 11/06/2000 at 17:44:23 CDT
654.Pham gia Co^n - Bac si~ Y Khoa,UCLA. Los
Angeles, California,U.S.A. - 11/06/2000 at
18:43:44 CDT
655.Nguye^~n Ngo.c Nam - Sinh vie^n.
Elizabethtown.PA.17022 USA - 11/06/2000 at
20:27:53 CDT
656.Hung Tran - Elec. Tech.. N. Andover, MA -
11/06/2000 at 21:07:04 CDT
657.Nguye^~n Nha^.t Ta?o - MTQGTNGPVN
Dallas. Arlington, Texas - 11/06/2000 at 22:00:29
CDT
658.Nguye^~n Long - Chiro. Office Manager. Garden
Grove, Calif, USA - 11/06/2000 at 22:01:58 CDT
659.Marilyn Nguye^~n - Co^ng Nha^n D-ie^.n
tu+?. Arlington, Texas USA - 11/06/2000 at
22:02:23 CDT
660.Nguye^~n Phan My~ Anh - Ho.c Sinh.
Arlington, Texas USA - 11/06/2000 at 22:03:48
CDT
661.Tra^`n Thuy? Tie^n - Sinh vie^n. Arlington,
Texas USA - 11/06/2000 at 22:09:33 CDT
662.Lan Tran - Dien Tu. Hawthorne. CA - 11/06/2000
at 22:18:04 CDT
663.Nguye^~n Thi. Gia'ng Lie^n - Accounting.
Victoria, Australia - 11/06/2000 at 22:44:08 CDT
664.Nguye^~n Thi. Quy`nh Lie^n -
Pharmacist,du+o+.t su+. Victoria, Australia -
11/06/2000 at 22:46:15 CDT
665.Nguye^~n The^' Long - Staff. San Jose State
University. Milpitas, USA - 11/06/2000 at 23:11:49
CDT
666.Khiem Viet Ngo - Mechanical Engineer.
Ridgecrest, CA 93555, USA - 12/06/2000 at
00:21:21 CDT
667.Le^ Lan Khanh - I.T.. Melbourne, Australia -
12/06/2000 at 01:32:50 CDT
668.To^n Nu+~ Ba?o Quye^n - Geomatics
Information System. Melbourne, Australia -
12/06/2000 at 01:33:54 CDT
669.Nguye^~n Sy~ Hu+ng - Ky' gia?. Santa Ana, Ca
lifornia - 12/06/2000 at 02:38:33 CDT
670.Son Nguyen - Manufacture. Sacramento, CA,
USA - 12/06/2000 at 02:46:38 CDT
671.Vu~ Quang Tri' - student@UTS .
Sydney-Australia - 12/06/2000 at 04:22:58 CDT
672.Nguye^ ~n Le^ Hu+~u Tha'i - Business @
University of Technology, Sydney. Australia -
12/06/2000 at 06:36:20 CDT
673.Loretta Sanchez - Member of the US House of
Representatives . 1529 LHOB Washington, DC
20515 - 12/06/2000 at 09:04:28 CDT
674.To^n Anh Tua^'n - Nhan vien Olympus.
Hamburg ; Germany - 12/06/2000 at 09:23:34 CDT
675.Nguyen T. Truc - Professor, Department of
Mathematics and Statistics, Bowling Green State
University, Bowling Green, OH 43403-0221 USA. -
12/06/2000 at 09:24:43 CDT
676.D-o^~ Quang Tru*o*`ng - Sinh Vie^n . Sydney,
Australia - 12/06/2000 at 09:41:41 CDT
677.Vu~ Hoa`ng Nam - B. Nursing at University of
Sydney. Sydney, Australia - 12/06/2000 at
10:28:04 CDT
678.Nguye^~n K.Q. Chi - Sinh vie^n . D-a.i ho.c
Queensland. U'c Cha^u - 12/06/2000 at 10:28:31
CDT
679.Nguye^~n K.T.Quye^n - Sinh vie^n Lua^.t .
D-a.i Ho.c Queensland.. U'c Cha^u - 12/06/2000
at 10:29:38 CDT
680.Tu Duc Nguyen - Mechanical Engineer.
Houston, TX - 12/06/2000 at 11:03:18 CDT
681.Le^ Thu+o+ng - Aerospace Engineer. San Diego,
CA, USA - 12/06/2000 at 11:06:34 CDT
682.Nguye^~n Va(n Du~ng - Ddie^.n-tu?. SanJose,
CA USA - 12/06/2000 at 11:32:35 CDT
683.Pha.m Pha't - Computer Network Engineer. NY,
USA - 12/06/2000 at 12:06:43 CDT
684.Hoa`ng Phi Lo^.c - Student. Roanoke, Virginia,
USA - 12/06/2000 at 12:30:06 CDT
685.Minh Nguyen - MIS. 515 Sieber Pl - 12/06/2000
at 12:59:35 CDT
686.Nguye^~n Minh Thanh - Franchisee Of
Mmmuffins Canada Corporation .
Calgary,Alberta.Canada - 12/06/2000 at 14:08:59
CDT
687.Lu+.c D-inh - Ba'o Vie^.t Nam Da^n Chu?.
Minnesota, USA - 12/06/2000 at 15:12:27 CDT
688.Dang Van Kim - Technician. Boston,
Massachusetts - 12/06/2000 at 15:26:49 CDT
689.Kim Van Dang - I signed this letter to support for
the release of Mr.PHU SI HA from the prison of the
communist of Vietnam.. Boston - 12/06/2000 at
15:35:12 CDT
690.Nam Quang Tran - Teacher. San JOSE California
- 12/06/2000 at 15:38:53 CDT
691.Tran The Ky - Med. Doctor. Sweden -
12/06/2000 at 16:18:46 CDT
692.Ngo hong Phuong - Med. Doctor. Norway -
12/06/2000 at 16:22:14 CDT
693.Pham Gia Sithien - dentist. Oslo Norway -
12/06/2000 at 16:27:18 CDT
694.Tra^`n Vie^.t Ba?o - Software developer.
Copenhagen, Denmark - 12/06/2000 at 16:41:44
CDT
695.D-a*.ng Mo^.ng Quy`nh - Du+.o+.c Si~.
Dallas-Fort Worth, USA - 12/06/2000 at 17:15:25
CDT
696.Son Trinh - engineer. Garden Grove, CA -
12/06/2000 at 18:01:46 CDT
697.Huy`nh Yolande - Computer Technician.
Torrance -CA, USA - 12/06/2000 at 18:06:43 CDT
698.Nguyen Paulina - Computer Technician. Carson,
CA 90745 - 12/06/2000 at 18:09:37 CDT
699.Lang Nguyen - Programmer. Orange, Orange -
12/06/2000 at 18:21:11 CDT
700.Kim Nguyen - Software Engineer. Santa Ana, CA -
12/06/2000 at 18:37:55 CDT
701.VietNgo - Student. Dorchester, USA - 12/06/2000
at 19:23:58 CDT
702.Huan Le - Quan Nhiem Dai Truyen Hinh
VietNam C-31. Sydney, Australia - 12/06/2000 at
19:52:05 CDT
703.Anh Pham - Engineering. 2742 Penn Mar Ave El
Monte CA 91732 United States - 12/06/2000 at
19:57:26 CDT
704.Tran thi Linh - Student . Chicago, USA -
12/06/2000 at 20:07:01 CDT
705.U'C VAN NGUYE^~N - MFG ENGINEER.
TUSTIN, USA - 12/06/2000 at 20:44:48 CDT
706.Hoa`ng To^n Hu`ng - Thuong gia hoi huu.
Arlington,VA.USA - 12/06/2000 at 20:55:12 CDT
707.Truong dinh Nam - Nghien cuu Chinh tri.
Arlington,VA.USA - 12/06/2000 at 21:03:25 CDT
708.Thanh nguyen - webmaster. CA - 12/06/2000 at
21:18:23 CDT
709.CAO TRUNG TA^M - Business owner. Boston,
Mass USA - 12/06/2000 at 21:20:47 CDT
710.Nguye^~n Lu+o+ng Tuye^`n - MD. Montreal,
Canada - 12/06/2000 at 21:53:36 CDT
711.Tha^n Trong An - MD. Montreal, Canada -
12/06/2000 at 21:55:27 CDT
712.Tra^`n Mo^.ng La^m - MD. Montreal, Canada -
12/06/2000 at 21:56:28 CDT
713.Nguye^~n ta^'n Ha?i - Business man.
Jax,Florida, USA - 12/06/2000 at 21:56:33 CDT
714.Nguyen Ba Dinh - Economist. Montreal, Canada
- 12/06/2000 at 21:57:55 CDT
715.Phu`ng Va(n Nguye^n - Accountant. Virginia,
USA - 12/06/2000 at 21:59:24 CDT
716.Va(n Tha`nh Trung - Welder. Hamilton,
Ontario, Canada - 12/06/2000 at 22:14:37 CDT
717.lan Pha.m - ho.c sinh. san jose , california USA -
12/06/2000 at 22:21:18 CDT
718.Hoang Doan Tran - Engineer. Dallas, USA -
12/06/2000 at 22:23:54 CDT
719.Sonny Pha.m - ho.c sinh. San jose , California
,USA - 12/06/2000 at 22:26:33 CDT
720.Hiep Thai - Director of Premier Financial of
America, L.L.C.. 414 Cora st #106 Arlington TX
76011 - 12/06/2000 at 22:34:03 CDT
721.Nho'm Tre? So'ng Vie^.t - Sinh Vie^n D-a.i
ho.c ta.i NSW. Sydney NSW Australia - 13/06/2000
at 01:34:16 CDT
722.Thang Nguyen - Student of NSW Uni.. Sydney
Australia - 13/06/2000 at 01:43:33 CDT
723.Ha` Thanh Nha~ - Vocational Assessment
Counselor. Sacramento, CA, USA - 13/06/2000 at
02:19:28 CDT
724.Pha.m Quo^'c Tua^'n - leader. San Jose -
California - USA - 13/06/2000 at 02:36:27 CDT
725.Tru+o+`ng Vie^.t Ngu+~ La.c Ho^`ng -
Gia'o Chu+'c. Sacramento, CA, USA - 13/06/2000
at 02:37:15 CDT
726.pha.m quo^'c tua^'n - leader. san jose -
california - usa - 13/06/2000 at 02:41:23 CDT
727.Kho^i Ta`o - Engineer. Paris, France - 13/06/2000
at 04:14:43 CDT
728.Felix Ginet - chuye^n vie^n ky? thua^.t d-ie^.n
toa'n, Pha'p. Cergy, Pha'p - 13/06/2000 at
04:53:35 CDT
729.Ho^.i sinh vie^n ho.c sinh vu`ng Kansai -
D-a.i die^.n ho^.i. Osaka, Japan - 13/06/2000 at
05:20:55 CDT
730.Nguye^~n Va(n Pha?y - System Engineer.
Egelsbach, Germany - 13/06/2000 at 05:35:10 CDT
731.Binh Tran - Student UTS. Sydney Australia -
13/06/2000 at 06:19:27 CDT
732.Duong Minh Nguyet - sinh vien,
Informationmanagement. Darmstadt, Germany -
13/06/2000 at 06:19:46 CDT
733.Nguye^~n Kha'nh An - sinh vie^n psychology.
Sydney, Australia - 13/06/2000 at 07:14:49 CDT
734.Le^ Ho^`ng Du+´c - SSW-Engineer. Munich -
Germany - 13/06/2000 at 07:20:02 CDT
735.DDo^~ Thi. Kim Nga - Ke^' Toa'n. Sydney,
Australia - 13/06/2000 at 08:07:22 CDT
736.Nguye^n~ Ngo.c So'n - Computer Engineer.
12004 Ashton Road, Huntsville, Alabama, USA -
13/06/2000 at 09:19:58 CDT
737.Tua^'n Nguye^~n - Health care worker. Sydney,
Australia - 13/06/2000 at 09:55:45 CDT
738.le^ co^ng Nghe^% - HO. 330 Fairgrounds Dr.
Sacramento CA. 95817 - 13/06/2000 at 09:58:56
CDT
739.Pham Nguye^~n Ho^`ng - Programmer Analyst.
Beaverton, OR - 13/06/2000 at 10:47:28 CDT
740.Le^ Vie^.t DDie^?u - Nha` gia'o/Nha` Va(n.
Campbell, California, USA - 13/06/2000 at
10:49:19 CDT
741.Thomas Phung - Automotive Tecnical Staff @
Toyota Motor Sales U.S.A. orrance CA, U.S.A -
13/06/2000 at 11:12:35 CDT
742.Cong, Thomas - Software Engineer. Virginia, USA
- 13/06/2000 at 11:42:27 CDT
743.Khanh Nguyen - asemely. milford Ohio Usa -
13/06/2000 at 11:42:45 CDT
744.Nguye^~n Matthew - Marketing at Portland
State University. Portland, Oregon - 13/06/2000 at
11:48:08 CDT
745.DDa(.ng Tu*o*`ng Huy - Programmer
Contractor. Orange County, USA - 13/06/2000 at
13:01:37 CDT
746.Tan Hoang - Engineer. Palo Alto,CA , USA -
13/06/2000 at 15:18:15 CDT
747.Huy`nh Di`nh Winston - Chemical Engineer,
California, USA. Orange City, California, USA -
13/06/2000 at 16:32:17 CDT
748.Khuat Duy Giang Ha - Sales Administrator.
Houston , TX - 13/06/2000 at 16:51:46 CDT
749.nguye^~n hoa`ng hu`ng - Mechanical
Engineering. Toronto, Canada - 13/06/2000 at
17:14:50 CDT
750.Le Hong Truc - Mechanical Engineer. Houston,
TX, USA - 13/06/2000 at 18:23:40 CDT
751.Bui Trung Truc - doctor. St-Yrieix,France -
13/06/2000 at 18:25:23 CDT
752.PHAN HUNG TIEN - Architectural designer.
WESTMINSTER CA USA - 13/06/2000 at 20:32:20
CDT
753.LISA BARRON - GRAPHIC ARTIST. Melbourne,
Australia - 13/06/2000 at 21:56:43 CDT
754.Fa Leong - GRAPHIC ARTIST. Melbourne,
Australia - 13/06/2000 at 22:03:06 CDT
755.Vince Amenta - Graphic Artist. Victoria Australia
- 13/06/2000 at 22:27:15 CDT
756.Trinh Hoang Quyen - Anatomy. Sydney,
Australia - 13/06/2000 at 22:27:48 CDT
757.Le Thuy To Quyen - Dental Hygienist.
Vancouver, Canada - 14/06/2000 at 01:51:39 CDT
758.Le Khoi - highschool student. Vancouver, Canada
- 14/06/2000 at 01:53:33 CDT
759.Jimmy Nguyen - Structural Steel Detailing.
Vancouver, Canada - 14/06/2000 at 01:54:30 CDT
760.Kevin Lau - Computer System Engineering @
University of Technology, Sydney. Sydney,
Australia - 14/06/2000 at 03:55:57 CDT
761.Ivy Nguyen - M.D. Internalgastrologist. Bervely
Hills, CA, USA - 14/06/2000 at 05:17:02 CDT
762.hong tien le - student. Sydney, Australia -
14/06/2000 at 05:40:53 CDT
763.nhan vu - student. Australia - 14/06/2000 at
05:44:40 CDT
764.Tra^`n Xua^n Huy - Pharmacist. Sydney,
Australia - 14/06/2000 at 06:22:25 CDT
765.Pha.m Thi. Phu' Ye^n - Master 0f Computer
Science, Australia Post. Melbourne, Australia -
14/06/2000 at 06:37:42 CDT
766.Vu Anh Bich Thuy - Student. australia -
14/06/2000 at 07:16:10 CDT
767.Hoa`ng Hu`ng - Technician. Sydney- Australia -
14/06/2000 at 07:31:26 CDT
768.Trung Tran - Computer. Toronto. Canada -
14/06/2000 at 08:56:22 CDT
769.Nguye^~n Xua^n Thie^.n - machine operator.
Melbourne, Australia - 14/06/2000 at 10:06:04
CDT
770.Du Ho^` - production co ordinator. Melbourne,
Australia - 14/06/2000 at 10:08:06 CDT
771.Tra^`n Ha?i Ho^` - Tobaco Shop Owner.
Melbourne, Australia - 14/06/2000 at 10:11:41
CDT
772.Tra^`n Anh Thu* - Hair dresser. Melbourne,
Autralia - 14/06/2000 at 10:13:39 CDT
773.Nguye^~n Ngo.c Hie^?n - Specialist Doctor.
Melbourne, Australia - 14/06/2000 at 10:16:31
CDT
774.Le^ Thanh Tu`ng - Sinh vie^n Thu.y Ddie^?n
ngu+~, Dda.i ho.c to^?ng ho+.p Örebro. Örebro,
Thu.y Ddie^?n - 14/06/2000 at 10:19:58 CDT
775.DDo^~ Thu`y Trang - Beaty salon. Boston, MA.
USA - 14/06/2000 at 11:01:05 CDT
776.Tra^`n Quang Thi - Ky~ su+ co+ khi´. Arhus,
Denmark - 14/06/2000 at 11:04:05 CDT
777.Pham Thanh Linh - U?y vie^n, Nghi. Ho^.i
Ngu'o'`i Ngoa.i Quo^'c Tha`nh Pho^' Tokyo .
Tokyo, Japan - 14/06/2000 at 11:17:12 CDT
778.Nguyet Le - chemical engineer. san jose ca -
14/06/2000 at 11:59:34 CDT
779.Gregory Nguyen D. Nghia - HOI
AH-CTNCT-VN-PA. Philadelphia, Pennsylvania -
14/06/2000 at 12:43:49 CDT
780.La^m Phu+o+ng Lam - Sinh Vien
Biomed/Comp.Science. Melbourne AUS -
14/06/2000 at 13:04:05 CDT
781.Nguyen Thanh Ut - MTQGTNGPVN.
Portland,USA - 14/06/2000 at 15:28:25 CDT
782.Pham Hung - Cong Nhan. Portland,USA -
14/06/2000 at 15:33:07 CDT
783.Bui Dan - Cong Nhan. Portland,USA -
14/06/2000 at 15:34:49 CDT
784.Pham Duy - Sinh Vien. Portland,USA -
14/06/2000 at 15:36:20 CDT
785.Nguyen Cuong - Software Developer. Ottawa,
ONT, Canada - 14/06/2000 at 15:43:04 CDT
786.Kieu-Oanh Luong - Gia'o vie^n Vie^.t ngu+~
TTVN Va(n Lang, SJ, CA, USA. San Jose, CA, USA -
14/06/2000 at 16:30:45 CDT
787.Karen Le - Media Planner. Costa Mesa, CA, U.S. -
14/06/2000 at 17:27:58 CDT
788.Diep Ngoc Tran - Student/International Studies.
Santa Ana, USA - 14/06/2000 at 18:24:49 CDT
789.Kim Chi Tran - Sewing Contractor. Santa Ana,
USA - 14/06/2000 at 18:28:21 CDT
790.Huy Nguyen - Computer Information System.
Portland, OR/USA - 14/06/2000 at 19:19:51 CDT
791.Nguyen Xuan Hung - Cong Nhan. USA -
14/06/2000 at 19:48:06 CDT
792.Nguyen Hoang Bich - Thuong gia. USA -
14/06/2000 at 19:50:03 CDT
793.Nguyen Quoc Viet - Sinh vien. USA -
14/06/2000 at 19:53:15 CDT
794.Nguyen Hoang Hoai Huong - Nu tu. USA -
14/06/2000 at 19:56:38 CDT
795.Nguyen Hoang Viet Chau - Sinh Vien. USA -
14/06/2000 at 19:58:09 CDT
796.Peter Ho^. Nguye^~n - Builder. Beaverton,
Oregon, USA - 14/06/2000 at 22:06:48 CDT
797.Tina Tran - Waitress. Beaverton, Oregon, -
14/06/2000 at 22:12:02 CDT
798.Peter Ho Nguyen - builder. Beaverton, Oregon -
14/06/2000 at 22:15:30 CDT
799.Rebecca Phuong Nguyen - student. Beaverton,
Oregon - 14/06/2000 at 22:17:04 CDT
800.MinChao Ren - student. Beaverton, Oregon -
14/06/2000 at 22:20:42 CDT
801.David Anthony Walsh - A/Prof . Sydney,
Australia - 14/06/2000 at 22:21:17 CDT
802.Dimitra Psihramis - Student. Sydney, Australia -
14/06/2000 at 22:24:20 CDT
803.Jonah p. nguyen - Student. Beaverton, Oregon -
14/06/2000 at 22:28:04 CDT
804.Kayla Coplen - student. Beaverton, Oregon -
14/06/2000 at 22:30:11 CDT
805.Hoang Phuc - Teacher. Portland, Oregon -
14/06/2000 at 22:31:49 CDT
806.Yang Yang - student. Corvallis, Oregon -
14/06/2000 at 22:33:08 CDT
807.David Stockman - Executive Director, Texas
Friends For A Free Vietnam Committee. Houston,
Texas, USA - 14/06/2000 at 22:34:39 CDT
808.Jonah p. Nguye^~n - Student. Beaverton,
Oregon - 14/06/2000 at 22:43:05 CDT
809.D-a(.ng T.T. Chi - Civil Servant. Toronto -
14/06/2000 at 22:54:04 CDT
810.Cuc Dang - Social Worker. Toronto, Canada -
14/06/2000 at 22:55:27 CDT
811.D-a(.ng Phu' Cu+o+`ng - Electrical Engineer.
Ottawa, Canada - 14/06/2000 at 22:56:36 CDT
812.D-a(.ng Giang Nam - Retired. Toronto, Canada -
14/06/2000 at 22:58:16 CDT
813.Nguye^~n Kim Lang - House wife. Toronto,
Canada - 14/06/2000 at 22:59:15 CDT
814.Nguyen Xuan Thin, M.D. - Bac Si Y Khoa.
Tacoma, Washington USA - 14/06/2000 at
23:25:38 CDT
815.Nguyen Duc Huy - Student. 214 Old Kent Road,
Greenacre 2190 NSW Australia - 15/06/2000 at
00:05:55 CDT
816.Nguyen Hong - housewife. Portland, Oregon -
15/06/2000 at 00:18:47 CDT
817.Ninh Ngoc Dzung - CNC Operator & Programer.
Wichita, Kansas USA - 15/06/2000 at 02:03:33
CDT
818.Phan La(ng - Lie^n Minh Vie^.t Nam Tu+. Do/
Ba('c California-USA. San Jose, CA, USA. -
15/06/2000 at 03:30:22 CDT
819.NGON TRAN - Business owner.
Sacramento/California/U.S.A. - 15/06/2000 at
03:36:57 CDT
820.Nguyen Thi To-Vong - Student. Montpellier,
France - 15/06/2000 at 07:19:42 CDT
821.Nguye^~n Thi. Ho^`ng Ye^'n - Ho.c Sinh.
Sydney Australia - 15/06/2000 at 07:59:20 CDT
822.TIEN DO MANH - P/T thanh nien sinh vien Viet
nam tu do tai new zealand,INC.. 104/131
brougham St, WELLINGTON,NEW ZEALAND. -
15/06/2000 at 08:00:28 CDT
823.Oanh Nguyen - Software Consultant. USA -
15/06/2000 at 09:41:25 CDT
824.Nguyen Thu Nga - Software Developer. Atlanta,
GA USA - 15/06/2000 at 10:51:22 CDT
825.Le Mai Linh - Writer. Hardford, CT - 15/06/2000
at 12:15:50 CDT
826.Nguyen Van Huong - Quality Inspector.
Montreal Canada - 15/06/2000 at 12:16:51 CDT
827.Nguyen Phan Du-Tram - Juriste. Montreal
Canada - 15/06/2000 at 12:19:07 CDT
828.Nguyen Phan Nha~-Thi - MD. Montreal
Canada - 15/06/2000 at 12:20:03 CDT
829.Nguyen Phan Kho^i-Vie^.t - Computer Tech.
Laval Canada - 15/06/2000 at 12:22:58 CDT
830.Nguyen Phan Phu.c-Vie^.t - Student.
Montreal Canada - 15/06/2000 at 12:23:50 CDT
831.Nguyen Va(n Gia'p - Dentist. Montreal Canada
- 15/06/2000 at 12:24:28 CDT
832.Tru+o+ng Quo^'c Tho^ng - Co-ordinateur
communautaire. Anjou Canada - 15/06/2000 at
12:25:48 CDT
833.Jenny Phan - UCLA student. West Covina, USA -
15/06/2000 at 13:10:16 CDT
834.Ho Thuy - housewife. La Puente, USA -
15/06/2000 at 13:15:23 CDT
835.Khang Nguyen - computer analyst. Los Angeles,
USA - 15/06/2000 at 13:29:25 CDT
836.Do^~ Minh - Programmer Analyst, UCLA.
Westminster, California, USA - 15/06/2000 at
14:33:07 CDT
837.Vu~ Huy Khanh - Piano Teacher. Dallas, Tx,
USA - 15/06/2000 at 15:03:31 CDT
838.Ta(ng Quye^`n Vinh - Nuclear Safety. Ottawa,
Canada - 15/06/2000 at 15:14:29 CDT
839.Nguye~n Cu? - Thong tin ddie.n tu??.
Erlangen-Germany - 15/06/2000 at 15:14:56 CDT
840.Nguye^~n Thi. Va^n Quye^n - Travel
Consultant. Orleans, Ontario, Canada - 15/06/2000
at 15:29:21 CDT
841.Le Truong - Dentist. Gary - 15/06/2000 at
15:48:48 CDT
842.May Thien Tran - school. Toronto, Canada -
15/06/2000 at 15:49:23 CDT
843.Le Truong - Dentist. Gary, Indiana, U.S -
15/06/2000 at 15:49:50 CDT
844.Nguyen Dinh Toan - Master homebuilder.
Lauredel, PA, USA - 15/06/2000 at 17:18:27 CDT
845.>Le^ Qua?ng Tri. - Chuye^n Vie^n . 12
Brookhaven Crt NepCad - 15/06/2000 at 18:33:11
CDT
846.John Doan - PC Technician. El Monte, CA. USA -
15/06/2000 at 18:50:37 CDT
847.Khanh duy Lai - Store man. NSW Australia -
15/06/2000 at 21:30:56 CDT
848.Ly Ba Huan (Tom Ly) - electrical engineer,
California. USA - 15/06/2000 at 22:11:25 CDT
849.Ly Ba Nhue (Don Lee) - Ca si co nhac. USA -
15/06/2000 at 22:19:49 CDT
850.Ly Phuong Mai - Nail designer.
Anaheim@California, USA - 15/06/2000 at
22:27:03 CDT
851.Nguyen Nhu Ha - CAD Designer. Toronto,
Canada - 15/06/2000 at 22:54:18 CDT
852.Duong Quang Bo^?n - Ky~ Su . Mississauga,
Ontario, Canada - 15/06/2000 at 23:00:53 CDT
853.Le, Vanson - Engineer- Telstra. Melbourne,
Australia - 15/06/2000 at 23:15:58 CDT
854.Tri.nh Hoang Chi'nh - student. Sydney,
Australia - 15/06/2000 at 23:37:49 CDT
855.Tra^`n Ha?i Ta^n - Research Scientist, Adelaide.
Australia. Adelaide, Australia - 16/06/2000 at
00:29:50 CDT
856.Thang Nguyen - Pharmacist. San Diego, CA USA
- 16/06/2000 at 02:04:39 CDT
857.Luat Phung - Engineering. Bethesda, Maryland,
USA - 16/06/2000 at 02:28:13 CDT
858.Thi Vo - Fatigue & Damage Tolerance Specialist.
Montreal, Canada - 16/06/2000 at 05:21:52 CDT
859.Nguye^~n Kha('c Phu' - Engineer. Dallas,TX
USA - 16/06/2000 at 06:35:23 CDT
860.Va(n Co^ng Chie^u - Chuye^n vie^n ddie^.n
toa'n. Mississauga, Ont. Canada - 16/06/2000 at
08:10:53 CDT
861.Thanh cong Huynh - Operator. Portland.Or -
16/06/2000 at 11:01:18 CDT
862.Dina Vo - Financial Analyst. Toronto -
16/06/2000 at 17:02:29 CDT
863.Nguye^~n Lu+u - Carpenter. Portland, OR - USA
- 16/06/2000 at 17:13:15 CDT
864.Bang Nguyen - Computer Science. Fremont, CA,
USA - 16/06/2000 at 18:21:58 CDT
865.Long Nguye^~n - aircraft mechanics. 6841 SE
Lexington ct. Portland, OR 97206 - 16/06/2000 at
19:38:10 CDT
866.Huy`nh Nha^.t Phu+o+.ng - University
Student. Adelaide, Australia - 16/06/2000 at
19:43:55 CDT
867.Huy`nh Hoa`i Ba?o Cha^u - Du+o+.c Si~.
Adelaide, Australia - 16/06/2000 at 20:11:41 CDT
868.Vo~ Tie^'n So+n - Community Development.
Adelaide, Australia - 16/06/2000 at 20:18:58 CDT
869.Sammy Nguye^~n - Network Engineer. San Jose,
CA 95123 - 16/06/2000 at 22:21:18 CDT
870.Winnie Ha - Nurse. San Jose, CA 95123 -
16/06/2000 at 22:22:20 CDT
871.nguyen^~ so*n - cong^ nhan^. OKLAHOMA
USA - 17/06/2000 at 00:10:53 CDT
872.Nguye^~n Hoa`ng Vu~ - Co^ng Nha^n.
Petterweiler Holzweg 2a 61381 Friedrichsdorf
Germany - 17/06/2000 at 04:15:21 CDT
873.Pham Van Thanh - Cong nhan. Adelaide.
Australia - 17/06/2000 at 04:56:51 CDT
874.Pham Thi Uoc - Noi tro. Adelaide, Australia -
17/06/2000 at 05:03:39 CDT
875.Javier Tran - Marketingchief. Copenhagen -
17/06/2000 at 07:12:46 CDT
876.Arlene Petersen - Bank official. 180 Stradellvej
CoPenHagen DanMark - 17/06/2000 at 07:15:36
CDT
877.Ngo Anh Tuan - student. Chicago, USA -
17/06/2000 at 11:56:31 CDT
878.Cao Thu Nga - Student. Falls Church, Virginia -
17/06/2000 at 12:04:46 CDT
879.Jack Pham - Software Support Enginner. One
Microsoftway Redmond WA - 17/06/2000 at
14:46:17 CDT
880.Nguyen Xuan Thin, M.D. - Bac Si Y khoa.
Seattle, Washington , USA - 17/06/2000 at
15:52:42 CDT
881.Nguyen Van Son - Pensioner. Adelaide,australia
- 17/06/2000 at 22:16:12 CDT
882.Oma Hai - Electrical Engineering. Pasco -
18/06/2000 at 01:52:06 CDT
883.Vo Dung - Qua?n thu? thu* vie^.n. Oslo, Norway
- 18/06/2000 at 03:12:31 CDT
884.Ho^` ha}ng Vo~ - CNC programmer & operator.
Houston , Texas USA - 18/06/2000 at 09:23:33
CDT
885.Tham Nguyen - Carpenter.Melbourne..
Fitzroy.Vic.3065.Australia. - 18/06/2000 at
11:00:18 CDT
886.Vo~ T. Tu*' Anh - Student. Boston, MA, USA -
18/06/2000 at 13:34:03 CDT
887.Ho Ly - General Worker. Ontario/Canada -
18/06/2000 at 15:25:20 CDT
888.Van T Ly - General Worker. Ontario/Canada -
18/06/2000 at 15:31:47 CDT
889.Tra^`n Tuye^'t - no^.i tr?o. Ontario, Canada -
18/06/2000 at 17:41:16 CDT
890.Thi.nh Le^ - ho.c sinh. Ontaio, Canada -
18/06/2000 at 17:50:33 CDT
891.Trang Le^ - co^ng nha^n. Ontario, Canada -
18/06/2000 at 17:52:25 CDT
892.richard le tran - student. cobourg,Canada -
18/06/2000 at 18:08:24 CDT
893.sandy tran - computer. lawndale, CA -
19/06/2000 at 00:32:16 CDT
894.Le^ Co^ng Lua^n - Programmer. Canberra,
Australia - 19/06/2000 at 01:23:24 CDT
895.P/T THANH NIEN SINH VIEN VIET NAM
TU DO , NEW ZEALAND,INC. - BAN CHAP
HANH P/T.. 104/131 BROUGHAM St,Mt
Victoria,Wellington, New Zealand. - 19/06/2000 at
07:22:07 CDT
896.Thi Tran - University of Toronto student. Ontario,
Canada - 19/06/2000 at 07:56:54 CDT
897.Do^~ Ky` Anh - Chartered Accountant.
Mississauga, Canada - 19/06/2000 at 10:07:25
CDT
898.Tran Le Julia - hoc sinh. Cobourg,Canada -
19/06/2000 at 11:01:50 CDT
899.Meng Chang - Printer. Tulsa, OK - U.S.A. -
19/06/2000 at 15:23:28 CDT
900.Nguyên Nguyêt - Tho May. Tulsa, OK U.S. A. -
19/06/2000 at 15:36:02 CDT
901.Thomas Tan Dang - Engineer. Lawrence, MA,
USA - 19/06/2000 at 16:15:53 CDT
902.LA ANH - Engineer. Sacramento, CA USA -
19/06/2000 at 16:45:18 CDT
903.Vinh Nguyên - Mechanic. Tulsa, OK - U.S.A. -
19/06/2000 at 16:54:03 CDT
904.Ngoc Paul Nguyen - Electronic. Hamburg,
Germany - 19/06/2000 at 17:16:07 CDT
905.Huyønh Quang Vaên Lang - Hoc sinh.
Wichita.Kansas.USA - 19/06/2000 at 19:28:07
CDT
906.Ton That Hang - Assembler. Portland, OR, USA -
19/06/2000 at 21:07:11 CDT
907.Ba?o La^m - Data Analyst. Chicago, Illinois -
19/06/2000 at 22:28:11 CDT
908.To^n Tha^'t Bu*?u - Database Administrator.
Fort Wayne, Indiana, U.S.A - 19/06/2000 at
22:31:18 CDT
909.To^n Nu*? Diem Thoa - Student. Chicago,
Illinois U.S - 19/06/2000 at 22:33:22 CDT
910.Phong Tra`o Thanh Nie^n Vie^.t Nam
Tu+. Do - Toronto. Ontario,Canada - 19/06/2000
at 22:46:35 CDT
911.Trinh T D Trinh - Housing Officer. West End,
Qld, Australia - 20/06/2000 at 02:25:06 CDT
912.NEILSON NGUYEN - TUDENT. Canada -
20/06/2000 at 08:27:20 CDT
913.Le Quoc - cong nhan. Toronto - Canada -
20/06/2000 at 10:43:06 CDT
914.Julie Tran - Programmer. Melbourne, Australia -
20/06/2000 at 19:07:45 CDT
915.Tang H. Hanh - Cong Nhan. Springfield, VA -
USA - 20/06/2000 at 19:31:06 CDT
916.Terrence Tran - Software Engineer. Australia -
21/06/2000 at 00:37:49 CDT
917.Ter\ - Software Engineer. Australia - 21/06/2000 at
00:38:40 CDT
918.Hu`ynh Tha'i Thu - Self Employed. Perth,
Australia - 21/06/2000 at 09:36:04 CDT
919.Hu`ynh Tha'i Thu - Self Employed. Perth,
Australia - 21/06/2000 at 09:37:26 CDT
920.Bu`i Quang Nghia~ - Thuong ma~i. Nutley,NJ ,
U.S.A - 21/06/2000 at 12:38:17 CDT
921.Hua Le^ Quan - Noi tro. Jersey City ,NJ ,U.S.A -
21/06/2000 at 12:41:16 CDT
922.Le^ Thu.y Hoa-i Tra^n - Pharmacist, MD
(USA). Germantown, MD (USA) - 21/06/2000 at
12:45:29 CDT
923.Ta(ng Ha.nh - Co^ng Nha^n. Springfield, VA -
USA - 21/06/2000 at 19:25:16 CDT
924.D-a`o Va(n Le^~ - Thu+o+ng Gia. Spring, TX
77373 - 21/06/2000 at 22:09:55 CDT
925.Nguye^~n V. Nhu+ - Hu+u Tri'. Houston, TX
77060 - 21/06/2000 at 22:12:24 CDT
926.Ho Thi Thu - assembler. Portland, OR 97220 -
22/06/2000 at 01:47:05 CDT
927.Ton That Cam Thanh - student. Portland, OR
USA - 22/06/2000 at 01:49:55 CDT
928.Ton Nu Kieumy - Student. Porlland, OR USA -
22/06/2000 at 01:51:08 CDT
929.Ton Nu Quynh My - Student. Portland, OR USA
- 22/06/2000 at 01:52:08 CDT
930.Ton Nu Diemmy - student. Portland, OR USA -
22/06/2000 at 01:54:03 CDT
931.Nguyen quoc Hoang - ENGRINEERING. 3718
Heron sw, Wyoming , MI 49509 - 22/06/2000 at
14:08:21 CDT
932.V P R AUSTIN USA - T LE. AUS,TX.USA -
22/06/2000 at 17:13:25 CDT
933.Bruce Vu - System Intergration Engineer. Fountain
Valley, California, USA - 22/06/2000 at 18:45:59
CDT
934.Hoi Nguyen - Sr. Network Engineer. San Jose, CA
USA - 22/06/2000 at 20:52:25 CDT
935.Vu~ Ba(`ng - Pensioner. Perth, Australia -
22/06/2000 at 20:59:03 CDT
936.Hoa`ng Va(n Nam - Webdesigner. Melbourne,
U'c - 22/06/2000 at 21:20:12 CDT
937.Nguye^~n Vu~ - Ho.c sinh. Melbourne U'c -
22/06/2000 at 21:20:57 CDT
938.Nguye^~n Hoa`ng - Ho.c sinh. Melbourne U'c -
22/06/2000 at 21:21:24 CDT
939.NGUYEN TUYEN - Computer.
WESTMINSTER,CA, USA - 22/06/2000 at 21:33:32
CDT
940.John Hoang - Student. Toronto, Canada -
22/06/2000 at 21:50:44 CDT
941.Tro.ng Huy`nh - Computer Programmer. Ottawa,
Canada - 22/06/2000 at 22:04:59 CDT
942.Hai Phong - Software Engineer. HANOI -
VIETNAM - 22/06/2000 at 22:35:03 CDT
943.Nguyen Hung - Reverend. Sydney, Australia -
22/06/2000 at 23:22:06 CDT
944.Minh Nguye^~n - College Teacher in Laney
College Oakland California. Oakland California -
23/06/2000 at 00:21:12 CDT
945.Nguye^~n Da9.ng Thanh Ho^` - Ngoa.i
Thu+o+ng. Saigon, VN - 23/06/2000 at 01:01:17
CDT
946.Nguye^~n A^n Bi`nh - QTKD (Buainsess
Admin Mgt). Saigon, Vietnam - 23/06/2000 at
01:02:43 CDT
947.Ha. Long - Mechanical Engineer.. Övertornea -
Norrbotten - Sweden. - 23/06/2000 at 07:17:27
CDT
948.Bu`i N. Hie^.p - DDie^.n Toa'n. Maryland, MD.
USA - 23/06/2000 at 08:32:43 CDT
949.Le^ Va(n Tha('ng - Computer Programmer.
Perth, Australia - 23/06/2000 at 12:11:12 CDT
950.Tung T. Nguyen - Economics Student. New
York, USA - 23/06/2000 at 14:30:31 CDT
951.Nguye^~n thi. Ye^'n - self employed. 76
wivenhoe Cct Forest Lake Qld 4078 Australia -
23/06/2000 at 18:25:07 CDT
952.Tru+o+ng Ha?i D-a` - Ho.c sinh. 76 wivenhoe
Cct Forest Lake Q 4078 Australia - 23/06/2000 at
18:26:32 CDT
953.phu n do - disability case consultant.
annandale,virginia - 23/06/2000 at 18:27:56 CDT
954.Nguye^~n C. Du~ng Tie^'n - Auto
Technician. Vancouver, BC, Canada - 23/06/2000
at 22:23:20 CDT
955.hu`ynh Tha'i Thu - Co^ng nha^n.
W.A,Australia - 23/06/2000 at 23:14:42 CDT
956.Ton Nu Diem Hang - Application Architect .
Student. Chicago, Illinois U.S - 24/06/2000 at
00:13:41 CDT
957.tra^`n tu`ng giang - tho'. tie^.n.
4818N.Centralpark.Chicago.IL usa - 24/06/2000 at
04:07:14 CDT
958.Pham Thai Duong - PC Technician. Houston,
TX - 24/06/2000 at 05:37:25 CDT
959.Pham binh Thong - artist. australia - 24/06/2000
at 08:01:25 CDT
960.Hong Duc Vu - Manager. California , U.S.A -
24/06/2000 at 13:46:45 CDT
961.Nguyen Son - hoc sinh. San Diego, CA USA -
25/06/2000 at 20:10:29 CDT
962.Nhu+.t Do - University student. Houston, Texas -
25/06/2000 at 21:41:51 CDT
963.Bay thi Pham - Businesswoman. Houston,TX -
25/06/2000 at 21:43:41 CDT
964.Trung Tong - Civil Engineer. San Luis Obispo
USA - 25/06/2000 at 23:44:19 CDT
965.Ly Phong - Nguoi Hoc Sinh Trung hoc Yeu Nuoc.
5332 Navarro St. Los Angeles, CA 90032 -
26/06/2000 at 00:44:47 CDT
966.Nguye^~n Va(n Nhu+o+ng - Tho+. May. St
Albans, VIC. Australia - 26/06/2000 at 09:19:33
CDT
967.Vu~ Thi. Thoa - No^.i Tro+.. St Albans, VIC.
Australia - 26/06/2000 at 09:21:01 CDT
968.Nguye^~n Thi. Bi'ch Huye^`n - Accountant.
Melbourne, Australia - 26/06/2000 at 09:22:16
CDT
969.Hanh Nguyen - Police Officer. Melbourne,
Australia - 26/06/2000 at 09:23:06 CDT
970.Jack Pham - Computer Software. Renton, WA
98032 - 26/06/2000 at 09:51:42 CDT
971.Nguyen trac viet - ddie^.n to'an. Paris, FRANCE
- 26/06/2000 at 17:03:00 CDT
972.Pha.m Duy Tu`ng - Hu+u Tri'. Houston, Texas,
USA - 26/06/2000 at 22:38:30 CDT
973.Trinh Lan Thanh - Electrical Engineering. St.
Louis, MO, USA - 27/06/2000 at 13:29:57 CDT
974.Nguyen Ngoc Lam - cong nhan. Bergen- Norway
- 27/06/2000 at 15:31:07 CDT
975.Lê Công - computer MIS. Houston/ USA -
27/06/2000 at 16:05:13 CDT
976.Nguye^~n Henry - sale. Modesto,Cali -
27/06/2000 at 20:08:17 CDT
977.Cu` Vivian - Sinh Vie^n. Houston, Tx, USA -
28/06/2000 at 09:45:51 CDT
978.Nguye^~n va(n Tua^'n - construction
management, university of Technology,Sydney.
Australia - 28/06/2000 at 11:27:02 CDT
979.pham kim toa`n - chuyen vien ky? thuât.
peschelanger10.munich81735.GERMANY -
28/06/2000 at 15:04:36 CDT
980.Tra^`n Vu~ Minh Trung - Sinh Vie^n / MBA.
Tustin, USA - 28/06/2000 at 18:09:48 CDT
981.Vince Le - Software Engineer. Irvine, California -
28/06/2000 at 18:14:19 CDT
982.Minh Pham - Software Engineer. Irvine, California
USA - 28/06/2000 at 20:36:10 CDT
983.Tri`nh Tra^`n - Computer Engineer. Boston, MA,
USA - 29/06/2000 at 12:02:51 CDT
984.Quang Pham - Ky Su. Blacksburg, VA -
29/06/2000 at 21:55:50 CDT
985.Tran Ngan Ha - QA. Irvine, California, USA -
30/06/2000 at 02:38:28 CDT
986.Daniel Tran - Hoc Sinh. Irvine, California, USA -
30/06/2000 at 02:41:43 CDT
987.Pham X Hoa - Medical. California, US -
30/06/2000 at 02:49:25 CDT
988.Pham D Dung - Computing. California, US -
30/06/2000 at 02:50:22 CDT
989.Pham Q Tuan - Computing. California, US -
30/06/2000 at 02:50:41 CDT
990.huynh viet giao - may tien . dan mark -
30/06/2000 at 05:32:12 CDT
991.Hao Quy Vu - Engineer. Houston Texas -
30/06/2000 at 10:20:25 CDT
992.To^n Nu+~ Kha'nh An - Accounting. Cali, US
- 30/06/2000 at 10:23:59 CDT
993.Nguye^~n Thi. Nu. - No^.i tro+.. Sydney, U'c -
30/06/2000 at 10:26:52 CDT
994.Nguye^~n V. Phu+o+ng - Stock broker.
Sydney, U'c - 30/06/2000 at 10:27:46 CDT
995.Tina Nguye^~n - real estate agent. Costamesa,
CA, USA - 30/06/2000 at 11:50:43 CDT
996.Tony Bu`i - Engineer. Santa Ana, CA, USA -
30/06/2000 at 11:53:36 CDT
997.John Truong - Science. London, UK -
30/06/2000 at 11:56:56 CDT
998.Truong Thi Va - Computer Science. London, UK
- 30/06/2000 at 11:57:39 CDT
999.Nguyen Hoang Anh - Student. London, UK -
30/06/2000 at 11:58:14 CDT
1000.Nguyen Phan Tuan - Student. London, UK -
30/06/2000 at 11:58:55 CDT
1001.Tran Dieu Anh Khanh - Programer. Sydney, Úc
Châu - 30/06/2000 at 11:59:31 CDT
1002.Tran Hoang Dieu Khuong - Sinh Viên. Sydney
- 30/06/2000 at 12:00:29 CDT
1003.Emily Dang - Accountant. Houston, USA -
30/06/2000 at 13:13:24 CDT
1004.Nguye^~n Huye^`n - Accountant - San Diego.
San Diego - USA - 30/06/2000 at 14:09:51 CDT
1005.Tran Raymond - Medical Student. Westminster,
CA USA - 30/06/2000 at 14:14:09 CDT
1006.Bui Phuong Thanh - Accounting. San Diego,
CA USA - 30/06/2000 at 15:25:08 CDT
1007.hai van tran - lab technician. santa ana usa -
30/06/2000 at 21:48:27 CDT
1008.tran ngoc nha trang - student. santa ana usa -
01/07/2000 at 08:37:19 CDT
1009.truong thi hoa - student. santa ana usa -
01/07/2000 at 08:42:13 CDT
1010.Vo~ Co^?n - ky~ su* d-ie^.n. sydney, Australia -
01/07/2000 at 10:01:46 CDT
1011.tho nguyen - technician. los angeles califfornia,
usa - 01/07/2000 at 12:16:20 CDT
1012.Bui Ngoc Nam - CNC Programmer. FortWorth TX
- 01/07/2000 at 23:23:45 CDT
1013.Nguye^~n Ngo.c Die^~m Linh - software
engineer,San Jose, CA. USA - 02/07/2000 at
12:11:37 CDT
1014.Bui Mai Lan - ke^' toa'n. San Diego, CA, USA -
03/07/2000 at 10:31:49 CDT
1015.John Nguyen - Civil Engineer, Ph.D.. California,
USA - 03/07/2000 at 12:18:47 CDT
1016.Bu`i DDi`nh Tha('ng - PETE student. Texas,
USA - 03/07/2000 at 13:49:51 CDT
1017.c/ck.h - sales. usa - 03/07/2000 at 16:16:01 CDT
1018.Johnathan Huynh - E.Technician/ Sinh Vien
DDai Hoc Cal Polypomona . CA. USA -
03/07/2000 at 23:31:16 CDT
1019.Huynh Dao Van Long - BS.Computer Science at
University of Cal Polypomona. California, USA -
03/07/2000 at 23:36:25 CDT
1020.Hoa`ng Minh Hie^'u - Ddie^.n Toa'n - U'c
Cha^u. Canberra - U'c Cha^u - 04/07/2000 at
02:10:50 CDT
1021.Vi~nh Quo^'c Vinh - Optical Fibre - Canberra.
ACT - U'c Cha^u - 04/07/2000 at 02:14:56 CDT
1022.le cao bang - sinh vien. hanoi vietnam -
04/07/2000 at 10:49:50 CDT
1023.jimmy tran - student. los angeles / usa -
04/07/2000 at 11:06:56 CDT
1024.Tri Pham - Electrical Engineer. Jonesboro, USA -
04/07/2000 at 12:24:42 CDT
1025.Nguyen Dinh Quan - Software engineer. Long
Beach, CA, USA - 05/07/2000 at 01:53:43 CDT
1026.nguyen ta quang huy - BACH.TECH.CIVIL at
Q.U.T. Australia, Q.L.D - 05/07/2000 at 04:59:02
CDT
1027.van, andy, trong, huy - corinda high school.
Inala, Australia - 05/07/2000 at 05:08:38 CDT
1028.Phan Tuan Kiet - Biomedical Science. Brisbane
Australia - 05/07/2000 at 22:07:42 CDT
1029.Le^ My~ Ha.nh - BS.Computer Science at
University of California, Irvine. California, USA -
05/07/2000 at 23:39:05 CDT
1030.Nguye^~n Ha?i Phu*o*.ng - Marketing. Sai
Gon, Viet Nam - 06/07/2000 at 07:37:18 CDT
1031.Pha.m Thi. Kim DDie^.p - Biology Science.
West Lafayette, IN. USA - 06/07/2000 at 08:33:00
CDT
1032.Ly' Ngo.c Thu*`a - Land Owner. West Lafayette,
IN USA - 06/07/2000 at 08:34:03 CDT
1033.Ly'-Pha.m Phu*o*.ng Loan - Student. West
Lafayette, IN USA - 06/07/2000 at 08:35:23 CDT
1034.Ly'-Pha.m My~ Phu*o*.ng - Student. West
Lafayette, IN USA - 06/07/2000 at 08:38:13 CDT
1035.Nguyen Linh - Sinh vien - Mission College, CA
95054. Milpitas, California - 06/07/2000 at
13:27:42 CDT
1036.Andy Vo - Customer Service. Chicago IL. USA -
06/07/2000 at 14:21:18 CDT
1037.Nguye^~n Thi. Kim Dung - Assistant Actuary.
Los Angeles, CA , USA - 06/07/2000 at 18:25:29
CDT
1038.Nguyen Nhan - Engineer. San Jose,CA -
07/07/2000 at 14:33:01 CDT
1039.Le^ Tri.nh Nguye^~n - Hardware Engineer.
columbus, Ohio, US - 08/07/2000 at 00:33:43
CDT
1040.Jim Tuan Phan - R&D Eng Tech. Anaheim,CA -
08/07/2000 at 00:47:32 CDT
1041.Matt Luu - Student. United State- Texas -
08/07/2000 at 04:06:10 CDT
1042.Dang ngoc Son - Nha hang. Hechenstr
12-82140 Olching-Deutschland - 08/07/2000 at
17:11:16 CDT
1043.Thien Le - Engineer. Grand Prairie, Texas, USA -
09/07/2000 at 02:16:52 CDT
1044.do^? ma^u. - worker. elgin, usa - 09/07/2000 at
19:45:35 CDT
1045.Nguye^~n Bang - Ho.a Si~. Houston, Texas USA
- 09/07/2000 at 21:32:22 CDT
1046.So+n D-a`m - Former teacher. Houston, TX USA -
09/07/2000 at 22:25:23 CDT
1047.nguyen van dung - Ky su. san jose, Ca USA -
10/07/2000 at 11:56:48 CDT
1048.Viet Le - student. Los Angeles, USA - 11/07/2000
at 05:11:50 CDT
1049.Nguyen, Thuan - Student. San Diego, U.S.A -
11/07/2000 at 11:25:48 CDT
1050.Vu Pham - Cong Chuc. Houston, TX. U.S.A -
11/07/2000 at 14:11:14 CDT
1051.Pham Vu - Cong Chuc. Houston, TX. U.S.A -
11/07/2000 at 14:15:07 CDT
1052.Mai Hu+~u Ba?o - Chu? Ti.ch Ho^.i Sinh Vie^n
VN ta.i Cal State University, Los Angeles. Los
Angeles - 12/07/2000 at 22:39:44 CDT
1053.Tra^`n Thie^.n Ta^m - student. Los Angeles -
12/07/2000 at 22:40:41 CDT
1054.Mai Hu+~u Quang - Gia'o Chu+'c. Los Angeles
- 12/07/2000 at 22:41:31 CDT
1055.Lu+~ Xua^n Loan - nha^n co^ng. Los Angeles -
12/07/2000 at 22:42:18 CDT
1056.Nguye^~n Tha'i - Software Enigineer. 1734
Jones Ave. Santa Clara, CA, USA - 13/07/2000 at
19:56:35 CDT
1057.Ly' Tra^`n Qua'n - social worker. phoenix,
Arizona US - 13/07/2000 at 21:32:57 CDT
1058.Da.ng Tua^'n Tu' - Mechanical Engineer.
CEDAR PARK, TX. USA - 14/07/2000 at 10:37:07
CDT
1059.Nguyen van Khiem - dien-toan. Montreal,
Canada - 14/07/2000 at 10:56:55 CDT
1060.Le Quoc Dung - Engineer. San Francisco, USA -
14/07/2000 at 12:57:12 CDT
1061.Jean Pierre' Le - Architect. Berkeley, CA -
14/07/2000 at 23:18:03 CDT
1062.tam vu - ky su. san jose - 15/07/2000 at 00:19:55
CDT
1063.Norman Tra^`n - Business System Analyst.
Sydney, Australia - 15/07/2000 at 00:40:01 CDT
1064.DDinh Thi. Ai' Khanh - Étudiante. L'école des
H.E.C.. 4375 Jarry Est, St-Leonard, Quebec, Canada.
H1R 1X2 - 15/07/2000 at 06:42:03 CDT
1065.Ho^` Va(n Phu+o+'c - Ty. Na.n . Berlin,
Deutschland - 15/07/2000 at 08:49:30 CDT
1066.ry truong - ty nan. canada - 15/07/2000 at
23:07:12 CDT
1067.danh dang - Test Engineer. Kent,Wa - 16/07/2000
at 14:03:52 CDT
1068.Charlie Tran - Electronic Technologist. Alberta,
Canada - 17/07/2000 at 15:07:55 CDT
1069.PHA.M HOA'NG - hoc sinh. twincity mn usa -
17/07/2000 at 23:32:22 CDT
1070.Nguyen Thanh Tam - Du hoc sinh . Perth,
Australia - 17/07/2000 at 23:53:14 CDT
1071.nguyen quan - sinh vien. vietnam - 18/07/2000
at 03:40:19 CDT
1072.Nguye^n Thanh - Pharmacist . Western Australia
- 18/07/2000 at 12:14:48 CDT
1073.Leona Nguyen - Case Manager. Kent WA, USA -
18/07/2000 at 12:15:52 CDT
1074.tam nguyen - supervisor. michigan, usa -
18/07/2000 at 21:35:10 CDT
1075.Tran Dinh Vinh - technician. wichita falls , tx
USA - 18/07/2000 at 21:51:30 CDT
1076.Da(.ng Quo^'c Minh - Student. Virginia, USA -
20/07/2000 at 23:45:52 CDT
1077.Nguyen Thi Phuc An - Teacher. Melbourne,
AUSTRALIA - 21/07/2000 at 08:47:30 CDT
1078.Nguye^~n V Tha`nh - Electronic Engineer.
Freehold, NJ USA - 21/07/2000 at 10:52:38 CDT
1079.Nguye^~n Xua^n Tru?o?`ng - Ddie^.n Toa'n.
Virginia, USA - 21/07/2000 at 13:35:56 CDT
1080.david whitten - Engineer. U.S. - 21/07/2000 at
17:00:28 CDT
1081.PHAN an SINH - SINH VIEN MCC HAWAII.
MAUI HI USA - 21/07/2000 at 21:03:46 CDT
1082.Tran Viet Hai - Corporate Business Director.
Westlake Village, CA 91361, USA - 22/07/2000 at
08:04:00 CDT
1083.Tran Hai Nam - Oriental Medicine Doctor,
Ph.D.. Woodland Hills, California, USA -
22/07/2000 at 08:08:53 CDT
1084.Tho^ng Tru+o+ng - business administration.
Boston, MA-USA - 22/07/2000 at 08:26:41 CDT
1085.kenneth ly phan - Production Control . San Jose
- 22/07/2000 at 23:52:43 CDT
1086.Tran Nhat Man - Engineer. Boston, Ma USA -
23/07/2000 at 00:11:38 CDT
1087.Bui My Chi - Manicurist/ USA. Beaverton
Oregon/USA - 23/07/2000 at 00:24:43 CDT
1088.Tony Luong - Ky Su. Garland, USA - 23/07/2000
at 11:36:12 CDT
1089.cao duc lap - student. st.louis - missouri-u.s.a -
23/07/2000 at 13:17:53 CDT
1090.Tra^`n Thanh Hie^.p - Accounting/Finance.
Saint Paul, MN USA - 24/07/2000 at 00:46:16
CDT
1091.tran van - student. hoa ky - 24/07/2000 at
01:19:21 CDT
1092.PETER NGUYEN - SINH VIEN.
AUSTRALIA,VICTORIA - 24/07/2000 at 02:20:42
CDT
1093.nguyen thi truc loan - hoc sinh. usa -
24/07/2000 at 02:22:22 CDT
1094.Nguye^~n Quo^'c Huy - Computer Engineer.
New York City, New York - 24/07/2000 at
07:39:12 CDT
1095.huy tom - hoc sinh. BOSTON MA - 24/07/2000 at
11:49:11 CDT
1096.Tu Hai - Technician. Texas,USA - 24/07/2000 at
17:16:00 CDT
1097.nguyen the khoi - sinh vien du hoc .
victoria,australia - 24/07/2000 at 18:56:26 CDT
1098.NGUYEN THI TRUC LOAN - sinh vien du hoc.
Missouri, USA - 24/07/2000 at 18:57:57 CDT
1099.tuoc - SINH VIEN DU HOC.
SUNSHINE,AUSTRALIA - 24/07/2000 at 19:09:46
CDT
1100.NGUYEN PHUONG - SINH VIEN DU HOC.
AUSTRALIA - 24/07/2000 at 19:11:06 CDT
1101.LUU HUU CHI - sinh vien du hoc. australia -
24/07/2000 at 19:12:29 CDT
1102.trinh nam son - ca si. usa - 24/07/2000 at
19:14:05 CDT
1103.lam truong - ca si. HANOI,VIETNAM -
24/07/2000 at 19:14:46 CDT
1104.DIEM LE - phat thanh vien v v c.
victoria,australia,melbourne - 24/07/2000 at
21:46:22 CDT
1105.toan bang victoria - phat thanh vien.
victoria,australia - 24/07/2000 at 21:47:44 CDT
1106.JHON LAC - GIAM DOC. 19 RIPPON STREET
FOOTSCRAY VICTORIA
3011,AUSTRALIA,MELBOUENR - 25/07/2000 at
01:50:26 CDT
1107.DDo^~ Hoa`ng Thu?y Tie^n - Software Test
Engineer, CA, US. San Jose, CA 95148 -
25/07/2000 at 16:59:16 CDT
1108.Bi`nh Ma~ - Machinist. Dallas TX , U.S.A -
26/07/2000 at 01:31:09 CDT
1109.Natasa C To - System Analyst. Springfield, VA -
26/07/2000 at 12:32:31 CDT
1110.ngo^ die^.p khanh - student. lancaster PA
17602 - 27/07/2000 at 17:09:13 CDT
1111.Vinh Ha - Machinist. 1309 W. Glenwood Pl.
Santa Ana, Ca 92704 - 27/07/2000 at 19:18:13
CDT
1112.TRUONGTHEHUNG - NAU AN NHA HANG
CORVALLIS OREGON USA. OREGON CITY
CORVALLIS USA - 28/07/2000 at 04:51:31 CDT
1113.DO ^~ KIM PHUONG. - electrical engineer.
San Diego, CA usa - 28/07/2000 at 23:20:07 CDT
1114.Pha.m thi. Minh Le^. - Computer Systems
Analyst. St. Paul, Minnesota, USA - 29/07/2000 at
11:45:16 CDT
1115.Vo~ co^ng Tha`nh - Co^ng Nha^n. Berlin,
Germany - 29/07/2000 at 19:56:12 CDT
1116.Nguye^~n Quang Tha'i - setup bending
machine. New York, USA - 30/07/2000 at 13:58:38
CDT
1117.tra^`n du*'c nha~ - nails. 1507 york st
desmoines,ia 50316 - 30/07/2000 at 14:23:55
CDT
1118.tp le - cong nhan. westminster usa - 30/07/2000 at
21:04:35 CDT
1119.le ninh - dien tu. lowell ma usa - 31/07/2000 at
12:30:14 CDT
1120.thu nguyet - hoc sinh. Fremont, Ca 94539 -
31/07/2000 at 18:17:54 CDT
1121.FANRUNMEI - 0CCUPATION. BEIJING -
31/07/2000 at 23:13:52 CDT
1122.CHI-Phan - Pharmacist. Brusselles Belgium -
02/08/2000 at 10:02:18 CDT
1123.Nguyen Khanh Hung - Computer Network
Engineering. 4648 Buford Hwy Suite K
Chamblee,GA 30341 - 02/08/2000 at 10:59:32
CDT
1124.Tran Hung - student. Norway - 03/08/2000 at
19:59:21 CDT
1125.Le cong Hai - Businessman. Santa Fe Springs,
USA - 03/08/2000 at 23:32:24 CDT
1126.Ho^.i Van Nguye~n - Electrical Engineer.
Sydney, Australia - 04/08/2000 at 01:52:30 CDT
1127.Nguyen thi Thuy' - employee. Bruxelles
Belgique - 04/08/2000 at 12:27:02 CDT
1128.Trinh-quang-Chuc - Freelance Translater.
Vancouver-Canada - 04/08/2000 at 21:25:41 CDT
1129.michael bui - mortgage broker. garden
grove,california,usa - 06/08/2000 at 12:17:52 CDT
1130.Nguye^~n Ha Ti.nh - small busseness owner.
Portland,OR 97218 USA - 07/08/2000 at 21:05:06
CDT
1131.Peter Nguyen - Scientist/ Nasa. Fremont, CA,
USA - 08/08/2000 at 15:19:06 CDT
1132.nguye^~n dda(ng tua^'n - Computer
Consultant . Palmer, PA 18045 - 11/08/2000 at
12:03:58 CDT
1133.Ha H. Toan - Small bus. owner. Windsor,
Ontario, Canada - 11/08/2000 at 16:14:15 CDT
1134.son vu - technician, MIS. 1725 burley dr, milpitas,
Ca 95035, USA - 13/08/2000 at 15:51:13 CDT
1135.Ngue^~n Hu~u Khie^m - Computer
Technician. 13221 Hazel St. Garden Grove, CA
92844 - 14/08/2000 at 16:34:01 CDT
1136.Ngo^ Sy~ Ha^n - Nguye^.t san Que^ Hu+o+ng
Ha?i ngoa.i. Troy, Michigan, USA - 16/08/2000 at
23:49:42 CDT
1137.Pham. Thi. Ba?y - Chuye^n Vie^n Pho`ng Thi'
Nghie^.m Bi.nh Vie^.n. 7314 San Lucas Dr,
Houston, TX 77083-2721 - 17/08/2000 at
22:22:43 CDT
1138.thutam Tran - computer science. melbourne -
17/08/2000 at 22:52:37 CDT
1139.Ta}p Chi' Co`* Va`ng - qua' ba^}n ne^n vie^}c
ky' te^n u{ng ho^} vie^}c la`m cu{a ca'c co' ho*i
tre^~ xin ca'c ba}n d_u`*ng phie^`n Co`* Va`ng
. sandiego - 18/08/2000 at 23:25:27 CDT
1140.Huynh Vinh - Cong nhan. Sydney Australia -
19/08/2000 at 09:53:57 CDT
1141.Tung nguyen - self employee. San Jose, Ca. USA
- 19/08/2000 at 11:33:34 CDT
1142.Nguye^~n Thanh Ta^m - Engineer.
Harrisburg-USA - 22/08/2000 at 15:46:32 CDT
1143.Nguyen Tu Luong - Senior Scientist/Technical
Manager. Philadelphia, PA USA - 23/08/2000 at
07:50:12 CDT
1144.Vu~ Ngo.c Tha?o My - Y Ta'. Etobicoke,
Canada - 24/08/2000 at 16:41:51 CDT
1145.Le Thanh Vu - System Admin. Ludwigshafen
Germany - 28/08/2000 at 09:18:59 CDT
1146.Tanu - 8th Grade. Texas, USA - 28/08/2000 at
16:57:28 CDT
1147.John Nguye^~n - Structure Engineer.
Dallas/Texas-USA - 28/08/2000 at 23:43:46 CDT
1148.Khuong Pham - Systems Engineer. Springfield,
USA - 29/08/2000 at 11:53:42 CDT
1149.Tran John - Software Develper. San Diego, USA -
29/08/2000 at 12:05:22 CDT
1150.Henry Nguye^n - DataBase Admin.. Dallas, US -
29/08/2000 at 12:08:08 CDT
1151.Hoa Cuc - AeroSpace Engineer. Washington D.C.
, USA - 29/08/2000 at 12:13:03 CDT
1152.Micheal Dinh - College Student. Oregon, WA ,
USA - 29/08/2000 at 12:15:38 CDT
1153.Tam Minh GINET - Economie. Cergy - France -
31/08/2000 at 11:51:16 CDT
1154.Lam Nguyen - Computer Science. TN, USA -
31/08/2000 at 12:41:53 CDT
1155.Ho^`-minh-Ta^n - hoc sinh Houston,TX .
Houston,TX USA - 03/09/2000 at 20:37:44 CDT
1156.vu~ steven - computer specialist. Gretna,
Louisiana - 06/09/2000 at 17:06:32 CDT
1157.Truong Thai Thu - Programmer.
Woodbridge,VA.USA - 06/09/2000 at 22:04:48
CDT
1158.Tho Nguyen - Electronic Technician.
Albuquerque, New Mexico, USA - 07/09/2000 at
05:11:01 CDT
1159.To^'ng Tha?o - Taxi driver. sydney,Australia -
10/09/2000 at 23:17:03 CDT
1160.Pham Ho^`ng A^n - Computer Engineering.
Tulsa, Oklahoma -USA- - 13/09/2000 at 16:38:48
CDT
1161.Nguye^~n Vie^.t Nha^n - Ky~ Su+,
Researcher. Moscow, Russia - 17/09/2000 at
12:58:13 CDT
1162.Huynh Thi - Accounting. San Diego, California -
USA - 18/09/2000 at 22:24:52 CDT
1163.Don Nguye^~n - Ky~ Su* Co* Khi'. Santa Clara,
CA, USA - 20/09/2000 at 16:51:28 CDT
1164.Phan Quang Du~ng - Computer programmer.
Melbourne, Australia - 26/09/2000 at 17:27:04
CDT
1165.Nguye^~n tie^'n Di.nh - Student. USA -
29/09/2000 at 11:50:33 CDT
1166.Ngue^~n Thi. Mai - student. Toronto, Canada -
04/10/2000 at 23:06:15 CDT
1167.Nguyen Tu Do - Medidcal Student. Denver,
Colorado - USA - 09/10/2000 at 16:17:21 CDT
1168.Vu+o+ng quang Du~nd - Ky? su+. Tustin, USA
- 09/10/2000 at 18:36:15 CDT
1169.Bich-Phuong Vuong - Radiology Technologist.
Tustin, CA. USA - 09/10/2000 at 18:38:36 CDT
1170.Dang Ho - Nuclear Engineering. Birmingham, AL
U.S.A - 10/10/2000 at 13:06:11 CDT
1171.nguyen van an - computer engineer. usa -
10/10/2000 at 15:28:01 CDT
1172.KENNY NGUYEN - STUDENT. PHILA.
HATFIELD,PA.19440,USA - 11/10/2000 at
19:07:38 CDT
1173.NGUYEN Tra'c Ye^n Ha` - computer scientist.
Paris, FRANCE - 12/10/2000 at 04:32:25 CDT
1174.Nuye^~n Va(n Em - Taxi Driver. Paris, FRANCE -
12/10/2000 at 04:44:28 CDT
1175.Nuye^~n Thi. Tua^'t - ve^` hu+u. Paris,
FRANCE - 12/10/2000 at 05:05:57 CDT
1176.Poul Nyrup Rasmussen - Politician. Denmark -
16/10/2000 at 22:39:36 CDT
1177.Tra^`n Du/c Vi~nh Phu/c - Student. olympia,
Washington USA - 17/10/2000 at 01:31:50 CDT
1178.Nguyen Ha - sinh vien luat. Frihedslyst Alle 28,
2650 Hvidovre Denmark - 17/10/2000 at 04:30:42
CDT
1179.Jacquelin Doan - UCONN student. Connecticut.
- 18/10/2000 at 07:57:05 CDT
1180.Le^ Anh Qua^n - Software Engineer. Frankfurt a.
M. Germany - 18/10/2000 at 10:17:27 CDT
1181.Nguyen Nguyen Dung - Student. Stana-CA,Hoa
Ky - 18/10/2000 at 22:29:33 CDT
1182.Nguyen Nguyen Dung - Student. Stana-CA,Hoa
Ky - 18/10/2000 at 22:34:34 CDT
1183.Jamie Tang - Biochemistry Major. Los Angeles,
CA - 20/10/2000 at 15:19:02 CDT
1184.joshua - Chemist. houston, TX - 24/10/2000 at
10:07:33 CDT
1185.Le Ai Ly, P.E. - Registered Professional Engineer,
Licensed in Oregon. Portland, Oregon - 24/10/2000
at 13:48:26 CDT
1186.Tra^`n DDu+'c - Ky~ su+ ddie^.n toa'n.
Arlington, Texas,USA - 27/10/2000 at 17:08:17
CDT
1187.Hua thi mai trang - psychology. San Diego, CA
- 30/10/2000 at 14:01:09 CST
1188.Nguyen Hung - Noi tro. NY,USA - 03/11/2000 at
07:37:44 CST
1189.Du~ng ddu+'c Pha.m - electrical engineer.
Boston,Massachusetts USA - 03/11/2000 at
21:18:50 CST
1190.sadf - fghh. asr, cbhg. USA - 08/11/2000 at
03:59:23 CST
1191.Nguye^~n Thi Kim Loan - study computer-
science in Gothenburg University. Sweden -
10/11/2000 at 08:21:25 CST
1192.khuong dinh oma hai - electrical emgineering.
washington - 12/11/2000 at 05:38:32 CST
1193.nguyen long giao - janitor. seattle,wa -
18/11/2000 at 23:02:36 CST
1194.David Jones - mechanical. seaatle,wa -
18/11/2000 at 23:05:44 CST
1195.Michelle Le - software manager. 2231 pinard
street, Milpitas - 04/12/2000 at 09:52:04 CST
1196.Michelle Le - software manager. 2231 pinard
street, Milpitas CA. 95035pitas - 04/12/2000 at
09:52:33 CST
1197.oscar reeser - transportation. glenmoore usa -
05/12/2000 at 01:00:55 CST
1198.Jen Tran - homemaker. U.S. - 05/12/2000 at
02:16:21 CST
1199.NGUYEN D QUY - VO DUONG PHI SON
NHAN. DORAVILLE - 06/12/2000 at 22:06:04 CST
1200.NGUYEN D. QUY - VO VUONG PHI SON
NHAN. DORAVILLE GA 30340 - 06/12/2000 at
22:10:45 CST
1201.Nguyen Thanh Son - stuent. Melb - 11/12/2000
at 23:24:46 CST
1202.Nguyen Thanh Son - stuent. Melb - 11/12/2000
at 23:30:16 CST
1203.Nguyen Thanh Son - stuent. Melb - 11/12/2000
at 23:34:33 CST
1204.Nguyen Thanh Son - stuent. Melb - 11/12/2000
at 23:34:41 CST
1205.Nguyen Thanh Son - stuent. Melb - 11/12/2000
at 23:36:59 CST
1206.Nguyen Thanh Son - stuent. Melb - 11/12/2000
at 23:39:21 CST
1207.Kelvin Nguyen - I.T.. folsom, CA USA -
14/12/2000 at 22:50:58 CST
1208.Nguyen van Su - Buon Ban. OKC, OK, USA -
16/12/2000 at 08:49:32 CST
1209.Do Duy Chuong - Retired. OKC, OK. USA -
16/12/2000 at 08:52:54 CST
1210.Soan Nguyen - Retired. OKC, OK, USA -
16/12/2000 at 08:54:27 CST
1211.Le xuan Truong - Teacher. OKC, OK. USA -
16/12/2000 at 08:55:44 CST
1212.SU NGUYEN - Buon Ban. OKC, OK, USA -
16/12/2000 at 08:57:11 CST
1213.Hoang van Minh - Cong nhan. Okla. OK. USA -
16/12/2000 at 08:58:22 CST
1214.Nguye^~n Vinh Ta^m - Technician Electronic.
Surrey BC, Canada - 23/12/2000 at 02:14:12 CST
1215.vo~ quo^'c co^ng - hoc sinh. Paris France -
14/01/2001 at 12:51:12 CST
1216.louie Lamson - poet writer. Charlotte, NC USA -
18/01/2001 at 02:11:53 CST
1217.Le Mai Linh - Writer (cuu to nhan chinh tri).
Hartford, CT . USA - 18/01/2001 at 02:12:55 CST
1218.Hien Nguyen - Contractor. Charlotte, NC USA -
18/01/2001 at 02:13:39 CST
1219.Lamson Nguyen - Contractor. Charlotte, NC USA
- 18/01/2001 at 02:14:53 CST
1220.Le Mai Linh - Writer. Hartford, CT . USA -
18/01/2001 at 02:15:48 CST
1221.Phan Huu Chinh - Cong nhan. Charlotte, NC
USA - 18/01/2001 at 02:19:43 CST
1222.Hoi Cuu Tu Nhan Chinh Tri (H.O)
Charlotte, NC USA - Hoi cuu tu Nhan chinh tri
( H.O) Thanh Pho Charlotte, NC USA . Charlotte,
NC USA - 18/01/2001 at 02:23:20 CST
1223.Leon Truong - Thuong gia. HONOLULU- HI -
20/01/2001 at 11:44:13 CST
1224.Mark Phan - Enterprise Risk Consultant. Atlanta,
U.S.A - 20/01/2001 at 22:52:40 CST
1225.nguyen hoai chau - Tai xe. BOSTON-MASS-USA
- 29/01/2001 at 19:10:41 CST
1226.ITSENG PHAPHE - Would like to study Ba in
Multimedia. Gaborone,Botswana - 02/03/2001 at
03:41:58 CST
1227.tran huu truong - tham mi. canada - 09/03/2001
at 10:13:04 CST
1228.Le^ Thie^n - Engineer. Dallas, TX, USA -
23/03/2001 at 21:57:08 CST
1229.Thien Le - Electrical Engineer. Dallas, USA -
23/03/2001 at 21:58:24 CST
1230.hien nguyen - hoc sinh. 11821 fortney dr -
04/04/2001 at 01:42:50 CDT
1231.tran minh tri - sinh vien/student. Virginia, USA -
06/04/2001 at 20:11:19 CDT
(con tiep) ...


Y"u c)au h%uy b%o ngay Nghº fºnh 31/CP
Tr%a t_è do ngay cho Ti°en sï Hâ Sï Phu
KÈnh g%èi: Cùac vº länh f_ao F%ang vâ Nhâ nèù!c CHXHCN Vi_"t Nam

Chùung tçi l_ai th°ay c)an ph%ai vi°et f!n thè tù!i cùac quùy vº vî m_çt vi_"c lâm thç b_ao c%ua chÈnh quy)en Lém F)ong f°oi vù!i nhâ trÈ thùèc y"u nèù!c - Ti°en sï Nguy¨"n Xuén T_u tùèc Hâ Sï Phu.
Áng Hâ Sï Phu fä fè_!c tr%a l_ai t_è do, fînh chÏ fi)eu tra, fînh chÏ kh%!i t°o v_u ùan vù!i t_çi danh ''ph%an b_çi T%ç qu°oc'', theo Quy°et fºnh s°o 01/QF do th%u trè%!ng c! quan an ninh fi)eu tra Cçng an tÏnh Lém F)ong, F_ai tùa Nguy¨"n V&n F_ç, kùy ngây 05-01-2001.
Th°e lâ sau nhi)eu dè lu_én ph%an f°oi %! trong nèù!c vâ tr"n th°e giù!i, cçng lùy fä fè_!c tçn tr_ong. Nhâ khoa h_oc y"u nèù!c Hâ Sï Phu fä fè_!c t_è do. Vi_"c lâm nây fùang fè_!c bi%"u dè!ng %! nèù!c ta. C%a nèù!c nhè v¨ç tay hoan hç.
Nhèng cçng lùy mù!i fè_!c tçn tr_ong kho%ang h!n m_çt thùang thî chÈnh quy)en Lém F)ong l_ai ra l_"nh qu%an ch°e nhâ trÈ thùèc y"u nèù!c Hâ Sï Phu, d_èa vâ nghº fºnh s°o 31/CP ngây 14-4-1997 c%ua ChÈnh ph%u. Quy°et fºnh qu%an ch°e s°o 338/QF-UB do çng Ch%u tºch UBND tÏnh Lém F)ong, Phan Thi"n, kùy ngây 9-2-2001. Nghïa lâ cçng lùy mù!i chÏ fè_!c tçn tr_ong fùung cùo m_çt thùang b°on ngây.
Cùai nghº fºnh 31/CP lâ m_çt nghº fºnh ph%an dén ch%u, cùo th%" g_oi fùung t"n nùo lâ ph%an f_çng, vç v&n hùoa vî nùo ch°ong l_ai Hi°en phùap vâ lu_ét phùap Nhâ nèù!c CHXHCN Vi_"t Nam, fä bº dè lu_én l"n ùan ngay t^è khi nùo ra f^!i, th^!i çng Vö V&n Ki_"t lâm Th%u tèù!ng (1997à. R°at nhi)eu f!n t^è trong nèù!c c%ua m_oi thânh ph)an: läo thânh cùach m_ang, c_èu chi°en binh, nhâ khoa h_oc, nhâ bùao, nhâ v&n fä l"n ùan nghº fºnh nây.
Fi)eu 71 Hi°en phùap Nhâ nèù!c CHXHCN Vi_"t Nam ghi rö r^&ng: ''Khçng ai bº coi lâ cùo t_çi vâ ph%ai chºu hînh ph_at khi chèa cùo b%an ùan k°et t_çi c%ua Tôa ùan fä cùo hi_"u l_èc phùap lu_ét''.
Fi)eu 2 c%ua B_ç Lu_ét Hînh S_è nèù!c CHXHCN Vi_"t Nam cüng ghi: ''ChÏ ngè^!i nâo ph_am m_çt t_çi fä fè_!c Lu_ét hînh s_è quy fºnh mù!i ph%ai chºu trùach nhi_"m hînh s_è. Hînh ph_at ph%ai do Tôa ùan quy°et fºnh''.
Chùung ta thè^!ng f)e cao kh%éu hi_"u: ''M_oi ngè^!i s°ong vâ lâm vi_"c theo phùap lu_ét''. M_oi ngè^!i nghïa lâ trong fùo cùo c%a chÈnh quy)en. ChÈnh quy)en cüng ph%ai tuén theo phùap lu_ét vâ ph%ai gè!ng m¨éu thi hânh phùap lu_ét trèù!c dén. Cùo th°e thî dén mù!i tin. F^&ng nây nghº fºnh 31/CP l_ai ch°ong phùap lu_ét, ch°ong l_ai Hi°en phùap, mâ cùè fem ra thi hânh f%" fe n_at dén. V_éy xin h%oi: Nhâ nèù!c ta cùo ph%ai lâ chÈnh quy)en c%ua dén, do dén, vî dén hay khçng?
N°eu khçng ch°ap nh_én ùy ki°en tr"n xin m^!i cùac vº cûng chùung tçi cçng khai tranh lu_én.
S%è d_ung quy)en ngè^!i dén lâm ch%u, chÈnh quy)en lâ cçng b_çc, chùung tçi f)e nghº Qu°oc h_çi trong phi"n h_op g)an nh°at sù&p tù!i (f)au n&m 2001à, xem xùet l_ai nghº fºnh 31/CP vâ ra l_"nh h%uy b%o ngay tùèc khù&c nghº fºnh nây. Côn f%" nùo, fùo lâ m_çt v°et nh! cho Nhâ nèù!c ta.
Chùung tçi cüng y"u c)au çng ch%u tºch nèù!c Tr)an Fùèc Lè!ng ra l_"nh cho chÈnh quy)en Lém F)ong h%uy b%o ngay quy°et fºnh qu%an ch°e nhâ trÈ thùèc y"u nèù!c Hâ Sï Phu. Áng Hâ Sï Phu cùo quy)en cùo nh¨èng chÈnh ki°en khùac. ChÈnh quy)en Lém F)ong khçng th%" vî th°e mâ fân ùap çng ta, qu%an ch°e çng ta. Mong Ch%u tºch nèù!c häy vî trùach nhi_"m vâ lè!ng tém mâ th_èc thi cè!ng vº c%ua mînh. N°eu cùè nùoi m_çt f^&ng lâm m_çt n%eo thî chÏ lâ trô l^èa d°oi dén.
R°at g)an féy thçi, çng L" H)ong Hâ, m_çt cùan b_ç cao c°ap c%ua ngânh Cçng an, fä nghÏ hèu, bº cçng an Hâ N_çi f°en khùam nhâ ban f"m su°oi t^è 23 gi^! ngây 15-2 f°en g)an 1 gi^! sùang ngây 16-2-2001, chÏ vî xu°at hi_"n tâi li_"u ''M°ay fi)eu ch°at v°an çng B_ç trè%!ng B_ç Cçng an L" Minh Hè!ng''. Fi)eu nây m¨çi cçng dén hoân toân cùo quy)en ch°at v°an f°oi vù!i c%a Qu°oc h_çi, Ch%u tºch nèù!c, Th%u tèù!ng vâ b°at cùè B_ç trè%!ng nâo. khi chèa cùo quy°et fºnh kh%!i t°o v_u ùan, kh%!i t°o bº can mâ çng L" H)ong Hâ fä bº h%oi cung vâ khùam nhâ (nh°at lâ khùam ban f"mà lâ hoân toân trùai vù!i phùap lu_ét Nhâ nèù!c. Áng L" H)ong Hâ fä cùo f!n t°o cùao g%èi cùac c°ap länh f_ao F%ang, Qu°oc h_çi vâ ChÈnh ph%u, ngây 20-2-2001. Áng L" H)ong Hâ, m_çt cùan b_ç cao c°ap c%ua ngânh Cçng an mâ côn bº f°oi x%è vç lu_ét phùap nhè v_éy hu°ong chi lâ ngè^!i dén (¡¡¡à.
Vi_"c vi ph_am k%y cè!ng phùep nèù!c c%ua ngay nh¨èng ngè^!i nhén danh Nhâ nèù!c XHCH Vi_"t Nam fä f°en mùèc f_ç bùao f_çng. Ph%ai ch°an chÏnh kºp th^!i.
Vù!i nh_én thùèc v)e trùach nhi_"m v)e quy)en lâm ch%u c%ua mînh, ph%ai tham gia m_oi cçng vi_"c c%ua f°at nèù!c vâ giùam sùat nh¨èng hânh f_çng c%ua chÈnh quy)en, chùung tçi lâm f!n vâ kùy t"n dèù!i féy y"u c)au ph%ai h%uy b%o ngay quy°et fºnh qu%an ch°e çng Hâ Sï Phu, h%uy b%o ngay nghº fºnh 31/CP n&m 1997, vâ fînh chÏ ngay hânh vi sai trùai phùap lu_ét f°oi vù!i çng L" H)ong Hâ.
M_çt l)an n¨èa, mong cùac quùy vº länh f_ao lèu tém gi%ai quy°et.
Khçng n"n l_ai f%" ti°ep t_uc r!i vâo im l_&ng fùang s_!¡

(Xin fÈnh kêm b%an sao ch_up:
- F!n khùang cùao c%ua çng Hâ Sï Phu.
- Quy°et fºnh fînh chÏ fi)eu tra s°o 01/QF, ngây 5-1-2001 c%ua Cçng an tÏnh Lém F)ong.
- Quy°et fºnh qu%an ch°e hânh chÈnh çng Hâ Sï Phu, s°o 338/QF-UB, ngây 9-2-2001 c%ua UBND tÏnh Lém F)ong.
- F!n t°o cùao c%ua çng L" H)ong Hâ, ngây 20-2-2001.
- Thè c%ua çng L" Gi%an khuy"n çng L" Minh Hè!ng - B_ç trè%!ng B_ç Cçng an, 24-2-2001à.

Hâ N_çi, ngây 26-2-2001

Nh¨èng ngè^!i kùy t"n
1. Tr)an Bùa: F_ai ùuy QFNDVN, C_èu chi°en binh, Nhâ v&n chÈnh lu_én. FC: 53 C)au G¨ç, Hâ N_çi. FT: 8258248.
2. Tr)an Cùac: 56 tu%çi F%ang, nguy"n Thè^!ng v_u TÏnh %uy; nguy"n %uy vi"n B_ç bi"n t_ép bùao Nhén Dén; nguy"n bÈ thè F%ang %uy V&n hùoa f°oi ngo_ai. FC: 103 E6, Phè^!ng Trung T_u, Hâ N_çi. FT: 8529153.
3. Hoâng Minh ChÈnh: Nguy"n T%çng thè kùy F%ang Dén Ch%u Vi_"t Nam; nguy"n Vi_"n trè%!ng Vi_"n Tri°et H_oc. FC: 26 Lùy Thè^!ng Ki_"t, Hâ N_çi. FT: 8249252.
4. Ph_am Qu°e Dè!ng: Nhâ bùao, F_ai tùa QFNDVN. FC: 37 Lùy Nam F°e, Hâ N_çi. FT 8231372.
5. Nguy¨"n V&n Fâo: 78 tu%çi, 56 tu%çi F%ang, nguy"n BÈ thè Thânh %uy Hâ N_çi (1947à; nguy"n BÈ thè TÏnh %uy Nam Fºnh (1948-1950à; nguy"n BÈ thè TÏnh uy Ninh Bînh (1950-1952à; nguy"n Khu %uy vi"n Li"n Khu 3 (1951 tr%! fià; nguy"n Thùè trè%!ng B_ç N_çi Ngo_ai thè!ng; nguy"n Phùo Ch%u nhi_"m UBKH Nhâ nèù!c. FC: 15 Lùy Thè^!ng Ki_"t, Hâ N_çi. FT: 8252289.
6. Tr)an F_ç: Trung tèù!ng QFNDVN, nguy"n Phùo ChÈnh %uy Quén Gi%ai phùong mi)en Nam Vi_"t Nam; nguy"n ·ªy vi"n Trung è!ng FCSVN cùac khùoa 3, 4, 5, 6; nguy"n Phùo Ch%u nhi_"m Qu°oc h_çi khùoa 7. FC: 97 Tr)an Hèng F_ao, Hâ N_çi. FT: 9424673.
7. Nguy¨"n Foân: 72 tu%çi, cùan b_ç Fºa ch°at v)e hèu. FC: 114 C)au Gi°ay, Hâ N_çi. FT: 8342527.
8. L" Gi%an: 90 tu%çi, 71 tu%çi F%ang, nguy"n T%çng Giùam f°oc Nha Cçng An (1946-1958à; nguy"n Phùo Chùanh ùan Tôa ùan Nhén dén T°oi cao (1958-1978à. FC: 8 Nguy¨"n Thè_!ng Hi)en, Hâ N_çi. FT: 8260165.
9. Nguy¨"n Thanh Giang: Vi_"n sï, Ti°en sï fºa v_ét lùy. FC: Nhâ A13, Phè^!ng 9 T_ép Th%" Phông Khçng, Hôa M_uc, Hâ N_çi. FT: 8586321.
10. F_éu Quùy H_a: Chuy"n vi"n cao c°ap; Thè_!ng ùuy QFNDVN. FC: 40 Lùy Thè^!ng Ki_"t, Hâ N_çi. FT: 9344107.
11. H)ong Long: Nguy"n ch%u tºch huy_"n; nguy"n Phùo Ch%u tºch UBKC tÏnh Hèng Y"n. FC: 44 Khè!ng Thè_!ng, F°ong Fa, Hâ N_çi. FT: 8521550.
12. Ph_am V&n Phi°eu: Nguy"n cùan b_ç QFNDVN, E102, +304; BÈ thè F%ang %uy XN D_"t Minh Khai; Hâ _çi. FC: 130 Mai Hù&c F°e, Qu_én Hai Bâ Trèng, Hâ N_çi. FT: 9740321.
13. Tr)an F_ai S!n: 54 tu%çi F%ang; chi°en sï F_çi T_è v_" chi°en f°au cùèu qu°oc Hoâng Di_"u (1945à; nguy"n Trè%!ng ban Trinh sùat F_&c cçng Sè foân 308B. FC: 51 Hâng Bâi, Hâ N_çi. FT: 8263700.
14. Chu Thânh: Nhâ th!, bùut danh Tùu Sùot. FC: 67 Ngö Sçng Tç Lºch, Phè^!ng Khè!ng Trung, Qu_én Thanh Xuén, Hâ N_çi. FT: 8535911.
15. Nguy¨"n Th_u: 74 tu%çi; nguy"n cùan b_ç c! m_ét m_ét mä xùè %uy Bù&c K^y; nguy"n V_u phùo V_u K°e ho_ah s%an xu°at Li"n hi_"p xä cçng nghi_"p, thè!ng nghi_"p Trung è!ng; nguy"n V_u phùo V_u Tr_ong tâi kinh t°e Trung è!ng. FC: 14 Ngç Th^!i Nh_ém, Hâ N_çi. FT: 9430718.
16. Hoâng Ti°en: Nhâ v&n. FC: Nhâ A11, Phông 420, Thanh Xuén Bù&c, Hâ N_çi. FT: 5530377.
17. Tr)an Düng Ti°en: Cçng nhén, c_èu chi°en binh. FC: 26/95/10, T%ç 5 Thè_!ng Fînh, Thanh Xuén, Hâ N_çi. FT: 8586321.


* Ðảng và nhà nước cộng sản Việt Nam tiếp tục né tránh đối thoại giải quyết các tệ trạng xã hội, tiếp tục bám con đường phản dân chủ, phản tiến bộ, bằng chứng là vẫn dùng nghị định 31/CP mở rộng đàn áp nhân dân mọi tầng lớp, tạo cho dịp cho bọn cường hào địa phương lạm dụng làm băng hoại đất nước. Ðối thoại xin gửi đến các bạn bức thư tố giác tiếp tục của các nhà cách mạng và trí thức Bắc Hà đấu tranh cho tự do dân chủ, đòi "đảng và quốc hội Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam hãy thực thi lời nói đi đôi với việc làm"
Thö caùc nhaø phaûn khaùng yeâu caàu huûy boû Nghò ñònh 31/CP vaø traû töï do cho Haø Só Phu
Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 1 tháng 6 năm 2001 Kính gửi: Quốc Hội khóa đang họp tại Hà Nội,
Chúng tôi là các lão thành cách mạng, những người từng ở cấp lãnh đạo tỉnh, cấp Trung Ương đã nghỉ hưu, những cựu chiến binh, cán bộ quân đội đã nghỉ hưu, những nhà khoa học, nhà báo, nhà văn, tất cả là 17 người có ghi tên tuổi, danh vị và địa chỉ rõ ràng, đã gửi thư tới Quốc Hội ngày 26/2/2001, đề nghị Quốc Hội cho hủy bỏ Nghị định 31/CP, vì Nghị định này đã vi phạm Hiến pháp và luật pháp nước nhà, bắt quản chế công dân Tiến sĩ Nguyễn Xuân Tụ tức Hà Sĩ Phu không qua tòa án phán xử. Ðó là một Nghị định phản dân chủ, phản tiến bộ, mở đường cho sự lạm dụng quyền hành của các chính quyền địa phương đối với sinh mệnh của nhân dân. Nó đã bị dư luận trong nước lên án và cả ngoài nước phản đối. (Có cần nhắc đến, báo đài thế giới bình phẩm: ''Có lẽ ông Võ Văn Kiệt muốn mở rộng nhà tù ra khắp nước VN'').
Ðiều 72 Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam ghi: ''Không ai bị coi là có tội và phải chịu hình phạt khi chưa có bản án kết tội của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật''.
Ðiều 2 Bộ Luật Hình Sự nước CHXHCN Việt Nam ghi rõ: ''Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam là luật cơ bản của Nhà nước, có hiệu lực pháp lý cao nhất. Mọi văn bản pháp luật khác phải phù hợp với Hiến pháp''.
Hiến pháp và pháp luật đã ghi rõ ràng như vậy, mà Nghị định 31/CP do ông cựu Thủ tướng Võ Văn Kiệt ký ngày 14/4/1997, lại cho phép các địa phương giam giữ người quản chế tại gia một cách tùy tiện, không qua tòa án xét xử. Thời hạn quản chế 2 năm. Nghĩa là một thứ tù ngoại trú, tù tại nhà mình, nhà nước không phải xây xà lim và không mất cơm nuôi. Những nhà trí thức bị quản chế là các ông:
- Nhà khoa học Nguyễn Xuân Tụ tức Hà Sĩ Phu
- Nhà thơ Bùi Minh Quốc
- Nhà văn Tiêu Dao Bảo Cự
Việc đàn áp phi pháp các nhà khoa học, nhà văn Ðà Lạt diễn ra liên tục nhiều năm nay, đặc biệt là với TS Nguyễn Xuân Tụ.
Quyết định khởi tố ông Nguyễn Xuân Tụ, ngày 10/5/2000, số 07/QÐ, của Công an tỉnh Lâm Ðồng về tội danh "phản bội Tổ Quốc" là một quyết định hoàn toàn vô căn cứ, ngụy tạo, trái pháp luật và phi đạo lý nên bị dư luận trong nước và quốc tế lên án quyết liệt. Do đó, sau 8 tháng đã phải đình chỉ vụ án và trả tự do cho TS Nguyễn Xuân Tụ, ngày 05/01/2001, theo Quyết định số 1/QÐ của Công an tỉnh Lâm Ðồng do Ðại tá Nguyễn Văn Ðộ ký. Như vậy là ông Nguyễn Xuân Tụ hoàn toàn vô tội và được trở về đời sống công dân một cách đầy đủ trọn vẹn theo đúng điều 72 Hiến pháp và điều 2 Bộ Luật hình sự.
Nhưng trớ trêu thay, chỉ sau đó hơn một tháng, tức ngày 09/2/2001, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Ðồng lại dựa vào cái Nghị định 31/CP - một Nghị định vi hiến như mọi ngưiời đều biết - mà ra Quyết định số 338/QÐ - UB nhằm quản chế hành chính ông Nguyễn Xuân Tụ với thời hạn là 24 tháng. Và từ ngày đó trở đi, ông Nguyễn Xuân Tụ lại bị quản chế tại gia, phải thường xuyên tới Sở Công an Lâm Ðồng trình diện và làm kiểm điểm.
Sự quản chế rất ngặt nghèo, bắt ngồi viết kiểm điểm, viết đi viết lại rất nhiều lần, bắt đến trình diện với công an địa phương hàng tuần, hàng ngày, bắt trả lời những câu hỏi lặp đi lặp lại đến phát ngấy. Hoặc là công an không có việc làm, hoặc là muốn làm rối loạn thần kinh người bị quản chế phải phát điên. Ðó đều là những hình thức đối xử dã man vi phạm quyền công dân, quyền con người. Nói thực ra, tù quản chế, về một góc độ nào đó, còn khổ hơn cả tù thành án. Như thế mà bảo chúng ta tôn trọng nhân quyền trước thế giới được sao?
Chúng ta thường đề cao khẩu hiệu ''Mọi người sống và làm việc theo luật pháp''. Vậy Nghị định 31/CP giẫm đạp lên luật pháp như thế, Quốc Hội chịu để yên sao?
Gần đây lại mở rộng Nghị định 31/CP ra quản chế các vị Hòa thượng đạo Phật Thích Quảng Ðộ, Ðại sư đạo Hòa Hảo Lê Quang Liêm, Linh mục đạo Thiên Chúa Nguyễn Văn Lý, và vừa rồi ra lệnh bắt giam ông ta. Rồi còn mở rộng đến đâu nữa, ai mà biết được.
Lại một lần nữa, chúng tôi đề nghị Quốc Hội, cơ quan quyền lực cao nhất nước của nhân dân, cho chấm dứt hành động này. Nếu công dân có tội, đề nghị đưa ra tòa án xét xử hẳn hoi. Bãi bỏ nghị định 31/CP, một Nghị định làm thành vết nhơ cho dân tộc trước nhân dân thế giới, làm xấu hổ vong linh những người đã khuất cho công cuộc giải phóng đất nước để mang lại tự do, hạnh phúc cho mọi người.
Cụ Hồ đã nói: ''Nước có độc lập mà dân không được tự do, không được hạnh phúc, thì độc lập ấy không có nghĩa lý gì ". Chúng tôi nghĩ rằng, nếu Cụ Hồ còn sống, không bao giờ Cụ cho thông qua và áp dụng thứ Nghị định phản dân chủ như vậy.
Chúng tôi tha thiết đề nghị Quốc Hội kỳ họp thứ 9 khóa X cho xem xét lại Nghị định này và phủ quyết nó, đảm bảo đúng Hiến pháp và luật pháp đã ban hành của nước nhà. Chúng tôi cũng trân trọng đề nghị tân Tổng bí thư Nông Ðức Mạnh và Ban lãnh đạo mới của Ðảng cùng Quốc Hội hãy thực thi lời nói đi đôi với việc làm. Văn kiện Ðại hội khoá 9 thông qua, có ghi hai chữ DÂN CHỦ, vậy hãy thực hiện DÂN CHỦ, mở đầu bằng việc hủy bỏ Nghị định 31/CP, để lấy lại lòng tin trong nhân dân.
Hà Nội, ngày 1 tháng 6 năm 2001
Những người ký tên
Hoàng Minh Chính (ký tên), 26 Lý Thường Kiệt, Hà Nội
Hoàng Tiến (ký tên), A11-P420 Thanh Xuân Bắc, Hà Nội
Nguyễn Văn Ðào (ký tên) , 15 Phố Lý Thường Kiệt, Hà Nội
Phạm Quế Dương (ký tên), 37 Lý Nam Ðế, Hà Nội
Trần Bá, CCBinh (ký tên), 53 Cầu Gỗ, Hà Nội
Nguyễn Thanh Giang (ký tên), A13 P9 TTPK Hòa Mục, Hà Nội
Trần Dũng Tiến (ký tên), 12-95 Phố Cự Tộc, Hà Nội
Lê Giản (ký tên), 8 Nguyễn Thượng Hiền, Hà Nội
Ðậu Quý Hạ (ký tên), 40 Lý Thường Kiệt, Hà Nội
Chu Thành (ký tên), 67 Ngõ sông Tô Lịch, Hà Nội
Trần Ðại Sơn (ký tên), 51 Hàng Bài, Hà Nội
......

Leâ Giaûn
8-Nguyeãn thöôïng Hieàn
Haø noäi , ngaøy 31-5-2000
Kính göûi : Ñoàng chí Toång BÍ thö
vaø caùc ñoàng chí trong Boä Chính trò
Tuy tuoåi ñaõ töông ñoái cao (naêm nay toâi ñaõ 88 tuoåi) nhöng toâi vaãn coá gaéng theo roõi tình hình thôøi söï treân ñaøi, treân baùo.
Toâi raát möøng thaáy raèng Trung öông ñaõ coù hoaït ñoäng raùo rieát chuaån bò cho Ñaïi hoäi 9, Chính phuû coù nhieàu coá gaéng thuùc ñaåy söï phaùt trieån kinh teá vaø xoùa ñoùi giaûm ngheøo, vaø Quoác hoäi coù nhieàu caûi tieán trong vieäc toå chöùc cho ñaïi bieåu Quoác hoäi chaát vaán caùc thaønh vieân cuûa Chính phuû trong nhöõng phieân hoïp cuoái thaùng 5 vöøa qua.
Duø khaû naêng suy nghó vaø thoâng tin coù nhieàu haïn heïp, toâi xin pheùp ñoùng goùp vôùi Boä Chính trò moät soá yù kieán sau:
1/ Ñaûng ta ñang chuaån bò cho Ñaïi hoäi 9 vôùi bieát bao nhieâu vaán ñeà lôùn veà maët lyù luaän, ñöôøng loái, caàn ñöôïc toå chöùc nghieân cöùu chu ñaùo. Toâi mong moûi Boä Chính trò chuù yù phaùt huy daân chuû, toân troïng töï do tö töôûng, khieâm toán, thöïc taâm, toå chöùc tröng caàu roäng raõi, ñaëc bieät phaûi môøi nhöõng ngöôøi trí thöùc, duø khoâng phaûi ñaûng vieân, ñeán ñoùng goùp yù kieán nhieàu laàn, khoâng neân laøm laáy leä, khoâng neân sôï yù kieán khaùc nhau. Phaûi noùi raèng taê coâng taùc lyù luaän maáy naêm gaàn ñaây coøn heïp hoøi, giaùo ñieàu, beø phaùi, quaù laïc haäu, khoâng giuùp ích gì cho vieäc taêng cöôøng söï laõnh ñaïo cuûa Ñaûng.
2/ Boä Chính trò neân chæ ñaïo chaët cheõ coâng taùc ñoái vôùi trí thöùc trong coâng taùc daân vaän noùi chung.
Vöøa qua toâi ñöôïc bieát Coâng an Haø noäi ñaõ tieán haønh baét giöõ nhaø khoa hoïc Nguyeãn Thanh Giang, ngaên caám ñuû ñieàu, tòch thu caû maùy vi tính vaø maùy Photocopy...,gaây neân nhöõng aûnh höôûng raát xaáu ñoái vôùi trong vaø ngoaøi nöôùc.
Gaàn ñaây, Coâng an tænh Laâm ñoàng laïi tieán haønh khôûi toá nhaø trí thöùc Haø Só Phu töùc Nguyeãn Xuaân Tuï maø khoâng coù caên cöù gì xaùc ñaùng. Nhöõng vieäc sai traùi treân ñaây khoâng nhöõng khoâng coù lôïi gì, maø chæ phaù hoaïi nghieâm troïng uy tín cuûa Ñaûng ñoái vôùi caû trong vaø ngoaøi nöôùc.
Toâi ñeà nghò Ban noäi chính Trung öông phaûi phoái hôïp vôùi caùc ngaønh Coâng an, Kieåm saùt sôùm chaám döùt nhöõng vieäc laøm sai traùi treân ñaây. Ñoù chính laø moät noäi dung thieát thöïc phuïc vuï cho Ñaïi hoäi 9, tranh thuû traùi tim vaø khoái oùc cuûa nhaân daân.
3/ Gaàn ñaây dö luaän caùn boä coù nhieàu thaéc maéc buoàn phieàn veà caùch laøm vieäc cuûa caùc ngaønh Tö phaùp.
- Vì sao caùc ngaønh Tö phaùp khoâng coù keát luaän nghieâm tuùc ñoái vôùi vuï kyø aùn ôû Quaän Hoaøn kieám Haø noäi? Dö luaän cheâ traùch thaùi ñoä cuûa ñoàng chí Trònh hoàng Döông khi traû lôøi chaát vaán cuûa caùc vò ñaïi bieåu Quoác hoäi.
- Vì sao cho tôùi nay vaãn chöa xeùt xöû vuï aùn Thuûy cung Thaêng long ñaõ keùo daøi trong nhieàu naêm qua?...
- Vì sao laïi ñeå cho vieäc thi haønh baûn aùn ñoái vôùi Nguyeãn thò Hieäp, coâng daân Canada aûnh höôûng khoâng toát ñeán moái quan heä bang giao vôùi Canada...

Phaûi chaêng traän ñòa noäi chính, tö phaùp ñang laø moät khaâu yeáu nhaát trong söï laõnh ñaïo cuûa Trung öông?
Thöa Boä Chính trò. Duø yù kieán cuûa toâi coù theå coù ñieåm chöa saùt nhöng xin Boä Chính trò chuù yù ñeán nhöõng ñieåm treân ñaây, ñeå goùp phaàn taêng cöôøng söï laõnh ñaïo cuûa Ñaûng theo göông baùc Hoà vó ñaïi.
Kính LEÂ GIAÛN

Kieán nghò cuûa 17 ngöôøi ñoøi traû töï do cho HSP
Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Kính gửi
Ông Nông Đức Mạnh - Tổng Bí Thư Đảng
Ông Trần Đức Lương - Chủ Tịch Nước
Ông Phan Văn Khải - Thủ Tướng Chính Phủ
Ông Nguyễn Văn An - Chủ Tịch Quốc Hội
Chúng tôi, những người ký tên dưới đây, xin được trình bày cùng các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước đôi điều suy nghĩ và mấy kiến nghị sau đây :
Trong suốt quá trình cách mạng của chúng ta, bên cạnh các lĩnh vực quân sự, ngoại giao, kinh tế, ... đấu tranh chính trị luôn có vị trí quan trọng và đã góp phần không nhỏ vào thắng lợi chung của cách mạng Việt Nam. Tuy nhiên những năm gần đây, đặc biệt là từ sau Đại Hội IX, trong lĩnh vực này đã thể hiện rất nhiều bất cập, sai trái, đặc biệt là ở các hoạt động liên quan đến bảo vệ an ninh chính trị.
Do quá non yếu trong cập nhật và phát triển về lý luận, cũng như không tổ chức được đấu tranh tư tưởng một cách chính quy, hợp lý, hợp pháp, các lực lượng an ninh văn hóa tư tưởng thường phải lạm dụng quá nhiều thủ đoạn bất minh và các biện pháp trấn áp thô bạo. Do vậy xã hội ngày càng trở nên bức bối và những hậu quả tai hại rồi đây sẽ không thể lường được. Sức trỗi dậy của ý thức trách nhiệm công dân, của những tư tưởng đúng đắn cần thiết cho công cuộc đổi mới đích thực bị đè nén không chỉ làm cho xã hội không thể phát triển lành mạnh mà còn ấp ủ những hiểm họa mục ruỗng có nguy cơ sụp đổ. Mặt khác, tình trạng này còn đang làm xấu đi hình ảnh của đất nước, của dân tộc trên trường quốc tế. Do vậy không chỉ cản trở tiến trình hội nhập cần thiết mà conụ nguy cơ đẩy ngược đất nước về trạng thái cô lập trước đây cùng với lởn vởn rất nhiều kẻ thù tự tạo ra để luôn luôn phải đương đầu.
Chúng tôi xin điểm qua một số sự việc xảy ra rất đáng phàn nàn do các lực lượng an ninh chính trị đã gây ra trong thời gian vừa qua :
1/ Hai ngày sau khi Tổng Bí Thư Nông Đức Mạnh nhậm chức, công an Hải Phòng chặn bắt người cựu chiến binh gần 70 tuổi Vũ Cao Quận rồi tống giam ông suốt 9 ngày chỉ để tra hỏi về các bài viết của ông và của các trí thức và lão thành cách mạng khác. Phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Phan Thúy Thanh phải bai bải chối rằng ông Vũ Cao Quận không hề bị bắt. Như vậy thì còn đâu thể diện quốc gia khi cả thế giới đều biết Nhà nước ta, Đảng ta nói dối một cách trâng tráo.
2/ Ngày 12 tháng 7 năm 2001, công an thành phố Hồ Chí Minh chặn bắt để cướp đoạt bản ghi chép những cảm nhận của Tướg Trần Độ về Đại Hội IX. Hành động thô bạo, nhục mạ nhân phẩm một cách tàn tệ đó làm cho vị công thần cách mạng huân chương Hồ Chí Minh này uất ức phải vào bệnh viện cấp cứu thập tử nhất sinh.
3/ Ngày 5 tháng 9 năm 2001, chỉ vì lá đơn xin thành lập Hội Nhân Dân Ủng Hộ Nhà Nước Chống Tham Nhũng mà đại tá Phạm Quế Dương, nhà nghiên cứu xã hội học Trần Khuê, cựu viện trưởng triết học Hoàng Minh Chính cùng gần 20 người, đa số là các cán bộ cách mạng kỳ cựu hoặc bị bắt bớ, hoặc bị sách nhiễu.
4/ Suốt tháng 9 và tháng 10 năm 2001, cho người viết bài ký nặc danh rồi tán phát rộng rãi để xuyên tạc, bôi nhọ nhà văn Hoàng Tiến, nhà xã hội học Trần Khuê, dựng lại cảnh đấu tố nồng nực khắp các khu dân cư đối với các ông Hoàng Minh Chính, Phạm Quế Dương, Nguyễn Thanh Giang, Lê Chí Quang. Đặc điểm của các cuộc đấu tố này đều là tổ chức vắng mặt đương sự để dễ bề tạo dựng một số tên cò mồi mạt hạng thóa mạ bừa bãi bất chấp sự thật, bất kể đạo lý.
5/ Chặn đường bắt nhà thơ cách mạng Bùi Minh Quốc trên đường về nhà sau một chuyến đi tìm thực tế ở mấy tỉnh biên giới phía Bắc. Ra lệnh quản chế 2 năm đối với ông chỉ vì khám hành lý của ông có mấy trăm trang ghi chép và tư liệu không liên quan gì đến bí mật quốc gia. Cùng bị đẩy vào cảnh tù tại nhà hiện nay còn có nhà xã hội học Trần Khuê, tiến sĩ sinh vật học Hà Sĩ Phu.
6/ Tháng 1 năm 2002 thứ trưởng Bộ Văn Hóa Thông Tin Phan Khắc Hải ký quyết định truy tầm và tiêu hủy 4 cuốn sách : "Gửi lại trước khi về cõi" của Vũ Cao Quận, "Đối thoại năm 2000" của Trần Khuê và Nguyễn thị Thanh Xuân, "Suy Tư và Ước Vọng" của Nguyễn Thanh Giang, "Nhật ký rồng rắn" của Trần Độ. Quyết định này vô giá trị vì không ai thực hiện. Chẳng những thế mà nó còn bị dư luận trong nước và thế giới lên án rất mạh mẽ.
7/ Bắt giam hàng loạt anh em trẻ với những lý do không xác đáng. Giam cựu chiến binh chống Mỹ Nguyễn Khắc Toàn đã hơn 4 tháng với "tội trạng" : dám quan tâm thu thập và hỗ trợ chuyển đơn của bà con vì chống tham nhũng, vì bị ức hiếp ở các địa phương mà kéo về biểu tình trước hội trường Quốc Hội. Giam cử nhân luật Lê Chí Quang đã hơn 4 tháng chỉ vì những bài viết bày tỏ những quan điểm của anh trước các vấn đề đối nội và đối ngoại của Đảng, Chính phủ. Giam bác sĩ y khoa, thạc sĩ kinh tế Phạm Hồng Sơn chỉ vì bản dịch tài liệu "Thế nào là dân chủ" và bức thư gửi tổng bí thư Nông Đức Mạnh trao đổi về dân chủ hóa đất nước...
8/ Không hề thông báo chính thức nhưng suốt gần năm trời, đã cắt điện thoại cả gia đình của các ông : Hoàng Minh Chính, Phạm Quế Dương, Hoàng Tiến, Trần Khuê, Trần Dũng Tiến, Hà Sĩ Phu, Nguyễn Đan Quế, Bùi Minh Quốc, Nguyễn Thanh Giang, Nguyễn Vũ Bình... Hành động lén lút này không đem lại hiệu quả cần thiết (vì hầu hết đã chuyển sang sử dụng Mobai và nhiều ông càng trả lời phỏng vấn nước ngoài quyết liệt hơn) mà chỉ làm cho chính quyền bị mang tiếng là hành động quẫn. Có lời bình luận rằng : ở Việt Nam nhiều công dân bị đối xử tồi tệ hơn tù nhân ở các nước phương Tây; ở đấy, ngày nay tù nhân vẫn còn được sử dụng điện thoại.
9/ Sách nhiễu, giam cầm hàng loạt tín đồ và các chức sắc tôn giáo...
Tình trạng đàn áp liên tục, trắng trợn, bất chấp đạo lý, không cần chứng cứ, lý lẽ, ngang nhiên vi phạm ngày càng thô bạo luật pháp, Hiến pháp làm cho nhiều người nhận xét rằng : cùng với "Nhân Văn Giai Phẩm" và "Xét lại chống Đảng", đây là một trong những thời kỳ đen tối nhất của lịch sử đảng CSVN trong lĩnh vực văn hóa, tư tưởng, lý luận.
Vì vậy chúng tôi đồng thanh kiến nghị :
1/ Bộ Chính Trị cần mở hội nghị nhận định lại về việc thực thi các biện pháp an ninh chính trị, văn hóa, tư tưởng trong thời gian gần đây, có các cơ quan nội chính, đối ngoại, thương mại, khoa giáo... tham gia. Phân tích sâu sắc những tác hại trước mắt và lâu dài mà các lực lượng an ninh đã gây ra để uốn nắn, chấn chỉnh kịp thời, kiên quyết xử lý những cán bộ do cơ hội hoặc non kém đã gây nên tình hình xấu đó. Xác định rõ nguyên nhân vì sao có tình trạng buông lỏng để xảy ra hàng loạt những hiểm họa lớn như Năm Cam, Thái Bình, Tây Nguyên..., trong khi tập trung xoay ngược vũ khí tấn công vào các trí thức và lão thành cách mạng tâm huyết với đất nước.
2/ Nếu đủ bằng chứng tội phạm thì sớm đưa ra tòa xét xử công khai; nếu không thì phải trả tự do ngay cho cựu chiến binh Nguyễn Khắc Toàn, cử nhân luật Lê Chí Quang, Bác sĩ - thạc sĩ Phạm Hồng Sơn...
3/ Giải quản ngay cho nhà thơ chiến sĩ Bùi Minh Quốc, nhà xã hội học Trần Khuê, tiến sĩ sinh vật học Hà Sĩ Phu, đồng thời hủy bỏ Nghị Định 31/CP, một bản nghị định hoàn toàn vi hiến, phi pháp.
4/ Nối lại điện thoại cho những gia đình đã kể tên trên đây. Chấm dứt mọi hành động trù dập , bôi xấu, sách nhiễu công dân của các cơ quan công quyền.
Nỗi uất ức, phẫn nộ, tiếng kêu than, lời phỉ báng... đã râm ran khapé đất nước cũng như cả hoàn cầu, để tránh những phán xét nặng nề nhất định sẽ có trong lịch sử, chúng tôi khẩn khoản kính mong quý vị hết sức lưu ý đến nội dung bản kiến nghị này vì tính chất nguy khốn của nó. Thực tế đang nghiêm khắc đòi hỏi ở sự sáng suốt, công minh cần thiết của quý vị vì một chính quyền của dân, do dân, vì dân, vì một đất nước giàu mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.
Hà Nội, ngày 6 tháng 7 năm 2002
Những người ký tên
Tên tuổi và địa chỉ những người ký :
1/ Nguyễn văn Bái - 82 tuổi - Nhà giáo - thân sinh Nguyễn Khắc Toàn
11 Ngõ Tràng Tiền - Hà Nội
Điện thoại : 8 260244
2/ Nguyễn Vũ Bình - nguyên phóng viên Tạp Chí Cộng Sản
Số nhà : 26 tổ 67b - phường Vĩnh Tuy - Hà Nội
3/ Hoàng Minh Chính - nguyên tổng thư ký đảng Dân Chủ Việt Nam, nguyên tổng thư ký Hội Liên Hiệp Thanh Niên Việt Nam, nguyên Viện trưởng Viện Triết Học
26 Lý Thường Kiệt - Hà Nội
4/ Nguyễn Kim Chung- Kỹ sư nông nghiệp - thân sinh Lê Chí Quang
22 phố Trung Liệt - Hà Nội
Điện thoại : 8 514000
5/ Phạm Quế Dương - đại tá QĐNDVN - nguyên tổng biên tập Tạp chí Lịch sử Quân sự
37 Lý Nam Đế - Hà Nội
6/ Nguyễn Thanh Giang- Viện sĩ tiến sĩ Địa Vật Lý
Nhà A13P9 - Tập thể Phòng không Hòa Mục
Phường Trung Hòa - Quận Cầu Giấy
7/ Vũ Thúy Hà - thư ký Văn phòng giám đốc Francophonie Châu Á - Thái Bình Dương
Nhà riêng: 72b Thụy Khuê - Hà Nội
Điện thoại : 9 840858
8/ Vũ Kính - 73 tuổi - Cựu chiến binh, thương binh chống Pháp, tham gia quân đội 1947, vào đảng năm 1947, thiếu tá QĐNDVN
41c - ngõ 120, đường Hoàng Hoa Thám - Hà Nội
Điện thoại: 8 472968
9/ Trần Khuê - cán bộ Viện Hán Nôm đã nghỉ hưu
296 Nguyễn Trãi - Tp Hồ Chí Minh
(đăng ký tham gia nhưng bị quản chế, không tiếp xúc để lấy chữ ký được)
10/ Phan Long (Hồng Long) - 85 tuổi đời, 56 tuổi đảng, tham gia CM từ năm 1936 trong phong trào Đông Dương Đại Hội, nguyên Phó Chủ Tịch tỉnh, nay vẫn sinh hoạt Đảng đều đặn.
Số nhà : 2, ngách 43/43 đường Chùa Bộc - Hà Nội
Điện thoại : 5 743698
11/ Nguyễn Xuân Phúc - Cựu chiến binh chống Mỹ
11 Ngõ Tràng Tiền - Hà Nội
12/ Trần thị Quyết - cán bộ hưu trí
11 Ngõ Tràng Tiền - Hà Nội
13/ Chu Thành - Nhà thơ, bút danh Tú Sót
16 Nguyễn Thượng Hiền - Hà Nội
Điện thoại : 8 535911
14/ Nguyễn Thụ - 75 tuổi, nguyên cán bộ cơ mật xứ ủy Bắc Kỳ, nguyên vụ phó Vụ Trọng Tài KinhTế Trung Ương
Điện thoại : 9 430718
15/ Trần Dũng Tiến - Cựu chiến binh, quyết tử quân Tiểu Đoàn 523 Hà Nội
12/95 Cự Lộc - Thanh Xuân - Hà Nội
16/ Hoàng Tiến - nhà văn
Phòng 420, nhà A11, Thanh Xuân Bắc - Hà Nội
17/ Trần Đại Sơn - 54 tuổi Đảng, quyết tử quân đội tự vệ chiến đấu Thành Hoàng Diệu (1945), nguyên trưởng ban Trinh Sát đặc công Sư đoàn 308b
51 Hàng Bài - Hà Nội
Điện thoại : 8 263700

HOAØNG MINH CHÍNH &Ø NHÖÕNG NGÖÔØI DAÂN CHUÛ HAØ NOÄI
Coäng hoaø Xaõ hoäi Chuû nghóa Vieätnam
Ñoäc laäp – Töï do – Haïnh phuùc
Ñôn khaån caáp Kính göûi caùc vò Ñaïi bieåu
Quoác hoäi khoaù X kyø hoïp thöù 7 (trích)
Haø noäi ngaøy 19-5-2000
Thöa quyù vò kính meán!
Nhaân dòp quyù vò ñang tham döï ñoâng ñuû taïi kyø hoïp thöù 7 hieän nay ñeå baøn thaûo nhöõng coâng vieäc lôùn thuoäc quoác keá daân sinh, chuùng toâi laø moät soá trí thöùc, nhaø vaên, nhaø baùo, nhaø khoa hoïc, cöïu chieán binh, laõo thaønh caùch maïng xin göûi tôùi quyù vò lôøi chuøc söùc khoeû doài daøo ñeå coáng hieán heát mình cho daân cho nöôùc vaø nhaân ñaây chuùng toâi xin thoâng tin tôùi quyù vò moät thôøi söï khaån caáp, ñoàng thôøi xin göûi tôùi Quoác hoäi vaøi kieán nghò taâm huyeát.
Thöa quyù vò kính meán !
Thôøi söï khaån caáp ñoù laø , chuùng toäi ñöôïc ñoàng baøo cho bieát moät tin döõ : Tieán só Haø Syõ Phu (teân thaät laø Nguyeãn Xuaân Tuï) nguï taïi soá 4E Buøi thò Xuaân Phöôøng 2 Thaønh phoá Ñaø laït, Laâm ñoàng, vöøa bò khôûi toá hình söï moät caùch phi lyù vaø hoaøn toaøn voâ caên cöù.

Söï vieäc dieãn ra nhö sau : ngaøy 28/4/2000 Coâng an ñoät ngoät tôùi khaùm nhaø rieâng Tieán só Haø Syõ Phu. Cuoäc khaùm xeùt luïc soaùt naøy khoâng tìm ñöôïc moät caên cöù, moät taøi lieäu naøo chöøng minh Tieán só Haø Syõ Phu coù sai traùi. Ñaõ theá, Coâng an coøn töï tieän laáy ñi chieác maùy vi tính, moät coâng cuï laøm vieäc thöôøng nhaät, moät taøi saûn rieâng cuûa oâng (khoaûng moät naêm tröôùc ñaây, trong moät laàn khaùm nhaø töông töï, Coâng an ñaõ thu giöõ traùi phaùp luaät vaø khoâng hoaøn laïi cho oâng chieác maùy vi tính thöù nhaát). ÔÛ chieác vi tính thöù hai trong laàn naøy, Coâng an cuõng khoâng tìm thaáy moät chöùng cöù gì ñeå buoäc toäi Tieán só Haø Syõ Phu hoaëc ñeå chöùng minh cho vieäc Coâng an khaùm nhaø vaø thu giöõ chieác vi tính naøy laø ñuùng ñaén.
Söï vieäc ngôõ chæ döøng taïi ñoù, deø ñaâu ngaøy 12-5-2000 , Coâng an laïi ñeán nhaø oâng vaø toáng ñaït cho oâng 2 vaên baûn cuøng ñeà ngaøy 10-5-2000, cuøng do ñaïi taù Nguyeãn Vaên Ñoä kyù teân. Vaên baûn thöù nhaát mang soá 02/QÑ , noäi dung quy ñònh Tieán só Haø Syõ Phu khoâng ñöôïc rôøi nôi cö truù vaø ngaøy ngaøy phaûi tôùi ñoàn Coâng an sôû taïi ñeå thaåm vaán, coøn vaên baûn thöù hai nghieâm troïng hôn mang soá 07/QÑ, gheùp oâng vaøo toäi danh ghi trong ñieàu 72 Boä luaät Hình döï nöôùc Coäng hoaø Xaõ hoäi chuû nghóa Vieät nam : toäi Phaûn boäi Toå quoác – vôùi hình phaït nheï laø tuø töø 7 ñeán 15 naêm vaø hình phaït naëng laø tuø töø 20 naêm ,chung thaân hoaëc töû hình.
Khaùm xeùt nhaø rieâng, luïc tìm trong oå cöùng, ñóa meàm vi tính khoâng tìm ñöôïc moät chöùng cöù sai traùi naøo, vaäy maø gaùn gheùp cho Tieán só Haø Syõ Phu toäi danh theo ñieàu 72 noùi treân laø hoaøn toaøn phi lyù, hoaøn toaømn voâ caên cöù, baát caàn caùc quy ñònh cuûa luaät phaùp vaø hieán phaùp.
Nhaân thaân Tieán só Haø Syõ Phu nhö moïi ngöôøi ñaõ bieát, oâng laø moät trí thöùc, moät nhaø khoa hoïc chuyeân ngaønh Sinh hoïc, hoïc haønh döôùi caùc maùi tröôøng Xaõ hoäi chuû nghóa töø taám beù vaø ñöôïc ñaøo taïo Tieán só taïi Vieän Haøn laâm khoa hoïc cuûa nöôùc CHXHCN Tieäp Khaéc
cuõ.
Beân caïnh nhieäm vuï nghieân cöùu khoa hoïc, oâng coøn noåi danh caû ôû trong nöôùc vaø nöôùc ngoaøi moät loaït baøi chính luaän saâu saéc nhö
“Daét tay nhau ñi döôùi taám bieån chæ ñöôøng cuûa Trí tueä”, “YÙ kieán cuûa moät coâng daân”, “Chia tay YÙ thöùc heä”…Nhöõng chính luaän naøy laø nhöõng ñoùng goùp maùu thòt cuûa taùc giaû xoay quanh moät chuû ñeà duy nhaát : cuoäc soáng cuûa ñaát nöôùc ta hieän nay ñaõ ñaët leân chöông trình nghò söï moät ñoøi hoûi caáp baùch laø daân chuû hoaù ñaát nöôùc. Caàn phaûi daân chuû hoaù thaät söï vaø chæ daân chuû hoaù ñích thöïc thì môùi laø moät ñaûm baûo chaéc chaén cho daân giaøu nöôùc maïnh, xaõ hoäi coâng baèng, vaên minh.
Theá nhöng, vôùi thieän yù chaân tình ñoù, xuyeân suoát qua caùc baøi chính luaän noùi treân maø soá phaän oâng trôû neân lao ñao. OÂng ñaõ bò caàm tuø 12 thaùng. Ra tuø oâng bò ñöa veà quaûn cheá taïi tö gia ôû Ñaølaït nhieàu naêm trong ñieàu kieän ngaët ngheøo, ñieän thoaïi bò caét, Coâng an bao vaây quanh nhaø, vaäy maø trong nhieàu thaùng lieàn vaøo cuoái naêm ngoaùi vaø ñaàu naêm nay, haøng ngaøy oâng coøn bò baét buoäc tôùi ñoàn Coâng an sôû taïi ñeå thaåm tra vaø “tranh luaän trieát hoïc”, baây giôø laïi bò gheùp vaøo ñieàu 72 luaät Hình söï vôùi hình phaït cao nhaát laø aùn töû hình.
Thöa quyù vò ñaïi bieåu !
Nhöõng söï vieäc aùp ñaët phi phaùp doàn daäp xaûy ra vôùi Tieán só Haø Syõ Phu noùi leân moät tình hình thöïc söï ñaùng lo ngaïi veà Quyeàn coâng daân vaø Quyeàn Con ngöôøi, caùc quyeàn naøy ñang bò vi phaïm nghieâm troïng.
Moät trong nhöõng caên nguyeân cho söï vi phaïm ñoù coù theå dieãn ra baát cöù ôû ñaâu, baát cöù luùc naøo, baát cöù coâng daân voâ toäi naøo chính laø Nghò ñònh 31/CP, ban haønh ngaøy 14-4-1997. Nghò ñònh naøy cho pheùp caùc cô quan haønh phaùp töø caáp tænh ñeán caáp huyeän, caáp xaõ ñöôïc quyeàn quaûn cheá baát kyø coâng daân naøo bò ngôø raèng coù theå phöông haïi ñeán an ninh chung, baát caàn tôùi toaø aùn xeùt xöû, baát caàn ñeán quyeàn töï baøo chöõa cuûa ngöôøi bò nghi oan. Nhö vaäy, Nghò ñònh 31/CP ñe doaï nghieâm troïng soá phaän ngöôøi daân. Moät Nghò ñònh vi phaïm traéng trôïn Hieán phaùp hieän höõu taïi nöôùc ta. Nhö vaäy Nghò ñònh naøy ñang laøm xoùi moøn, hoãn loaïn xaõ hoäi, leõ ra phaûi huyû boû ngay laäp töùc thì trôù treâu thay noù vaãn ñang toàn taïi, vaãn ñang loäng haønh vi hieán.
… (trích tieáp)
Thöa quyù vò ñaïi bieåu !
Chuùng toâi thieát nghó, chieán löôïc Ñaïi ñoaøn keát- daân chuû töï do ñích thöïc cuûa laõnh tuï Hoà chí Minh khoâng chæ ñoùng khung söùc maïnh cuûa noù trong coâng cuoäc giöõ nöôùc maø coøn laø moät giaûi phaùp höõu hieäu trong coâng cuoäc xaây döïng ñaát nöôùc hieän nay, cho pheùp Vieät nam ta coù ñaày ñuû laïc quan trong cuoäc chieán choáng tuït haäu vaø trong cuoäc ñua hoäi nhaäp.
Caùi coát loõi cuûa chieán löôïc Ñaïi ñoaøn keát- Ñaïi thaønh coâng chung quy vaãn laø daân chuû, moät neàn daân chuû ñích thöïc. Töø baøi hoïc quyù giaù cuûa chieán löôïc giöõ nöôùc, döïng nöôùc cuûa laõnh tuï Hoà Chí Minh trong tình hình hieän nay, vieäc phaùt huy daân chuû caàn ñöôïc naâng cao leân moät böôùc môùi, hay noùi moät caùch khaùc, daân chuû phaûi ñöôïc phaùt huy cao ñoä vaø ñöôïc ñaûm baûo raèng caùc bieän phaùp thöïc teá, seõ nhaân söùc maïnh cuûa daân toäc ta leân nhieàu laàn.
Bôûi leõ, phaùt huy daân chuû laø ñaùp öùng vaø thoaû maõn khaùt voïng chính ñaùng töï nhieân cuûa ngöôøi daân laø chuû nhaân ñaát nöôùc muoán ñöôïc vaø coù quyeàn ñöôïc tham gia quaûn lyù nhaø nöôùc, quaûn lyù xaõ hoäi. Vaø chæ coù daân chuû môùi laø vaät ñaûm baûo cho Ñaïi ñoaøn keát chaân thaønh. Ñeán löôït mình, Ñaïi ñoaøn keát ñích thöïc seõ laø vaät ñaûm baûo cao nhaát cho an ninh chính trò vaø an ninh xaõ hoäi. Moät neàn daân chuû thöïc söï vaø ñöôïc phaùt huy cao ñoä thoâng qua caùc bieän phaùp thöïc teá, khoâng heà coù maët traùi cuûa noù theo nghóa noù taïo ra maát oån ñònh.

Thöïc tieãn daân chuû cuûa daân toäc khaùc treân theá giôùi, keå caû phöông Taây, vôùi caùc quyeàn cuï theå : töï do baàu cöû, phoå thoâng ñaàu phieáu tröïc tieáp, töï do tö töôûng tín ngöôõng, töï do ngoân luaän, töï do baùo chí, töï do laäp hoäi, ñaõ töøng toàn taïi haøng traêm naêm nay maø caùc quoác gia ñoù vaãn soáng trong oån ñònh, trong an ninh caû veà chính trò laãn xaõ hoäi. Thöïc tieãn naøy laø moät döõ kieän ñaùng ñeå tham khaûo trong coâng cuoäc xaây döïng moät neàn daân chuû ñích thöïc ôû nöôùc ta theo tieâu chí Ñaïi ñoaøn keát- Ñaïi thaønh coâng cuûa laõnh tuï Hoà Chí Minh.
Thöa quyù vò ñaïi bieåu !
Vôùi tö caùch laø cöû tri ñaõ baàu ra Quoác hoäi khoaù X, nhaân dòp Quoác hoäi ñang hoïp baøn nhöõng vaán ñeà caáp baùch trong ñôøi soáng nöôùc ta hieän nay laø theå theo lôøi keâu goïi cuûa Quoác hoäi mong muoán thöôøng xuyeân nhaän ñöôïc yù kieán cuûa cöû tri vaø lôøi nhaán maïnh cuûa Toång bí thö Leâ Khaû Phieâu laø Quoác hoäi caàn laéng nghe tieáng noùi cuûa cöû tri cuõng nhö mong muoán cuûa Toång bí thö caàn daân chuû hoaù ñaát nöôùc hôn nöõa ñeå phaùt huy noäi löïc vaø tranh thuû tieáp thu ngoaïi löïc, taïo ñieàu kieän cho daân toäc ta tranh thuû thôøi gian tieán leân nhöõng böôùc maïnh meõ veà moïi maët.
Vaäy chuùng toâi xin chaân thaønh kieán nghò :
1/ Phaûi daân chuû hoaù ñích thöïc, maïnh meõ moïi maët trong ñôøi soáng xaõ hoäi cuûa ñaát nöôùc.
Daân chuû hoaù trong ñieàu kieän hieän nay laø phaùt huy noäi löïc, laø ñaïi ñoaøn keát daân toäc, laø bình ñaúng khoâng coù raøo caûn trong ñoái xöû, laø xoaù boû moïi ñoäc quyeàn veà kinh teá, chính trò, xaõ hoäi. Ñoù chính laø coäi nguoàn cuûa phaùt trieån ñaát nöôùc, laø ñaûm baûo cho an ninh xaõ hoäi, an ninh chính trò.
2/ Quoác hoäi xem xeùt vaø huyû boû ngay hai quyeát ñònh voâ caên cöù 02 / QÑ vaø 07 / QÑ ngaøy 10-5-2000 cuûa ñaïi taù Nguyeãn Vaên Ñoä vaø huyû boû Nghò ñònh 31 / CP laø cô sôû cuûa caùc vuï baét bôù, giam caàm quaûn cheá tuyø tieän phi phaùp voâ caên cöù.
Xin kính chuùc Quoác hoäi vaø caùc quyù vò ñaïi bieåu an khang.
Kính
Nhöõng ngöôøi laøm kieán nghò
(Teân ghi theo traät töï vaàn chöõ caùi tieáng Vieät)
1- Hoaøng Minh Chính , nguyeân Toång thö kyù Ñaûng Daân chuû Vieät nam. ÑT : 8249252
2- Phaïm Queá Döông , nhaø baùo, Ñaïi taù QÑNDVN , ÑT: 8231372
3- Nguyeãn Thanh Giang , Vieän só, Tieán só Vaät lyù , ÑT : 8586012
4- Hoaøng Tieán , nhaø vaên , ÑT : 5530377
5- Traàn Duõng Tieán (Keû soáng döôùi ñaùy xaõ hoäi cuûa hai cheá ñoä, ñau loøng xin göûi lôøi chia seû vôùi Tieán só Haø Só Phu. Nhaân danh moät coâng daân ñöôïc ñoåi ñôøi vaø coù may maén ñöôïc ñi baàu Quoác hoäi caû 10 khoaù, toâi keâu goïi Quoác hoäi khoaù X kyø hoïp thöù 7 haõy xöùng ñaùng laø ngöôøi ñaïi dieän cuûa nhaân daân ngaên chaën ngay nhöõng Quyeát ñònh sai traùi vôùi nhaø Trí thöùc yeâu nöôùc Haø Syõ Phu – Traàn Duõng Tieán)
ÑT : 8586321


Haø noäi ngaøy 2-9-2000
Kính guûi : OÂNG CHUÛ TÒCH VAØ CAÙC VÒ ÑAÏI BIEÅU
QUOÁC HOÄI KHOAÙ X , KYØ HOÏP THÖÙ 7
(trích)
Thöa quyù vò
Chuùng toâi laø moät soá trí thöùc, nhaø vaên, nhaø baùo, nhaø khoa hoïc ñaõ göûi thö khaån ñeà ngaøy 19-5-2000. Thö ñoù ñaõ ñöôïc vaên phoøng Quoác hoäi kyù nhaän ngaøy 26-5-2000. Quoác hoäi hoïp ñeán heát ngaøy 6-6-2000
môùi beá maïc. Tuy nhieân ñieàu ngaïc nhieân laø chôø ñôïi suoát tôùi taän hoâm nay ñaõ hôn 3 thaùng roài maø chuùng toâi chöa heà nhaän ñöôïc moät hoài aâm.
Do vaäy, chuùng toâi buoäc loøng phaûi vieän daãn ñeán phaùp luaät. Hieán phaùp naêm 1992, ñieàu 12 vaø ñieàu 31 ñaõ ghi roõ : “Nhaø nöôùc quaûn lyù xaõ hoäi baèng phaùp luaät, khoâng ngöøng taêng cöôøng phaùp cheá XHCN”; “Soáng vaø laøm vieäc theo Hieán phaùp vaø Phaùp luaät”. Ñieàu ñaëc bieät quan troïng nöõa laø Hieán phaùp coøn ghi taïi ñieàu 52 vaø 53 raèng “Moïi coâng daân ñeàu bình ñaúng tröôùc phaùp luaät” , “Coâng daân coù quyeàn tham gia quaûn lyù Nhaø nöôùc vaø xaõ hoäi, tham gia thaûo luaän caùc vaán ñeà chung cuûa caû nöôùc…kieán nghò vôùi cô quan nhaø nöôùc…”.
Nhö vaäy chuùng toâi coù quyeàn hôïp phaùp yeâu caàu Quoác hoäi coù nghóa vuï giaûi quyeát thö khaån ñeà ngaøy 19-5-2000. Trong thö ñoù chuùng toâi toá caùo khaån caáp 2 vuï vieäc do caáp cao nhaø nöôùc vi phaïm nghieâm troïng phaùp luaät vaø kieán nghò moät soá vaán ñeà quan troïng.
Nhaân ñaây xin nhaéc laïi yù chính 2 ñieàu toá caùo ñoù :
1/ Tieán só Haø Syõ Phu (teân thaät laø Nguyeãn Xuaân Tuï) nguï taïi soá 4E Buøi thò Xuaân Phöôøng 2, thaønh phoá Ñaø laït, Laâm ñoàng bò khôûi toá quy keát vaøo ñieàu 72 Luaät Hình söï vôùi hình phaït cao nhaát laø aùn töû hình, theo quyeát ñònh soá 07/QÑ ngaøy 10-5-2000 kyù teân ñaïi taù Nguyeãn Vaên Ñoä. Ñaây laø moät quyeát ñònh voâ caên cöù, tuyø tieän nhö chuùng toâi ñaõ pheâ bình roõ raøng trong thö khaån caáp ngaøy 19-5-2000 göûi Quoác hoäi.
Trong Ñôn Khieáu naïi cuõng ñeà ngaøy 19-5-2000, Ts Haø Só Phu ñaõ ñöa ra caùc chöùng cöù raát roõ raøng, ñanh theùp phaûn baùc baûn quyeát ñònh soá 07/QÑ laø sai traùi, vaø cuõng ñaõ göûi caùc cô quan caáp cao Nhaø nöôùc.
Caên cöù luaät khieáu toá thaùng 12-1998, caùc ñieàu 9, 34, 36, 66, 67,85 vaø 87 ñaõ quy ñònh roõ raøng traùch nhieäm cuûa QH vaø ñaïi bieåu QH laø “Giaùm saùt vieäc thi haønh phaùp luaät veà khieáu naïi, toá caùo…Trong phaïm vi nhieäm vuï, quyeàn haïn cuûa mình, ñaïi bieåu QH khi nhaän ñöôïc khieáu naïi, toá caùo coù traùch nhieäm nghieân cöùu, kòp thôøi chuyeån ñeán ngöôøi coù thaåm quyeàn vaø ñoân ñoác, theo roõi vieäc giaûi quyeát khieáu naïi, toá caùo, ñoàng thôøi baùo cho ngöôøi khieáu naïi, toá caùo bieát vieäc chuyeån ñôn ñoù…chaäm nhaát laø 10 ngaøy, keå töø ngaøy nhaän ñöôïc toá caùo phaûi thuï lyù ñeå giaûi quyeát; khoâng thuoäc thaåm quyeàn giaûi quyeát cuûa mình thì phaûi chuyeån cho cô quan coù thaåm quyeàn giaûi quyeát vaø thoâng baùo cho ngöôøi toá caùo bieát…Thôøi haïn giaûi quyeát toá caùo khoâng quaù 60 ngaøy, keå töø ngaøy thuï lyù ñeå giaûi quyeát; vôùi vieäc phöùc taïp thì coù theå keùo daøi hôn nhöng khoâng quaù 90 ngaøy…”
Hieán phaùp vaø Luaät khieáu toá ñaõ quy ñònh nhö vaäy. Tuy nhieân töø ngaøy guûi ñôn khaån caáp ñeà ngaøy 19-5-2000 tôùi nay ñaõ quaù 3 thaùng maø chuùng toâi khoâng heà nhaän ñöôïc moät thoâng tin naøo töø phía QH nhö phaùp luaät ñaõ quy ñònh. Chuùng toâi yeâu caàu QH thöïc thi ñuùng Hieán phaùp ñaõ quy ñònh vaø traû lôøi treân baùo chí.
2/ Trong ñôn khaån ngaøy 19-5-2000 chuùng toâi cuõng ñaõ toá caùo Nghò ñònh 31/ CP ban haønh ngaøy 14-4-1997 laø “moät nghò ñònh vi phaïm traéng trôïn Hieán phaùp hieän höõu taïi nöôùc ta”. Nghò ñònh naøy cho pheùp caùc cô quan haønh phaùp töø caáp tænh ñeán caáp huyeän, caáp xaõ ñöôïc quyeàn quaûn cheá baát kyø coâng daân naøo bò ngôø raèng coù theå phöông haïi ñeán an ninh chung, baát caàn tôùi toaø aùn xeùt xöû, baát caàn ñeán quyeàn töï baøo cheá cuûa ngöôøi bò nghi oan. Nhö vaäy, Nghò ñònh 31/ CP ñe doaï nghieâm troïng soá phaän ngöôøi daân. Nghò ñònh naøy ñang laøm xoùi moøn, hoãn loaïn xaõ hoäi, leõ ra phaûi huyû boû ngay laäp töùc thì trôù treâu thay noù vaãn ñang toàn taïi, vaãn ñang loäng haønh vi hieán.
Hieán phaùp, ñieàu 71 quy ñònh : “Coâng daân coù quyeàn baát khaû xaâm phaïm veà thaân theå, ñöôïc phaùp luaät baûo veä veà tính maïng, söùc khoeû, danh döï vaø nhaân phaåm”. Ñieàu 72 HP quy ñònh “Khoâng ai bò coi laø coù toäi vaø phaûi chòu hình phaït khi chöa coù baûn aùn keát toäi cuûa Toaø aùn ñaõ coù hieäu löïc phaùp luaät”. Ñieàu 146 Hieán phaùp quy ñònh “Hieán phaùp nöôùc CHXHCNVN laø luaät cô baûn cuûa Nhaø nöôùc, coù hieäu löïc phaùp lyù cao nhaát. Moïi vaên baûn phaùp luaät khaùc phaûi phuø hôïp vôùi Hieán phaùp”. Ñieàu 84 HP quy ñònh “Quoác hoäi coù nhieäm vuï thöïc hieän quyeàn giaùm saùt toái cao vieäc tuaân theo Hieán phaùp”.
Thieát nghó, cuõng caàn nhaéc laïi nhöõng ñieàu khoaûn cöïc kyø quan troïng cuûa Tuyeân ngoân toaøn theá giôùi veà Nhaân quyeàn (LHQ- 10-12-1948). Ñieàu 7 quy ñònh “Moïi ngöôøi ñeàu bình ñaúng tröôùc phaùp luaät vaø coù quyeàn ñöôïc phaùp luaät baûo veä khoâng coù baát kyø söï phaân bieät naøo”. Ñieàu 10 quy ñònh “Moïi ngöôøi ñeàu coù quyeàn hoaøn toaøn ngang nhau ñöôïc phaùt bieåu bình ñaúng vaø coâng khai tröôùc moät toaø aùn ñoäc laäp vaø khoâng thieân vò”. Ñieàu 11 quy ñònh “Moãi ngöôøi duø ñaõ bò buoäc toäi veà moät haønh vi toäi phaïm vaãn ñöôïc coi nhö laø voâ toäi, cho ñeán khi haønh ñoäng phaïm toäi ñöôïc xaùc nhaän trong moät vuï xöû coâng khai, nôi maø anh ta coù ñöôïc nhöõng ñaûm baûo caàn thieát cho vieäc baøo chöõa cuûa mình”. CHXHCNVN laø nöôùc thaønh vieân cuûa LHQ coù nghóa vuï toân troïng vaø thöïc thi nghieâm chænh.
Caên cöù caùc ñieàu trình baøy nhö treân, moïi ngöôøi ñeàu thaáy roõ raèng Nghò ñònh 31/ CP laø vi phaïm Hieán phaùp vaø vi phaïm caùc ñieàu luaät quoác teá cuûa baûn Tuyeân ngoân Quoác teá veà Nhaân quyeàn. Suoát 3 naêm nay, keå töø ngaøy ra Nghò ñònh aáy (14-4-1997) ñaõ coù nhieàu yù kieán coâng khai pheâ phaùn vaïch traàn söï sai traùi nghieâm troïng cuûa Nghò ñònh ñoù. Dö luaän quoác teá vaø trong nöôùc hieåu bieát raát roõ veà Hieán phaùp CHXHCNVN ñaõ quy ñònh roõ raøng raèng “Quoác hoäi laø cô quan ñaïi bieåu cao nhaát cuûa Nhaân daân, cô quan quyeàn löïc cao nhaát cuûa nöôùc CHXHCNVN. Quoác hoäi coù nhieäm vuï thöïc hieän quyeàn giaùm saùt toái cao vieäc tuaân theo Hieán phaùp (HP, ñieàu 83 vaø 84).
Vaäy taïi sao suoát 3 naêm nay Quoác hoäi vaãn laøm ngô tröôùc moät vieäc laøm vi phaïm phaùp luaät traéng trôïn ñeán nhö vaäy? Phaûi chaêng laø caùn boä caáp cao Nhaø nöôùc thì ñöôïc quyeàn ñöùng treân phaùp luaät, duø coù vi phaïm luaät phaùp ñeán maáy cuõng vaãn ñöôïc bao che laø voâ toäi. Kyû cöông pheùp nöôùc phaûi chaêng chæ laø nhaèm tröøng trò daân maø thoâi? Vôùi tö caùch laø nhöõng cöû tri ñaõ baàu ra Quoác hoäi, vaø laø thaønh phaàn chuû nhaân cuûa ñaát nöôùc, chuùng toâi yeâu caàu Quoác hoäi traû lôøi coâng khai treân baùo chí.
3/ Trong thö ngaøy 19-5-2000 chuùng toâi coøn coù moät kieán nghò vôùi Quoác hoäi, toùm taét nhö sau :
… …
Loaøi ngöôøi ñang tieán nhanh tieán maïnh vaøo thôøi ñaïi cuûa moät neàn
vaên minh môùi, röïc rôõ hôn bao giôø heát, neàn vaên minh cuûa Trí tueä vaø nhöõng giaù trò nhaân baûn nhaèm giaûi phoùng con ngöôøi vaø loaøi ngöôøi.
… …
Neàn vaên minh môùi naøy coù moät ñaëc tröng ñaëc bieät laø : Noù laáy Trí tueä laøm ñoäng löïc cô baûn vaø chuû yeáu nhaát ñeå thuùc ñaåy neàn kinh teá vaø toaøn xaõ hoäi phaùt trieån beàn vöõng, laâu daøi vaø loaïi boû ñöôïc caùc teä naïn khuyeát taät cuûa caùc neàn kinh teá tröôùc ñoù.
… …
Toå chöùc Hôïp taùc Kinh teá vaø phaùt trieån (OECD) vaøo naêm 1995 ñaõ ñöa ra ñònh nghóa :”Neàn kinh teá tri thöùc laø neàn kinh teá ñöôïc xaây döïng treân cô sôû saûn xuaát, phaân phoái vaø tieâu duøng veà tri thöùc.
… …
Nhôø maïng thoâng tin hieän ñaïi, tri thöùc voâ giaù ñöôïc 24/24 cho taát caû moïi ngöôøi khoâng maát tieàn. Nhö vaäy, cuoäc caùch maïng Tin hoïc, ñaëc bieät laø töø ngaøy coù sieâu loä Internet, ñaõ ñoàng thôøi laøm cuoäc caùch maïng daân chuû xaõ hoäi loaøi ngöôøi, vì noù maø thoâng tin vaø tri thöùc vöôït qua moïi raøo caûn, moïi böng bít, moïi bieân giôùi, qua maët moïi Nhaø nöôùc chuyeân cheá toaøn trò.
… …
Tuy nhieân, ñeå xaây döïng ñöôïc moät neàn kinh teá môùi laáy Trí tueä laøm ñoäng löïc chuû ñaïo thì ñieàu tieân quyeát laø caáp laõnh ñaïo nhaø nöôùc phaûi ñoåi môùi trieät ñeå tö duy, töùc laø phaûi töø boû tö duy thuû cöïu giaùo ñieàu chuyeân cheá, laø phaûi daân chuû hoaù trieät ñeå nhaø nöôùc vaø toaøn xaõ hoäi.
… …
Nhaø khoa hoïc Peter Drucker noåi tieáng quoác teá veà khoa hoïc kinh teá hieän ñaïi vaø quaûn lyù xaõ hoäi baèng maïng tin hoïc ñaõ ñöa ra moät nhaän ñònh khaùi quaùt tuyeät haûo naêm 1998 raèng:” Cuoäc caùch maïng thoâng tin ñang treân ñaø taêng toác maïnh. Ñoù khoâng nhöõng laø cuoäc caùch maïng veà coâng ngheä, veà maùy moùc vaø kyõ thuaät, veà phaàn meàm vaø toác ñoä. Maø tröôùc heát ñoù laø cuoäc caùch maïng veà caùc quan nieäm. Thieát töôûng Vieät nam chuùng ta neân laáy lôøi minh trieát ñoù laøm phöông chaâm.
Quaû thaät caùch maïng tö duy laø voâ cuøng gian khoå vaø ñoàng thôøi raát vó ñaïi. Lòch söû nhaân loaïi ñaõ coù khoâng ít taám göông caùch taân löøng laãy. Minh Trò Thieân Hoaøng, minh quaân nöôùc Nhaät, vaøo cuoái theá kyû 18 ñaõ laøm cuoäc caùch maïng coâng nghieäp hoaù TBCN, ñöa nöôùc Nhaät laïc haäu coå loã leân haøng hieän ñaïi chæ trong voøng vaøi ba thaäp kyû. Toång thoáng Franklin D.Roosevelt laø vò toång thoáng Hoa kyø ñaày taøi ba, duy nhaát ñöôïc quoác daân tuyeät ñoái tín nhieäm baàu lieân tieáp 4 nhieäm kyø. Tröôùc tình hình ñaát nöôùc ñang chao ñaûo bôûi cuoäc ñaïi khuûng hoaûng theá giôùi thaäp nieân 1930, trong baøi dieãn vieân nhaäm chöùc Toång thoáng ngaøy 4-3-1933 OÂng ñaõ tuyeân boá moät lôøi trieát lyù ñanh theùp voâ song laøm phöông chaâm soáng cho toaøn daân:” The only thing we have to fear is fear it self” (taïm dòch : “Ñieàu duy nhaát ñaùng sôï laø baûn thaân söï sôï haõi”). Quaû thaät vaäy, khi con ngöôøi ñaõ sôï, duø chæ laø sôï boùng ñeâm, thì heä thaàn kinh naõo boä bò teâ lieät, laøm teâ lieät toaøn boä lyù trí vaø nhaân caùch.Vaø cuõng khoâng laï gì, caùc cheá ñoä chuyeân cheá toaøn trò xöa nay ñeàu trò vì baèng chính saùch thoáng trò ñaøn aùp, luoân gaây taâm lyù khieáp sôï trong nhaân daân, haï nhaân phaåm con ngöôøi xuoáng haøng thaàn daân noâ leä, duø laø noâ leä ñaùnh soá hay noâ leä ñeo vaøng.
… …
Nguyeân nhaân cô baûn nhaát laø Nhaø nöôùc ta thieáu moät chieán löôïc khoa hoïc chính xaùc phuø hôïp vôùi neàn vaên minh môùi hieän ñaïi., töùc neàn vaên minh Trí tueä. Chuùng ta ñang maéc naëng chöùng beänh giaùo ñieàu Maùc-Leânin, keøm vôùi taät beänh raäp khuoân moâ hình Xoâ Vieát cuûa Lieân xoâ maø chöa côûi boû ñöôïc, taát caû nhöõng caùi ñoù laù gaùnh naëng quaù khöù töø laâu nay, vaø ñang laø löïc caûn lôùn nhaát, nghieâm troïng nhaát choáng tieán boä xaõ hoäi.
… …
Toùm laïi nhaø nöôùc ta caàn phaûi coù cuoäc caùch maïng tö duy nhö Minh Trò Thieân hoaøng hoaëc nhö Franklin Roosevelt ñaõ laøm. Ñeå laøm ñöôïc ñaïi söï tuyeät vôøi ñoù thì ñieàu kieän tieân quyeát laø phaûi phaùt ñoäng ñöôïc trí tueä toaøn daân, phaûi thaät söï daân chuû hoaù ñaát nöôùc, thaät söï thöïc hieän khaåu hieäu “daân bieát, daân baøn,daân laøm,daân kieåm tra” maø laâu nay chæ laø khaåu hieäu mò daân chöa ñi vaøo cuoäc soáng. Muoán vaäy ñieàu kieän tieân quyeát laø Nhaø nöôùc phaûi thaät söï tin töôûng nôi daân, thaät söï toân troïng nhaân daân, thaät söï coi daân laø chuû nhaân ñaát nöôùc, chöù khoâng phaûi laø quaàn chuùng thaàn daân caàn coù Ñaûng chaên daét nhö laâu nay vaãn quen laøm.
Ñeå thöïc thi tinh thaàn daân chuû ñích thöïc, töùc tö töôûng “daân laø chuû nhaân ñaát nöôùc” thì phaûi coù töï do baùo chí, töï do ngoân luaän, töï do xuaát baûn…v…v…Neáu cöù tieáp tuïc duy trì söï ñoäc quyeàn toaøn dieän veà tö töôûng, chính trò, kinh teá, vaên hoaù, ngheä thuaät …nhö laâu nay thì töông lai cuûa ñaát nöôùc quaû laø beá taéc.
Tuy nhieân, nhaân loaïi töøng chöùng minh huøng hoàn raèng khoâng coù gì ngaên caûn ñöôïc baùnh xe Lòch söû.
Chuùng toâi mong raèng nhöõng lôøi noùi thaät chaân thaønh nhö treân seõ ñöôïc caùc quyù vò xem xeùt vaø sôùm traû lôøi theo ñuùng phaùp luaät.
Kính
Caùc coâng daân göûi vaên baûn
(Teân ghi theo vaàn chöõ caùi ABC)
1- Hoaøng Minh Chính , nguyeân Toång thö kyù Ñaûng Daân chuû Vieät nam. ÑT : 8249252 , 26 Lyù thöôøng Kieät Haønoäi
2- Phaïm Queá Döông , nhaø baùo, Ñaïi taù QÑNDVN , ÑT: 8231372
37 Lyù Nam Ñeá Haønoäi
3- Nguyeãn Thanh Giang , Vieän só, Tieán só Vaät lyù , ÑT : 8586012
nhaø A13 phoøng 9, TTPK Hoaø muïc Haønoäi
4- Hoaøng Tieán , nhaø vaên , ÑT : 5530377
nhaø A 11, phoøng 420 Thanh Xuaân Baéc Haønoäi.
5- Traàn Duõng Tieán , Coâng nhaân, cöïu chieán binh ÑT : 8586321
26/95/10, toå 5 Thöôïng ñình, Thanh Xuaân Haønoäi.

Nôi göûi :
- Chuû tòch Quoác hoäi
- Caùc ñaïi bieåu QH khoaù X (kính ñeà nghò Vaên phoøng QH nhaân baûn vaø göûi giuùp. Xin caûm ôn)
- Caùc cô quan thoâng tin baùo chí.

THÖ NGOÛ
Haø noäi ngaøy 14-11-2000
NHAÂN DAÂN- CHUÛ NHAÂN ÑAÁT NÖÔÙC
Bao goàm caùc giai taàng xaõ hoäi vaø caùc quyù vò:
Trí thöùc, Nhaø vaên, Nhaø baùo, Nhaø khoa hoïc ,
Laõo thaønh Caùch maïng, Cöïu chieán binh, Noâng daân,
Coâng nhaân, Coâng thöông gia, Sinh vieân, hoïc sinh
…v…v… trong nöôùc vaø ngoaøi nöôùc.
ÑOÀNG KÍNH GÖÛI CAÙC CÔ QUAN VAØ CAÙC VÒ CAÁP CAO
NHAØ NÖÔÙC :
- Quoác hoäi Kyø hoïp thöù 8, khoaù X, khai maïc 14-11-2000
- Ban Chaáp haønh Trung öông Ñaûng
- Chính phuû nöôùc Coäng hoaø Xaõ hoäi chuû nghóa Vieät nam
- OÂng Toång Bí thö, OÂng Chuû tòch nöôùc, OÂng Thuû töôùng
- OÂng Vieän tröôûng Vieän Kieåm saùt Nhaân daân toái cao
- OÂng Chaùnh aùn Toaø aùn Nhaân daân toái cao
- Caùc quyù vò Trung öông Maët traän Toå quoác Vieät nam
- Caùc cô quan truyeàn thoâng ñaïi chuùng …

KÍNH THÖA QUOÁC DAÂN ÑOÀNG BAØO
VAØ CAÙC QUYÙ VÒ KÍNH MEÁN !
Tröôùc heát chuùng toâi xin noùi lyù do caàn vieát THÖ NGOÛ naøy :
Chuùng toâi laø 5 cöû tri Haø noäi ñaõ cuøng kyù teân göûi 2 baûn toá caùo
(khaån) coù cuøng moät noäi dung veà 2 vuï caùn boä caáp cao Nhaø nöôùc vi phaïm nghieâm troïng phaùp luaät vaø Hieán phaùp CHXHCNVN cho chuû tòch Noâng Ñöùc Maïnh vaø caùc ñaïi bieåu QH khoaù X, kyø hoïp thöù 7.
Keå töø ngaøy göûi thö thöù nhaát ñeà ngaøy 19-5-2000, göûi vaøo luùc QH ñang hoïp Kyø hoïp thöù 7 khoaù X. Thö thöù hai ñeà ngaøy 2-9-2000
tính tôùi hoâm nay ñaõ ñöôïc gaàn 6 thaùng giôøi maø khoâng heà coù hoài aâm. Nhö vaäy oâng Chuû tòch vaø Quoác hoäi ñaõ khoâng thöïc thi traùch nhieäm tröôùc caùc cöû tri vaø moät loaït ñieàu luaät cuûa Hieán phaùp vaø phaùp luaät Nhaø nöôùc ñaõ quy ñònh roõ raøng.
Hieän nay ñang dieãn ra moät soá vuï caùn boä caáp cao Nhaø nöôùc vi hieán vaø coâng nhieân thaùch thöùc phaùp luaät. Vaäy maø QH vaø caùc cô quan Haønh phaùpTrung öông laøm ngô, gaây baát bình gay gaét trong nhaân daân.
Ñoù laø lyù do ñoøi hoûi cöû tri chuùng toâi phaûi baûo veä kyû cöông pheùp nöôùc.
Chuùng toâi xin pheùp giaûi trình treân 3 ñeà muïc nhö sau (toång löôïc thuaät) :
1/ Ts. Haø Syõ Phu (teân thaät Nguyeãn Xuaân Tuï) bò khôûi toá veà toäi “Phaûn boäi Toå quoác” hoaøn toaøn voâ caên cöù, traùi phaùp luaät, thaát nhaân taâm.
2/ Dö luaän trong nöôùc vaø quoác teá leân tieáng maïnh meõ ñoøi traû töï do cho Ts. Haø Só Phu.
3/ QH vaø caùc cô quan Haønh phaùp laøm ngô ra sao.
*
I/. Ts Haø Só Phu bò khôûi toá voâ caên cöù, traùi phaùp luaät (löôïc thuaät).
Ts. Haø Só Phu (teân thaät Nguyeãn Xuaân Tuï) nguï taïi 4E Buøi thò Xuaân, P2 Ñaø laït, Laâm ñoàng. Ngaøy 10-5-2000 oâng nhaän ñöôïc lieàn 2 leänh cuûa Sôû Coâng an Laâm ñoàng 1/ Quyeát ñònh khôûi toá bò can, soá 07/ QÑ , quy keát vaøo ñieàu 72 Boä Luaät hình söï vôùi toäi danh “phaûn boäi Toå quoác”. 2/ Leänh caám ñi khoûi nôi cö truù, soá 02/ QÑ.
Ts. Haø Só Phu lieàn göûi Ñôn khieáu naïi, phaûn baùc söï quy keát ñoù laø phi lyù, voâ caên cöù, ñôn ñeà ngaøy 19-5-2000 göûi cho caùc cô quan caáp cao Nhaø nöôùc.
Suoát töø ñaáy oâng bò Coâng an bao vaây chaët vaø haøng ngaøy phaûi tôùi Sôû Coâng an ñeå thaåm vaán ngaøy 2 buoåi. Ngay töø ngaøy ñaàu tieân khaùm nhaø vaø thu giöõ maùy vi tính CA khoâng tìm thaáy baát kyø moät chöùng cöù naøo duø laø nhoû nhaát ñeå coù theå keát toäi phaûn quoác nhö treân. Vaø nhieàu thaùng nay haøng ngaøy OÂng phaûi ñeàu ñaën tôùi Sôû CA ngoài suoát 2 buoåi ñeå thaåm vaán suoát 8 giôø. Maëc duø chaúng coù gì môùi ñeå maø hoûi maø noùi, nhöng ñaây laø moät söï xuùc phaïm nhaân phaåm vaø moät nhuïc hình ñoái vôùi moät nhaø trí thöùc ngoaøi 60 tuoåi laâu nay mang nhieàu beänh maïn tính nhö huyeát aùp cao,vieâm xoang, tró noäi tró ngoaïi naëng, thöôøng bò tieâu chaûy…Tình hình ñoù seõ huyû hoaïi nhanh choùng söùc khoeû oâng Haø Só Phu cho tôùi kieät queä… Nhaân ñaây cuõng caàn noùi theâm raèng trong 5 naêm nay CA ñaõ khaùm nhaø OÂng 3 laàn, thu giöõ 3 maùy vi tính laø coâng cuï ñeå laøm vieäc duy nhaát cuûa OÂng, vaø cuõng laø taøi saûn rieâng cuûa gia ñình OÂng, khoâng ai coù quyeàn xaâm phaïm (theo boä Luaät daân söï CHXHCNVN naêm 1995, muïc 4 : Sôû höõu tö nhaân, caùc ñieàu 220,221vaø 222 ñaõ quy ñònh). Vaäy maø CA ñaõ giöõ tôùi nay khoâng traû, nhö ñôn khieáu naïi cuûa OÂng göûi caùc caáp cao Nhaø nöôùc (xin ñính theo ñaây ñôn ñoù).
CA ñaõ bòa ñaët ra nhöõng chöùng côù traùi phaùp luaät, voâ caên cöù, loá bòch ñeán nöïc cöôøi. Moät ví duï : Teát Kyû Maõo (ngaøy 16-2-1999) oâng Haø Syõ Phu (sau ñaây xin vieát taét laø oâng Haø) göûi cho gia ñình oâng Hoaøng Minh Chính moät thö chuùc Teát vaén vôùi ñoâi caâu ñoái Teát. OÂng Hoaøng Minh Chính thaáy hay, laøm photocopy böùc thö coù Caâu ñoái ñoù ñem taëng caùc baïn höõu cuøng thöôûng thöùc möøng Xuaân, vaø ai cuõng khen hay. Cuõng caàn noùi theâm raèng ôû VIEÄT NAM hieän nay soá ngöôøi coù maùy vi tính ñaõ treân con soá 700.000 vaø truy caäp Internet laø chuyeän bình thöôøng. Vaäy moät nhaø baùo, nhaø vaên , nhaø trí thöùc naøo ñoù nhaän ñöôïc böùc thö coù caâu ñoái hay aáy maø ñöa leân Internet cuõng laø chuyeän bình thöôøng. Ñieàu laøm moïi ngöôøi söûng soát laø CA laáy côù treân Internet coù böùc thö vaø cau ñoái kia ñeå quy keát oâng Haø ñaõ “xuaát baûn” moät caùch phi phaùp, roài laáy luoân côù naøy ñeå khaùm nhaø vaø tòch thu toaøn boä thieát bò vi tính cuûa oâng Haø (Chuû tòch UBND t/p Ñaø laït Nguyeãn Tri Dieän ñaõ kyù quyeát ñònh tòch thu naøy). Ñaây laø moät vuï döïng chuyeän roài cöôùp ñoaït traéng trôïn phi phaùp. Hoûi raèng laáy gì ñaûm baûo raèng ñöa böùc thö vaø caâu ñoái kia khoâng phaûi do CA laøm roài laáy ñoù laøm côù ñeå ñaøn aùp? Tuy nhieân, söï aáu tró quaù ñoãi cuûa CA laïi laø ôû choã thö töø vaø caâu ñoái Teát cuûa oâng Haø coù “phaïm huyù “ gì khoâng, hoaëc laøm loä bí maät quoác gia khoâng, maø ñöôïc pheùp tôùi khaùm nhaø vaø töôùc ñoaït taøi saûn tö höõu hôïp phaùp cuûa OÂng??? (xin keøm theo ñaây böùc thö vaø Caâu ñoái aáy laøm vaät chöùng).
Trong Thö yeâu caàu, ñeà ngaøy 30-10-2000 göûi caùc caáp cao Nhaø nöôùc, oâng Haø lôùn tieáng nhaán maïnh :
“ Trong khi nhöõng caên cöù buoäc toäi toâi chaúng coù gì thuyeát phuïc, thì söï tröøng trò vaø traán aùp cuûa Nhaø nöôùc ñoái vôùi toâi laïi quaù naëng neà, dai daúng…Toâi vieát thö naøy yeâu caàu caùc quyù oâng vaø caùc quyù cô quan nhö sau :
1/ Neáu Nhaø nöôùc coù ñuû töï tin raèng toâi laø ngöôøi coù toäi phaûn quoác thì haõy xuùc tieán ngay vieäc thieát laäp phieân toaø xeùt xöû coâng khai (phaûi xöû coâng khai vì vieäc cuûa toâi khoâng lieân quan ñeán baát cöù bí maät quoác gia naøo), taïo ñieàu kieän ñaày ñuû nhaát ñeå toâi thöïc hieän quyeàn môøi luaät sö vaø laøm vieäc vôùi luaät sö. Sau quaù trình tranh luaän coâng khai vaø daân chuû, neáu vaán ñeà ñöôïc laøm saùng toû tröôùc moïi ngöôøi raèng toâi laø keû phaûn quoác thì toâi saün saøng chòu hình phaït cao nhaát laø töû hình, vì keû phaûn quoác choáng laïi Töï do Haïnh phuùc cuûa nhaân daân mình, keû ñoù khoâng ñaùng soáng!
2/ Neáu thaáy khoâng coù caên cöù xaùc ñaùng ñeå truy toá toâi thì phaûi traû laïi ngay quyeàn Töï do ñaày ñuû cho toâi, ñình chæ vuï aùn, chaám döùt vieäc caám coá taïi gia, chaám döùt canh gaùc vaø theo roõi, noái laïi ñieän thoaïi, traû laïi taát caû nhöõng taøi saûn ñaõ thu giöõ cuûa toâi töø tröôùc tôùi nay.
Trong moïi tröôøng hôïp, toâi yeâu caàu caùc cô quan Nhaø nöôùc chaám döùt ngay caùch öùng xöû maäp môø, nöûa luaät phaùp nöûa khoâng luaät phaùp nhö hieän nay.”
(xin ñính keøm ñaây Thö Yeâu caàu ñeà ngaøy 30-10-2000 cuûa oâng Haø laøm vaät chöùng)
II/ Dö luaän trong nöôùc vaø quoác teá (toång löôïc thuaät)
TRONG NÖÔÙC
+ Ngay khi ñöôïc ñoàng baøo cho bieát tin döõ daèn ñoái vôùi oâng H.S.Phu 5 coâng daân Haø noäi ñaõ vieát moät baûn Tuyeân boá chung (TBC) phaûn baùc 2 quyeát ñònh 07/QÑ vaø 02/QÑ cuûa CA tænh Laâm ñoàng laø voâ caên cöù, traùi phaùp luaät, voâ nhaân ñaïo. Ñieàu duy nhaát maø CA döïa vaøo laøm caên cöù quy keát toäi loãi laø vieäc oâng Haø Só Phu ñaõ traû lôøi baûn “Keát öôùc naêm 2000” töø nöôùc ngoaøi guûi veà cho OÂng.
Tröôùc heát caàn nhaän thöùc ñuùng ñaén raèng luaät phaùp CHXHCNVN khoâng caám ñoaùn söï giao löu vaên hoaù giöõa ngöôøi trong nöôùc vôùi ñoàng baøo haûi ngoaïi. Thöù nöõa, caàn xem xeùt baûn “Keát öôùc naêm 2000” coù phaûi laø moät taøi lieäu coù noäi dung xaáu ñoái vôùi Nhaø nöôùc CHXHCNVN khoâng? Hay ñoù laø moät ñeà xuaát thieän chí vaø xaây döïng? Chuùng toâi laø 5 ngöôøi kyù vaøo baûn TBC ñaõ tìm hieåu raát kyõ, soi töøng caâu chöõ, roài xeùt toaøn vaên baûn ñoù thì chæ thaáy ñaây laø moät vaên baûn hieàn laønh. Chuùng toâi thaáy raèng, vôùi toång coäng treân 500 töø, baûn “Keát öôùc naêm 2000” muoán nhaán maïnh vaø phaûn aùnh toaøn boät tö töôûng cuûa mình bieåu hieän trong lôøi keát laø : “Chuùng toâi tin töôûng raèng neáu ñöôïc quan nieäm laïi moät caùch ñuùng ñaén ñeå phaùt huy ñöôïc noäi löïc vaø trí tueä toaøn daân, ñaát nöôùc ta coù theå vöôn leân raát maïnh meõ; giaønh ñöôïc moät choã ñöùng veû vang treân theá giôùi vaø goùp phaàn xöùng ñaùng xöùng ñaùng laøm ñeïp hôn moät traùi ñaát ñaõ trôû thaønh maùi nhaø chung cuûa nhaân loaïi anh em”. Nhìn chung, chuùng toâi caûm thaáy baûn Keát öôùc naøy thaønh taâm goùp phaàn xaây döïng Ñaát nöôùc, lôøi leõ dòu meàm, oân hoaø, mong muoán ñöôïc nhieàu ngöôøi trong nöôùc vaø ngoaøi nöôùc ñoàng tình, vaø khoâng coù lyù do naøo ñeå keát toäi ngöôøi nhaän ñöôïc noù.
Tuy nhieân, oâng Haø Só Phu “ñaõ vieát 2 böùc thö ñeå töø choái vaø noùi roõ nhaän thöùc cuûa mình vaø giaûi thích lyù do vì sao töø choái”, khoâng kyù vaøo vaên baûn ñoù, ñeå traû lôøi cho ngöôøi Vieät ôû haûi ngoaïi ñaõ göûi baûn Keát Öôùc ñoù cho OÂng(nhö trình baøy trong Ñôn minh chöùng maø OÂng ñaõ göûi cho caáp cao Nhaø nöôùc ngaøy 19-5-2000 ñính theo ñaây). Nhö vaäy caùi côù duy nhaát maø CA duøng laøm chöùng cöù ñeå khôûi toá OÂng laø voâ giaù trò. Ngöôïc laïi nhöõng daãn chöùng treân ñuû chöùng minh cho söï voâ toäi vaø söï trong saùng cuûa oâng Haø Só Phu.
+ Cuõng caàn noùi theâm raèng, cuøng vôùi vieäc phaûn baùc Quyeát ñònh khôûi toá vaø Quyeát ñònh quaûn cheá oâng Haø só Phu, baûn TBC coøn toá caùo Nghò ñònh 31/ CP ban haønh ngaøy 14-4-1997 laø vi hieán, traùi phaùp luaät, thaát nhaân taâm. Nghò ñònh naøy cho pheùp caùc cô quan haønh phaùp töø caáp tænh ñeán caáp huyeän, caáp xaõ ñöôïc quyeàn quaûn cheá baát kyø coâng daân naøo bò ngôø raèng coù theå phöông haïi ñeán an ninh chung, baát caàn tôùi toaø aùn xeùt xöû, baát caàn tôùi quyeàn töï baøo chöõa cuûa ngöôøi bò nghi oan. Nhö vaäy, Nghò ñònh 31/ CP ñe doaï nghieâm troïng soá phaän ngöôøi daân. Lieäu ôû ñaâu treân haønh tinh naøy coù moät Nghò ñònh nhö vaäy ñang ñöôïc thöïc thi khoâng? Vaäy maø Qhoäi nöôùc CHXHCNVN vaãn laøm ngô ñeå baïo löïc phi phaùp taøn baïo thaû söùc hoaønh haønh ñaøn aùp daân laønh ñöôïc ö???

Baûn TBC naøy ñöôïc göûi cho oâng Chuû tòch QH Noâng Ñöùc Maïnh vaø caùc vò Ñaïi bieåu QH, ñoàng thôøi göûi cho caùc cô quan thoâng taán baùo chí ñeà nghò ñaêng taûi. Sau hôn 3 thaùng ñôïi chôø khoâng ñöôïc hoài aâm 5 coâng daân naøy laïi vieát tieáp thö thöù hai, ñeà ngaøy2-9-2000, nhaéc nhôû veà noäi dung TBC ngaøy 19-5-2000 vaø yeâu caàu QH thöïc thi Quyeàn giaùm saùt toái cao cuûa mình nhö ñieàu 84 trong hieán phaùp naêm 1992 hieän haønh ñaõ quy ñònh. Thö naøy ñöôïc göûi cho QH vaø caùc baùo chíu nhö laàn tröôùc. Roài laïi chôø ñôïi vaø…chôø ñôïi!! Tính tôùi nay ñaõ ñöôïc gaàn 6 thaùng ñôïi chôø maø khoâng coù ñeán moät lôøi hoài aâm!
+ Cuõng töø ngaøy ñöôïc tin Ts. Haø Só Phu bò khôûi toá voâ caên cöù vaø bò haønh haï, dö luaän baïn höõu ôû Haø noäi raát xoân xao lo aâu. Caùc baïn höõu vöøa phaàn nghe tin phong thanh, vöøa phaàn phaùn ñoaùn xa gaàn raèng : caùc oâng aáy (Ñaûng) saép hoïp Ñaïi hoäi IX neân ra tay tröôùc ñe neït dö luaän, muoán ngaàm baûo raèng ñöøng coù ngo ngoe muoán daân chuû töï do gì heát, caùc troø ñoù laø cuûa phöông Taây khoâng thích hôïp vôùi phöông Ñoâng, haõy nhìn caùi aùn troïng toäi seõ khoaùc leân ñaàu Haø Só Phu maø coi chöøng!! Tuy nhieân caùi thuaät ñe ngaàm aáy, neáu coù thaät cuõng chaúng ngaên chaën ñöôïc tình caûm con ngöôøi. Caùc vò laõo thaønh Caùch maïng vaø caùc nhaø trí thöùc ñaõ baøn nhau göûi gaém tình yeâu thöông vaø kính troïng qua nhöõng moùn quaø khieâm toán maø voâ giaù tôùi gia ñình oâng Haø Só Phu qua tay moät ngöôøi anh keát nghóa cuûa gia ñình OÂng. Caùc quaø ñaày tình nhaân nghóa ñoù ñaõ ñöôïc göûi qua ñöôøng Böu ñieän Haø noäi tôùi thaúng ñòa chæ oâng Haø Só Phu, vôùi nhöõng lôøi taâm tình vieát trong thö voâ cuøng xuùc ñoäng nhö : “ Ts. Haø Só Phu suoát ñôøi vì daân vì nöôùc maø mang vaï vaøo thaân. Chuùng toâi tìm xem laïi caùc taùc phaåm cuûa Haø Só Phu nhö ghi trong thö cuûa “5 oâng giaø treân chieác xe tank” göûi QH ngaøy 19-5-2000 maø chuùng toâi ñöôïc bieát. Caùc taùc phaåm ñoù cuûa Haø Só Phu vieát raát saâu saéc, raát hay, ñaày chính nghóa, nhaát laø mang tính thôøi söï noùng hoåi. Chuùng toâi voâ cuøng caûm kích vaø hoïc taäp ñöôïc nhieàu ñieàu hay qua nhöõng taùc phaåm tuyeät vôøi aáy. Chuùng toâi xin ñöôïc bieåu thò taám loøng kính troïng vaø bieát ôn cuûa mình qua lôøi thaêm hoûi öu aùi nhaát to81i gia ñình Ts. Haø Só Phu nhaân dòp Quoác khaùnh 2-9-2000 vaø xin kính taëng moùn quaø khieâm toán…” Caùc vò kyù teân…
Chæ vaøi thoâng tin vaén nhö vaäy ñuû noùi leân loøng daân ñoái vôùi oâng Haø Só Phu saâu ñaäm vaø chaân tình xieát bao vaø cuõng quaù roõ raøng veà söï aâu lo vaø phaãn noä doàn neùn trong loøng nhaân daân.
DÖ LUAÄN QUOÁC TEÁ
+ Cô quan thoâng taán baùo chí quoác teá, ngay khi vöøa môùi xaûy ra vuï khaùm nhaø vaø khôûi toá oâng Haø Só Phu, lieàn ñöa tin veà sö kieän ñoät ngoät baát thöôøng ñoù. Tieáp theo laø ñöa tin veà tieåu söû vaø caùc taùc phaåm chính luaän cuûa OÂng vaø söï ñaùnh giaù tích cöïc quoác teá ñoái vôùi caùc coáng hieán cuûa OÂng cho ñaát nöôùc. Dö luaän quoác teá nhaän xeùt Haø Só Phu laø nhaø trí thöùc daân chuû oân hoaø, khoâng öa baïo löïc, muoán ñoái thoaïi hoaø bình khoa hoïc treân bình dieän trieát hoïc vaø xaõ hoäi hoïc, laø moät caây buùt lyù luaän thuoäc haøng tieâu bieåu nhaát ôû Vieät nam. Chính vì vaäy, caùc chính khaùch vaø toå chöùc quoác teá ñaõ töøng môøi OÂng tham döï hoäi thaûo veà caùc taùc phaåm cuûa OÂng vaø caùc Hoäi thaûo khaùc. Tieác raèng coù nhöõng löïc caûn ñaõ ngaên trôû khoâng cho OÂng ñi döï hoïp. Caùc cô quan truyeàn thoâng quoác teá ñöa tin raèng tôùi nay ñaõ coù tôùi khoaûng treân 2500 chöõ kyù leân tieáng ñoøi traû töï do cho Ts. Haø Só Phu vaø ngaøy caøng coù theâm nhieàu chöõ kyù khaùc tham gia vaø leân tieáng maïnh meõ.
+ Ngaøy 18-7-2000 , baø Sharmini Peries, Giaùm ñoác ñieàu haønh toå chöùc “Nhöõng nhaø baùo Canada vì Töï do baøy toû”(CJFE) göûi thö uûng hoä 5 coâng daân VIEÄT NAM ñaõ ra tuyeân boá chung> Cuøng ngaøy, Baø göûi thö cho Thuû töôùng Phan Vaên Khaûi, trong ñoù coù noùi nhö sau (trích): “ Chuùng toâi lo laéng veà vieäc nhaø vaên Haø Só Phu (buùt hieäu cuûa Nguyeãn Xuaân Tuï) ñaõ bò quaûn cheá taïi gia töø ngaøy 12-5-2000 vaø bò khôûi toá vôùi toäi danh phaûn quoác theo Boä Luaät Hình söï cuûa Vieät nam…Luaät phaùp quoác teá vaø Hieán phaùp Vieät nam nghieâm caám vieäc baét bôù baát cöù ai chæ vì hoï baøy toû quan ñieåm cuûa hoï moät caùch hoøa bình. Chính vì vaäy chuùng toâi raát boái roái tröôùc vieäc tieán só Haø laïi trôû thaønh muïc tieâu…Ñeå ñaùp laïi haønh ñoäng ñaøn aùp Tieán só Haø, 5 nhaø hoaït ñoäng vì Daân chuû Vieät nam ñaõ coâng boá lôøi uûng hoä OÂng. Hoï keâu goïi daân chuû hoaù thöïc söï vaø toaøn dieän ñoái vôùi taát caûcaùc maët cuûa xaõ hoäi Vieät nam. Nhöõng taùc giaû cuûa lôøi thænh nguyeän chung ñoù laø caùc vò Hoaøng Minh Chính, Phaïm Queá Döông, Nguyeãn Thanh Giang, Hoaøng Tieán vaø Traàn Duõng Tieán, vaø hieän taïi hoï ñang chòu nhieàu hình thöùc truy ñuoåi khaùc nhau cuûa Nhaø nöôùc…Chuùng toâi tin raèng, ñoù laø quyeàn cuûa hoï ñöôïc phaùt bieåu moät caùch hoaø bình vì söï nghieäp daân chuû hoùa ôû Vieät nam. Vaø toâi khaån thieát ñeà nghò Ngaøi caân nhaéc raèng, cho pheùp caùc coâng daân mình baøy toû coâng khai, seõ khieán xaõ hoäi phaùt trieån vaø tieán böôùc…”
+ Ngaøi Thöôïng Nghò só Hoa kyø John S.McCain, ngaøy 29-6-2000
göûi thö cho Ñaïi söù CHXHCNVN Leâ Vaên Baøng taïi Washington DC, vieát (trích) “…Laø ngöôøi ñaõ noã löïc trong nhieàu naêm ñeå coå voõ cho moái quan heä ngaøy caøng toát ñeïp giöõa hai nöôùc chuùng ta, keå caû vieäc thieát laäp bang giao chính thöùc vaø baõi boû caùi goïi laø luaät Jackson Vanick caám ñoaùn giao thöông, toâi theo roõi chaët cheõ nhöõng dieãn bieán ôû Vieät nam. Toâi ñaõ theo roõi tröôøng hôïp Nguyeãn Xuaân Tuï töø khi OÂng môùi bò baét vaø bò boû tuø naêm 1995. Vieäc tieáp tuïc giam caàm OÂng vaø lôøi ñe doaï buoäc toäi töû hình OÂng seõ hoaøn toaøn chöùng toû raèng caùc quyeàn töï do chính trò raát caàn thieát cho söï phaùt trieån kinh teá ñaõ ñöôïc thöøa nhaän roäng raõi trong coäng ñoàng caùc quoác gia, khoâng toàn taïi ôû Vieät nam…
Nhaân daân Hoa kyø ñaët öu tieân veà Nhaân quyeàn raát cao vaø ñoøi hoûi
vieäc baûo veä caùc quyeàn ñoù phaûi laø phaàn chính yeáu trong chính saùch ñoái ngoaïi cuûa Hoa kyø. Toâi raát mong chính phuû OÂng seõ xem xeùt laïi lôøi buoäc toäi ñoái vôùi Nguyeãn Xuaân Tuï vaø traû töï do cho OÂng ta ñeå ñöôïc ñi laïi deã daøng maø khoâng sôï bò ngöôïc ñaõi ñoái vôùi nieàm tin cuûa oâng aáy, raèng töông lai Vieät nam ñoøi hoûi Töï do chính trò vaø Töï do kinh teá nhieàu hôn…”
III/ Quoác hoäi vaø caùc cô quan Haønh phaùp ñaõ laøm gì tröôùc caùc ñôn toá caùo khaån caáp cuûa caùc cöû tri???
… …
(tieáp) Nhaân ñaây, cuõng caàn nhaéc laïi moät ñieàu xaûy ra trong vuïï aùn Chính trò phi phaùp naêm 1995-1996 ñoái vôùi nhaø khoa hoïc noåi tieáng Ts.Haø Só Phu, vaø chuyeân vieân cao caáp Leâ Hoàng Haø, cuøng nhaø baùo Nguyeãn Kieán Giang. Vuï aùn chính trò naøy laø moät trong moät loaït vuï aùn chính trò khaùc tröôùc ñoù ñaõ gaây ra dö luaän xoân xao baát bình trong nuôùc vaø quoác teá. ÔÛ ñaây chæ xin trích daãn vaøi nhaän xeùt tieâu bieåu ñaïi dieän cho dö luaän roäng raõi cuûa taát caû caùc tieáng noùi trong caùc giôùi trí thöùc, luaät gia, hoïc giaû, laõo thaønh CM, CCB… Caû hai phieân toaø sô thaåm vaø phuùc thaåm cuûa vuï aùn ñeàu tuyø tieän, xöû theo leänh aùp ñaët tröôùc cuûa caáp treân, baát chaáp phaùp luaät, baát chaáp thuû tuïc phaùp lyù, baát chaáp dö luaän chính ñaùng roäng raõi trong nöôùc vaø quoác teá. Caû 3 luaät sö cuûa caùc ñöông söï ñeàu phaûn baùc caû hai phieân toaø laø phi phaùp vì raèng : Baát kyø moät phieân toaø naøo muoán xeùt xöû ñöôïc ñuùng phaùp luaät thì ñieàu quan troïng soá 1 laø phaûi coù vaät chöùng laøm cô sôû cho vieäc xeùt toäi vaø keát toäi. Vaäy maø trong vuï aùn naøy vaät chöùng laø caên cöù duy nhaát ñeå xeùt toäi laïi bò ruùt ra khoûi hoà sô vuï aùn, coù nghóa laø quan toaø ñöôïc tuyø tieän thaû söùc keát toäi. Coøn caùc luaät sö vaø 3 bò can coù muoán caõi vaø minh chöùng laø mình voâ toäi thì ñaõ coù caùi chuoâng trong tay quan toaø laéc lieân hoài ngaét lôøi khoâng cho pheùp noùi. Vaäy ñieàu kyø cuïc phi phaùp naøy chöa töøng coù treân theá giôùi xöa nay ñaõ che daáu ñieàu bí aån cöïc kyø cuûa noù ôû choã naøo??
Böùc thö cuûa oâng Hoaøng Höõu Nhaân, nguyeân Bí thö Thaønh uyû Haûi phoøng ngaøy 27-12-2000 göûi cho Vieän tröôûng VKSNDTC vaø Chaùnh aùn TANDTC , ñaõ “baät mí” raèng :
“ Thöïc chaát cuûa vaán ñeà laø : chính laø muoán trò toäi 3 anh ñoù (Haø Só Phu, Leâ Hoàng Haø, Nguyeãn Kieán Giang) veà quan ñieåm chính trò, neân ñaõ taïo ra moät chöùng cöù ñeå keát toäi” , “hoûi moät ñoàng chí thuoäc ngaønh toaø aùn, coù traùch nhieäm trong xeùt xöû vuï naøy, thì ñöôïc traû lôøi laø Toaø xöû theo chæ thò cuûa Treân”.
Coøn caùi chöùng cöù “kyø laï quaùi ñaûn” kia laø caùi gì vaäy? Thì böùc thö naøy cuõng “baät mí” noát raèng:” Ñoù laø thö cuûa oâng Voõ vaên Kieät vôùi tö caùch caù nhaân ñaûng vieân goùp yù kieán vôùi BCT, coù theá thoâi” , “ noäi dung taøi lieäu ñoùhoaøn toaøn khoâng thuoäc taøi lieäu bí maät. Taøi lieäu naøy ñöôïc oâng baïn cho möôïn, hieän toâi vaãn giöõ vaø maáy ñoàng chí muoán xem, toâi vaãn cho caùc ñoàng chí ñoù xem” (trích nguyeân vaên trong thö ñoù cuûa oâng Hoaøng Höõu Nhaân). Thaäm chí oâng Chaùnh aùn coøn coâng khai nhaän tröôùc toaø raèng : hieän coù caû ngaøn baûn nhö vaäy (cuûa Voõ vaên Kieät) ñang löu truyeàn trong nhaân daân. Nhö vaäy coù nghóa raèng, thöïc ra CA chaúng coi vieäc löu truyeàn laù thö ñoù laø vaán ñeà gì caû!
Trôù treâu vaø nöïc cöôøi thay! OÂng Haø Só Phu laø ngöôøi chæ môùi nhaän ñöôïc noù, chöa kòp xem, ñang ñi treân ñöôøng thì bò toâng xe ngaõ roài bò ñöa vaøo ñoàn CA taïi choã khaùm laáy ra thö ñoù, theá roài Toaø aùn keát moät naêm tuø giam. Coøn oâng Leâ Hoàng Haø thì khoâng heà nhìn thaáy laø thö ñoù, CA khaùm nhaø cuõng khoâng thaáy, nhöng Toaø chæ döïa vaøo moät lôøi nhaân chuùng vu vô raèng OÂng coù böùc thö ñoù ñeå keát aùn OÂng 2 naêm tuø giam? Coøn oâng Nguyeãn Kieán Giang bò keát aùn 15 thaùng aùn treo cuõng hoaøn toaøn laø moät söï aùp ñaët.
… …
(tieáp) Sau heát, chuùng toâi laø 5 coâng daân cöû tri Haø noäi, vieát THÖ NGOÛ naøy kieán nghò tröôùc heát vôùi Quoác daân Ñoàng baøo trong nöôùc vaø haûi ngoaïi vaø tieáp theo laø vôùi caùc cô quan cao caáp Nhaø nöôùc, nhö sau:
1/ Traû ngay töï do cho Ts.Haø Só Phu(teân thaät laø Nguyeãn Xuaân Tuï) bò Coâng an truy toá traùi phaùp luaät, voâ caên cöù, phi ñaïo lyù nhaân vaên.
2/ Huyû boû ngay Nghò ñònh 31/ CP laø moät vaên baûn vi Hieán, traùi phaùp luaät, choáng nhaân daân, chaø ñaïp Quyeàn Con ngöôøi vaø Quyeàn Coâng daân
3/ Ngaên caám vaø xoaù boû ngay moïi hình thöùc truy böùc 11 Cuï Laõo thaønh Caùch maïng trung thöïc duõng caûm daùm tay vo choáng “giaëc noäi xaâm-Tham nhuõng”. Yeâu caàu caùc cô quan Laäp phaùp vaø Haønh phaùp giaûi quyeát coâng khai, ñuùng phaùp luaät caùc Ñôn toá caùo cuûa 11 Cuï keå treân vaø cuûa oâng Vuõ Minh Ngoïc cuøng caùc ñôn ñang toàn ñoïng chaát ñoáng toá caùo oâng Phaïm Theá Duyeät suoát nhieàu naêm nay.
4/ Cho xuaát baûn ngay tôø baùo laáy teân laø “Choáng Tham Nhuõng” theo saùng kieán cuûa nhaø baùo laõo thaønh caùch maïng Vuõ Minh Ngoïc ñaõ ñeà xuaát roõ raøng ñaày ñuû trong thö “Goùp yù kieán vaøo Döï thaûo vaên kieän Ñaïi hoäi IX vaø xin yù kieán cuûa Nhaân daân” ñeà ngaøy 2-9-2000 maø dö luaän roäng raõi ñeàu ñaõ ñoïc.
5/ Ñieàu khaån thieát quan troïng nhaát hieän nay laø phaûi chaën ñöùng vaø ñaåy luøi 4 Ñaïi hoaï (maø Nghò quyeát Ñaïi hoäi VIII cuûa Ñaûng chæ môùi goïi laø 4 Nguy cô). Laø 4 Ñaïi hoaï vì chuùng laïi do chính caùc caùn boä Ñaûng bieán chaát, trôû thaønh Baïo chuùa ñang chieám cöù nhöõng vò theá quan troïng taïi caùc caáp töø Cô sôûñeán taän Trung öông Ñaûng vaø Nhaø nöôùc. “Chuùng noù taïo thaønh daây thaønh beø” (nhö lôøi TBT Leâ Khaû Phieâu noùi taïi Hoäi nghò MT Toå quoác TW vöøa roài), chuùng hoaønh haønh baát chaáp luaät phaùp, coâng khai thaùch thöùc dö luaän ñaïi chuùng.
Trò 4 Ñaïi hoaï ñoù chæ coù theå baèng Thaàn döôïc, ñoù laø Phaûi thöïc thi tieâu chí “Daân bieát, Daân baøn, Daân laøm, Daân kieåm tra”. Khaåu hieäu tuyeät haûo naøy chæ hoâ to, vieát nhieàu, caêng bieåu ngöõ khaép nôi suoát 50 naêm nay, nhöng chöa heà moät laàn ñöôïc thöïc thi !!! Noù chæ laø caùi Baùnh veõ lôùn maø thoâi!!! Duø laø ñöùa beù leân 5 cuõng chæ ñeå bò maéc löøa tôùi laàn thöù 3 thoâi! Vaäy maø ngöôøi ta cöù chòu khoù tröông ra haøng tyû laàn roài!
Chuùng toâi keâu goïi TW Ñaûng vaø Nhaø nöôùc haõy thöïc thi laáy 1 laàn, duø laø moät laàn ñaàu tieân cuûa 50 naêm caàm quyeàn! Thaø muoän coøn hôn khoâng.Moät laàn taâm Phaät coøn hôn noùi doái suoát ñôøi!
… …
Chuùng toâi seõ laïi chôø ñôïi trong 1 thaùng hoïp Quoác hoäi khoaù X, hoïp kyù thöù 8 baét ñaàu töø ngaøy 14-11-2000 ñeå chöùng Quoác hoäi laø ñaïi bieåu cuûa toaøn daân.
Xin chuùc caùc vò Ñaïi bieåu Quoác hoäi söùc khoûe vaø thöïc thi Söù meänh cao quyù cuûa mình.
Kính
Thay maët 5 coâng daân Cöû tri Haø noäi vieát THÖ NGOÛ

Hoaøng Minh Chính
26 Lyù Thöôøng Kieät Haø noäi
ÑT : 8249252samedi 11 mai 2002
Archives - brèves
VIET NAM infos numéro 1 - 15 juillet 2000

Fin du 10e plénum
Rien ne transparaît réellement à la fin du 10e plénum. "Nous devons évoquer franchement nos faiblesses et nos erreurs", "poursuite de la mise en place d'une économie de marché à orientation socialiste", selon les termes de Lê Kha Phiêu, secrétaire général du PCV,
Phiêu a reconnu que la campagne d'autocritique et de la lutte anti-corruption au sein du PCV n'a pas obtenu les résultats escomptés.
Un projet de rapport politique et un plan stratégique de développement économique et social pour 2001-2010 ont été examinés par le Comité central et seront présentés lors du prochain congrès.

Troubles au Laos
A la frontière Thai-Lao, à Paksé, une centaine de guérilleros ont occupé des bâtiments des services de douane et d'immigration avant d'être contre-attaqués en force par l'armée gouvernementale. Cinq "rebelles" ont été tués selon la version officielle. D'après une source militaire thailandaise, cette opération est l'œuvre des troupes royalistes.
Des spécialistes estiment que 10 000 combattants Hmong luttent contre le gouvernement au Laos. Au mois de décembre, la république communiste du Laos fêtera son 25e anniversaire, on peut prédire une recrudescence d'attaques de guérilleros.

Le Viêt-Nam finance
la construction d'un hôpital militaire au Laos
Le Viêt-Nam finance la construction d'un hôpital militaire dans la région de Xieng Khouang, zone sensible au nord du Laos. Dao Duy Quat, directeur du département d'Idéologie et de Culture du Comité central du PCV affirme que cette "aide du Viêt-Nam pour la construction d'un hôpital d'urgences au Laos est un projet de longue date et n'a rien à voir avec les dernières actions de terrorisme des forces de Vang Pao". Rappelons que lors d'une visite récente d'une délégation militaire laotienne, le secrétaire général du PCV a déclaré :"le Laos et le Viêt-Nam s'uniront dans la lutte contre les forces hostiles".

Des voix s'élèvent
pour défendre
Ha Si Phu

Fin mai, cinq intellectuels, Hoàng Minh Chinh, Pham Quê Duong, Nguyên Thanh Giang, Hoàng Tiên et Trân Dung Tiên, ont co-signé une lettre datée du 19/5/2000 et envoyée aux députés en session à l'Assemblée nationale pour protester contre l'accusation grave et arbitraire concernant M.Ha Si Phu. Signalons que c'est la première fois que des intellectuels co-signent une lettre au Viêt-Nam.
- 31/5/2000, condamnation de l'oppression de Ha-Nôi envers M. Ha Si Phu par Human Rights
- 2/6/2000, American Association for the Advancement of Science (AAAS) demande au gouvernement vietnamien de libérer M. Ha Si Phu.
- 8/6/2000 M. Joseph L. Birman, président du Comité pour les Droits de l'homme de l'Académie des Sciences de New York proteste contre l'attitude répressive de Hà-Nôi envers M. Ha Si Phu.
- 21/6/2000, le groupe du Congrès américain pour le dialogue sur le Viêt-Nam (Congressional Dialogue on Viêt-Nam) a réuni 32 signatures de parlementaires pour une lettre demandant la liberté pour M. Ha Si Phu.
- 3/7/2000 M. Michel Pelchat, sénateur et président du Comité Français pour la Démocratie au Viêt-Nam, a envoyé une lettre à M. Phan Van Khai, Premier ministre et à M. Lê Minh Huong, ministre de l'Intérieur, pour "protester contre les persécutions que les autorités vietnamiennes ne cessent d'exercer à l'encontre de l'écrivain Ha Si Phu" et demander "le respect des droits de l'Homme" au Viêt-Nam.
Vietbao 18Dec
Ñieàu 4 Hieán Phaùp & Beänh Nan Y Cuûa
Ñaát Nöôùc Vieät Nam
(Dưới Con Mắt Của T/S Nguyễn Xuân Tụ)
Trần Bình Nam
Tháng 3 năm 2000 ông Hà Sĩ Phu (tên thật là Nguyễn Xuân Tụ) một người đang bị chính quyền giam lỏng tại Đà Lạt viết hai lá thư trả lời ông Đỗ Mạnh Tri (chủ nhiệm báo Tin Nhà ở Âu Châu) và ông Nguyễn Gia Kiểng (thuộc Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên ở Pháp). Hai ông Tri và Kiểng muốn biết nhận xét cá nhân của ông Hà Sĩ Phu về tính chất đặc thù của xã hội Việt nam... Ông Hà Sĩ Phu cẩn thận dặn hai ông Tri và Kiểng xem là thư riêng đừng phổ biến. Nhưng hai lá thư lọt vào tay công an (trước khi đến tay người nhận) và đã làm cho giới thống trị nổi giận kết ông Hà Sĩ Phu vào tội phản quốc. Sau đó vụ án nổ lớn. Trước dư luận bất lợi, đảng CSVN hủy bỏ nội vụ.
Cái gì đã làm cho những người lãnh đạo tại Hà Nội nổi giận? Đọc hai lá thư rút từ cơ sở A 22 thuộc Bộ Công an (do ông Thiện Tâm, một nhân vật đấu tranh cho dân chủ trong nước phổ biến cho nhóm Nối Kết ngày 11 tháng 12 năm 2001) chúng ta thấy ông Hà Sĩ Phu vạch rõ: thầy thuốc nắm căn bệnh Việt Nam trong tay và biết phương thuốc chữa là đảng CSVN nhưng thầy không muốn chữa. Tư duy của ông Hà Sĩ Phu vừa sâu vừa sắc bén như một mủi dao nhọn chọc vào tim gan của người cộng sản Việt Nam làm cho họ vừa nhức nhối vừa lo sợ. Họ không sợ ai, họ sợ lương tâm, cái lương tâm họ thường chối bỏ nhưng ông Hà Sĩ Phu bắt họ phải đối diện.

Qua hai lá thư, ông Hà Sĩ Phu không bỏ qua một khía cạnh nào của lịch sử và xã hội Việt Nam. Đảng CSVN, trí thức trong nước và hải ngoại (một cách gián tiếp) đã được ông chiếu cố đúng mức.
Đảng CSVN có 3 phòng tuyến mà ông Hà Sĩ Phu gọi là 3 tầng. Phòng tuyến thứ nhất là chủ thuyết Mác Lê (nay pha chế thêm tư tưởng Hồ Chí Minh). Ông Hà Sĩ Phu nói phòng tuyến này "trên phạm vi quốc tế đã bị phá tan tành, một vài nơi cố thủ" như ở Việt Nam "cũng chỉ giữ ngoài vỏ, trí trá cho qua chuyện, cốt để che cho sự lột xác ở bên trong."
Phòng tuyến thứ hai "là vai trò thống trị độc tôn của Đảng Cộng Sản" được hiến định hóa. Ông Hà Sĩ Phu không viết ra sợ chạm nọc nhưng ai cũng biết đó là Điều 4 trong bản Hiến Pháp hiện nay. Phòng tuyến này "có ý nghĩa sinh tử, thất thủ thì coi như tong." Nhưng theo phân tích của ông Hà Sĩ Phu đảng CSVN không ôm súng nằm chờ sau phòng tuyến. Một mặt Đảng thẳng tay đàn áp mọi tiếng nói đòi bỏ vai trò độc tôn của Đảng (qui định bởi Điều 4 HP) từ nội bộ hay từ nhân dân, nhưng "một mặt nhanh chóng lột xác: thu xếp nội bộ, mau chóng tư bản hoá và trở về hoà nhập vào nhân loại." Đảng CSVN đổi mới, ve vản thế giới Tây phương, và mới đây ký Thỏa Ước Mậu Dịch Song Phương với Hoa Kỳ đều nằm trong chính sách xây dựng "một xã hội Tư bản do đảng CS lãnh đạo."
Phòng tuyến sau cùng đảng rút về, theo ông Hà Sĩ Phu, là "bỏ Đảng cứu lấy tập đoàn: tức là trút nốt cái vỏ Đảng CS độc quyền lãnh đạo." Điều này có nghĩa đảng CSVN sẽ hủy bỏ điều 4 Hiến Pháp "chấp nhận dân chủ pháp trị, chấp nhận đa nguyên đa đảng" khi thế chẳng đặng đừng. Ông Hà Sĩ Phu tiên đoán rằng: "lúc ấy mọi yết hầu kinh tế của xã hội đã được con cháu, bè cánh của tập đoàn đầu sỏ trấn giữ rồi. Tiếng là đa đảng nhưng Đảng của họ vẫn ở thế thượng phong." Và con cháu của những người cộng sản sẽ tiếp tục cầm quyền dưới cái vỏ dân chủ. Ông Hà Sĩ Phu nghĩ rằng "nếu đất nước có khả năng chuyển biến thành xã hội có dân chủ, văn minh thật sự thì cũng mất dăm bảy chục năm nữa."
Tiên đoán của ông Hà Sĩ Phu dựa trên tình trạng bi quan của đất nước. Đó là: "Đảng CSVN đã nắm trọn quyền sinh sát, đã thuần hoá và xử dụng được đám có học làm công cụ ngoan ngoãn và chăn dắt đám dân đen như đàn cừu non." Ông Hà Sĩ Phu nhắc chuyện một bác già có đầu óc cấp tiến hỏi ông: "Vô lý, thế nhân dân chết cả rồi hay sao?" Và ông trả lời: ''Chết cả rồi, bị tiêm thuốc chết cả rồi, bác ạ! Số còn ngắc ngoải như chúng ta (và rất nhiều người khác nữa) trong quan niệm của nhiều người lãnh đạo thì không phải là nhân dân (!), hay nói cho công bằng thì ta bị xếp vào nhân dân loại hai, như thể một dạng dân tộc thiểu số! Đừng thấy đám đông đang phóng xe máy, nghe bộ đàm, gõ máy vi tính, hát karaoke, báo cáo trên Tivi về thành tích biết làm giàu, lĩnh giải này giải nọ... mà tưởng là nhân dân đang sống mãnh liệt! Vẫn có cơm ăn, vẫn có áo mặc, vẫn ngày càng biết thêm những thứ văn minh mà trước đây chưa hề được biết tới, vẫn được thế giới viện trợ, vẫn có khối thứ để tự hào, vẫn thấy con ''hơn'' cha nên cứ tưởng nhà mình có phước... Thế là cuộc đời vẫn cứ đi lên, chứ sao, "tham nhũng thì muôn đời bao giờ chẳng có", xã hội càng bậy bạ càng dễ làm ăn, quy củ làm gì cho mệt, phải biết quên đi mà sống, và biết hy vọng vào tương lai!"

Bức tranh ông Hà Sĩ Phu vẽ ra ở trên đúng trong tình trạng hiện nay khi đảng CSVN đang giữ phòng tuyến số 2. Nhưng nếu điều kiện buộc Đảng rút về phòng tuyến số 3 yếu tố tâm lý của quần chúng có thể biến cái đám đông "chết cả rồi" trên thành một động cơ cách mạng tối hậu có khả năng đẩy lùi mọi sức cản của tàn dư cộng sản không cần chờ dăm bảy chục năm như ông Hà Sĩ Phu tiên đoán. Chất xúc tác chính trị của cao trào dân chủ là yếu tố quyết định. Và đó là nhiệm vụ của các đảng chính trị xuất hiện khi đảng CSVN bỏ phòng tuyến số 2.

Để miêu tả con đường đảng CSVN đang theo, ông Hà Sĩ Phu lấy thí dụ con bọ hung. Chúng ta thấy tội nghiệp bọ hung sống chui rúc trong đống phân dơ dáy. Nhưng không, con bọ hung thấy thoải mái vì "ăn phân ngon hơn ăn tiệc". Phân được thải ra từ nước Trung quốc vĩ đại phương Bắc. Trung quốc chưa chết thì ta chưa chết và ta vui vẽ nhường thêm đất thêm biển cho Trung Quốc để đổi lấy an toàn. Từ khi khối Liên Xô sụp đổ, đảng CSVN thường nhắc nhỡ nhau "đổi mới hay là chết" (tại các đại hội trung ương đảng, các khóa chỉnh huấn, tại đại hội đảng ... ). Nhưng họ biết họ đang bôi một chút thuốc thoa dân chủ giả tạo lên lớp da lỡ loét của con bệnh phong kiến. Bản chất của chế độ và toàn bộ cán bộ lãnh đạo là phong kiến nên thuốc dân chủ (do đảng đề ra) là một thứ Cải Lương. Việt Nam hôm nay là một gánh Cải Lương vĩ đại do ban nhạc lớn từ Hà Nội trình diễn, với các gánh hát lớn nhỏ cùng khắp trên quê hương. Ông Hà Sĩ Phu so sánh lịch sử đất nước như con tàu chạy nhầm "ray", kẹt đường quay lại hùng hục chạy, lại kẹt, quay lại thơi thới chạy chẳng chút thắc mắc. Cứ dắt tay nhau chạy tự lừa gạt mình, lừa gạt người, lừa gạt dân tộc chẳng cần gì đến "bản chỉ đường của trí tuệ" như ông Hà Sĩ Phu töøng mong öôùc.
Trong thư gởi ông Đỗ Mạnh Tri ông Hà Sĩ Phu nói đến đảng, nói đến dân trong nước, ông không hề bàn chuyện người nước ngoài (vì ông khiêm tốn nghĩ mình không có thông tin). Nhưng bức tranh mà ông gọi là sự "kiêu ngạo cộng sản" cũng là bức tranh kiêu ngạo của người trí thức hải ngoại. Tại các nơi có đông người Việt, nhất là những vùng được xem là thủ đô người Việt ở Mỹ châu, ở Âu châu... không thiếu những ông trí thức hàm giáo sư này, danh cách mạng nọ tư duy thì ít nhưng lại ưa lên tiếng dạy đời. Vấn đề nào cũng lên tiếng, sáng kiến nào cũng bị chỉ trích trước khi có cơ hội đánh lưỡi dù chỉ một lần. Bệnh ông Hà Sĩ Phu thấy là, trong nước đảng ngu, ngoài nước trí thức tự mãn, thảo nào nước không suy, dân không lụt, sống như là một thứ rác hữu sinh.
Trong thư trả lời ông Nguyễn Gia Kiểng, cũng cùng câu hỏi: "nghĩ gì về tính chất đặc thù của xã hội Việt Nam", ông Hà Sĩ Phu viết: "Thực tế là cả ba mặt Dân trí, Dân khí và Dân sinh đều rất thấp." Phòng tuyến thứ nhất là chủ nghĩa cộng sản Mác-Lê đã được vứt bỏ trên thực tế nhưng "xã hội thực chất đang ở tầm ý thức hệ phong kiến nông nghiệp lạc hậu" sản sinh từ ý thức hệ Cộng sản. Ông Hà Sĩ Phu kết luận, điều này giải thích "vì sao tuy bề ngoài thay đổi rất nhiều mà về căn bản xã hội vẫn như dẫm chân tại chỗ, dẫm chân tại chỗ mà vẫn lục đục không yên, không yên mà vẫn không thể bứt ra thành một cái gì khác về chất được". Ông Hà Sĩ Phu miêu tả trạng thái đó là một trạng thái 'bùn nhão", một thứ "cân bằng bùng nhùng" giữa đảng, giữa dân, giữa trí thức trong và ngoài nước, sống chui rúc không ý thức "nhưng không ai có thể kéo nó ra khỏi cái hũ định mệnh nói trên mà tạo hoá đã nhốt đám dân Lạc hồng vào đó rồi đút nút lại!"
Con đường Việt Nam hôm nay hẹp mà con bò mộng cộng sản cứ nghênh ngang mang tấm bảng "duy ngả độc tôn" choáng lối, cho nên theo ông Hà Sĩ Phu muốn giải quyết phải dùng mẹo, nóng vội là vô ích. Mượn thư trả lời ông Nguyễn Gia Kiểng ông Hà Sĩ Phu cảnh giác rằng người cộng sản Việt Nam bây giờ khôn lắm biết đánh chỗ nào, nới chỗ nào, phân hóa chi ly, biết quần chúng hóa và dân sự hóa bộ máy công an , "dùng đám đông đánh thiểu số, dùng cái không biết đánh cái biết, dùng cái thấp để trị cái cao, dùng mặt trái của con người để chiến thắng mặt phải của con người". Cụ thể hơn ông Hà Sĩ Phu viết: "Một quốc sách hàng đầu là dùng những người xung quanh, người thân, bè bạn của những người dân chủ, và chính những người dân chủ hiếu động, để làm tình báo hữu ý hay vô tình, có công và không công. Trong khi đó thì những anh chị em dân chủ lại quá tin ở vương đạo của trí tuệ và lương tri nên trở thành những con mồi ngờ nghệch hết chỗ nói". Ông Hà Sĩ Phu cảnh giác người hải ngoại rằng trong nội bộ đảng CSVN không có thành phần bảo thủ và cấp tiến. Đảng CSVN cũng không giáo điều như chúng ta tưởng. Ông viết: "Đảng không hề giáo điều. Đảng thay đổi hằng ngày. Nhưng Đảng cũng không hề lùi, trái lại, Đảng thay đổi tất cả những cách làm nào có thể thay đổi được để tiếp tục tiến lên thực hiện mục đích của Đảng (là giữ vững ngọn cờ độc tài nhất đảng trị.) Những phe phái khác nhau trong Đảng chỉ khác nhau về cách làm và sự phân chia quyền lợi, chứ không có phe bảo thủ và cấp tiến gì cả. Cấp tiến thật thì Đảng đẩy ra ngoài rồi."

Với ông Nguyễn Gia Kiểng ông Hà Sĩ Phu đưa ra hai đề nghị lớn. Thứ nhất là đánh vào thành trì cô lập thông tin của đảng. Ông nói thời đại thông tin đã là kẻ thù của những nhà cầm quyền muốn cấm cản thông tin. Kỹ thuật thông tin tự nó có trăm nghìn lối nhỏ để vượt thoát. Tuy nhiên điều cần thiết là nối những lối nhỏ thành đại lộ thông tin. Đại lộ thông tin tự nó có sức khuynh đảo và thuyết phục cái vô minh. Đề nghị thứ hai là rất nên nghiên cứu hiến pháp và luật lệ Việt Nam. Ông Hà Sĩ Phu gián tiếp khuyên chúng ta đừng nên xem đó là "những miếng dẽ rách". Dẽ rách nhưng đảng biết dùng để lấp liếm những hành động bất nhân của đảng và băng bó khi đảng bị đánh trọng thương. Cũng như trong thư trả lời ông Đỗ Mạnh Tri, ông Hà Sĩ Phu không đá động đến điều 4 Hiến Pháp, nhưng ý ông đã rõ. Điều 4 tạo ra một "nền luật pháp giả nhân quyền và chống nhân quyền của thể chế XHCN". Và đó là điểm ông Hà Sĩ Phu khuyên người Việt hải ngoại "đối chiếu với thực tế để tạo dư luận quốc tế lên án." Và để tạo dư luận ông đề nghị "các nhóm dân chủ chân chính ở ngoài nước nên có sự liên kết trong một mặt trận chung hay vẫn là các nhóm riêng, nhưng phải có tiếng nói thống nhất khi cần thiết." Ông Hà Sĩ Phu nghĩ dư luận mạnh nếu phát xuất từ Liên hiệp quốc mà Việt Nam là một thành phần.

Và một vài lời khuyên nhỏ: Các nhà đấu tranh cần rà soát mọi quan hệ giao du. Ông viết: "có người lúc trước chơi được nay không chơi được nữa, có người cứ mang trái tim hồ hởi đi khắp mọi nơi và trở thành cộng tác viên tuyệt vời không công cho An ninh để lần lượt tàn phá tận gốc những tiếng nói dân chủ." Ông Hà Sĩ Phu hoan nghênh cuộc vận động giải Nobel cho HT Thích Quảng Độ, và nghĩ không nên bàn chuyện vĩ đại như Kết Ước năm 2000. Lý do ông Hà Sĩ Phu khuyên chưa nên làm Kết Ước vì "kết cấu hạ tầng chưa có mà khoa trương diện mạo thì diện mạo ấy dễ bị sụp đổ, đập nát ngay mà không có gì để bảo vệ và nuôi dưỡng nó." Lời khuyên của ông Hà Sĩ Phu vượt ra ngoài khuôn khỗ Kết Ước. Đó là tinh thần thực tế, nhìn đường dài trong qui luật, vốn đến đâu kế hoạch đến đó, không viễn vông ảo tưởng, vẽ rắn thêm chân.

"Mấy lời thành thật tự đáy lòng đau đớn." Đó là lời kết của ông Hà Sĩ Phu. Mấy năm trước khi viết tham luận: "Dắt nhau đi dưới tấm bảng chỉ đường của trí tuệ" ông Hà Sĩ Phu lạc quan tin rằng đảng CSVN và dân tộc Việt Nam còn khả năng thấy con đường trí tuệ mà theo. Lần này ông thất vọng thấy trí tuệ của dân tộc như đuôi con tàu khuất cuối đường hầm. Đảng nắm toàn quyền lãnh đạo nhưng biến chất trở thành tồi bại, trí thức bạc nhược, dân mất sinh khí và ông cảm thấy đau đớn khi phải "tự phê phán dân tộc mình và cũng là tự nhiếc móc mình".

Tuy nhiên, sông có khúc, nhà có lúc. Nếu qui luật là đảng CSVN phải rút dần các tầng phòng thủ thì khi rút về phòng tuyến thứ ba (xóa điều 4 Hiến Pháp, tạm biệt độc tôn) thì cơn triều dân chủ sẽ hoàn thành cuộc cách mạng của nó như ở Đông Âu và Liên bang Xô viết cách đây hơn 10 năm.
Trần Bình Nam
Binhnam@aol.com
http://www.vnet.org/tbn


Haø Só Phu Coäng hoøa Xaõ hoäi chuû nghóa Vieät nam
Ñoäc laäp - Töï do - Haïnh phuùc

THÖ YEÂU CAÀU
(tieáp theo ñôn khieáu naïi khoâng ñöôïc traû lôøi)
Kính göûi :
- Oâng Traàn Ñöùc Löông, chuû tòch nöôùc CHXHCN Vieät Nam
- Oâng Noâng Ñöùc Maïnh, chuû tòch Quoác hoäi nöôùc CHXHCN
Vieät Nam
- Oâng Leâ Minh Höông, boä tröôûng Boä Coâng an
- Oâng Vieän tröôûng Vieän Kieåm saùt Nhaân daân toái cao
- Oâng Vieän tröôûng Vieän Kieåm saùt Nhaân daân tænh Laâm ñoàng
- Oâng Thuû tröôûng Cô quan An ninh ñieàu tra, Coâng an tænh Laâm ñoàng
...
Toâi laø Nguyeãn Xuaân Tuï, töùc Haø Só Phu, 61 tuoåi, Tieán só Sinh hoïc, caùn boä höu trí, hieän ôû 4E Buøi thò Xuaân, Phöôøng 2, Ñaø laït, Laâm ñoàng.
Ngaøy 19 - 5 - 2000 toâi ñaõ guûi tôùi caùc quyù oâng moät ñôn khieáu naïi, ñeå caùc quyù oâng thaáy roõ vieäc naêm nay Nhaø nöôùc laïi tieán haønh khaùm nhaø, thu giöõ nhieàu taøi saûn vaø khôûi toá toâi veà toäi Phaûn boäi Toå quoác laø moät vieäc laøm phi lyù, phi nhaân taâm. Tôùi nay ñaõ 5 thaùng toâi khoâng nhaän ñöôïc moät vaên baûn traû lôøi naøo töø caùc quyù oâng, theá laø toâi khoâng ñöôïc soáng vaø ñoái xöû theo ñuùng phaùp luaät.
Trong khi ñoù toâi ñaõ bò caùc caùn boä anh ninh cuûa Boä Coâng an vaø Coâng an Laâm ñoàng hoûi cung suoát 3 thaùng trôøi, hieän nay tuy ñöôïc taïm nghæ hoûi cung nhöng toâi vaãn phaûi tieáp tuïc chaáp haønh leänh caám ra khoûi nhaø moät caùch khoâng aán ñònh thôøi haïn (maëc duø toâi ñöôïc giaûi thích raèng chæ caám toâi ra khoûi nhaø, coøn baïn beø vaãn ñöôïc tôùi nhaø toâi bình thöôøng).Theo luaät cuûa Nhaø nöôùc ta, vaên baûn khôûi toá ñeå ñieàu tra chæ coù hieäu löïc trong 4 thaùng, heát haïn ñoù caùc cô quan phaùp luaät phaûi ra moät vaên baûn khaùc ñeå giaûi quyeát. Tôùi nay ñaõ quaù haïn 49 ngaøy maø toâi vaãn khoâng nhaän ñöôïc baát cöù moät vaên baûn theo thuû tuïc phaùp lyù naøo caû, nhöng vaãn phaûi soáng trong ñieàu kieän caám coá taïi gia, taøi saûn chöa ñöôïc traû, vaø luùc naøo cuõng phaûi chôø ñôïi gaëp Coâng an. Vaäy laø toâi khoâng ñöôïc soáng vaø ñoái xöû theo ñuùng quy ñònh vaø tinh thaàn cuûa phaùp luaät (maëc duø chính phaùp luaät hieän haønh cuûa ta cuõng coøn raát nhieàu ñieàu phaûi baøn luaän, noù coøn chöùa ñöïng raát nhieàu ñieàu baát lôïi vaø nguy hieåm cho nhöõng coâng daân naøo muoán haønh xöû quyeàn töï do tö töôûng vaø ñoäc laäp suy nghó.)
Vì khoâng thaáy nhaø nöôùc thöïc thi nhöõng quy ñònh maø chính nhaø nöôùc ñaõ ban haønh neân toâi vieát thö naøy yeâu caàu caùc cô quan huõu traùch traû lôøi toâi baèng vaên baûn veà nhöõng vaán ñeà ñaõ neâu treân.
*
Nhaân ñaây toâi thaáy caàn toùm taét sô löôïc nhöõng neùt chính trong nhöõng vuï vieäc cuûa toâi töø naêm 1995 tôùi nay ñeå caùc quyù oâng thaáy vieäc nhaø nöôùc söû duïng luaät phaùp tuøy tieän ñoái vôùi toâi laàn naøy khoâng phaûi laø laàn ñaàu, khoâng phaûi ngaãu nhieân , traùi laïi söï öùng xöû aáy cuûa nhaø nöôùc laø coù heä thoáng :
- Vuï aùn “coá yù laøm loä bí maät nhaø nöôùc” naêm 1995 (xöû naêm 1996) : Vuï naøy nhaø nöôùc quy keát raát voâ lyù vì : baøi phaùt bieåu cuûa thuû töôùng Voõ vaên Kieät khi ñeán tay toâi thì ñaõ coù raát nhieàu ngöôøi bieát, baùo nöôùc ngoaøi ñaõ ñaêng, chæ coù toâi laø chöa ñöôïc ñoïc, vaäy taïi sao taøi lieäu naøy coøn laø taøi lieäu bí maät ñöôïc , vaø taïi sao ngöôøi laøm loä laïi laø toâi? Nhöng nhaø nöôùc cöù xöû toâi moät naêm tuø.
- Naêm 1999, laáy côù coù 3 böùc thö rieâng cuûa toâi göûi ñích danh cho 3 oâng Hoaøng Minh Chính, Leâ Hoàng Haø vaø Traàn Ñoä, maø caùc thö naøy khoâng hieåu vì sao xuaát hieän treân Internet ñeå quy keát toâi laø ñaõ xuaát baûn moät caùch phi phaùp, laáy côù naøy ñeå laïi khaùm nhaø vaø tòch thu toaøn boä thieát bò vi tính caù nhaân cuûa toâi. (trong khi ñieän thoaïi cuûa toâi vaãn bò caét daøi daøi, vaø toâi khoâng göûi caùc thö aáy cho baát kyø cô quan thoâng tin naøo), Trong thôøi ñaïi cuûa xa loä thoâng tin ngaøy nay, toâi khoâng hieåu caùc cô quan nhaø nöôùc hieåu theá naøo laø xuaát baûn? Toâi khoâng heà laøm gì lieân quan ñeán vieäc xuaát baûn sao laïi coù theå phaïm luaät xuaát baûn ?.
- Naêm 2000, laáy côù toâi ñaõ vieát 2 thö rieâng cho 2 nhaø baùo ngöôøi Vieät ôû Phaùp, cô quan An ninh ñaõ quy toâi vaøo toäi ñaõ “caâu keát vôùi nöôùc ngoaøi nhaèm gaây nguy haïi cho neàn ñoäc laäp, chuû quyeàn, cheá ñoä...vaø nhö vaäy laø phaûn boäi Toå quoác” ! (toâi vieát thö ñeå töø choái khoâng kyù moät vaên baûn leân tieáng chung veà daân chuû, trong thö toâi ñaõ noùi roõ nhaän thöùc cuûa toâi veà quy luaät tieán trieån raát ñaëc bieät cuûa xaõ hoäi Vieät nam ñeå giaûi thích vì sao toâi khoâng tham gia vaøo vieäc kyù vaên baûn leân tieáng chung naøy), Taïi sao nhaän thöùc vaø yù kieán cuûa moät caù nhaân khoâng heà tieáp xuùc gì vôùi caùc bí maät cuûa nhaø nöôùc laïi coù theå laø moái nguy ñoái vôùi moät Nhaø nöôùc ñöôïc? Ñau loøng vì daân trí coøn thaáp, ñaát nöôùc coøn thua keùm ngöôøi ta veà daân chuû , pheâ phaùn söï thieáu daân chuû vaø söï soáng thieáu nhaân caùch laïi laø phaûn boäi Toå quoác ö ? Keû gaây ñöôïc nguy haïi cho neàn ñoäc laäp cuûa moät quoác gia haún phaûi laø keû coù moät toå chöùc, moät söùc maïnh vaät chaát gheâ gôùm chöù ; toâi coù toå chöùc gì, coù söùc maïnh vaät chaát gì ? Theá naøo laø “caâu keát vôùi nöôùc ngoaøi”? Vieát moät böùc thö cho moät nhaø baùo ngöôøi Vieät ôû nöôùc ngoaøi noùi veà nhaän thöùc xaõ hoäi vaø caûm xuùc caù nhaân cuûa mình tröôùc thôøi cuoäc laø moät söï caâu keát ö ? Caâu keát vôùi “nöôùc ngoaøi” laø nöôùc ngoaøi naøo ? (* Xin xem ghi chuù ôû cuoái thö)
Chính do söï phi lyù raát deã nhaän thaáy cuûa nhöõng vuï quy keát ñoù neân raát nhieàu nhaø caùch maïng laõo thaønh, nhieàu trí thöùc trong vaø ngoaøi nöôùc, keå caû nguyeân thuû cuûa moät soá quoác gia maø chaéc chaén Ñaûng CSVN khoâng theå coi laø thuø ñòch ñaõ leân tieáng beânh vöïc toâi, ñoøi traû laïi cuoäc soáng töï do cho toâi, trong ñoù haàu heát laø nhöõng ngöôøi khoâng quen bieát gì toâi caû, nhöng qua caùc taùc phaåm cuûa toâi, ngöôøi ta tin chaéc chaén raèng ñaây laø moät ngöôøi trí thöùc yeâu ñaát nöôùc mình, neân ñaõ vaét oùc suy nghó nhöõng vieäc chung, nhöõng quy luaät chung ñeán queân caû nguy hieåm coù theå aäp ñeán cho baûn thaân. Vì theá nhöõng ngöôøi aáy ñaõ daùm gaén caû uy tín, thaân theá cuûa hoï vaøo moät ngöôøi maø hoï chöa bao giôø quen bieát nhö toâi.
Hieän nay khaép nôi noùi veà thôøi ñaïi cuûa Kinh teá Trí thöùc maø ít ai löu yù raèng trong thôøi ñaïi ngaøy nay Trí thöùc chaúng nhöõng thaâm nhaäp vaø quyeát ñònh tröïc tieáp vaøo Kinh teá maø ñoàng thôøi noù cuõng thaâm nhaäp vaø quyeát ñònh tröïc tieáp vaøo Chính trò, Vaên hoùa, Xaõ hoäi. Töông öùng vôùi neàn Kinh teá Trí thöùc khoâng theå laø neàn Chính trò Maùc Leâ ñöôïc, maø phaûi laø moät neàn Chính trò Trí thöùc ! Neàn Chính trò Maùc Leâ maø chuùng ta ñaõ hieán ñònh vaø phaùp ñònh noù, ñöôïc thieát laäp döïa treân moät heä lyù luaän chæ töông öùng vôùi Kinh teá Coâng nghieäp giai ñoïan ñaàu, hoaøn toaøn xa laï vôùi neàn Kinh teá trí thöùc ngaøy nay. Taát caû nhöõng baøi lyù luaän cuûa toâi chính laø nhaèm tieáp caän moät caùch cô baûn ñeán neàn Chính trò Trí thöùc ñoù, tieáp caän töø phía Trieát hoïc. Chính trò Maùc Leâ phaûi ñöôïc thay baèng moät neàn Chính trò Trí thöùc ñeå ñoùn nhaän moät neàn Kinh teá Trí thöùc! Trong nhöõng baøi lyù luaän, toâi ñaõ nhaän ra chaân lyù raèng maâu thuaãn cô baûn vaø tröôùc tieân cuûa moïi xaõ hoäi khoâng phaûi laø maâu thuaãn giai caáp ñoái khaùng nhö Maùc noùi, maø ñoù laø maâu thuaãn bieän chöùng töông sinh töông khaéc giöõa hai cöïc laõnh ñaïo vaø bò laõnh ñaïo (thoáng trò vaø bò trò ), quan heä ñoù chính laø phaïm truø DAÂN CHUÛ, vaø ñoù cuõng laø vaán ñeà xaõ hoäi trung taâm cuûa söï Tieán hoùa nhaân loaïi.Khoâng giaûi quyeát ñuùng ñaén vaán ñeà naøy thì tieán boä Kinh teá ñeán moät luùc seõ döøng laïi vaø roái loaïn; Söï “ñoåi môùi” naøy ngöôøi Coäng saûn hoaøn toaøn coù theå thöïc hieän thaønh coâng neáu ñaët lôïi ích nhaân daân vaø ñaát nöôùc leân treân heát. Toâi khoâng laøm Chính trò, nhöng quan ñieåm Tieán hoùa aáy cuûa toâi baét nguoàn vöõng chaéc töø khoa hoïc , neân noù seõ chinh phuïc trí tueä vaø löông taâm moïi ngöôøi. Ñoù laø nguyeân uûy cuûa nhöõng “toäi traïng” maø toâi bò aùp ñaët, ñieàu ñoù saùng roõ nhö ban ngaøy.
*
Trong khi nhöõng caên cöù ñeå keát toäi toâi chaúng coù gì laø thuyeát phuïc caû, thì söï tröøng trò vaø traán aùp cuûa nhaø nöôùc ñoái vôùi toâi laïi ñaõ quaù naëng neà, dai daúng. Haõy boû qua caùi aùn moät naêm tuø giam. Suoát naêm saùu naêm nay, duø ôû trong nhaø tuø hay ngoaøi nhaø tuø toâi ñeàu khoâng coù cuoäc soáng cuûa moät coâng daân töï do bình thöôøng , luùc naøo cuõng bò bao vaây, theo roõi ñeán töøng böôùc ñi, töøng lôøi ñaøm thoaïi. Vaø baây giôø ñang caám khoâng ñöôïc ra khoûi nhaø ! Môùi coù 5 naêm maø aäp vaøo khaùm nhaø 3 laàn, mang ñi taát caû nhöõng gì laø maùu thòt cuûa moät ngöôøi khoa hoïc caàm buùt. Mang ñi taát caû nhöõng baøi vieát cuûa toâi ñaõ coâng boá vaø chöa coâng boá. Ñieàu naøy vi phaïm nhaân quyeàn raønh raønh: Taùc phaåm cuûa toâi chaúng coù baøi naøo bò ra leänh caám, vaäy sao laïi ñöôïc tòch thu? Moät vaên phaåm hay nhaïc phaåm chöa coâng boá cuûa toâi maø bò thu ñi, trong khi trong tay toâi laïi khoâng coù, giaû söû coù moät ngöôøi naøo ñoù ñem in vaø nhaän laø cuûa hoï thì toâi laáy gì ñeå baûo veä baûn quyeàn cuûa mình? Thu ñi nhöõng vaät kyû nieäm caù nhaân nhö baêng ghi lôøi keå chuyeän thuû thæ cuûa baø meï ñaõ khuaát cuûa gia ñình toâi, taäp thô cuûa oâng baùc caùch maïng laõo thaønh cuûa toâi, nhöõng saùch vô ûvaø thieäp chuùc cuûa baïn beø taëng, soå tay ghi nhuõng ñieàu laët vaët haøng ngaøy..., nhuõng thöù rieâng tö chaúng ñeå laät ñoå ai caû, nhö theá coù vi phaïm quyeàn con ngöôøi khoâng? Veà phöông tieän laøm vieäc , sau 3 laàn khaùm nhaø, ñeán nay nhaø nöôùc ñaõ mang ñi cuûa toâi : moät maùy ñaùnh chöõ, 3 maùy vi tính caù nhaân, 2 maùy in (printer), toång soá tieàn leân tôùi vaøi chuïc trieäu ñoàng. Neáu noùi thu giöõ ñeå phuïc vuï vieäc ñieàu tra lieân quan ñeán caùc vaên baûn thì taát caû thoâng tin chæ naèm trong ñóa cöùng, ñóa meàm, sao laïi thu ñi chaúng nhöõng toaøn boä computer maø caû maùy in, baøn phím, con chuoät, loa nghe nhaïc..v...v...? Nhöõng vieäc laøm nhö vaäy mang tính trieät haï, vaø thaát nhaân taâm, cuõng chaúng ñuùng veà tinh thaàn luaät phaùp.
*
Vì nhöõng lyù do treân , toâi vieát thö naøy yeâu caàu caùc quyù oâng vaø caùc quyù cô quan nhö sau :
1/ Neáu Nhaø nöôùc coù ñuû töï tin raèng toâi laø ngöôøi coù toäi phaûn quoác thì haõy xuùc tieán ngay vieäc thieát laäp phieân toøa xeùt xöû coâng khai (phaûi coâng khai vì vieäc cuûa toâi khoâng lieân quan ñeán baát cöù moät bí maät quoác gia naøo caû),taïo ñieàu kieän ñaày ñuû nhaát ñeå toâi thöïc hieän quyeàn môøi luaät sö vaø laøm vieäc vôùi luaät sö. Vaø neáu vaán ñeà ñöôïc laøm saùng toû tröôùc moïi ngöôøi raèng quaû laø toâi laø keû phaûn quoác thì toát nhaát laø neân xöû baén, vì keû phaûn boäi nhaân daân vaø Toå quoác mình, keû ñoù khoâng ñaùng soáng.
2/ Neáu thaáy khoâng coù caên cöù ñeå truy toá toâi thì phaûi traû laïi ngay quyeàn töï do coâng daân ñaày ñuû cho toâi, ñình chæ vuï aùn, chaám döùt vieäc caám coá taïi gia, noái laïi ñieän thoaïi, traû laïi taát caû nhöõng taøi saûn ñaõ thu giöõ cuûa toâi töø tröôùc tôùi nay.
Trong moïi tröôøng hôïp, toâi yeâu caàu caùc cô quan nhaø nöôùc chaám döùt ngay caùch öùng xöû maäp môø, nöûa luaät phaùp nöûa khoâng luaät phaùp nhö hieän nay.
Ñaø laït ngaøy 26 / 10 /2000
Coâng daân: Tieán só Nguyeãn Xuaân Tuï
(töùc Haø Só Phu)
4E Buøi thò Xuaân, Ñaø laït

Ghi chuù: * Tuyeân ngoân Quoác teá Nhaân quyeàn vaø caùc Hieán chöông trieån khai tuyeân ngoân naøy ñaõ ñöôïc Chính phuû vaø Quoác hoäi Vieät nam chuaån y toân troïng. Ñieàu 19 cuûa Tuyeân ngoân naøy nhö sau:
“ Moãi ngöôøi ñeàu coù quyeàn töï do phaùt bieåu yù kieán. Quyeàn naøy bao goàm quyeàn Töï do baûo veä yù kieán maø khoâng bò caûn trôû, cuõng nhö töï tìm kieám, thu nhaän vaø truyeàn ñaït nhöõng tin töùc vaø yù töôûng baèng moïi phöông tieän vaø qua moïi bieân giôùi”. Vieäc laøm cuûa toâi chæ laø thöïc hieän moät phaàn raát nhoû trong quyeàn töï do naøy.


Buøi Minh Quoác THÖ NGOÛ VEÀ DAÂN CHUÛ

Thaân göûi anh Hoaøng Tieán,
Sang naêm môùi, toâi ñònh nghæ ngôi ít thaùng ñoïc tö lieäu ñeå vieát tieáp cuoán tieåu thuyeát veà khaùng chieán. Theá nhöng loaït baøi cuûa Nguyeãn Nhö Phong phoù toång bieân taäp tôø “An ninh theá giôùi” khieán toâi phaûi caàm ngay laáy buùt vieát nhöõng doøng naøy.
Cuõng chuû yeáu nhaéc laïi nhöõng ñieàu ñaõ noùi thoâi, nhöng laø moät söï nhaéc laïi caàn thieát.
Vuï aùn”Phaûn boäi Toå quoác” ngöôøi ta chuïp leân ñaàu Haø Só Phu ñaõ phaûi ñình chæ. Coâng lyù ñaõ thaéng. Caùi möu toan hình söï hoaù caùc quan ñieåm baát ñoàng (vôùi chính thoáng) ñaõ phaûi luøi moät böôùc.
Haø Só Phu voâ toäi.
Khoâng nhöõng theá, Haø Só Phu coøn coù coâng. Theo nhaän xeùt cuûa rieâng toâi, Haø Só phu raát coù coâng vôùi daân vôùi nöôùc. Chaéc Haø Só Phu chaúng maøng ai noùi ñeán coâng lao, nhöng vì leõ coâng baèng, toâi thaáy caàn phaûi noùi. Xin neâu sô boä maáy coâng aáy:
-Theo chuû tröông cuûa ñaïi hoäi Ñaûng laàn thöù 6, Haø Só Phu laø moät trong soá raát ít ngöôøi ñi haøng ñaàu (1988) maïnh meõ khôi laïi cho xaõ hoäi TINH THAÀN PHEÂ PHAÙN vaø moät thaùi ñoä trieät ñeå trong tö duy “Trong tö duy, khoâng coù vuøng naøo laø vuøng caám”( HSP )
-Neáu toâi khoâng laàm thì Haø Só Phu laø ngöôøi ñaàu tieân ôû nöôùc ta neâu ra vaø trình baøy moät caùch thuyeát phuïc luaän ñieåm ñoäng löïc phaùt trieån xaõ hoäi khoâng phaûi laø ñaáu tranh giai caáp maø laø Trí Tueä. Töø ñoù ñaët ra vaán ñeà löïc löôïng xaõ hoäi naøo quyeát ñònh söï phaùt trieån, vaø chieán löôïc phaùt trieån xaõ hoäi phaûi thay ñoåi moät caùch caên baûn vaø toaøn dieän. Ñaïi hoäi laàn thöù 7 ñöa Trí Tueä thaønh tieâu ngöõ (tuy coøn naëng hình thöùc nhöng cuõng laø moät chuyeån bieán böôùc ñaàu veà nhaän thöùc). Hieän nay trong quaù trình chuaån bò ñaïi hoäi Ñaûng laàn thöù 9, caùc baùo noùi nhieàu veà xaây döïng “Ñaûng cuûa trí tueä vaø daân chuû”, döï thaûo baùo caùo ñeà caäp ñeán kinh teá tri thöùc.
-Haø Só Phu ñaõ phaùt hieän cho xaõ hoäi moät tình hình raát nguy hieåm : sau khi quoác höõu hoaù, taäp theå hoaù, söï chieám höõu tö nhaân veà tö lieäu saûn xuaát khoâng nhöõng khoâng maát ñi maø chæ chuyeån daïng - döôùi caùi voû quoác doanh, taäp theå laø söï chieám höõu tö nhaân veà quyeàn löïc. Luaän ñieåm naøy laø caùi “kính chieáu yeâu” laøm loøi maët nhöõng theá löïc “theû ñoû tim ñen” mieäng hoø heùt chuû nghóa xaõ hoäi, chuû nghóa Maùc Leâ tay thì hoái haû ñuïc khoeùt vô veùt, duøng” chuyeân chính voâ saûn” ñeå tích luyõ tö baûn (hoang daõ). Ñaây laø moät theá löïc aên baùm vaø aên cöôùp ñaëc chuûng, vöôït haún taát caû nhöõng theá löïc aên baùm aên cöôùp ñaõ coù trong lòch söû ñaát nöôùc veà quy moâ vaø toác ñoä. Xaõ hoäi ta ñang chòu moät ñaïi hoaï khoâng nhöõng chæ veà kinh teá maø caû veà vaên hoùa, haäu quaû laâu daøi vaø khoù khaéc phuïc laø veà vaên hoaù.
-Trong khi khaúng ñònh maïnh meõ nhöõng ñoùng goùp tích cöïc cuûa chuû nghóa Maùc-Leâ nin trong giai ñoaïn giaûi phoùng daân toäc, Haø Só Phu ñoàng thôøi chæ ra moät caùch thuyeát phuïc caùi haïi raát lôùn cuûa chuû nghóa ñoái vôùi daân toäc khi böôùc sang giai ñoaïn hoaø bình xaây döïng vaø phaùt trieån, yeâu caàu phaûi coi chuû nghóa chæ laø phöông tieän, chæ laø caùi ñeå duøng chöù khoâng phaûi ñeå thôø, duøng xong roài boû, nhö duøng thuyeàn qua soâng thì ñeå thuyeàn laïi beán (vôùi lôøi caûm ôn) chöù khoâng neân laån thaån ñoäi thuyeàn treân ñaàu maø ñi tieáp. Hieän nay toâi thaáy nhieàu cuï caùch maïng laõo thaønh ñeà nghò boû chuû nghóa laø raát phaûi leõ.
-Caùi luaän ñieåm caên baûn nhaát, caùi hoøn ñaù taûng trong heä thoáng lyù luaän cuûa Haø Só Phu laø luaän ñieåm cho raèng: maâu thuaãn caên baûn vaø tröôøng kyø cuûa moïi xaõ hoäi la maâu thuaãn giöõa thoáng trò vaø bò trò,giöõa guoàng maùy quaûn lyù xaõ hoäi vaøboä phaän chòu söï quaûn lyù, ñaây laø moái quan heä töông sinh töông khaéc khoâng theå giaûi quyeát baèng ñaáu tranh moät maát moät coøn, chìa khoaù ñeå giaûi quyeát maâu thuaãn naøy laø DAÂN CHUÛ. Döï thaûo baùo caùo chính trò ñaïi hoäi Ñaûng laàn thöù 9 ñaõ ñöa DAÂN CHUÛ vaøo muïc tieâu xaây döïng xaõhoäi. (Toång bieân taäp taïp chí Coäng saûn Haø Ñaêng noùi Daân chuû laø ñieåm môùi cuûa ñaïi hoäi 9) Toâi khoâng chuyeân veà lyù luaän, toâi chæ noùi caùi coâng cuûa Haø Só Phu ôû nhöõng luaän ñieåm anh thuyeát phuïc ñöôïc toâi, chöù khoâng heà vì caûm tình rieâng maø boác thôm cho baïn. Raát mong giôùi lyù luaän chuyeân nghieäp coù söï nhaän xeùt ñaùnh giaù toaøn dieän, nhöng muoán theá thì caàn phaûi ñoøi cho xuaát baûn coâng trình cuûa Haø Só Phu ñaõ.
Ngoaøi phaàn lyù luaän, toâi thaáy caàn phaûi keå ñeán moät ñoùng goùp nöõa raát quan troïng, neáu khoâng noùi laø quan troïng hôn, cuûa Haø Só Phu, tröôùc heát laø ñoái vôùi giôùi caàm buùt, giôùi “keû só” chuùng ta.
Ñoù laø ñoùng goùp veà KHÍ PHAÙCH
Haø Só Phu ñaõ neâu moät taám göông khí phaùch ñaùng khaâm phuïc, saün saøng chaáp nhaän tuø ñaøy, cho ñeán caû caùi cheát ,ñeå baûo veä nieàm xaùc tín cuûa mình, ñeå giöõ veïn taám loøng son vaø ngoøi buùt thaúng (xin ñoïc Thö yeâu caàu cuûa HSP ngaøy 30-10-2000)
Trong hoaøn caûnh nhöõng tieáng noùi ñoäc laäp luoân bò caám ñoaùn vaø ñaøn aùp, maø thieáu moät khí phaùch nhö theá, thì duø thoâng minh ñeán maáy, saéc saûo ñeán maáy,uyeân baùc ñeán maáy cuõng khoù coù theå phaùt huy ñöôïc trí tueä, vaø raát deã sa vaøo caûnh ñem “trí tueä” ñi bôï ñôõ keû quyeàn theá hoaëc “im laëng tìm vaøng”.
Caùi muõ PHAÛN BOÄI ngöôøi ta chuïp leân ñaàu Haø Só Phu ñaõ bò laøn gioù coâng lyù, duø coøn hiu hiu, thoåi bay.
Nhöng toâi laïi thaáy trong xaõ hoäi coù moät söï PHAÛN BOÄI thöïc söï, noù naèm ôû choã khaùc. Chuùng ta cuøng thöû xeùt ngaãm xem coù phaûi noù naèm ôû ñaây khoâng:
-Tröôùc heát laø PHAÛN BOÄI MAÙC
Caùi seõ coøn laïi laâu daøi cuûa Maùc laø TINH THAÀN PHEÂ PHAÙN. Ñaët Maùc leân baøn thôø, ñöa Maùc thaønh moät thöù quoác giaùo, caám ñoaùn moïi söï nhaän xeùt pheâ phaùn Maùc laø phaûn boäi Maùc. (Trong lôøi noùi ñaàu boä “Tö baûn”, Maùc ñaõ long troïng tuyeân boá hoan ngheânh moïi söï pheâ phaùn ñoái vôùi mình)
Suoát bao nhieâu naêm, sinh hoaït lyù luaän, sinh hoaït tö töôûng cuûa xaõ hoäi ta bò ruùt boû haàu nhö caïn kieät tinh thaàn pheâ phaùn, thay vaøo ñoù laø söï laây lan thaâm nhieãm thoùi nònh noït, noùi theo, noùi leo, noùi doái, noùi moät ñaèng laøm moät neûo, ngoài cô quan noùi khaùc ra ngoaøi noùi khaùc (veà cuøng moät vieäc)… thoùi taät naøy ñaõ thaønh moät loái soáng gaàn nhö bình thöôøng, laïi ñöôïc che ñôõ baèng ñuû thöù trieát lyù nguî bieän. Töôùc ñoaït cuûa xaõ hoäi tinh thaàn pheâ phaùn, quyeàn ñöôïc pheâ phaùn laø moät haønh vi kìm haõm söï phaùt trieån xaõ hoäi raát gheâ gôùm, moät haønh vi phaûn ñoäng.
-PHAÛN BOÄI ÑAÏI HOÄI 6
Ngay nhöõng doøng ñaàu tieân cuûa vaên kieän ñaïi hoäi Ñaûng laàn thöù 6 ñaõ neâu ra chuû tröông laøm nöùc loøng ngöôøi: noùi thaúng noùi thaät, ñoåi môùi tö duy… Roài toång bí thö Nguyeãn Vaên Linh hoâ “côûi troùi”. Theá nhöng, chæ sau ñaïi hoäi 6 ít laâu vaø maõi cho ñeán nay, nhieàu ngöôøi caàm buùt noùi thaúng noùi thaät theo chuû tröông aáy ñaõ lieân tuïc bò ñaøn aùp, maø tröôøng hôïp dai daúng naëng neà nhaát laø Haø Só Phu.
-PHAÛN BOÄI CHUÛ TÒCH HOÀ CHÍ MINH
Di chuùc cuûa chuû tòch Hoà Chí Minh daën phaûi tieát kieäm, phaûi hoaû taùng thì laïi xaây laêng thaät to, öôùp xaùc vónh vieãn voâ cuøng toán keùm, ngöôøi ñaõ khuaát khoâng ñöôïc thoaû vong linh maø con chaùu thì laïi caøng khoâng yeân, khoù beà ngoùc ñaàu leân noåi. Di chuùc daën phaûi thöïc haønh daân chuû, xaây döïng moät ñaát nöôùc daân chuû thì bao nhieâu naêm ngay treân quoác hieäu cuõng vaéng boùng hai chöõ daân chuû noùi gì ñeán quyeàn töï do baùo chí, quyeàn töï do öùng cöû baàu cöû cuøng caùc quyeàn khaùc cuûa ngöôøi daân…
-PHAÛN BOÄI NHAÂN DAÂN
DAÂN CHUÛ laø MOÙN NÔÏ nhöõng ngöôøi caùch maïng Vieät Nam nôï nhaân daân Vieät Nam. Ngoïn côø caùch maïng coù ghi roõ raøng hai chöõ ÑOÄC LAÄP DAÂN CHUÛ thì daân môùi theo. Nhaân daân ñaõ ñoå haøng nuùi xöông soâng maùu laøm neân caùch maïng Thaùng Taùm 1945 vaø tieán haønh 2 cuoäc khaùng chieán laø ñeå coù khoâng nhöõng chæ ñoäc laäp maø caû daân chuû. Nhöõng ngöôøi caùch maïng phaûi töï nhaéc nhôû mình haøng ngaøy raèng ñaây laø moùn nôï xöông maùu, phaûi thaám thía raèng thôøi gian troâi nhö maùu chaûy, trì hoaõn vieäc traû nôï ngaøy naøo laø theâm naëng toäi vôùi daân ngaøy aáy, toäi vôùi vong linh ngöôøi ñaõ khuaát, vôùi ngöôøi ñang soáng vaø vôùi muoân ñôøi con chaùu mai sau. Nôï vaøng nôï tieàn coøn coù theå khaát, nôï daân chuû thì ngoaïi tröø nhöõng keû coi chieác gheá quyeàn löïc laø sôõ höõu rieâng cuûa hoï vaø phe nhoùm hoï môùi vöôùng víu nhö gaø maéc toùc, chöù ngöôøi caùch maïng chaân chính thì naøo coù vöôùng víu gì maø khoâng theå traû ngay?
Neáu nhöõng ñieàu toâi gôïi ra treân ñaây laø ñuùng thì sôùm muoän gì nhaân daân vaø lòch söû cuõng seõ laøm roõ ai laø ngöôøi phaûi chòu traùch nhieäm veà söï phaûn boäi ñoù. Toâi troâng ñôïi keát quaû khaûo saùt cuûa caùc nhaø khoa hoïc lòch söû thöïc söï khoa hoïc.
Anh Hoaøng Tieán aø,
Toâi hy voïng moùn nôï DAÂN CHUÛ ñeán ñaïi hoäi 9 naøy seõ ñöôïc traû nghieâm chænh baèng moät CHÖÔNG TRÌNH DAÂN CHUÛ HOAÙ ÑAÁT NÖÔÙC MOÄT CAÙCH CAÊN BAÛN TOAØN DIEÄN VAØ CUÏ THEÅ COÙ THÔØI GIAN BIEÅU VÔÙI NHÖÕNG BÖÔÙC ÑI THÍCH HÔÏP chöù khoâng chæ döøng laïi ôû maáy khaåu hieäu suoâng.
Toâi troâng ñôïi caùc nhaø lyù luaän daân chuû seõ ñoùng goùp trí tueä cho ñaïi hoäi 9 ñeå hoaïch ñònh ñöôïc moät chöông trình nhö theá hôn laø caùc lyù luaän chung.
Moùn nôï DAÂN CHUÛ, neáu ñaïi hoäi 9 khoâng traû, haún nhaân daân ta, tröôùc heát laø nhöõng ai ñaõ ñoå maùu vì ñoäc laäp daân toäc, aét seõ tieáp tuïc ñoøi , hôïp söùc laïi maø ñoøi, ñoøi ngaøy naøy qua ngaøy khaùc, thaùng naøy qua thaùng khaùc, naêm naøy qua naêm khaùc…., ñoøi mieát, cho kyø ñöôïc.
Maáy doøng baøy toû nhaân dòp ñaàu xuaân, mong ñöôïc trao ñoåi yù kieán cuøng anh vaø baïn höõu xa gaàn.
Ñaø Laït 31-1-2001
Buøi Minh Quoác

TB –Toâi göûi keøm ñaây moät soá yù kieán veà daân chuû cuûa nhaø vaên quaù coá Nguyeãn Minh Chaâu luùc sinh thôøi vieát trong thö göûi moät ngöôøi baïn toâi, baïn naøy cho toâi baûn photocopy. Thö vieát thaùng 4-1988 töø chuøa Phaùp Hoa (Ñoàng Nai) khi anh Chaâu ñang chöõa beänh taïi ñoù. Toâi trích in vi tính ñeå anh deã ñoïc.
…”Nhöng toâi vaãn theøm vieát tieáp moät baøi ñaõ döï ñònh vaø ñaõ taâm söï vôùi oâng Nhaø vaên vaø söï nghieäp daân chuû hoaù ñaát nöôùc”…
…”Chieàu qua, Thuûy * (Haø Noäi trong maét ai) vöøa ñeán thaêm toâi, coù keùo theo moät oâng thieáu töôùng (hieäu tröôûng tröôøng luïc quaân 2) ôû caùch toâi 8km vôùi muïc ñích: OÂng naøy ñoïc anh nhieàu vaø raát yeâu anh-coù gì anh cöù goïi nhôø oâng aáy – Thuyû noùi. Toâi ñaõ thaáy oâng naøy chaép tay laïy tay Thuyû nhö laïy moät vò thaùnh:” anh can ñaûm laém, duõng caûm laém, toâi kính phuïc anh” luùc toâi tieãn caû hai ra hai chieác xe ñoã ngoaøi coång chuøa vaø ba ngöôøi chuùng toâi ñi moãi ngöôøi moãi ngaû. Theá ñaáy, thaèng nhaø vaên nöôùc naøo cuõng vaäy, ngoaøi tieáng noùi trong taùc phaåm, phaûi coù tieáng noùi ngoaøi xaõ hoäi, tieáng noùi tröôùc coâng baèng vaø baát coâng, tröôùc chieán tranh vaø hoaø binh- nhöng ñòa vò thaèng nhaø vaên mình thaáp quaù, laøm gì coù tieáng noùi aáy? Theo toâi, laøm moät thaèng nhaø vaên Vieät Nam vaøo luùc naøy maø tìm caùch laån traùnh vaán ñeà daân chuû laø thieáu tö caùch-keå caû vieäc anh nuùp sau laäp luaän raèng vaên hoïc laø caùi gì laâu daøi vaø saâu xa, ñeå ñôøi-toâi ñoïc thaáy treân VN moät baøi cuûa VTN noùi” ôû Lieân Xoâ ñaùnh giaù nhöõng ñöùa treû ôû phoá AÙc Baùt laø thua keùm veà vaên hoïc”- ÔÛ caùi choã naøy toâi thaáy coù caùi gì ñang thöû thaùch, laïi thöû thaùch töøng ngöôøi raát tinh vi, vaø ai ra sao noù laïi loä ra theá, vaãn bieát chæ trong phaïm vi moät baøi thoâng tin thoâi.
Toâi nghó raèng coù khi mình phaûi queân mình ñi cho söï nghieäp daân chuû (mình ñaây laø tính vaên hoïc vaø coù ai nhö theá, toâi kính troïng voâ cuøng”…

*Ñaïo dieãn Traàn Vaên Thuyû, taùc giaû caùc boä phim taøi lieäu noåi tieáng “Haø Noäi trong maét ai”, “Chuyeän töû teá”, tröôùc ñaïi hoäi Ñaûng laàn thöù 6 khoâng ñöôïc pheùp chieáu. Boä phim “Thaøy boùi xem voi” cuûa oâng thöïc hieän töø naêm 1990 ñeán nay vaãn chöa ñöôïc coâng boá. (Chuù thích cuûa BMQ)


4. – VUÏ VU CAÙO CUÛA BAÙO ANNINH THEÁ GIÔÙI
RỒI QUAÛN CHEÁ VAØ ÑAÁU TOÁ
HaøSóPhu Coäng hoøa Xaõ hoäi chuû nghóa Vieät nam
Ñoäc laäp - Töï do - Haïnh phuùc

ÑÔN KHAÙNG CAÙO
Ñaø Laït ngaøy 12 / 2 / 2001
Kính göûi : - Chuû tòch nöôùc CHXHCNVN Traàn Ñöùc Löông
- Chuû tòch Quoác hoäi Noâng Ñöùc Maïnh
- Oâng Vieän tröôûng Vieän Kieåm saùt ND toái cao
- Oâng Boä tröôûng Boä Coâng an Leâ Minh Höông
- Oâng Boä tröôûng Boä Vaên hoùa Thoâng tin Nguyeãn Khoa Ñieàm
- Oâng Bí thö Tænh Uûy Laâm ñoàng Nguyeãn Hoaøi Baûo
- Oâng Chuû tòch UBND tænh Laâm ñoàng Phan Thieân
- Oâng Thuû tröôûng Cô quan ANÑT Coâng an Laâm ñoàng
...........
Toâi laø coâng daân Nguyeãn Xuaân Tuï (töùc ngöôøi caàm buùt Haø Só Phu), 62 tuoåi, Tieán só Sinh hoïc höu trí, ôû 4E Buøi thò Xuaân, P 2, Ñaø laït, Laâm ñoàng.
Ngaøy 10/5/2000 toâi bò khôûi toá trong moät vuï aùn goïi laø “Phaûn boäi Toå quoác”. Toâi ñaõ vieát moät Ñôn khieáu naïi (19/5/2000) vaø moät Thö yeâu caàu (30/10/2000) ñeå neâu yù kieán cuûa toâi veà baûn chaát cuûa vuï aùn vaø thaùi ñoä cuûa toâi tröôùc vuï aùn naøy, ñoàng thôøi cuõng toùm taét taát caû nhöõng khoå aûi vaø toån thaát naëng neà maø toâi phaûi gaùnh chòu suoát 6 naêm qua.
Sau 8 thaùng ñieàu tra, ngaøy 5/1/2001 Cô quan An ninh ñieàu tra thuoäc Coâng an Laâm ñoàng ñaõ coù Quyeát ñònh ñình chæ vuï aùn , ñình chæ ñieàu tra vaø traû töï do cho toâi. Neáu nhö trong moät xaõ hoäi vôùi nhaø nöôùc phaùp quyeàn thì vuï aùn cuûa toâi hieån nhieân ñaõ xong vaø toâi ñaõ coù theå trôû veà ñôøi soáng coâng daân moät caùch ñaày ñuû vaø thanh thaûn.
Nhöng khoâng, khi baøn tay phaùp luaät vöøa buoâng toâi ra thì moät voøng vaây nhöõng söï haønh haï khaùc ñaõ sieát chaët laáy toâi.Cuï theå laø nhöõng vieäc nhö sau:
1/ Baùo An ninh Theá giôùi môû ra moät loaït baøi, ngang nhieân bòa ñaët noùi xaáu chuùng toâi , ngang nhieân quy keát chuùng toâi veà chính trò ôû nhöõng möùc ñoä maø chính cuoäc ñieàu tra hình söï cuõng khoâng daùm keát luaän (vì neáu baûn keát luaän ñieàu tra maø cuõng coù nhöõng lôøi nhö : lao theo con ñöôøng phaûn daân haïi nöôùc, hoaït ñoäng döôùi söï chæ ñaïo cuûa taùc toå chöùc phaûn ñoäng beân ngoaøi, choáng ÑCSVN vaø nhaø nöôùc XHCNVN moät caùch quyeát lieät nhaát...thì laøm sao vuï aùn coù theå ñình chæ maø khoâng xeùt xöû?). Toâi toá caùo vieäc laøm vu khoáng xaâm haïi danh döï coâng daân naøy, yeâu caàu taùc giaû Nguyeãn Nhö Phong vaø baùo ANTG coâng khai xin loãi chuùng toâi treân baùo, ñoàng thôøi chaám döùt vieäc ñaêng nhöõng yù kieán moät chieàu, maø phaûi ñaêng baøi cuûa ngöôøi bò baùo pheâ phaùn (theo luaät baùo chí) vaø nhöõng yù kieán phaûn baùc laïi baøi baùo. Neáu khoâng thì kieåu ñaêng baùo ñoù chaúng khaùc naøo cuoäc ñaáu toá CCRÑ naêm xöa hoaëc cuoäc “Caùch maïng Vaên hoùa” Trung quoác.
2/ Ngaøy 9/2/2001 oâng Nguyeãn vaên Ñoä , thuû tröôûng cô quan ANÑT Laâm ñoàng ñaõ kyù quyeát ñònh tòch thu daøn vi tính 586 cuûa toâi maø tröôùc ñaây ñaõ bò taïm giöõ ñeå ñieàu tra.Nhöng toâi laø ngöôøi coù taøi saûn bò tòch thu thì laïi khoâng ñöôïc trao baûn quyeát ñònh tòch thu ñoù, neân toâi khoâng coù trong tay chöùng cöù raèng mình ñaõ bò tòch thu nhöõng thöù gì vaø chaát löôïng, giaù trò ra sao (Cuõng vì theá maø toâi khoâng coù baûn sao quyeát ñònh tòch thu aáy ñeå göûi keøm Ñôn khaùng caùo naøy). Caùch tòch thu ñoù khoâng minh baïch, vaø toâi khoâng hieåu taïi sao Cô quan Ñieàu tra laïi coù quyeàn töï tieán haønh söï tröøng phaït naøy? Khoâng coù xeùt xöû cuûa Toøa aùn , taïi sao Cô quan Ñieàu tra coù theå quy toâi laø PHAÏM TOÄI? Ñaõ khoâng coù quyeàn xaùc ñònh laø PHAÏM TOÄI thì sao coù quyeàn “Tòch thu coâng cuï, phöông tieän duøng vaøo vieäc PHAÏM TOÄI”?
Thaùng 4 naêm 1999 oâng Nguyeãn Tri Dieän chuû tòch UBND thaønh phoá Ñaø laït cuõng ñaõ tòch thu 1 daøn vi tính 586 khaùc cuûa toâi keøm moät maùy in Laser vì quy keát toâi vi phaïm Luaät xuaát baûn, trong khi toâi chaúng lieân quan gì ñeán vieäc xuaát baûn naøo caû (Vuï tòch thu naøy thì toâi coù baûn sao quyeát ñònh keøm theo ñaây). Caû hai vuï tòch thu taøi saûn naøy cuûa toâi ñeàu khoâng coù cô sôû phaùp lyù, nay toâi khaùng caùo leân caùc caáp laõnh ñaïo cao hôn ñeå yeâu caàu traû caùc taøi saûn noùi treân cho gia ñình chuùng toâi.
3/ Naëng neà hôn caû, cuõng ngaøy 9/2/2001 toâi ñaõ nhaän ñöôïc Quyeát ñònh soá 338/ QÑ-UB do oâng Phan Thieân chuû tòch UBND tænh Laâm ñoàng kyù, quyeát ñònh Quaûn cheá haønh chính ñoái vôùi toâi trong 2 naêm, döïa treân Nghò ñònh 31/CP (do Chính phuû ban haønh ngaøy 14/7/1997).
- Veà Nghò ñònh 31/CP laø cô sôû ñeå tieán haønh quaûn cheá nhieàu trí thöùc tieán boä, nhieàu ngöôøi ñaõ leân tieáng pheâ phaùn tính chaát vi hieán, phi daân chuû, vi phaïm quyeàn coâng daân cuûa noù, vaø ñaõ coù nhieàu kieán nghò yeâu caàu huûy boû Nghò ñònh naøy. Trong nhöõng kieán nghò caù nhaân vaø taäp theå aáy ñaõ coù nhöõng phaân tích xaùc ñaùng döïa treân Hieán phaùp, Luaät phaùp vaø Coâng phaùp, maø toâi thaáy khoâng caàn nhaéc laïi ôû ñaây. Ñieàu 72 Hieán phaùp quy ñònh :” Khoâng ai bò coi laø coù toäi vaø phaûi chòu hình phaït khi chöa coù baûn aùn keát toäi cuûa Toøa aùn ñaõ coù hieäu löïc phaùp luaät” . Ñoù laø caùi ranh giôùi raønh roït giöõa coù toäi vaø khoâng coù toäi, ranh giôùi giöõa vuøng khoáng cheá cuûa phaùp luaät vôùi vuøng töï do cuûa coâng daân maø nhaø nöôùc coù traùch nhieäm phaûi baûo veä cho daân. Theá nhöng Nghò ñònh 31/CP ñaõ choaùn noát caùi vuøng töï do chính ñaùng aáy cuûa ngöôøi daân, baèng caùch thieát keá trong vuøng töï do aáy moät kieåu Toøa aùn khaùc , Toøa aùn ñaëc bieät goàm toaøn nhöõng cô quan Coâng an , Hoäi ñoàng coá vaán, Chuû tòch UBND, moät thöù Toøa aùn raát baát lôïi cho ngöôøi bò xeùt xöû , trong ñoù ngöôøi bò xeùt xöû khoâng coù quyeàn bieän hoä hay nhôø luaät sö bieän hoä tröôùc khi phaùn quyeát. Toäi “ñeán möùc phaûi truy cöùu traùch nhieäm hình söï” thì Toøa aùn thoâng thöôøng xeùt xöû, “chöa ñeán möùc phaûi truy cöùu traùch nhieäm hình söï” thì Toøa aùn ñaëc bieät noùi treân xeùt xöû, keát hôïp “quaûn cheá haønh chính” vaø “xöû phaït haønh chính” (nhö tröôøng hôïp cuûa toâi) thìø cuoái cuøng seõ phaûi chòu nhöõng hình phaït raát naëng nhö quaûn cheá tôùi hai naêm, tòch thu taøi saûn voâ giôùi haïn, töùc laø naëng hôn caû hình phaït cuûa moät soá baûn aùn chính thöùc. Cuïm töø “chöa ñeán möùc” khoâng coù gì ñeå ñònh löôïng neân noù bao goàm toaøn boä vuøng töï do coøn laïi, nghóa laø ngöôøi daân naøo ít nhieàu cuõng coù toäi caû. Vaäy Nghò ñònh 31/ CP duøng laøm cô sôû ñeå quyeát ñònh quaûn cheá toâi laø moät vaên baûn döôùi luaät maø vi phaïm Hieán phaùp, vi phaïm Daân quyeàn, Nghò ñònh naøy caàn ñöôïc huûy boû vaø vieäc quaûn cheá toâi khoâng coù cô sôû phaùp lyù chính ñaùng.
- Toäi danh maø toâi bò khôûi toá laø ñieàu 72 (luaät Hình söï cuõ), trong ñoù phaûi coù haønh vi CAÁU KEÁT (vôùi nöôùc ngoaøi) vaø GAÂY NGUY HAÏI ( cho Ñoäc laäp, chuû quyeàn, toaøn veïn laõnh thoå..v...v...). Khoâng coù chöùng cöù xaùc ñaùng naøo ñeå keát toäi toâi veà nhöõng haønh vi naøy. Vieäc trao ñoåi nhaän thöùc xaõ hoäi vaø taâm traïng caù nhaân cuûa toâi vôùi baïn beø hoaøn toaøn naèm trong khuoân khoå Hieán phaùp veà quyeàn tham gia quaûn lyù nhaø nöôùc vaø xaõ hoäi...(ñieàu 53), quyeàn töï do ngoân luaän vaø töï do thoâng tin...(ñieàu 69) vaø quyeàn baûo veä yù kieán caù nhaân, quyeàn töï do tö töôûng vaø töï do thoâng tin cuûa Tuyeân ngoân Quoác teá nhaân quyeàn (ñieàu 19). Vì khoâng coù nhöõng yeáu toá caáu thaønh toäi phaïm, neân toâi voâ toäi chöù khoâng theå noùi coù toäi nhöng chöa ñeán möùc chòu traùch nhieäm hình söï, maø do ñoù caàn quaûn cheá theo Nghò ñònh 31/CP (maëc duø chính Nghò ñònh naøy cuõng caàn ñöôïc huûy boû nhö treân ñaõ noùi). Muoán noùi ñeán ñieàu PHAÏM TOÄI ôû möùc naøy hay ôû möùc khaùc thì tröôùc heát phaûi khaúng ñònh laø coù PHAÏM TOÄI ñaõ chöù, maø vieäc khaúng ñònh PHAÏM TOÄI hay khoâng laø quyeàn cuûa Toøa aùn, luaät phaùp khoâng cho pheùp ai qua maët Toøa aùn ñeå quyeát ñònh moät ngöôøi phaïm toäi hay khoâng phaïm toäi !

Vì nhöõng caên cöù treân, toâi laøm ñôn khaùng caùo vieäc QUYEÁT ÑÒNH QUAÛN CHEÁ 2 NAÊM ñoái vôùi toâi laø vieäc laøm traùi vôùi Hieán phaùp, traùi vôùi Coâng lyù, traùi vôùi thöïc teá trong vuï aùn cuûa toâi. Toâi kieán nghò caùc Quyù oâng vaø Caùc Quyù cô quan phoái hôïp can thieäp ñeå HUÛY BOÛ QUYEÁT ÑÒNH NAØY !.
Trong tröôøng hôïp khoâng may,neáu lôøi khaùng caùo cuûa toâi khoâng ñöôïc caùc Cô quan laõnh ñaïo caáp treân löu yù giaûi quyeát, vaãn ñaåy toâi vaøo tình traïng bò laáy maát töï do vaø soáng caêng thaúng nhö ñaõ caêng thaúng lieân tuïc suoát 6 naêm nay, thì toâi khaån thieát mong nhöõng caùn boä am hieåu phaùp luaät, nhöõng ngöôøi hieåu bieát vaø coù taám loøng vôùi söï coâng baèng vaø löông thieän, nhöõng ngöôøi thieát tha muoán coù moät nhaø nöôùc daân chuû phaùp quyeàn tieán boä, nhöõng ai haèng quyù troïng cuoäc ñôøi cuûa moãi con ngöôøi, seõ leân tieáng, seõ tieáp tuïc khaùng caùo vôùi caùc cô quan quyeàn löïc Nhaø nöôùc ta, giuùp toâi trôû laïi cuoäc ñôøi töï do .
Toâi xin voâ cuøng bieát ôn.
Ngöôøi vieát ñôn khaùng caùo
Coâng daân: TS Nguyeãn Xuaân Tuï (töùc HAØ SÓ PHU)
4E - Buøi Thò -Xuaân/ P2 / Ñaølaït/ Laâm ñoàng
Vaên baûn keøm theo:
- Q/ñ ñình chæ ñieàu tra ngaøy 5/1/2001
- Q/ñ veà vieäc Quaûn cheá haønh chính ngaøy 9/2/2001
- Q/ñ xöû phaït vi phaïm h/chính ngaøy 12/4/1999


HAØ SÓ PHU Ñaø laït ngaøy 13/2/2001
THÖ GÖÛI BAÏN ÑOÏC
Ngaøy mai toâi phaûi “leân phöôøng” ñeå chính thöùc chòu caùi”aùn” haønh chính: quaûn cheá 2 naêm. Tranh thuû duøng nhöõng phuùt “ töï do” lay laát cuoái cuøng, toâi xin göûi vaén taét ñoâi doøng ñeán quyù vò , nhöõng ngöôøi ít nhieàu ñaõ ñoïc toâi, khieán cho toâi luùc naøo cuõng thaáy mình maéc moät moùn nôï vôùi moïi ngöôøi.
1/ Ngoaøi vieäc thöïc hieän quyeàn töï do tö töôûng ñeå vieát ra tö töôûng cuûa mình, toâi khoâng laøm gì khaùc , khoâng laøm chính trò. Nhöng tö töôûng ñöông nhieân phaûi giao löu (phi giao löu baát thaønh tö töôûng). ÔÛ ñaâu ñaët ra thaät nhieàu ñieàu quy keát khaét khe ñoái vôùi söï giao löu tö töôûng, thì thöïc chaát nôi aáy caám töï do tö töôûng. Ñoù laø thöïc chaát taát caû nhöõng raéc roái ñaõ vaø ñang xaûy ra vôùi toâi. Ngoaøi nhöõng suy nghó vaø öu tö ñaõ phôi baøy treân nhöõng doøng vieát toâi khoâng laøm gì phuï loøng tin töôûng vaø yeâu meán cuûa ngöôøi ñoïc.
2/ Ai cuõng bieát ñaõ coù nhöõng caùn boä chính trò cao caáp cuûa ta bò quy toäi phaûn quoác vôùi baûn aùn haún hoi, nhöng baùo chí chæ ñöa tin qua loa hoaëc khoâng ñöa tin. Coøn toâi chæ laø moät ngöôøi khoa hoïc caàm buùt, maø cuoäc ñieàu tra cuõng ñaõ coù quyeát ñònh chaám döùt roài, theá maø baùo chí phaûi môû ra moät chieán dòch leân aùn chöa töøng coù nhö theá, ñuû bieát ngöôøi ta sôï trí tueä, sôï chaân lyù hôn haún caùc noãi sôï khaùc.
3/ Cöù ñeå cho nhöõng ngöôøi noùi xaáu vaø xuyeân taïc noùi moät ngaøn ñieàu, moät ngaøn baøi. Toâi khoâng caàn noùi moät lôøi naøo, vì chæ caàn ñoïc taát caû nhöõng baøi vieát cuûa toâi moät laàn, vôùi moät ñaàu oùc trung tính vaø laønh maïnh, thì moät ngaøn baøi xuyeân taïc kia töùc khaéc xuïp ñoå, toâi tin nhö theá. Hoï cöù nhaém maét ñaêng toaøn nhöõng baøi cuûa hoï, nhöng ngöôøi laøm khoa hoïc naøo cuõng hieåu raèng moät ngaøn yù kieán moät chieàu cuõng chæ coù giaù trò laø moät yù kieán. Chæ nhöõng yù kieán khaùc hoaëc yù kieán ñoái laäp môùi coù giaù trò trong vieäc ñaët leân baøn ñeå döï vaøo cuoäc saøng loïc.Chæ caàn coù töï do baùo chí, xuaát baûn tö nhaân, laø laäp töùc chieán dòch cuûa nhöõng tôø baùo quoác doanh kia seõ thaønh boït xaø phoøng thoâi.
4/ Caøng xuaát hieän nhieàu baøi baùo nhö treân ANTG vaø CAND caøng chöùng minh nhöõng luaän ñieåm cuûa HSP veà daân trí veà hieän tình ñaát nöôùc laø ñuùng. Hieän töôïng xaûy ra treân caùc baùo noùi treân cho toâi söï yeân taâm veà nhöõng döï caûm maø mình ñaõ vieát ra.
5/. Toâi coù toäi hay khoâng, ñieàu ñoù quyeát ñònh ôû nhöõng chöùng cöù. Khoâng coù chöùng cöù naøo chöùng minh raèng toâi coù toäi phaûn quoác laø toâi khoâng coù toäi. Moät khi toâi khoâng coù toäi thì vieäc quaûn cheá chæ töï chöùng toû tính chaát voâ lyù cuûa noù. Loaït baøi cuûa baùo ANTG hay CAND...cuõng vaäy, caøng quy keát nhieàu bao nhieâu chæ caøng laøm naëng theâm toäi vu khoáng cuûa hoï baáy nhieâu. Neáu hoï khoâng xin loãi, chuùng ta coù theå kieän hoï vì toäi vu khoáng. Baùo Phaùp luaät ngaøy 13/2/2001 coù baøi “Noùi baäy, phaûi ra toøa” keå moät vuï aùn vu khoáng, bòa chuyeän ñeå xuùc phaïm danh döï moät phuï nöõ, nhöng khoâng neâu ñöôïc chöùng cöù xaùc ñaùng neân keû vu khoáng bò toøa tuyeân phaït 5 trieäu ñoàng ñeàn danh döï cho phuï nöõ kia. Vu khoáng nhöõng ñieàu thuoäc veà “sinh hoaït” ñaõ bò xöû phaït nhö theá thì vu khoáng cho ngöôøi ta toäi phaûn quoác (phaûn quoác coù theå daãn tôùi töû hình), laïi vu khoáng baèng moät phöông tieän truyeàn tin khaép nöôùc, laïi lôïi duïng ngheà nghieäp ñeå thöïc hieän vu khoáng thì toäi vu khoáng aáy coøn naëng bieát bao nhieâu ?. Pheâ phaùn ngöôøi ta raát nhieàu treân baùo maø khoâng ñaêng yù kieán phaûn baùc cuûa ngöôøi ta laø phaïm luaät baùo chí. Vì theá nhöõng ngöôøi phaùt ñôn kieän coù theå laø nhöõng ngöôøi ñaõ bò baùo ANTG vu khoáng, nhöõng ñoäc giaû cuûa nhöõng ngöôøi caàm buùt bò vu khoáng naøy, vaø taát caû nhöõng ñoäc giaû ñaõ ñoïc nhöõng baøi baùo tuyeân truyeàn moät chieàu ñoù. Neáu vieäc phaùt ñôn kieän naøy seõ xaûy ra maø toâi bò nhöõng quy ñònh quaûn cheá caûn trôû, khoâng coù ñieàu kieän lieân laïc trao ñoåi vôùi moïi ngöôøi thì xin moïi ngöôøi coi böùc thö naøy cuûa toâi nhö moät chöõ kyù cuûa toâi trong danh saùch nhöõng ngöôøi tham gia phaùt ñôn kieän taùc giaû Nguyeãn Nhö Phong vaø baùo ANTG.
Xin göûi lôøi chaøo taïm bieät traân troïng vaø tin töôûng.
Kính thö HSP
Tuy"n b°o c%ua T_ép H_!p Dén Ch%u Fa Nguy"n
v)e v_u Hâ Sï Phu - Mai Thùai Lïnh
Thùang 5-2000 nhâ c)am quy)en c_çng s%an fä qu%an thùuc, k%" c%a t_am giam, f%" th%ém v°an hai çng Hâ Sï Phu vâ Mai Thùai Lïnh vâ kh%!i t°o h_o vù!i t_çi danh n_&ng n)e lâ c°au k°et vù!i nèù!c ngoâi ph%an b_çi t%ç qu°oc. Ngây 5-1-2001 c%a hai fè_!c nhîn nh_én vç t_çi vâ mi¨"n t°o. Ngây 9-2-2001 B_ç Cçng An l_ai quy°et fºnh qu%an ch°e çng Hâ Sï Phu. Song song vù!i bi_"n phùap vç c°o nây, nhi)eu ngè^!i dén ch%u khùùac fä vâ fang bº khùam xùet vâ th%ém v°an li"n t_uc. K%" t^è f)au n&m nay, B_ç Cçng An côn s%è d_ung hai t^! bùao Cçng An Nhén Dén vâ An Ninh Th°e Giù!i f%" vu cùao vâ bçi nh_o nhi)eu ngè^!i dén ch%u, f_&c bi_"t lâ hai çng Hä Sï Phu vâ Mai Thùai Lïnh.
Trong v_u nây T_ép H_!p Dén Ch%u Fa Nguy"n fä bº B_ç Cçng An n"u fÈch danh nhè lâ ch%u ch°ot m_çt cùach thû fºch. K°et èù!c 2000 bº xuy"n t_ac nhè m_çt tâi li_"u phùa ho_ai.
T_ép H_!p Dén Ch%u Fa Nguy"n tuy"n b°o:
1. Nh¨èng quan h_" gi¨èa T_ép H_!p Dén Ch%u Fa Nguy"n vâ anh em dén ch%u trong nèù!c, trong fùo cùo Hâ Sï Phu vâ Mai Thùai Lïnh, lâ nh¨èng quan h_" trong sùang gi¨èa nh¨èng ngè^!i fä qu%a quy°et bùac b%o m_oi hînh thùèc b_ao f_çng, b°at dung vâ thû h_én f%" cûng theo fu%çi m_çt m_uc fÈch chung lâ xéy d_èng m_çt nèù!c Vi_"t Nam giâu m_anh, v&n minh, t_è do, dén ch%u vâ li"n fù!i. M_oi nhâ nèù!c bînh thè^!ng ph%ai khuy°en khÈch vâ t_ao fi)eu ki_"n thu_én l_!i cho nh¨èng quan h_" nhè th°e, chÏ cùo m_çt nhâ nèù!c b_"nh ho_an mù!i c°am foùan.
2. K°et èù!c 2000 lâ t%çng h_!p nh¨èng fùong gùop c%ua nhi)eu ngè^!i trong vâ ngoâi nèù!c, trong vâ ngoâi T_ép H_!p Dén Ch%u Fa Nguy"n. Dû fä cùo nh¨èng ùy ki°en khùac nhau v)e th^!i fi%"m cçng b°o, K°et èù!c 2000 v¨én lâ f)ong thu_én c&n b%an c%ua nh¨èng ngè^!i dén ch%u Vi_"t Nam trong m_çt cu_çc f°au tranh khçng nh^&m ti"u di_"t hay h_a nh_uc m_çt ai mâ chÏ nh^&m xéy d_èng m_çt nèù!c Vi_"t Nam hôa gi%ai, hôa h_!p vâ anh em.
3. Cùao bu_çc Hâ Sï Phu vâ Mai Thùai Lïnh v)e t_çi ph%an qu°oc, mi¨"n t°o sau b%ay thùang fi)eu tra, m_çt thùang sau l_ai qu%an ch°e Hâ Sï Phu lâ nh¨èng bi_"n phùap méu thu¨én t°o giùac m_çt chÈnh quy)en thç b_ao vâ tûy ti_"n nhèng f)ong th^!i cüng b°oi r°oi vâ chao f%ao. Vi_"c s%è d_ung cùac c! quan bùao chÈ c%ua B_ç Cçng An f%" bçi nh_o nh¨èng ngè^!i b°at f)ong chÈnh ki°en m_çt cùach h_a c°ap cüng chùèng t%o F%ang C_çng S%an Vi_"t Nam dû fä c)am quy)en trong nhi)eu th_ép ni"n v¨én chèa f_at tù!i fè_!c m_çt v&n hùoa chÈnh quy)en vâ v¨én cè x%è m_çt cùach b°at h_!p phùap vâ khçng v&n minh.
4. Nh¨èng ngè^!i dén ch%u Vi_"t Nam fä khçng f%" bº ly giùan vâ tr°an ùap tinh th)an. H_o fä ph%an ùèng m_çt cùach fçng f%ao, m_anh më, f)ong b_ç vâ gù&n bùo. Féy lâ s_è ki_"n f)ay ùy nghïa vâ f_&c bi_"t quan tr_ong, fùanh d°au m_çt giai fo_an mù!i c%ua cu_çc v_én f_çng dén ch%u. T_ép H_!p Dén Ch%u Fa Nguy"n c%anh giùac f%ang vâ nhâ nèù!c c_çng s%an r^&ng b°oi c%anh qu°oc gia vâ th°e giù!i fä thay f%çi. Xä h_çi Vi_"t Nam fä chuy%"n mînh vâ së ti°ep t_uc chuy%"n mînh ngây m_çt m_anh më h!n, fôi h%oi m_çt cu_çc s°ong xùèng fùang h!n, t_è do h!n vâ dén ch%u h!n. Gi¨èa hai phè!ng thùèc cai trº, b^&ng b_ao l_èc fân ùap hay b^&ng f)ong thu_én dén ch%u, s_è ch_on l_èa fä hi%"n nhi"n vâ bù&t bu_çc. Ngoan c°o cai trº b^&ng b_ao l_èc chÏ chu°oc l°ay th°at b_ai chù&c chù&n vâ f_&t f°at nèù!c trèù!c m_çt nguy c! b°e tù&c vâ r°oi lo_an mâ khçng m_çt ngè^!i Vi_"t Nam y"u nèù!c nâo mong mu°on. F%ang C_çng S%an Vi_"t Nam ph%ai mau chùong t^è b%o chÈnh sùach fân ùap f%" f°oi tho_ai vù!i m_oi thânh ph)an dén t_çc trong c°o gù&ng tîm ki°em m_çt l_ç trînh dén ch%u hùoa h_!p tînh h_!p lùy cho f°at nèù!c.

Cûng vù!i m_oi t%ç chùèc vâ m_oi ngè^!i dén ch%u Vi_"t Nam trong cüng nhè ngoâi nèù!c, T_ép H_!p Dén Ch%u Fa Nguy"n së n¨ç l_èc gùop ph)an khi"m t°on c%ua mînh trong giai fo_an mù!i nây, trèù!c h°et lâ f%" v_én f_çng dè lu_én th°e giù!i vâ Vi_"t Nam fôi nhâ c)am quy)en c_çng s%an ch°am dùèt nh¨èng bi_"n phùap sùach nhi¨"u thç b_ao f°oi vù!i nh¨èng ngè^!i dén ch%u trong nèù!c.
Ngây 25-2-2001
T_ép H_!p Dén Ch%u Fa Nguy"nThçng cùao c%uaT_ép H_!p Dén Ch%u Fa Nguy"n
v)e bâi bùao xuy"n t_ac vâ ph%i bùang c%ua bùao cçng an trong nèù!c
LTS. Chùung tçi f&ng sau féy b%an thçng cùao c%ua T_ép H_!p Dén Ch%u Fa Nguy"n v)e bâi bùao f&ng ba k^y tr"n t^! An Ninh Th°e Giù!i xuy"n t_ac vâ ph%i bùang nhi)eu ngè^!i vâ t%ç chùèc f°au tranh cho dén ch%u.
F%" r_çng fè^!ng dè lu_én, chùung tçi cüng f&ng toân v&n bâi bùao nây fè_!c m_çt thén h¨èu trong nèù!c g%èi ra, cûng phùong %anh trang nh°at c%ua t^! ANTG ngây 11 thùang 1-2001 f&ng ph)an thùè hai vù!i ph_u f)e: ''Nh¨èng mèu mç fen t°oi c%ua Nguy¨"n Gia Ki%"ng vâ nhùom ''Thçng Lu_én''.''
Theo ngu)on tin t^è trong nèù!c, ngây 8 thùang 1 n&m 2001, tùèc lâ 4 ngây sau khi t^! ANTG f&ng ph)an thùè nh°at, hai çng Hâ Sï Phu vâ Mai Thùai Lïnh fä nh_én fè_!c quy°et f_inh tr%a l_ai t_è do, f^inh ch%i fi)eu tra, bäi b%o qu%an ch°e.
THOÂNG CAÙO CUÛA TAÄP HÔÏP DAÂN CHUÛ
ÑA NGUYEÂN
Bùao An Ninh Th°e Giù!i c%ua B_ç Cçng An nhâ nèù!c c_çng s%an Vi_"t Nam, trong ba s°o ra ngây 4, 11 vâ 18-01-2001, fä f&ng m_çt lo_at bâi kùy t"n Nguy¨"n Nhè Phong, dèù!i t_èa f)e chung : ''M_&t th_ét c%ua m_çt vâi ngè^!i mè_!n danh ''hi)en sï'' khoùac chi"u bâi dén ch%u'', xuy"n t_ac vâ phÏ bùang nhi)eu ngè^!i vâ nhi)eu t%ç chùèc trong fùo cùo T_ép H_!p Dén Ch%u Fa Nguy"n.
T_ép H_!p Dén Ch%u Fa Nguy"n nh_én fºnh :
- Thùang 5-2000, nhâ c)am quy)en c_çng s%an fä bù&t giam hai çng Nguy¨"n Xuén T_u (tùèc Hâ Sï Phuà vâ Mai Thùai Lïnh, vâ kh%!i t°o h_o v)e t_çi ''c°au k°et vù!i nèù!c ngoâi ph%an b_çi t%ç qu°oc''. Chi°eu theo b_ç lu_ét hînh s_è c%ua nhâ nèù!c c_çng s%an, t_çi nây cùo th%" fèa f°en ùan t%è hînh. Sau fùo v_u nây fä fè_!c bäi b%o vî khçng cùo c! s%!. S_è ki_"n khi chèa cùo chùèng cù! fä v_çi vä cùao bu_çc cho hai fè!ng s_è m_çt t_çi danh n_&ng n)e nhè v_éy m_çt l)an n¨èa chùèng t%o nhâ c)am quy)en c_çng s%an coi thè^!ng ph%ém giùa vâ sinh m_"nh cçng dén tù!i mùèc nâo.
- M_çt khi l_"nh kh%!i t°o fä fè_!c bäi b%o, nhâ c)am quy)en c_çng s%an fä m_&c nhi"n nhîn nh_én s_è sai l)am c%ua mînh vâ nhîn nh_én hai çng Hâ Sï Phu vâ Mai Thùai Lïnh lâ vç can. Nhè th°e, vù!i tè cùach cçng dén khçng ph_am t_çi, thè t^è c%ua h_o ph%ai fè_!c b%ao f%am theo chÈnh hi°en phùap c%ua ch°e f_ç C_çng Hôa Xä H_çi Ch%u Nghïa Vi_"t Nam. Vi_"c fem ph%ç bi°en nh¨èng thè t^è c%ua h_o, thè vi°et ra cüng nhè thè nh_én fè_!c, lâ m_çt hânh f_çng v^èa xùuc ph_am f°en cùac fè!ng s_è v^èa vi ph_am chÈnh hi°en phùap c%ua ch°e f_ç.
- T_" h!n n¨èa, cùac bâi bùao tr"n côn xuy"n t_ac n_çi dung cùac thè t^è, f_&c bi_"t lâ s%èa ch¨èa vâ th"m vâo cùac thè c%ua Nguy¨"n Gia Ki%"ng nh¨èng l^!i lë xùuc ph_am f°en cùac t%ç chùèc f°oi l_ép vâ Hâ Sï Phu. T_ép H_!p Dén Ch%u Fa Nguy"n c_èc l_èc bùac b%o vâ l"n ùan s_è xuy"n t_ac trù&ng tr_!n nây. T_ép H_!p Dén Ch%u Fa Nguy"n kh%&ng fºnh s_è kÈnh tr_ong vâ tin tè%!ng f°oi vù!i nh¨èng anh em dén ch%u trong nèù!c vâ cùac t%ç chùèc dén ch%u, f_&c bi_"t lâ Li"n Minh Dén Ch%u Vi_"t Nam, T%ç Chùèc Ph_uc Hèng vâ çng Hâ Sï Phu.
- S_è xuy"n t_ac c%ua t^! An Ninh Th°e Giù!i lâ quùa rö r_"t dû chÏ c)an nh_én fºnh v)e n_çi dung c%ua chÈnh cùac bâi bùao: m_çt m_&t t^! An Ninh Th°e Giù!i nùoi çng F¨ç M_anh Tri ''c°au k°et ch_&t chë'' vù!i T_ép H_!p Dén Ch%u Fa Nguy"n, m_&t khùac l_ai gùan cho çng F¨ç M_anh Tri nh_én fºnh r^&ng T_ép H_!p Dén Ch%u Fa Nguy"n chÏ lâ m_çt gùanh hùat rao hâng mâ khçng cùo hâng; m_çt m_&t nùoi T_ép H_!p Dén Ch%u Fa Nguy"n tin tè%!ng %! Hâ Sï Phu, m_&t khùac l_ai gùan cho T_ép H_!p Dén Ch%u Fa Nguy"n nh_én xùet Hâ Sï Phu lâ giâ c%a, thi°eu sùèc b_ét vâ thi°eu chÈn chù&n. Bâi bùao côn nùoi T_ép H_!p Dén Ch%u Fa Nguy"n nh_én m¨çi n&m 500.000 USD c%ua M_&t Tr_én Qu°oc Gia Th°ong Nh°at Gi%ai Phùong Vi_"t Nam trong khi m_oi ngè^!i f)eu bi°et
hai t%ç chùèc khçng nh¨èng khçng cùo h_!p tùac nâo mâ côn fä t^èng cùo nhi)eu méu thu¨én. Féy lâ m_çt thùai f_ç coi thè^!ng nh_én thùèc c%ua f_çc gi%a.
Lo_at bâi c%ua t^! An Ninh Th°e Giù!i khçng fùang bînh lu_én th"m. S_è xuy"n t_ac c%ua nùo fä quùa l_ç li¨"u. Nùo së khçng f_at fè_!c m_uc fÈch nham hi%"m nhèng ngéy ngç lâ géy ly giùan gi¨èa nh¨èng ngè^!i dén ch%u vâ gi¨èa cùac t%ç chùèc f°oi l_ép. Nùo chÏ chùèng t%o s_è b°oi r°oi c%ua m_çt ch°e f_ç fang chao f%ao.
T_ép H_!p Dén Ch%u Fa Nguy"n

HAØ SÓ PHU Ñaø laït, ñeâm Giao thöøa Teát Taân Tî 2001
THÖ NGOÛ
GÖÛi NGUYEÃN NHÖ PHONG VAØ COÂNG LUAÄN
1/ Baøi vieát cuûa Nguyeãn Nhö Phong laø moät haønh ñoäng vu khoáng ñaõ bò thöïc teá phaùp lyù baùc boû.
Ngaøy 10/ 5/2000 toâi vaø oâng Mai Thaùi Lónh bò cuoán vaøo moät vuï aùn nguïy taïo coù teân laø “Vuï aùn phaûn boäi Toå quoác”. Vuï aùn cöïc kyø phi lyù naøy ñaõ gaây neân moät laøn soùng phaûn ñoái roäng raõi ôû trong vaø ngoaøi nöôùc. Toâi ñaõ vieát moät ÑÔN KHIEÁU NAÏI (ngaøy 19/5/2000) vaø THÖ YEÂU CAÀU (ngaøy 30/10/2000) ñeå noùi roõ baûn chaát cuûa vuï aùn vaø thaùi ñoä cuûa toâi tröôùc vuï aùn naøy.
Sau 8 thaùng ñieàu tra, ngaøy 5/1/2001 Sôû Coâng An Laâm ñoàng ñaõ môøi toâi leân, cho bieát Vuï aùn ñaõ keát thuùc, vaø trao cho toâi Quyeát ñònh ñình chæ ñieàu tra vaø huûy boû Leänh caám ra khoûi nôi cö truù. Nhö vaäy laø vuï aùn cuûa chuùng toâi ñaõ xong. Roõ raøng laø toâi voâ toäi.
Nhöng cuøng luùc vôùi vieäc chaám döùt quy toäi chuùng toâiveà maët phaùp lyù thì tôø tuaàn baùo An ninh Theá giôùi trieån khai loaït baøi quy keát chính trò chuùng toâi vôùi ñeà muïc: MAËT THAÄT CUÛA MOÄT VAØI NGÖÔØI MÖÔÏN DANH “HIEÀN SÓ” KHOAÙC CHIEÂU BAØI “DAÂN CHUÛ” cuûa taùc giaû Nguyeãn Nhö Phong(NNP), Phoù Toång bieân taäp cuûa tôø baùo naøy.
Ngöôøi coù suy nghó buoäc phaûi ñaët caâu hoûi: Neáu ñuùng laø coù moät vuï Phaûn boäi Toå quoác moät caùch coù toå chöùc nguy hieåm nhö baøi baùo ñaõ ñaêng thì sao vuï aùn laïi keát thuùc maø khoâng truy toá ñeå xeùt xöû?
-Coù ngöôøi ñaõ ñaët ra giaû thieát:Hay laø tôø ANTG khoâng bieát vuï aùn ñaõ keát thuùc khoâng coù xeùt xöû? Giaû thieát naøy coù lyù ôû choã baøi baùo ñaêng ngaøy 4/1/2001, moät ngaøy sau môùi coù Quyeát ñònh ñình chæ vuï aùn vaø ñình chæ ñieàu tra. Rieâng ñieàu naøy ñaõ coù theå khôûi toá NNP vì khi vuï aùn chöa keát thuùc ñieàu tra maø ñaõ tieát loä caùc tö lieäu ñieàu tra laø phaïm luaät. Nhöng NNP laø Phoù bieân taäp moät tôø baùo cuûa ngaønh Coâng an ñaõ theo saùt dieãn bieán cuûa vuï aùn khoâng theå khoâng bieát tình huoáng keát thuùc vuï aùn. Bieát vuï aùn ñaõ keát thuùc töùc laø bieát söï Leân aùn veà maët Phaùp lyù khoâng ñöôïc thöïc hieän nöõa maø laïi môû ra moät chieán dòch Leân aùn naëng neà baèng ngoân luaän ñeå tuyeân truyeàn thì ñoù laø söï tuyeân truyeàn ñi ngöôïc vôùi phaùp luaät! Xeùt xöû khoâng ñöôïc thì duøng ñoäc quyeàn baùo chí ñeå tuyeân truyeàn boâi xaáu.
-Laïi coù giaû thieát : Hay laø caùc bò can coù toäi Phaûn quoác thaät nhöng ñaõ thaønh khaån khai baùo ñoàng boïn, thaønh thaät hoái caûi thaønh ngöôøi löông thieän vaø höùa hôïp taùc vôùi Coâng an truy tìm ñoàng boïn ñeå ñôùi toäi laäp coâng neân ñaõ ñöôïc mieãn ra Toøa? Xin thöa: Toäi Phaûn quoác chöù coù phaûi toäi thöôøng ñaâu maø chæ höùa maáy caâu laø tha luoân? Khoâng theå noùi Cô quan ñieàu tra thaáy toâi coù toäi nhöng tha cho maø khoâng truy toá vì Coâng an naøo daùm töï tha moät toäi Phaûn quoác neáu khoâng coù quyeát ñònh cuûa Toaø aùn Toái cao hoaëc Chuû tòch nöôùc? Vaû laïi thaùi ñoä cuûa toâi trong laù THÖ YEÂU CAÀU (ngaøy 30/10 /2000) chính laø thaùi ñoä khoâng chaáp nhaän söï khoan hoàng chöù ñaâu coù xin khoan hoàng? yeâu caàu nhaø nöôùc xeùt xöû coâng khai neáu nhaø nöôùc thaáy toâi coù toäi chöù ñaâu coù xin tha thöù trong thaàm laëng? yeâu caàu neáu coù toäi phaûn quoác thì phaûi xöû baén chöù ñaâu coù yeâu caàu giaûm nheï hình phaït?

Xin trích moät ñoaïn trong THÖ YEÂU CAÀU noùi treân:
... “ + Neáu Nhaø nöôùc coù ñuû töï tin raèng toâi laø ngöôøi coù toäi phaûn quoác thì haõy xuùc tieán ngay vieäc thieát laäp phieân Toøa xeùt xöû coâng khai, taïo ñieàu kieän ñaày ñuû nhaát ñeå toâi thöïc hieän quyeàn môøi luaät sö vaø laøm vieäc vôùi luaät sö. Sau quaù trình tranh luaän coâng khai vaø daân chuû, neáu vaán ñeà ñöôïc laøm saùng toû tröôùc moïi ngöôøi raèng toâi laø keû phaûn quoác thì toâi saün saøng chòu hình phaït cao nhaát laø töû hình, vì keû phaûn quoác choáng laïi töï do vaø haïnh phuùc cuûa nhaân daân mình,keû ñoù khoâng ñaùng soáng!
+ Neáu thaáy khoâng coù caên cöù xaùc ñaùng ñeå truy toá toâi thì phaûi traû laïi ngay quyeàn töï do ñaày ñuû cho toâi, ñình chæ vuï aùn, chaám döùt vieäc caám coá taïi gia, chaám döùt canh gaùc vaø theo roõi, noái laïi ñieän thoaïi, traû laïi taát caû nhöõng taøi saûn ñaõ thu giöõ cuûa toâi töø tröôùc tôùi nay.”

Moät thaùi ñoä nhö theá neáu chuoác theâm toäi thì coøn coù nheõ chöù noùi toâi coù toäi maø laïi ñöôïc tha thì voâ lyù khoâng ai tin ñöôïc! (Ñaây laø vaên baûn maø toâi coâng khai vaø chính thöùc göûi tôùi caùc cô quan quyeàn löïc cao nhaát cuûa Nhaø nöôùc, baát cöù vaên baûn naøo coù nhöõng lôøi xuyeân taïc thaùi ñoä ñoù cuûa toâi thì lôøi xuyeân taïc ñoù ñeàu voâ giaù trò).(Ngay trong Quyeát ñònh ñình chæ ñieàu tra vaø traû töï do cho toâi cuõng coù maáy lôøi xuyeân taïc thaùi ñoä cuûa toâi, gaùn cho toâi caùi öu ñieåm höùa hôïp taùc vôùi Coâng an neân ñöôïc giaûm nheï). Vaø khi toâi ñaõ kieân quyeát khoâng chaáp nhaän moïi söï tha thöù vaø khoan hoàng thì vieäc khoâng truy toá toâi chæ coù moät nghóa laø TOÂI VOÂ TOÄI.
Sau 2 vaên baûn khieáu naïi vaø yeâu caàu cuûa toâi vaø nhieàu vaên baûn cuûa nhöõng ngöøoi beânh vöïc toâi guûi leân Quoác hoäi (vaø caùc cô quan quyeàn löïc cao nhaát),vuï aùn cuûa chuùng toâi ñaõ coù quyeát ñònh ñình chæ. Ñieàu naøy thaät ñaùng möøng, ñoù laø moät thaéng lôïi cuûa coâng lyù, cuûa luaät phaùp chaân thöïc, cuûa quyeàn löïc nhaân daân maø Quoác hoäi laø ñaïi dieän, cuûa söï nghieäp ñoåi môùi daân chuû vaø phaùt trieån treân ñaát nöôùc ta.
Quyeát ñònh ñình chæ vuï aùn laø söï phuû ñònh ñöông nhieân ñoái vôùi nhöõng lôøi caùo buoäc trong loaït baøi vieát “Maët thaät...” cuûa taùc giaû Nguyeãn Nhö Phong treân baùo ANTG. Quyeát ñònh ñình chæ ñieàu tra ñaõ hoaøn toaøn ñuû ñeå voâ hieäu hoùa baøi cuûa nhaø baùo NNP, ñaùng leõ khoâng caàn traû lôøi gì theâm. Vaû laïi ñoïc kyõ baøi baùo ngöôøi ta coù theå caûm thaáy NNP ñaõ duøng nhieàu thuû thuaät vieát laùch, thaùi ñoä cuûa NNP khoâng hoaøn toaøn nhaát quaùn, coù theå gôïi ra nhieàu haøm yù khaùc nhau, cuõng coù choã coøn bieát nghó. Toâi ñaõ toan khoâng traû lôøi laïi baøi baùo naøy. Song, treân bình dieän bao quaùt nhaát vaø deã nhaän thaáy thì loaït baøi vieát naøy laø rôi rôùt cuûa loái quy keát chính trò tuøy tieän thieáu daân chuû, thieáu trung thöïc, baát chaáp nhaân taâm, laøm haïi ñeán loøng tin cuûa daân (maø tröôùc heát laø cuûa giôùi trí thöùc vaø caàm buùt) vaøo khaû naêng daân chuû hoùa cuûa ñaát nöôùc, vaø vì theá , treân tinh thaàn ñoåi môùi, loaït baøi vieát naøy caàn phaûi ñöôïc phaân tích vaø pheâ phaùn, khoâng theå khoan nhöôïng.
2/ Maët thaät cuûa ai?
Baøi vieát cuûa NNP lieân quan ñeán nhieàu ngöôøi, trong thö ngoû naøy toâi chæ ñeà caäp ñeán nhöõng phaàn NNP vieát veà toâi.
Töø khi caùc baøi lyù luaän cuûa toâi ñöôïc nhieàu ngöôøi quan taâm thì moät soá ngöôøi ñaõ toû ra lo ngaïi vaø tieán haønh gieøm pha. Hoï baét ñaàu veõ “chaân dung Haø Só Phu”, khi thì nhö moät ANH KHUØNG TÆNH LEÛ, khi thì nhö moät NGOÏN CÔØ PHAÛN ÑOÄNG NGUY HIEÅM lieân keát trong vaø ngoaøi nöôùc.
Trong loaït baøi “Maët thaät...” NNP ñaõ veõ toâi baèng caû hai boä maët aáy, song söï nhaäp nhaèng aáy chính laø thaát baïi cô baûn cuûa NNP trong vieäc ñònh veõ caùi maø NNP goïi laø “Maët thaät” cuûa toâi, vì moät anh khuøng tænh leû khoâng theå ñoàng thôøi laø moät ngoïn côø phaûn ñoäng nguy hieåm. Hai khuoân maët gaùn cho HSP aáy ñeàu töø aùc yù maø töôûng töôïng ra, laïi traùi ngöôïc nhau neân böùc veõ chaân dung ñoäc aùc maø NNP ñònh veõ ñaõ khoâng thaønh. Veà nhöõng neùt cuûa moät anh khuøng tænh leû (meâ meâ tænh tænh, chaúng hieåu bieát gì laïi haùo danh, ngoä chöõ, noùi maø chaúng bieát mình noùi gì, gioáng nhö con muoãi, chæ vo ve laøm cho ngöôøi khaùc khoù nguû,vaø nhieàu chi tieát coù tính caùch gieøm pha hoaëc ñaâm bò thoùc choïc bò gaïo ...) toâi khoâng caàn bình luaän, vì nhöõng ngöôøi tìm ñoïc lyù luaän cuûa toâi thöøa söùc ñeå phaân ñònh thaät giaû khoâng phuï thuoäc vaøo söï ñònh höôùng cuûa NNP.Nhöng nhöõng neùt veõ ñeå taïo chaân dung moät ngoïn côø phaûn ñoäng nguy hieåm vaø baån thæu, thì mang ñaày tính vu caùo, mieät thò vaø quy keát chính trò nghieâm troïng ,neân toâi phaûi phôi baøy noù ra, xem ñoù coù phaûi chaân dung cuûa toâi hay cuûa ai. Nhöõng neùt cô baûn cuûa böùc chaân dung maø NNP goïi laø Maët thaät cuûa HSP laø:
* Hoaït ñoäng moät caùch coù toå chöùc do ngöôøi ngoaøi “chæ ñaïo”,”giaät giaây”,”möu ñoà thaønh laäp toå chöùc”, “nhaèm döïng leân caùi toå chöùc goïi laø Taäp hôïp Daân chuû ña nguyeân taïi Vieät nam”..
* Veà muïc tieâu chính trò thì “hung haêng nhaát trong vieäc ñoøi xoùa boû cheá ñoä XHCN vaø söï laõnh ñaïo cuûa ÑCSVN...”, ...”ñoøi ña nguyeân ña Ñaûng vaø thöïc hieän daân chuû voâ nguyeân taéc” . Veà haønh ñoäng thì “vaän ñoäng trao giaûi Nobel cho nhöõng ngöôøi coù thaønh tích choáng Coäng”, “bò baét quaû tang trong luùc mang taøi lieäu maät cuûa Chính phuû ñi taùn phaùt”...”lao theo con ñöôøng phaûn daân haïi nöôùc”
* Veà quan ñieåm Nhaân daân thì “chöûi ñoàng baøo mình ñeán möùc teä haïi” nhöng khi bò hoûi thì laïi choáng cheá laø “töï chæ trích” ...
* Veà nhaân caùch thì baån thæu, ñaïi ñeå nhö “chæ vì mình chöù chaúng coù toå quoác naøo heát”, “choái boû nhöõng ñöùa con tinh thaàn (töùc laø caùc taùc phaåm ñaõ vieát)” “loùa maét tröôùc baû hö danh” ,”soá tieàn maø caùc toå chöùc phaûn ñoäng löu vong thöôûng cho HSP vaø maáy ngöôøi khaùc nöõa khoâng nhieàu,coù khi chæ laø 100 USD” ...,vaø HSP muoán xin NNP chuùt vaät kyû nieäm,xin ñöôïc thì thích thuù...v...v...
Thaät laø moät chaân dung khuûng khieáp quaù nhæ, caën baõ quaù nhæ, thöa nhaø baùo boài buùt Nguyeãn Nhö Phong!
Ñeå gaây aán töôïng cho ngöôøi ñoïc tin vaøo caùi chaân dung khuûng khieáp do mình veõ ra NNP ñaõ duøng nhöõng thuû ñoaïn gì? NNP ñaõ:
+ Laép gheùp, xaâu chuoãi nhöõng maûnh tö lieäu ñeå taïo aán töôïng giaû cho ngöôøi ñoïc.
+ Ñeõo goït, söûa chöõa moät soá tieåu tieát ñeå taïo aán töôïng xaáu.
+ Bòa ñaët döïng ñöùng moät soá söï vieäc vaø tình tieát ñeå ñaït ñöôïc muïc ñích quy keát vaø noùi xaáu.

Chæ caàn keå moät vaøi ví duï. NNP noùi toâi vaø oâng Lónh hoaït ñoäng moät caùch coù toå chöùc do ngöôøi ngoaøi “chæ ñaïo”,”giaät giaây”,”möu ñoà thaønh laäp toå chöùc”, “nhaèm döïng leân caùi toå chöùc goïi laø Taäp hôïp Daân chuû ña nguyeân taïi Vieät nam”...Ñaày nhöõng chöõ “cheát ngöôøi” nhöng haõy hoûi NNP coù caên cöù gì? OÂâng Nguyeãn Gia Kieång coù vieát thö cho HSP noùi veà tình hình cuûa caùc toå chöùc ngöôøi Vieät ôû nöôùc ngoaøi, trong ñoù nhaán maïnh veà Toå chöùc Taäp hôïp Daân chuû ña nguyeân cuûa nhoùm Thoâng luaän. Nhöng chaúng coù maûy may daáu hieäu naøo chöùng toû oâng Kieång coù yù ñònh môøi toâi vaøo toå chöùc ñoù, caøng khoâng coù daáu hieäu gì chöùng toû toâi muoán gia nhaäp hay lieân quan gì ñeán toå chöùc naøy. Ngöôøi ta noùi veà toå chöùc cuûa ngöôøi ta thì côù chi coät chaët toâi vaøo toå chöùc ñoù? Theo lôøi NNP thì “Nguyeãn Gia Kieång nhaém daønh cho Mai Thaùi Lónh caùi chöùc Chuû tòch taäp hôïp daân chuû ña nguyeân moät khi toå chöùc naøy thaønh laäp taïi Vieät nam”, “coøn Haø Só Phu thì söû duïng nhö lính xung kích...”. Chaúng bieát NNP laáy töø ñaâu ra nhöõng caùi goïi laø tö lieäu naøy, ñieàu naøy coù thaät hay khoâng chaúng ai bieát vì NNP khoâng heà neâu ñöôïc chöùng cöù, vaø giaû thöû NNP hoaëc cô quan ñieàu tra coù nhöõng tö lieäu ñoù trong tay thì ñoù laø chuyeän cuûa oâng Nguyeãn Gia Kieång chöù caû toâi vaø oâng Lónh ñeàu chöa bao giôø ñöôïc nghe tôùi chuyeän naøy. Vaäy maø NNP cöù noùi xöng xöng tænh bô nhö moät baèng chöùng xaùc thöïc raèng chuùng toâi coù lieân quan vôùi nhau vaø vôùi nöôùc ngoaøi veà toå chöùc. Nhöõng caùn boä,trí thöùc vaø vaên ngheä só coù tö töôûng daân chuû trong nöôùc nhö Traàn Ñoä, Hoaøng Minh Chính, Nguyeãn Thanh Giang, Phaïm Queá Döông, Hoaøng Tieán, Traàn Duõng Tieán, Döông Thu Höông,Haø Só Phu, Buøi Minh Quoác, Mai Thaùi Lónh, Baûo Cöï, Löõ Phöông ..v..v..neáu coù gaàn guõi nhau cuõng laø do cuøng chung taám loøng vaø nhaän thöùc ñoái vôùi ñaát nöôùc, chaúng coù ai”chæ ñaïo” ai caû, huoáng chi ñoái vôùi nhöõng ngöôøi Vieät ngoaøi nöôùc thì laøm gì coù söï “chæ ñaïo” nhau ñöôïc! Neáu noùi chuùng toâi vieát laùch theo söï “chæ ñaïo” thì möôøi anh nhaø baùo Coâng an NNP cuõng khoâng chöùng minh ñöôïc, nhöng neáu noùi NNP vieát baøi baùo naøy theo söï “chæ ñaïo” vaø coù “toå chöùc” thì ñieàu ñoù dó nhieân ñeán möùc chæ ngöôøi ñieân môùi ñoøi phaûi chöùng minh. Vaäy nhöõng neùt maët thaät maø NNP veõ toâi xin traû laïi cho NNP.
Moät trong nhöõng ngoùn ñeå boâi nhoï nhöõng ngöôøi daân chuû laø boâi nhoï veà tieàn baïc, baát chaáp thöïc teá. Tröôøng hôïp toâi, khoâng moät ngöôøi naøo quen bieát vôï choàng toâi maø khoâng thaáy roõ vôï choàng toâi luoân soáng trong caûnh thanh baàn vaø haïnh phuùc. Baïn beø quyù meán toâi raát hay taëng toâi tieàn tieâu vaët. Thaäm chí coù baùc laõo thaønh coøn noùi nuûa khoâi haøi nöûa thaät: caû nöôùc naøy maø khoâng cöu mang ñöôïc moät “syõ phu” aø? Chæ caàn toâi ngoài nghæ khoâng vieát laùch gì caû thì toâi seõ coù ñuû söï sung tuùc an nhaøn ngay laäp töùc. Vaäy maø toâi laïi phaûi nhaän laøm thueâ moät vieäc nguy hieåm nhaát treân ñôøi laø vieäc “phaûn quoác” chæ ñeå ñoåi laáy moät traêm USD ö ? Ñôït hoûi cung naøo cuõng hoûi veà tieàn maø chaúng laàn naøo tìm ñöôïc toäi loãi naøo veà tieàn baïc caû, vaäy maø NNP cuõng nhö nhieàu ngöôøi khaùc vaãn cöù laûi nhaûi ñem tieàn ra boâi baån toâi! Coøn ñoái vôùi oâng Lónh, chaúng leõ oâng phaûi xoâng vaøo vieäc “nguy hieåm” ñeå laáy 100 ñoâla laø soá tieàn chöa baèng moät phaàn möôøi doanh thu moät ngaøy cuûa hieäu saùch Duy taân ñaét khaùch cuûa oâng ö? Neáu choïn ra moät nhoùm 10 ngöôøi daân chuû ñieån hình vaø moät nhoùm 10 ngöôøi khoâng daân chuû ñieån hình ñeå khaûo saùt thu nhaäp vaø toäi loãi veà tieàn baïc thì toâi daùm noùi chaéc nhö ñanh ñoùng coät raèng toäi loãi veå tieàn baïc quyeát khoâng theå naèm ôû beân daân chuû ñöôïc ñaâu thöa nhaø baùo Coâng an aï. Vaäy neùt maët thaät naøy cuõng xin traû laïi cho NNP.
Veà quan ñieåm chính trò NNP gaùn cho toâi toäi danh “ ñoøi xoùa boû söï laõnh ñaïo cuûa ÑCSVN” “thöïc hieän daân chuû voâ nguyeân taéc”...chöùng toû NNP khoâng ñoïc nhöõng baøi lyù luaän cô baûn cuûa toâi neân noùi lieàu, trong caùc baøi vieát toâi ñaõ coù caâu traû lôøi cho nhöõng quy keát cuûa NNP.
Khi noùi veà Daân trí NNP chuïp cho toâi caùi muõ “chöûi ñoàng baøo mình moät caùch teä haïi “, “neáu trích daãn sôï baïn ñoïc cho raèng chæ baån giaáy” .Toâi ñaõ löôøng tröôùc söï quy keát naøy neân ñaõ vieát : “Nònh nhaân daân ñeå sai khieán thì tha hoà chöù khaûo saùt ñieåm yeáu cuûa daân ñeå ñaåy daân leân thì seõ bò quy laø xuùc phaïm nhaân daân ñaáy” vaø “daân chæ laø saûn phaåm baát khaû khaùng, quy toäi cho daân laø voâ nghóa”.
Trong moät buoåi hoûi cung , moät trung taù An ninh cuõng noùi: Chuùng toâi maø cho daân bieát quan ñieåm cuûa anh thì nhaân daân hoï seõ trò anh! Toâi ñaùp: Vaâng, caùc anh cöù coâng boá baøi vieát leân baùo Nhaân daân ñeå daân trò toäi toâi luoân theå, coù khi daân thaáy ñöôïc pheâ phaùn laïi tænh ra cuõng neân. Coù ñieàu laø phaûi ñaêng toaøn vaên chöù ñöøng caét xeùn! Ngöôøi trung taù lieàn thay ñoåi yù kieán: Chuùng toâi chaúng daïi maø tuyeân truyeàn khoâng coâng cho anh! Neáu baùo ANTG cuõng pheâ phaùn toâi nhö ngöôøi Trung taù kia thì toâi cuõng ñeà nghò ANTG ñaêng toaøn vaên baøi vieát aáy ñeå nhaân daân trò toäi toâi luoân theå. Nhaân daân seõ phaùn quyeát ai ñuùng ai sai.
Noùi veà vuï aùn cuûa toâi naêm 1995 maø vieát” bò baét quaû tang trong luùc mang taøi lieäu maät cuûa chính phuû ñi taùn phaùt” laø vieát laùo anh Phong aï. Chính nhöõng ngöôøi thuï lyù vuï aùn naêm ñoù coù noùi sai cuõng khoâng daùm noùi sai nhö anh!
NNP vieát raèng toâi “choái boû nhöõng ñöùa con tinh thaàn cuûa mình nhö Chia tay YÙ thöùc heä,Daét tay nhau ñi döôùi taám bieån chæ ñöôøng cuûa Trí tueä” ! Sao NNP laïi noùi laùo quaù vaäy. Toâi ñaõ nhieàu laàn khaúng ñònh tröôùc caùc caùn boä ñieàu tra: Neáu phaûi ñoåi caû cuoäc soáng ñeå vieát ra nhöõng baøi lyù luaän aáy toâi cuõng chaáp nhaän. Trong moät baûn töôøng trình toâi ñaõ vieát laø toâi raát möøng vaø an taâm raèng thöïc tieãn ngaøy caøng chöùng minh nhöõng ñieàu toâi ñaõ vieát ra. Trong nhieàu baûn töôøng trình toâi ñaõ phaân tích nhöõng ñieàu maø toâi ñaõ phaùt hieän trong caùc baøi lyù luaän cuûa toâi. Ngay trong ñôn khieáu naïi vaø thö yeâu caàu cuûa toâi veà vuï aùn cuûa mình toâi vaãn kieân quyeát baûo veä nhöõng luaän ñieåm maø mình ñaõ vieát ra. Hoâm nay treân baùo chí coâng khai ÑCSVN laáy tieâu chí laø moät Ñaûng cuûa TRÍ TUEÄ, DAÂN CHUÛ, ÑOAØN KEÁT..., tieâu chí aáy chính laø nhöõng tieâu chí maø nhöõng baøi vieát cuûa toâi töø 1988 ñeán nay kieân quyeát höôùng tôùi, ñieàu aáy khieán toâi möøng laøm sao vaø mong noù trôû thaønh hieän thöïc. Khoâng bieát nghó theá naøo maø NNP laïi cho raèng toâi” choái boû” nhöõng “ñöùa con tinh thaàn” maø toâi ñaõ taïo ra baèng caû cuoäc ñôøi cuûa mình vaø khi thöïc tieãn xaõ hoäi ñang daàn khaúng ñònh noù?
Moät tình tieát raát nhoû ôû cuoái baøi baùo, NNP vieát raèng tröôùc luùc chia tay toâi”muoán xin” anh ta moät caùi gì ñoù laøm kyû nieäm! Vaø ñöôïc anh ta vieát cho moät ñoâi caâu ñoái chöõ nho thì toâi ñoïc ñi ñoïc laïi moät caùch “thích thuù “ ! Naøy anh NNP,toâi xin anh bao giôø? Anh ra veû chöõ nghóa vaø chuû ñoäng “taëng “ toâi, vì lòch söï thì toâi caàm chöù chöõ nghóa cuûa anh “baát thaønh töï” sao laïi laøm cho toâi “thích thuù” ñöôïc. Toâi bieát thöøa anh laø nhaø baùo Coâng an, anh vaøo gaëp toâi nhö moät söï phoái hôïp trong vieäc ñieàu tra hoûi cung. Baïn beø toâi ñeàu bieát toâi voán coù caùi thoùi xaáu laøm nhieàu ngöôøi khoù chòu laø khoâng thích chôi vôùi Coâng an (toâi raát laáy laøm tieác laø buoäc phaûi noùi ñieàu naøy ra ñeå anh hieåu). Anh coù nghieäp vuï laém, anh ñieåm xuyeát moät neùt cuoái cuøng naøy ñeå coá ñònh chaân dung toâi, nhöng chính ôû ñieàu bòa ñaët raát nhoû naøy maø chaân dung vaø nhaân caùch cuûa anh laïi hieän ra roõ nhaát. Neùt chaân dung thieáu nhaân caùch naøy cuõng xin traû laïi cho anh.
3/ KEÁT LUAÄN : Phaûi ra khoûi moâi tröôøng ngoân luaän eâm aû ñeå vieát moät thö ngoû ñoái ñaùp nhö theánaøy laø ñieàu hoaøn toaøn ngöôïc vôùi phong caùch cuûa toâi . Nhöng ñieàu naøy do baøi baùo cuûa Nguyeãn Nhö Phong treân baùo ANTG gaây ra, buoäc toâi phaûi leân tieáng, chaúng phaûi vì rieâng caù nhaân toâi, maø ñeå cho taát caû nhöõng anh boài buùt nhö NNP haõy bieát suy nghó tröôùc khi baùn mình hoaøn toaøn ñeå laøm nhöõng ñieàu thaát ñöùc ñoái vôùi daân toäc trong coâng cuoäc chuyeån mình cuûa daân toäc hieän nay.
Daùm laáy tö caùch moät coâng daân ñeå tham luaän veà nhöõng vaán ñeà troïng ñaïi cuûa daân toäc laø moät haønh ñoäng cao quyù. Trong ñoù baøn veà nhöõng vaán ñeà lyù luaän, coù tính caùch khoa hoïc, caên nguyeân, laïi caøng laø vieäc cao quyù vaø sang troïng hôn nöõa. Chæ baøn luaän, trao ñoåi sao goïi laø gaây roái? Theá nhöng vì nhöõng caïnh tranh lôïi quyeàn chính trò nhieàu ngöôøi ñaõ coù thaùi ñoä thuø nghòch vôùi vieäc laøm cao quyù vaø sang troïng ñoù, tìm moïi caùch boâi baån , xuyeân taïc , nhaèm ñaåy söï cao quyù vaø sang troïng ñoù thaønh moät thöù phaûn nghòch haï ñaúng, ñeå xeáp noù xuoáng döôùi cuøng cuûa baäc thang giaù trò, baäc thang nhaân phaåm. Vì nieàm kieâu haõnh laøm ngöôøi, vì nieàm töï haøo chaân chính cuûa daân toäc cho muoân ñôøi sau, toâi thaønh thöïc mong thaùi ñoä thuø nghòch voâ luaân naøy haõy chaám döùt, taát nhieân khoâng chæ chaám döùt ñoái vôùi rieâng toâi.
Trong thö ngoû naøy vieäc neâu moät vaøi chi tieát trong baøi baùo chæ ñeå laøm ví duï. Söï traû lôøi toát nhaát cho NNP vaø baùo ANTG chính laø Quyeát ñònh ñình chæ vuï aùn vaø ñình chæ ñieàu tra, cuøng vôùi Ñôn khieáu naïi ngaøy 19/5/2000 vaø Thö yeâu caàu ngaøy 30/10/2000 cuûa toâi .Vaäy neáu baùo ANTG khoâng phaûi laø moät tôø baùo sôï ñoái thoaïi thì haõy ñaêng nhöõng vaên baûn ñoù vaø thö ngoû naøy cuûa toâi ñeå ñoái thoaïi coâng khai tröôùc dö luaän. Toâi coi baøi vieát cuûa NNP laø yù kieán rieâng cuûa NNP, chöa phaûi quan ñieåm cuûa baùo ANTG, caøng chöa phaûi yù kieán chính thöùc cuûa Nhaø nöôùc (ñieàu naøy thì ñaõ ñöông nhieân vì neáu Nhaø nöôùc cuõng leân aùn toâi nhö NNP leân aùn thì sao vuï aùn coù theå ñình chæ maø khoâng xeùt xöû?). Trong moät Xaõ hoäi coâng daân thì vieäc tranh luaän, ñieàu qua tieáng laïi laø vieäc bình thöôøng , taát nhieân, vaø caàn thieát.
Nhöng seõ laø raát khoâng bình thöôøng , thaäm chí laø söï boùp cheát Xaõ hoäi coâng daân neáu moät tieáng noùi thì ñöôïc taïo ñieàu kieän coøn tieáng noùi khaùc thì bò boùp ngheït, khoâng coù choã ñeå leân tieáng. Toâi mong baùo ANTG bieåu hieän ñöôïc laø moät tôø baùo bieát toân troïng luaät baùo chí, toân troïng coâng lyù, toân troïng lôøi chuùc ñaàu xuaân cuûa Chuû tòch nöôùc,” khoâng phaân bieät chính kieán, duø coøn khaùc nhau ôû ñieåm naøy ñieåm khaùc , haõy cuøng nhau hôïp taùc ñeå kieán taïo töông lai”!
Traân troïng caûm ôn nhöõng ai quan taâm ñeán cuoäc tranh luaän naøy.

Coâng daân: Ts. Nguyeãn Xuaân Tuï (töùc Haø Só Phu)


Khi nhâ bùao tr%! thânh quan tôa
Mai Thùai Lïnh
LTS. Chùung tçi v^èa nh_én fè_!c thè ng%o sau féy t^è Fâ L_at c%ua Mai Thùai Lïnh. Nguy¨"n Nhè_ Phong lâ tùac gi%a bâi bùao f&ng ba k^y li"n ti°ep tr"n t^! An Ninh Th°e Giù!i xuy"n t_ac vâ ph%i bùang nhi)eu cùa nhén vâ t%ç chùèc f°au tranh cho dén ch%u. Trèù!c féy chùung tçi cüng fä f&ng hai bâi ph%an ùèng c%ua Nguy¨"n Thanh Giang.
Cüng trong ph)an ''Tâi Li_"u'' nây, quùy v_i cùo th%" f_oc toân v&n bâi bùao c%ua Nguy¨"n Nhè Phong, cûng m_çt thçng cùao c%ua T_ép H_!p Dén Ch%u Fa Nguy"n lâ m_çt trong cùac t%ç chùèc b_i bâi bùao l"n ùan.
Khi bâi bùao nhi)eu k^y ''M_&t th_ét c%ua m_çt vâi ngè^!i mè_!n danh 'hi)en sï' khoùac chi"u bâi 'dén ch%u''' fè_!c f&ng tr"n t^! ''An ninh Th°e giù!i'' (t^è 4.1.2001 f°en 18.1.2001à, tçi mù!i fè_!c bi°et lâ tçi fä t^èng m_çt l)an g_&p nhâ bùao Nguy¨"n Nhè Phong.

F)au thùang 7 n&m 2000, tçi g_&p anh Nhè Phong t_ai nhâ khùach Cçng an tÏnh Lém F)ong. Do anh Nhè Phong khçng t_è giù!i thi_"u h_o t"n vâ chùèc v_u m_çt cùach rö râng, cüng khçng nùoi rö lùy do ti°ep xùuc, n"n tçi coi féy lâ m_çt cu_çc lâm vi_"c khçng chÈnh thùèc. Vî v_éy, trong céu chuy_"n trao f%çi, tçi nùoi r°at Èt, vâ cüng chÏ tr%a l^!i theo l°oi m_an fâm. Cùo lë vî th°e mâ anh Nhè Phong fä nh_én xùet tçi lâ ngè^!i ''r°at kÈn fùao''. Fi)eu l_a lûng lâ qua bâi bùao, con ngè^!i r°at kÈn fùao °ay l_ai nùoi chuy_"n vù!i nhâ bùao m_çt cùach ''khùa tho%ai mùai'' vâ tém s_è r°at nhi)eu fi)eu (t°at c%a f)eu fè_!c g_ach f)au dông, t_èa nhè fùo lâ nguy"n v&n nh¨èng l^!i nùoi c%ua tçià. Cùo lë anh Nhè Phong nghï r^&ng cùè d_èng l"n céu chuy_"n, tçi së khçng th%" tr%a l^!i, vâ vî ''im l_&ng tùèc lâ f)ong ùy'', cho n"n bâi bùao c%ua anh t_è nùo së cùo tÈnh thuy°et ph_uc. Fi)eu fùang nùoi h!n n¨èa lâ anh Nhè Phong chèa h)e g_&p f%" ph%ong v°an v_! tçi, v_éy mâ trong bâi vi°et anh lâm cho ngè^!i f_oc cùo c%am tè%!ng lâ fä tr_èc ti°ep ph%ong v°an v_! tçi. Cùo lë tr"n toân th°e giù!i cüng khùo tîm th°ay nhâ bùao nâo cùo fè_!c ''s_è düng c%am'' nhè v_éy. Cùo th%" anh Nhè Phong cho r^&ng fâng sau lèng anh lâ m_çt quy)en l_èc khçng ai dùam f_ung f°en n"n anh tha h)o bºa chuy_"n?

Vî bâi bùao khçng ph%ai lâ b%an k°et lu_én fi)eu tra, cüng khçng ph%ai lâ cùao tr_ang, n"n tçi nghï khçng c)an ph%ai phén tÈch t^èng fi%"m m_çt. Tuy nhi"n, cùo vâi fi)eu c)an nùoi rö f%" trùanh s_è hi%"u l)am.

Trèù!c h°et lâ vi_"c anh Nhè Phong nùoi l_ép l^!, khi°en cho ngè^!i f_oc hi%"u r^&ng anh Nguy¨"n Gia Ki%"ng vâ nhùom Thçng Lu_én fä t^èng phong cho tçi cùai chùèc Ch%u tºch phén b_ç T_ép h_!p Dén ch%u fa nguy"n t_ai Vi_"t Nam, vâ ngè^!i tr_èc ti°ep chÏ f_ao tçi vâ anh Nguy¨"n Xuén T_u (tùèc Hâ Sï Phuà lâ anh Ph_am Ng_oc Lén. V)e fi)eu nây, khçng rö anh Nhè Phong fä fè_!c f_oc bi"n b%an h%oi cung hay chèa, hay anh fä fè_!c f_oc mâ c°o tînh xuy"n t_ac? Tçi fä tr%a l^!i rö râng, rânh m_ach vù!i c! quan fi)eu tra r^&ng: tçi chèa h)e nghe nùoi f°en fi)eu nây; vâ cho dû anh Ki%"ng cùo f_&t v°an f)e thî tçi cüng khçng nh_én, vî tçi luçn mu°on gi¨è tè th°e f_çc l_ép, khçng mu°on l_" thu_çc vâo b°at cùè m_çt t%ç chùèc chÈnh trº hay m_çt f%ang phùai nâo. C! quan fi)eu tra cüng fä bi°et quùa rö v)e vi_"c nây, vî n_çi dung c%ua nhi)eu bùèc thè fi_"n t%è (e-mailà chùèng t%o tçi f°oi tho_ai vù!i cùac anh chº %! nhùom Thçng Lu_én cüng nhè vù!i anh F¨ç M_anh Tri m_çt cùach bînh f%&ng, tçn tr_ong l¨én nhau, tçn tr_ong s_è khùac bi_"t v)e l_ép trè^!ng, quan fi%"m chÈnh trº c%ua nhau. Ch%&ng cùo fi)eu gî chùèng t%o tçi vâ anh Hâ Sï Phu thu_çc t%ç chùèc c%ua THDCFN hay nh_én chÏ thº c%ua h_o. N°eu s_è th_ét nhè anh Nhè Phong fä vi°et thî tçi vâ anh Hâ Sï Phu fä bº truy t°o chùè féu fè_!c''tha thùè ''m_çt cùach d¨" dâng nhè th°e?

Hay lâ vi_"c kùy k°et èù!c 2000. Trong bâi bùao, anh Nhè Phong fä n"u :''Nhèng Lïnh fä nh_én trùach nhi_"m lâ ngè^!i gi¨è f)au m°oi li"n l_ac n"n khçng th%" kùy ''k°et èù!c'' vî v_éy, chÏ côn cùo m_çt ''hi)en sï cao nguy"n'' Hâ Sï Phu''. Tçi fä n"u nhi)eu lùy do, t_ai sao anh Nhè Phong chÏ n"u cùo m_çt? T_ai sao anh khçng n"u rö m_çt trong nh¨èng lùy do tçi khçng kùy k°et èù!c lâ vî tçi cho r^&ng kùy trong lùuc nây së khçng cùo tùac d_ung. K°et èù!c v)e c&n b%an v¨én lâ m_çt b%an thÏnh nguy_"n thè, m_çt ki°en nghº; nhèng kùy trong lùuc m_çt s°o ngè^!i nù&m quy)en l_èc khçng mu°on nghe, trong lùuc b)au khçng khÈ tinh th)an côn s_&c mûi chi°en tranh l_anh, thî m_çt thÏnh nguy_"n thè r°at cùo th%" bº hi%"u l)am lâ ''l^!i hç hâo t_ép h_!p l_èc lè_!ng ch°ong phùa Nhâ nèù!c CHXHCNVN'', do fùo së khçng cùo tùac d_ung.

Cùai ch°ot c%ua bâi bùao lâ l^!i nh_én t_çi c%ua tçi. Céu nùoi: ''Hînh ph_at f°oi vù!i tçi v)e t_çi ph%an b_çi T%ç qu°oc giùup tçi fi fùung h!n vâ lâm gî fùo cùo Èch cho xä h_çi'' mâ anh Nhè Phong gùan cho tçi, theo trÈ nhù! c%ua tçi, tçi chèa h)e nùoi vù!i anh. Anh cùo th%" vui lông cho tçi nghe l_ai fo_an b&ng anh thu fè_!c trong cu_çc ''ph%ong v°an'' °ay ch&ng?

Côn fo_an trÈch trong lùa f!n tçi g%èi cho B_ç cçng an ngây 6.7.2000 xin fè_!c mi¨"n trùach nhi_"m hînh s_è, thî fùung lâ cùo th_èc. Th°e nhèng f%" hi%"u fè_!c ùy nghïa c%ua fo_an v&n nây, cùo lë cüng c)an f°en m_çt s_è trînh bây khùa dâi dông. F%" kh%oi lâm m°at thî gi^! c%ua f_çc gi%a, tçi chÏ xin nùoi fçi chùut v)e thùai f_ç h!i thi°eu ki"n quy°et nây c%ua tçi. M_çt lâ, tçi hoân toân khçng mu°on di¨"n ra m_çt phi"n toâ_u; n!i fùo n%ç ra m_çt cu_çc f°au tranh gay gù&t m_çt m°at m_çt côn gi¨èa m_çt b"n lâ anh Hâ Sï Phu vâ tçi, vâ b"n kia lâ cçng t°o vi"n f_ai di_"n cho f%ang c)am quy)en. Fùo lâ fi)eu tçi th_ét s_è khçng mu°on, vî t^è trèù!c f°en nay tçi v¨én mong mu°on cùo m_çt s_è f%çi mù!i bù&t f)au t^è FCSVN fang c)am quy)en f%" trùanh nh¨èng xùao tr_çn khçng c)an thi°et, khçng cùo l_!i cho f°at nèù!c trong tînh hînh hi_"n nay. Dû sao, f%ang c)am quy)en cüng lâ f%ang c%ua cha tçi, chùu tçi, vâ lâ f%ang mâ tçi fä t^èng gù&n bùo trong th^!i tu%çi tr%e (m_&c dû tçi chèa bao gi^! gia nh_épà. Hai lâ, fä m_çt th^!i bº nhi¨"m cùai tè tè%!ng cùach m_ang c%ua ch%u nghïa Marx, câng lù!n tu%çi, câng suy nghï kÿ, tçi câng thi"n v)e con fè^!ng c%ai cùach; b%!i vî chÏ cùo f%çi mù!i t^èng buù!c, thay f%çi m_çt cùach ti_"m ti°en mù!i cùo th%" lâm cho xä h_çi th_ét s_è ti°en b_ç v)e m_oi m_&t. Fä qua r)oi cùai th^!i h&ng say hç hâo f_ép phùa, f_ép phùa chùan r)oi khçng bi°et xéy cùai gî tr"n cùai f°ong f%ç nùat truù!c mù&t mînh.Tçi fä ch_on gi%ai phùap tho%a hi_"p lâ xin mi¨"n trùach nhi_"m hînh s_è. Fùo cüng lâ fi)eu cùo th%" géy hi%"u l)am n!i m_çt s°o ngè^!i b_an c%ua tçi. Tuy nhi"n, theo tçi, fùo lâ gi%ai phùap cùo th%" t_ao fi)eu ki_"n cho m_çt s_è f°oi tho_ai th_ét s_è gi¨èa nh¨èng ngè^!i y"u nèù!c, y"u dén ch%u f°oi vù!i f%ang c)am quy)en. Cùo th%" tçi ngéy th!, c%a tin, nh_e d_a, vâ ph%ai tr%a giùa cho cùach ch_on l_èa nây. Th°e nhèng, tçi v¨én tin r^&ng trong FCSVN côn cùo r°at nhi)eu ngè^!i th_ét s_è mong mu°on f%çi mù!i, th_ét s_è y"u dén ch%u, vâ s¨&n sâng f°oi tho_ai vù!i chùung tçi, lâ nh¨èng ngè^!i fä t^èng m_çt th^!i g)an g%ui vù!i f%ang c)am quy)en. Tçi cho r^&ng n°eu cùac c! quan phùap lu_ét th_èc hi_"n gi%ai phùap nây m_çt cùach cùo thi_"n ùy thî m_oi s_è së di¨"n bi°en t°ot f_ep. H!n n¨èa, fä qua r)oi cùai th^!i cùac c! quan phùap lu_ét cùo th%" s%è d_ung l^!i nh_én t_çi f%" k°et t_çi bº can, bº cùao. Trong B_ç lu_ét T°o t_ung hînh s_è hi_"n hânh, fä ghi rö : ''L^!i nh_én t_çi c%ua bº can, bº cùao chÏ cùo th%" fè_!c coi lâ chùèng cùè, n°eu phû h_!p vù!i cùac chùèng cùè khùac c%ua v_u ùan. Khçng fè_!c dûng l^!i nh_én t_çi c%ua bº can, bº cùao lâm chùèng cùè duy nh°at f%" k°et t_çi'' (fi)eu 54à. Fùo khçng ph%ai lâ m_çt fi)eu lu_ét ti°en b_ç hay sao?

Fùang ti°ec lâ s_è vi_"c fä khçng di¨"n ra m_çt cùach "m f_ep nhè tçi fä nghï. Trong khi c! quan fi)eu tra ra quy°et fºnh fînh chÏ fi)eu tra, mi¨"n truy t°o, mi¨"n trùach nhi_"m hînh s_è cho tçi vâ anh Hâ Sï Phu thî g)an nhè f)ong th^!i, nhâ bùao Nguy¨"n Nhè Phong l_ai s%è d_ung bùao chÈ lâm m_çt phi"n toâ x%è ùan chùung tçi v)e m_&t dè lu_én. Trong phi"n toâ bùao chÈ nây, nhâ bùao Nguy¨"n Nhè Phong v^èa fùong vai cçng t°o, v^èa lâ lu_ét sè, v^èa lâ th%ém phùan ki"m h_çi th%ém. Sau khi fä m_at sùat tçi vâ Hâ Sï Phu, g_oi chùung tçi lâ nh¨èng k%e ph%an b_çi T%ç qu°oc, quan toâ Nhè Phong l_ai t%o ra nhén f_ao, f_ç lè_!ng, m%! ra cho chùung tçi m_çt hèù!ng x%è lùy nghi"m nhèng së m%! cho h_o c! h_çi mù!i.

Nhâ bùao (fùung h!n lâ nhâ v&n chuy"n d_èng chuy_"n hè c°auà Nguy¨"n Nhè Phong fä t_ao ra m_çt truy_"n hînh s_è =euilleton tho_at xem thî khùa h°ap d¨én nhèng f_oc kÿ thî d¨" nh_én th°ay s_è l%ung c%ung, thi°eu nh°at quùan. Cùai f%ang chÈnh trº mâ tçi vâ anh Hâ Sï Phu th^èa l_"nh nèù!c ngoâi l_ép n"n fùo cu°oi cûng chÏ cùo hai ngè^!i : tçi vâ anh Hâ Sï Phu. Cùo lë th°ay cùai f%ang hai ngè^!i °ay thi°eu tÈnh thuy°et ph_uc, n"n trong h)oi hai, anh Nhè Phong fä fèa th"m vâo fùo hai nhén v_ét n¨èa (Ti"u Dao B%ao C_è vâ Nguy¨"n Thanh Giangà f%" néng l"n thânh f%ang b°on ngè^!i. Nhèng nhè v_éy v¨én côn quùa Èt, n"n anh Nhè Phong côn nùoi th"m: vâ m_çt s°o ngè^!i khùac. Ngè^!i f_oc th°ay cùai f%ang hai ngè^!i (hay cùai f%ang b°on ngè^!i nâyà ho_at f_çng khùa n_èc cè^!i : nh_én ti)en thî chÏ vâi tr&m fç-la (khçng b^&ng m_çt b¨èa nh_éu c%ua cùac cùan b_ç, f%ang vi"n tham nhüngà, ho_at f_çng quanh fi qu%én l_ai chÏ xoay quanh vi_"c kùy k°et èù!c 2000 (mâ trong cùac xä h_çi dén ch%u, th_èc ch°at chÏ lâ m_çt thùè ki°en nghº, thÏnh nguy_"n thè ch%&ng lâm ch°et m_çt aià.

Hînh nhè anh Nhè Phong fùanh giùa quùa cao vai trô c%ua nh¨èng tuy"n ngçn, tuy"n b°o. Tuy"n ngçn c%ua F%ang c_çng s%an ra f^!i vâo n&m 1848, t^è fùo f°en nay tÈnh ra fä h!n 150 n&m; th°e nhèng ch%u nghïa tè b%an féu fä s_up f%ç? Quy%"n I b_ç Tè b%an, tùac ph%ém f)o s_ç nh°at c%ua Karl Marx, fè_!c xu°at b%an l)an f)au vâo n&m 1867, trong fùo cùo céu v&n n%çi ti°eng : ''Gi^! t_én s°o c%ua ch°e f_ç tè h¨èu tè b%an ch%u nghïa fä fi%"m''. Th°e nhèng, trong th_èc t°e, cùai gi^! t_én s°o fùo fä kùeo dâi f°en non m_çt th°e k%y rè¨!i, vâ khçng bi°et bao gi^! mù!i fi%"m xong. Xem nhè th°e, thî tuy"n ngçn hay tuy"n b°o cùo gî lâ géy nguy h_ai féu, nh°at lâ nh¨èng tuy"n ngçn, tuy"n b°o çn hoâ c%ua nh¨èng ngè^!i trÈ thùèc, v&n ngh_" sï f°au tranh cho dén ch%u?

F%" t&ng th"m tÈnh hînh s_è, anh Nhè Phong fä néng ''Chia tay ùy thùèc h_"'' c%ua Hâ Sï Phu l"n thânh tuy"n b°o ch°ong F%ang, ch°ong Nhâ nèù!c CHXHCN Vi_"t Nam quy°et li_"t nh°at. Côn k°et èù!c 2000 thî fè_!c coi lâ l^!i hç hâo t_ép h_!p l_èc lè_!ng ch°ong phùa Nhâ nèù!c CHXHCNVN. Cho th"m chùut mù&m mu°oi v)e nh¨èng thùè nhè lâ Hoâng C! Minh d¨én quén xém nh_ép vâo Vi_"t Nam qua con fè^!ng Lâo, r)oi f°en cùai g_oi lâ c! c°au b_ç mùay cho ''chÈnh quy)en Vi_"t Nam mù!i'',v.v... (lâ nh¨èng thùè ch%&ng &n nh_ép gî f°en v_u ùan c%ua chùung tçià, anh Nhè Phong fä c°o bi°en chùung tçi thânh nh¨èng tay chén c%ua C.I.A. Qu%a th_ét, n°eu fùung nhè v_éy thî tçi vâ anh Hâ Sï Phu fùang bº fem bù&n b%o, chùè côn ''tha thùè'' lâm gî?

Tçi vâ anh Hâ Sï Phu, suy cho cûng, chÏ lâ nh¨èng ngè^!i lâm tè tu%!ng chùè khçng lâm chÈnh trº. Nhèng vî ch%u nghïa Mùac-L"nin fem ghùep chÈnh trº vâ tè tè%!ng lâm m_çt, khçng phén bi_"t nhâ tè tè%!ng vâ nhâ chÈnh trº, cho n"n mù!i sinh ra nh¨èng v_u ùan trÈ thùèc, nhè v_u ùan ''ph%an b_çi T%ç qu°oc '' mâ tçi vâ anh Hâ Sï Phu lâ n_an nhén. Tr"n th°e giù!i, t^è xèa f°en nay, cùo nh¨èng ngè^!i coi chuy_"n chÈnh trº lâ thùè y°eu, tè tè%!ng mù!i lâ ch%u y°eu. VÈ nhè John Locke, Montesquieu, J.J.Rousseau,... h_o f)eu lâ nh¨èng nhâ tè tè%!ng bân chuy_"n chÈnh trº, chùè h_o féu cùo ph%ai lâ nhâ chÈnh trº? Ngay c%a Kh%çng T%è, m_&c dû cùo lùuc tham chÈnh, nhèng çng féu cùo coi chuy_"n tham chÈnh lâ m_uc fÈch cao nh°at c%ua f^!i çng? N°eu Kh%çng T%è coi tr_ong chuy_"n lâm chÈnh trº thî vº trÈ c%ua çng trong lºch s%è cùo khùac nâo Qu%an Tr_ong hay T%è S%an? Khçng rö anh Nhè Phong, ngè^!i v°on t_è hâo lâ am hi%"u lºch s%è vâ v&n hoùa phè!ng Fçng, cùo nù&m rö fè_!c fi)eu nây hay ch&ng?

Anh Nhè Phong fè_!c fi Téy, l_ai am hi%"u Mÿ. Tçi thî chÏ bi°et chuy_"n f^!i xèa. Th^!i trung c%ç, nhâ v_ét lùy h_oc Galileo fä ph%ai nh_én t_çi trèù!c Toâ ùan phùap fînh vî fä dùam c%a gan %ung h_ç thuy°et c%ua Copernicus cho r^&ng trùai f°at quay quanh m_&t M_&t tr^!i, m_çt tè tu%!ng bº coi lâ tâ thuy°et, vî th^!i fùo ngè^!i ta côn tin vâo thuy°et trùai f°at fùèng y"n. Nhèng cùo m_çt céu thânh ng¨è ti°eng ‰Y n%çi ti°eng mâ ngè^!i ta cho r^&ng khi bèù!c ra kh%oi Toâ, Galileo fä nùoi :''Eppur, si muove¡'' (Tuy nhi"n, nùo v¨én quay¡à.

Nhâ bùao Nguy¨"n Nhè Phong xem ra r°at thÈch lâm quan toâ. Th°e nhèng, cho dû anh Nhè Phong cùo thânh cçng trong vi_"c dûng f_çc quy)en bùao chÈ f%" k°et t_çi tçi vâ b_an bê tçi trèù!c cçng lu_én, ho_&c gi%oi h!n n¨èa, cùo m%! fè_!c m_çt phi"n toâ th_ét s_è f%" gùan cho chùung tçi nh¨èng b%an ùan n_&ng n)e, thî nh¨èng b%an ùan °ay cüng khçng th%" lâm cho cùai fùung tr%! thânh cùai sai hay cùai sai tr%! thânh cùai fùung fè_!c. B%!i vî, quy)en l_èc cùo th%" s%an sinh ra nhi)eu thùè, nhèng khçng bao gi^! cùo th%" s%an sinh ra chén lùy vâ tînh y"u¡

Tçi vi°et bâi nây vù!i hy v_ong bâi së fè_!c f&ng tr"n t_ap chÈ ''An ninh Th°e giù!i'', ho_&c tr"n m_çt t^! bùao nâo fùo tçi fä t^èng c_çng tùac. N°eu khçng fè_!c nhè v_éy, e r^&ng tçi ph%ai hoâi nghi cùai tÈnh ch°at t_è do c%ua n)en bùao chÈ hi_"n nay.

Cu°oi cûng, tçi thânh th_ét xin l¨çi cùac b_an tçi vî tçi xèng hç vù!i anh Nhè Phong theo cûng m_çt cùach nhè vù!i b_an bê. Nhèng v°on lâ m_çt nhâ giùao, t^è nh%o l_ai fè_!c cha m_e d_ay cho cùai phùep lºch s_è, tçi khçng quen dûng nh¨èng t^è cùo tÈnh ch°at mi_"t thº, l&ng m_a f%" g_oi ai, dû ngè^!i fùo f°oi x%è khçng ph%ai vù!i tçi. H!n n¨èa, tçi v¨én nhù! dông ch¨è mâ tçi nhîn th°ay trong chûa ngây tçi côn nh%o : ''L°ay én bùao oùan, oùan °ay ti"u tan; l°ay oùan bùao oùan, oùan °ay ch)ong ch°at''. „u fùo cüng lâ cùai thùoi quen ti%"u sè s%an mâ su°ot f^!i tçi khçng th%" nâo b%o fè_!c¡

Fâ L_at, nh¨èng ngây f)au Xuén Tén T_y 2001
MAI TH‰AI LÎNH

KÈnh g%èi :
Bùao An ninh Th°e giù!i.
Cùac bùao : Tu%çi Tr%e, Thanh Ni"n, Lao F_çng.
Cùac anh : Nguy¨"n Xuén T_u (Hâ Sï Phuà, B%ao C_è vâ Nguy¨"n Thanh Giang

TiViTuaànsan Australia 1 /2000
Soá phaän 3 hieàn só
ôû Ñaø laït
LTS : Baøi vieát sau ñaây do oâng Nguyeãn Phaïm Traàn göûi ñeán caùc maïng löôùi thoâng tin haûi ngoaïi, yeâu caàu phoå bieán moät baøi vieát cuûa moät ngöôøi trong nöôùc göûi ra beân ngoaøi. TVTS raát deø daët khi ngöôøi vieát khoâng kyù teân thaät, vaø khoâng bieát nguoàn thoâng tin naøy khaû tín ñeán möùc ñoä naøo, tuy nhieân – xin göûi ñeán baïn ñoïc ñeå roäng ñöôøng dö luaän.
Ngaøy 18 thaùng 10 naêm 1999, nhaø vaên Tieâu Dao Baûo Cöï ñaõ ñöôïc chính thöùc giaûi cheá, sau hai naêm bò quaûn cheá haønh chính taïi ñòa phöông. Ñaây laø moät tin vui ñoái vôùi phong traøo daân chuû Vieät nam, maëc duø döôùi cheá ñoä Coäng saûn, giaûi cheá chöa haún ñaõ laø ñöôïchoaøn toaøn töï do. Vieäc nhaø vaên Baûo Cöï ñöôïc giaûi cheá ñuùng thôøi haïn khieán ngöôøi am hieåu thaéc maéc : oâng Baûo Cöï chaáp haønh quy cheá moät caùch nghieâm tuùc laïi khoâng ñöôïc giaûi cheá sôùm, trong khi nhaø thô Buøi Minh Quoác ñaõ ñöôïc giaûi cheá khoaûng ñaàu thaùng 8 , tröôùc thôøi haïn khoaûng moät thaùng röôõi ?
Ñöôïc bieát nhaø thô Buøi Minh Quoác trong thôøi gian bò quaûn cheá ñaõ saùng taùc vaø cho löu haønh moät soá baøi “Thô vuït hieän trong phoøng thaåm vaán” vaø ñaõ phaûi vieát ñeán vaøi traên baûn kieåm ñieåm. Vaäy taïi sao cô quan an ninh laïi giaûi cheá sôùm cho oâng ? Ñieàu naøy coù lieân quan gì ñeán vieäc oâng bò laäp bieân baûn veà moät vi phaïm gì ñoù taïi moät quaùn bia oâm noåi tieáng trong thaønh phoá ngay trong thôøi gian bò quaûn cheá ?
Baùo Thoâng Luaän soá 126 (thaùng 5 / 1999) coù ñoaïn vieát nhö sau : “Vaøo dòp Giaùng sinh 1998, moät soá nhaø vaên khoâng hieåu vôùi duïng yù naøo ñaõ ñeán thaêm Buøi Minh Quoác vaø ruû BMQ ñi uoáng bia. Ñieàu ñaùng ngaïc nhieân laø duø ñang bò quaûn cheá, bò caám thaêm vieáng vaø ra khoûi nhaø, keå caû ñi döï ñaùm gioã cha vôï, nhöõng ngöôøi naøy ñaõ vaøo ñöôïc nhaø BMQ vaø coøn daãn ñöôïc BMQ ra khoûi nhaø maø khoâng bò ngaên caûn. Taïi quaùn nöôùc, moät vaøi coâ baùn bia ñaõ saùp laïi vôùi BMQ ñeå cho coâng an chuïp aûnh, vaø sau ñoù ñe doïa BMQ laø seõ tröng aûnh neáu khoâng chòu khuaát phuïc. BMQ ñaõ quyeát ñònh trình baøy roõ söï kieän naøy vôùi vôï ñeå khoûi bò aùp löïc “.
Baûn tin naøy khoâng chính xaùc, vì theo nhöõng nguoàn tin ñaùng tin caäy, ngöôøi môøi BMQ ñi uoáng bia khoâng phaûi laø moät soá nhaø vaên maø chæ laø moät keû trung gian mua baùn coù lieân quan ñeán moät nhaân vaät khaû nghi teân laø Trình Quang Phuù. Voán laø moät nhaø nhieáp aûnh ñaõ töøng laø thö kyù rieâng cuûa coá luaät sö Nguyeãn Höõu Thoï, töø khi ñaát nöôùc “ñoåi môùi” Phuù trôû thaønh moät nhaø kinh doanh tö nhaân laøm chuû moät coâng ty tö vaán veà kinh teá, ñi Taây nhö ñi chôï. Nhöõng naêm gaàn ñaây, chính Phuù laø ngöôøi baûo trôï cho caùc chuyeán ñi Nam cuûa cöïu töôùng Traàn Ñoä.
Ñieàu ñaùng noùi laø y tìm caùch laøm quen vôùi taát caû caùc trí thöùc, vaên ngheä só coù xu höôùng daân chuû vaø moãi khi Phuù xuaát hieän ôû ñaâu thì ít laâu sau nôi ñoù laïi coù “vaán ñeà” : töø vuï aùn Caâu laïc boä Khaùnh chieán cuûa Nguyeãn Hoä, vuï aùn Hoaøng Minh Chính-Ñoã Trung Hieáu cho ñeán vuï Haø Só Phu-Leâ Hoàng Haø-Nguyeãn Kieán Giang … Thöïc chaát vuï vi phaïm cuûa BMQ taïi quaùn bia oâm laø gì cho ñeán nay chöa ai bieát roõ, tröø BMQ vaø ngaønh an ninh… Nhöng taát nhieân laø khoâng chæ coù chuyeän caùc coâ tieáp vieân oâm vai baù coå nhö nguoàn tin cuûa baùo Thoâng Luaän. Ñieàu caàn löu yù laø khoâng bao laâu sau vuï BMQ bò laäp bieân baûn, TQP cuøng vôùi nhaø vaên Hoaøng Laïi Giang laïi leân Ñaø laït ruû BMQ ñi nhaäu, hình nhö cuõng ngay taïi quaùn bia oâm noùi treân (!).
Vieäc BMQ ñöôïc giaûi cheá tröôùc thôøi haïn roõ raøng laø coù lieân quan ñeán vuï vieäc noùi treân, cho neân duø coù thöông nhaø thô ñeán möùc naøo, nhöõng ngöôøi ñaáu tranh cho daân chuû cuõng khoâng theå khoâng caûnh giaùc tröôùc nhöõng thuû ñoaïn coù theå coù cuûa coâng an VN trong thôøi gian saép tôùi. Ñöôïc bieát , nhaø baùo Buøi Höông Ly , con gaùi cuûa nhaø thô BMQ vôùi ngöôøi vôï tröôùc (Döông thò Xuaân Quyù), ñöôïc caáp hoïc boång du hoïc taïi Myõ ngay trong thôøi gian nhaø thô bò quaûn cheá, nay ñaõ chính thöùc trôû thaønh phoùng vieân ñaøi BBC vôùi caùi teân môùi laø Thuøy Döông , hình nhö ñöôïc giao phuï traùch veà phong traøo Daân chuû trong nöôùc.Raát nhieàu ngöôøi am hieåu phong traøo ñaõ toû yù lo ngaïi , vì coâ nhaø baùo naøy ñaõ töøng ñöôïc ñaøo taïo taïi Lieân xoâ veà ngaønh ngoaïi giao. Tröôùc ñaây khi ôû trong nöôùc coâ khoâng phaûi laø moät ngöôøi thieát tha vôùi cuoäc ñaáu tranh cho daân chuû , neáu khoâng muoán noùi laø ngöôïc laïi. Vieäc Höông Ly ñoät ngoät trôû thaønh tieán boä , coäng vôùi söï vieäc BMQ bò “gaøi baãy” taïi quaùn bia oâm khieán ngöôøi ta thaéc maéc : phaûi chaêng nhöõng söï kieän naøy laø moät chuoãi söï kieän coù lieân quan vôùi nhau moät caùch loâ-gích ?
Neáu keå theâm vieäc nhaø vaên Xuaân Ñaøi vaø moät coâ gaùi bí aån bò baét treân ñöôøng ñi Ñaø laït thaêm BMQ tröôùc khi nhaø thô bò quaûn cheá ít laâu thì nhöõng ai quan taâm ñeán vaán ñeà aét haún phaûi giaät mình:phaûi chaêng coâng an ñaõ giaêng moät caùi baãy raát lôùn xung quanh nhaø thô BMQ? Vaäy thì hoï ñaõ ñaït ñöôïc gì vaø seõ coøn coù yù ñoà gì ?
Veà nhaân vaät thöù ba vaø cuõng laø ngöôøi chuû choát trong nhoùm ba hieàn só cao nguyeân –nhaø tö töôûng Haø Só Phu- thì cho ñeán nay vaãn chöa coù daáu hieäu gì laø saùng suûa. Keå töø gaàn 3 naêm nay Haø Só Phu ñöôïc ra khoûi tuø , nhöng roát cuïc cuõng laïi bò rôi vaøo moät nhaø tuø khaùc. Cho ñeán nay , oâng vaãn bò caét ñieän thoaïi , nhaø thöôøng xuyeân bò theo roõi , canh chöøng , vaø ngay caû vôï oâng cuõng bò theo roõi chaët cheõ khi ra khoûi nhaø. Nhieàu ngöôøi quen ñeán thaêm , sau khi ra khoûi nhaø ñeàu bò coâng an khu vöïc ñeán hoûi thaêm … taän nhaø !
Giöõa thaùng 3 naêm nay , laáy côù oâng vieát moät soá laù thö göûi Leâ Hoàng Haø , Hoaøng Minh Chính vaø cöïu töôùng Traàn Ñoä , nhaø caàm quyeàn ñòa phöông –döôùi söï chæ ñaïo cuûa cuïc An ninh Tö töôûng Vaên hoùa (boä Coâng an)- ñaõ ñöa oâng ra ñaáu toá taïi Phöôøng vaø taïi Toå daân phoá , ñoàng thôøi tieán haønh xeùt nhaø , tòch thu toaøn boä maùy vi tính vaø moät maùy in Laser , sau ñoù coøn haønh haï oâng baèng caùch hoûi cung lieân tuïc suoát moät thaùng röôõi . Tình hình naøy caøng laøm cho oâng khoù khaên caû veà kinh teá caûveà vieäc ñi laïi. Vaø ñieàu ñaùng noùi laø khoù coù cô quan nhaân quyeàn naøo treân theá giôùi coù theå can thieäp ñöôïc , vì neáu caàn , nhaø caàm quyeàn CSVN seõ ñoái ñaùp ngay : Nhaø nöôùc khoâng heà coù leänh quaûn cheá oâng Nguyeãn Xuaân Tuï , vaø cuõng khoâng heà boû tuø laïi oâng ta !
Chuùng toâi göûi nhöõng tin töùc naøy ñeán vôùi quyù vò vaø caùc baïn , nhöõng ngöôøi ñaáu tranh cho moät neàn daân chuû ñích thöïc taïi Vieät nam , vôùi muïc ñích cung caáp nhöõng thoâng tin môùi nhaát, xaùc thöïc nhaát veà nhöõng ngöôøi ñang ñaáu tranh cho daân toäc , cho ñaát nöôùc , vaø ñang phaûi kinh qua traêm ngaøn cay ñaéng. Trong tình hình hieän nay, coâng an ñang tìm caùch bao vaây , coâ laäp nhöõng ngöôøi daân chuû trong nöôùc , ñoàng thôøi tung ra nhöõng tin thaát thieät ñeå phaù roái phong traøo. Ñieàu ñaùng löu yù nhaát laø phaûi ñeà phoøng vieäc coâng an cho ngöôøi traø troän vaøo caùc toå chöùc cuûa ngöôøi Vieät ôû nöôùc ngoaøi ñeå qua ñoù phaù hoaïi phong traøo.
Chuùng toâi raát tieác khoâng theå kyù teân thaät döôùi baûn tin naøy ñeå traùnh söï ñaøn aùp cuûa nhaø caàm quyeàn CSVN. Nhöng nhöõng gì chuùng toâi neâu ra treân ñaây ñeàu laø söï thaät , hoaøn toaøn coù theå kieåm chöùng ñöôïc !

Chuaån bò Teát Nhaâm Ngoï HAØ SYÕ PHU
Naêm MAÕ noùi chuyeän KHUYEÅN
(Taûn maïn veà moät chöõ CHOÙ)
Vôùi ngöôøi AÙ Ñoâng thì Khuyeån vaø Maõ laø ñoâi tri kyû, laø caëp baøi truøng neân naêm Ngöïa maø nhôù ñeán chuyeän Choù töôûng cuõng khoâng coù gì laï.
Chaû laø tröôùc ñaây ñuùng moät naêm, nhaân daân ta ñang chuaån bò mua tranh gaø lôïn ñeå ñoùn Teát thì nhaø “Baùo” Nguyeãn Nhö Phong veõ ra moät loaït chaân dung maø nhaø“Baùo” goïi laø “maët thaät”, trong ñoù coù vieän ñeán teân cuùng côm cuûa hoï nhaø Khuyeån nhö sau :
” Con khoâng cheâ nhaø khoù, CHOÙ khoâng cheâ chuû ngheøo”
(YÙ NNP noùi raèng con CHOÙ coøn bieát trung thaønh vôùi ngöôøi chuû ngheøo, theá maø Haø Só Phu laïi thöøa luùc ñaát nöôùc mình coøn ngheøo ñeåõø quay löng laïi vôùi caùi söï ngheøo cuûa ñaát nöôùc, ñeå ñi oâm chaân nöôùc ngoaøi giaàu coù , maø phaûn boäi laïi ñaát nöôùc! Theá thì khoâng baèng … con Choù chöù gì ; cöù noùi toïet ra theá ñeå nhaø“Baùo”khoûi sôï raèng ñoäc giaû khoâng hieåu heát caùi thaâm yù ñoäc ñòa cuûa mình ! )
Choù vaø Ngöïa laø hai loaøi vaät noåi tieáng veà caùi ñöùc trung thaønh, neân ñem “Choù”ù ra ñeå vieát veà moät vuï aùn bò mang teân laø“phaûn boäi” (phaûn boäi Toå quoác) keå cuõng ñuùng baøi baûn ñaáy , tuy baøi baûn kieåu naøy xeùt veà maët vaên hoùa ñaõ thaáy coù phaàn haï ñaúng . Nhöng thoâi, neáu caùi “loøng yeâu nöôùc” cuûa NNP ñang boác leân thaät thì voâ vaên hoùa theá cuõng taïm cho qua.
Khi toâi ñoïc baøi baùo naøy coù caû vôï toâi vaø vôï choàng nhaø thô Buøi Minh Quoác cuøng nghe, tuy lôøi leõ baøi baùo thaät ñaùng giaän nhöng khoâng hieåu sao taát caû chuùng toâi ñeàu giaän thì ít maø thöông thì nhieàu , thöông cho ngöôøi phaûi vieát ra nhöõng lôøi “ñaáu tranh giai caáp” baát nhaõ aáy maø cöù töôûng laø hay, khoâng hieåu raèng “nhaát ngoân kyù xuaát, töù maõ nan truy” , moät chöõ “Khuyeån” aáy ñaõ phaùt ra roài thì boán “Maõ löïc” ñuoåi theo cuõng khoâng ruùt laïi ñöôïc nöõa!
Trong moät baøi nghò luaän ñaêng baùo raát trang troïng, nhaân danh Toå quoác, maø phaûi vieän ñeán chöõ CHOÙ nhö theá thì chaéc NNP ñaõ phaûi caân nhaéc raát kyõ vaø laáy laøm taâm ñaéc (hoï haøng nhaø CHOÙ xöa nay chaéc chöa laàn naøo leo leân ñöôïc vò trí trang troïng aáy!), neáu khoâng maïn ñaøm vôùi nhau ñoâi doøng e uoång maát coâng ngöôøi ñaõ vieát noù ra. Vaû laïi , vieäc maïn ñaøm, suy ngaãm roäng ra quanh chuyeän “ khuyeån maõ” naøy coù theå cuõng ñem laïi nhöõng ñieàu boå ích chung, giöõa moät thôøi kyø maø vaán ñeà NHAÂN CAÙCH ñaõ phaûi ñaët ra nhö moät daáu hoûi khoång loà, moät quoác naïn, thaùch thöùc tröôùc maët moãi con ngöôøi, khoâng theå troán traùnh : moät cuoäc Toång khuûng hoaûng Nhaân caùch thöïc söï !. Ñoïc xong baøi baùo cuûa NNP, tröôùc maét toâi caùi daáu hoûi aáy laïi hieän ra, söøng söõng, truøm leân treân taát caû nhöõng doøng vu khoáng vaø xuùc phaïm. Vaø ôû choã naøy, caâu thô “ Quay maët vaøo ñaâu cuõng phaûi ghìm côn möûa, caû moät thôøi ñeåu caùng ñaõ leân ngoâi” cuûa Buøi Minh Quoác ñaõ khieán cho caùi caûm giaùc caù nhaân bò xuùc phaïm cuûa toâi vôi ñi raát nhieàu, nhöôøng choã cho noãi lo chung.
*
Tröôùc heát, phaûi noùi ngay raèng Choù vaø Ngöïa laø nhöõng loaøi vaät coù ích vaø raát ñaùng yeâu (saùch coù chöõ ”khuyeån maõ chi tình” ñeå chæ tình caûm naøy) neân tröôùc khi maïn ñaøm veà caùi yù “CHOÙ” trong baøi cuûa nhaø baùo noï toâi phaûi xin loãi loaøi Choù, loaøi Ngöïa, raèng theo ngoân ngöõ loaøi Ngöôøi chuùng toâi thì chöõ Choù hay Khuyeån maõ ôû ñaây chæ coù nghóa boùng laø “Choù maù” thoâi, neân xin caùc vò xoàm, veän, beùcgieâ, choù nghieäp vuï…, caùc chuù OÂ truy, Ñích lö, Xích thoá … chôù coù traïnh loøng!
Cha oâng chuùng ta tinh teá laém; caùi chaát ñaùng yeâu nhaát cuûa con Choù laø trung thaønh vôùi chuû , nhöng caùc cuï khoâng bao giôø ví “ trung thaønh nhö choù” caû. Bôûi söï trung thaønh ôû ngöôøi laø moät phaåm chaát cao quyù bao haøm caû löông taâm, trí tueä vaø baûn lónh , khaùc xa vôùi söï “trung thaønh” cuûa loaøi vaät, voán chæ laø quan heä baûn naêng ñoái vôùi ngöôøi chuû cho noù aên . Caâu “Aên caây naøo, raøo caây aáy” cuõng chæ laø lôøi khuyeân veà söï khoân ngoan, veà tính thöïc teá chöù khoâng phaûi chuaån möïc cho söï trung thaønh.
Chæ nhöõng tính chaát phi nhaân thì caùc cuï môùi ví vôùi Choù : “ ñeåu nhö choù”, “laät maët nhö choù”, “ngu nhö choù” … Ñeán caâu ví “daïi nhö choù” thì thaät laï ! Bieát vaãy ñuoâi möøng chuû , baûo veä chuû ñeå ñöôïc aên thì khoân quaù ñi chöù, theá maø caùc cuï laïi lieät khuyeån ta vaøo loaïi “daïi”!. Cuõng coù khi caùc cuï khuyeân nhuû: “ Choù KHOÂN chôù caén CAØN”, nhöng caùc cuï thöøa bieát ñaõ laø choù thì thöôûng thöùc theá naøo ñöôïc leõ caøn khoân !
*
Trôû laïi vôùi chöõ CHOÙ cuûa NNP. Moät anh baïn toâi, ñoïc baøi cuûa NNP xong, ñem tôø An ninh Theá giôùi ñeán , tay cöù chæ chæ maõi vaøo chöõ CHOÙ aáy trong baøi baùo vaø tuûm tæm noùi raèng “ Tay nhaø baùo naøy ñöa chöõ CHOÙ naøy vaøo laø…daïi !”.Toâi hoûi “ Sao maø daïi?” thì anh baïn giaûi thích , ñaïi yù raèng :
“ Ñaáy laø chöõ maø ñaùng ra nhaø “Baùo” NNP phaûi kieâng nhö kieâng teân huùy vaäy. Vì ñoïc ñeán chöõ aáy töï nhieân buoäc ngöôøi ñoïc phaûi ñaët ngay nhöõng caâu hoûi :
- Noùi ñeán Choù vaø Chuû, thì ôû ñaây ai laø ñaày tôù, ai laø chuû, ai phaûi laøm theo leänh? Coøn ai laø ngöôøi moät mình töï ñoäng, ñôn thöông ñoäc maõ, daùm noùi caùi leõ phaûi maø chöa maáy ngöôøi ñaõ daùm noùi ra? Ai? Ngöôøi ñoïc seõ töï traû lôøi.
- Veà chuyeän giaàu ngheøo thì NNP ñaõ vieát theo quaùn tính maáy chuïc naêm veà tröôùc, chöù baây giôø ai laø ngöôøi giaàu, ai laø keû ngheøo? Nöôùc ta ngheøo gaàn vaøo baäc nhaát theá giôùi thì ñuùng roài, theá giôùi ñaõ thoáng keâ roài, nhöng “Tö saûn ñoû” laø ai, hoï coù ngheøo khoâng? Haø Só Phu gaén vôùi söï giaàu hay Nguyeãn Nhö Phong gaén vôùi söï giaàu? Ai? Ngöôøi ñoïc seõ töï traû lôøi.
Giöõa tieáng noùi Haø Só Phu vaø tieáng noùi Nguyeãn Nhö Phong thì tieáng noùi naøo ñöùng veà phía daân toäc ñeå ñau loøng veà tình traïng daân ta coøn ngheøo heøn (chaéc anh baïn toâi thöøa bieát ñoái vôùi keû thuø xaâm phaïm bôø coõi thì daân ta chöa bao giôø chòu heøn ! HSP), tieáng noùi naøo ru nguû nhaân daân trong töï haøo, ñeå cho ñoäi nguõ nhöõng cöôøng haøo môùi, nhöõng con “ chuoät böï” cöù ngaøy caøng ñoâng ñaûo maõi leân, ñaùnh maõi maø vaãn chöa coù xu höôùng giaûm ?
Giöõa moät ngöôøi gaén vôùi quyeàn löïc , noùi thì chaéc chaén ñöôïc khen, vaø moät ngöôøi chaúng coù quyeàn löïc gì , noùi thì chaéc chaén chæ chuoác laáy nguy hieåm, thì ai laø keû “cô hoäi” ñaây? Thieân haï coù maét, ngöôøi ñoïc seõ töï traû lôøi, NNP hay HSP cuõng chaúng traû lôøi thay ñöôïc“…
Ñuùng, nhöõng caâu hoûi aáy , moãi ngöôøi ñoïc hieåu bieát ñöông nhieân phaûi ñaët ra, vaø hoï seõ töï traû lôøi . Khi coù ñoäc quyeàn baùo chí ngöôøi ta coù theå “ñaët haøng” ñeå coù haøng traêm caâu traû lôøi theo moät chieàu, moät yù nhö nhau, nhöng neáu theá maø thaønh chaân lyù thì nhöõng keû coù quyeàn nhaát nhö Hitler - Goebbels ñaõ chaúng coù ngaøy dieät vong. Nhaân daân vaø” lòch söû” ñöôïc trôøi cho moät thöù maø khoâng moät chính quyeàn naøo chieám ñöôïc , ñoù laø dö luaän, laø ngoân ngöõ thaønh vaên vaø baát thaønh vaên cuûa nhaân daân , trong ñoù tieâu bieåu nhaát laø taàng lôùp trí thöùc cuûa hoï. Caùc só phu tröôùc ñaây ñaõ goïi ngoân ngöõ aáy cuûa nhaân daân laø “ Nhaân Ngoân”, vaø baûo cho nhöõng keû tham quan nhuõng laïi vaø caùnh boài buùt tuøy toøng , töùc nhöõng keû aên phaûi mieáng baû coâng danh phuù quyù raèng :
“Coi chöøng nhaù phaûi mieáng…Nhaân Ngoân” !
Nhaân ngoân laø Nhaân daân noùi. Nhaân ngoân cuõng laø chaát ñoäc ñeå laøm baû chuoät, baû choù thaät! (nhaân ngoân töùc thaïch tín, chöõ tín laø chöõ Nhaân ñöùng beân chöõ Ngoân) . Cöù troän thòt caù thôm löøng vaøo (vaø ñöa vaøo taän moõm) laø chaúng anh choù anh chuoät naøo thoaùt khoûi ñöôïc mieáng Nhaân ngoân !
*
Sau khi ñoïc baøi baùo cuûa NNP, moät ñoäc giaû ñaõ vieát moät baøi raát ngaén ví NNP nhö keû muoán ñaùi vaøo moät hình töôïng vöôït quaù taàm cuûa mình neân caøng phun ra bao nhieâu thì maët mình laïi laõnh ñuû baáy nhieâu . Coù leõ caùi daïi laø ôû choã naøy chaêng?
Ñoïc baøi baùo cuûa NNP töôùng Traàn Ñoä vieát ñaïi yù raèng : Ñònh veõ “maët thaät” cuûa ngöôøi ta cho thaät gheâ tôûm , nhöng “maët thaät” aáy chaúng ai thaáy ñaâu, laïi thaønh chaân dung töï hoïa , ñeå loä caùi maët thaät maø mình ñaõ maát bao coâng phu che ñaäy baáy nay.
Ñònh veõ xaáu maët ngöôøi ta cho thaønh khuyeån maõ , maø khi ngöôøi xem ñoái chieáu, ñoái chieáu tæ mæ ñeán töøng chi tieát, laïi nhaän ra ñaáây laø oâng hoïa só töï veõ mình ! (Theá thì … daïi thaät, maø cuõng khoâi haøi thaät, coù theå hoïa só naøy chaúng maáy khi soi göông neân queân caû maët mình, töôûng ñaáy laø maët keû ñòch neân cöù ra söùc boâi lem maõi vaøo ! ).
Coù maáy baøi vieát khaùc cuõng gôïi yù raèng baùo An ninh Theá giôùi vaø caùc caáp treân phaûi phaït NNP vì anh naøy ñaõ laøm xaáu chung caû nhöõng cô quan aáy. Töø nay muoán tìm moät ví duï ñieån hình veà baùo chí truy chuïp thoâ baïo kieåu“Coâng an trò” hay kieåu ñaáu toá CCRÑ ñaõ moät thôøi taùc oai taùc quaùi thì ngöôøi ta phaûi luïc tìm ngay maáy baøi baùo ñoù cuûa NNP, coøn ví duï naøo ñieån hình hôn nöõa ?. Baøi cuûa NNP ñaõ gaây coâng phaãn cho nhieàu trí thöùc, cöïu chieán binh, laøm xuaát hieän haøng chuïc baøi buùt chieán, keùo daøi maáy thaùng,neân baùo An ninh theá giôùi laïi bò mang tieáng laø laøm maát “An ninh” trong nöôùc! Ñònh laäp coâng maø loùng ngoùng theá naøo laïi thaønh laäp toäi , beâ boái, ñaùng ghi vaøo Guinness cho muoân ñôøi . Coù leõ …theá thì daïi thaät!
Toâi coù ñöôïc xem moät chæ thò noäi boä, trong ñoù Laõnh ñaïo yeâu caàu khi pheâ phaùn nhöõng quan ñieåm sai traùi (so vôùi quan ñieåm chính thoáng) thì baùo chí phaûi traùnh neâu teân cuï theå, vaäy maø chaúng hieåu do “ suùng cöôùp coø” hay do theá naøo maø NNP laïi baén ra moät loaït teân raát cuï theå. Theá laø nhieàu ngöôøi tröôùc ñaây chöa bieát HSP, chöa bieát Tieán só Thanh Giang nay laïi phaûi tìm caùc taùc phaåm cuûa HSP , cuûa Thanh Giang ..vaân vaân…maø ñoïc.
Moät hoïa só töø t/p HCM vì ñoïc baøi cuûa NNP neân môùi bieát HSP, nhaân dòp ñem tranh leân môû trieån laõm ôû Ñaø laït anh ñaõ ñeán taän nhaø thaêm toâi vaø taëng toâi moät böùc tranh (toâi khoâng ñi xem trieån laõm ñöôïc vì ñang bò quaûn cheá, muoán ñi xem thì phaûi laøm ñôn , maø ñôn thì toâi ngaùn laém roài). Toâi caûm ôn NNP ñaõ laøm toâi coù theâm nhieàu beø baïn! Neáu khoâng coù NNP thì caùc oâng toång thoáng Tieäp khaéc , toång thoáng New Zealand, vaø nhieàu toå chöùc , baïn beø quoác teá coù leõ cuõng chöa bieát chuùng toâi roõ raøng ñeán theá ñaâu .Baøi baùo cuûa NNP thaønh ra “loã voán”. Coù leõ caùi daïi laø ôû choã naøy chaêng?
Giaù toâi laø moät Phoù toång Bieân taäp, laø ngöôøi caàm buùt maø vieát moät baøi quy keát ñaày tính maät vuï, vu khoáng, taâm lyù chieán moät caùch thaát nhaân taâm nhö theá thì chaéc toâi chaúng coøn daùm vaùc maët thaät ñi ñaâu nöõa, theá laø khoâng ai quaûn cheá maø boãng döng nhö bò quaûn cheá. Bò caùi theá thaùi nhaân tình , caùi dö luaän cuûa nhöõng ngöôøi hieåu bieát noù bao vaây, noù quaûn cheá mình suoát ñôøi, cuõng laø moät thöù quaûn cheá khoâng vaên baûn, chaúng daùm vaùc maët ñi ñaâu, coù ñi cuõng chæ ñi laïi trong …phöôøng vôùi nhau thoâi, theá thì …coù leõ daïi thaät !.
*
Nhìn vaøo böùc tranh vöøa ñöôïc taëng, thaáy ôû goùc coù taám eâ-ti-keùt ñeà teân taùc giaû, teân böùc tranh, kích thöôùc, chaát lieäu , vaø giaù tieàn : 200 USD, toâi bieát böùc tranh naøy ñöôïc mang tröïc tieáp töø phoøng trieån laõm veà. Xem nhöõng baøi giôùi thieäu cuûa baùo chí veà hoïa só Leâ Kieät naøy, toâi môùi yeân taâm raèng ñaây laø hoïa só ñaõ nhieàu baùo chí bieát tôùi, neáu khoâng thì caùi chöõ 200 USD bieát ñaâu laïi chaúng thaønh caùi côù cho nhöõng keû haønh ngheà vu khoáng, raèng ñaây laø tieàn vieän trôï cuûa ñòch ?.
Nhieàu baøi baùo noùi hoïa só Leâ Kieät laø hoaï só tröøu töôïng, chuyeân veõ maët ngöôøi, nhöng chaúng laø maët thaät cuûa moät ai caû, ñoù laø maët thaät cuûa nhöõng noãi nieàm, nhöõng suy tö, nhöõng töôûng töôïng, nhöõng caûnh ñôøi, nhöõng haïng ngöôøi, nhöõng ñuùc keát.
Toâi laø ngöôøi laøng tranh Ñoâng Hoà, lôùn leân töø nhöõng phieân chôï teát ñaày tranh gaø lôïn queâ toâi. Khi thaáy ngöôøi hoïa só chuyeân veõ maët ngöôøi naøy noùi ñaõ ñoïc baøi cuûa NNP vieát veà toâi , toâi thoaùng coù yù nghó ñònh hoûi sao anh chæ veõ maët ngöôøi maø khoâng veõ chaân dung caùc con vaät cho theâm roäng ñöôøng bieåu hieän, nhö gaø lôïn, traâu ngöïa, choù deâ gì chaúng haïn. Nhöng toâi kòp nhaän ra ngay laø mình ñaõ ngôù ngaån, vì cöù khaûo saùt heát caùc loaïi maët ngöôøi thì coøn maët con gì maø chaúng hieän ra trong ñoùù.
Ñeå keát thuùc caâu chuyeän veõ chaân dung , veõ maët ngöôøi , chaân dung lôïn gaø, khuyeån maõ, toâi xin möôïn hai taùc phaåm cuõng veõ chaân dung nhöng veõ baèng thô.
Thöù nhaát laø taùc phaåm cuûa nhaø thô Vieät Phöông taëng oâng Leâ Hoàng Haø khi bò khai tröø:
Ñaõ bieát nhöõng vinh quang ñaày oâ troïc
Laïi bieát theâm noãi nhuïc ñaùng töï haøo.
Ñaõ bieát nhöõng trung thaønh ñaày phaûn phuùc
Bieát theâm ñieàu mang toäi, raát thanh cao.
Boán caâu thô ñaõ taïc neân nhöõng chaân dung ñaày nghòch lyù cuûa söï Trung thaønh vaø Phaûn boäi, cuûa Nieàm vinh vaø Noãi nhuïc maø oâng ñaõ chöùng kieán trong suoát cuoäc ñôøi theo caùch maïng cuûa mình.
Thöù hai laø taùc phaåm cuûa nhaø thô treû quaù coá Töôøng Vaân ôû Haûi Phoøng , veõ ñuùng chaân dung anh Khuyeån:
Baûo ra ñöôøng
Ra ñöôøng
Baûo naèm gaàm giöôøng
Naèm gaàm giöôøng
Baûo suûa
Suûa
Baûo im
Im
Vaø cöù theá trieàn mieân
Moät ñôøi con choù!
Ai chaúng baûo Töôøng Vaân veõ anh Khuyeån theo tröôøng phaùi hieän thöïc taû chaân, thöïc traêm phaàn traêm nhö cuoäc ñôøi cuûa Khuyeån, nhöng toâi nghó Töôøng Vaân ñaõ veõ tranh tröøu töôïng ñaáy. Gioáng nhö Leâ Kieät, Töôøng Vaân ñaõ veõ maët ngöôøi.
Ngaøy xuaân, goïi laø coù maáy chöõ goùp vui cuøng beø baïn.
Thaùng gieâng naêm 2002
Haø Syõ Phu
(Vieát töø nôi quaûn cheá: 4E Buøi thò Xuaân, P2, Ñaø laït)


B%i %çi Ph_am Ng_oc Lén
Chuy_"n cçng an qu°ay nhi¨"u hai çng Hâ Sï Phu vâ Mai Thùai Lïnh fä l"n f°en m_çt mùèc f_ç b%i %çi khùo tè%!ng tè_!ng. Sau khi ph%ai tr%a t_è do cho hai çng vî khçng tîm ra fè_!c chùung cù! gî f%" fèa ra tôa, cçng an l_ai dûng bùao chùi c%ua h_o f%" k°et ùan h)o f)o vâ xuy"n t_ac bçi nh_o hai çng vù!i cçng lu_én trong nèù!c. Vâ khi chùinh cùac fè!ng s_è vâ bê b_an ph%an ùèng b^&ng cùac bâi vi°et v_ach tr)an nh¨èng lu_én fi_"u xuy"n t_ac trù&ng tr_!n fùo, cçng an l_ai tung ra ngùon fôn hên h_a 31/CP.

Nhù&c l_ai, ngây 10 thùang 5 n&m 2000, Hâ Sï Phu vâ Mai Thùai Lïnh nh_én fè_!c gi°ay c%ua cçng an Fâ L_at kh%!i t°o hai çng v)e t_çi ''ph%an b_çi t%ç qu°oc'', sau khi khùam mùay vi tùinh c%ua hai çng vâ t_ich thu m_çt s°o thè fi_"n t%è trao f%çi vù!i b_an bê %! nèù!c ngoâi, trong fùo cùo nh¨èng trao f%çi vù!i thânh vi"n c%ua T_ép H_!p Dén Ch%u Fa Nguy"n v)e m_çt b%an l"n ti°eng chung mang t"n ''K°et èù!c 2000''. Xin nhù&c l_ai, féy lâ gi°ay ''kh%!i t°o'', nhèng khçng ph%ai c%ua tôa ùan, mâ lâ c%ua cçng an.
Sau g)an 8 thùang b_i h%oi cung h^&ng ngây, b_i qu%an ch°e t_ai gia, ngây 5 thùang 1 n&m 2001, hai çng nh_én fè_!c quy°et f_inh fînh ch%i v_u ùan, fînh ch%i fi)eu tra, vâ bäi b%o qu%an ch°e. Cçng an fä khçng tîm fè_!c chùèng cù! f%" fèa hai çng ra tôa, m_&c dû Hâ Sï Phu fä hai l)an vi°et f!n khi°eu n_ai l"n cùac c°ap cao nh°at c%ua nhâ nèù!c fôi fè_!c xùet x%è cçng khai.
Nhèng quy°et f_inh tr%a t_è do l_ai kêm theo m_çt ngùon fôn c_èc k^y b%i %çi: m_çt bâi bùao r°at dâi, kùy t"n Nguy¨"n Nhè Phong, f&ng lâm ba k^y (4, 11 vâ 18 thùang 1-2001à tr"n t^! ''An ninh th°e giù!i'', m_çt t^! bùao c%ua cçng an xu°at b%an t_ai Hâ N_çi. Hâ Sï Phu vâ Mai Thùai Lïnh tr%! thânh nh¨èng k%e cùo t_çi fä &n n&n h°oi c%ai n"n fè_!c khoan h)ong. Hai çng côn b_i bçi nh_o, ph%i bùang, b_i xem nhè nh¨èng k%e b_i cùac t%ç chùèc ph%an f_çng nèù!c ngoâi ''ch%i f_ao vâ gi_ét déy''.
Ph%an ùèng l_ai bâi bùao tr"n, cho f°en hçm nay, fä cùo nh¨èng bâi vi°et c%ua chùinh hai çng Hâ Sï Phu vâ Mai Thùai Lïnh, cûng nh¨èng chi°en sï dén ch%u Nguy¨"n Thanh Giang, Ph_am Qu°e Dè!ng, Tr)an F_ç, Hoâng Ti°en, Tr)an Düng Ti°en, t°at c%a f)eu ph¨én n_ç trèù!c cùach cè x%è thi°eu v&n hùoa c%ua cçng an. Vâ chù&c chù&n së côn nhi)eu ngè^!i khùac n¨èa l"n ti°eng.
Cçng an ph%an ùèng l_ai b^&ng l_"nh qu%an ch°e Hâ Sï Phu hai n&m theo ngh_i f_inh 31/CP. Cùai quùai thai 31/CP nây fä b_i dè lu_én trong nèù!c vâ th°e giù!i f)ong lo_at l"n ùan t^è nhi)eu n&m qua, nhèng v¨én fè_!c ngang nhi"n s%è d_ung trong cùai ch°e f_ç cçng an tr_i hi_"n t_ai. Ch%&ng c)an ph%ai tôa ùan, cçng an vâ chùinh quy)en f_ia phè!ng cùo quy)en bi°en tè gia c%ua m_çt cçng dén thânh nhâ tû c%ua chùinh ngè^!i fùo. Cçng dén b_i %! tû, nhèng v¨én ph%ai t_è tùuc, nhâ nèù!c kh%oi ph%ai nuçi c!m. Trô b%i %çi khçng ch%i ch°am dùèt %! l_"nh qu%an ch°e, nùo fè_!c ti°ep di¨"n qua m_çt bâi bùao khùac tr"n t^! ''Cçng an nhén dén'' vù!i t_èa f)e ''L_çt tr)an b_ç m_&t th_ét c%ua 'Hi)en sï cao nguy"n''', kùy t"n Hâ Th°e Cè!ng, f&ng lâm ba k^y trong cùac ngây 12, 14 vâ 16 thùang 2-2001. Bâi bùao cüng cûng lu_én fi_"u nhè bâi tr"n An ninh th°e giù!i.
Hâ Sï Phu trong ''Thè ng%o g%èi Nguy¨"n Nhè Phong vâ cçng lu_én'' fä mù&ng ''nhâ bùao b)oi bùut Nguy¨"n Nhè Phong'' lâ nùoi lùao, dùam nùoi Hâ Sï Phu fä ''ch°oi b%o nh¨èng fùèa con tinh th)an c%ua mînh nhè Chia tay ùy thùèc h_", Dù&t tay nhau fi dèù!i nh¨èng t°am bi%"n ch%i fèù!ng c%ua trùi tu_"''. Hâ Sï Phu vi°et: ''Tçi fä nhi)eu l)an kh%&ng f_inh trèù!c cùac cùan b_ç fi)eu tra: n°eu ph%ai f%çi c%a cu_çc s°ong f%" vi°et ra nh¨èng bâi lùy lu_én °ay, tçi cüng ch°ap nh_én''. Nh¨èng ai fä t^èng m_çt l)an ti°ep xùuc vù!i Hâ Sï Phu chù&c chù&n nh_én ra trong thùai f_ç hi"n ngang nây con ngè^!i th_ét c%ua çng.
Mai Thùai Lïnh, vù!i t_èa f)e ''Khi nhâ bùao tr%! thânh quan tôa'' fä vi°et: ''Nhâ bùao Nguy¨"n Nhè Phong xem ra r°at thÈch lâm quan toâ. Th°e nhèng, cho dû anh Nhè Phong cùo thânh cçng trong vi_"c dûng f_çc quy)en bùao chÈ f%" k°et t_çi tçi vâ b_an bê tçi trèù!c cçng lu_én, ho_&c gi%oi h!n n¨èa, cùo m%! fè_!c m_çt phi"n toâ th_ét s_è f%" gùan cho chùung tçi nh¨èng b%an ùan n_&ng n)e, thî nh¨èng b%an ùan °ay cüng khçng th%" lâm cho cùai fùung tr%! thânh cùai sai hay cùai sai tr%! thânh cùai fùung fè_!c. B%!i vî, quy)en l_èc cùo th%" s%an sinh ra nhi)eu thùè, nhèng khçng bao gi^! cùo th%" s%an sinh ra chén lùy vâ tînh y"u¡''
Nguy¨"n Thanh Giang trong m_çt ''Thè ng%o g%èi Nguy¨"n Nhè Phong'', bù&t f)au b^&ng céu: ''Thè nây khçng g%èi m_çt nhâ bùao chén chÈnh mâ vi°et cho m_çt k%e cùo hânh f_çng ph_am phùap bº bù&t qu%a tang, mang danh phùo t%çng bi"n t_ép bùao An ninh Th°e giù!i.'' vâ n"u rö hai t_çi c%ua Nguy¨"n Nhè Phong: ''1- T_çi vu kh°ong: “Bºa f_&t lâ ngè^!i khùac ph_am t_çi vâ t°o cùao h_o trèù!c c! quan nhâ nèù!c''. T_çi nây “bº ph_at c%anh cùao, c%ai t_ao khçng giam gi¨è f°en m_çt n&m ho_&c bº ph_at tû t^è ba thùang f°en hai n&m'' (Fi)eu 117, B_ç Lu_ét Hînh s_èà. 2- T_çi lâm nh_uc ngè^!i khùac: “Ngè^!i nâo xùuc ph_am nghi"m tr_ong nhén ph%ém, danh d_è c%ua ngè^!i khùac thî bº ph_at c%anh cùao, c%ai t_ao khçng giam gi¨è f°en m_çt n&m, ho_&c bº ph_at tû t^è ba thùang f°en hai n&m''. (Fi)eu 116, B_ç lu_ét Hînh s_èà.''
Ph_am Qu°e Dè!ng dûng gi_ong fi_"u fûa c_!t: ''B_an Hâ Sÿ Phu !i¡ Béy gi^! b_an bº An Ninh Th°e Giù!i ''fùet'' chÏ câng n%çi ti°eng thçi. Mäi mäi b_an %! trong trùai tim tçi'' trong bâi ''K%y ni_"m c%ua tçi v)e Hâ Sï Phu, Nguy¨"n Gia Ki%"ng, Nguy¨"n Thanh Giang''.
C_èu tèù!ng Tr)an F_ç, cüng lâ m_çt nhâ v&n, fä nhén ''m_&t th_ét'' trong f)au f)e bâi bùao f%" nùoi f°en m_çt m_&t th_ét khùac. ''Fùo lâ m_&t th_ét c%ua cùai th%" ch°e f%e ra nh¨èng s_è coi thè^!ng phùap lu_ét, b°at ch°ap phùap lu_ét, trù&ng tr_!n, tûy ti_"n vu cùao, bºa f_&t, tûy ti_"n h_ai dén thè^!ng, h_ai ngè^!i lè!ng thi_"n, coi thè^!ng vâ ch°e ri¨"u lë ph%ai. Fùo lâ m_&t th_ét c%ua m_çt th%%" ch°e t_è nh_én mînh lâ dén ch%u g°ap tri_"u l)an dén ch%u tè s%an. Th%" ch°e cùo b_ç m_&t nhè v_éy thî khçng bi°et g_oi lâ gî n¨èa vî ''thi°eu dén ch%u'', '''khçng dén ch%u'', th_ém chÈ ''ph%an dén ch%u'' n¨èa cüng khçng f%u f%" di¨"n t%a cùai th%" ch°e nây.''

T_ép H_!p Dén Ch%u Fa Nguy"n lâ t%ç chùèc b_i fùanh phùa d¨è d_çi nh°at trong cùac bâi bùao c%ua c%a t^! ''An ninh th°e giù!i'' l¨én t^! ''Cçng an nhén dén'', vî b%an ''K°et èù!c 2000''. Féy lâ m_çt b%an v&n ngù&n, k°et tinh t^è nh¨èng ùy ki°en fùong gùop c%ua c%a trong l¨én ngo^^ai nèù!c, v)e m_çt th%" ch°e dén ch%u cho Vi_"t Nam. K°et èù!c 2000 khçng k"u g_oi h_én thû, khçng ch%u trè!ng b_ao lo_an. Trùich fo_an:
''Chùung tçi quan ni_"m f°at nèù!c c)an cho m_oi ngè^!i, vî fùo lâ m_çt tînh c%am vâ m_çt khçng gian tè!ng tr_! gi¨èa nh¨èng ngè^!i cûng m_çt ngçn ng¨è, lºch s%è vâ v&n hùoa. F°at nèù!c °ay nhîn nh_én vâ b%ao f%am ch¨ç fùèng vâ ti°eng nùoi ngang nhau cho m_oi ngè^!i. B_ao l_èc vâ fân ùap ph%ai fè_!c lo_ai b%o, thay vâo fùo, f°oi tho_ai, th%oa hi_"p vâ h_!p tùac ph%ai fè_!c tçn vinh nhè nh¨èng giùa trº n)en t%ang c%ua xä h_çi; m_oi ngè^!i Vi_"t Nam ph%ai quÈ m°en nhau trong s_è tçn tr_ong m_oi khùac bi_"t.''
Rö râng n_çi dung c%ua K°et èù!c 2000 khçng th%" lâ cùai cù! f%" bu_çc t_çi Hâ Sï Phu vâ Mai Thùai Lïnh, n"n hai çng fä fè_!c tr%a t_è do.
Nhèng s_è b%i %çi v¨én cùè ti°ep t_uc vù!i cùac bâi bùao vâ vù!i ngh_i f_inh 31/CP. Chèa ch°am dùèt fè_!c nh¨èng trô b%i %çi fùo thî hînh %anh m_çt f°at nèù!c t_è do vâ dén ch%u v¨én ch%i lâ hy v_ong.

Ph_am Ng_oc Lén
Thùang 2-2001

''M_&t th_ét'' vâ m_&t th_ét
Tr)an F_ç
C)am t^! bùao An ninh Th°e giù!i cùo bâi M_&t th_ét c%ua m_çt vâi ngè^!i mè_!n danh ''hi)en sï'' khoùac chi"u bâi ''dén ch%u'' tçi f_oc vâ ch^! f_!i xem tùac gi%a chÏ ra b_ç ''m_&t th_ét ph%an b_çi t%ç qu°oc'' c%ua Hâ Sï Phu xem nhè th°e nâo? Vî tçi bi°et khùa rö Hâ Sï Phu, qua bâi vi°et cüng nhè g_&p m_&t.
M_çt ngè^!i nhi)eu lo nghï v)e dén t_çc
F_oc xong c%a ba bâi thî tçi khçng th°ay cùai ''m_&t th_ét ph%an b_çi'' °ay %! féu c%a. Khçng th°ay Hâ Sï Phu cùo m_çt hânh vi nâo mâ m_çt ngè^!i bînh thè^!ng chÏ ra fè_!c lâ hânh vi ph%an b_çi. Cùo lë chÏ cùo ngè^!i ''khçng bînh thè^^!ng'' lâ cçng an mù!i tîm ra fè_!c. Qua cùach trÈch d¨én tçi chÏ th°ay Hâ Sï Phu lâ ngè^!i ham hi%%"u
bi°et, ham trao f%çi, ham suy nghï vâ nhi)eu lo nghï v)e dén t_çc vâ f°at nèù!c. Nh¨èng ki%"u trÈch d¨én vâ suy lu_én nhè v_éy thî cùo th%" cho r^&ng t°at c%a nh¨èng nhén v_ét quan tr_ong c%ua F%ang C_çng s%an Vi_"t Nam trèù!c féy, k%" c%a ch%u tºch H)o ChÈ Minh f)eu lâ ''ph%an b_çi'' ti_"t c%a mâ chÏ cùo nh¨èng k%e bùam quy)en l_èc, lù!n ti°eng nºnh b_!, ca ng_!i, lu)on lùach mù!i lâ ngè^!i khçng ph%an b_çi vâ ? y"u nèù!c.
Tùac gi%a b^ai bùao trÈch d¨én vâ bînh lu_én ph¨én n_ç, f)ay kÈch f_çng lâ nh¨èng fo_an Hâ Sï Phu nh_én xùet v)e nh¨èng y°eu kùem c%ua dén t_çc, fùo lâ nh¨èng nh_én xùet f)ay èu tè v)e s_è phùat tri%"n c%ua dén t_çc. Cùè ki%"u trÈch d¨én vâ suy lu_én nhè v_éy thî c%a L¨ç T°an vâ Nam Cao f)eu lâ nh¨èng t"n ''ph%an b_çi'' lù!n.
Tçi nhù! cùo l)an m_çt ngh_" sï sén kh°au phân nân vù!i tçi (lùuc fùo côn cùo tè cùach f_ai di_"n cho F%ang C_çng s%anà: ''Kh%ç chùung em quùa, chùung em mu°on nºnh Fùang mâ F%ang cüng khçng cho nºnh n¨èa''. Tçi h%oi: ''C_éu nºnh th°e nâo?'' Ngh_" sï tr%a l^!i: ''Em f)e cao m_çt cùan b_ç t_è ph" bînh thânh kh%én n"u rö nh¨èng khuy°et fi%"m x°au xa c%ua mînh. Fùung nguy"n lùy c%ua F%ang quùa côn gî?''
Tùe ra lâ ''m_&t th_ét ph%an b_çi'' c%ua Hâ Sï Phu lâ fä quùa thçng minh, quùa hi%"u bi°et, quùa èu th^!i m¨én th°e, quùa tém huy°et. Côn nh¨èng ngè^!i ''trung thânh'', tùèc lâ khçng ph%an b_çi thî lâ nh¨èng ngè^!i ngè_!c l_ai.
T_çi nh_én thè t^è nèù!c ngoâi?
M_çt nùet ''ph%an b_çi'' c%ua Hâ Sï Phu n¨èa lâ cùè hay nh_én thè, tin t^è nèù!c ngoâi vâ thè t^è trao f%çi vù!i ngè^!i nèù!c ngoâi. F°oi vù!i tùac gi%a bâi bùao thî cùè ai %! nèù!c ngoâi cùo ùy ki°en gî v)e trong nèù!c mâ khçng ca ng_!i nºnh b_! thî f)eu lâ ''ph%an b_çi''.
Do v_éy Hâ Sï Phu fä ph%an b_çi t%ç qu°oc. Tùe ra m_&t th_ét lâ t°at c%a nh¨èng cùan b_ç ngo_ai giao lù!n nh%o, cùac nhâ bùao, cùac nhâ khoa h_oc, v&n ngh_" sï, cùac ngè^!i du h_oc, cùac vº länh f_ao nhâ nèù!c hay li"n h_" vù!i nèù!c ngoâi f)eu lâ ph%an b_çi t%ç qu°oc h°et.
Th_ém chÈ ban tè tè%!ng v&n hùoa c%ua trung è!ng F%ang vâ v&n phông c%ua trung è!ng F%ang fä nh_én thè c%ua Hoâi Vi_"t vi°et t^è Mÿ ch%èi r%ua lùao xè_!c läo tèù!ng Tr)an F_ç r)oi l_ai in ra phùat hânh vâ cho f&ng vâo t_ap chÈ n_çi b_ç c%ua ban tè tè%!ng v&n hùoa thî hai c! quan nây (hay Èt nh_ét nh¨èng ngè^!i c)am f)au hai c! quan nâyà fä lâ ''ph%an b_çi t%ç qu°oc'' h_ang n_&ng v_éy.
Cùai fùang gh" s_! vâ gh" t%!m n¨èa, lâ f°oi vù!i nh¨èng ngè^!i vù&ng m_&t %! xa, mâ cùè tûy ti_"n k%" t_çi ngè^!i ta chÏ c&n cùè vâo thè t^è. Ngè^!i %! xa khçng th%" fè_!c nùoi l_ai m_çt chùut gî nhè th°e v^èa khçng t%è t°e, v^èa ? lèu manh.
M_&t th_ét c! quan tè tè%!ng cçng an
Th°ay fè_!c m_&t th_ét c%ua Hâ Sï Phu r)oi nhèng qua s_è vi_"c nây, tçi côn fè_!c th°ay m_çt m_&t th_ét (khçng cùo d°au ngo_&cà khùac n¨èa. Fùo lâ c! quan tè tè%!ng c%ua cçng an. C! quan tè tè%!ng lâ cçng c_u chuy"n chÈnh vâ cçng an cüng lâ chuy"n chÈnh thî c! quan tè tè%!ng c%ua cçng an lâ ''chuy"n chÈnh bînh phè!ng''. Chuy"n chÈnh lâ lâm b^èa lâm %éu, khçng c)an phùap lu_ét, nùoi n&ng tûy ti_"n, thî bînh phè!ng
l"n cùai b^èa, %éu vâ tûy ti_"n fùo cüng fè_!c bînh phè!ng l"n. Cùai b°at ch°ap phùap lu_ét rö nh°at vâ cüng lùao nh°at c%ua cùai m_&t th_ét nây lâ Hâ Sï Phu fang c^on trong giai fo_an bº fi)eu tra, nghïa lâ chèa cùo c! quan phùap lu_ét nâo cùo ùy ki°en fè_!c v)e t_çi tr_ang c%ua Hâ Sï Phu. Hâ Sï Phu v¨én f)ay f%u tè cùach c%ua m_çt cçng dén vç t_çi.
Th°e mâ bâo An ninh Th°e giù!i l_ai chÈnh thùèc ''trè!ng'' l"n m_&t bùao c%ua mînh m_çt céu ''quùa trînh ph_am t_çi ph%an b_çi t%ç qu°oc''. Ngè^!i ta vç t_çi, mâ b%ao ngè^!i ta cùo t_çi &n c°ap v_&t, ngè^!i ta côn cùo th%" ki_"n, th°e mâ t_è nhi"n l_ai xèng xèng l"n cho ngè^!i ta t_çi t)ay fînh, thî qu%a lâ s_è tûy ti_"n nây ''bînh phè!ng'' th_ét r))oi. Áng Hâ Sï Phu cùo f%u quy)en, f%u tè cùach ki_"n ra cùac tôa ùan bùao An ninh Th°e giù!i v)e t_çi vu cùao vâ ph_am phùap. Cho f°en b)ay gi^!, çng Hâ Sï Phu chÈ g%èi m_çt thè ng%o cho An ninh Th°e giù!i mâ vù!i m_&t th_ét c%ua h_o, h_o khçng th%" f&ng cho çng fè_!c. Áng Hâ Sï Phu quùa hi)en lânh, quùa bi°et fi)eu. An ninh Th°e giù!i së khçng ngè_!ng ti°ep t_uc nh^! ngè^!i khùac ''giè!ng ra'' ho_&c ''che d°au'' m_&t th_ét c%ua mînh. S_è tûy ti_"n côn nhén bînh phè!ng thânh lüy th^èa b°on, n¨èa lâ cùac c! quan phùap lu_ét chÈnh thùèc, cçng b°o fînh chÏ fi)eu tra, gi%ai t%oa s_è qu%an ch°e, tr%a l_ai cùac tâi s%an cho Hâ Sï Phu.
Hâ Sï Phu chÈnh thùèc fè_!c cçng nh_én lâ ngè^!i vç t_çi. Fi)eu nây x%ay ra ngây 5-1-2001 thî t^è ngây 4-1 vâ kùeo theo sau fùo ba, b°on tu)an li)en, lo_at bâi bùao k°et t_çi v¨én cùè ti°ep t_uc. Ngè^!i bînh thè^!ng fùèng trèù!c s_è vi_"c nây chÏ côn bi°et d! tay l"n tr^!i vâ hùa h°oc m)om ra chùè bi°et nùoi sao. Nh°at lâ fùo lâ hânh vi cùua m_çt c! quan tè tè%!ng v&n hùoa c%ua m_çt c! quan phùap lu_ét quan tr_ong.
Cùai m_&t v^èa n"u nây lâ m_&t th_ét th_ét nh°at, rö nh°at vâ qu%a tang nh°at.
M_&t th_at c%ua th%" ch°e
T°at c%a nh¨èng fi)eu v^èa nùoi l_ai nùoi l"n m_çt m_&t th_ét khùac, to h!n, cao h!n vâ th_ét h!n. Fùo lâ m_&t th_ét c%ua cùai th%" ch°e f%e ra nh¨èng s_è coi thè^!ng phùap lu_ét, b°at ch°ap phùap lu_ét, trù&ng tr_!n, tûy ti_"n vu cùao, bºa f_&t, tûy ti_"n h_ai dén thè^!ng, h_ai ngè^!i lè!ng thi_"n, côi thè^!ng vâ ch°e ri¨"u lë ph%ai. Fùo lâ m_&t th_ét c%ua m_çt th%%" ch°e t_è nh_én mînh lâ dén ch%u g°ap tri_"u l)an dén ch%u tè s%an. Th%" ch°e cùo b_ç m_&t nhè v_éy thî khçng bi°et g_oi lâ gî n¨èa vî ''thi°eu dén ch%u'', ''khçng dén ch%u'', th_am chÈ ''ph%an dén ch%u'' n¨èa cüng khçng f%u f%" di¨"n t%a cùai th%" ch°e nây. B_ç m_&t th_ét nây to quùa, rö quùa mâ Nguy¨"n Nhè Phong chÈ lâ m_çt v%éy thu nh%o c%ua b_ç m_&t th_ét nây
Tr)an F_ç

Vài lời gửi Nguyễn Như Phong
Vũ Cao Quận
Ðã từ lâu ta không đọc báo An ninh thế giới (ANTG) nhưng những hôm gần đây bạn bè ta ở Hải Phòng có dư luận ồn ào và rất bực tức về mấy bài báo của anh. Thực lòng ta không muốn tranh luận với tờ báo của ngành "già đòn non nhẽ" này vì lẽ đúng, sai trước cái "dùi cui" đều trở thành vô nghĩa.
Sau khi đọc mấy kỳ báo có bài "Mặt thật của một vài người ..." của Nguyễn Như Phong, ta buồn quá và không hiểu vì lý do gì mà anh bẻ cong ngòi bút đến ghê gớm như vậy? Ðã thiếu kiến thức về trích dẫn Hiến pháp nước ngoài, điều này đã được ông Nam Sơn - cựu chiến binh có 50 tuổi Ðảng đã dạy cho anh một bài học "đã dốt thì đừng nói chữ" và còn chẳng có một chút hiểu biết về luật pháp tự cho mình cái quyền vu khống bừa bãi khi chưa có phán quyết của Toà án về tư cách của một công dân như: Thanh Giang, Tiêu Dao Bảo Cự ... cho nên ta cũng cẩn thận giới thiệu cụm từ "50 tuổi Ðảng" của ông Nam Sơn chẳng phải làm vẻ vang thêm cho ông mà chỉ để mọi người hiểu ông là người như thế nào kẻo anh lại túm ông vào danh sách "Những kẻ phản bội Tổ Quốc".
So với giọng "đểu cáng và bẩn thỉu" của Liên Hoàng hai năm trước đây cũng trên báo ANTG đem "cái dương vật của bố con ông Allan Jones" để bài bác tự do báo chí đã xúc phạm đến một con người mà ta kính trọng thì lần này gặp phải giọng điệu của Như Phong xảo quyệt đáng sợ, ngậm máu phun người còn ghê gớm cả Liên Hoàng, xúc phạm đến nhân cách, đến tri thức của những con người có tầm hiểu biết hơn anh mấy cái đầu.
Với luận điệu Như Phong, ta hình dung ra cảnh: Như Phong như một thằng bé con nhà nòi, trợn mắt chửi bới một chú bé dũng cảm, tự tin thân cô, thế cô chỉ có chiếc quần đùi che thân với tấm thân "trần trụi giữa bày sói", nói như trong Vua Lia của đại văn hào Sếch-pia: Kẻ quyền uy áo giáp sắt đầy người giáo đâm, gươm chém cũng không động tới một cái lông tơ. Còn người nghèo hèn với tấm thân trần trụi một cộng cỏ đâm cũng xuyên da, thủng thịt. Hậu thuẫn phía sau là ông bố bệ vệ cầm ba toong cùng một đám gia nô hung hãn thì Như Phong tha hồ múa mép, khua môi thoá mạ người vô tội. Với cái "dũng khí có thừa" của anh, ta và mọi người muốn được nghe một câu từ miệng anh để tỏ ra là người quân tử: "Này Hà Sĩ Phu có dám đấu "tay bo" với tớ không cho đúng luật, cho công bằng". Tất nhiên "tay bo" không phải như cách hiểu đánh nhau kiểu học trò tiểu học hoặc đâm chém như bọn lục lâm thảo khấu, mà là tranh luận công khai trên báo chí hoặc trên truyền thanh, truyền hình càng hay. Với "chính nghĩa quốc gia" sáng loáng thì ta chắc Hà Sĩ Phu bị "nốc ao" là cái chắc. Vậy Như Phong hãy quay lại xin phép ông bố đi để được sự đồng ý rồi bước ra sới đấu cho thiên hạ coi chơi, chứ đánh nhau một phía, trói tay đối thủ lại mà đánh thì bọn giang hồ mạt hạng cũng không thèm chơi trò này. Ta nói như vậy thôi, chứ ông bố thừa biết để thằng con ngu xuẩn này bước vào chiến trận thì Hà Sĩ Phu nó vặt cho không còn một sợi lông và chỉ tổ làm trò cười cho cánh cầm bút. Chỉ có những người nào được đọc những điều Hà Sĩ Phu viết và những nỗi lo lắng cho đất nước, cho dân tộc với thân phận một trí thức mong manh thì mới thấy đất nước này, dân tộc này rất cần những người như ông và rất nhiều nhiều người như ông.
Này Như Phong! Nói những gì ngày hôm nay thì sẽ còn chịu trách nhiệm với những ngày mai đó nhé! Ta chắc anh cũng có còn một người vợ hiền thảo, nhân hậu cũng như người con thông minh, tấm lòng trong sáng trẻ thơ sẽ nghĩ gì về những bài viết của chồng mình, của bố mình. Một lời nói, một đọi máu, thời đại bây giờ không cần phải ba trăm năm mới hiểu Tố Như đâu. Cứ nhìn sang đất thánh của CNCS là Liên Xô, là niềm tin tưởng chừng như bao giờ mặt trời mọc đằng Tây ... Thế mà có 70 năm, một thời khắc ngắn ngủi so với lịch sử tiến hoá của loài người đã sụp đổ mà ngay kẻ thù cũng không lường trước được. Trên đời này ai là người nắm chặt tay được từ sáng đến tối bao giờ ?
Nhân đây nhắc lại truyện của quá khứ chưa xa: Vụ H. 122 (Hát xăng vanh đơ) rồi CCRD, lịch sử cứ lặp đi lặp lại chết người cứ làm sai lại xin lỗi, giải oan với vài lới nói xuông, đền bù chút ít vật chất dễ gì chuộc được tội với bao con người bị bắt bớ, giam cầm, tra tấn, bắn giết, nếu may mắn còn sống sót thì cũng thân bại, danh liệt. Rồi lại tiếp tục lăn theo vết xe đổ, lại chống Nhân văn giai phẩm, lại dựng lên nhóm chống Ðảng "Vô hình" đã làm một thế hệ lão thành cách mạng công lao hãn mã bao văn nghệ sĩ, trí thức lại ngậm ngùi trong oan khuất, chôn vùi bao tài năng, bao trí tuệ ưu việt của đất nước.
" Tiền sư chi sự hậu sự chi sư" rút kinh nghiệm việc làm trước dè chừng việc làm sau, tưởng lời người xưa cũng gợi cho Như Phong thức tỉnh một điều gì chứ !. Khoảng mười năm lại đây các "Hồi ký trong tù" Như : Người tù xử lý nội bộ của Trần Như, Ðêm giữa ban ngày của Vũ Thư Hiên, Một góc thiên đường của Phùng Văn Mỹ và gần đây nhất là Chuyện kể năm 2000 của Bùi Ngọc Tấn ... và chắc sẽ còn thêm nữa. Có một điều rất lạ mà không lạ, những người tù cộng sản trước kia trong nhà tù của bọn thực dân Pháp, sau này là nhà tù Mỹ-Nguỵ tự hào viết "Hồi ký trong tù" thì đã đành, viết về lòng trung kiên của mình, của đồng chí mình và tố cáo sự tàn bạo của kẻ thù. Ðó là những con người của: Bi tráng và oan liệt để trong lòng dân tộc lòng kính trọng và lòng biết ơn.
Trong một hoàn cảnh hoàn toàn ngược lại tưởng chừng như vô lý đến không tưởng tượng nổi là những người bị tù trong chính nhà tù của Nhà nước XHCN do mình góp phần xây dựng nên nó. Bị tù trong nhà tù XHCN là đồng nghĩa với xấu xa, với tội lỗi không giết người thì cũng cướp của, buôn ma tuý... còn vẻ vang cái nỗi gì mà viết "Hồi ký trong tù". Thế mà họ cứ "Tự hào" kể về "tội lỗi" họ đã phạm phải và bị bắt vào tù với lý do chỉ có "trời biết" cùng bao nỗi khổ đau đầy đoạ... cũng rất bi tráng và oanh liệt không kém những đồng chí của mình bị tù trong nhà tù thực dân và Mỹ-Nguỵ. Và còn biết bao nhiêu trí thức, văn nghệ sĩ hoặc bị quản thúc hoặc bị thải hồi vẫn hiên ngang ngẩng cao đầu trong niềm thương cảm và kính phục của bạn bè và nhân dân.
Ta hỏi lan man về điều nghịch lý trên chính là để đặt câu hỏi với anh: Vì sao mà lớp đàn anh "Bồi bút" trước kia trong thập kỷ 60 "Ðánh hội đồng" Nhóm NVGP và Nhóm "Chống Ðảng" trên mặt trận văn đàn oai phong hùng hồn là thế mà giờ đây cấm thấy vị nào viết hồi ký kể lại thành tích "Ju-đa" của mình lập thành tích với Ðảng để đưa bạn bè từng làm đồng chí với mình vào tù để cho lớp hậu sinh học tập và noi gương. Cho nên loại người như anh, như Liên Hoàn thì đạo trời cũng có Nhân, có Quả mà đạo Mác cũng có Nhân, có Quả kẻ gieo gío ắt sẽ có ngày gặp bão chỉ có điều sớm hay muộn mà thôi. Ðời cha chưa trả được nợ đời thì đời con cháu sẽ phải trả.
Này Như Phong! Anh vu cho Hà Sĩ Phu và Mai Thái Lĩnh cùng một số người mượn danh "Dân chủ" (Tuy không được hân hạnh anh nêu tên nhưng cũng có ta nữa đấy!) vậy ta cũng có vài lời để phân rõ trắng đen:
Có thế nói không ai tin tưởng Ðảng này "tuyệt đối" như nông dân. Họ cần cù lao động, yên phận làm ăn, hiền lành nhẫn nhục, nhường nhịn ôn hoà mà cũng phải nổi giận không chịu nổi sự áp bức, tiếm quyền của bọn cường hào ác bá có chức, có quyền luôn luôn nhân danh Ðảng. Chắc anh chưa quên cách đây ít năm, nông dân ở một làng nhỏ bé mãi tận Thọ Xuân, Thanh Hoá với lực lượng mỏng manh dám nổi dậy rào làng chống lại bọn cường hào địa phương cũng chỉ là đòi cái quyền "Dân chủ" hoang sợ nơi thôn dã. Rồi như một đốm lửa nhỏ đã lan rộng từ một xã lẻ loi đến hàng trăm xã với hàng chục vạn lượt người khắp từ Bắc tới Nam: Ðồng Nai, Uy Nỗ Ðông Anh của Hà Nội, Quỳnh Phụ của Thái Bình ...Và gần đây nhất, hàng ngàn nông dân Cà Mau nổi dậy chưa đầy 10 ngày phá tan 11 cái đập ngăn nước mặn: Trưởng Ðạo, Ðường Ðạo, Kinh mới, Thanh Tùng, Ba ngựa, Cù lao, Ông Ðơn, Ông Sừng, Ông Bụ... Huyện đưa lực lượng về đắp lại, dân lại phá. Ðưa loa về kêu gọi dân, dân đưa loa công suất lớn hơn chống trả quyết liệt. Thiệt hại tốn kém trên 230 triệu đồng và cuối cùng chính quyền chấp nhận ý nguyện của dân. Qua sự việc này người dân rút ra một kết luận: "Với bộ máy công quyền quan liêu và xa rời lợi ích của dân thì " Dân chủ" không từ trên trời rơi xuống... và đã làm theo đúng lời Marx dậy: đấu tranh và đấu tranh !
Vậy ta hỏi anh: Vài người mượn danh "Dân chủ" hay cả nước đang sục sôi đòi quyền "Dân chủ"? ...
Này Như Phong! Có một câu trong bài báo của anh na ná như cái câu từ hồi mồ ma Ngô Ðình Diệm: Ăn cơm quốc gia, thờ ma cộng sản ! Tưởng như đã cũ dích và ngớ ngẩn, nay lại là : Ăn cơm cộng sản lại quay chống cộng sản !... Nhân đây ta cũng cần làm cho rõ nghĩa cái suy nghĩ ngu dại không phải của riêng anh, mà còn là suy nghĩ của bộ máy tuyên huấn, tuyên truyền: Ăn cơm của Ðảng, mặc áo của Ðảng, ở nhà của Ðảng ... nghe giống như bọn chúa đất ngày xưa ngạo nghễ nói: con chim bay trên trời, con nai chạy trong rừng, con cá bơi dưới nước ... Tất cả là của Ta?... Cứ suy nghĩ theo lô-gíc trên thì: Nguyễn Tất Thành, Phạm Văn Ðồng, Võ Nguyên Giáp ... cũng từng ăn cơm, mặc áo của "mẫu quốc" Pháp sao lại chống thực dân Pháp ?... Cũng cần nhắc một điều rất sơ đẳng để anh biết là miếng cơm, manh áo của mỗi công dân đều thấm đẫm mồ hôi, nước mắt và bao nỗi nhọc nhằn, cực khổ mà có. Trời còn không dám nhận ban cho thì kẻ nào dám tự nhận mình là ban cơm, áo cho toàn thiên hạ !... Phải nói ngược lại là Ðảng này từ khi còn là giọt máu đỏ hỏn, lớn lên được là nhờ công nuôi dưỡng của nhân dân. Lời đồng chí Tổng bí thư từng nói:"Nhân Dân đã nuôi nấng và bảo vệ Ðảng trong những hoàn cảnh hiểm nghèo. Bao nhiêu lời nói biết ơn đối với công sinh thành ấy cũng không đủ...". Vậy Như Phong hãy gào to lên cho thiên hạ biết: Ai ăn cơm của ai?...
" Phần III-Con đường của những kẻ phản bội Tổ Quốc !.." dù phải lịch sự trên mặt giấy thì ta cũng phải nghiêm khắc mà nói "đây là cái lếu láo hỗn xược nhất của Như Phong !
Một người chỉ bị thật sự coi là có tội khi phán quyết của toà án đã được xác định. Vậy ta hỏi Như Phong: Ai tuyên án mà anh dám gán tội phản bội Tổ Quốc cho những con người đáng kính trọng như vậy ? Viện sĩ tiến sĩ Thanh Giang(Viên sĩ Tiến sĩ thứ thiệt chứ không phải loại "dởm" như vô số các vị chức sắc của nhà nước đâu nhé!) từng được nhiều người quý mến, kính trọng và đồng quan điểm như: Hoàng Hữu Nhân, Trần Ðộ, Phạm Quế Dương, Hoàng Tiến, Trần Dũng Tiến... mà trong số những người này, có người vừa mới mất đã được Nhà nước trân trọng đón rước vào an nghỉ ở nghĩa trang Mai Dịch. Thế là anh đã bắn súng lục vào quá khứ rồi đấy! Chả có bom đạn nào chờ anh ở tương lai đâu, bom đạn đâu phải cái đáng sợ nhất. Mà sợ nhất là bia miệng, là lòng người trong đó có cả con anh rồi cháu anh sẽ gánh tội vu khống bỉ ổi này!
Ðã gọi là người có học, lại là một nhà báo hẳn phải biết câu: "Nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy", con vật khi nằm còn biết khoanh ba vòng mà con người lại không biết uốn lưỡi 7 vòng rồi mới nói hay sao?...
Này những cụm từ: phản động, chống Ðảng, diễn biến hoà bình... đã cũ quá rồi, còn chuyện vu cầm đô-la của nước ngoài thì ta lưu ý Như Phong có người thuộc loại "VIP" cầm hàng triệu đô-la của bọn tư bản cá mập nước ngoài sao anh không thử hỏi coi trong sự o ép của cái liên doanh ngoại quốc "diệt" quốc doanh, tư doanh nội địa, hàng lậu tràn lan giết chết nền sản xuất trong nước có nằm trong hàng triệu đô-la "biếu" đó không ?... Và anh cũng nhớ các "VIP" của ta cũng thường dạy chúng ta: "Bọn tư bản đế quốc chẳng cho không ai bao giờ. Nếu nó cho một thì nó phải thu lại hàng nghìn lần". Vậy Như Phong có gan thử hỏi ông ấy xem!
Còn lấp sau cái dùi cui để chửi bới chả phải là kẻ anh hùng, nếu không phải là cú, vọ thì sợ gì ánh sáng.
Trong xã hội còn kẻ thống trị thì tất yếu còn người bị trị. Người bị trị chính là Nhân Dân nên vấn đề đòi quyền "dân chủ" là chuyện của muôn đời, kẻ nào khoác chiêu bài "dân chủ" thì cứ đi thử hỏi từng người dân Việt Nam thì sẽ rõ. Ngày hôm nay chưa được trả lời thì ngày mai sẽ được lịch sử trả lời. Lịch sử chưa trả lời sai bao giờ nhưng tiếc thay tại sao cứ để hàng chục hoặc hàng trăm năm sau lịch sử mới trả lời. Chỉ có "dân chủ thực sự" thì mọi câu hỏi được trả lời ngay lập tức, trả lời giữa thanh thiên bạch nhật, chỉ đúng mặt kẻ mang danh "dân chủ giả hiệu".
Nào Như Phong! Còn đợi gì nữa khi còn đang cầm cái gậy trong tay, hãy bước ra sới đấu đi ...
Hải Phòng ngày 28 tháng 1 năm 2001
Người lính già Vũ Cao Quận
Số 1C ngõ 246B Ðà Nẵng Phường Cầu Tre Hải Phòng
Tel: 031-564064.

K%y ni_"m c%ua tçi v)e Hâ Sï Phu, Nguy¨"n Gia Ki%"ng,Nguy¨"n Thanh Giang
Ph_am Qu°e Dè!ng
F_oc bùao An ninh Th°e giù!i, bâi ''M_&t th_ét c%ua m_çt vâi ngè^!i mè_!n danh hi)en sï khoùac chi"u bâi dén ch%u'' c%ua nhâ bùao Nguy¨"n Nhè Phong, trong ba s°o 4-12001, 11-1-2001 vâ 18-1-2001, tçi fè_!c th"m nhi)eu thçng tin r°at vui l_a. Bâi nây f_çng f°en nhi)eu ngè^!i nhèng tçi chÏ cùo k%y ni_"m vù!i ba b_an: Hâ Sï Phu, Nguy¨"n Gia Ki%"ng vâ Nguy¨"n Thanh Giang n"n chÏ xin cùo c%am tè%!ng v)e ba b_an nây thçi.
Trèù!c h°et, xin phùep nùoi, tçi v°on khçng h)e quen bi°et cùac b_an nây vî h_o Èt tu%çi h!n tçi vâ khçng cûng ngh)e vù!i tçi. Nhèng cùo lë vî m" ch¨è nghïa n"n cùo duy"n tçi fè_!c tîm hi%"u vâ quÈ cùac b_an °ay.
F)au ti"n lâ b_an Hâ Sï Phu. F)au nh¨èng n&m 90, f_oc bùao Nhén dén th°ay cùo m_çt s°o bâi ''tÏa'' Hâ Sï Phu vî fä cùo bâiDù&t tay nhau fi theo t°am bi%"n chÏ fè^!ng c%ua trÈ tu_". Tçi tîm f_oc bâi °ay. Hay quùa. Thùu th_ét, tçi f_oc fi f_oc l_ai, r°at ph_uc. Bâi lùy s_è ch_&t chë, r°at lçgic vâ th_èc ti¨"n. Ng¨ém l_ai, béy gi^! l_ai câng th°ay quÈ vî hâng ch_uc n&m trèù!c, b_an nây fä nùoi tù!i v°an f)e tri thùèc quy°et fºnh s_è phùat tri%"n c%ua f°at nèù!c vâ vai trô ngè^!i trÈ thùèc - hi)en tâi, lâ ngè^!i ch%u f_ao fèa dén t_çc ti°en l"n.
Tuy nhi"n, bº ''fùanh'' lâ ph%ai. Vî F%ang C_çng s%an fang länh f_ao, mâ F%ang c%ua giai c°ap cçng nhén, f)e cao trÈ thùèc lâ h_a th°e cçng nhén sao (¡?à. F°en béy gi^! khùai ni_"m ''kinh t°e tri thùèc'' fä ph%ç thçng hùoa mâ cùo vº côn chèa ch°ap nh_én thî 10 n&m trèù!c bº ''fôn'' cùo gî l_a¡ F°en n&m 1995, l_ai fè_!c f_oc Chia tay ùy thùèc h__".
Câng th°ay hay. B_an nây phén tÈch ch%u nghïa Mùac-L"nin vâ v&n hoùa dén t_çc r°at gi%oi. Tuy_"t v^!i. Tuy nhi"n h_o cho lâ ph%u nh_én çng t%ç Mùac-L"nin c%ua h_o, h_o ''f%a'' cho lâ chuy_"n thè^!ng thçi. Vâ t°at nhi"n lâ b_an nây bº fi tû vù!i lùy do cùo thè ''t°oi m_ét'' c%ua th%u tèù!ng Vö V&n Ki_"t lùuc b°ay gi^! g%èi f_ai h_çi 7 cüng lâ fi)eu d¨" hi%"u thçi. Ngây 2/9/1998, tçi bùam xe ngè^!i quen vâo th&m gia fînh b_an Hâ Sï Phu %! Fâ L_at. Fè_!c bù&t tay c%a hai cç c_éu vâ th!m chùau bùe lâ m_çt k%y ni_"m mäi mäi vù!i
tçi. B_an Hâ Sï Phu !i¡ Béy gi^! b_an bº An ninh Th°e giù!i ''fùet'' chÏ câng n%çi ti°eng thçi. Mäi mäi b_an %! trong trùai tim tçi.
V)e b_an Nguy¨"n Gia Ki%"ng. B_an nây tçi câng khçng bi°et m_çt tùy t_y gî¡ N&m 1997, Thùai Bînh n%çi c_çm vi_"c dén n%çi d_éy fùanh b_on quan &n cù&p, &n cèù!p. F)au thùang 10 n&m °ay, f_oc bùao Nhén dén th°ay cùo tin t%çng bÈ thè F¨ç Mè^!i v)e th&m H%ai Dè!ng, nùoi ùam chÏ v)e Thùai Bînh: ''Tréu bu_çc ghùet tréu &n. Chuy_"n bùe xùe ra to {?} Qu" tçi khçng ph%ai lâ Thùai Bînh nhèng f!n vº tçi %! chi°en trè^!ng cùo nhi)eu anh em Thùai Bînh. TÈnh cùach anh em th°am f_ém v&n hoùa dén t_çc Vi_"t Nam, y"u
ghùet rö râng, fùung sai phén minh, hânh f_çng ki"n quy°et tçi r°at quùy. H!n n¨èa trong chi°en tranh, bùao chÈ ta ca ng_!i Thùai Bînh nhi)eu, t^è tâi fùanh gi_&c f°en bâi ca n&m t°an''. F%" th%ém tra bâi nùoi c%ua çng F¨ç Mu^!i, tçi fi ngay Thùai Bînh lang thang m°ay huy_"n vâ v)e thù&p hè!ng n!i f)en th^! n%çi ti°eng tr°ong xç vi°et Thùai Bînh n&m 1930. Rö râng çng F¨ç Mè^!i nùoi sai, cùo th%" çng nây c%am tÈnh, khçng sùat dén vâ cüng cùo th%" do c! ch°e dèù!i bùao cùao sao nghe v_éy. Khi v)e, m°ay chùu Cçng An f°en th&m. Tçi k%" chuy_"n tr"n. M°ay chùu °ay nùoi vù!i tçi: ''V_u Thùai Bînh lâ do Nguy¨"n Gia Ki%"ng, v°on qu" Thùai Bînh, lâ ng_uy %! Sâi Gôn fä bº ta bù&t, sau sang Phùap. Hù&n ta %! Phùap chÏ f_ao bâ con %! Thùai Bînh''. Tçi h%oi l_ai cho rö th"m. T°at nhi"n cùac chùu °ay cüng chÏ nù&m fè_!c chung chung thçi. Tçi b%ao m°ay chùu °ay:
N°eu fùung lâ t"n ''Ki%"ng'' nây %! Phùap mâ chÏ f_ao fè_!c bâ con Thùai Bînh d_ay cho b_on quan l_ai Thùai Bînh nhè v_éy thî cùac c_éu n"n bùao cùao länh f_ao m^!i ''hù&n'' v)e lâm phùo th%u tèù!ng. Nhèng cùac c_éu bùao cùao vù!i cùac çng °ay lâ ''Thùai Bînh l_&ng nhèng chèa y"n féu''. Fùung th_ét¡ Èt léu sau, Thùai Bînh l_ai n%çi l"n nhè c)on. Vâ sau khi l"n nh_én chùèc, t%çng bÈ thè L" Kh%a Phi"u vâ ch%u tºch nèù!c Tr)an Fùèc Lè!ng ph%ai v)e th&m Thùai Bînh vâ ch%u tºch Tr)an Fùèc Lè!ng fä ph%ai nùoi: ''T^è
nh¨èng vi_"c x%ay ra %! Thùai Bînh, F%ang, nhâ nèù!c vâ nhén dén ta rùut fè_!c bâi h_oc quÈ giùa''. Céu nây in to, f_ém tr"n bùao Nhén dén, s°o 2-3-1998. N&m 1997, bùao An ninh Th°e giù!i 29-11 cùo f&ng bâi Fi%"m m_&t nh¨èng ''t%ç tô vô'' bùao chÈ c%ua ngè^!i Vi_"t lèu vong c%ua H)ong Lam - Vü Cao. Bâi bùao ''tÏa'' m°ay ch_uc t^! bùao c%ua Vi_"t ki)eu %! Mÿ, Phùap, Fùèc, BÏ, Ti_"p, Canafa, v.v. Khçng cho l^!i khen vù!I m_çt t^! bùao nâo. Vâ cüng f_&c bi_"t lâ hâng m°ay ch_uc nhâ bùao bº ''l"n ùan''. Nh°at lâ
Nguy¨"n Gia Ki%"ng bº ''b"u t"n'' tù!i tùam l)an. T^è fùo, tçi câng chùu ùy tù!i anh nây vî tçi lâm ngh)e bùao ta fä quen: Ai bº ''ph"'' nhi)eu thî thè^!ng l_ai lù&m fi)eu hay. Nay bùao An ninh Th°e giù!i trong bâi nây l_ai vi°et lâ chÈnh b_an Nguy¨"n Gia Ki%"ng fä chÏ f_ao fè_!c b_an Hâ Sï Phu c%ua tçi ''ph%an b_çi t%ç qu°oc'' thî tçi ph_uc quùa¡ B_an Nguy¨"n Gia Ki%"ng !i¡ Xin b_an cho phùep tçi fè_!c nh_én b_an lâ b_an. Vâ bao gi^! %! nèù!c Vi_"t Nam cùo ch°e f_ç b)au c%è t_è do th_ét s_è, ngè^!i dén fè_!c tr_èc ti°ep b%o phi°eu
ch_on t%çng th°ong hay ch%u tºch nèù!c thî f)e nghº b_an häy ra ùèng c%è. Nh°at fºnh tçi së b%o phi°eu cho b_an.
Côn b_an Nguy¨"n Thanh Giang. Tçi cüng ch%&ng hay bi°et gî. Tçi cùo chùu em ru_çt lâ kÿ sè fºa ch°at t^è nh¨èng n&m 60 cüng lâ c°ap u%y vâ länh f_ao gî fùo. Khi f_ai h_çi VI c%ua F%ang, 1986, tçi bº x%è lùy vî f_ung ch_am f°en m_çt s°o v°an f)e g_oi lâ quan fi%"m, chùu °ay b%ao tçi lâ %! T%çng C_uc Fºa Ch°at cüng cùo m_çt c_éu r°at gi%oi chuy"n mçn nhèng cüng hay lùy lu_én n"n anh °ay bº theo döi lÏnh kÏnh lù&m. Anh °ay t"n lâ Nguy¨"n Thanh Giang. Chùu °ay b%ao së d¨én tçi f°en th&m, nhèng b¨&ng fi, tçi cüng ch%&ng nhù!. Sau nây, kho%ang 1995 - 1996, tçi tînh c^! fè_!c f_oc sùach Khùat v_ong ngân f^!i c%ua anh °ay. T_ép sùach t_ép h_!p nhi)eu bâi c%ua anh bân v)e v°an f)e nhén quy)en, dén ch%u, xéy d_èng kinh t°e tri thùèc... nh°at lâ fôi h%oi nèù!c ta, dén ta ph%ai cùo quy)en t_è do, dén ch%u, trèù!c h°et lâ t_è do ngçn lu_én, t_è do bùao chÈ. Hay quùa¡
R°at ùy h_!p tém f)au. Fùo chÈnh lâ fi)eu tçi tr&n tr%! bao léu nay. Rö râng Nguy¨"n Thanh Giang lâ m_çt con ngè^!i khçng nh¨èng cùo ''tém'' mâ côn cùo ''t)am'', khçng nh¨èng fùang quùy mâ côn fùang ph_uc. F_oc xong, tçi tîm f°en th&m, g_&p m_çt s°o b_an bê cüng fang f°en m^èng anh °ay v^èa fè_!c Vi_"n hân lém Khoa h_oc New York cçng nh_én lâ vi_"n sï. Nhè v_éy, trong tçi b_an Nguy¨"n Thanh Giang khçng chÏ lâ nhâ khoa h_oc t_è nhi"n mâ vù!i tùac ph%ém Khùat v_ong ngân f^!i côn lâ nhâ khoa h_oc
xä h_çi n¨èa. Nay, bùao An ninh Th°e giù!i l_ai cho b_an Nguy¨"n Thanh Giang nhè lâ tông ph_am vù!i b_an Hâ Sï Phu c%ua tçi, cüng ph_am t_çi ''ph%an b_çi t%ç qu°oc'' thî gh" th_ét.
Xin phùep ghi l_ai b&ng tçi tr%a l^!i ph%ong v°an fâi R+I, ti°eng Vi_"t, khi b_an Nguy¨"n Thanh Giang bº ''tùom'' ngây 4-3-1999 f%" t_&ng b_an Nguy¨"n Thanh Giang:
- ''Xin c%am !n çng Ph_am Qu°e Dè!ng fä nh_én tr%a l^!i ph%ong v°an ban Vi_"t ng¨è fâi R+I. Trèù!c h°et çng nghï gî v)e cùa nhén çng Nguy¨"n Thanh Giang vâ nh¨èng bâi vi°et c%ua çng °ay?''
- ''Tçi khçng bi°et nhi)eu v)e Thanh Giang . Nhèng t^è khi tçi f_oc m_çt lo_at bâi, f_&c bi_"t lâ bâi Khùat v_ong ngân f^!i c%ua Thanh Giang, tçi th°ay r°at quùy vâ trén tr_ong. Cùai ''khùat v_ong ngân f^!i'' c%ua anh °ay n_çi dung lâ gî? N_çi dung ch%u y°eu lâ v°an f)e dén ch%u, v°an f)e t_è do. Cùai quùy c%ua con ngè^!i ta lâ dén ch%u vâ t_è do.
Hâng nghîn f^!i nay ngè^!i ta f°au tranh lâ fôi dén ch%u vâ t_è do. Cùac cu_çc chi°en f°au c%ua Vi_"t Nam f%" giânh f_çc l_ép xong r)oi, th°ong nh°at f°at nèù!c r)oi, hoâ bînh r)oi, cùai t_è do c%ua con ngè^!i mâ cùè bº bèng bÈt, bº trùoi bu_çc thî giù!i trÈ thùèc nhè Thanh Giang nâo cùo chºu. Vî th°e cho n"n ch%a cùè mînh Thanh Giang mâ c%a Phan Fînh Di_"u, c%a Hâ Sï Phu, c%a nh¨èng çng Tr)an F_ç, Hoâng H¨èu Nhén, ... f)eu ph%ai phùat bi%"u. Fùo lâ chuy_"n bînh thè^!ng. Cùa nhén tçi, tçi cüng tùan thânh quan fi%"m
c%ua Thanh Giang. ChÈnh vî th°e mînh mù!i trén tr_ong, mînh f°en ch!i vâ mînh f°en th&m. Vâ khi anh ta bº bù&t thî mînh ph%ai f°en th&m gia fînh anh ta thçi. Cùai fùo lâ cùai nghïa. Con ngè^!i Vi_"t Nam lâ ph%ai nhè th°e. Côn n°eu v°an f)e fùo khçng ph%ai lâ chén lùy, lâ cçng lùy thî cûng nhau trao f%çi lâm rö râng ra. Con ngè^!i ta s_! lâ s_! lë ph%ai, s_! lè!ng tém, chùè ngè^!i ta féu s_! h!i m_çt tùy lâ bù&t ngè^!i ta, lâ côngngè^!i ta''.
- ''V)e phÈa cùach f_&t v°an f)e c%ua çng Nguy¨"n Thanh Giang, lâ m_çt nhâ trÈ thùèc cùo gî khùac so vù!i cùach f_&t v°an f)e c%ua nh¨èng ngè^!i nhè tèù!ng Tr)an F_ç khçng?''
- ''V)e b%an ch°at ch%&ng cùo gî khùac nhau c%a. Ngay nhè çng H)ong S!n, çng tèù!ng fùanh nhau t!i b^!i nhè th°e nhèng bâi c%ua çng cüng lâ ''F%ang länh f_ao f%" dén lâm ch%u''. Tùèc lâ çng °ay cüng ph%ai bù&t f)au b^&ng dén lâm ch%u. Tùèc lâ ph%ai cùo dén ch%u th_èc s_è. Thanh Giang cüng nhè th°e thçi. Anh ta ch°ong f°oi gî vù!i f°at nèù!c nây, ch°ong f°oi gî t%ç qu°oc mînh. V°an f)e dén ch%u bº bùo thî ngè^!i ta khçng nh°at trÈ, mu°on fèa f°at nèù!c mînh fi theo kºp vù!i nhén lo_ai, fi theo kºp ti°en b_ç
c%ua loâi ngè^!i thî anh ph%ai tçn tr_ong trÈ thùèc. Tçn tr_ong trÈ thùèc lâ tçn tr_ong cùai f)au ngè^!i ta, trÈ tu_" c%ua ngè^!i ta chùè khçng ph%ai nghï thay ngè^!i ta vâ bù&t ngè^!I ta ph%ai theo anh thî f^!i nâo ngè^!i ta chºu. Do fùo cho n"n nùo f)ay méu thu¨én.
Anh dûng quy)en l_èc anh bù&t ngè^!i ta thî d¨", côn bù&t cùai f)au ngè^!i ta ph%ai theo cùai f)au c%ua anh thî féu cùo d¨"''.
- ''Côn cùac cùan b_ç f%ang vi"n nùoi chung thî h_o ph%an ùèng nhè th°e nâo v)e v°an f)e tèù!ng Tr)an F_ç hay g)an féy lâ v°an f)e çng Nguy¨"n Thanh Giang?''
- ''Th_èc ra cùo hai thùai f_ç ph%an ùèng. M_çt thùai f_ç ph%an ùèng cçng khai dùam nùoi ra, côn thùai f_ç kia l_&ng lë %! trong lông. H_o nùoi vù!i nhau b"n hâng nèù!c. Nùoi chung ngè^!i ta bi°et th^èa v°an f)e c%ua anh lâ khçng cùo dén ch%u. VÈ d_u ngay nhè chi)eu hçm nay v^èa mù!i xem tivi fèa tin çng Tr)an Fùèc Lè!ng nùoi chuy_"n %! Qu%ang Ngäi. Áng cüng ph%ai nùoi v°an f)e thi°eu dén ch%u. Áng cüng ph%ai nùoi quan &n cù&p c%ua dén. Tr)an Fùèc Lè!ng - ch%u tºch nèù!c côn nùoi nhè th°e c! mâ. Cho n"n cùai chuy_"n nây khçng ph%ai do ai bºa ra fè_!c. F°at nèù!c fä cùo dén ch%u thî
khçng ai dùam b%ao lâ anh khçng dén ch%u. Mâ f°at nèù!c khçng cùo dén ch%u, anh bºt m)om ngè^!i ta, bù&t ngè^!i ta ph%ai ca ng_!i anh cùo dén ch%u thî ai ca ng_!i? Tçi khçng h)e nùoi x°au f°at nèù!c nhèng f°at nèù!c côn chèa cùo t_è do dén ch%u t_ai sao cùè bù&t tçi ph%ai ca ng_!i..
K°et lu_én c%ua cùac nhâ länh f_ao Vi_"t Nam s_! rçng n°eu f%" dén ch%u t_è do së phùa m°at c_çng s%an vâ géy f°en h¨çn lo_an.
Dén ch%u vâ t_è do lâ chuy_"n bînh thè^!ng %! h)au h°et tr"n cùac nèù!c tr"n th°e giù!I nhèng h_o v¨én phùat tri%"n cùo h¨çn lo_an féu. Ta fä cùo dén ch%u féu, fä cùo t_è do féu mâ trèù!c h°et lâ t_è do bùao chÈ féu. Cùo nèù!c nâo tr"n th°e giù!i nùoi bùao chÈ lâ ti°eng nùoi c%ua F%ang vâ fèa céu fùo vâo Lu_ét bùao chÈ khçng? Cùo nèù!c nâo c°am t_è do ra bùao dén l_ép vâ tè nhén khçng? Khçng nh°at trÈ anh cùo th%" dûng quy)en l_èc tr°an ùap
tçi, tçi cho lâ chuy_"n bînh thè^!ng. Nhèng mâ tçi thùach anh nâo tranh lu_én vù!i tçi cçng khai v)e ùy nây. Quy lu_ét lâ ph%ai cùo t_è do dén ch%u. Thi°eu dén ch%u t_è do thî dén m°at ni)em tin thî c_çng s%an mù!i f%ç v¨! chùè féu ph%ai c_çng s%an f%ç v¨! vî cùo dén ch%u t_è do''.
- ''V_éy theo çng c)an ph%ai %çn fºnh chÈnh trº xä h_çi f%" phùat tri%"n kinh t°e?''
- ''C)an hi%"u %çn fºnh chÈnh trº xä h_çi theo quan ni_"m th°e nâo. f°at nèù!c fä f_çc l_ép thî ph%ai cùo t_è do. VÈ nhè nèù!c Phùap, nèù!c Mÿ khi cùo v°an f)e h_o cùè tranh lu_én lo_an l"n chùè féu ph%ai vi_"c gî h_o cüng th°ong nh°at vù!i nhau m_çt tr&m ph)an tr&m.
Nhèng h_o cùo %çn fºnh khçng nâo? Cùai quan tr_ong lâ lông dén. Anh khçng cho ngè^!i ta dén ch%u, t_è do thî nhè v_éy lo_an lâ lo_an ng)am. Cùai lo_an ng)am mù!i fùang s_!. Tçi h%oi anh, anh %! xa nèù!c, anh cùo bi°et c_u Nguy¨"n Träi fä d_ay m_çt céu:
''M°en ch¨è nhén nh°at lâ dén''. Ch%! thuy)en lâ dén mâ l_ét thuy)en cüng lâ dén khçng? Th°e thçi¡ Béy gi^! mînh lâ con chùau c_u Nguy¨"n Träi, mînh theo c_u Nguy¨"n Träi chùè. Cùai ngè^!i ta m°en nh°at lâ ch¨è nhén mâ anh fä vi ph_am vâo cùai nhén thî lâm sao bù&t ngè^!i ta quùy anh fè_!c¡
- ''Sau khi x%ay ra b_ao f_çng %! Thùai Bînh thî F%ang C_çng s%an Vi_"t Nam cùo nùoi f°en v°an f)e dén ch%u, f_&c bi_"t lâ dén ch%u %! c! s%!, %! nçng thçn thî theo çng h_o fä ti°en hânh dén ch%u hoùa fùo nhè th°e nâo?''
- ''Th_èc ra, v_u Thùai Bînh lâ m_çt v_u cho nhi)eu bâi h_oc. F)au ti"n khçng ph%ai ngè^!i ta nh_én thùèc ra v_u Thùai Bînh sù!m nhè th°e féu. Ngè^!i ta cüng cho lâ cùo l_èc lè_!ng nây l_èc lè_!ng khùac ch_oc ngoùay. Th_ém chÈ bùao Nhén dén côn vi°et bâi nùoi x°au Thùai Bînh. Nhèng dén Thùai Bînh cüng lâ dén ti"u bi%"u c%ua Vi_"t Nam, r°at anh düng vâ ki"n cè^!ng. Do fùo mâ v_u Thùai Bînh khçng d¨" y"n féu. Nhèng mâ cüng may çng Tr)an Fùèc Lè!ng v)e vâ nùoi m_çt céu r°at quùy: ''Thùai Bînh cho
chùung ta m_çt bâi h_oc r°at lâ quùy''. Bâi h_oc fùo lâ gî? Bâi h_oc fùo lâ anh f^èng cùo ph_am vâo cùai dén ch%u c%ua dén, f^èng cùo bù&t n_at dén. Cùo th°e thçi. Béy gi^! nùoi dén ch%u %! c! s%! thî coi nhè fä nh_én thùèc ra. B%ao lâ c! s%! thi°eu dén ch%u, nhèng côn %! tr"n cüng thi°eu dén ch%u c! mâ. Tr"n thi°eu dén ch%u thî lâm sao %! dèù!i cùo dén ch%u fè_!c. M_çt nèù!c mu°on dén ch%u thî trèù!c h°et ph%ai dén ch%u %! tr"n fä chùè''.
- ''M°au ch°ot v°an f)e lâ %! ch¨ç fùo, %! tr"n lâ s_è f_çc quy)en länh f_ao c%ua F%ang vî th°e khi f_çng f°en dén ch%u %! tr"n lâ f_çng tù!i F%ang länh f_ao?''
- ''C! b%an lâ ph%ai thay f%çi cùai th%" ch°e c%ua mînh sao cho cùo dén ch%u th_èc s_è. Fä dén ch%u th_èc s_è thî dén ngè^!i ta tin ngay, ngè^!i ta tçn tr_ong, ngè^!i ta quùy ngay. Nhèng mâ khçng th%" m_çt sù!m m_çt chi)eu fôi thay f%çi th%" ch°e fè_!c. V_éy bèù!c f)au ti"n cùac nhâ länh f_ao ph%ai th_ét lông fi theo con fè^!ng dén ch%u hoùa.
Trèù!c h°et ph%ai nh_én ra lâ thi°eu dén ch%u, khçng cùo t_è do. Anh ph%ai nh_én ra nhè th°e fä. Khi anh fä nh_én ra fè_!c r)oi thî së cùo bâi ch¨èa. Cùai v°an f)e c! b%an nh°at lâ anh nh_én thùèc fè_!c. N°eu anh khçng nh_én thùèc fè_!c thî cùai f°ay mù!i lâ cùai khùo''.
- ''Gi%a d_u nhè cùac nhâ länh f_ao Vi_"t Nam fä nh_én thùèc fè_!c v°an f)e thî n"n cùo bèù!c f)au ti"n nhè th°e nâo f%" thi°et l_ép cùac n)en t%ang cho xä h_çi dén ch%u. Theo çng nùoi ph%ai cùo s_è xéy d_èng chùè khçng th%" cùo ngay l_ép tùèc fè_!c. V_éy trînh f_ç dén trÈ c%ua ngè^!i dén cüng ph%ai cùo''.
- ''Dén ch%u bao gi^! cüng fi vù!i dén trÈ. Dén trÈ bi%"u hi_"n t_ép trung trèù!c h°et lâ %! cùac thçng tin. Mu°on cùo thçng tin thî ph%ai cùo t_è do ngçn lu_én, t_è do bùao chÈ.
Th^!i k^y f)au nh¨èng n&m 1945 - 1946 sau Cùach m_ang thùang Tùam thânh cçng, f°at nèù!c ''ngân cén treo s_!i tùoc'' nhèng c_u H)o l_ai r°at f%am b%ao t_è do ngçn lu_én, t_è do bùao chÈ. Côn béy gi^!, c°am bùao chÈ tè nhén, bùao chÈ dén l_ép, l_ai ra m_çt cùai Lu_ét bùao chÈ b%ao: Bùao chÈ lâ ti°eng nùoi c%ua F%ang, ai cüng ph%ai ca ng_!i thî lâm sao nh¨èng anh Thanh Giang, Hâ Sï Phu, Bûi Minh Qu°oc... h_o chºu. Cho n"n bèù!c
f)au ti"n f%" thi°et l_ép cho n)en t%ang cho xä h_çi dén ch%u lâ ph%ai cùo t_è do bùao chÈ, t_è do xu°at b%an. Nghïa lâ ph%ai ch°ap nh_én cùo bùao chÈ, xu°at b%an dén l_ép, tè nhén''.
- ''Xin c%am !n çng nhi)eu''.

Ph_am Qu°e Dè!ng
T°et Tén T_y 2001


M_çt nh_én xùet qua v_u Nguy¨"n Nhè Phong - An Ninh Th°e Giù!i:
V¨én nhè th°e
Ph_am Qu°e Dè!ng
Bâi M_&t th_ét c%ua m_çt vâi ngè^!i mè_!n danh ''hi)en sï'' khoùac chi"u bâi ''dén ch%u'' c%ua nhâ bùao Nguy¨"n Nhè Phong, trong ba s°o An ninh Th°e giù!i, 4-1, 11-1, 18-1-2001 géy dè lu_én khùa sçi n%çi, cäi nhau ''K%e nâo khoùac chi"u bâi dén ch%u féy?'' ''Bâi nây v_ach m_&t th_ét ai ?'' ¡ Trong fùo, vi_"c quan h_" vù!i nèù!c ngoâi ra sao, bâi v%! lùy s_è dùam f_ung vâo cùac çng t%ç Mùac vâ L"nin th°e nâo f°en n¨çi bº fôn thî Èt ngè^!i bi°et th_ét hè, sai fùung. Do fùo cùai vi_"c bâi bùao vi°et ''n&m 1995, khi Hâ Sï Phu bº bù&t qu%a tang trong lùuc mang tâi li_"u m_ét c%ua chÈnh ph%u fi tùan phùat'' fè_!c nhi)eu ngè^!i tîm hi%"u, nh°at lâ l_ai fä fè_!c fèa ra toâ, nhi)eu ngè^!i cüng fä bi°et l^! m^! l! m! câng mu°on bi°et m_&t th_ét ra sao ?
Tçi fä cung c°ap bâi''M_&t th_ét Hâ Sï Phu bº tû n&m 1995 - 1996 lâ th°e nây chùè¡'', giù!i thi_"u bâi V)e vi_"c çng Hâ Sï Phu bº bù&t c%ua Hoâng Ti°en f%" ai quan tém thî tham kh%ao. Song, cùo ngè^!i b%ao çng Hoâng Ti°en lâ Nhâ v&n mâ nhâ v&n thî cùo th%" ''sùang tùac'', ''hè c°au'' ch&ng? Vî v_éy tçi xin l_ai cung c°ap th"m tè li_"u v)e v_u Hâ Sï Phu bº tû 1995 - 1996 c%ua çng L" H)ong Hâ. Áng L" H)ong Hâ lâ m_çt vº läo thânh cùach m_ang vâ cüng v°on lâ cùan b_ç c°ap cao %! ngânh an ninh nhi)eu n&m f)ong th^!i cüng lâ ngè^!i bº tû trong v_u nây cûng Hâ Sï Phu, Nguy¨"n Ki"n Giang. F°ay lâ toân v&n v&n b%an c%ua çng L" H)ong Hâ v)e v_u nây.
Trèù!c kia, khi f_oc xong bâi nây Èt thùang, tçi h%oi çng L" H)ong Hâ xem fä fè_!c tr%a l^!i ra sao? Áng °ay cè^!i mù&ng fûa tçi: ''Áng lâ ngè^!i Vi_"t Nam sao ngéy th! th°e¡ Áng mu°on fè_!c tr%a l^!i khi cùo thù&c mù&c vù!i nhâ nèù!c thî çng r^!i kh%oi ngay nèù!c Vi_"t Nam, fi féu thî fi''. Nay, cung c°ap tè li_"u nây, s_! r^&ng çng L" H)ong Hâ fä fè_!c tr%a l^!i r)oi mâ mînh khçng nùoi rö lâ khçng fùung s_è th_ét n"n tçi h%oi l_ai çng °ay. Áng ta l_ai cè^!i giôn tan, khçng nhù! fä nùoi vù!i tçi trèù!c f°ay, chÏ b%ao: ''Ch%&ng cùo ai tr%a l^!i, khçng cùo ai h%oi gî th°e mù!i lâ s°ong vâ lâm vi_"c tuén theo phùap lu_ét c%ua Vi_"t Nam ta chùè''.
Hi v_ong tè li_"u nây giùup th"m ngè^!i f^!i soi xùet ''m_&t th_ét'' c%ua ''m_&t th_ét'' trong v_u ùan Hâ Sï Phu vâ c%a L" H)ong Hâ, Nguy¨"n Ki"n Giang n&m 1995 - 1996 rö h!n ch&ng?
Ph_am Qu°e Dè!ng
37 Lùy Nam F°e, Hâ N_çi FT : 8231372
T°et Tén T_y - 2001

Nhaän Xeùt cuûa Phaïm Queá Döông
TRAO ÑOÅI
VÔÙI NHAØ BAÙO NGUYEÃN NHÖ PHONG - AN NINH THEÁ GIÔÙI.
" MAËT THAÄT" HAØ SÓ PHU BÒ TUØ NAÊM 1995-1996 LAØ THEÁ NAØY CÔ!
Phaïm Queá Döông
Ñoïc baùo An Ninh Theá Giôùi baøi "Maët thaät cuûa moät vaøi ngöôøi möôïn danh "hieàn só" khoaùc chieâu baøi daân chuû" cuûa nhaø baùo Nguyeãn Nhö Phong, trong 3 soá 4/1, 11/1 vaø 18/1/2001, ngoaøi nhöõng thoâng tin laø laï khaùc, laïi coøn caùi vieäc Haø Só Phu bò baét, ra toaø, xöû tuø moät naêm, hoài 1995-1996, ñaõ bao nhieâu ngöôøi vaïch ra roài. Vaäy maø baøi baùo laïi vieát:... naêm 1995, khi Haø Só Phu bò baét quaû tang trong luùc mang taøi lieäu maät cuûa Chính phuû ñi taùn phaùt vaø bò phaït tuø moät naêm...
Khoâng bieát nhaø baùo Nguyeãn Nhö Phong coù tham khaûo nhöõng tö lieäu veà vuï vieäc naøy khoâng maø laïi daùm vieát nhö vaäy. Xin cung caáp baïn ñoïc moät baøi göûi caùc cô quan coâng luaän, 6/11/1996, cuûa nhaø vaên Hoaøng Tieán "Veà vieäc oâng Haø Só Phu bò baét" ñeå baïn ñoïc nhìn nhaän roõ theâm "maët thaät" cuûa Haø Só Phu trong vuï vieäc naøy laø nhö theá naøy cô!
Baøi naøy taùc giaû khoâng chæ noùi ñeán vieäc vuï aùn Haø Só Phu - Leâ Hoàng Haø - Nguyeãn Kieán Giang (1995-1996), maø coøn baày toû taâm söï vôùi bao vuï khaùc cuûa Nhaø nöôùc Coäng Hoaø Xaõ Hoäi Chuû Nghóa Vieät Nam trong quaù khöù. Buoàn cöôøi laø baøi naøy ñaõ hôn 4 naêm qua, baây giôø ñoïc laïi vaãn thaáy noù nhö hoâm nay. Caùi soá Haø Só Phu vaát vaû thaät! Ñuùng laø "Chöõ taøi lieàn vôùi chöõ tai moät vaàn". Baïn Haø Só Phu laïi bò "vaïch toäi" khi maø hoï ñang tieán nhanh tieán maïnh vaøo Ñaïi hoäi IX. Nhöng cuõng ñöôïc chuùt an uûi vì laø ñoïc laïi trong dòp Teát maø moãi khi ra ñöôøng phoá Thuû Ñoâ thaáy choã naøo cuõng nhan nhaûn, nhoaùng nhoaøng nhöõng khaåu hieäu ñoû röøng röïc "Möøng Ñaûng - Möøng Xuaân".
Teát Taân Tî 2001
Phaïm Queá Döông
37 Lyù Nam Ñeá - Haø Noäi
ÑT: 8.231.372


Qu%an Mÿ Lan Lè!ng tém f%" féu? Li"n ti°ep trong nh¨èng ngây 4, 11 vâ 18-1 v^èa qua, chùung tçi r°at ng_ac nhi"n khi b_an bê trong nèù!c g%èi ra cho chùung tçi qua m_ang lèù!i internet bâi vi°et nhan f)e ''M_&t th_ét c%ua m_çt vâi ngè^!i mè_!n danh ''hi)en sï'''khoùac chi"u bâi ''dén ch%u'''' c%ua nhâ bùao Nguy¨"n Nhè Phong, trung tùa cçng an, phùo t%çng bi"n t_ép bùao An ninh Th°e giù!i, xu°at b%an t_ai Hâ N_çi.
Trong ph)an f)au c%ua bâi vi°et, f&ng ngây 4-1, Nguy¨"n Nhè Phong fä vu kh°ong nh^&m bçi b%én hînh %anh c%ua hai ngè^!i y"u nèù!c lâ cùac çng Hâ Sï Phu vâ Mai Thùai Lïnh. Nh¨èng fi)eu bºa f_&t ngç ngh" nây chÏ lâm cho nh¨èng ngè^!i quen bi°et hai çng tçn quùy h_o h!n vî s_è th_èc b%an ch°at c%ua hai çng khùac r°at xa vù!i nh¨èng gî Nguy¨"n Nhè Phong fèa ra. Vù!i phè!ng ti_"n truy)en thçng nhè ngây nay thî bâi vi°et thi°eu nghi"m chÏnh °ay chÏ lâm trô cè^!i cho thi"n h_a. Nhèng v°an f)e %! féy lâ trong m_çt nèù!c mâ ngè^!i dén chÏ cùo f_çc nh°at m_çt ngu)on tin thî fùo lâ phè!ng ti_"n d¨" dâng nh°at d%" tri_"t h_a uy tÈn c%ua nh¨èng ngè^!i mâ ch°e f_ç khçng hâi lông¡
Sau khi fi trèù!c c%a tôa ùan (?à f%" k°et t_çi hai çng Hâ Sï Phu vâ Mai Thùai Lïnh m_çt cùach r°at h)o f)o, tu^y ti_"n, trong ph)an hai vâ ba c%ua bâi vi°et ngây 11 vâ 18-1, Nguy¨"n Nhè Phong l_ai l"n ùan gù&t gao m_çt s°o ngè^!i t_ai h%ai ngo_ai trong s°o fùo ch%u y°eu lâ cùac thânh vi"n c%ua T_ép h_!p Dén ch%u Fa nguy"n (ch%u trè!ng nguy_"t san Thçng Lu_énà lâ cùac çng Nguy¨"n Gia Ki%"ng, Ph_am Ng_oc Lén vâ tçi, Qu%an Mÿ Lan, vâ fèa ra nh¨èng lu_én fi_"u d°oi trùa nh^&m géy ly giùan gi¨èa nh¨èng t%ç chùèc f°au tranh t_ai h%ai ngo_ai.
F%" cho nh¨èng fi)eu bºa f_&t cùo v%e nhè th_ét, phùo t%çng bi"n t_ép c%ua An ninh Th°e giù!i d¨én chùèng: ''Theo nhi)eu ngu)on tin, h^&ng n&m Thçng Lu_én &n c%ua Li"n minh Vi_"t Nam T_è do kho%ang 500 000 USD''. Y"u c)au Nguy¨"n Nhè Phong cho bi°et fùo lâ nh¨èng ngu)on tin nâo, do ai cung c°ap? Hay l_ai l°ap li°em b%ao r^&ng ''do b%ao m_ét, khçng th%" ti°et l_ç''¡
Ri"ng cùa nhén tçi, tçi fä khçng mu°on vi°et bâi ph%an bùac nây vî theo tçi nghï s_è th_ét v¨én lâ s_è th_ét. Nhèng nh¨èng fi)eu Nguy¨"n Nhè Phong bºa d_&t v)e tçi cùo th%" fèa f°en nh¨èng hi%"u l)am cùo h_ai f°en danh d_è c%ua mînh n"n bù&t bu_çc tçi ph%ai l"n ti°eng.
Ngoâi cçng thùèc cü rÈch nh^&m l"n ùan chùung tçi m_çt cùach vç l°oi nhè ''ph)an t%è ch°ong nhâ nèù!c Vi_"t Nam fi"n cu)ong nh°at t_ai Phùap {...} mùoc n°oi vù!i nh¨èng ph)an t%è c! h_çi chÈnh trº'' Nguy¨"n Nhè Phong côn tr_çn l¨én nh¨èng d¨è ki_"n chÈnh xùac vù!i nh¨èng fi)eu hoân toân n^&m trong f)au ùoc hoang tè%!ng nhèng cùo ch%u ùy vâ r_ép khuçn bâi b%an, theo fùung y"u c)au c%ua m_çt f!n f_&t hâng¡
Qu%an Mÿ Lan fä lâm vi_"c t_ai Fâi Truy)en hînh Sâi Gôn cüng nhè Fâi Phùat thanh Ti°eng nùoi Hoa K^^y, lâ fùung. Nhèng khi vi°et r^&ng ''Lan trèù!c kia lâ phùong vi"n c%ua Fâi Hoa K^y. Sau gi%ai phùong fè_!c nh_én vâo cçng tùac t_ai Fâi Truy)en hînh Thânh ph°o H)o ChÈ Minh, lâm vi_"c %! phông khoa giùao'' lâ sai.
Tçi ng_ac nhi"n t_è h%oi lâ t_ai sao Nguy¨"n Nhè Phong l_ai cùo th%" bºa f_&t m_çt cùach trù&ng tr_!n nhè th°e? Anh ta lâ cçng an cao c°ap, n°eu mu°on, anh ta bi°et rö s_è th_ét h!n ai h°et. Vâ ngay nhè n°eu anh ta chÏ lâ m_çt nhâ bùao, m_çt phùong vi"n bînh thè^!ng thî Nguy¨"n Nhè Phong chÏ vi_"c vâo Sâi Gôn, f°en Fâi Truy)en hînh thî bi°et rö v)e tçi, vi_"c gî ph%ai trÈ trùa¡
Tçi lâm vi_"c t_ai Fâi Truy)en hînh vù!i cè!ng vº m_çt xèù!ng ngçn vi"n t^è n&m 1973 (nhi)eu tri_"u dén mi)en Nam bi°et m_&t xèù!ng ngçn vi"n, lâm sao gi°au fè_!c?à, vâ sau 75 tçi lâ bi"n t_ép vi"n t_ai phông Chuy"n m_uc. Tçi chÏ c_çng tùac vù!i fâi Ti°eng nùoi Hoa K^y t^è n&m 1985 sau khi fºnh cè t_ai Phùap. Vi_"c nhâ bùao Nguy¨"n Nhè Phong gùan ghùep cho tçi lâm cho fâi Mÿ trèù!c khi vâo fâi truy)en hînh Vi_"t Nam chÏ cùo m_uc fÈch lâm cho f_çc gi%a c%ua bùao An ninh Th°e giù!i hi%"u l)am r^&ng chùung tçi lâ ''tay sai c%ua Mÿ gâi vâo c! quan c%ua ta'', theo k°et lu_én thçng thè^!ng c%ua nhâ c)am quy)en.
„m mèu °ay khçng qua mù&t fè_!c m_çt ngè^!i hi%"u chuy_"n, nhèng l_ai lâ m_çt fôn thém f_çc f%" nh¨èng f_çc gi%a bînh thè^!ng, %! xa, khçng cùo thçng tin, ng_ç nh_én m_çt cùach tai h_ai. Chùung tçi f°au tranh vî b°at f)ong chÈnh ki°en vù!i nhâ c)am quy)en Vi_"t Nam, vî f°at nèù!c ta khçng cùo dén ch%u, ngè^!i dén thi°eu ngay c%a nh¨èng quy)en t_è do c&n b%an nh°at. Fi)eu °ay cao quùy bi°et bao thî Nguy¨"n Nhè Phong bçi b%én b^&ng cùach gùan ghùep cho tçi lâ tay sai ngo_ai bang. Fùo lâ m_çt s_è sÏ nh_uc. Côn b%ao tçi lâ ''m_çt ph_u n¨è k"nh ki_"u, &n nùoi ch%ong l%on {?}vâ khçng coi ai b^&ng mînh, f_&c bi_"t lâ kh%a n&ng bi%"u l_ç sù&c f_ep m_çt cùach tr! trùao'' thî cùac b_an tçi t_ai Fâi Truy)en hînh së c%ai chÈnh h_ç tçi¡ L°oi vi°et ''Ngay t^è nh¨èng ngây mù!i fè_!c nh_én vâo lâm, m_oi ngè^!i fä th°ay cç ta cùo gi_ong fi_"u khùac h%&n vâ chÏ rînh c! h_çi chÏ trÈch länh f_ao c%ua cùac f!n vº khi cç ta f°en lâm phim'' l_ai lâ m_çt s_è vu kh°ong khùac. Trong fo_an nây, Nguy¨"n Nhè Phong hânh ngh)e cçng an l_ai fºnh ch!i trô fi_"p vi"n, tung tin gi%a f%" fùanh l_ac hèù!ng ngè^!i f_oc. Ngè^!i ta hay g_oi fûa lâ fi_"p vi"n 00T (fi_"p vi"n Khçng Khçng Th°ayà¡
Ph%ai nùoi lâ tçi may mù&n fè_!c g_&p nh¨èng ngè^!i länh f_ao cùac c! quan tçi cùo dºp f°en lâm phim¡ Sau nh¨èng fo_an phim mâ ngè^!i ta ph%ai l"n gén f%" chÏ n"u l"n nh¨èng thânh tÈch, nh¨èng thù&ng l_!i (mâ thè^!ng lâ nh¨èng thù&ng l_!i %aoà... chÈnh lâ nh¨èng cu_çc nùoi chuy_"n th_èc lông, nh¨èng tém s_è khçng mang m_&t n_a fä khi°en tçi cùo m_çt cùai nhîn khùac v)e nh¨èng ngè^!i trong chÈnh quy)en, tuy cûng g_oi lâ c_çng s%an nhèng l_ai cùo nh¨èng tr&n tr%! v)e f°at nèù!c, v)e xä h_çi, v)e con ngè^!i r°at khùac vù!i thùè ngçn t^è chÈnh thùèc tr"n cùac phè!ng ti_"n truy)en thçng.
H_o cüng fau kh%ç khi th°ay t°at c%a nh¨èng gî h_o fä fè_!c tuy"n truy)en, fè_!c h_oc t_ép nhu)an nhuy¨"n l_ai lâ nh¨èng fi)eu khçng th_èc¡ Mi)en Nam bº Mÿ ng_uy k)em k_ep è? Mi)en Nam ph)on vinh gi%a t_ao è? Mi)en Nam khçng cùo t_è do è? Mi)en Nam v&n hùoa f)oi tr_uy è? Nhèng chÈnh t_ai mi)en Nam tè!ng f°oi t_è do, dén ch%u fùo lâ n!i h_o ky cùop f%" mang xùach hâng hùoa v)e Bù&c, n!i sùach v%! bùao chÈ fè_!c phùep lèu hânh tho%ai mùai ''ngoâi dông'', n!i cùo m_çt n)en giùao d_uc h!n h%&n mi)en Bù&c... Ngè^!i ngay th%&ng thùu nh_én r^&ng nh¨èng fi)eu fè_!c nh)oi s_o v)e mi)en Nam lâ hoân toân trùai ngè_!c vù!i th_èc t°e.
ChÈnh qua nh¨èng ngây thùang fi lâm phim tçi fä th°ay fè_!c ph)an lù!n b_ç m_&t th_ét c%ua ch°e f_ç, nh^! fùo tçi fä cùo nh¨èng thay f%çi nh_én thùèc v)e ngè^!i c_çng s%an vâ ch°e f_ç c_çng s%an. Nghïa lâ tçi fä g_&p, fä nùoi chuy_"n, fä hi%"u fè_!c nh¨èng kh%ç fau, m°at t_è do, m°at quy)en fè_!c s°ong bînh an c%ua nhi)eu t^èng lù!p dén chùung t^è cao xu°ong th°ap, h_oc thùèc l¨én khçng... %! c%a hai mi)en Nam Bù&c. Tçi hi%"u fè_!c tém tr_ang nh¨èng ngè^!i mi)en Nam trèù!c kia chÏ vî f)au ùoc quùa lùy tè%!ng n"n fä nghe vâ tin theo nh¨èng l^!i tuy"n truy)en fä hèù!ng v)e mi)en Bù&c nhè m_çt gi%ai phùap t°ot f_ep h!n cho f°at nèù!c. Tçi cüng fä chia s%e, c%am thçng fè_!c nh¨èng ray rùèt, h°oi ti°ec c%ua nh¨èng ngè^!i mi)en Bù&c, khi va ch_am vâo th_èc t°e, fä t_è h%oi v)e vai trô ''gi%ai phùong mi)en Nam'' c%ua mînh.
C%a hai lù!p ngè^!i nây sau khi ''t_è gi%ai f_çc'' th°ay r^&ng h_o cüng bë bâng nhè nhau vâ h_o cüng én h_én nhè nh¨èng ngè^!i fä cùo th^!i t^èng nù&m gi¨è quy)en l_èc %! mi)en Nam nhèng fä khçng lâm fùung b%çn ph_én c%ua mînh. ChÈnh nh¨èng cu_çc g_&p g¨! °ay dä nung n°au tçi, cho phùep tçi nghï r^&ng nh¨èng cu_çc f°au tranh khçng th_èc hi_"n fè_!c %! m_çt xùè khçng cùo t_è do thî së th_èc hi_"n fè_!c %! m_çt xùè cùo t_è do. Tçi quan ni_"m f°au tranh cho fi)eu t°ot lâ nhi_"m v_u c%ua m_oi ngè^!i cçng dén, bi°et fi)eu x°au mâ v¨én lâm lâ h_ang ngè^!i vç li"m sÏ, bi°et fi)eu t°ot mâ khçng lâm lâ thi°eu lông nhén.
Tçi chÏ lâ m_çt ngè^!i cçng dén bînh thè^!ng, cùo li"m sÏ vâ cùo lông nhén nhè nh¨èng gî mînh fä fè_!c giùao d_uc. Cùam !n nh¨èng ngè^!i tçi fä g_&p, fä cho tçi th°ay fè_!c s_è th_èc f%" cùo fè_!c cùai nhîn chÈnh xùac h!n, f%" can f%am, dû bº fùanh phùa t^è nhi)eu phÈa, ch%u trè!ng r^&ng dén t_çc Vi_"t Nam ph%ai hôa gi%ai, hôa h_!p fè_!c vù!i nhau f%" chi°en f°au ch°ong l_ai nh¨èng l_èc lè_!ng x°au fang lâm b&ng ho_ai f°at nèù!c nây. Vâ tçi fä th_èc hi_"n nh¨èng fi)eu tém ni_"m °ay t^è khi f_&t chén f°en f°at Phùap n&m 1980.
Sau bâi bùao phÏ bùang r%e ti)en nây c%ua Nguy¨"n Nhè Phong, chùung tçi th_ét sung sèù!ng khi fè_!c f_oc nh¨èng bâi vi°et khÈ khùai c%ua nh¨èng ngè^!i trong nèù!c nhè cùac çng Nguy¨"n Thanh Giang, Ph_am Qu°e Dè!ng, Tr)an F_ç, hay xem l_ai bâi vi°et cü c%ua nhâ v&n Hoâng Ti°en (tuy cùach féy n&m n&m nhèng v¨én h_!p th^!i khi Hâ Sï Phu bº bù&t l)an f)auà b"nh v_èc cho hai nhâ y"u nèù!c Hâ Sï Phu, Mai Thùai Lïnh. Cùac çng fä vè_!t l"n tr"n cùai s_! f%" nùoi l"n ti°eng nùoi chén chÈnh c%ua lè!ng tém. T^è fùo tçi nghï r^&ng ngay trong giù!i cçng an hay quén f_çi, r)oi ra ngè^!i ta së th°ay rö, së tr%! v)e vù!i b%an ch°at th_ét c%ua con ngè^!i f%" khçng tuén hânh nh¨èng chÏ thº sai trùai c%ua c°ap tr"n mâ ngè_!c l_ai së b"nh v_èc, b%ao v_" cho nh¨èng lè!ng dén vç t_çi. Tr"n fè^!ng f^!i tçi fä g_&p h_o vâ së côn g_&p h_o. Nhèng nghï cho cûng, lo_ai bâi bùao nhè c%ua Nguy¨"n Nhè Phong ch%&ng qua vî mu°on b%ao v_" f_&c quy)en, f_&c l_!i c%ua mînh n"n nh¨èng ngè^!i länh f_ao fä cho fân em lâm nhè th°e f%" nh^&m tri_"t h_a nh¨èng con ngè^!i trung chÈnh. Fä ai v_ach ra fè_!c fi)eu gî sai trùai t^è nh¨èng bâi vi°et c%ua Hâ Sï Phu, t^è nh¨èng hânh f_çng c%ua Mai Thùai Lïnh? N°eu xùet tr"n cùai lç gÈch bînh thè^!ng %! nh¨èng con ngè^!i bînh thè^!ng s°ong trong nh¨èng xä h_çi bînh thè^!ng?
Qua bâi vi°et nây, chùung tçi mu°on vinh danh nh¨èng ngè^!i Vi_"t Nam anh hûng fùo. May mù&n thay dén t_çc ta côn s%an sinh ra fè_!c nh¨èng fùèa con can trè^!ng fä g_uc ngä hay fang ém th)am chi°en f°au, fè_!c bi°et f°en hay khçng fè_!c bi°et f°en nhèng chÏ m_çt lông vî dén vî nèù!c¡ Nhâ c)am quy)en ph%ai t_è xùet l_ai chÈnh h_o, khçng ph%ai t_è dèng nh¨èng ngè^!i trÈ thùèc, nh¨èng ph)an t%è èu tùu nh°at c%ua f°at nèù!c ch°ong l_ai h_o¡ Xin m_oi ngè^!i dén Vi_"t côn lè!ng tri häy bèù!c chén theo nh¨èng ngè^!i cçng dén qu%a c%am °ay. Häy bèù!c theo nh¨èng t°am b%ang chÏ fè^!ng c%ua trÈ tu_" vâ lè!ng tém. Chùung ta häy bînh tïnh ng)oi xu°ong suy nghï f%" dùèt khoùat khçng th%" ngoan ngoän fi theo s_è u m" vâ vç lè!ng tém c%ua ngè^!i khùac. T^è nay m_oi ngè^!i Vi_"t Nam ph%ai fè_!c s°ong bînh thè^!ng nhè bao nhi"u t%y ngè^!i tr"n hânh tinh nây. Qu%an Mÿ Lan

Buøi Minh Quoác
CAÛM NGHÓ CUØNG XUAÂN TAÂN TÎ 2001
“Vì söï tröôøng toàn cuûa daân toäc, vì söï cöôøng
thònh cuûa ñaát nöôùc vaø haïnh phuùc cuûa nhaân
daân, toâi keâu goïi heát thaûy moïi ngöôøi Vieät Nam
khoâng phaân bieät thaønh phaàn, chính kieán, taàng
lôùp giaøu ngheøo, toân giaùo, daân toäc, ñang soáng ôû
trong nöôùc hay hieän soáng ôû nöôùc ngoaøi, duø quaù
khöù tröôùc ñaây nhö theá naøo, duø coøn coù khaùc nhau
ôû ñieåm naøy ñieåm khaùc, haõy cuøng nhau hôïp taùc
ñeå kieán taïo töông lai, xoùa boû moïi haän thuø trong
quaù khöù, laøm cho daân ta ngaøy caøng giaøu, nöôùc
ta maïnh, vaø moät xaõ hoäi coâng baèng, ngaøy caøng
daân chuû, vaên minh…”
Ñoù laø lôøi chuùc ñaàu xuaân cuûa chuû tòch nöôùc Traàn Ñöùc Löông ñaêng treân baùo Tuoåi treû soá taát nieân ngaøy 20-2001.
Toâi xuùc ñoäng ñoïc ñi ñoïc laïi, loøng nhuù maàm hy voïng môùi.
Hình nhö coù gì ñoù raát môùi cuûa vaän meänh ñaát nöôùc vöøa naûy nôû vôùi nhöõng lôøi tuyeân boá long troïng treân ñaây cuûa chuû tòch nöôùc?
Khoâng phaûi toâi khoâng bieát raèng ñaây chaúng phaûi laàn ñaàu ngöôøi ñöùng ñaàu nhaø nöôùc neâu ra chuû tröông ngöôøi Vieät Nam xoùa boû moïi haän thuø trong quaù khöù, thöïc hieän hoaø giaûi hoaø hôïp, ñaïi ñoaøn keát… Nhöng laàn naøy, toâi caûm thaáy coù moät söùc soáng môùi trong nhöõng lôøi nhö theá, caùi söùc soáng quy tuï ñöôïc nhaân taâm, caùi söùc soáng coù teân goïi laø NOÙI ÑEÅ MAØ LAØM.Toâi ñaëc bieät chuù yù ñeán chuû tröông:”khoâng phaân bieät CHÍNH KIEÁN”Nghóa laø ñoaøn keát khoâng phaân bieät caùc yù kieán khaùc nhau veà chính trò, chính söï.
Toâi nghó chuû tòch nöôùc ñaõ thay maët Ñaûng vaø Nhaø nöôùc coâng boáâ moät chuû tröông saùng suoát khi DAÂN CHUÛ ñöôïc ñaët thaønh muïc tieâu xaây döïng xaõ hoäi trong döï thaûo cöông lónh ñaïi hoäi Ñaûng laàn thöù 9. Haún raèng ñaïi hoäi ñang ñöôïc chuaån bò theo tinh thaàn naøy vaø seõ hoaïcoâ"ñònh quoác söï theo ñuùng tinh thaàn naøy.
Toâi caàm tôø Tuoåi treû ñeán ngay oâng baïn ñoàng nieân, ñoàng nghieäp (chöôùng) Haø Só Phu. Nhöõng ai töøng quan taâm tôùi taùc phaåm vaø caûnh ngoä Haø Só Phu ñeàu bieát roõ oâng laø ngöôøi coù trieát kieán khaùc, chính kieán khaùc vôùi quan ñieåm chính thoáng, vaø lieân tuïc chòu khoå naïn vì söï KHAÙC aáy. Caùi khoå naïn gaàn nhaát maø oâng phaûi gaùnh chòu laø bò cô quan ñieàu tra cuûa coâng an khôûi toá vôùi toäi danh “phaûn boäi Toå Quoác”, bò caàm coá taïi gia. Taát nhieân oâng ñaõ phaûn ñoái ngay laäp töùc söï quy chuïp hoà ñoà aáy, baèng ñôn khieáu naïi (ngaøy 19-5-2000) thö yeâu caàu (ngaøy 30-10-2000) göûi tôùi caáp thaåm quyeàn cao nhaát. Moät phong traøo ñoøi coâng lyù cho Haø Só Phu, ñoøi daân chuû töï do daáy leân trong vaø ngoaøi nöôù.ÔÛ Haø Noäi coù naêm cuï gìa goàm ñuû thaønh phaàn,caùch maïng laõo thaønh, cöïu chieán binh, nhaø khoa hoïc, nhaø baùo, nhaø vaên, boán laàn vieát ñôn göûi Quoác Hoäi, vôùi taâm huyeát saün saøng cheát cho DAÂN CHUÛ, TÖÏ DO.( xem “Khai buùt vaøo xuaân Taân Tî 2001”cuûa nhaø vaên Hoaøng Tieán). Cuoái cuøng, Haø Só Phu nhaän ñöôïc quyeát ñònh ñình chæ ñieàu tra, baõi boû leänh caám ra khoûi nhaø (do thuû tröôøng cô quan an ninh ñieàu tra cuûa coâng an kyù ngaøy 5-1-2001)
OÂng baø Haø Só Phu-Ñaëng Thò Thanh Bieân raát vui trong muøa xuaân naøy. OÂng baø ngaãu höùng nhaéc vôùi toâi caâu thô cuï Hoà “Xuaân naøy hôn haún maáy xuaân qua”.
Nieàm vui aáy caøng ñöôïc nhaân leân gaáp boäi khi ñoïc lôøi chuùc ñaàu naêm cuûa chuû tòch nöôùc. Quyeát ñònh cuûa cô quan ñieàu tra ñaõ theå hieän moät thaùi ñoä toân troïng coâng lyù, naèm trong moät chuû tröông chính trò vó moâ saùng suoát :Khoâng phaân bieät chính kieán, cuøng nhau hôïp taùc kieán taïo töông lai. Quaû laø
“Xuaân naøy hôn haún maáy xuaân qua”.
Khoâng chæ rieâng oâng baø Haø Só Phu vui. Naêm cuï giaø ngoaøi Haø Noäi ñöông nhieân laø vui laém. Baïn höõu gaàn xa ñeàu vui. Taát caû nhöõng ai yeâu coâng lyù, yeâu daân chuû töï do ñeàu vui.
Tuy vaäy, coù moät chuyeän gaây böïc mình vaø phaãn noä. Suoát töø 4-1 ñeán 18-1-2001, ba kyø baùo An ninh theá giôùi lieân tuïc ñaêng baøi cuûa Nguyeãn Nhö Phong, phoù toång bieân taäp baoù naøy coù noäi dung vu khoáng chuïp muõ chính trò ñoái vôùi Haø Só Phu. (OÂ ng ñaõ traû lôøi baèng thö ngoû göûi Nguyeãn Nhö Phong vaø coâng luaän. Neáu baùo An ninh theá giôùi khoâng chòu ñaêng baøi cuûa oâng nhö luaät ñònh, chaéc raèng khoâng ít ngöôøi quan taâm seõ photocopy vaø taùn phaùt moät soá baûn ngang vôùi löôïng phaùt haønh cuûa tôø An ninh theá giôùi.)
Thaät khoù hieåu.
Taïi sao chuû tröông vó moâ thì nhö vaäy maø caáp döôùi laïi haønh xöû nhö vaäy? Taïi sao cuøng laø coâng an caû maø cô quan an ninh thì toû ra toân troïng luaät phaùp, coøn phoù toång bieân taäp tôø An ninh theá giôùi laïi coi thöôøng luaät phaùp ñeán theá? Phaûi laø raát ngu xuaån veà luaät phaùp vaø chính trò hoaëc laø coá yù phaù hoaïi môùi yû theá ñoäc quyeàn baùo chí ñeå laøm ñieàu baïo ngöôïc ñeán theá. Neáu haønh vi cuûa Nguyeãn Nhö Phong (vaø cuõng coù theå caû ban bieân taäp tôø An ninh theá giôùi) khoâng ñöôïc xöû lyù nghieâm minh thì chaéc chaén seõ gaây hoaøi nghi lôùn trong toaøn daân ñoái vôùi thöïc taâm cuûa caáp laõnh ñaïo cao nhaát.
Thieát nghó, ñoäc laäp, daân chuû, töï do, haïnh phuùc laø khaùt voïng laâu ñôøi cuûa daân toäc Vieät Nam ta cuøng moïi daân toäc treân theá giôùi. Vì ñoäc laäp, daân chuû, töï do, haïnh phuùc, daân toäc ta ñaõ vuøng leân laøm caùch maïng thaùng Taùm naêm 1945, laäp neân nöôùc Vieät Nam daân chuû coäng hoaø. Nhöng lòch söû eùo le vaø khaéc nghieät ñaõ buoäc daân toäc ta ñöùng leân caàm suùng choáng laïi chieán tranh xaâm löôïc cöïc kyø taøn baïo cuûa thöïc daân Phaùp vaø ñeá quoác Myõ. Vaø cuõng chính lòch söû eùo le vaø khaéc nghieät ñaõ nhaøo troän khaùt voïng ñoäc laäp, daân chuû, töï do, haïnh phuùc vôùi söï löïa choïn yù thöùc heä. Bieát bao maùu VN ñaõ töï nguîeân hieán daâng cho ñoäc laäp, daân chuû, töï do, haïnh phuùc vaø bieát bao maùu VN ñaõ ñoå ra oan uoång vì naïn phaân bieät kyø thò yù thöùc heä. Haän thuø cuõ chöa xoùa ñöôïc ñaõ chaát theâm haän thuø môùi cuõng vì phaân bieät, kyø thò yù thöùc heä. Daân toäc ta ñaõ ñoå maùu quaù nhieàu, ñôùn ñau, tuûi nhuïc, uaát öùc quaù nhieàu vì nhöõng veát thöông thuø haän. Roõ raøng xoùa boû moïi haän thuø, hoaø giaûi hoaø hôïp daân toäc laø moät yeâu caàu böùc xuùc vaø caên baûn, moät cuoäc phuïc höng tinh thaàn, phuïc höng vaên hoaù cuûa toaøn daân toäc.
Lôøi keâu goïi cuûa chuû tòch nöôùc Traàn Ñöùc Löông vöøa coâng boá ñaùp öùng yeâu caàu böùc xuùc vaø caên baûn aáy.
Laøm theá naøo ñaây ñeå nhöõng lôøi noùi ñaéc nhaân taâm sôùm thaønh nhöõng vieäc laøm ñaéc nhaân taâm?
Toâi nghó ñeán maáy”vieäc caàn laøm ngay”, vaø hoaøn toaøn coù theå laøm ñöôïc ngay:
Taïi kyø hoïp ñaàu cuûa naêm 2001 naøy, Quoác Hoäi söûa ngay luaät baùo chí vaø xuaát baûn, boå sung ñieàu khoaûn ñaûm baûo cho coâng daân ñöôïc quyeàn ra baùo tö vaø xuaát baûn tö , coù theá nhöõng ngöôøi coù chính kieán khaùc môùi coù phöông tieän ñeå boäc loä chính kieán cuûa mình.
Trong khi chôø Quoác Hoäi söûa luaät, Maët traän Toå quoác toå chöùc ngay caùc DIEÃN ÑAØN DAÂN CHUÛ, thöïc hieän ñaøm thoaïi giöõa nhöõng ngöôøi coù quan ñieåm chính thoáng vôùi nhöõng ngöôøi coù chính kieán khaùc, baùo chí nhaø nöôùc môû muïc DIEÃN ÑAØN DAÂN CHUÛ, thöôøng xuyeân ñaêng taûi moïi yù kieán khaùc nhau, bao goàm caû baøi cuûa nhöõng ngöôi coù chính kieán khaùc.
Thôøi ñaùnh giaëc, moãi ngöôøi VN thöôøng töï hoûi moãi ngaøy: “Hoâm nay ta phaûi laøm gì ñeå loaïi bôùt moät teân xaâm löôïc?”. Giôø ñaây, khi ñaõ cuøng nhaân loaïi õ böôùc vaøo thieân nieân kyû thöù ba trong xu theá toaøn caàu hoaù, moãi ngöôøi VN khoâng theå khoâng töï hoûi moãi ngaøy: “ Hoâm nay ta phaûi laøm gì ñeå loaïi bôùt moät nhaân toá caûn trôû daân chuû vaø ñeå sôùm coù daân chuû thöïc söï cho nhaân daân?”
Ñaø Laït muøng 1 Teát Taân Tî 24-1-2001.

Kính göûi : Nhaø baùo Nguyeãn Nhö Phong
Phoù Toång bieân taäp baùo An ninh Theá giôùi
Vöøa qua ñöôïc ñoïc ba baøi lieàn oâng vieát veà oâng Haø Só Phu toâi thaáy roõ raøng yù ñònh cuûa oâng khoâng chæ laø loät traàn “maët thaät” cuûa Haø Só Phu, maø oâng coøn muoán ÑAÙI vaøo maët Haø Só Phu cho moïi ngöôøi thaáy noù dô daùy! Nhöng ñem so saùnh ba baøi cuûa oâng vieát vaø ba baøi cuûa Haø Só Phu vieát, ngöôøi ta thaáy : Ñöùng tröôùc Haø Só Phu oâng phaûi vôùi leân, vôùi 5-6 vôùi maø vaãn chöa tôùi. Thaønh thöû vieäc oâng ÑAÙI vaøo “maët” ngöôøi ta ñaõ coù keát quaû ngöôïc laïi. Oâng caøng döôùn leân thì tia nöôùc ñaùi caøng yeáu vì khoâng ñuû söùc voït ñeán taàm cao, nöôùc ñaùi laïi truùt vaøo caùi maët cuûa baûn thaân oâng.
Thöa oâng, toâi cuõng hay ñoïc baùo An ninh Theá giôùi, vaø thænh thoaûng cuõng gaëp caùi teân Nguyeãn Nhö Phong. Khoâng hieåu sao laàn naøy toâi môùi ñeå yù tôùi caùi chöùc danh “Phoù Toång bieân taäp” cuûa oâng. Caùi chöùc “Phoù Toång bieân taäp” moät tôø baùo caáp Boä, cuõng toát thoâi.Chæ coù ñieàu toâi khuyeân oâng neân choïn “ñoái thuû” maø vieát, oâng ñaõ choïn nhaàm phaûi oâng HSP, maø ngheà cuûa oâng laø ngheà cuûa trí tueä cô maø (ñieàu naøy leõ ra khoûi phaûi noùi vôùi oâng). Neáu khoâng, “maët thaät “ cuûa ngöôøi ta thì khoâng “loät” ñöôïc maø laïi laøm loä vaø nhô nhôùp theâm caùi “maët thaät” cuûa mình, vaø khi ñoù “ Nhö Phong” chæ laø “nhö gioù” thoaûng treân cao nguyeân thoâi.
Chuùc oâng ngaøy moät tieán boä. Chaøo oâng
Moät ngöôøi ñoïc baùo (Vuõ Minh Ngoïc)
Thè ng%o g%èi Nguy¨"n Nhè Phong
Nguy¨"n Thanh Giang Thè nây khçng g%èi m_çt nhâ bùao chén chÈnh mâ vi°et cho m_çt k%e cùo hânh f_çng ph_am phùap bº bù&t qu%a tang, mang danh phùo t%çng bi"n t_ép bùao An ninh Th°e giù!i.
Tçi h%oi Nguy¨"n Nhè Phong, anh c&n cùè vâo b%an ùan nâo f%" cçng b°o Hâ Sÿ Phu, Mai Thùai Lïnh lâ ''nh¨èng k%e ph%an b_çi t%ç qu°oc''? Ai cho phùep anh dùam b"u r°eu tr"n bùao An ninh th°e giù!i s°o 211, ra ngây 11-1-2001 r^&ng Nguy¨"n Thanh Giang lâ ''ngè^!i c! h_çi chÈnh trº cùo ho_at f_çng c_èc foan ch°ong phùa trong nèù!c''? Tçi gay gù&t l"n ùan anh b%!i vî rö râng anh fä ph_am cùac t_çi sau féy:
1- T_çi vu kh°ong: ''Bºa f_&t lâ ngè^!i khùac ph_am t_çi vâ t°o cùao h_o trèù!c c! quan nhâ nèù!c''. T_çi nây ''bº ph_at c%anh cùao, c%ai t_ao khçng giam gi¨è f°en m_çt n&m ho_&c bº ph_at tû t^è ba thùang f°en hai n&m'' (Fi)eu 117, B_ç lu_ét Hînh s_èà;
2- T_çi lâm nh_uc ngè^!i khùac: ''Ngè^!i nâo xùuc ph_am nghi"m tr_ong nhén ph%ém, danh d_è c%ua ngè^!i khùac thî bº ph_at c%anh cùao, c%ai t_ao khçng giam gi¨è f°en m_çt n&m, ho_&c bº ph_at tû t^è ba thùang f°en hai n&m'' (Fi)eu 116, B_ç lu_ét Hînh s_èà.
Anh lâm bùao, nhèng anh f)ong th^!i cüng fä vi ph_am Lu_ét Bùao chÈ %! nh¨èng fi)eu sau féy:
1- Fi)eu 2: ''B%ao f%am quy)en t_è do bùao chÈ, quy)en t_è do ngçn lu_én tr"n bùao chÈ '' ghi nhè sau: ''... Khçng ai fè_!c l_am d_ung quy)en t_è do bùao chÈ, quy)en t_è do ngçn lu_én tr"n bùao chÈ f%" xém ph_am l_!i Èch c%ua nhâ nèù!c, t_ép th%" vâ cçng dén'';
2- Fi)eu 10: ''Nh¨èng fi)eu khçng fè_!c thçng tin tr"n bùao chÈ'', ghi nhè sau: ''Khçng fè_!c fèa tin sai s_è th_ét, xuy"n t_ac, vu kh°ong nh^&m xùuc ph_am danh d_è c%ua t%ç chùèc, danh d_è, nhén ph%ém c%ua cçng dén'';
3- Fi)eu 4: ''Nh¨èng fi)eu khçng fè_!c thçng tin tr"n bùao chÈ'' c%ua nghº fºnh 133 HFBT, %! m_uc 3 cüng ghi nhè sau: ''Bùao chÈ khçng fè_!c fèa tin, bâi cùo h_ai f°en chÈnh sùach f_ai foân k°et toân dén, t_ao ra dè lu_én x°au. Khen ng_!i, ph" phùan ph%ai cùo cùè li_"u chÈnh xùac, vâ ph%ai chºu trùach nhi_"m v)e nh¨èng thçng tin c%ua mînh''.
T_ai sao anh dùam t_è ùy xèng xèng quy k°et Nguy¨"n Thanh Giang nhè tr"n mâ khçng h)e fèa ra cùè li_"u nâo? Lâm ngè^!i, nh°at lâ lâm bùao, anh c)an h_oc l°ay ''tùè vç'' c%ua Kh%çng T%è: ''vç ùy, vç t°at, vç c°o, vç ngä'' ( vç ùy lâ khçng cùo ùy ri"ng, tùèc lâ khçng foùan mô theo ch%u quan; vç t°at lâ khçng kh%&ng fºnh quùa fùang …à.
Khçng ph%ai anh chÏ c)an th_én tr_ong f°oi vù!i nh¨èng ngè^!i nhè Bûi TÈn hay chùung tçi lâ nh¨èng ngè^!i fä vî f_çc l_ép, t_è do c%ua t%ç qu°oc, t^èng vè_!t qua muçn trûng l%èa f_an, gian khùo t^è khi thén ph_u anh chèa tùac t_ao n"n anh, mâ ngay c%a f°oi vù!i nh¨èng ngè^!i, nh¨èng t%ç chùèc %! nèù!c ngoâi anh cüng khçng n"n quy k°et cân b_éy. T_ai sao anh tu^y ti_"n kh%&ng fºnh t%ç chùèc nây, cùa nhén kia lâ ph%an f_çng? Fi%"m l_ai mâ xem, t°at c%a cùac cùa nhén, cùac t%ç chùèc mâ anh l&ng m_a b^èa bäi trong bâi vi°et f)eu chèa ai bº toâ ùan qu°oc t°e, hay th_ém chÈ toâ ùan Vi_"t Nam k°et t_çi. Ph%ai cùo c! quan cçng phùap phùan xùet vâ k°et lu_én r)oi thî bùao chÈ mù!i fè_!c fèa tin chùè¡ Ch%&ng nhë cùè b°at f)ong chÈnh ki°en, cùè khçng th^èa nh_én ch%u nghïa xä h_çi thî f)eu lâ ph%an f_çng hay sao? ''K%y s%! b°at d_uc, v_ét thi è nhén''. N°eu ta khçng mu°on c%a th°e giù!i g_oi ta lâ ph%an f_çng thî ta cüng f^èng g_oi t°at c%a nh¨èng ai ph" phùan ch%u nghïa xä h_çi lâ ph%an f_çng. Häy nhù! r^&ng, hi_"n chÏ côn vâi b°on nèù!c nùoi mi_"ng lâ ki"n trî fè^!ng l°oi xä h_çi ch%u nghïa, trong khi th°e giù!i cùo f°en tr"n dèù!i 200 nèù!c kia mâ.
Anh lâ lùèa h_éu sinh mâ sao fä sù!m h_oc cùai thùoi c%a vùu l°ap mi_"ng em r°at x°au xa. Mu°on ph" phùan, mu°on tranh lu_én v)e m_çt chÈnh ki°en, m_çt tè tè%!ng thî ph%ai f&ng nguy"n v&n tùac ph%ém c%ua ngè^!i ta f%" m_oi ngè^!i cûng fè_!c xem xùet m_çt cùach khùach quan, nghi"m tùuc; f^&ng nây, anh trÈch fo_an ch¨ç nây, cù&t xùen ch¨ç kia f%" xuy"n t_ac, bçi nh_o ngè^!i ta m_çt cùach h°et sùèc hi%"m f_çc. Lâm nhè v_éy mâ anh khçng s_! t_çi tr^!i, khçng s_! lè!ng tém f)ay fo_a cho f°en cu°oi f^!i sao ? Anh côn tr%e, chù&c chù&n r)oi anh së fè_!c th°ay, chÈnh lâ nh¨èng Dù&t tay nhau fi dèù!i t°am bi%"n chÏ fè^!ng c%ua trÈ tu_", Fçi fi)eu suy nghï c%ua m_çt cçng dén, Chia tay ùy thùèc h_" c%ua Hâ Sÿ Phu së fi vâo lºch s%è m_çt cùach trang tr_ong chùè khçng ph%ai m°ay bâi bùao, m°ay cu°on sùach xu th^!i c%ua cùac ngè^!i nhè lo_ai anh. (Khçng c)an ngè^!i khùac ch" cè^!i féu, e r^&ng sau nây f_oc l_ai, chÈnh cùac anh cüng ph%ai t_è th°ay x°au h%çà.
Nh_én thùèc c%ua anh côn quùa non nù!t mâ sao anh dùam ngçng ngh"nh cao f_ao, khuy"n ngè^!i nây chÏ n"n u°ong rè!_u, ngém th!, ngè^!i kia f^èng lâm trùai ngh)e... Bân vi_"c nèù!c, gùop ùy vâo ch%u trè!ng, fè^!ng l°oi c%ua F%ang, c%ua chÈnh ph%u, ph" phùan länh f_ao... khçng chÏ lâ quy)en h_an mâ côn lâ nghïa v_u cao c%a c%ua nh¨èng cçng dén dùam vè_!t l"n nh¨èng mèu sinh bînh thè^!ng gùanh l°ay sùè m_"nh thi"ng li"ng f°oi vù!i f°at nèù!c.
Anh khçng bi°et sao, hi°en phùap Vi_"t Nam fä k"u g_oi: ''Cçng dén cùo quy)en tham gia qu%an lùy nhâ nèù!c, tham gia th%ao lu_én cùac v°an f)e chung c%ua c%a nèù!c vâ fºa phè!ng, ki°en nghº vù!i c! quan nhâ nèù!c'' (Fi)eu 53à.
Anh khçng bi°et sao, chÈnh Lu_ét Bùao chÈ cüng kh%&ng fºnh: ''Cçng dén cùo quy)en: Phùat bi%"u ùy ki°°en v)e tînh hînh f°at nèù!c vâ th°e giù!i - Tham gia ùy ki°en xéy d_èng vâ th_èc hi_"n fè^!ng l°oi, ch%u trè!ng, chÈnh sùach c%ua F%ang, phùap lu_ét c%ua nhâ nèù!c - Gùop ùy ki°en, ph" bînh, ki°°en nghº, khi°eu n_ai, t°o cùao tr"n bùao chÈ f°oi vù!i cùac t%ç chùèc c%ua F%ang, c! quan nhâ nèù!c, t%ç chùèc xä h_çi vâ thânh vi"n c%ua cùac t%ç chùèc fùo'' (cùac m_uc 3, 4, 5 Fi)eu 4 - Quy)en t_è do bùao chÈ, quy)en t_è do ngçn lu_én tr"n bùao chÈ c%ua cçng dén à. Fi)eu 4 c%ua Lu_ét Bùao chÈ côn quy fºnh: ''Cçng dén cùo quy)en: Fè_!c thçng tin qua bùao chÈ v)e m_oi m_&t c%ua tînh hînh f°at nèù!c vâ th°e giù!i - Ti°ep xùuc, cung c°ap thçng tin cho c! quan bùao chÈ vâ nhâ bùao; g%èi tin, bâi, %anh vâ tùac ph%ém khùac cho bùao chÈ mâ khçng chºu s_è ki%"m duy_"t c%ua t%ç chùèc, cùa nhén nâo vâ chºu trùach nhi_"m trèù!c phùap lu_ét v)e n_çi dung thçng tin'' (m_uc 1 vâ 2à. V_éy thî vi_"c Hâ Sÿ Phu vâ Mai Thùai Lïnh trao f%çi thçng tin, bân lu_én vi_"c dén, vi_"c nèù!c... vù!i b°at k^y ai %! trong nèù!c hay ngoâi nèù!c cüng lâ chuy_"n bînh thè^!ng chùè sao l_ai ng&n c°am.
Khçng bi°et t_è bao gi^! ngè^!i ta fä ùam vâo tém kh%am con ngè^!i Vi_"t Nam m_çt n¨çi s_! s_"t fen t°oi khi quan h_" vù!i b°at k^y ngè^!i nâo %! nèù!c ngoâi, trong khi F%ang vâ chÈnh ph%u v¨én k"u g_oi f%éy m_anh vâ phùat tri%"n n)en ngo_ai giao nhén dén. Cho f°en nay, trèù!c nhu c)au h_çi nh_ép qu°oc t°e c)an thi°et f%" thÈch ùèng vù!i n)en kinh t°e toân c)au, n¨çi ùam %anh fen t°oi fùo v¨én t)on t_ai r°at f_ém¡
May sao, cùach féy h!n ch_uc n&m, tçi fä dùam cè¨!ng l_ai quy°et li_"t n¨çi ùam %anh phi lùy fùo, t_è kh%&ng fºnh quy)en t_è do quan h_" qu°oc t°e c%ua mînh, ngay c%a vù!i cùai nèù!c mâ lùuc °ay ai cüng vç cûng s_! lâ Mÿ. K°et qu%a th_ét t°ot f_ep, chÏ thçng qua m°oi quan h_" cùa nhén c%ua tçi vù!i m_çt s°o giùao sè cùac trè^!ng f_ai h_oc Hoa K^y, b°on c%è nhén f)au ti"n (m_çt %! T%çng c_uc Fºa ch°at, ba %! Vi_"n Khoa h_oc Vi__"t Namà c%ua ngânh fºa ch°at - fºa v_ét lùy (mâ cùo lë cüng lâ f)au ti"n c%ua nèù!c C_çng hôa Xä h_çi Ch%u nghïa Vi_"t Namà fä fè_!c sang lâm nghi"n cùèu sinh %! Mÿ. Nh^! f°ay, chùung ta cùo fè_!c hai ti°en sÿ vâ hai th_ac sÿ fâo t_ao t^è Mÿ mâ nhâ nèù!c khçng ph%ai trÈch ph)an ngén quÿ nâo, gia fînh cùac nghi"n cùèu sinh cüng khçng h)e ph%ai fùong m_çt f)ong kinh phÈ. Cùo m_çt tînh ti°et chù&c h%&n Nguy¨"n Nhè Phong cho lâ r°at fù&t giùa f%" cùo th%" k°et t_çi Mai Thùai Lïnh khi çng fè_!c b"n ngoâi g_!i ùy nh_én chùèc ch%u tºch phén b_ç T_ép h_!p Dén ch%u Fa nguy"n Vi_"t Nam.
Tînh ti°et nây do Phong n"u n"n khçng bi°et f_ç chÈnh xùac th°e nâo, song n°eu qu%a cùo v_éy th_ét thî cüng khçng th%" k°et t_çi Mai Thùai Lïnh lâ ph%an b_çi t%ç qu°oc. Hi°en phùap fä ghi: ''Cçng dén cùo quy)en t_è do ngçn lu_én, t_è do bùao chÈ; cùo quy)en fè_!c thçng tin; cùo quy)en h_çi h_op, l_ép h_çi, bi%"u tînh theo quy fºnh c%ua phùap lu_ét'' ( Fi)eu 69 à. Thânh l_ép t%ç chùèc hay tham gia b°at cùè t%ç chùèc nâo %! trong nèù!c cüng nhè %! nèù!c ngoâi lâ quy)en chÈnh fùang c%ua cçng dén. ChÏ khi nâo cùa nhén °ay, t%ç chùèc °ay cùo hânh f_çng ph_am phùap thî toâ ùan mù!i fè_!c fem ra xùet x%è.
Tùom l_ai, b°at cùè cçng dén Vi_"t Nam nâo cüng cùo quy)en tham gia t%ç chùèc trong nèù!c vâ qu°oc t°e, l_ép h_çi, trao f%çi thçng tin, lu_én bân vi_"c nèù!c, vi_"c f^!i, tùan phùat tâi li_"u do mînh vi°et ra hay ti°ep nh_én fè_!c b^&ng cùach truy)en tay hay fèa l"n internet..., mi¨"n lâ khçng fè_!c bºa f_&t, khçng fè_!c nùoi sai s_è th_ét, khçng fè_!c ti°et l_ç bÈ m_ét nhâ nèù!c, khçng fè_!c kÈch f_çng b_ao l_èc. Anh Nguy¨"n Nhè Phong l_!i d_ung t^! bùao c%ua mînh f%" bçi nh_o vâ cçng b°o t_çi tr_ang trùai phùep f°oi vù!i Hâ Sÿ Phu vâ Mai Thùai Lïnh lâ ph_am vâo cùac t_çi vu kh°ong (fi)eu 117à, t_çi lâm nh_uc ngè^!i khùac (fi)eu 116, B_ç lu_ét Hînh s_èà.
Fi)eu th_ét khùo hi%"u lâ, trèa ngây 5-1-2001, cçng an Lém F)ong fä chÈnh thùèc trao quy°et fºnh mi¨"n trùach nhi_"m hînh s_è, hu%y b%o bi_"n phùap ng&n ch_&n vâ çng Hâ Sÿ Phu fä fè_!c tr%a t_è do hoân toân; v_éy mâ cho f°en 18 -1- 2001, Nguy¨"n Nhè Phong v¨én kh&ng kh&ng lu_én t_çi, v¨én ti°ep t_uc bçi b%én çng tr"n bùao An ninh Th°e giù!i. Lâ ngè^!i trong ngânh, ch%&ng nhë Phong khçng nù&m fè_!c thçng tin? Vî sao Phong c°o ùy lâm cân m_çt cùach cay cùu nhè véy? Ph%ai ch&ng Phong cùo ùy ch°ong l_ai quy°et fºnh tr"n?
Côn nhi)eu fi)eu c)an nùoi nhèng cu°oi cûng tçi chÏ mu°on khuy"n Nguy¨"n Nhè Phong m_çt fi)eu, n°eu anh chèa fè_!c giùao d_uc f)ay f%u f%" bi°et tçn quùy nh¨èng ngè^!i tu%çi cha chùu mînh vâ fùang b_éc th)ay mînh thî anh cüng f^èng quùa h¨çn xè_!c do thùoi ng_èa non hùau fùa, d" c%on bu)on s^èng. F^èng h&ng hùai xung phong lâm t"n xung kÈch cu)ong b_ao. Cùach ph°an f°au ki%"u b)oi bùut cùo th%" nh°at th^!i fem l_ai nhanh chùong cho anh m_çt b_éc lèong, m_çt c°ap hâm nâo fùo nhèng vî b°at nhén, vç f_ao n"n lè!ng tém së bº f)ay f_oa vâ ti°eng x°au së mang theo su°ot f^!i.
D¨éu sao anh cüng côn tr%e vâ tçi tin r^&ng anh bi°et nghe l^!i nùoi ph%ai, bi°et ph_uc thi_"n f%" vè!n l"n lâm nhâ bùao chén chÈnh, giùup Èch nhi)eu cho nèù!c, cho dén.
Nguy¨"n Thanh Giang
M_çt vi_"c lâm hên m_at c%ua bùao ''An ninh th°e giùù!i''
Tr)an Düng Ti°en
(lo_at bâi Hoan hç T%çng bÈ thè L" Kh%a Phi"u - Bâi 17à

Nh¨èng tè%!ng sau lo_at bâi c%ua Nam S!n, Thanh Giang, HoângTi°en, Vü Cao Qu_én... vâ f_&c bi_"t lâ bâi vi°et fanh thùep, séu sù&c c%ua chÈnh Hâ Sï Phu, ph" phùan nghi"m khù&c, cùo tînh cùo lùy bâi vi°et b_éy b_a c%ua Nguy¨"n Nhè Phong thî Ban bi"n t_ép An ninh Th°e giù!i n"n im fi, b%ao nhau sùam h°oi f%" t^è nay v)e sau f^èng n"n lâm cùai chuy_"n d_ai d_çt, th°at fùèc nhè th°e n¨èa. Ho_&c n°eu lâ nh¨èng con ngè^!i cùo li"m sÏ, cùo v&n hùoa, bi°et phén bi_"t ph%ai trùai thî cùo vâi l^!i xin l¨çi....

Ai dê “câ cu°ong ch°et f°en fÈt côn cay“, nhè con thi"u thén, c_éy th°e mînh lâ bùao c%ua Cçng an, cùo quy)en trong tay, c%a vùu l°ap mi_"ng em, “An ninh Th°e giù!i“ l_ai ti°ep t_uc lâm cùai vi_"c hên h_a, b%én thÏu, b°o trÈ m_çt s°o nhâ v&n, nhâ bùao, r_&t m_çt lü b)oi bùut “hên m_at, tham lam“ “khçng cùo tè tè%!ng“, “nhè con ve, con bùet bùam tr"n c%ç con sè t%è“ lâ bùao “An ninh Th°e giù!i“ f%" ki°em chùac vâi tri_"u b_ac ti"u xâi. Chù&c chù&n r^&ng Mai V&n T_ao, Dè!ng Duy Ng¨è, Tr)an Nh_ét Thu... së nh_én fè_!c c%ua “An ninh Th°e giù!i“ m¨çi ngè^!i khçng dèù!i m_çt tri_"u v)e cùai v_u ùap phe nây.

Mâ ba vº nây cùo lâm cùai gî khùac féu ngoâi vi_"c nhai l_ai lu_én fi_"u bÏ %çi c%ua Nguy¨"n Nhè Phong vâ nhù&c fi nhù&c l_ai m°ay fo_an thè c%ua Nguy¨"n Xuén T_u g%èi F¨ç M_anh TrÈ. F_oc kÿ thî th°ay c%a ba vº f)eu trÈch fo_an gi°ong nhau, trong m_çt trang bùao mâ l_&p l_ai f°en ba l)an lâ m_çt chuy_"n r°at ki"ng trong ngh)e lâm bùao, m_çt vi_"c lâm coi thè^!ng b_an f_oc.

Chù&c lâ Nguy¨"n Nhè Phong vâ nh¨èng ngè^!i vâo hûa vù!i Nguy¨"n Nhè Phong l°ay lâm fù&c ùy khi trÈch nh¨èng fo_an thè mâ h_o g_oi lâ “mi_"t thº dén t_çc“ c%ua çng Hâ Sï Phu, nh^&m kÈch f_çng s_è ph¨én n_ç c%ua qu)an chùung. Nhèng h_o qu"n m°at m_çt fi)eu quan tr_ong lâ qu)an chùung hi_"n nay lâ nh¨èng ngè^!i cùo tri thùèc, cùo v&n hùoa, bi°et phén bi_"t fùung sai m_çt cùach sùang su°ot chùè khçng ph%ai nhè h)oi Nhén v&n giai ph%ém cùach féy h!n 40 n&m mâ nhè chÈnh çng b°o Nguy¨"n Nhè Phong- nhâ trÈ thùèc dén ch%u Hoâi An - fä ph%ai n°em tr%ai. Lâm cùai vi_"c th°at fùèc nây chÈnh Nhè Phong fä ph%an b_çi l_ai b°o mînh. R°at mong nhè tr"n fä nùoi, qu)an chùung béy gi^! khçng côn lâ qu)an chùung c%ua 40 n&m trèù!c. H_o bi°et rö khçng ph%ai chÏ ri"ng Hâ Sï Phu nùoi nhè th°e v)e dén t_çc mînh, xin cùac vº häy f_oc Nguy¨"n ùai Qu°oc vi°et tr"n bùao “F^!i s°ong cçng nhén“ ngây 26-5-1922 v)e “Tînh tr_ang d°ot nùat c%ua ngè^!i dén b%an xùè“, “Ngè^!i ta khçng hi%"u f°au tranh giai c°ap lâ gî, l_èc lè_!ng giai c°ap vç s%an lâ gî“ “Trùai l_ai gi°ong nhè con chùo trong chuy_"n ng_u ngçn, h_o l_ai thÈch feo cùai vông c%ç f%" ki°em mi°eng xè!ng...“. Th_èc ra féy chÏ lâ m_&t trùai t°at y°eu c%ua th_èc ti¨"n cu_çc s°ong mâ thçi. B"n c_anh cùai anh hûng vï f_ai lâm sao trùanh kh%oi cùai nh%o bùe th°ap hên.

Cüng gi°ong nhè Mai V&n T_ao, Dè!ng Duy Ng¨è, Tr)an Nh_ét Thu hi_"n nay, trong lùuc tuy_"t fai fa s°o trÈ thùèc c%a nèù!c f)eu th_èc s_è quùy tr_ong Hâ Sï Phu, Nguy¨"n Thanh Giang, cho féy lâ ni)em t_è hâo c%ua toân dén t_çc thî l_ai chÏ bi°et hûa theo Nguy¨"n Nhè Phong f%" ki°em vâi f)ong b_ac b%én thÏu qu"n c%a nhén cùach c%ua m_çt ngè^!i c)am bùut chén chÈnh. Bùao An Ninh Th°e giù!i rö râng lâ cùo ch%u tém trong vi_"c nây nh^&m kÈch f_çng dè lu_én chu%én bº phùat f_çng m_çt chi°en dºch r_çng räi ph" phùan Hâ Sï Phu, Mai Thùai Lïnh vâ khçng lo_ai tr^è c%a Thanh Giang sù&p tù!i. Vâ chi°en dºch nây n°eu fè_!c phùat f_çng chù&c chù&n v¨én chÏ së lâ “cu_çc f°au m_çt b"n“ nhè cùach féy 3 n&m khi cùac bùao Nhén dén, Quén f_çi Nhén dén, Sâi gôn Gi%ai phùong fä lâm vù!i Tr)an F_ç, Hoâng H¨èu Nhén, nhè cùach féy h!n 40 n&m, ban Tuy"n hu°an T» fä lâm vù!i cùac chi°en sï dén ch%u nhén v&n giai ph%ém. H)oi fùo h_o xua cùac vö sï l"n fâi, f°am fùa tùui b_ui nhèng ngè^!i f_oc ch%&ng bi°et h_o f°am vâo ai, h_o fùa vâo féu. Tôa so_an lâ c%ua h_o, nhâ in lâ c%uah_o, b_on b)oi bùut lâ c%ua h_o, h_o chi ti)en tr%a thû lao, vâ cùè th°e cu_çc f°au kùeo dâi hâng m°ay thùang tr^!i, khçng bi°et m_"t. B%!i th_èc ra h_o cùo ph%ai suy nghï gî féu mâ th°ay m_"t. C°ap tr"n mù!m cho h_o nhè th°e nâo, h_o cùè tu)on ra nhè th°e. Cüng nhè s°o bùao 214 An Ninh Th°e giù!i l)an nây, c%a 3 vº nhâ v&n, nhâ th! cùo t"n trong bâi chÏ “_! “ ra m_çt gi_ong fi_"u h_"t nhè nhau, t^è m_çt bùèc thè c%ua Hâ Sï Phu vâ m_çt gi_ong fi_"u lÈnh T%éy c%ua Nguy¨"n Nhè Phong.

Th_ét fùang bu)on cho n)en “T_è do bùao chÈ“ c%ua nèù!c ta. H!n 40 n&m r)oi v¨én cùè d¨ém chén t_ai ch¨ç. Vâ chÈnh vî n)en t_è do bùao chÈ d¨ém chén t_ai ch¨ç n"n chÈnh trº, kinh t°e, v&n hùoa c%ua f°at nèù!c v¨én d_ém chén t_ai ch¨ç. Vi_"t nam v¨én lâ f°at nèù!c vi ph_am nhén quy)en nh°at nhî th°e giù!i. Vi_"t nam v¨én lâ m_çt trong nh¨èng f°at nèù!c cùo n)en kinh t°e th°ap kùem nh°at nhî th°e giù!i.

Li_"u trong cu_çc f°au l)an nây, “ An Ninh Th°e giù!i“ cùo dùam cho f°oi th%u c%ua mînh xu°at hi_"n tr"n vö fâi f%" “r_çng fè^!ng dè lu_én“ nhè m°ay céu m%! f)au tr"n trang nh°at c%ua s°o bùao 214 hay khçng?

*

Tr"n s°o bùao 214 l)an nây, toâ so_an “An ninh Th°e giù!i“ l_ai gi%! cùai th%u fo_an x°au xa lâ fèa bùut tÈch c%ua cùac anh Hâ Sï Phu, Mai Thùai Lïnh, Thanh Giang vi°et t^è trong tû ra f%" nh^&m gùop ph)an h_a n°oc ao f°oi th%u. H_o lâ cçng an nh¨èng h_o qu"n m_çt fi)eu s! f%&ng r^&ng trong quùa trînh th_u lùy, nh¨èng l^!i khai trong tû dèù!i s_è ùep cung, ho_&c mua chu_çc l^èa phÏnh f)eu khçng cùo giùa trº. V%a ch&ng, 3 v&n b%an g_oi lâ l^!i khai c%ua Hâ Sï Phu, Mai Thùai Lïnh, Nguy¨"n Thanh Giang, fè_!c An ninh Th°e giù!i “trén tr_ong“hÈ h%èng f&ng l_ai tr"n bùao chÏ lâ m_çt trô cè^!i khçng h!n khçng kùem; chÈnh c! quan fi)eu tra fä mù&c mèu cùac nhâ trÈ thùèc dén ch%u. Khçng ai l_ai ngéy th! tin r^&ng m_çt ngè^!i nhè Thanh Giang l_ai vi°et nh¨èng vi_"c anh lâm lâ “do %anh hè%!ng kÈch f_çng c%ua m_çt s°o ngè^!i trong vâ ngoâi nèù!c“. B^&ng chùèng lâ ngay sau khi ra kh%oi tr_ai giam B14, Thanh Giang fä döng d_ac tuy"n b°o trèù!c toân th°e giù!i: “ Tçi chÏ lâm tay sai cho chÈnh cùai f)au c%ua tçi“.

Th_èc ra nh¨èng l^!i khai nây chÏ lâ m_çt gi%ai phùap tînh th°e trong nh¨èng ph_am vi cho phùep nhè cùac chi°en sï cùach m_ang cùo th%" khai lung tung trong tû nh¨èng fi)eu khçng %anh hè%!ng gî f°en s_è nghi_"p cùach m_ang. %! féy nh¨èng nhâ trÈ thùèc dén ch%u Hâ Sï Phu, Thanh Giang..., ph%ai “ nh¨én nh_uc“ xu°ong th°e trèù!c cùac vº cçng an nhè cùach x%è th°e c%ua ngè^!i xèa “Trùanh voi ch%&ng x°au m_&t nâo“ f%" sù!m fè_!c thoùat kh%oi c%anh lao tû läng phÈ th^!i gian t_ao fi)eu ki_"n thu_én l_!i f°au tranh m_anh më h!n, cùo hi_"u qu%a h!n sau nây. Côn nhù! n&m 1995 f%" ph_uc v_u cho mèu f)o fen t°oi c%ua länh f_ao B_ç N_çi v_u, h_o fä fem bùèc thè vi°et trong tû n&m 1975 c%ua Hoâng Minh ChÈnh ra tri%"n läm %! 49 Phan Fînh Phûng, f%" r"u rao lâ Hoâng Minh ChÈnh fä nh_én t_çi, fä sùam h°oi, nhèng fä bº chÈnh Hôang Minh ChÈnh th%&ng th^èng bùac b%o b^&ng nh¨èng tuy"n b°o f)ay düng khÈ c%ua m_çt läo thânh cùach m_ang, m_çt trong nh¨èng ng_on c^! cùo uy tÈn nh°at c%ua phong trâo dén ch%u Vi_"t nam hi_"n nay. Th_ét fau lông cho CM m_çt con ngè^!i nhè Hoâng Minh ChÈnh 1 l)an tû f°e qu°oc 3 l)an tû C_çng s%an, h)oi fùo L" Fùèc Th_o fä fºnh bÈ m_ét th%u ti"u; çng fä nùoi fanh thùep n°eu cùo bù&n thî bù&n trèù!c m_&t Béy gi^! h_o l_ai di¨"n l_ai trô x%ao quy_"t °ay f°oi vù!i Hâ Sï Phu, Nguy¨"n Thanh Giang, Mai Thùai Lïnh... Ri"ng fo_an v)e Thanh Giang h_o cù&t dùan r°at v_ung v)e. Cûng m_çt b%an khai h_o in thânh 2 l)an, m¨çi l)an chia lâm 2 fo_an, r)oi n°oi l_ai vù!i nhau r°at thç thi%"n, câng t_è ph!i b)ay cùai ùy f°o x°au xa c%ua toâ so_an An ninh Th°e giù!i. Lâm vi_"c nây h_o mu°on g%èi f°en Thanh Giang m_çt tÈn hi_"u gî féy. H_o mu°on fùanh fôn cén näo f°oi vù!i Thanh Giang ch&ng. Th_èc ra nh¨èng l^!i nùoi trèù!c k%e thû, k%" c%a nh¨èng l^!i khai nh°at fºnh nâo fùo, t^èng fä di¨"n ra nhi)eu trong lºch s%è, k%" c%a c%ua nh¨èng länh t_u vï f_ai. Ta häy f_oc l_ai lùa f!n c%ua Nguy¨"n T°at Thânh g%èi T%çng th°ong Phùap ngây 15-9-1911, trînh bây nguy_"n v_ong mu°on vâo h_oc Trè^!ng thu_çc fºa tr"n f°at Phùap: “Tçi vinh h_anh xin m_çt f_&c én vù!i lông nhén t^è cao c%a c%ua Ngâi, fè_!c thu nh_én vâo trè^!ng thu_çc fºa nhè m_çt h_oc sinh n_çi trùu“.

Ph%ai ch&ng nh¨èng dông ch¨è °ay, theo cùai lç gÈch thç thi%"n c%ua “An ninh Th°e giù!i“ nùoi l"n s_è hên y°eu xu nºnh c%ua Bùac H)o trèù!c k%e thû?

Cüng nhè trong lùa f!n g%èi toân quy)en Fçng Dè!ng c%ua Vö Nguy"n Giùap xin fè_!c c°ap h_oc b%çng du h_oc %! Phùap k°et thùuc b^&ng céu: “ N°eu fè_!oc s_è quan tém c%ua Ngâi tçi xin nguy_"n ph_uc v_u m¨éu qu°oc su°ot f^!i“. ChÈnh vî céu nây, m_çt céu cùo s¨&n trong lùa f!n mâ thÈ sinh nâo cüng ph%ai vi°et mâ su°ot 3 f_ai h_çi F%ang li"n ti°ep, L" Du%én, L" fùèc Th_o l_!i d_ung fèa ra nh^&m h_a b_" Vö Nguy"n Giùap.

Ai cüng bi°et r^&ng, Nguy¨"n T°at Thânh, Vö Nguy"n Giùap t_am th^!i ph%ai cù&n r&ng h_a mînh xu°ong f%" cùo fi)eu ki_"n h_oc t_ép cao h!n n¨èa, nhi)eu h!n n¨èa f_&ng ph_uc v_u cçng vi_"c cho F%ang cho cùach m_ang t°ot h!n, cùo hi_"u q%ua h!n sau nây. Trè^!ng h_!p Nguy¨"n Ai Qu°oc, Vö Nguy"n Giùap, Hoâng Minh ChÈnh, Hâ sï Phu, Nguy¨"n Thanh Giang... t_am th^!i h_a mînh trèù!c cè^!ng quy)en khùac h%&n vù!i L" Fùèc Th_o %! nhâ tû S!n La. %! nhâ tû S!n La, L" Fùèc Th_o v°on xu°at thén t^è gia fînh quan l_ai, khçng quen chºu gian kh%ç fä t_è bi°en mînh thânh m_çt t"n tay sai cho gi_&c, t_è nguy_"n h)au h_a t"n chùua ng_uc f%" fè_!c &n sung m_&c sèù!ng trong lùuc cùac f)ong chÈ c%ua mînh ph%ai chºu bao c_èc hînh tân kh°oc c%ua k%e thû. D_ao fùo anh em tû chÈnh trº S!n La g_oi Th_o lâ tû ùao trù&ng, su°ot ngây cung cùuc t_én tu_y ph_uc v_u t"n chùua ng_uc Cat Xç vâ khi fä l_" thu_çc vâo v_ét ch°at thî th_o bº sai khi°en luçn c%a v)e tè tè%!ng, tinh th)an. Bº sùèc ùep c%ua k%e thû, Th_o fä cçng khai phùa cu_çc h_oc t_ép Nghº quy°et Trung è!ng 8 (thùang 5 n&m 1941à trong tû, lù!n ti°eng ph" phùan Nguy¨"n Ai Qu°oc lâ h¨èu khuynh, foân k°et vç nguy"n tù&c vù!i m_oi giai c°ap trong xä h_çi f%" fùanh f%ç k%e thû trèù!c mù&t lâ f°e qu°oc Phùap, hoân thânh Cùach m_ang gi%ai phùong dén t_çc. M_çt ch%u trè!ng r°at sùang su°ot c%ua Nguy¨"n ùai Qu°oc lùuc b°ay gi^!. Vi_"c lâm x°au xa c%ua Th_o nh¨èng ngè^!i tû S!n La h)oi °ay ai cüng f)eu bi°et rö....ChÏ cùo fi)eu, vi_"c lâm c%ua Th_o th_èc s_è lâ m_çt s_è f)au hâng, b%ao m_ang f%" sau nây cùo fi)eu ki_"n chui séu, leo cao ch°ong phùa cùach m_ang nhi)eu h!n, phùa F%ang d¨è d_çi h!n. Rö râng chÈnh m_çt tay L" Fùèc Th_o fä phùa nùat cùai F%ang nây chù&c ta côn bi°et h)oi c°o ch%u tºch TCFVN Hoâng Qu°oc Vi_"t fä chÏ tay vâo m_&t L" Fùèc Th_o mù&ng lâ t"n phùa F%ang. Tînh hînh b" b°oi hi_"n nay c%ua F%ang câng chùèng minh fi)eu fùo. Côn s_è nh¨én nh_uc t_am th^!i c%ua Hâ Sï Phu, Thanh Giang v^èa qua chÈnh lâ f%" t_am th^!i hôa hoän t_ao fi)eu ki_"n cùo th^!i c! f°au tranh m_anh më h!n cho phong trâo dén ch%u.

Vâ chÈnh béy gi^! hai anh fang ti°ep t_uc d°an bèù!c tr"n con fè^!ng f)ay gian kh%ç nhèng vinh quang fùo, b°at ch°ap m_oi s_è fe d_oa f°oi vù!i cùac anh, t_è do dén ch%u lâ lë s°ong thi"ng li"ng c%ua cu_çc f^!i. Vî lÈ tè%!ng cao c%a vï f_ai fùo, cùac anh s¨&n sâng hy sinh m_ang s°ong c%ua mînh. T%ç qu°oc, nhén dén së mäi mäi ghi nhù! cçng lao b°at di_"t c%ua cùac anh. F_çng f°en cùac anh lâ f_çng f°en toân dén t_çc, h!n th°e n¨èa, f_çng f°en lè!ng tri c%ua toân nhén lo_ai. Bùao An Ninh Th°e giù!i“ häy nhù! l°ay fi)eu fùo.

KÈnh mong T%çng bÈ thè vâ ch%u tºch Qu°oc h_çi Nçng Fùèc M_anh häy giânh th^!i gian quan tém f°en v_u vi_"c nây. Féy lâ v_u c%a m_çt toâ bùao mâ f!n vº ch%u qu%an lâ B_ç Cçng an, m_çt c! quan b%ao v_" phùap lu_ét vi ph_am nghi"m tr_ong lu_ét bùao chÈ, vi ph_am nguy"n tù&c tuy"n ngçn nhén quy)en mâ cùac bâi vi°et c%ua cùac anh Nam S!n, Hoâng Ti°en, Thanh Giang, Bûi Minh qu°oc fä n"u r°at rö râng (F)e nghº t%çng bÈ thè tîm f_ocà. Féy khçng ph%ai lâ v_u vi_"c m_çt vâi bâi bùao, mâ f^&ng sau nùo lâ v°an f)e s°ong côn c%ua f°at nèù!c tùèc lâ v°an f)e dén ch%u mâ T%çng bÈ thè fä
f)e c_ép f°en r°at nhi)eu l)an. Th_èc ti¨"n tînh hînh f°at nèù!c hi_"n nay câng chùèng t%o v°an f)e dén ch%u lâ v°an f%" quy°et fºnh s°ong côn c%ua F%ang, c%ua dén t_çc. M_çt trong nh¨èng ti"u chÈ c%ua F_ai h_çi IX l)an nây lâ dén ch%u. Ai lâ T%çng bÈ thè sù&p tù!i së fè_!c quy°et fºnh cùo quy)en dén ch%u c%ua cùac f_ai bi%"u f_ai h_çi. Khçng m_çt cùa nhén nâo cùo quy)en phùan xùet f/c A thçi chùèc T%çng bÈ thè, f/c B së lâ T%çng bÈ thè, theo ch%u quan c%ua mînh, c%ua phe cùanh mînh.

Chùuc T%çng bÈ thè sùèc kho%e vâ chùuc F_ai h_çi IX thânh cçng t°ot f_ep.

Hâ n_çi ngây 10-2-2001

Tr)an Düng Ti°en
S°o nhâ 12, ngö 95
Ph°o C_è l_çc- Thè_!ng fînh - Thanh xuén - HN
FT: 8 586321

N!i g%èi:
- T%çng bÈ thè L" Kh%a Phi"u
- Bùao An Ninh Th°e giù!i
- Cùac bùao fâi Trung »!ng vâ Hâ n_çi
- Toâ ùan nhén dén t°oi cao
- Vi_"n ki%"m soùat nhén dén t°oi cao
- U%y ban V&n hùoa vâ Phùap lu_ét c%ua Qu°oc h_çi


Nhâ c)am quy)en c_çng s%an Vi_"t Nam dûng lu_ét chuy"n chÈnh vç s%an f%" truy t°o Hâ Sï Phu vâ Mai Thùai Lïnh
Tr)an Thanh Hi_"p
T^è h!n m_çt thùang nay, dè lu_én %! trong nèù!c, nh°at lâ %! ngoâi nèù!c, fä f)ong thanh l"n ùan vi_"c nhâ c)am quy)en c_çng s%an Vi_"t Nam truy t°o v)e t_çi “Ph%an b_çi T%ç qu°oc'' ti°en sï sinh h_oc Nguy)en Xuén T_u tùèc Hâ Sï Phu vâ m_çt nhâ trÈ thùèc f°oi l_ép, çng Mai Thùai Lïnh. Nhén dºp nây m_çt v°an f)e phùap lùy fä fè_!c f_&t ra. Fùo lâ fi)eu lu_ét hînh s_è nâo fä fè_!c ùap d_ung trong vi_"c truy t°o nây? Fi)eu 72 c%ua B_ç Lu_ét Hînh S_è 1985 hay fi)eu 78 c%ua B_ç lu_ét °ay fä s%èa f%çi n&m 1999? Vi_"c ùap d_ung 2 fi)eu lu_ét khùac nhau nây cùo nh¨èng h_éu qu%a phùap lùy nâo?. Dèù!i féy lâ bâi nh_én fºnh c%ua Lu_ét sè Tr)an Thanh Hi_"p, ch%u tºch Trung Tém Vi_"t Nam v)e Nhén Quy)en %! Paris gi%ai fùap nh¨èng nghi v°an n"u %! tr"n.

Vi_"c nhâ c)am quy)en c_çng s%an Vi_"t Nam truy t°o ti°en sï Hâ Sï Phu v)e t_çi “Ph%an b_çi T%ç Qu°oc'' fä bº dè lu_én, f_&c bi_"t %! ngoâi nèù!c, trong su°ot h!n m_çt thùang nay, l"n ùan m_çt cùach nghi"m khù&c. V)e phÈa ngè^!i Vi_"t, cho f°en ngây hçm nay, tr"n 2000 ngè^!i fä kùy chung m_çt b%an l"n ti°eng b%ao v_" Hâ Sï Phu. Nhi)eu h_çi phi chÈnh ph%u qu°oc t°e chuy"n v)e tranh f°au nhén quy)en fä t%o bây thùai f_ç b°at män trèù!c vi_"c ngè^!i trÈ thùèc f°oi khùang nây bº nhâ c)am quy)en cöng s%an sùach nhi¨"uthç b_ao. Tr"n ba mè!i dén bi%"u thu_çc h_a vi_"n Mÿ, cùac t%ç chùèc y%"m tr_! nhâ v&n, nhâ bùao c%ua c_çng f)ong chéu „u, c%ua Gia Nä F_ai, th_ém chÈ Vi"n Hân Lém Khoa H_oc N¨èu »ù!c cüng gùop ti°eng nùoi fôi h%oi nhâ c)am quy)en c_çng s%an Vi_"t Nam ch°am dùèt th%u t_uc truy t°o Hâ Sï Phu f%" çng fè_!c s°ong y"n %çn, t_è do.
Nùoi chung, cùac ph%an ùèng nây c%ua dè lu_én chÏ mù!i bi%"u hi_"n m_çt ni)em cçng ph¨én cùo tÈnh nguy"n tù&c. C)an ph%ai fi séu h!n n¨èa vâo n_çi v_u f%" tîm hi%"u cho th_ét th°au fùao cùac ùy nghïa phùap lùy, chÈnh trº, fÈch th_èc c%ua hânh f_çng l_am quy)en r°at tr)am tr_ong nây c%ua nhâ c)am quy)en c_çng s%an Vi_"t Nam.
Ba fi%"m fùang fè_!c fâo séu f%" fùanh giùa cho chÈnh xùac th%u t_uc truy t°o Hâ Sï Phu, vâ t^è fùo, nh_én fºnh v)e th_èc ch°at c%ua chÈnh quy)en Hâ N_çi trèù!c dè lu_én qu°oc t°e. T°at nhi"n, vù!i nh¨èng dê d_&t sai sùot thè^!ng l_", vî chÈnh quy)en c_çng s%an bèng bÈt n"n khùo cùo th%" théu th_ép f)ay f%u m_oi d¨è ki_"n li"n quan tù!i n_çi v_u.

Ai lâ ngè^!i fä truy t°o Hâ Sï Phu?
Theo ngu)on tin do b%an Ki°en nghº c%ua 5 nhâ tranh f°au dén ch%u %! trang nèù!c, cùac çng Hoâng Minh ChÈnh, Nguy¨"n Thanh Giang, Ph_am Qu°e Dè!ng, Hoâng Ti°en vâ Tr)an Düng Ti°en, F_ai tùa cçng an Nguy¨"n V&n F_ç fä fùèng t"n truy t°o Hâ Sï Phu. Xin nùoi th"m. Theo H_çi Quan Sùat Nhén Quy)en, Human Rights Watch, thî F_ai tùa F_ç côn truy t°o c%a m_çt ngè^!i b_an c%ua Hâ Sï Phu n¨èa lâ çng Mai Thùai Lïnh, m_çt trÈ thùèc f°oi khùang %! cûng tÏnh vù!i Hâ Sï Phu.
ChÈnh quy)en Hâ N_çi n&m 1990 fä b%ç sung fi)eu 93 c%ua B_ç Lu_ét T°o T_ung Hînh S_è f%" cho cçng an fè_!c hânh s%è quy)en “kh%!i t°o v_u ùan, ti°en hânh nh¨èng ho_at f_çng fi)eu tra ban f)au vâ chuy%"n h)o s! cho c! quan cùo th%ém quy)en trong th^!i h_an b%ay ngây k%" t^è ngây ra quy°et fºnh kh%!i t°o''. C! quan cùo th%ém quy)en nây, theo fi)eu 91 B_ç lu_ét nùoi tr"n, lâ Vi_"n Ki%"m Sùat (tè!ng fè!ng vù!i Bi_"n Lùy Cu_çc %! cùac nèù!c dén ch%u nhèng nhi)eu quy)en h!nà f%" vi_"n nây ki%"m sùat l_ai, n°eu khçng cùo c&n cùè, thî h%uy b%o quy°et fºnh kh%!i t°o fùo. V&n thè s°o 07/QD ngây 10-5-2000 c%ua F_ai tùa F_ç cho th°ay th%u t_uc khçng côn %! giai fo_an kh%!i f)au “kh%!i t°o v_u ùan'' n¨èa, mâ fä bèù!c sang giai fo_an “kh%!i t°o bº can'' nghïa lâ fä“kh%!i t°o v)e hînh s_è'' Hâ Sï Phu. Nhè v_éy, m_&c nhi"n ph%ai hi%"u r^&ng quy°et fºnh kh%!i t°o v_u ùan c%ua F_ai tùa F_ç fä fè_!c c°ap tr"n cùo th%ém quy)en lâ Vi_"n Ki%"m Sùat ph" chu%én. Fi)eu nây cho phùep kh%&ng fºnh r^&ng quy°et fºnh kh%!i t°o °ay - ph%ai hi%"u lâ quy°et fºnh truy t°o vî B_ç Lu_ét T°o T_ung Hînh S_è c%ua chÈnh quy)en c_çng s%an chÏ dûng ch¨è truy t°o vù!i nghïa h_ep “fèa ra tôa'' - lâ quy°et fºnh c%ua nhâ c)am quy)en c_çng s%an Hâ N_çi chùè khçng ph%ai c%ua m_çt c! quan fi)eu tra fºa phè!ng.

Truy t°o v)e t_çi fè_!c quy fºnh tr"n c! s%! phùap lùy nâo?
Ki°en nghº ngây 19-5-2000 cho bi°et lâ v&n thè c%ua F_ai tùa F_ç ghi rö Hâ Sï Phu bº kh%!i t°o v)e t_çi “Ph%an B_çi T%ç Qu°oc'' theo fi)eu 72 c%ua B_ç Lu_ét Hînh S_è. Cùo m_çt lu)ong dè lu_én %! ngoâi nèù!c n"u l"n r^&ng B_ç Lu_ét Hînh S_è 1985 fä fè_!c s%èa f%çi ngây 21-12-1999 vâ sau f_!t s%èa f%çi chùot nây t_çi Ph%an B_çi T%ç Qu°oc fä fè_!c quy fºnh n!i fi)eu 78. Fi)eu 72 nay chÏ côn lâ m_çt fi)eu d_è li_"u v)e ti)en ph_at f°oi vù!i nh¨èng ngè^!i ph_am t_çi chèa thânh ni"n. C)an ph%ai nùoi ngay r^&ng ngây Hâ Sï Phu bº kh%!i t°o lâ m)ong 10 thùang 5 n&m 2000. Chù&c chù&n vâo ngây nây, b_ç lu_ét hînh s_è s%èa f%çi n&m 1999 chèa cùo hi_"u l_èc, nùoi cùach khùac, b_ç lu_ét cü n&m 1985 v¨én côn hi_"u l_èc. Fä cùo nh¨èng ti)en l_": B_ç Lu_ét Hînh S_è fè_!c thçng qua ngây 27-6-1985 nhèng ph%ai f_!i h!n 6 thùang sau, ngây 1-1-1986 mù!i bù&t f)au cùo hi_"u l_èc. Cüng v_éy, B_çLu_ét T°o T_ung Hînh S_è, thçng qua ngây 28-6-1988, bù&t f)au cùo hi_"u l_èc ngây 1-1-1989. Fùo lâ lùy do t_ai sao F_ai tùa F_ç fä vi_"n d¨én fi)eu 72. Tin mù!i nh°at t^è qu°oc n_çi cho bi°et ngây cùo hi_"u l_èc c%ua b_ç lu_ét s%èa f%çi n&m 1999 lâ ngây 1-7-2000. V_éy F_ai tùa F_ç fä c&n cùè vâo fi)eu 72 c%ua B_ç lu_ét Hînh S_è 1985 f%" truy t°o Hâ Sï Phu vâ Mai Thùai Lïnh. Dû sao, trong m_oi trè^!ng h_!p, n_çi dung hai fi)eu 72, cü, vâ 78, mù!i, hoân toân gi°ong nhau trong vi_"c quy fºnh nh¨èng y°eu t°o c°au thânh t_çi Ph%an B_çi T%ç Qu°oc.

Nhâ c)am quy)en c_çng s%an Vi_"t Nam fä truy t°o Hâ Sï Phu vâ Mai Thùai Lïnh vù!i tinh th)an nâo?
Tr%a l^!i céu h%oi nây khçng cùo khùo kh&n nâo, dû r°at nh%o. Hâ N_çi fä cùo nh¨èng l_am d_ung quùa fùang trong vi_"c hânh s%è quy)en cçng t°o khi f%" cho m_çt c! quan fºa phè!ng quy°et fºnh vi_"c truy t°o v)e m_çt t_çi phùap lu_ét c%ua chÈnh h_o coi lâ f_&c bi_"t nguy hi%"m, ngè^!i ph_am t_çi cùo th%" bº t%è hînh, mâ khçng c)an f_!i k°et qu%a nh¨èng cu_çc fi)eu tra, th%ém v°an f%" xùac fºnh t_çi ph_am. Tè%!ng ph%ai nh°an m_anh r^&ng theo fi)eu 92 c%ua B_ç Lu_ét T°o T_ung Hînh S_è, n°eu “phùat hi_"n vi_"c fi)eu tra cùo vi ph_am lu_ét nghi"m tr_ong'' thî chÈnh Vi_"n Ki%"m Sùat ph%ai ti°en hânh cu_çc fi)eu tra. Vî vi_"c fi)eu tra nây thu_çc th%ém quy)en f_&c bi_"t c%ua Vi_"n Ki%"m Sùat. Nhèng Hâ N_çi khçng f°em xÏa gî tù!i phùap lu_ét c%ua chÈnh h_o vî fi)eu 89 c%ua B_ç Lu_ét nùoi tr"n fä fºnh r^&ng n°eu “khçng cùo hânh vi c°au thânh t_çi ph_am'' thî “khçng fè_!c kh%!i t°o v_u ùan hînh s_è''. Th_ét v_éy, khi nùoi “Ph%an B_çi T%ç Qu°oc'' thî ph%ai chùèng minh r^&ng Hâ Sï Phu fä th_èc s_è “c°au k°et vù!i nèù!c ngoâi''. N°eu thi°eu y°eu t°o nèù!c ngoâi nây thî khçng th%" truy t°o çng v" t_çi “Ph%an B_çi T%ç Qu°oc'' fè_!c. Hâ N_çi fä khçng xùac fºnh fè_!c “nèù!c ngoâi'' nâo fä c°au k°et vù!i Hâ Sï Phu. Nhèng Hâ N_çi v¨én cùè ùap d_ung fi)eu 72¡ Rö râng lâ Hâ N_çi mang tùac phong c%ua nh¨èng chÈnh quy)en f_çc tâi “na di'', “phùat xÈt'', khinh mi_"t t_çt f_ç nhén quy)en, coi r%e t_è do, danh d_è, sinh m_ang, c%ua ngè^!i dén, t_è cho mînh quy)en ghùep nh¨èng ngè^!i y"u nèù!c, ti°en b_ç nhèng f°oi l_ép, vâo t_çi ç nh_uc “Ph%an B_çi T%ç Qu°oc''¡ Tuy chèa fèa ra tôa f%" x%è nhèng n_ai cù! ph%ai ùap d_ung nh¨èng bi_"n phùap ng&n ch_&n, cçng an fä c°am Hâ Sï Phu, Mai Thùai Lïnh khçng fè_!c fi kh%oi n!i cè trùu, nùoi cùach khùac, fä sùach nhi¨"u hai ngè^!i nây dèù!i hînh thùèc qu%an ch°e t_ai gia.

Lâm sao cùo th%" nùoi h_çi nh_ép vâo v&n minh?
Trèù!c th)em thi"n ni"n k%y thùè ba mâ côn mang tùac phong nây thî Hâ N_çi khçng cùo gî f%" thuy°et ph_uc dè lu_én r^&ng h_o mu°on h_çi nh_ép vâo f^!i s°ong v&n minh mâ f_&c fi%"m lâ n)en v&n hùoa nhén quy)en.. „u cüng lâ fi)eu t_è nhi"n thçi vî B_ç Lu_ét Hînh S_è n&m 1985 lâ b_ç lu_ét fè_!c khai sinh vâo th^!i fi%"m F%ang C_çng S%an Vi_"t Nam ch%u trè!ng chuy"n chÈnh vç s%an toân trº, theo 3 mç hînh t%çng h_!p l" nin nÈt, xÈt ta lin nÈt vâ mao Èt. Ngè^!i ta f_oc th°ay, gi°ay trù&ng m_èc fen, ngay trong L^!i nùoi f)au c%ua B_ç Lu_ét nây r^&ng “Nùo lâ m_çt cçng c_u sù&c bùen c%ua Nhâ nèù!c chuy"n chÈnh vç s%an f%" b%ao v_" nh¨èng thânh qu%a c%ua cùach m_ang, b%ao v_" ch°e f_ç xä h_çi ch%u nghïa…''. B_ç lu_ét 1985 lâ con f%e c%ua Hi°en Phùap 1980, m_çt Hi°en Phùap fè_!c F%ang C_çng S%an f%e ra f%" “nù&m v¨èng chuy"n chÈnh vç s%an'' (xem L^!i Nùoi F)auà lâm n)en t%ang phùap lùy cho m_çt “Nhâ nèù!c chuy"n chÈnh vç s%an (fi)eu 2à. F)au th_ép ni"n 90, sau s_è s_up f%ç hâng lo_at c%ua t°at c%a cùac ch°e f_ç xä h_çi ch%u nghïa %! Trung vâ Fçng „u, %! Li"n Xç cü, Hâ N_çi fä ph%ai bäi b%o Hi°en Phùap 1980, ban hânh Hi°en Phùap 1992 trong fùo tuy_"t nhi"n khçng côn f%a f_çng gî tù!i chuy"n chÈnh vç s%an. Nhèng l_ai gi¨è nguy"n v"n B_ç Lu_ét Hînh S_è 1985, m_çt fùèa con hoang c%ua Hi°en Phùap 1992 nhung lâ chùau fÈch tçn c%ua Hi°en Phùap 1980. Ngè^!i ta hi%"u vî sao ·Uy H_çi Nhén Quy)en c%ua Li"n Hi_"p Qu°oc fä ph%ai cçng khai l"n ùan ch°e f_ç Hâ N_çi vi ph_am nhén quy)en m_çt cùach hâng lo_at, li"n t_uc vâ nh°at quùan.Vî khçng th%" buçng tha cho m_çt ch°e f_ç phi nhén quy)en.
Tr)an Thanh Hi_"p

V)e bâi bùao c%ua çng Nguy¨"n nhè Phong
F_&ng Danh
LTS. Bâi vi°et sau féy c%ua çng F_&ng Danh, m_çt f_çc gi%a c%ua Web Thçng Lu_én, nùoi v)e bâi bùao f&ng 3 k^y tr"n t^! An Ninh Th°e Giù!i, bùao c%ua cçng an xu°at b%an t_ai Hâ N_çi. Áng Danh cùo nhù&c f°en bâi vi°et c%ua Nguy¨"n Thanh Giang g%èi Nguy¨"n Nhè Phong. Sau fùo, çng Giang cùo vi°et bâi thùè hai sau khi bùao An Ninh Th°e Giù!i, trong k^y 2, n"u fùich danh t"n çng Nguy¨"n Thanh Giang cûng vù!i Hâ Sï Phu, Mai Thùai Lïnh vâ Ti"u Dao B%ao C_è.
Cüng tr"n Web Thçng Lu_én, quùy f_çc gi%a cùo th%" f_oc toân v&n bâi bùao c%ua Nguy¨"n Nhè Phong, fè_!c nhù&c f°en dèù!i féy.

Tçi nhù! vâo trèù!c n&m 1975 m_çt l)an fi xem cinùe %! r_ap Rex Sâi gôn. Hçm fùo r_ap chi°eu m_çt phim c%ua ‰Y v)e chuy_"n m_çt thanh tra c%anh sùat fi)eu tra m_çt v_u ùan m_ang gî fùo. Chuy_"n phim nhè th°e nâo tçi fä qu"n, nhèng cùo m_çt c%anh tçi nhù! mäi. Hînh nhè ngèôi thanh tra tr%! v)e lâng cü f%" fi)eu tra v_u ùan, anh bèù!c vâo quùan rè_!u, m_oi ngè^!i trong quùan nhîn anh ta vù!i c_&p mù&t trân f)ay khinh bÏ. M_çt ngè^!i c°at ti°eng h%oi: ''Anh lâ ngè^!i cùo h_oc t_ai sao fi lâm c%anh sùat?'' Khùan gi%a cè^!i r_ç l"n, nhi)eu ngè^!i côn v¨ç tay, huùyt sùao )am ï.

Ngây ba mè!i T°et, qua Thçng Lu_én, tçi f_oc fè_!c bâi bùao dâi c%ua çng kùy gi%a Nguy¨"n Nhè Phong vi°et v)e hai nhén v_ét %! Fâ l_at. Chuy_"n hai çng Hâ Sï Phu vâ Mai Thùai Lïnh bº nhâ c)am quy)en, qua h_" th°ong cçng an c%anh sùat c%ua h_o, vu cho cùai t_çi ph%an b_çi t%ç qu°oc, vâ sau fùo kh%ung b°o hai nhén v_ét nây qua nh¨èng cu_çc h%oi cung (nay, theo bâi bùao c%ua çng Phong, fè_!c bi°et lâ hai nhén v_ét bº th%ém v°an %! bi_"t th_è cü c%ua çng Nguy¨"n T°an F^!i, bâi bùao vi°et lâ h_o Trè!ngà hâng ngây vâ q%uan thùuc t_ai gia su°ot tùam thùang tr^!i lâ chuy_"n mâ ngè^!i Vi_"t %! nèù!c ngoâi f)eu bi°et. Bâi bùao, f&ng tr"n t^! An Ninh Th°e Giù!i, m_çt t^! bùao c%ua cçng an, theo tçi nghï, chÏ lâ m_çt cùach vu°ot m_&t c%ua nhâ c)am quy)en sau khi fä hûng h%ç bu_çc t_çi n_&ng n)e nh¨èng ngè^!i dùam nùoi ra nh¨èng fi)eu mînh nghï mâ l_ai khçng cùo chùèng cù! c_u th%" nâo ngoâi nh¨èng thè t^è bâi v%! c%ua hai nhén v_ét fùo trao f%çi ùy ki°en vù!i nh¨èng ngè^!i Vi_"t khùac %! nèù!c ngoâi. Trèù!c féy çng Hâ Sï Phu fä cçng khai fôi fè_!c fèa ra x%è v)e t_çi nây f%" r_çng fè^!ng dè lu_én nhèng nhâ c)am quy)en fä khçng dùam lâm chy_"n fùo mâ chÏ ti°ep t_uc kh%ung b°o trù&ng hai nhén v_ét nùoi tr"n. Tçi khçng nghï r^&ng bâi bùao c%ua çng Phong lâ nh^&m géy ly giùan gi¨èa nh¨èng ngè^!i dén ch%u vâ cùac t%ç chùèc f°oi l_ép nhè Thçng Lu_én fä ghi nh_én. Féy chÏ lâ m_çt hînh thùèc tuy"n truy)en quùa quen thu_çc c%ua c_çng s%an, vâ f°oi tè_!ng c%ua nùo chÈnh lâ dén chùung trong nèù!c mâ h)au h°et, do s_è bèng bÈt tin tùèc c%ua ch°e f_ç, fä khçng bi°et f°en chuy_"n nây cho f°en khi bâi bùao fè_!c f&ng tr"n t^! An ninh th°e giù!i.

Nh^&m m_uc fÈch bçi nh_o nh¨èng ngè^!i f°oi l_ép trong vâ ngoâi nèù!c çng Phong fä dûng nh¨èng chùèng cù! d¨!m vâ l°oi lùy lu_én r%e ti)en f%" loê m_çt s°o ngè^!i f_oc nâo fùo. Nh¨èng fi%"m fùo tçi cho r^&ng c)an ph%ai fè_!c n"u rö f%" m_oi ngè^!i nhîn th°ay s_è thç k_"ch b%én thi%u c%ua bâi bùao fùo.

Trong bâi bùao çng Phong rùan nhùet vâo fùo chùut hi%"u bi°et thi%"n c_én v)e Hoa K^y f%" hû do_a ngè^!i f_oc. Áng n"u Fi)eu 1 2385 cu°on Mÿ qu°oc phùap fi%"n v)e t_çi hç hâo, khuy°en khÈch l_ét f%ç... ChÈnh ph%u Mÿ. Tçi khçng rânh v)e phùap lu_ét Mÿ n"n chÏ mu°on khuy"n çng Phong m_çt fi)eu lâ çng cha ta fä nùoi bi°et thî thèa th°ot, khçng bi°et thî dè_a c_çt mâ nghe. Trèù!c khi vi_"n d¨én lu_ét phùap Mÿ thî n"n h_oc trèù!c Hi°en phùap Mÿ fä, nh°at lâ tu chÈnh ùan s°o 1 nùoi v)e quy)en t_è do tÈn ngè¨!ng, ngçn lu_én, bùao chÈ, v.v..., c%ua m_oi ngè^!i. Áng Phong cüng n"n h_oc r^&ng %! Mÿ côn cùo cùac quy)en t_è do khùac nhè t_è do h_çi h_op, l_ép f%ang, ùèng c%è mâ n°eu ai fôi thi hânh %! Vi_"t nam hi_"n nay thî së bº Vi_"t qu°oc phùap fi%"n c%ua ch°e f_ç qui t_çi ngay. X%è nhè th°e nâo xin h%oi cùac çng Nguy¨"n fan Qu°e, Foân vi°et Ho_at, Hâ sï Phu, v.v...

Bâi bùao côn loê thi"n h_a khi n"u ra nh_én fºnh c%ua cçng an lâ mùay vi tÈnh c%ua Mai thùai Lïnh cùo ''c°au hînh c_èc m_anh'' vâ çng Lïnh s%è d_ung mùay vi tÈnh nhè ''ngh_" sï %ao thu_ét''. Nùoi nhè th°e lâ f%" téng b°oc cùai tâi c%ua cçng an, f)ong nghi_"p c%ua çng Phong, moi mùoc, f_oc lùen thè t^è c%ua cçng dén trong nèù!c. Tçi foùan mùay vi tÈnh c%ua çng Lïnh chÏ lâ Pentium I lâ cûng. Nhèng dû mùay cùo khùa h!n, nhè Pentium II, III, cüng ch¨&ng ph%ai lâ y°eu t°o quy°et fºnh. Mùay gî fi n¨èa khi s%è d_ung internet trong nèù!c, çng Lïnh ph%ai dûng modem, cao nh°at lâ 56K, vâ hoân toân tu^y thu_çc vâo cùac t%ç chùèc cung c°ap dºch v_u internet (ISPà. ·Û Vi_"t nam cùac ISP, tr_èc ti°ep hay giùan ti°ep, f)eu do nhâ c)am quy)en qu%an lùy. Ngè^!i s%è d_ung internet m%! cùac fi_a chÏ t_ai cùac h_çp thè c%ua cùac ISP nâ_y Chuy_"n f_oc fè_!c thè c%ua khùach hâng ISP thî ch%&ng cùo gî lâ si"u k^y bÈ %én. Chuy_"n çng Lïnh m%! nhi)eu h_çp thè v!i password lâ chuy_"n fè!ng nhi"n, ch%&ng cùo gî lâ si"u, %ao thu_ét nhè çng Phong mu°on lèâ ngè^!i f_oc. Ai m%! h_çp thè lâ ph%ai cùo password, chuy_"n nây h_oc trô ti%"u h_oc %! khù&p th°e giù!i s%è d_ung internet f)eu bi°et. Trînh f_ç s%è d_ung mùay vi tÈnh vâ internet c%ua çng Lïnh (cè ng_u t_ai m_çt thânh ph°o vù!i s°o ngè!i f°oi khùang tè!ng f°oi cao h!n m_oi n!i, do fùo cùo th%" suy ra lâ s_è theo döi, f%u m_oi hînh thùèc, c%ua cçng an ch_&t ch%e h!n n!i khùacà, qua cùac d¨è ki_"n trong bâi bùao, lâ r°at t)am thè^!ng, vâ vi_"c cçng an khùam phùa ra nh¨èng thè t^è li"n l_ac c%ua çng Lïnh thî ch%&ng cùo gî si"u h!n nhè çng Phong fä gùan cho çng Lïnh fä tùan dè!ng. Fi)eu rö r_"t nh°at ngè^!i f_oc %! Vi_"t nam cùo th%" nh_én ra lâ khi s%è d_ung internet trong fi)eu ki_"n %! nhâ, thè t^è f)eu fè_!c t)on tr¨è t_ai cùac ISP f%" cçng an tham kh%ao. Fùung ra chuy_"n moi mùoc thè t^è, nghe lùen fi_"n tho_ai ch%&ng ph%ai lâ chuy_"n l_a f°oi vù!i dén chùung¡

Áng Phong côn h_!m hïnh khoe r^&ng fä sang Phùap f%" vi°et v)e Cùup bùong fùa th°e giù!i (cho bùao An ninh th°e giù!i¡à, vâ g_&p m_çt ngè^!i fä t^èng vi°et cho Thçng Lu_én. Hè th_èc c%ua chuy_"n nây khçng ph%ai lâ v°an f)e quan tr_ong. N°eu nhén v_ét fùo cùo th_èc thî tçi cüng f)ong ùy vù!i çng Phong, khuy"n çng fùo n"n v)e Vi_"t nam th&m m_çt chuy°en f%" th°ay r^&ng khçng côn c%anh mua lè!ng th_èc b^&ng phi°eu nhè trèù!c féy n¨èa, nhâ nèù!c h°et lo chuy_"n fùo r)oi; tr%e em fi h_oc béy gi^! côn fè_!c quy)en fùong h_oc phÈ, dén chùung tha h)o hùat karaoke. N°eu çng fùo chèa v)e fè_!c thî n"n thu" m°ay cu_çn video nùoi v)e Hâ n_çi hay tp H)o chÈ Minh by night fang fè_!c ph%ç bi°en nhan nh%an %! cùac ti_"m video Vi_"t nam %! cùac nèù!c thî së th°ay s_è ti°en b_ç mâ çng Phong mu°on çng bi°et f°en. Nhèng n°eu cùo v)e thî f^èng n"n tîm hi%"u ngè^!i dén m¨çi thùang fè_!c m°ay l_ang t_è do tÈn ngè¨!ng, bao nhi"u kilogram t_è do ngçn lu_én vî çng Phong së khçng f%u can f%am nùoi vù!i çng lâ Vü Nhè C¨én.

Áng Phong côn g_oi cùac çng Bûi TÈn vâ Vü thè Hi"n lâ ''&n c!m C_çng s%an côn quay l_ai ch°ong C_çng s%an''¡ Áng vi°et nhè th°e khçng rö râng. Fùung, çng Hi"n cùo &n c!m (tûà C_çng s%an, çng TÈn cüng &n c!m nhèng khçng &n chùao lùu c%ua C_çng s%an¡ Fè_!c f_çc quy)en muùa bùut n"n çng fä vung vÈt phÏ bùang cùac nhén v_ét f°oi khùang trong nèù!c, vâ khçng cho ai fè_!c quy)en phùat bi%"u gî c%a. Tçi cüng f_oc fè_!c bâi vi°et c%ua çng Nguy¨"n thanh Giang ph%an f°oi s_è vu kh°ong trù&ng tr_!n c%ua çng Phong. Theo l^!i giù!i thi_"u c%ua bùao F°oi tho_ai, bâi c%ua çng Giang fè_!c g¨èi tù!i bùao nhâ nèù!c nhèng khçng fè_!c f&ng. Cùo lë çng Giang vi°et bâi fùo sau khi f_oc bâi bùao thùè nh°at f&ng tr"n bùao An ninh th°e giù!i, s°o 210, ngây 4 thùang 1, n&m 2001. Bâi c%ua çng Giang khçng fè_!c d&ng nhèng trong bâi thùè hai f&ng tr"n s°o bùao f)e ngây 11 thùang 1 n&m 2001, t"n c%ua çng Giang l_ai fè_!c lçi vâo chung vù!i cùac çng Phu, Lïnh, Ti"u Dao B%ao C_è. Nhè v_éy çng Phong giùan ti°ep cho bi°et khçng ph%ai chÏ cùo nhùom ''hi)en sï cao nguy"n'' (ch¨è c%ua çng Phongà mâ côn cùo c%a ''hi)en sï''Hâ n_çi tham gia vâo fùo n¨èa¡

Trong su°ot ba bâi bùao dâi l" th" (çng côn nùoi s_! b%én gi°ay n"n khçng trÈch nguy"n v&n nh¨èng fi)eu Hâ sï Phu vi°et, chÏ trÈch nh¨èng fo_an cùo l_!i cho ''an ninh th°e giù!i'' thçi?à çng Phong luçn luçn gùan cho hai nhén v_ét %! Fâ l_at t^è ph%an b_çi t%ç qu°oc. Tuy nhi"n nh¨èng chùèng cù! mâ çng Phong ch_on l_oc fèa ra trong bâi bùao khçng minh chùèng fè_!c t_çi tr_ang fùo dû cùo hi%"u theo fºnh nghiä h_an h_ep nh°at c%ua t^è fùo, hay l^! m^! nh°at c%ua ch°e f_ç. Nh¨èng chi ti°et mâ çng Phong trînh bây trong bâi bùao cho th°ay nh¨èng gî çng Hâ sï Phu fä lâm lâ chÏ nùoi l"n nh¨èng c%am nghï, nh¨èng suy tè%!ng c%ua ri"ng mînh. Fi)eu fùo, tçi bi°et chù&c chù&n lâ Mÿ qu°oc phùap fi%"n ch%&ng g_oi lâ t_çi, côn n°eu Vi_"t qu°oc phùap fi%"n bu_çc lâ t_çi thî n"n s%èa fi vî ta féu côn %! th^!i trung c%ç n¨èa¡ Galileo th^!i nây cùo nùoi m_&t tr^!i xoay quanh trùai f°at thî cüng ch%&ng ai bù&t t_çi. ChÏ cùo m_çt fi)eu rö râng lâ çng Hâ sï Phu khçng f)ong ùy kùy vâo b%an K°et èù!c 2000. Khçng rö fi)eu nây cùo dÈnh dùang f°en cùai t_çi fùo khçng.

Côn nhi)eu fi%"m trong bâi bùao c%ua çng Phong cùo th%" c)an fè_!c bân th"m, nhèng xùet cho cûng ch%&ng cùo cùai gî mù!i l_a h!n trong cùai cung cùach ''vèâ &n cèù!p vèâ la lâng'' vâ ''c%a vùu l°ap mi_"ng em'' c%ua c_çng s%an mâ nh¨èng ai fä t^èng s°ong dèù!i ch°e f_ç f)eu rö, bân th"m t°on gi°ay. Tçi xin ngèng ph)an vi°et v)e bâi bùao c%ua çng Phong.
Béy gi^! xin tr%! l_ai fo_an v&n l%èng l! %! f)au bâi. Hînh nhè tçi cüng cè^!i khi nghe m¨éu f°oi tho_ai fùo tr"n mân %anh. M_oi ngè^!i cè^!i, bi%"u l_ç cùai fºnh ki°en v)e cçng an c%anh sùat, m_&c dû ai cüng bi°et khçng ph%ai anh c%anh sùat nâo cüng vç h_oc, vç h_oc hi%"u theo cùai nghiä r_çng c%ua t^è fùo. Cùo fi)eu f_oc xong bâi bùao tçi bi°et n°eu ngây nay çng Phong cùo bèù!c vâo m_çt cùai quùan nâo fùo %! Vi_"t nam, ngè^!i trong quùan së khçng cè^!i vâ cüng khçng h%oi, chÏ nùoi vù!i çng Phong: ''tçi bi°et t_ai sao çng lâm cçng an''.
F_&ng Danh

Nh¨èng fi)eu chèa nùoi f^&ng sau m_çt bâi bùao
Chùinh Tém
Ngay sau khi ph)an f)au bâi bùao M_&t th_ét c%ua m_çt vâi ngè^!i mè_!n danh ''hi)en sï'' khoùac ùao dén ch%u c%ua Nguy¨"n Nhè Phong xu°at hi_"n tr"n bùao An ninh Th°e giù!i, m_çt t^! bùao ''chuy"n f)e'' c%ua b_ç cçng an Vi_"t Nam, nùo fä géy ra m_çt lân sùong ph%an bùac kºch li_"t trong dè lu_én ngè^!i Vi_"t %! trong vâ ngoâi nèù!c. Lân sùong ph%an bùac °ay, c%ua c%a nh¨èng ngè^!i ''trong cu_çc'' lâ Hâ Sï Phu, Mai Thùai Lïnh, Nguy¨"n Thanh Giang l¨én ngè^!i ''ngoâi cu_çc'' nhè Tr)an F_ç vâ nh¨èng ngè^!i khùac, nhè th°e nâo, chùung ta fä bi°et. Tuy nhi"n, f°ay mù!i chÏ lâ m_&t trèù!c c%ua bâi bùao. Côn f^&ng sau nùo lâ cùai gî, hînh nhè v¨én chèa ai f_çng bùut tù!i. Vî v_éy, dèù!i féy ngè^!i vi°et bâi nây xin fè_!c l_am bân ti°ep.
Trèù!c h°et v)e nhâ bùao Nguy¨"n Nhè Phong, tùac gi%a c%ua bâi vi°et nùoi tr"n. Sông ph%&ng mâ nùoi, Nguy¨"n Nhè Phong lâ m_çt nhâ bùao xçng xùao vâ cùo tay ngh)e. Khi f_oc nh¨èng bâi vi°et c%ua anh ta tr"n bùao An ninh Th°e giù!i, t^è Paris... du kùy, Bu)on vui tr"n nh¨èng tuy°en fè^!ng f°en Chuy_"n thè^!ng ngây %!... cçng an phè^!ng, f_&c bi_"t cùac bâi vi°et v)e t_" n_an xä h_çi, ch°ong tham nhüng, khui ra nhi)eu th%u fo_an lâm &n x%ao quy_"t c%ua b_on t_çi ph_am kinh t°e, nhè bâi Con fè^!ng ph_am t_çi c%ua ''çng vua'' xe mùay chuy"n d_ung Ph_am Ng_oc Lém, V_u ùan Mè^!ng Tê vâ nh¨èng fi)eu khçng cùo trong h)o s!, v.v., ngè^!i f_oc nh_én th°ay %! ngôi bùut c%ua Nguy¨"n Nhè Phong s_è nh_ay c%am, sù&c s%ao vâ c%a s_è... trung th_èc, nhén b%an n¨èa. Fùo lâ nh¨èng fùèc tÈnh quÈ, r°at c)an f°oi vù!i nh¨èng ngè^!i lâm bùao mâ khçng ph%ai nhâ bùao nâo %! Vi_"t Nam hi_"n nay cüng cùo, nh°at lâ trong ''c! ch°e thº trè^!ng'', tînh tr_ang xu°ong c°ap v)e f_ao fùèc, trong fùo cùo f_ao fùèc ngh)e nghi_"p, fang géy cho xä h_çi nhi)eu lo éu. V_u m_çt s°o nhâ bùao vi°et bâi bao che, b"nh v_èc Mai V&n Huy, giùam f°oc Cçng ty Thè!ng m_ai - D)au khÈ TÏnh F)ong Thùap, k%e fä chi°em fo_at tâi s%an cçng c_çng (1à chÏ lâ m_çt trong nhi)eu thÈ d_u v)e cùai ''t_" n_an'' ''nhâ bùao nùoi lùao'' f%" &n ti)en. Vi°et v)e ''qu°oc n_an'' tham nhüng, Nguy¨"n Nhè Phong khçng che gi°au c%am xùuc c%ua mînh. ''Tçi f_oc t"n nh¨èng quan chùèc c%ua m_çt s°o ban, ngânh vâ fºa phè!ng fä nh_én ti)en c%ua L" Minh Thi°et...'', Nguy¨"n Nhè Phong vi°et : ''S°o ti)en khçng lù!n lù&m nhèng nhîn t"n cùac vº nh_én ti)en, th°ay r°at bu)on'' (2à. Theo cùach nghï thçng thè^!ng, ngè^!i cùo c%am xùuc nhè v_éy ph%ai lâ ngè^!i trung th_èc. Vi°et v)e chuy_"n buçn bùan, Nguy¨"n Nhè Phong t%çng k°et m_çt qui lu_ét: ''Tr"n f^!i nây fä lâm ngh)e buçn thî cùo lë ai cüng nghï mèu nghï k°e f%" lâm sao tr°on fè_!c thu°e, vî v_éy buçn luçn fi kêm vù!i... l_éu. Cùè gî tè nhén fi buçn l_éu, kh°oi cçng ty qu°oc doanh côn t%ç chùèc buçn l_éu m_çt cùach cùo t%ç chùèc'' (3à. Cüng ph%ai lâ ngè^!i cùo nh¨èng suy nghï trong sùang, cùo l°oi s°ong ngay th%&ng, Nguy¨"n Nhè Phong mù!i khçng èa nh¨èng chuy_"n lâm &n m^! ùam, chui l%ui nhè th°e...
Thùu th_ét, tçi èa v&n phong bùao chÈ c%ua Nguy¨"n Nhè Phong. Anh ta cùo l°oi vi°et gi%an dº, khçng u°on ùeo, khçng ra v%e )on âo ch¨è nghïa. Cùac bâi vi°et c%ua anh ta, nùoi chung giâu thçng tin, nhi)eu tÈnh th^!i s_è vâ f_ém fâ ''ch°at'' f^!i thè^!ng. N°eu chÏ d^èng l_ai %! f°ay thçi, cùo th%" nùoi Nguy¨"n Nhè Phong lâ m_çt nhâ bùao v^èa cùo tâi vâ v^èa cùo c%a tém n¨èa. B°on cùai chùèc ''n_&ng trïu'' anh ta fang gùanh tr"n vai lâ %uy vi"n ban ch°ap hânh H_çi Nhâ bùao Vi_"t Nam, phùo ch%u tºch li"n chi H_çi Bùao chÈ b_ç cçng an, phùo t%çng bi"n t_ép T_ap chÈ V&n hùoa - V&n ngh_" Cçng an vâ phùo t%çng bi"n t_ép bùao An ninh Th°e giù!i h%&n cüng nùoi l"n fè_!c ph)an nâo b%an lïnh khçng t)am thè^!ng vâ vº trÈ khçng xoâng c%ua anh ta trong bùao giù!i %! trong nèù!c. Mù!i féy, anh ta côn fo_at gi%ai thè%!ng bùao chÈ n&m 2000 c%ua b_ç cçng an vù!i bâi vi°et Huy)en tho_ai v)e hu°an luy_"n vi"n vâ chùu chùo Ruxlan, k%" v)e chùu ''c%anh khuy%"n'' l_ép fè_!c nhi)eu chi°en cçng trong cùac v_u hînh s_è c%ua cçng an Hâ N_çi.
V_éy mâ, m_çt ngôi bùut nhè th°e b¨çng quay ngè_!c 180 f_ç, s%è d_ung nh¨èng ngùon ngh)e, kinh nghi_"m c%ua mînh f%" xuy"n t_ac, vu kh°ong vâ ch_up mü nh¨èng ngè^!i khùac lâ ''ph%an b_çi t%ç qu°oc'', ngang nhi"n vi ph_am phùap lu_ét mâ chÈnh nùo fä gùop ph)an b%ao v_" lâ fi)eu khçng th%" khçng lèu tém. Nh¨èng th%u fo_an mâ Nguy¨"n Nhè Phong s%è d_ung trong bâi M_&t th_ét c%ua m_çt vâi ngè^!i mè_!n danh ''hi)en sï'' khoùac ùao dén ch%u, Èt nh°at cüng lâ v)e hînh thùèc, cho th°ay anh ta quy°et tém dûng ngôi bùut f%" bçi nh_o b^&ng fè_!c cùac çng Hâ Sï Phu, Mai Thùai Lïnh vâ t%ç chùèc chÈnh trº T_ép h_!p Dén ch%u Fa nguy"n c%ua ngè^!i Vi_"t %! h%ai ngo_ai. Anh ta c°o t_ao ra ''hi_"u ùèng tém lùy ngè_!c'', kh"u g_!i s_è ph¨én n_ç c%ua nhén dén f°oi vù!i nh¨èng ngè^!i fùo, nh^&m f_&t h_o vâo cùai th°e f°oi l_ép vâ ph%ai fè!ng f)au vù!i f_ai fa s°o nhén dén trong nèù!c, f%éy nhén dén ra lâm cùai m_çc che ch%! cho s_è t)on t_ai c%ua ch°e f_ç chuy"n quy)en trèù!c nh¨èng fôi h%oi m%! r_çng dén ch%u v)e chÈnh trº.
Tçi khçng tin Nguy¨"n Nhè Phong khçng hi%"u vi_"c mînh lâm. Ngè^!i kùem c%oi h!n anh ta cüng hi%"u fè_!c r^&ng, ph%ai s%è d_ung f°en th%u fo_an ''ti%"u nhén'', vu kh°ong, xuy"n t_ac f%" f_at fè_!c m_uc fÈch, thî khùo cùo th%" nùoi m_uc fÈch °ay lâ chÈnh fùang. Tçi cüng khçng tin anh ta, lâ m_çt nhâ bùao nh_ay c%am vâ cùo b%an lïnh, l_ai khçng c%am nh_én fè_!c xu hèù!ng dén ch%u hùoa fang lan r_çng trong xä h_çi, mâ chÈnh ngôi bùut c%ua anh ta, dèù!i tùac f_çng c%ua xu hèù!ng fùo, fang phanh phui ra nhi)eu v_u tham nhüng cùo dÈnh dùang f°en nhi)eu vº ng°at ngh%"u tr"n cao, v^èa cùo chùèc, v^èa cùo quy)en. Bi°et féu, v_u tham nhüng %! thº tr°an Mè^!ng Tê c%ua m_çt vûng r%eo cao %! phÈa Bù&c Vi_"t Nam vâ cùo li"n quan f°en nh¨èng b" b°oi %! %uy ban dén t_çc vâ mi)en nùui c%ua çng Ch%u nhi_"m Hoâng Fùèc Nghi fè_!c anh ta tung l"n m_&t bùao l_ai ch%&ng cùo tùac f_çng Èt nhi)eu f°en vi_"c vº ''th%u trè%!ng'' nây ''fè_!c'' t%çng thanh tra nhâ nèù!c T_a H¨èu Thanh f)e nghº t_è nh_én hînh thùèc k%y lu_ét ? N°eu nhè v_éy, vi_"c lâm th°at fùèc, thi°eu v&n hùoa vâ ph_am phùap c%ua Nguy¨"n Nhè Phong f°oi vù!i cùac çng Hâ Sï Phu, Mai Thùai Lïnh, Nguy¨"n Thanh Giang v.v. h%&n ph%ai cùo nh¨èng nguy"n nhén khùac n^&m ngoâi f_çng c! cùa nhén c%ua anh ta, n°eu qu%a th_èc anh ta cùo nh¨èng ham mu°on cùa nhén nâo fùo trong s_è vi_"c nây.
Cùach féy h!n 40 n&m, dè lu_én fä bi°et f°en v_u ùan ''Nhén v&n - Giai ph%ém'', m_çt v_u ùan tè tè%!ng n%çi ti°eng %! mi)en Bù&c Vi_"t Nam. M_çt trong nh¨èng nùet fi%"n hînh c%ua v_u ùan fùo c)an nùoi %! féy lâ vi_"c cùac nhâ v&n, nhâ bùao s%è d_ung ngôi bùut f%" vu kh°ong l¨én nhau, th_ém chÈ vu kh°ong c%a chÈnh b%an thén mînh, f%" tîm m%anh f°at dung thén. Tînh tr_ang fùo di¨"n ra f°en mùèc bi kºch vù!i nhi)eu h_éu qu%a kùeo dâi vâ f°en nay khçng ph%ai %! b°at k^y n_an nhén nâo v°et thè!ng tinh th)an °ay cüng fä li)en mi_"ng. Cüng may, cùai nhén b%an trong con ngè^!i v¨én t)on t_ai. T_ai F_ai h_çi nhâ v&n g)an féy, nhâ v&n Nguy¨"n Kh%ai fä fÈch thén xin l¨çi nhâ v&n Vü Bäo v)e vi_"c çng fä °au trï, mû quùang, vi°et bâi t°o cùao nhâ v&n Vü Bäo trong v_u ''Nhén v&n - Giai ph%ém'', tham gia f%éy Vü Bäo lùun séu h!n n¨èa vâo nh¨èng gian truén, kh%ç %ai khçng fùang cùo c%ua cu_çc f^!i. Tçi tin r^&ng, f°en nay nhi)eu nhâ v&n, nhâ bùao fä lâm lânh vù!i nhau, tuy cùo h!i mu_çn vâ bùat nèù!c fä hù&t fi khùo cùo th%" vù!t l_ai fè_!c, khçng cùo gî cùo th%" bû fù&p n%çi nh¨èng thè!ng t%çn v)e danh d_è vâ v_ét ch°at f°oi c%ua cùac n_an nhén. Dû sao, cu_çc s°ong nhè th°e cüng côn lâ cùo h_éu. Trong v_u ''Nhén v&n - Giai ph%ém'', giù!i c)am quy)en cüng dûng th%u fo_an t_ao ra ''hi_"u ùèng tém lùy ngè_!c'', géy m_çt dè lu_én qu)an chùung b°at l_!i f°oi vù!i nh¨èng v&n ngh_" sï, trÈ thùèc cùo quan fi%"m t_è do, dén ch%u, f_&t h_o vâo cùai th°e f°oi f)au vù!i nhén dén. Fùèng trèù!c nh¨èng fôi h%oi t_è do, dén ch%u, giù!i länh f_ao f%ang dûng cùai ''chèù!c'' chui v_çi vâo fùam fçng qu)an chùung lùuc fùo v¨én côn tin f%ang, chèa hi%"u nhi)eu v)e f%ang, r)oi hç hoùan l"n r^&ng, v&n ngh_" sï, trÈ thùèc ph%an b_çi nhén dén, f%" mè_!n danh nhén dén trº t_çi v&n ngh_" sï, trÈ thùèc... y lâ chuy_"n trong quùa khùè.
L)an nây, b_ç cçng an fä b_ét fên xanh cho Nguy¨"n Nhè Phong vâ bùao An ninh Th°e giù!i d_èng l"n m_çt v_u ''Nhén v&n - Giai ph%ém'' mù!i, tuy r^&ng %! ph_am vi h_ep h!n. Cùo fi)eu tînh hînh xä h_çi Vi_"t Nam fä f%çi thay quùa nhi)eu. Nhén dén béy gi^! khçng côn th_u f_çng nhè trèù!c kia. H!n 40 n&m qua, k%" t^è v_u ''Nhén v&n - Giai ph%ém'', f_&c bi_"t lâ h!n 20 n&m qua, k%" t^è sau f_ai h_çi f%ang 4-1976 cho f°en nay, khi chi°en tranh fä fi qua, nhén dén cùo nhi)eu th^!i gian h!n f%" suy ng¨ém vâ h_o fä nhîn ra nhi)eu v°an f)e, nh°at lâ cùac v°an f)e thu_çc m°oi quan h_" gi¨èa dén vù!i f%ang, v)e vai trô vâ th_èc l_èc länh f_ao c%ua f%ang. V)e ph)an mînh, giù!i länh f_ao f%ang cüng th^èa hi%"u, dén béy gi^! ''bèù!ng'' h!n, ''khùo b%ao'' h!n trèù!c nhi)eu. M_çt ph)an bâi bùao c%ua Nguy¨"n Nhè Phong v^èa xu°at hi_"n, nùo fä ph%ai chºu sùèc ùep l"n ùan khçng nh%o c%ua dè lu_én. F°en n¨çi, bùao An ninh Th°e giù!i ph%ai f_ao di¨"n ngay m_çt v_u ph%an phùao, nhèng khùa y°eu ù!t vâ gè_!ng g_ao c%ua m_çt s°o nhâ v&n, nhâ th! vâ c%ua m_çt vâi cçng dén vç danh (cùo ngè^!i t_è nh_én lâ ''Èt h_oc''à b^&ng cùach f&ng cùai g_oi lâ ''ùy ki°en'' c%ua h_o tr"n s°o bùao ngây 7-2-2001. Th_èc ch°at, nh¨èng ''ùy ki°en'' fùo chÏ lâ vâo hûa vù!i Nguy¨"n Nhè Phong m_çt cùach ngéy ngç vâ r%e ti)en.
ChÏ m_çt ngây sau khi bâi bùao c%ua Nguy¨"n Nhè Phong fè_!c An ninh Th°e giù!i f&ng t%ai, hai çng Hâ Sï Phu vâ Mai Thùai Lïnh nh_én fè_!c quy°et fºnh mi¨"n kh%!i t°o. Tè%!ng r^&ng b_ç cçng an ''n%çi tr°ong thu quén'', vî ''c_uc di_"n chi°en trè^!ng'' fä fè_!c sùang t%o. Nhèng khçng, trong hai s°o bùao ti°ep sau fùo, An ninh Th°e giù!i v¨én ''cho fi'' tr_on v_en cùac ph)an côn l_ai c%ua bâi vi°et c%ua Nguy¨"n Nhè Phong, cùè nhè th%" vi"n f_an fä bù&n fi, khçng th%" nâo ''nÈu'' l_ai fè_!c. Ti°en sï Nguy¨"n Thanh Giang cho féy lâ ''m_çt fi)eu khùo hi%"u''. V)e hînh thùèc, s_è vi_"c qu%a lâ méu thu¨én. Nhèng cùo lë, khçng ph%ai Nguy¨"n Thanh Giang khçng hi%"u fè_!c b%an ch°at c%ua s_è vi_"c. Cùac çng Hâ Sï Phu vâ Mai Thùai Lïnh cüng v_éy. Khçng ph%ai ng¨éu nhi"n bùao An ninh Th°e giù!i tung ra hâng lo_at bâi vi°et f)e c_ép f°en nh¨èng ''ém mèu ph%an lo_an'' t^è b"n ngoâi bi"n giù!i Vi_"t Nam, t^è s%è d_ung b_ao l_èc (4à f°en s_è ''c°au k°et'' gi¨èa ''cùac th°e l_èc ph%an f_çng trong nèù!c vù!i b_on ph%an f_çng %! nèù!c ngoâi'' ngay sau chuy°en vi°eng th&m Vi_"t Nam c%ua t%çng th°ong Mÿ Clinton vâ trong khçng khÈ c&ng th%&ng c%ua cùac h_çi nghº trung è!ng fang chu%én bº cho f_ai h_çi f%ang toân qu°oc l)an thùè 9 vù!i nh¨èng khùuc mù&c v)e fè^!ng l°oi vâ thi°eu th°ong nh°at v)e nhén s_è. Cüng khçng ph%ai b_ç cçng an vâ bùao An ninh Th°e giù!i khçng h)e hay bi°et gî v)e quy°et fºnh mi¨"n kh%!i t°o c%ua Vi_"n ki%"m sùat f°oi vù!i hai çng Hâ Sï Phu vâ Mai Thùai Lïnh. Tuy th°e, méu thu¨én nây l_ai ph%an ùanh b%an ch°at c%ua s_è vi_"c, ph%an ùanh s_è th°ong nh°at trong m_oi n¨ç l_èc b%ao v_" f°en cûng s_è länh f_ao c%ua f%ang c_çng s%an f°oi vù!i xä h_çi Vi_"t Nam. Vi_"c Hâ Sï Phu vâ Mai Thùai Lïnh fè_!c mi¨"n truy t°o, trong ti)em thùèc chÈnh trº c%ua ch°e f_ç chuy"n quy)en, khçng hoân toân cùo nghïa lâ hai çng khçng cùo ''t_çi''. Vù!i nhâ nèù!c Vi_"t Nam, ''mi¨"n truy t°o'' lâ m_çt th%u fo_an chÈnh trº h!n lâ m_çt th%u t_uc phùap lùy. Vâ h!n th°e n¨èa, th%u t_uc phùap lùy chÏ lâ th%u fo_an f%" th_èc hi_"n nh¨èng ùy f)o chÈnh trº. Hâ Sï Phu, Mai Thùai Lïnh vâ nh¨èng ngè^!i khùac quùa hi%"u fi)eu fùo. Trong ''thè y"u c)au'' c%ua mînh, Hâ Sï Phu fä f)e nghº m%! phi"n tôa xùet x%è çng, n°eu nhâ nèù!c ''cùo f%u t_è tin'' lâ çng ''cùo t_çi ph%an qu°oc''. ''Tè!ng k°e t_èu k°e'', Hâ Sï Phu ''thùach f°au'' vù!i nhâ nèù!c, l_!i d_ung th%u fo_an phùap lùy c%ua chÈnh nhâ nèù!c f%" l_ét t%éy ùy f)o chÈnh trº c%ua nhâ nèù!c lâ mu°on dè lu_én th°ay çng vâ nh¨èng ngè^!i khùac lâ k%e ''ph%an b_çi t%ç qu°oc'' b^&ng xè!ng b^&ng thºt, f%" cu°oi cûng lâ tr°an ùap trâo lèu dén ch%u fang déng l"n. Phi"n tôa xùet x%è Hâ Sï Phu, L" H)ong Hâ, Nguy¨"n Ki°en Giang n&m 1995 t_ai Hâ N_çi v)e t_çi ''ti°et l_ç bÈ m_ét qu°oc gia'', th_èc ra lâ ''t_çi fôi dén ch%u'' c%ua cùac çng, v¨én côn f%" l_ai trong kùy ùèc c%ua dè lu_én hai d°au °an f_ém nùet lâ s_è khçi hâi vâ l°o bºch c%ua nùo. N°eu m%! ti°ep m_çt phi"n tôa n¨èa vù!i m_çt trong nh¨èng bº cùao cü, vù!i ''t_çi danh'' th_èc mâ dè lu_én fä th^èa bi°et, nh¨èng k%e c)am quy)en cüng f%u thçng minh f%" hi%"u r^&ng, h_o së khùo trùanh kh%oi fi vâo v°et xe f%ç c%ua phi"n tôa trèù!c vâ m_çt k°et c_uc b°at l_!i f°oi vù!i h_o v)e nhi)eu m_&t, khçng chÏ v)e chÈnh trº, lâ chuy_"n fè!ng nhi"n.
Xung quanh méu thu¨én nùoi tr"n, cüng cùo quan fi%"m f)e c_ép f°en vai trô c%ua L" Minh Hè!ng, B_ç trè%!ng b_ç cçng an, m_çt nhén v_ét b%ao th%u h_ang n_&ng trong b_ç chÈnh trº, k%e fä ra sùèc b%ao v_" nh¨èng sai trùai c%ua f%ang trong v_u ''Xùet l_ai ch°ong f%ang'' ngay c%a khi çng Nguy¨"n Trung Thânh, ngè^!i tr_èc ti°ep ph_u trùach v_u nây dèù!i th^!i L" Fùèc Th_o, fä cçng khai l"n ti°eng fôi minh oan cho cùac n_an nhén. Quan fi%"m °ay cho r^&ng, L" Minh Hè!ng fä ''ph°at c^!'' cho An ninh Th°e giù!i xung tr_én, f%" m_çt m_&t r&n fe cùac %uy vi"n b_ç chÈnh trº, cùac %uy vi"n trung è!ng khùac f^èng cùo l! m! v)e ''di¨"n bi°en hoâ bînh''; m_&t khùac, t_è f)e cao vai trô c%ua çng ta trong cùac h_çi nghº trung è!ng trèù!c f_ai h_çi f%ang, hông tùac f_çng f°en v°an f)e nhén s_è fang khùa gay c°an. Dè lu_én cüng th°ay, quan fi%"m v)e an ninh c%ua L" Minh Hè!ng vâ Tr)an Fùèc Lè!ng, hi_"n lâ ch%u tºch nèù!c, khùa g)an nhau, n°eu khçng nùoi lâ nhè nhau. Th°e mù!i cùo chuy_"n An ninh Th°e giù!i phù!t l^! quy°et fºnh mi¨"n truy t°o c%ua Vi_"n ki%"m sùat, tuy ngânh cçng an khçng th%" khçng lâm theo quy°et fºnh fùo lâ th%a hai çng Hâ Sï Phu vâ Mai Thùai Lïnh, nhèng l_ai ti°ep t_uc qu%an ch°e Hâ Sï Phu t_ai fºa phè!ng theo nghº fºnh 31/CP, v¨én coi Hâ Sï Phu lâ m_çt nhén v_ét ''nguy hi%"m'', cùo hânh vi lâm ''phè!ng h_ai f°en an ninh qu°oc gia''.
Rùut cu_çc, Nguy¨"n Nhè Phong cüng chÏ lâ cçng c_u khçng h!n, khçng kùem c%ua ch°e f_ç chuy"n quy)en vâ c%ua b_ç cçng an mâ thçi. Vi_"c ''cçng c_u'' Nguy¨"n Nhè Phong fè_!c s%è d_ung khùa ''vç tè'', b^èa bäi, bù&t ch°ap lu_ét phùap vâ lông dén nhè tr"n cho th°ay chÈnh trº v¨én lâ fºa h_at %! phÈa tr"n phùap lu_ét, %! tr"n m_oi sinh ho_at xä h_çi khùac. Vâ vî th°e, cùai ''f°on'' c%ua f%ang, t_è cho mînh lâ tr"n h°et, v¨én chèa fè_!c ''chÏnh'' nhè dén mong mu°on.
------------------- ChÈnh Tém
1à Tr)an B_ach F^&ng, Mai V&n Huy vâ tè cùach ngè^!i vi°et bùao, bùao Nhâ bùao vâ Cçng lu_én thùang 8-2000.
2à Nguy¨"n Nhè Phong, V_u ùan Mè^!ng Tê vâ nh¨èng fi)eu khçng cùo trong h)o s!, bùao An ninh Th°e giù!i ngây 16-11-2000.
3à Nguy¨"n Nhè Phong, Con fè^!ng ph_am t_çi c%ua ''çng vua'' xe mùay chuy"n d_ung Ph_am Ng_oc Lém, bùao An ninh Th°e giù!i ngây 13-1-2000.
4à Nguy¨"n Nhè Phong, F_ép tan nh¨èng mèu f)o kh%ung b°o c%ua t%ç chùèc l^èa f%ao chÈnh trº Nguy¨"n H¨èu Chùanh, bùao An ninh Th°e giù!i ngây 14-12-2000.

C%anh tÏnh nh¨èng nhâ v&n vç nhén cùach vç lè!ng tém Vè!ng T%è Tr_èc L^!i giù!i thi__"u c%ua bùao ''chui'' F°oi Tho_ai trong nèù!c: Nguy¨"n Nhè Phong c%ua bùao An ninh Th°e giù!i v¨én chèa ch^èa, l_ai th"m nh¨èng lo_ai ngè^!i &n theo nùoi leo vî f)ong ti)en, nh¨èng ngè^!i c)an ph%ai fè_!c g_oi fùung t"n lâ “nh¨èng nhâ v&n nhâ th! vç nhén cùach vâ vç lè!ng tém“, xùum vâo lâm cùai fi)eu bÏ %çi fùanh hçi. Cùac b_an f_oc mu°on bi°et, xin f_oc bâi vi°et c%ua m_çt c_èu chi°en binh %! Hâ N_çi dèù!i féy:
Cùac nhâ v&n nhâ th! Mai V&n T_ao, Dè!ng Duy Ng¨è vâ Tr)an Nh_ét Thu phùat bi%"u tr"n bùao An Ninh Th°e Giù!i (ANTGà s°o 214 ra ngây 7-2-2001 fä b%e cong ngôi bùut, fä fùanh m°at mînh, tr%! thânh b)oi bùut cho Nguy¨"n Nhè Phong (NNPà vâ bùao ANTG.
Nùo lâm ta nhù! l_ai h)oi f°au t°o Nhén V_&n-Giai Ph%ém. Nhi)eu ngè^!i sau nây fä h°oi h_én, vâ fä l"n ti°eng xin l¨çi anh em Nhén V&n-Giai Ph%ém. Nh¨èng tè%!ng féy lâ bâi h_oc xè!ng mùau cho nh¨èng ngè^!i c)am bùut nèù!c ta. Nâo ng^! f°en t_én n&m nay (2001à l_ai n%ay nôi ra ba nhâ v&n nhâ th! cam tém lâm cùai fi)eu bÏ %çi xèa kia lâ fùanh hçi. Th_ét lùuc nây khçng côn t"n gî fùang g_oi h_o h!n lâ nh¨èng nhâ v&n vç nhén cùach vâ vç lè!ng tém.
G_oi th°e b%!i nh¨èng lë sau féy:
1à Mang ti°eng lâ nhâ v&n nhâ th! mâ th°ay bùao chÈ l"n ùan ai v_çi tin ngay. Khçng f_oc b%an chÈnh tâi li_"u c%ua ngè^!i ta, mâ dùam ph" phùan, l"n ùan, k°et t_çi. Dén gian g_oi lâ h_ang nùoi leo, &n theo. Xin h%oi, nhâ v&n nhè th°e, cùo f%u tè cùach lâ ngè^!i c)am bùut khçng?
2à N_çi dung 3 bâi phùat bi%"u c%ua 3 nhâ v&n nhâ th! tr"n, chÏ nhai l_ai nh¨èng fi)eu mâ NNP fä trÈch d¨én, khçng cùo chùut gî mù!i th"m. Fi)eu fùo chùèng t%o h_o khçng f_oc tâi li_"u c%ua Hâ Sï Phu. Thânh ra c%a 3 bâi trûng l_&p, gi°ong nhè bâi t_ép lâm v&n c%ua h_oc trô lâm theo dân bâi hèù!ng d¨én c%ua th)ay giùao. Lâ nhâ v&n nhâ th! mâ vi°et lùach nhè th°e l_ai khçng th°ay x°au h%ç è?
3à Bùao ANTG fèa f°oi th%u l"n fâi, nhèng trùoi tay bºt mù&t ngè^!i ta, r)oi cùè th°e f°am fùa tùui b_ui ngè^!i ta. Lâ ngè^!i c)am bùut cùo lè!ng tém thî ph%ai n%ay lông thè!ng c%am, ph¨én n_ç n¨èa mù!i ph%ai, f^&ng nây l_ai nh%ay vâo fùanh hçi. Quan Cçng khçng chùem ngè^!i ngä ng_èa. Ba düng sï ng_è lém phùao th%u khçng fäu nh¨èng f°oi phè!ng r!i ki°em. S_è vi_"c 3 nhâ v&n nhâ th! tr"n nh%ay vâo fùanh hçi, trong tînh tr_ang f°oi phè!ng bº trùoi tay bºt mù&t, ch%&ng ph%ai lâ h_ang nhâ v&n vç lè!ng tém è?
4à V_éy cùai gî thùuc f%éy h_o vi°et nhè th°e? Danh v_ong è? Danh v_ong gî %! nh¨èng bâi phùat bi%"u fùanh hçi °ay¡ F%" t%o rö quan fi%"m l_ép trè^!ng v¨èng vâng è? T^è léu ngè^!i ta fä cè^!i müi vâo cùai thùè v¨èng vâng °ay r)oi. L¨çi th^!i r)oi¡ V_éy chÏ côn ti)en. Ti)en nhu_én bùut hâng tri_"u f)ong c%ua ANTG lâ mi°eng m)oi h°ap d¨én cùac nhâ v&n. Vi°et lùach nhè th°e, ch%&ng ph%ai lâ h_ang nhâ v&n vç nhén cùach è?
5à Cùac nhâ v&n nhâ th! tr"n n°eu th_ét mu°on tranh cäi v)e h_oc thu_ét tè tè%!ng, cùo dùam f)e nghº ANTG cho f&ng 3 bâi vi°et c%ua çng Hâ Sï Phu (Dù&t tay nhau fi dèù!i t°am bi%"n chÏ fè^!ng c%ua trÈ tu_", ‰Y ki°en c%ua m_çt cçng dén vâ Chia tay ùy thùèc h_"à l"n m_&t bùao, f%" f_oc gi%a cûng fè_!c bi°et. R)oi häy cçng b^&ng cûng nhau phén tÈch ph" phùan xem ai fùung ai sai.
Cùo dùam nhè th°e khçng? Xin thùach thùèc cùac çng Mai V&n T_ao, Dè!ng Duy Ng¨è vâ Tr)an Nh_ét Thu fäy. F°en féy, tçi khçng dùam g_oi cùac çng lâ nhâ v&n nhâ th! n¨èa, vî cùac çng fä bçi b%én l"n danh hi_"u c%ua cùac çng r)oi.
Côn n°eu cùè mu°on g_oi thî ph%ai g_oi s_è v_ét fùung t"n c%ua nùo, cùac çng lâ nh¨èng nhâ v&n nhâ th! vç nhén cùach vâ vç lè!ng tém fi lâm cùai fi)eu bÏ %çi lâ xùum vâo fùanh hçi.
Tr&m n&m bia fùa cüng môn
Nghîn n&m bia mi_"ng v¨én côn tr! Vè!ng T%è Tr_èc
C_èu Chi°en Binh, Thè!ng Binh lo_ai ba, 40 n&m tu%çi F%ang
H3. T_ép th%" Nam F)ong, F°ong Fa, Hâ N_çi.


Kính göûi : Nhaø baùo Nguyeãn Nhö Phong
Phoù Toång bieân taäp baùo An ninh Theá giôùi

Vöøa qua ñöôïc ñoïc ba baøi lieàn oâng vieát veà oâng Haø Só Phu toâi thaáy roõ raøng yù ñònh cuûa oâng khoâng chæ laø loät traàn “maët thaät” cuûa Haø Só Phu, maø oâng coøn muoán ÑAÙI vaøo maët Haø Só Phu cho moïi ngöôøi thaáy noù dô daùy! Nhöng ñem so saùnh ba baøi cuûa oâng vieát vaø ba baøi cuûa Haø Só Phu vieát, ngöôøi ta thaáy : Ñöùng tröôùc Haø Só Phu oâng phaûi vôùi leân, vôùi 5-6 vôùi maø vaãn chöa tôùi. Thaønh thöû vieäc oâng ÑAÙI vaøo “maët” ngöôøi ta ñaõ coù keát quaû ngöôïc laïi. Oâng caøng döôùn leân thì tia nöôùc ñaùi caøng yeáu vì khoâng ñuû söùc voït ñeán taàm cao, nöôùc ñaùi laïi truùt vaøo caùi maët cuûa baûn thaân oâng.
Thöa oâng, toâi cuõng hay ñoïc baùo An ninh Theá giôùi, vaø thænh thoaûng cuõng gaëp caùi teân Nguyeãn Nhö Phong. Khoâng hieåu sao laàn naøy toâi môùi ñeå yù tôùi caùi chöùc danh “Phoù Toång bieân taäp” cuûa oâng. Caùi chöùc “Phoù Toång bieân taäp” moät tôø baùo caáp Boä, cuõng toát thoâi.Chæ coù ñieàu toâi khuyeân oâng neân choïn “ñoái thuû” maø vieát, oâng ñaõ choïn nhaàm phaûi oâng HSP, maø ngheà cuûa oâng laø ngheà cuûa trí tueä cô maø (ñieàu naøy leõ ra khoûi phaûi noùi vôùi oâng). Neáu khoâng, “maët thaät “ cuûa ngöôøi ta thì khoâng “loät” ñöôïc maø laïi laøm loä vaø nhô nhôùp theâm caùi “maët thaät” cuûa mình, vaø khi ñoù “ Nhö Phong” chæ laø “nhö gioù” thoaûng treân cao nguyeân thoâi.
Chuùc oâng ngaøy moät tieán boä.
Chaøo oâng

Moät ngöôøi ñoïc baùo
(Vuõ Minh Ngoïc)


COMMITTEE For RELIGIOUS FREEDOM In VIETNAN (CRFV)
ỦY BAN TỰ DO TÔN GIÁO CHO VIỆT NAM
PỌ Box 342111, MD 20827 /Tel:(301) 365-2489 /Fax:(301) 365-5961
Email: crfvn@aol.com /Website: www.crfvn.org
Khi Nào Bản Án Quản Chế Của Ông Hà Sĩ Phu Mới Được Giải Chế ?
Washington DC , ngày 21 tháng 2, 2003 (CRFV)
Theo một nguồn tin của một người trong tổ dân phố Don Bosco (Đà Lạt) cho biết, nhà cầm quyền CS đã tạo nhiều buổi đấu tố nhà văn Hà Sĩ Phu (TS Nguyễn Xuân Tụ) buộc tội ông đã không thành tín, nghiêm chỉnh thi hành lệnh quản chế trong hai năm nay, để lờ đi ngày giải chế 14 tháng 2, 2003, mà ông Hà Sĩ Phu vô cùng mong đợi để còn được về Sài gòn trị bệnh.
Ngày 13 tháng 2, 2003, chính quyền CS địa phương đã 'treo đầu heo bán thịt chó" để kêu gọi cuộc họp dân phố rồi biến thành cuộc đấu tố nặng nề nhà văn Hà Sĩ Phu. Theo các đảng viên CS trong buổi đấu tố này, ông Hà Sĩ Phu đã ngang nhiên thách thức nhà nước khi ủy nhiệm cho các ông Nguyễn Thanh Giang, Hoàng Tiến được quyền ký tên ông trong các bản góp ý, kháng thư chung.
Những đảng viên CS này đã điều khiển cuộc đấu tố dưới hình thức "cải cách ruộng đất". Họ sỉ vã, mắng chửi và gọi ông là thứ vô học (?), ngoan cố ...
Trong suốt hai buổi đấu tố đầu, ông Hà Sĩ Phu tỏ ra rất bình tĩnh, ăn nói điềm đạm. Điều này làm những đảng viên thất học điên tiết. Họ cho rằng ông Hà Sĩ Phu coi thường họ khi hành xử đúng tư cách và bản chất của một người trí thức (!). Họ muốn chờ ông tỏ dấu ăn năn, cúi đầu chịu tội cho những điều phi lý mà họ áp đặt trên ông qua bản án 2 năm quản chế vì tranh đấu cho dân chủ đa nguyên.
Suốt buổi đấu tố, chỉ có 2 lần ông Hà Sĩ Phu đã tỏ ra mất bình tỉnh và lớn tiếng, khi bọn cán bộ CS gọi các người bạn của ông như Trần Độ, Nguyễn Thanh Giang, Hoàng Tiến là thứ này thứ kia, tên này tên nọ ... và khi ông Hà Sĩ Phu dùng lý luận chận hỏi thì bọn cán bộ ngu dốt câm họng không trả lời được.
Sau những lần đấu tố, ông Hà Sĩ Phu đều không chịu ký vào biên bản với những lời lẽ vu khống, bịa đặt mà bọn cán bộ CS địa phương vẽ vời ra.
Lần đấu tố thứ ba đã được thông báo nhưng không thấy ông Hà Sĩ Phu hiện diện.
Với tình hình này, không biết lúc nào ông Hà Sĩ Phu mới được giải chế. Tuy sống tại Đà Lạt, nhưng ông không hề được phép bước chân ra phố chợ Đà Lạt. Đau đớn thay cho một người thí thức và có sĩ khí phải sống dưới một chế độ mệnh danh : Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc !
Trân trọng kính báo
Ngô Thị Hiền

Hết hạn quản chế, nhưng CSVN không buông tha, tiếp tục cho đấu tố ông Hà Sĩ Phu.
(LÊN MẠNG THỨ HAI 10 THÁNG BA 2003)
Ðà Lạt : Nhà cầm quyền CSVN vẫn còn lo sợ tiếng nói của ông Hà Sĩ Phu, tức tiến sĩ Nguyễn Xuân Tụ, khi tìm cách lờ đi ngày hết hạn quản chế ông vào ngày 14/2 vừa qua, bằng cách tổ chức các buổi đấu tố ông tại Ðà Lạt.
TRONG buổi họp dân phố được công an triệu tập hôm 13/2, nhà cầm quyền CSVN đã biến thành buổi đấu tố ông Hà Sĩ Phu nhằm buộc tội ông đã không nghiêm chỉnh thi hành lệnh quản chế trong hai năm qua. Các chuyên viên đấu tố được dàn dựng trong buổi gọi là "họp tổ dân phố" đã lớn tiếng sỉ vả mắng chửi ông là ngoan cố, phản động vì ông Hà Sĩ Phu đã ngang nhiên thách thức nhà nước khi ủy nhiệm cho các ông Phạm Quế Dương, Nguyễn Thanh Giang, Hoàng Tiến... được quyền ký tên ông trong các bản góp ý, kháng thư chung hồi năm ngoái.
Trong suốt những buổi đấu tố đầu, ông Hà Sĩ Phu tỏ ra rất bình tĩnh, ăn nói điềm đạm. Ðiều này làm những đảng viên thất học đứng ra đấu tố thêm tức giận. Họ cho rằng ông Hà Sĩ Phu coi thường họ khi hành xử đúng tư cách và bản chất của một người trí thức. Tuy nhiên, 2 lần ông Hà Sĩ Phu đã lớn tiếng, khi bọn cán bộ CS gọi các người bạn của ông như Trần Ðộ, Nguyễn Thanh Giang, Hoàng Tiến là thứ này thứ kia ...
Mặc dầu công an và những người đấu tố chờ đợi ông tỏ dấu ăn năn, nhận tội, nhưng sau những lần đấu tố, ông Hà Sĩ Phu đều không chịu ký vào biên bản với những lời lẽ vu khống, bịa đặt mà bọn cán bộ CS địa phương áp đặt cho ông. Ðến lần họp đấu tố thứ ba, ông Hà Sĩ Phu đã không hiện diện. Như thế án lệnh quản chế áp đặt cho ông, không biết bao giờ mới được giải tỏa.
5 – Nhöõng vuï Coâng an tieáp tuïc gaây phieàn nhieãu
vaø gaây söï sau khi ñaõ heát haïn quaûn cheá
(2003-2005)
Ñôn khieáu naïi
Veà moät QUYEÁT ÑÒNH XÖÛ PHAÏT HAØNH CHÍNH
(xung quanh thuû tuïc khai baùo taïm vaéng)
Coäng hoøa Xaõ Hoäi chuû nghóa Vieät nam
Ñoäc laäp – Töï do – Haïnh phuùc
Kính göûi : 1/ Vieän Kieåm saùt Nhaân daân toái cao
2/ Caùc cô quan höõu traùch trong tænh LaÂm ñoàng :
- Hoäi ñoàng nhaân daân Ñaø laït vaø Laâm ñoàng
- Tænh uûy, UBND tænh vaø thaønh phoá ÑL
- Coâng An tænh vaø thaønh phoá vaø ÑL
- Sôû Tö phaùp LÑ, Kho baïc tænh LÑ
- Ñaûng uûy,UBND vaø Coâng an phöôøng 2 Ñaø laït
3/ Baùo chí vaø coâng luaän.
Toâi laø ñaëng thò Thanh Bieân, 61 tuoåi, caùn boä höu trí, hoä khaåu taïi 4E Buøi thò Xuaân, Ñaø laït, Laâm ñoàng. Saùng 10-12-2003 toâi ñöa choàng toâi (oâng Nguyeãn Xuaân Tuï, 65 tuoåi,töùc Haø Só Phu) ra Haø noäi khaùm beänh. Tröôùc khi ñi toâi ñaõ gaëp oâng Leâ Thanh Haø , toå tröôûng daân phoá, ñeå baùo söï vaéng maët cuûa 2 vôï choàng toâi, toâi coøn noùi theâm raèng toâi ñaõ vieát saün giaáy khai taïm vaéng ñeå ôû nhaø (giao cho chaùu toâi laø Nguyeãn Xuaân Quùy), neáu caàn coù giaáy naøy thì anh noùi chaùu Quyù ñem noäp. Toâi coøn gaëp maáy gia ñình trong khu taäp theå 4E Buøi thò Xuaân ñeå noùi chuyeän vieäc toâi ñöa choàng ra Haø noäi khaùm beänh. Saùng ngaøy 26-12-2003 (töùc laø sau ñoù nöûa thaùng), vôï choàng toâi ñaõ trôû veà nhaø taïi Ñaø laït, vaø ngay buoåi chieàu hoâm ñoù toâi ñaõ gaëp oâng Haø ñeå baùo chuùng toâi ñaõ veà.
Vieäc trình baùo taïm vaéng, toâi nghó theá laø chu ñaùo.
Khoâng ngôø ngaøy 9-1-2004 chuùng toâi bò môøi leân Coâng an phöôøng 2 ñeå kieåm ñieåm veà vieäc khoâng thöïc hieän trình baùo taïm vaéng. Toâi ñaõ trình baøy laïi vieäc toâi ñaõ trình baùo vôùi Toå tröôûng daân phoá nhö vöøa keå treân, vaø choàng toâi thì noùi roõ theâm veà tình traïng beänh taät luùc aáy raát traàm troïng, ñaõ chöõa taïi Ñaø laït haøng thaùng khoâng khoûi, khi ñi raát voäi vaøng nhöng vaãn khoâng queân vieäc trình baùo.
Baát chaáp lôøi trình baøy ñuùng söï thaät, coù lyù coù tình aáy,ñaïi uùy Coâng an Haøn vaên Khanh cuûa phöôøng 2 vaãn keát luaän laø chuùng toâi ñaõ phaïm luaät, vaãn yeâu caàu toâi vieát baûn töôøng trình, ñoàng thôøi laäp bieân baûn laáy lôøi khai chi tieát cuûa choàng toâi nhö theå bieân baûn hoûi cung. Oâng Khanh chæ cho choàng toâi xem moät ñieàu khoaûn trong moät Nghò ñònh vaø giaûi thích theâm: Ñaáy chuù xem, heã laø coâng daân Vieät nam treân 15 tuoåi, ñi khoûi nôi cö truù moät ngaøy thoâi laø phaûi trình baùo. Khoâng theå trình baèng mieäng maø phaûi laøm ñôn, vì ñaây laø vieäc xin vaø cho, xin pheùp thì phaûi xin nôi coù quyeàn cho pheùp, phaûi laø nôi coù con daáu, toå tröôûng daân phoá laøm gì coù con daáu maø cho pheùp chuù?
Choàng toâi noùi : “Ñi vaéng chæ caàn baùo chöù khoâng caàn xin pheùp, caû nöôùc Vieät nam naøy toâi chaúng thaáy ai ñi vaéng maáy ngaøy maø xin pheùp Coâng an caû, thaäm chí trình Toå tröôûng caån thaän nhö toâi cuõng chaúng maáy ngöôøi trình ñaâu!”
Nhöng oâng Khanh vaãn cöù laäp theâm 2 bieân baûn nöõa:“ Bieân baûn veà Vi phaïm haønh chính”, trong ñoù coù heïn “ñuùng 8g saùng 12-1-04 coù maët ôû Coâng an phöôøng 2 ñeå giaûi quyeát”.(ñaùng chuù yù laø ôû ñaây chæ coù moät vieäc , vieäc toâi ñöa choàng toâi ñi chöõa beänh, maø phaûi laøm rieâng moãi ngöôøi moät bieân baûn?)
Maëc duø raát khoù chòu veà caùch giaûi quyeát kyø laï, nhöng ñuùng heïn trong giaáy, toâi vaãn ñeán truï sôû Coâng an, nhöng raát laï laø Coâng an laïi ñi vaéng, khoâng ñeå laïi moät lôøi nhaén gì ôû phoøng thöôøng tröïc. Kieân nhaãn chôø nöûa giôø, toâi ñaønh boû veà.
Hai hoâm sau Coâng an laïi ñeán, khoâng moät lôøi xin loãi, maø ñöa tieáp 2 giaáy môøi nöõa heïn saùng 16-1-04 laïi leân Coâng an ñeå nhaän Quyeát ñònh phaït vi phaïm haønh chính. Luùc naøy toâi pheâ bình Coâng an ñaõ laøm vieäc khoâng nghieâm tuùc, khoâng ñuùng heïn. Coøn choàng toâi thì phaân tích roõ: “Ñaây chæ coù moät vieäc:vôï toâi ñöa toâi laø beänh nhaân ñi khaùm beänh, vôï toâi laø chuû hoä,laïi laø ngöôøi ñaõ tröïc tieáp ñi trình baùo, vaäy caùc anh noùi chuyeän vôùi vôï toâi thoâi chöù, sao laïi phaûi laøm 2 giaáy, toâi khoâng coù phaän söï gì phaûi laøm vieäc vôùi caùc anh caû!”
Saùng 16-1-04 toâi laïi leân ñoàn Coâng an vaø Coâng an ñöa cho toâi 2 “Quyeát ñònh xöû phaït vi phaïm haønh chính” , moät caùi phaït toâi, moät caùi phaït choàng toâi, moãi ngöôøi 60.000 ñoàng, phaûi noäp tieàn phaït taïi kho baïc Nhaø nöôùc. Taïi ñoàn Coâng an toâi ñaõ noùi leân taát caû nhöõng ñieàu voâ tình voâ nghóa nhö toâi ñaõ trình baøy ôû treân.Nhöng oâng Khanh moät laàn nöõa laïi khaúng ñònh: Baát cöù ngöôøi daân naøo, muoán ñi ñaâu moät ngaøy phaûi ñöôïc Coâng an cho pheùp, Coâng an khoâng cho pheùp khoâng ñöôïc ñi!
Giöõa luùc moïi ngöôøi ñang chuaån bò Teát coå truyeàn, thì hai vôï choàng giaø höu trí chuùng toâi, vaãn ñang ôû tình traïng beänh taät phaûi ñieàu trò, maø bò gaây phieàn haø nhö vaäy? Khoâng bieát “luaät” naøy laø aùp duïng nhö nhau cho taát caû moïi ngöôøi hay chæ ñöôïc vieän ra rieâng cho gia ñình toâi? (Ñaõ 8 naêm nay choàng toâi chöa ra khoûi Ñaø laït!).
Vì theá toâi khieáu naïi vaø kieán nghò :
1/ Huûy boû 2 Quyeát ñònh xöû phaït haønh chính noùi treân ñoái vôùi toâi vaø choàng toâi.
2/ Vieäc aùp duïng luaät phaùp nhö trong tröôøng hôïp naøy, neáu ñöôïc coi laø ñuùng luaät phaùp thì coù nghóa laø haàu heát daân ta hieän nay ñeàu phaïm phaùp! Vì toâi ñi hoûi taát caû nhöõng ngöôøi soáng quanh mình thì ñeàu ñöôïc traû lôøi : caû ñôøi toâi soáng ngaàn naøy tuoåi ñaàu, keå caû döôùi thôøi Phaùp thuoäc, chöa laàn naøo ñi nghæ chôi treân ñaát nöôùc mình maø toâi phaûi xin pheùp vaø chôø söï cho pheùp cuûa Coâng an caû!.
Nhöng neáu lôøi cuûa Coâng an phöôøng 2 nhö ñaõ noùi ôû treân laø ñuùng quy ñònh cuûa luaät phaùp thì toâi kieán nghò Nhaø nuôùc neân coù keá hoaïch cho toaøn daân hoïc taäp quy ñònh naøy ñeå caû nuôùc cuøng töï giaùc thöïc hieän: tröôùc khi coù vieäc caàn ñi vaéng nhaø phaûi laøm ñôn xin pheùp Coâng an khu vöïc cho ñuùng phaùp luaät,chôø ñöôïc pheùp roài haõy ñi !.
Toâi xin traân troïng caûm ôn vaø mong ñôïi söï phuùc ñaùp.
Ñaø laït ngaøy 16-1-2004
Ngöôøi khieáu naïi
Ñaëng thò Thanh Bieân (4E Buøi thò Xuaân, Ñaø laït )


Thư khiếu nại luật pháp về quyền tự do đi lại
(LÊN MẠNG THỨ HAI 16 THÁNG HAI 2004)
Tình trạng sử dụng pháp luật tuỳ tiện để kiểm soát và khống chế các nhà đấu tranh cho tự do dân chủ ở trong nước vẫn cứ tiếp diễn một cách trắng trợn. Trong đơn khiếu nại "Thư Hỏi Về Pháp Luật" đề ngày 5/2/2004 của bà Đặng thị Thanh Biên, vợ của TS Nguyễn Xuân Tụ (tức ông Hà Sĩ Phu) gởi cho các cơ quan công quyền tại Việt Nam, "thủ tục khai báo tạm vắng" đã chứng minh rất rõ về những vấn đề sai lầm nghiêm trọng của nền pháp luật Việt Nam khi cố tình bóp nghẹt quyền tự do đi lại của công dân.
Cũng cần nhắc lại, là cuối năm 2003, vì ông Hà Sĩ Phu đau yếu nên bà Thanh Biên đã đưa ông từ Đà Lạt ra Hà Nội chữa trị. Trước khi đi hai vợ chồng ông Hà Sĩ Phu đã báo sự vắng mặt với Tổ trưởng dân phố và khi về đến Đà Lạt cũng đã thông báo. Thế mà vợ chồng ông Hà Sĩ Phu lại bị Công an phường gọi lên để kiểm điểm về tội không thực hiện thủ tục khai báo tạm vắng, lập biên bản, và cả hai đều bị một quyết định "xử phạt vi phạm hành chính", mỗi người phải trả 60,000đ. Tuy nhiên, sau khi bà Thanh Biên gởi đơn khiếu nại đi khắp nơi thì cuối cùng, ngày 2/2/2004 Công an phường cũng đã hủy bỏ quyết định xử phạt này, vì "đây là lần vi phạm đầu tiên nên được khoan hồng, chứ lần sau thì dứt khoát phải chấp hành cho đúng 'thủ tục khai báo tạm vắng'".
Sau đây là nguyên văn lá thư khiếu nại lần thứ 2 của Bà Ðặng Thị Thanh Biên


THÖ HOÛI VEÀ PHAÙP LUAÄT
(Tieáp theo ñôn khieáu naïi ngaøy 16-1-2004)
Kính gửi :
- Các cơ quan lãnh đạo Đảng và Nhà nước.
- Các cơ quan Pháp luật.
- Các cơ quan hữu trách tỉnh Lâm Đồng và Tp. Đà Lạt.
- Đảng ủy, UBND và Công an P.2, Đà Lạt.
- Báo chí và Công luận.
Tôi là Đặng Thị Thanh Biên, 61 tuổi, cán bộ hưu trí, hộ khẩu tại 4E Bùi Thị Xuân, P.2, Đà lạt, Lâm Đồng.
Cuối năm 2003, chồng tôi là ông Nguyễn Xuân Tụ, 65 tuổi (tức Hà Sĩ Phu) bị đau yếu, đã điều trị mấy tháng ở Đà Lạt không thuyên giảm. Cuối cùng ngày 10-12-2003 tôi phải đưa chồng tôi ra Hà Nội chữa trị. Trước khi đi tôi đã báo sự vắng mặt của hai vợ, chồng tôi với Tổ trưởng dân phố và những gia đình xung quanh. Hai tuần sau, vừa về đến Đà Lạt, tôi lại báo ngay với Tổ trưởng dân phố rằng chúng tôi đã về. Tôi nghĩ : mình chu đáo đến thế này chắc phải được tuyên dương. (vì nhiều người xung quanh chúng tôi đi vắng quanh năm nhiều lần như đi chợ nhưng chẳng ai trình báo một câu nào, mà cũng chẳng Công an nào nhắc nhở cả !).
Chẳng ngờ, ít ngày sau chúng tôi bị Công an phường gọi lên, nhưng không phải để tuyên dương, mà để kiểm điểm về tội không thực hiện thủ tục khai báo tạm vắng, lập biên bản, lấy lời khai chi tiết (như hỏi cung hình sự), và cuối cùng hai người chúng tôi mỗi người bị một quyết định "xử phạt vi phạm hành chính", mỗi người phải đem 60,000đ ra nộp tại Kho bạc Nhà nước, nếu không nộp sẽ bị cưỡng chế ! (Xin thưa : tôi và chồng tôi là những công dân đang được hưởng đầy đủ mọi quyền công dân mà luật pháp bảo vệ.)
Tôi đã viết ngay đơn khiếu nại gửi đi khắp nơi , và cuối cùng thì ngày 2-2-2004 Công an phường cũng đã mời tôi lên để hủy bỏ quyết định xử phạt này. Nhưng hủy lệnh phạt không phải vì xét thấy chúng tôi không có lỗi, mà vì "đây là lần vi phạm đầu tiên nên được khoan hồng, chứ lần sau thì dứt khoát phải chấp hành cho đúng thủ tục khai báo tạm vắng".
Điều khiến tôi không thể ký vào biên bản sáng ngày 2-2-2004 chính là nội dung của cái gọi là "thủ tục khai báo tạm vắng" này. Thủ tục này nếu quả thật đã thành luật pháp thì nó chi phối cả 80 triệu người Việt Nam, liên quan đến mỗi người dân Việt Nam, chứ không riêng gì trường hợp chúng tôi. Nội dung của "Thủ tục" này đã được nói rõ trong lời đại úy Công an Hàn Văn Khanh, thuộc phường 2, Đà Lạt (xin trích đơn khiếu nại của tôi ngày 16-1-2004) :
" ... Ông Khanh chỉ cho chồng tôi xem một điều khoản trong một Nghị định và giải thích thêm : "Đấy chú xem, hễ là công dân Việt Nam trên 15 tuổi, đi khỏi nơi cư trú một ngày thôi là phải trình báo. Không thể trình bằng miệng mà phải làm đơn, vì đây là việc xin và cho, xin phép thì phải xin nơi có quyền cho phép, phải là nơi có con dấu, tổ trưởng dân phố làm gì có con dấu mà cho phép chứ ?...". "... Bất cứ công dân nào, đi khỏi nhà một ngày là phải có phép của Công an, Công an không cho phép, không ai được đi !..."
Tất nhiên chúng tôi hết sức ngạc nhiên và không hiểu nổi cái thủ tục này. Quả thực khi nghe những lời ấy, tôi không còn tin ở tai mình nữa. Nhưng không, người Công an kia cứ nhắc đi nhắc lại nội dung ấy rất nhiều lần, cả bằng lời nói và chữ viết, phát ngôn một cách quả quyết, đầy tự tin ở cái quyền lực bất khả thảo luận ấy của người "cảnh sát khu vực" ! Ngay cả buổi sáng ngày 2-2-2004, khi tuyên bố hủy quyết định xử phạt 60,000đ thì ông Khanh vẫn cứ khẳng định thủ tục ấy như đinh đóng cột : "Lần sau chú có ốm, cô cũng phải làm đơn xin phép trước khi đi, trừ trường hợp chú phải đi cấp cứu !". Tôi nghĩ bụng : Quái lạ thật, thế thì không phải nguời Công an này lỡ lời, mà ông ấy phải có trong tay những văn bản xác thực, được các cấp lãnh đạo trực tiếp giáo dục nhận thức này, và trao cho anh ta sứ mệnh này ! Chẳng nhẽ luật pháp nhà nước ta lại quy định thế này thật ư ? Không tin, tôi phải hỏi cho ra nhẽ ! Trước sự khẳng định rất cố ý của nguời Cảnh sát khu vực, buộc lòng tôi phải đưa vấn đề này ra trước các cơ quan có trách nhiệm và truớc Công luận để tìm hiểu. Vì một loạt câu hỏi buộc phải đặt ra, buộc phải có câu trả lời ngay, để quyết định thái độ thực hiện hay không thực hiện cái Thủ tục mà rất có thể Công an trên khắp nước sẵn sàng yêu cầu mỗi người công dân thuộc địa bàn phường, xã của mình phải thực hiện (vì đã thành pháp luật mà ?).
Tôi có 3 ý nghĩ sau :
1/- Bất cứ ai trên 15 tuổi ra khỏi nhà một ngày là phải có phép của Công an ư ? Nếu đúng thế thật thì tôi thấy còn khổ hơn thời phong kiến, khổ hơn thời Pháp thuộc. Bao nhiêu xương máu đổ ra chẳng lẽ để giành cái tự do này ư ? Những chiến sĩ Cách mạng trước khi hy sinh liệu có biết rằng sau này bố mẹ mình, con cái mình ra khỏi nhà một ngày phải xin phép Công an không ? Hiến pháp đã khẳng định "quyền tự do đi lại" thì sao trong thực tế lại khe khắt quá thế này ? Không, tôi không thể hiểu được.
Theo nhận thức của tôi thì "Thủ tục" kỳ lạ này xúc phạm quyền Con người, xúc phạm quyền và Nhân phẩm công dân, xúc phạm Hiến pháp, và trước hết nó xúc phạm Nhà nước, xúc phạm Chính quyền ta. Vì tôi nghĩ chỉ có Chính quyền nào đối lập với Nhân dân, sợ Nhân dân, nhìn người nào cũng nghi ngại nó có thể hại mình, thì mới phải kiểm soát từng bước đi của mọi người dân như thế ! Chứ Chính quyền của ta là của dân, do dân, vì dân, sao lại cần phải khe khắt đến mất cả tự do của dân như thế ?.
2/- Điều thứ hai, nếu Thủ tục được quy định này là có thực thì cũng bị thực tế vô hiệu hóa ngay khi đem thực hiện.
Ví dụ 1 : Nguyên tắc tối thượng của luật pháp là mọi công dân bình đẳng như nhau trước pháp luật. (Chẳng hạn người dân thường hay một quan chức cao cấp mà tàng trữ 100g heroin thì đều bị tử hình như nhau). Vậy trường hợp một vị bí thư tỉnh ủy đi họp Trung ương thì có phải tìm gặp anh Cảnh sát khu vực và chờ xin cho được phép đi Hà nội rồi mới đi không ? Hiện nay trong cả nước có bao nhiêu người ra khỏi nhà một ngày đã xin phép Công an ?
Ví dụ 2 về kiểm soát người đến Đà Lạt : Nếu nói vắng nhà qua đêm phải có giấy tạm vắng của công an thì thử hỏi trong thành phố du lịch Đà Lạt một đêm có vô số du khách đến trọ, công an có thực hiện thu giấy phép tạm vắng của một ai không, hay chỉ thu Chứng minh thư thôi là đủ ?
Ví dụ 3 về kiểm soát người đi khỏi Đà Lạt : cứ ra bến xe "ngoại tỉnh" đủ biết số người rời thành phố một ngày là nhiều vô kể. Thử hỏi xem trong vô số những người sẽ vắng mặt tại Đà Lạt đó có bao nhiêu người đã xin phép Công an đểm đi ? May mà chẳng ai thực thi cái thủ tục kỳ quái này, chứ nếu tất cả những người này cứ xếp hàng trước Công an để chờ phép thì hàng ngũ sẽ dài bao nhiêu cây số, bao nhiêu mối quan hệ xã hội bị ùn tắc lại, và số Công an ký giấy sẽ cần đến bao nhiêu người ? Và nếu trao cái quyền kiểm soát quá rộng lớn này cho Công an thì hóa ra xã hội mình là một xã hội "Công an trị" à ?
3/- Theo như chồng tôi kể lại thì trước đây ngót 30 năm (thời gian chồng tôi làm nghiên cứu sinh ở Tiệp Khắc), khi Tiệp Khắc còn phải chịu cảnh "một cổ hai tròng" (bị cả sự kiểm soát của Liên Xô nữa), mà những nghiên cứu sinh nước ngoài như chồng tôi chỉ cần một tấm thẻ (tương đương như Chứng minh thư) là đi khắp nước người ta, lưu trú ở khắp nước người ta không hề có chuyện trình báo Công an. Vậy mà sau đó 30 năm, nhân loại tiến bộ như vũ bão, mà một người Việt Nam đi lại trên đất nước tự do, nơi chôn rau cắt rốn của mình lại phải chờ phép của một Công an ư ? Nếu tôi có nói quá thì xin các vị miễn thứ cho, chứ thực tình tôi nghe những người già kể lại thì khi dân ta còn bị mất nước cũng không đến nỗi như thế.
Ngay trong việc đi lại từ nước này sang nước khác thì ngày nay trong khối EU và trong một số nước khối Asean cũng đã được tạo điều kiện dễ dàng thế nào chắc ai cũng biết. Thế mà việc đi lại trong phạm vi một nước lại phải theo cái thứ thủ tục này thì chẳng biết người ta sẽ xếp nước mình vào loại nước gì, người ta có thấy đáng sợ hay không. Biết đâu khách nước ngoài họ chẳng bảo nhau : Đấy đối với người Việt Nam trong nước với nhau mà họ còn quản lý nhau, theo dõi nhau đến thế thì sự dễ dàng với người nước ngoài mà họ hứa hẹn liệu có thật không ? Và họ sẽ nghi ngờ chứ ? Thế thì tai hại.
Tôi chưa biết về văn bản luật pháp thì những điều mà Công an phường 2 Đà Lạt nói với tôi như trên có xác thực không, phần nào xác thực, phần nào không xác thực, phần nào là Công an kia "phát triển" thêm ? Đó chính là điều tôi muốn hỏi trong bức thư này. Xin các cơ quan pháp luật và những ai hiểu biết trả lời chung cho chúng tôi và mọi người cùng rõ. (trả lời được trên các phương tiện truyền thông công khai như báo chí, Tivi để số đông cùng hiểu thì tốt nhất, vì tôi thấy chẳng mấy ai am hiểu gì rõ ràng về việc này cả)
Bây giờ tôi lại giả dụ như nếu đã có văn bản quy định như thế thật mà thực tế thì lại rất ít ai thực hiện thì hóa ra cả nước này phạm pháp à ? Nếu vậy thì hầu hết chúng ta thuộc dạng những người tuy vẫn phạm pháp liên tục nhưng không bị trừng phạt là do Công an chưa "rờ" đến thôi. Tình trạng pháp trị như thế thì nguy hiểm qúa. Việc này liên quan đến từng người, nên toàn dân phải bàn, toàn dân phải biết, toàn dân phải kiểm tra. Riêng phần tôi và chồng tôi, với ý thức xây dựng của người công dân, và ý thức về quyền công dân của mình nữa, chúng tôi quyết định ứng xử thế này :
Nếu công an phường 2, Đà Lạt cứ nhất định yêu cầu "khi ra khỏi nhà 24 tiếng phải xin phép Công an trước, có phép mới được đi" , trong khi lại không một cơ quan nhà nước đủ thẩm quyền nào trả lời rằng đây đúng là chủ trương của Nhà nước, và thực tiễn thì vẫn ở tình trạng hầu như chẳng ai phải thi hành thủ tục này cả, thì tôi thấy chẳng có lý gì riêng gia đình tôi lại cứ phải thực hiện, chúng tôi nhất định sẽ không thực hiện ! Và đấy là sự bình đẳng và công bằng đương nhiên.
Chẳng phải vì chúng tôi có điều gì cần dấu diếm, trái lại chúng tôi hoàn toàn có thể chiều theo "thủ tục" đó cho yên chuyện (nhất là tình trạng bệnh tật của chồng tôi đang cần nghỉ ngơi để điều trị). Nhưng nếu chấp nhận như thế là chúng tôi đã đồng tình để cho người khác vô lý xúc phạm tư cách công dân của mình, xúc phạm nhân phẩm mình. Luật pháp là như nhau cho tất cả mọi người chứ sao lại cứ chiếu riêng vào gia đình tôi ? Sao chúng tôi cứ phải chấp nhận sự bất bình đẳng ấy ?
Đi vắng nhà tôi nghĩ cũng nên trình báo, tốt thôi, nhưng phải xin phép mới được ra khỏi nhà một ngày thì tôi không tin có văn bản luật pháp nào lại quá đáng như thế, làm thế để làm gì, còn để thiên hạ người ta nhìn vào chứ !
Và cuối cùng, để nói cho hết nhẽ thì nếu cái quy định "phải xin phép để được vắng nhà một ngày" kia, nếu có được ghi ở một Nghị định nào đó thật thì tôi cũng kiến nghị nên sửa đổi ngay quy định ấy đi. Vì chẳng những nó không thể thực hiện được mà nó còn xúc phạm lịch sử đấu tranh và xây dựng của dân tộc mình đấy ! Tôi rất đồng ý với chồng tôi khi ông ấy thường tâm sự rằng : "Làm ngơ trước một điều luật xúc phạm đến quyền Dân chủ của dân, chính là làm tủi hổ vong linh những anh hùng, liệt nữ, những người đã dâng trọn đời mình, cũng chỉ để ước mong có một đất nước vinh quang, một nhân dân có đầy đủ Tự do và Hạnh phúc, một nhân dân được ngẩng đầu, đi lại thênh thang trên khắp giải non sông, gấm vóc của mình, từ Bắc chí Nam, trong tư cách những người chủ thật sự của đất nước !" Nay muốn đi vắng nhà một ngày là phải chờ Công an cho phép mới được đi thì chỉ là cái thân tù, chứ là chủ cái nỗi gì ? Áp đặt cái "thủ tục" quản lý kỳ lạ này là xúc phạm những giá trị thiêng liêng của "cách mạng" và của Dân tộc, tôi nghĩ thế.
Từ trong nhận thức, chúng tôi là những người luôn tôn trọng pháp luật. Nhưng luật pháp nào chẳng lấy cái lý, cái tình làm căn bản ? Cái đúng chắc phải thuận tai mọi người. Tôi vẫn hy vọng sự chân tình của chúng tôi sẽ được lắng nghe. Chuyện của chúng tôi cũng là chuyện nhỏ, nhưng cũng liên quan đến tất cả mọi người, nên xin các quý cơ quan, các quý vị và bạn bè sẵn lòng cho biết ý kiến và sự chỉ bảo.
Tôi xin chân thành cảm ơn, và mong được miễn thứ những thất thố chắc khó tránh khỏi trong lúc mạnh dạn bộc lộ những cảm nghĩ riêng của mình.
Đà Lạt ngày 5-2-2004.
Kính thư
Đặng Thị Thanh Biên. (đã ký)
4E, Bùi Thị Xuân, P2, Đà Lạt
www.lmvntd.org


CSVN Lại Giở Trò Trù Dập Ông
Hà Sĩ Phu
(LÊN MẠNG MERCREDI 28 JANVIER 2004)
Đà Lạt : Trong những ngày giáp Tết Nguyên Đán, tin từ Đà Lạt gửi đi cho hay CSVN lại giở trò sách nhiễu, trù dập gia đ́nh của ông Hà Sĩ Phu, một nhà đấu tranh dân chủ có uy tín ở trong nước, và đă khiến cho bà Đặng Thị Thanh Biên, vợ của ông Hà Sĩ Phu, phải làm đơn khiếu nại đề ngày 16-1-2004.
Sự việc xấy ra sau khi bà Hà Sĩ Phu đưa ông đi Hà Nội để chữa bệnh vào đầu tháng 12-2003. Trước khi đi và ngay sau khi trở về sau đó nửa tháng, bà đều có trì́nh báo cho "tổ trưởng dân phố" về việc di chuyển này, một việc làm không quy định trên pháp luật nhưng bà vẫn thực hiện cho cẩn thận v́ hai ông bà đă từng bị sách nhiễu vô cớ nhiều lần trong quá khứ. Khi trở về Đà Lạt, hai ông bà đă bị kêu lên đồn công an và bị kết tội phạm luật v́ đă "tự ư di chuyển mà không có phép của công an". Công an c̣n ban hành 2 "quyết định hành chính", xử phạt mỗi người 60.000 đồng. Trước sự việc cực kỳ vô lư như trên, bà Hà Sĩ Phu đă phản đối nhiều lần nhưng vô hiệu, buộc ḷng bà phải làm đơn khiếu nại để gửi lên các cán bộ cầm quyền cao cấp hơn. Sự việc này một lần nữa cho thấy luật pháp hoàn toàn không được tôn trọng dưới chế độ cộng sản, và người dân luôn bị chế độ "công an trị" kềm kẹp và trù dập bằng bất cứ phương cách nào.


BẢN TIN tháng 6-2004
Nhà nước Việt nam vẫn tiếp tục vi phạm
quyền thông tin của gia đình ông Hà Sĩ Phu
Mọi người đã biết : Từ năm 1997, lấy cớ HSP đã trả lời phỏng vấn các đài nước ngoài, cơ quan Công an đã yêu cầu Bưu điện Lâm đồng tạm cắt điện thoại của gia đình Hà Sĩ Phu . (Tạm cắt đã 7 năm không nối lại cho khách hàng, mặc dù khách hàng đã phản đối lý do tạm cắt đó).
Mới đây, tháng 4-2004 có một người ở cùng phố Bùi thị Xuân cần bán bớt một máy điện thoại đang dùng, Công ty Viễn thông Lâm đồng (14 Quang Trung, Đà lạt) biết bà Biên (vợ ông HSP) đã đăng ký xin lắp điện thoại nên đã mời hai người đến để làm thủ tục nhượng lại điện thoại. Bà Biên đã trả tiền cho người bán trước mặt nhân viên bưu điện, đã trả phí tổn dịch vụ cho Công ty Viễn thông, rồi bà Đặng thị Thanh Biên đã đứng tên trực tiếp ký “hợp đồng thuê bao điện thoại” với Công ty Viễn thông.
Thế nhưng sau đó chỉ một tháng (14-5-04), nhân viên Công ty Viễn thông đem đến cho bà Biên xem một công văn của Sở Bưu điện Lâm đồng gửi Công ty Viễn thông, cho biết sự sang nhượng và ký hợp đồng như vậy là “không đúng luật pháp”, yêu cầu Công ty phải báo cho bà Biên biết, rồi Công ty phải tự hủy hợp đồng đã ký (bất kể bà Biên có đồng ý hay không !).
Vợ chồng ông bà HSP đã nói rõ với nhân viên bưu điện rằng: có thể dẫn chứng thực tế ngay ở hàng xóm xung quanh, người ta sang nhượng điện thoại cho nhau thoải mái, thậm chí người mua không cần đứng tên ký hợp đồng mới, mà cứ việc di chuyển điện thoại, cứ dùng tên và máy của người khác, nơi khác, mà không sao cả. Thậm chí người mua và dùng điện thoại còn chưa hề có hộ khẩu tại Đà lạt. Trường hợp ông bà HSP rất đàng hoàng, chính thức hơn rất nhiều, bà Biên không có bất cứ một sai sót nào, tại sao lại bị quy là không hợp pháp? Luật pháp tùy tiện đến thế là cùng!
Có lẽ Công an và Bưu điện thấy rõ cái cớ để cắt hợp đồng điện thoại như trên là quá vụng về, thô bạo, nên mấy hôm sau Bưu điện lại báo cho bà Biên biết là “người bán điện thoại nay muốn đòi lại, không thích bán nữa”(và thôi không nhắc gì đến cái quyết định phi lý hôm trước!). Chao ôi, làm gì có chuyện trẻ ranh như vậy, người bán muốn xin lại không bán nữa thì phải đến gặp để xin với bà Biên xem bà Biên có đồng ý không , chứ sao lại xin Bưu điện ? Vở kịch thứ hai này cũng vẫn vụng về, phi lý , nên không thể che đậy được bàn tay vi phạm nhân quyền của nhà nước. Cho nên họ sợ bị lên án và phải bày cái trò “ma tịt” như vậy , chứ không dám lộ mặt. Luật pháp như thế thì chỉ là luật pháp giả vờ, thực chất là người cầm quyền muốn làm gì thì làm, muốn cấm ai cái gì thì cấm.
Việc này là quan hệ thị trường, người mua người bán đều thỏa mãn nhu cầu của mình, cơ quan dịch vụ đã làm chức năng dịch vụ và đã thu tiền lệ phí. Vậy Bưu điện, với tư cách cơ quan kinh doanh, sao lại bỗng dưng đơn phương yêu cầu cắt hợp đồng với khách hàng như thế được.(Giả thử do yêu cầu của Công an, thì Công an phải có văn bản chính thức, và phải chính thức trao văn bản ấy cho người tiêu dùng mới là kiểu làm việc đứng đắn của luật pháp, chứ sao cứ đứng đằng sau mà bắt cơ quan kinh doanh phải chường mặt ra,“chơi xấu” với khách hàng của mình như thế ?).
Rồi đây trong sự hòa nhập thị trường, hết độc quyền, phải tự do cạnh tranh, mà ứng xử kiểu đó với khách hàng (thượng đế!) thì chỉ có thua người ta thôi, chứ làm sao “nâng cao được năng lực cạnh tranh” như Nhà nước mong muốn ? Tuyên truyền một đường , lại thi hành một nẻo thì làm sao mua được chữ “TÍN” là yếu tố quyết định thành bại của Thị trường? Việc áp dụng luật pháp mà cứ tùy tiện, với người này là đúng luật, với người khác lại bảo là phạm luật, đầy bất trắc như thế thì ai dám mạo hiểm vào làm ăn với mình được nữa?
T. H.
(Hà nội- tháng 6-2004)


Hà Sĩ Phu Nhật ký: Tôi lại bị thẩm vấn
(Tóm tắt nội dung thẩm vấn Hà Sĩ Phu sáng 28-1-05)

8giờ kém 15 phút sáng 28-1-2005 Công an khu vực đưa 1 giấy mời tôi đúng 8giờ lên đồn Công an phường 2 làm việc để “làm rõ một số vấn đề liên quan đến ông trong thời gian vừa qua”. Mười lăm phút sau tôi lên , trong phòng đã có đủ đoàn điều tra của Bộ Công an, Công an A25 của tỉnh, của thành phố (tất cả khoảng hơn 10 người), trên bàn đã để sẵn máy vi tính, máy ghi âm, camera, báo hiệu một cuộc thẩm vấn nghiêm trọng. Người thẩm vấn là ông Lê Hữu ở Tổng Cục an ninh.

Làm việc trong 4 tiếng rưỡi, nội dung tóm tắt như sau:
1/ Hỏi : Khám thấy ở anh Đỗ Nam Hải (Phương Nam) có 2 đĩa CD tư liệu, anh Hải khai là Hà Sĩ Phu đưa, vậy nguồn tư liệu ấy từ đâu, đưa cho Hải làm gì?
HSP nói: Vì biết tôi không có thông tin nên anh em Hà nội đã ghi các thông tin ấy cho tôi biết. Nhưng nhà tôi ở Đà lạt không an toàn , đã 3 lần bị khám nhà và tịch thu mất tư liệu , nên tôi đã chỉnh lý và bổ sung các bài viết của tôi, ghi vào một đĩa CD khác rồi đưa anh Đỗ Nam Hải giữ hộ để khi cần có tư liệu để xem.

Hỏi: Anh em ở Hà nội đưa là ai , tôi nói đó là quyền thu thập thông tin của tôi, tôi không thể cho các anh biết.

2/ Công an nói: thu thập những thông tin ấy là phạm pháp, đưa cho người khác là lan truyền. Tôi đã viện điều 19 luật Quốc Tế nhân quyền (mà Việt nam đã ký và cam kết tôn trọng) rằng tất cả những điều ấy nằm trong “quyền thông tin” bất khả xâm phạm.

3/ Công an nói tôi đã làm các thao tác vi tính trên máy của mình nên yêu cầu tôi viết giấy đồng ý cho CA xem máy vi tính của mình xem đã xóa hết các thông tin ấy chưa. Tôi nói nếu lưu thông tin cũng không là tội, song tôi luôn đề phòng Công an khám nhà nên đã xóa hết trong máy, nhưng tôi không bao giờ mời ai đến khám máy của mình. Nếu muốn khám thì phải dùng quyền lực và trao quyết định khám cho người bị khám.
Các Công an bàn bạc hồi lâu rồi thôi không yêu cầu xem máy nữa.

4/ Ngoài ra Công an còn hỏi về lời Phát biểu của tôi trong Hội nghị Bảo toàn đất tổ, về bài Sức nén của ngôn từ, về việc Đỗ Nam Hải bắt đầu vận động góp tiền mua nhà cho tôi (việc này anh Hải không nói với tôi) , về địa chỉ Email mà trước đây anh em đã lập giúp tôi, về việc có quan hệ với Đảng Việt tân - với ông Nguyễn Gia Kiểng không, về việc có giới thiệu ông Thanh Giang cho Nam Hải không, việc ông Trần Khuê giúp tôi đi chữa bệnh như thế nào...vân vân, nhưng mọi việc ấy của tôi rất bình thường và minh bạch nên cũng chỉ hỏi qua, không có gì nghiêm trọng .

Tôi nói thêm : Tôi là người có chính kiến riêng, không thể đòi hỏi tôi như mọi người khác. Những bài lý luận hệ thống tôi đã viết xong rồi, nay tôi làm thơ phú và khi cần vẫn phát biểu ý kiến công khai. Nếu các anh không chấp nhận như thế mà dồn ép tôi thì tôi quyết chống lại tới cùng. Hôm nay làm việc thế này thôi, chiều nay có yêu cầu tôi, đưa giấy triệu tập tôi cũng không đến. Nếu bắt giam tôi, tôi cũng không trả lời gì nữa. Tôi đã 66 tuổi , đã làm được một số việc theo lương tâm mình rồi, bây giờ tôi có chết cũng được rồi.

12giờ 30 trưa kết thúc làm việc. Lúc đầu quá rầm rộ, có cả cơ quan An ninh của Bộ, CA tỉnh, CA thành phố, có ghi âm, máy tính, camera, chuẩn bị cho một cuộc khám vi tính hoặc khám nhà nhưng đã diễn biến như trên nên kết thúc thì chào nhau bình thường. Công an còn tỏ ý muốn gặp gỡ tại nhà, nhưng tôi tỏ ý khước từ mọi sự tiếp xúc.
HSP (28-1-05)


MỤC LỤC
_______________________________________________________
[Số TT] [Tài liệu] [Trang]
-----------------------------------------------------------------------------------------
I - VỤ ÁN CỐ Ý LÀM LỘ BÍ MẬT NHÀ NƯỚC NĂM 1995
1 Đơn khiếu nại (Đặng thị Thanh Biên) 3
2 Về việc ông HSP bị bắt (Hoàng Tiến) 6
3 HSP một nhân cách thời đại (Hoàng Tiến) 18
4 HSP biểu tượng của Trí tuệ và Tự do
Tư tưởng (TD Bảo Cự) 25
5 Những phát hiện mới từ một phiên tòa (TD Bảo Cự) 26
6 HSP và nhân cách của người trí thức (TD Bảo Cự) 37
7 Kiến nghị của Phạm Vũ Sơn 43
8 Lương tri, sức mạnh vô địch (Bùi Minh Quốc) 44
9 Thư HSP gửi Lê Hồng Hà 64
10 Thư HSP gửi cuộc hội thảo về HSP 1997 71
11 Amnesty International against the Trial of HSP-LHH 75
12 L’ Invitation officielle à Genève (Michel Rossetti) 77
13 HSP, poete et dissident du VN 79
14 Qua Đàlạt thêm nhớ Trạng Quỳnh 82

II - VỤ “VI PHẠM LUẬT XUẤT BẢN” NĂM 1999
15 Thư một người dân kể chuyện HSP 87
16 HSP bị :hội thảo triết học” (Tin Nhà) 92
17 Thư HSP gửi HMC 96
18 Thư HSP “chia vui với bác Trần Độ” 100

III - VỤ ÁN “PHẢN BỘI TỔ QUỐC” NĂM 2000
19 Đơn khiếu nại của HSP 108
20 Hai bức thư HSP gửi NGK và ĐMT 111
21 Bản tin News-Infos-Alerts 128
22 Begin PGP Signed Message 131
23 Ý nghĩa của 2000 chữ ký (Phạm ngọc Lân) 134
24 Hoàng Minh Chính tố cáo hình thức đấu tố 139
25 Update on Human H.W Violation in VN(L.Thu Van) 141
26 Dissidents placed under house arrest… 152
27 Writers in Prison…(PenCanada) 154
28 2 dissidents assignés à residence…(Francophone) 155
29 Hwwatch urges immediate realease of HSP 156
30 Media group calls for realease of dissidents in VN 158

31 Danh sách chữ ký, chiến dịch bảo vệ HSP 160
32 Huỷ bỏ 31/CP, trả tự do ngay cho HSP (17 ng ký) 237
33 Các nhà phản kháng yêu cầu …(11 người ký) 242
34 Thư ông Lê Giản 247
35 17 người kiến nghị trả tự do cho HSP 249
36 Đơn khẩn cấp (5 người ký) 256
37 Thư gửi Quốc hội (5 người ký) 261
38 Thư ngỏ (HMC thay mặt 5 cử tri) 267
39 Bản tin VietnamInfos 279
40 Điều 4 hiến pháp … (Trần Bình Nam) 281
41 Thư yêu cầu của HSP 287
42 Thưngỏ về Dân chủ (Bùi Minh Quốc) 293

IV - VỤ VU CÁO CỦA BÁO AN NINH THẾ GIỚI
RỒI QUẢN CHẾ VÀ ĐẤU TỐ
43 Đơn kháng cáo của HSP 299
44 Thư gửi bạn đọc của HSP 304
45 Tuyên bố của T/h Dân chủ Đa nguyên 306
46 Thông cáo của T/h Dân chủ Đa nguyên 308
47 Thư ngỏ gửi Ngiuễn Như Phong của HSP 311
48 Khi nhà báo trở thành quan toà (Mai Thái Lĩnh) 320
49 Số phận 3 hiền sĩ ở Đà lạt 328
50 Năm Mã nói chuyện Khuyển (HSP) 322
51 Bỉ ổi (Phạm ngọc Lân) 340
52 “Mặt thật” và mặt thật (Trần Độ) 344
53 Vài lời gửi Nguyễn Như Phong (Vũ Cao Quận) 347
54 Kỷ niệm của tôi.. (Phạm Quế Dương) 353
55 Vẫn như thế (Phạm Quế Dương) 360
56 Trao đổi với Nguyễn Như Phong (P.Quế Dương) 361
57 Lương tâm để đâu(Quản Mỹ Lan) 363
58 Cảm nghĩ Xuân Tân Tỵ 2001(Bùi Minh Quốc) 368
59 Gửi nhà báo Nguyễn Như Phong (Vũ minh Ngọc) 381
60 Thư ngỏ gửi N-như Phong (Nguyễn Thanh Giang) 373
61 Một việc làm hèn mạt của báo ANTG(Trần-d-Tiến) 378
62 Nhà cầm quyền VN dùng luật C/chính Vô sản
để truy tố HSP và MTL (Trần Thanh Hiệp) 385
63 Về bài báo của Nguyễn Như Phong (Đặng Danh) 390
64 Những điều chưa nói… (Chính Tâm) 395
65 Cảnh tỉnh những nhà văn.. (Vương Tử Trực) 402
66 Khi nào HSP mới được giải chế?(Ngô Thị Hiền) 404


67 Hết hạn quản chế, CSVN tiếp tục đấu tố ông HSP 406

V - NHỮNG VỤ CÔNG AN TIẾP TỤC GÂY PHIỀN NHIỄU,
GÂY SỰ SAU KHI HẾT HẠN QUẢN CHẾ
68 Đơn khiếu nại của bà Đặng thị Thanh Biên 407
69 Thư khiếu nại, hỏi về luật pháp 411
70 CSVN lại giở trò trù dập ông HSP 418
71 Bản tin tháng 6-2004 419
72 Tôi lại bị thẩm vấn (Nhật ký HSP) 421

Mục lục 423

(Những ảnh chụp các văn bản xin xem sau, ở Phần phụ lục)LÝ LUẬN    VĂN HỌC    BÌNH LUẬN    PHỎNG VẤN    VỤ ÁN LIÊN QUAN    TIỂU SỬ