LÝ LUẬN     VĂN HỌC     BÌNH LUẬN     PHỎNG VẤN     VỤ ÁN LIÊN QUAN     TIỂU SỬ

"Sau mấy chục năm được nhà trường xã hội chủ nghĩa trau dồi bao nhiêu tri thức về khoa học tự nhiên, về triết học Mác-Lê, về chính trị ... thì bây giờ các chi bộ lại không còn coi chúng tôi là thành phần công nông gần đảng nữa mà chuyển thành tầng lớp trí thức tiểu tư sản bấp bênh ! Trở thành kỹ sư, tiến sĩ, giáo sư ... thì lại xa đảng hơn lúc chưa đi học !. Nghĩa là trên thực tế thì chất Đảng ngược chiều với chất trí thức ! Đó là điều nghịch lý".....Dắt Tay Nhau, Đi Dưới Tấm Biển Chỉ Đường của Trí Tuệ - Hà Sĩ Phu 1988

"Khẳng định vai trò quyết định của tự do và phát triển không có nghĩa là khi có hai điều kiện ấy thì tự khắc sẽ có Bình đẳng và Bác ái mà không cần đến hoạt động khuyến thiện và nỗ lực tranh đấu của con người. Không thể lấy khát vọng thay cho qui luật, nhưng khát vọng đúng sẽ xúc tiến nhanh qui luật...." Đôi Điều Suy Nghĩ của Một Công Dân - Hà Sĩ Phu 1993

"Mọi hoạt động Tranh đấu của con người từ cổ chí kim , không có gì ra ngoài ý nghĩa của chữ QUYỀN CON NGƯỜI. "Quyền Con người" ngày nay đã trở thành vấn đề toàn cầu không nước nào có thể lẩn tránh, điều ấy đánh dấu một bước trưởng thành khổng lồ của văn minh nhân loại. Ở đâu có áp bức bất công, ở đâu con người bị đối xử phi lý đều có thể tìm nơi "Quyền Con Người" một điểm tựa để tranh đấu, ít nhất cũng là điểm tựa tinh thần. Mặt khác. từ ánh sáng chung nhất về "Quyền Con Người", con người có thể nhìn lại những trào lưu Tranh đấu của mình một cách có cơ sở khách quan, khoa học và sáng suốt hơn..." Chia Tay Ý Thức Hệ - Hà Sĩ Phu 1995

NHỮNG VỤ ÁN

Writers in Prison…(PenCanada)


Home >> Writers in Prison >> Honorary Members >> Nguyen Xuan Tu (Ha Sy Phu)
 

Nguyen Xuan Tu (Ha Sy Phu) - Vietnam

Ha Sy Phu is the author of several critiques of the Communist system, a biologist, former vice-director of the Vietnamese Institute of Science in Dalat, and member of a group of intellectual dissidents in Dalat. He has become well known at home and abroad for his political discourses analyzing the ideological impasses of the Vietnamese Communist Party and the country's need for democracy as the foundation for national development.

In December, 1995, Ha Sy Phu was arrested and charged with "revealing state secrets" for being in possession of a letter from then-Prime Minister Vo Van Kiet to the Politburo calling for political and economic reforms. He was held without trial until August 1996, when he was sentenced to one year in prison and placed in isolation.

Since his release, he has lived under unofficial house arrest. His house is under surveillance, and his family is continuously harassed, as are visitors. Ha Sy Phu is also subjected to monitoring of telephone calls, house searches, and confiscation of his working materials, including his computer. On January 4, 2001 it was reported that the house arrest was over, but on Feb 9, 2001, police in Dalat issued a two-year house arrest order against him for "making contact with reactionaries living abroad to sabotage Vietnam, and demanding the overthrow of the socialist regime and the leadership of the Communist Party."

The government's campaign culminated in Decision 07/QD, delivered on May 12, 2000, accusing him of treason according to Article 72 of Vietnam's Criminal Code. Thus far no court has issued an arrest warrant and he has not been formally charged. If tried and convicted, he could face a sentence ranging from seven years' imprisonment to the death penalty. Ha Sy Phu is said to be in poor health and suffer from "hand trembling".

PEN Canada is deeply concerned about the accusation of treason towards Ha Sy Phu. We are also concerned about reports of continual harassment of Ha Sy Phu and his family. We call on the authorities to reverse Decision 07/QD and to ensure that harassment towards Ha Sy Phu and his family is ceased.

                                                http://www.pencanada.ca

LÝ LUẬN    VĂN HỌC    BÌNH LUẬN    PHỎNG VẤN    VỤ ÁN LIÊN QUAN    TIỂU SỬ