LÝ LUẬN     VĂN HỌC     BÌNH LUẬN     PHỎNG VẤN     VỤ ÁN LIÊN QUAN     TIỂU SỬ

"Sau mấy chục năm được nhà trường xã hội chủ nghĩa trau dồi bao nhiêu tri thức về khoa học tự nhiên, về triết học Mác-Lê, về chính trị ... thì bây giờ các chi bộ lại không còn coi chúng tôi là thành phần công nông gần đảng nữa mà chuyển thành tầng lớp trí thức tiểu tư sản bấp bênh ! Trở thành kỹ sư, tiến sĩ, giáo sư ... thì lại xa đảng hơn lúc chưa đi học !. Nghĩa là trên thực tế thì chất Đảng ngược chiều với chất trí thức ! Đó là điều nghịch lý".....Dắt Tay Nhau, Đi Dưới Tấm Biển Chỉ Đường của Trí Tuệ - Hà Sĩ Phu 1988

"Khẳng định vai trò quyết định của tự do và phát triển không có nghĩa là khi có hai điều kiện ấy thì tự khắc sẽ có Bình đẳng và Bác ái mà không cần đến hoạt động khuyến thiện và nỗ lực tranh đấu của con người. Không thể lấy khát vọng thay cho qui luật, nhưng khát vọng đúng sẽ xúc tiến nhanh qui luật...." Đôi Điều Suy Nghĩ của Một Công Dân - Hà Sĩ Phu 1993

"Mọi hoạt động Tranh đấu của con người từ cổ chí kim , không có gì ra ngoài ý nghĩa của chữ QUYỀN CON NGƯỜI. "Quyền Con người" ngày nay đã trở thành vấn đề toàn cầu không nước nào có thể lẩn tránh, điều ấy đánh dấu một bước trưởng thành khổng lồ của văn minh nhân loại. Ở đâu có áp bức bất công, ở đâu con người bị đối xử phi lý đều có thể tìm nơi "Quyền Con Người" một điểm tựa để tranh đấu, ít nhất cũng là điểm tựa tinh thần. Mặt khác. từ ánh sáng chung nhất về "Quyền Con Người", con người có thể nhìn lại những trào lưu Tranh đấu của mình một cách có cơ sở khách quan, khoa học và sáng suốt hơn..." Chia Tay Ý Thức Hệ - Hà Sĩ Phu 1995

NHỮNG VỤ ÁN

Human Rights Watch Urges Immediate Release of Ha Si PhuMay 31, 2000

New York (May 31, 2000) - Human Rights Watch today called for the immediate release of Vietnamese dissident Ha Sy Phu. Police in Lam Dong province put Mr. Ha under house arrest on May 12, 2000, and threatened to charge him with treason under Article 72 of Vietnam's Criminal Code. If put on trial and convicted, Mr. Ha could face a sentence from seven years' imprisonment to the death penalty.

Vietnamese authorities apparently believe that Mr. Ha is connected to the drafters of an open appeal for greater democracy being prepared by some intellectual dissidents. Mr. Ha is a biologist and former vice-director of the Vietnamese Institute of Science in Dalat.

"Unless there is clear evidence that Mr. Ha committed criminal acts, he should be immediately released," said Mike Jendrzejczyk, Washington Director of the Asia Division of Human Rights Watch. "It is a violation of international law and the Vietnamese Constitution to detain anyone simply for the peaceful expression of his political views."

On April 28, police searched Mr. Ha's house in Dalat, Lam Dong province, and confiscated his work materials including computer, printer, and diskettes. On May 12 police returned to notify Mr. Ha of two written decisions, both signed on May 10 by Col. Nguyen Van Do, police chief of Lam Dong province. Decision 01/QD orders the house arrest of Mr. Ha and requires that he report to the Dalat police headquarters on a daily basis for interrogation. Decision 07/QD calls for Mr. Ha to be tried for treason against the nation under Article 72 of the Criminal Code. However, thus far no court has issued an arrest warrant and he has not been formally charged.

The police action took place after the authorities searched the house of another government critic, Mai Thai Linh, formerly a member of the Communist Party of Vietnam and People's Committee in Lam Dong province. In Linh's house, police found a letter from Mr. Ha and a copy of a dissent statement. Last year, when police searched the house of Hanoi dissident Nguyen Thanh Giang, they found a letter requesting Giang to gather signatures on the dissent statement, which led to Giang's arrest in March 1999.

Mr. Ha is a member of a group of intellectual dissidents in Dalat and author of various critiques of the Communist system. In December 1995 he was arrested and charged with "revealing state secrets" for being in possession of a letter from then-Prime Minister Vo Van Kiet to the Politburo, calling for political and economic reforms. Mr. Ha was imprisoned without trial until August 1996, when he was sentenced to one year in prison. After his release, he returned to his home in Dalat, where he has lived under unofficial house arrest ever since. His telephone line has been monitored and his home placed under surveillance. Security police have periodically searched his house and confiscated his computer and personal papers - twice within the last twelve months alone.

"The Vietnamese government should release all political prisoners and stop persecuting individuals for peaceful political dissent," said Jendrzejczyk.

For more information contact:

Mike Jendrzejczyk (Washington, DC):(o)+1 202-612-4341; (h)+1 301-585-5824
Jean-Paul Marthoz (Brussels): (o)+32 2-732-2009

(www.fva.org)

LÝ LUẬN    VĂN HỌC    BÌNH LUẬN    PHỎNG VẤN    VỤ ÁN LIÊN QUAN    TIỂU SỬ