LÝ LUẬN     VĂN HỌC     BÌNH LUẬN     PHỎNG VẤN     VỤ ÁN LIÊN QUAN     TIỂU SỬ

"Sau mấy chục năm được nhà trường xã hội chủ nghĩa trau dồi bao nhiêu tri thức về khoa học tự nhiên, về triết học Mác-Lê, về chính trị ... thì bây giờ các chi bộ lại không còn coi chúng tôi là thành phần công nông gần đảng nữa mà chuyển thành tầng lớp trí thức tiểu tư sản bấp bênh ! Trở thành kỹ sư, tiến sĩ, giáo sư ... thì lại xa đảng hơn lúc chưa đi học !. Nghĩa là trên thực tế thì chất Đảng ngược chiều với chất trí thức ! Đó là điều nghịch lý".....Dắt Tay Nhau, Đi Dưới Tấm Biển Chỉ Đường của Trí Tuệ - Hà Sĩ Phu 1988

"Khẳng định vai trò quyết định của tự do và phát triển không có nghĩa là khi có hai điều kiện ấy thì tự khắc sẽ có Bình đẳng và Bác ái mà không cần đến hoạt động khuyến thiện và nỗ lực tranh đấu của con người. Không thể lấy khát vọng thay cho qui luật, nhưng khát vọng đúng sẽ xúc tiến nhanh qui luật...." Đôi Điều Suy Nghĩ của Một Công Dân - Hà Sĩ Phu 1993

"Mọi hoạt động Tranh đấu của con người từ cổ chí kim , không có gì ra ngoài ý nghĩa của chữ QUYỀN CON NGƯỜI. "Quyền Con người" ngày nay đã trở thành vấn đề toàn cầu không nước nào có thể lẩn tránh, điều ấy đánh dấu một bước trưởng thành khổng lồ của văn minh nhân loại. Ở đâu có áp bức bất công, ở đâu con người bị đối xử phi lý đều có thể tìm nơi "Quyền Con Người" một điểm tựa để tranh đấu, ít nhất cũng là điểm tựa tinh thần. Mặt khác. từ ánh sáng chung nhất về "Quyền Con Người", con người có thể nhìn lại những trào lưu Tranh đấu của mình một cách có cơ sở khách quan, khoa học và sáng suốt hơn..." Chia Tay Ý Thức Hệ - Hà Sĩ Phu 1995

NHỮNG VỤ ÁN

Danh sách chữ ký, chiến dịch bảo vệ HSP


Danh sách chữ ký tham gia chiến

dịch Bảo Vệ Hà Sĩ Phu (qua ML Lên Đường)

1.La^m Bi'ch Huye^`n - BS Chiropractic. Sydney,

Australia - 03/06/2000 at 07:29:13 CDT

2.Dan Tran - Tho. Ẵiên. Toronto, Canada -

03/06/2000 at 07:49:03 CDT

3.Le van An - Chuyen vien vi tinh. Toronto,

Canada - 03/06/2000 at 08:28:51 CDT

4.Chau tran - student. Dallas, Texas - 03/06/2000

at 11:35:0

5.Nguye^~n Hoa`ng-Thanh Ta^m - Multimedia.

Melbourne, Australia - 03/06/2000 at 15:27:20 CDT

6.Tha'i Tra^`n Ngo.c Ha^n - Building Admin.

Melbourne, Australia - 03/06/2000 at 15:29:12 CDT

7.Nguye^~n Nhu+ Nguye^.n - Mechanic

Supervisor. Melbourne, Australia - 03/06/2000 at 15:30:12 CDT

8.Nguye^~n Gia Ta^'n Hu+ng - Arts Director.

Melbourne, Australia - 03/06/2000 at 15:30:39 CDT

9.Huy`nh Thi. Nga - Graphics Designer.

Melbourne, Australia - 03/06/2000 at 15:31:05 CDT

10.Bu`i Chi' Ho^`ng Sa^m - 3D Animation Artist.

Melbourne, Australia - 03/06/2000 at 15:32:23 CDT

11.Nguye^~n Thanh So'n - Nhan vien tin hoc.

Warsaw - Poland - 03/06/2000 at 16:01:03 CDT

12.Mai Nguyen - BA in economics, REALTOR.

Mississauga,Ont - 03/06/2000 at 17:28:58 CDT

13.Pha.m nam Ha` - STUDENT. Denmark -

03/06/2000 at 17:56:47 CDT

14.Dino Nguyen - student. Santa Clara , California ,

USA - 03/06/2000 at 19:05:19 CDT

15.PhamNgocThaoSuong - Graphic Design /

Student. Palo Alto , California , USA - 03/06/2000

at 19:08:40 CDT

16.Tiffany Nguyen - Student. San Francisco ,

California , USA - 03/06/2000 at 19:58:13 CDT

17.Nguye^~n Tro.ng Chi'nh - Gia'o chu+'c. New

Jersey, USA - 03/06/2000 at 21:42:23 CDT

18.Tra^`n Phu' - Ky~ su+ -die^.n. San Diego, CA,

USA - 03/06/2000 at 23:12:48 CDT

19.Tra^`n, Ti' - Software Engineer. San Diego, CA,

USA - 03/06/2000 at 23:18:41 CDT

20.Nguye^~n Thi. Bi'ch Ha(`ng - Occupational

Therapy. Melbourne, Australia - 03/06/2000 at  23:26:35 CDT

21.Tra^`n Hu+~u Ho^.i - Industrial Management.

Frankfurt am Main, Germany - 04/06/2000 at  05:54:52 CDT

22.Tra^`n Thu`y An - Nga^n ha`ng. Frankfurt am

Main - Germany - 04/06/2000 at 06:01:41 CDT

23.Ngo^ Va(n Minh - Industriekaufmann. Frankfurt

am Main - Germany - 04/06/2000 at 06:03:20 CDT

24.Tra^`n H. Ha?i - Gia'o Su+. Bruxelles - Belgium -

04/06/2000 at 06:05:46 CDT

25.Le^ Nha^'t Hie^`n - Pharmacist. Frankfurt am

Main - Germany - 04/06/2000 at 06:07:49 CDT

26.Nguye^~n Co^ng Thanh - Ky~ su+ d-ie^.n.

Sydney, Australia - 04/06/2000 at 07:13:29 CDT

27.Le^ Tro.ng Vie^.t - Kinh Te^'. Boston,

Massachusetts, Hoa Ky` - 04/06/2000 at 08:07:45 CDT

28.Nguye^~n Phu'o'ng - Công nhân. Dallas,

Texas, Hoa Ky` - 04/06/2000 at 09:28:05 CDT

29.Tra^`n Tha`nh - Tho^ng Di.ch Vie^n To`a A'n.

Toronto,Ontario.Canada - 04/06/2000 at 10:12:10    CDT

30.Tra^`n Nha^.t Nam - Sinh Vie^n DDa.i Ho.c

Montreal. Montreal,Canada - 04/06/2000 at  10:14:55 CDT

31.Nguye^~n Ngo.c Ba?o - ky~su+ die^.n toa'n.

Paris - 04/06/2000 at 10:57:49 CDT

32.Ta^'n Le^ - Sinh Vie^n. Melbourne Australia

04/06/2000 at 11:35:39 CDT

33.Thu?y Tra^`n - Tiler. Melbourne Australia -

04/06/2000 at 11:38:15 CDT

34.Tua^'n Le^ - Ho.c Sinh. Melbourne Australia

04/06/2000 at 11:41:34 CDT

35.Caroline Le - Hoc Sinh. Melbourne Australia -

04/06/2000 at 11:42:54 CDT

36.Thuy Bui - Uni student. Melbourne, Australia -

04/06/2000 at 11:43:12 CDT

37.Bao Le - Sinh Vie^n. Melbourne Australia -

04/06/2000 at 11:44:52 CDT

38.Lam Tra^`n - Sinh Vie^n. Melbourne Australia -

04/06/2000 at 11:47:07 CDT

39.Anh-Mau Tran - Hoc Sinh. Melbourne, Australia

- 04/06/2000 at 11:52:23 CDT

40.Ho Le - Student. Melbourne, Australia -

04/06/2000 at 11:57:03 CDT

41.Nguyen Thu Va^n - Management. Hoofddorp,

The Netherlands - 04/06/2000 at 14:34:50 CDT

42.Nguye^~n D-u*'c Chung - Electronics

Engineer. Birmingham, UK - 04/06/2000 at 14:36:47 CDT

43.D-inh Ngo.c Hie^?n - Group-leader.

Hoofddorp,The Netherlands - 04/06/2000 at  14:36:47 CDT

44.Nguye^~n Thi. Bi'ch Tra^m - Teaching

student in United Kingdom. Birmingham UK -

04/06/2000 at 14:39:45 CDT

45.Nguyen Vu Thuy My - Computing student @

The University of Birmingham, UK. Birmingham UK

- 04/06/2000 at 14:43:23 CDT

46.Nguye^~n The^' Anh - Software engineer.

Birmingham UK - 04/06/2000 at 14:45:06 CDT

47.Nguye^~n-tie^'n-I'ch - Naval Construction,

Ph.D., MIT, Anaheim, California, USA -

04/06/2000 at 16:36:21 CDT

48.Vu Thuy - Electronics Eng. Westminster, CA, US -

04/06/2000 at 18:07:05 CDT

49.Nguye^~n T.T. Ly - Sinh vie^n . Oslo, Na uy -

04/06/2000 at 18:11:13 CDT

50.Anthony Nguyen - Net-Work Engineer.

Cupertino , California , USA - 04/06/2000 at

18:23:17 CDT

51.Nhat Tien Do - Software Engineer. Sydney,

Australia - 04/06/2000 at 18:23:35 CDT

52.Marry Nguyen - Pharmacist. sydney, Australia -

04/06/2000 at 18:27:13 CDT

53.Lu+~ Huy`nh Lua^.n - Database Administrator.

Mississauga, ON, Gia Na~ DDa.i - 04/06/2000 at

18:41:08 CDT

54.Nguyen Khanh Katie - Student. Oklahoma-USA

- 04/06/2000 at 19:24:57 CDT

55.Tran Matthew Hien - Student. Missouri, USA -

04/06/2000 at 19:28:11 CDT

56.Kim Nguyen - Investigation Officer.

Toronto,Ontario.Canada - 04/06/2000 at 21:31:31

CDT

57.Nguyen Thanh Nhan - Accountant. Melbourne

Victoria, Australia - 04/06/2000 at 22:10:31 CDT

58.Huy`nh Ngo.c Phu+o+'c - Engineer. Houston,

TX, USA - 04/06/2000 at 22:26:26 CDT

59.Dang Nguyen - realtor. Toronto, CANADA -

04/06/2000 at 22:48:56 CDT

60.Le^ Pha.m Ma.nh Huy - Ke^/ toan/ & Nga^n

Ha`ng. Melbourne, Australia - 05/06/2000 at

00:06:20 CDT

61.Tri.nh Tu' Anh - Chemical Technician.

Vancouver, BC, Canada - 05/06/2000 at 02:09:26

CDT

62.Nguyen Thi xuan Hoa - nhà giáo.

Munich/Germany - 05/06/2000 at 02:33:50 CDT

63.Nguyen Dinh Nam - hoc sinh. Munich/Germany

- 05/06/2000 at 02:34:58 CDT

64.Nguye^~n Thanh Nguye^.t - Sinh vie^n

DDie^.n Na(ng, Thu.y DDie^?n. Thu.y DDie^?n -

05/06/2000 at 02:57:15 CDT

65.DAM NGOC VAN CHUONG - language.

Blindern university. Oslo Norway - 05/06/2000 at

03:02:17 CDT

66.Pha.m Quo^'c Hie^.p - Computer Science,

Curtin University. Perth, Australia - 05/06/2000 at

03:48:01 CDT

67.Vie^t Ha?i Nguye^~n - Engineering tech.

Beaverton, Oregon, USA - 05/06/2000 at 04:48:02

CDT

68.SHON NGUYEN - Engineering Tech, Intel Corp..

Aloha, Oregon , USA - 05/06/2000 at 04:52:40

CDT

69.N.A. Tua^'n - Ky~ Su+. Shiga Japan -

05/06/2000 at 05:09:26 CDT

70.N.A. Kiet - Ky~ Su+. Fukui Japan - 05/06/2000 at

05:12:34 CDT

71.N.V. Van - Cong Nhan. Shiga Japan - 05/06/2000

at 05:14:48 CDT

72.N.V. Non - Cong Nhan. Shiga Japan -

05/06/2000 at 05:16:51 CDT

73.N.V. Tham - Cong Nhan. Shiga Japan -

05/06/2000 at 05:18:00 CDT

74.D.B. Dai - Cong Nhan. Japan - 05/06/2000 at

05:20:25 CDT

75.N.T. Tu+ - No^.i Tro+.. Japan - 05/06/2000 at

05:24:27 CDT

76.N.T. A. D-a`o - Sinh Vie^n Nha na(m thu+'

nha^'t. Japan - 05/06/2000 at 05:27:56 CDT

77.N. A. Minh - Student. Japan - 05/06/2000 at

05:29:19 CDT

78.N. A. Quang - Student. Japan - 05/06/2000 at

05:30:31 CDT

79.N.T. Khoa - Student. Japan - 05/06/2000 at

05:31:56 CDT

80.N.T. Ho^`ng - Cong Nhan. Japan - 05/06/2000

at 05:32:48 CDT

81.H.N. Va^n - No^.i Tro+.. Japan - 05/06/2000 at

05:34:05 CDT

82.H.T.T. Va^n - No^.i Tro+.. Japan - 05/06/2000

at 05:35:02 CDT

83.N.L. So+n - Co^ng Nha^n. Japan - 05/06/2000 at

05:36:08 CDT

84.N.T. Huy - Ky~ Su+. Osaka Japan - 05/06/2000 at

05:38:00 CDT

85.N. Kho^i - Ky~ Su+. Osaka Japan - 05/06/2000 at

05:43:59 CDT

86.D.V. Tha`nh - Co^ng Nha^n. Japan -

05/06/2000 at 05:46:50 CDT

87.Nguye^~n Thi. Ngo.c Hu+o+ng - Business

Administration- Bergen- Norway - 05/06/2000 at

06:16:03 CDT

88.PHAM Duy Khanh - Ingénieur d'Informatique.

Paris - 05/06/2000 at 06:46:30 CDT

89.Dinh Ca^n - Mechanical Engineer. Mississauga,

Canada - 05/06/2000 at 06:51:40 CDT

90.Huy`nh Cu'c - Realtor. Mississauga, Canada -

05/06/2000 at 06:53:39 CDT

91.Ha` Ngo.c DDa(ng - Computer Science. Quebec

- Canada - 05/06/2000 at 06:59:54 CDT

92.Nguye^~n Vu~ To^' Uye^n - Sinh vie^n,

Medical Laboratory. Melbourne, A - 05/06/2000 at

07:06:42 CDT

93.Vu~ Tra^`n Cung - Sinh Vien Commerce ta.i

Monash University, Melbourne, Australia -

05/06/2000 at 07:20:36 CDT

94.Nguye^~n D-u+'c Thua^.n - Farmasistudent.

Oslo, Norway - 05/06/2000 at 07:39:28 CDT

95.Erik Dan Nguyen - Sinh Vie^n. Oslo- Nauy -

05/06/2000 at 07:59:15 CDT

96.Nguye^~n Vie^.t Nhie^.m - Ca'n su+. ve^\

Ho'a Cha^'t. Bergen- Nauy - 05/06/2000 at

08:01:25 CDT

97.Bu\i Vie^.t Nhie^.m - Ernăringsteknikk.

Gaustad-Nauy - 05/06/2000 at 08:03:43 CDT

98.Nguye^~n Va(n Tha`nh - Electronic

Technician. Salt Lake City, Utah, USA - 05/06/2000

at 08:32:57 CDT

99.Le^ So+n - Community worker. Toronto, Canada -

05/06/2000 at 08:34:26 CDT

100.Nguye^~n Kim Loan - Housewife. Mississauga,

Canada - 05/06/2000 at 08:37:21 CDT

101.Nguye^~n Minh Tri' - nha^n vie^n nga^n

ha`ng. Munich, Germany - 05/06/2000 at 08:37:57

CDT

102.Le^ Thi. Huye^`n - Ba'c Si~ Nha~n Khoa.

Houston, TX - USA - 05/06/2000 at 08:50:51 CDT

103.Nguye^~n Le^ Phu+o+ng Uye^n - sociology.

Oslo, Norway - 05/06/2000 at 08:56:21 CDT

104.Nguye^~n Anh Tua^'n - Mechanical Engineer.

Houston, Texas, USA - 05/06/2000 at 08:58:49

CDT

105.D-o^~ Minh D-u+'c - Gia'o du.c. Houston, TX,

USA - 05/06/2000 at 09:33:52 CDT

106.Tran CL - Accountant. Sydney, Australia -

05/06/2000 at 09:35:45 CDT

107.Nguye^~n thi. Mai - Y Khoa. Houston,TX, USA

- 05/06/2000 at 09:39:44 CDT

108.Pham Huy Han - Student. Sydney, Australia -

05/06/2000 at 09:43:22 CDT

109.Tra^`n Quang Ti'ch - D-ie^.n La.nh.

Houston,TX,USA - 05/06/2000 at 09:54:34 CDT

110.Nguye^~n D-a.i Ha?i - Ba'c Si~ Y Khoa.

Houston,TX, USA - 05/06/2000 at 09:59:31 CDT

111.Ho Khoa - Sinh Vie^n . MA, US - 05/06/2000 at

10:30:30 CDT

112.Le^ Thi. Ha?o - Sinh vie^n EE-CE, Marquette

Uni. Milwaukee, WI-US - 05/06/2000 at 11:00:50

CDT

113.Tony Nguyen - Laws Student,York Univerity.

Mississauga, Canada - 05/06/2000 at 11:07:34

CDT

114.Ngo^ Gia Kho^i - Technician. Houston, Texas -

05/06/2000 at 11:09:49 CDT

115.Pha.m Tru'o'ng Long - Nghien cuu chinh tri.

Frankfurt - Germany - 05/06/2000 at 11:15:12 CDT

116.DDinh Tie^'n Du~ng - Accountant. Houston,

Texas - USA - 05/06/2000 at 11:16:16 CDT

117.Nguye^~n DDo^~ Hoa`ng - software engineer

- Ottawa, ti?nh Ontario, Canada - 05/06/2000 at

11:47:43 CDT

118.Pha.m Si~ Vie^.t - Tru+o+?ng ban Pha't thanh

D-a`i "Tie^'ng Nu+o+'c To^i" ta.i Thu? d-o^ Oslo ,

Vu+o+ng quo^'c Na Uy. Oslo - Na Uy -

05/06/2000 at 12:18:22 CDT

119.Pha.m Si~ Uye^n Ha` - Ho.c Sinh. Oslo - Na

Uy - 05/06/2000 at 12:21:59 CDT

120.Joe Trung Vo - Process Engineer, Alcon Labs..

Tustin, California - 05/06/2000 at 13:08:24 CDT

121.Nguyen Phuoc Duy - Transportation. San

Diego, California - 05/06/2000 at 13:09:24 CDT

122.Jason C. Piecuch - Development Engineer. San

Jose, California USA - 05/06/2000 at 14:02:45

CDT

123.Andy Trinh - Welder. Burnaby, BC, Canada -

05/06/2000 at 14:19:11 CDT

124.Nguye^~n Ngo.c Can - informaticien. Paris

FRANCE - 05/06/2000 at 14:52:33 CDT

125.Tru*o*ng Minh Lua^.n - Computer Science.

Seattle, WA, USA - 05/06/2000 at 15:07:30 CDT

126.Le^ Quang Hie^?n - Engineer. Houston, Tx.

USA - 05/06/2000 at 15:39:19 CDT

127.Maria Nguyen - Software Engineer. Miami,

Florida - 05/06/2000 at 16:16:56 CDT

128.Truong M. Hu`ng - SSI-Facilitator. Seattle, WA -

05/06/2000 at 16:31:42 CDT

129.Vu The Hung - Financial Advisor. San Jose, CA.,

USA - 05/06/2000 at 16:48:56 CDT

130.Hoa`ng D-u+'c Phu+o+ng - Khoa ho.c gia ve^`

Va^.t Ly',Gia'o su+ho^'i hu+u. 92110 CLICHY

(FRANCE) - 05/06/2000 at 16:50:25 CDT

131.Vu~ Phu+o+ng Ha` - Software Engineer.

Ventura, CA USA - 05/06/2000 at 19:08:50 CDT

132.Huy Nguyen - Sinh Vien DDai Hoc. St. Paul,

MN, USA - 05/06/2000 at 19:29:55 CDT

133.Viet Le - Marketing. Santa Ana - 05/06/2000 at

19:48:39 CDT

134.Nguye^~n DDa(ng Tua^'n - Computer

Consultant. Palmer, Pennsylvania, USA -

05/06/2000 at 20:07:53 CDT

135.Nguyen Do The Huy - Mechanical Engineering.

Franklin, OH USA - 05/06/2000 at 20:41:20 CDT

136.Dana Pham - Student . Sunnyvale , CA . - U.S.A -

05/06/2000 at 20:48:32 CDT

137.Crystal Phi - Dentist. Houston, Texas, USA -

05/06/2000 at 21:13:59 CDT

138.Nguye^~n Va(n Lu - Computer System.

Adelaide Australia - 05/06/2000 at 21:24:26 CDT

139.Jimmy Le - Sinh Vie^n. Adelaide Australia -

05/06/2000 at 21:25:36 CDT

140.KimThoa Nguyen - Manufacturing

Engineer/Planner. 1112 S. Meade Ave, Fullerton,

CA 92833 USA - 05/06/2000 at 21:36:40 CDT

141.Pha.m Huy Cu+o+`ng - Chemical Engineer.

Houston, Texas, USA - 05/06/2000 at 21:54:39

CDT

142.D-a`m Cha^u Ha` - Env. Specialist. Houston,

Texas, USA - 05/06/2000 at 21:59:51 CDT

143.Hai Lu'a - Political Science. Canberra - Australia -

05/06/2000 at 22:37:44 CDT

144.DDa(.ng Tie^'n Du~ng - Co^ng Chu+'c.

Tha`nh pho^' Bergen, NORWAY - 05/06/2000 at

22:42:04 CDT

145.Nguye^~n Thu.y Vy - Sinh vie^n. Krefeld,

Germany - 05/06/2000 at 23:27:15 CDT

146.Nguyen Thanh Van - co^ng nha^n. Krefeld,

Germany - 05/06/2000 at 23:29:36 CDT

147.Kha Y Xe - Executive Director, VAT Toronto,

Canada. Toronto, Canada - 06/06/2000 at

00:15:19 CDT

148.Nguye^?n Thi. Xuye^'n Trinh - Accountant,

Jones New York, Toronto. Brampton, Ontario,

Canada - 06/06/2000 at 00:26:22 CDT

149.Nguye^~n D-i`nh Phu+o+ng - Sinh vie^n

Toa'n. Melbourne, Australia - 06/06/2000 at

01:42:19 CDT

150.Tru+o+ng Minh D-u+'c - LMVNTD. Brisbane,

Australia - 06/06/2000 at 02:36:35 CDT

151.Ngo Van Tuan - Tien si Chinh tri hoc, Vien Bang

Giao Quoc Te Hoa Lan . Geerestein 84, 2403 PD

Alphen a/d Rijn, Nederland - 06/06/2000 at

02:56:30 CDT

152.Nguye^~n Le^ Phu*o*ng Tha?o - Ly' ho'a.

Oslo, NORWAY - 06/06/2000 at 03:03:24 CDT

153.Bu`i DDu+'c Ma^~n - software designer.

Vancouver Canada - 06/06/2000 at 10:16:36 CDT

154.Pham Bach Lan - Homeworker. Vancouver

Canada - 06/06/2000 at 10:58:12 CDT

155.Allen Trinh - Sr. Staff Engineer. San Diego,

California, USA - 06/06/2000 at 11:12:03 CDT

156.Chu Chi'nh D-a.o - Printing production

manager. melbourne, Australia - 06/06/2000 at

11:22:38 CDT

157.Pha.m Quang Tuye^'n - Programer. Renton,

Washington - 06/06/2000 at 11:28:46 CDT

158.Nguyen H. T. DDoan - programmer. Toronto,

Canada - 06/06/2000 at 12:26:07 CDT

159.Thuy Nguyen - Sinh vie^n. Springfield, VA -

06/06/2000 at 13:16:59 CDT

160.Nguyen Anh - software programmer. springfield,

va - 06/06/2000 at 13:21:23 CDT

161.Hu`ng Cao - System Admin.. Falls Church,

Virginia, USA - 06/06/2000 at 13:36:07 CDT

162.Vu~- ngo.c - Linh - Senior Database

Administrator. Redwood Shores California USA -

06/06/2000 at 14:08:42 CDT

163.truong van hanh - retraité. Evry France -

06/06/2000 at 14:13:15 CDT

164.nguyen manh hung - electricien maintenance.

Evry France - 06/06/2000 at 14:14:51 CDT

165.Le thanh tu - cong nhan. Evry France -

06/06/2000 at 14:16:41 CDT

166.Le^ Thu Ha(ng` - Database, Computer. Virginia -

U.S.A. - 06/06/2000 at 14:39:40 CDT

167.Chu That - Ky~ Su+. Virginia, USA - 06/06/2000

at 14:43:27 CDT

168.Hoang Dinh Tien - Network Administrator.

Austin, TX - USA - 06/06/2000 at 14:45:09 CDT

169.Pha.m Ngo.c Ta^m - Unix System adminitrator.

Houston, Texas - USA - 06/06/2000 at 15:11:06

CDT

170.Nguyen Thanh Truc' - Programmer. Seattle, WA

- 06/06/2000 at 15:23:38 CDT

171.Linda Tran - Student. Santa Clara , CA . U-S-A -

06/06/2000 at 15:36:22 CDT

172.P-T-Thuy-Linh - cong nhan. denmark -

06/06/2000 at 16:10:57 CDT

173.Huynh Thi. Thanh Nhan - du+o+.c sy~.

Gelsenkirchen-Germany - 06/06/2000 at 16:19:32

CDT

174.Nguyen Thua Tin - tho+. ddie .n.

Gelsenkirchen- Germany - 06/06/2000 at 16:22:32

CDT

175.Tua^'n Hoa`ng - Network Engineer, BART.

Oakland, California USA - 06/06/2000 at 16:55:21

CDT

176.Nguye^~n Ngo.c Anh - electronic. Germany

06/06/2000 at 16:56:47 CDT

177.Tra^`n Xua^n Nhu*.t - Database Administrator.

San Francisco, CA - 06/06/2000 at 17:00:42 CDT

178.Ngo Xuan Hung - Engineer. San Jose, California -

06/06/2000 at 17:15:39 CDT

179.Nguye^~n Hoa`ng - SW Engineer, San Jose, CA

95121 - 06/06/2000 at 17:31:51 CDT

180.To^n Tha^'t Dzie^n - Gia'o su), . Garden

Grove, Calif., US - 06/06/2000 at 17:34:55 CDT

181.Nguye^~n Hu+~u - Principal Engineer. San Jose,

California, USA - 06/06/2000 at 18:25:00 CDT

182.Nguyen Quang Dong - Soft. Engineer.

Westminster,CA - 06/06/2000 at 19:00:25 CDT

183.Nguyen ddai quan - IS. Poertland,Oregon -

06/06/2000 at 19:30:00 CDT

184.Cao Bi'ch Giang - DDie^.n Toa'n, Hoa Ky`.

Clearwater, Florida - 07/06/2000 at 01:30:32 CDT

185.Tra^`n Ngo.c Die^.u Thanh - Ba'c Si~ Nha~n

Khoa. San Jose, CA - USA - 07/06/2000 at

01:37:41 CDT

186.Son Le - Network Admin. Fort Wayne, Indiana,

U.S.A - 07/06/2000 at 01:49:08 CDT

187.Lu+~ Huy`nh Long - Hu+u Tri'. Totonto ON,

Gia Na~ DDa.i - 07/06/2000 at 02:12:19 CDT

188.Nguyen Thanh Du~ng - Quality Management.

Epinay sur orge/France - 07/06/2000 at 02:12:57

CDT

189.Nguyen Phi Hung - Huu Tri. Evry/france -

07/06/2000 at 02:15:04 CDT

190.Nguye^~n Thi. M. Hoa - Accounting analyst.

Mississauga ON, Canada - 07/06/2000 at 02:21:30

CDT

191.Nguye^~n Va(n DDie^.u -

Painting/Decorating. Philadelphia USA -

07/06/2000 at 04:51:38 CDT

192.Nguye^~n T. Tu+ - No^.i tro+.. Philadelphia

-USA - 07/06/2000 at 04:57:43 CDT

193.Nguye^~n Ngo.c My~ Danh - Event

Coordinator. Virginia USA - 07/06/2000 at

05:02:34 CDT

194.NGYUE^~N THANH TU`NG - kinh danh (nha`

ha`ng ) ta.i Svendborg . DANMARK - 07/06/2000 at

06:17:52 CDT

195.nguyen,minh - System Admin. Germany -

07/06/2000 at 06:20:17 CDT

196.Tra^`n T. Hoa - Telecommunication Engineer.

California, USA - 07/06/2000 at 07:14:56 CDT

197.Le^ Y. N. Phu+o+ng - University Student.

Houston, Texas. USA - 07/06/2000 at 07:21:12

CDT

198.Nguye^~n Tha`nh Danh - Software Engineer.

Ottawa, Ontario, Canada - 07/06/2000 at 09:20:18

CDT

199.Bui Quang Huy - Chuyen vien co+ -die^.n.

Midway City CA. USA - 07/06/2000 at 09:25:01

CDT

200.Nguye^~n Va(n Lo^.c - Doanh Nha^n. San

Diego, California, USA - 07/06/2000 at 09:26:31

CDT

201.Le^ Thi. Ba?y - Thu+o+ng Ma.i. San Diego, CA,

USA - 07/06/2000 at 09:28:47 CDT

202.Phan To^' Quye^n - Y Ta' (RN) ta.i The Ottawa

Hospital. tha`nh pho^' Ottawa, ti?nh Ontario,

Canada - 07/06/2000 at 09:43:41 CDT

203.Pha.m Long - System Engineer. San Jose -

07/06/2000 at 10:09:55 CDT

204.Nguye^~n Mai - Electronic QA. San Jose -

07/06/2000 at 10:13:02 CDT

205.Trinh Vinh - Businees . Toronto, Ont. Canada -

07/06/2000 at 10:13:27 CDT

206.Nguye^~n Thuy Loan - Accounting. Redwood

City - 07/06/2000 at 10:16:53 CDT

207.Nguye^~n The^' -Da.t - Process Designer,

Texas Instruments. Chicago, IL USA - 07/06/2000 at

10:18:55 CDT

208.Nguye^~n H. Nguye^n - Chu? bu't ba'o

Nha^n Ba?n, Houston, Texas, Hoa Ky`. Houston,

Texas, Hoa Ky` - 07/06/2000 at 10:27:16 CDT

209.Le^Thie^.u Lu+o+ng - ky~ su+. Walldorf,

Germany - 07/06/2000 at 10:30:04 CDT

210.Tuan Do - Hardware Quality Engineer. Boston,

Mass. USA - 07/06/2000 at 10:38:12 CDT

211.John C. Nguye^~n, Ph. D. - Qua?n Tri. Kinh

Doanh. Stockton, CA, USA - 07/06/2000 at

10:56:19 CDT

212.Anna C. Nguye^~n - Student, UCLA. Stockton,

CA, USA - 07/06/2000 at 11:06:27 CDT

213.Mary Q. Nguye^~n - Student, San Diego

University. Stockton, CA, USA - 07/06/2000 at

11:06:57 CDT

214.TRAN Francois - A'i Hu+~u Ngu+o+`i Viê.t

vu`ng Limousin. Limoges -(Pha'p) - 07/06/2000 at

11:10:44 CDT

215.Trâ`n Thi. Lan - .. St. Yrieix-la-Perche , Haute

Vienne ( Pha'p ) - 07/06/2000 at 11:11:22 CDT

216.Trâ`n Thi. Hô`ng - .. St. Yrieix-la-Perche , Haute

Vienne ( Pha'p ) - 07/06/2000 at 11:12:09 CDT

217.TRAN Pierre-Marie - Ky~ su+ d-iê.n toa'n.

Grenoble ( Phap) - 07/06/2000 at 11:13:11 CDT

218.TRAN Jean-Paul - Ky~ su+ ho'a ho.c. Poitiers (

Pha'p) - 07/06/2000 at 11:13:45 CDT

219.TRAN Anne - Ky~ su+ ky? thuâ.t kinh doanh my~

phâ?m. Paris (Pha'p) - 07/06/2000 at 11:14:16

CDT

220.Ta. Trung Hie^'u (Ho^.i Chuye^n Gia

Vie^.t Nam - Pha^n ho^.i Ho`a Lan) - Ky~

Su+ ho'a (ing). Spijkenisse, Netherlands -

07/06/2000 at 11:15:15 CDT

221.Vu~ Minh Ngo.c - Administrator. Vancouver

Canada - 07/06/2000 at 11:27:37 CDT

222.Ngo^ Tro.ng DDu+'c - Ky~ Su+, Qua?n Ly' Ky~

Thua^.t. San Jose, CA - USA - 07/06/2000 at

11:38:21 CDT

223.Duong Thi Duyen - Accountant. San Jose,

California, USA - 07/06/2000 at 11:44:40 CDT

224.Tra^`n Hu+~u Nha^n - Software Engineer. San

Jose, California, USA - 07/06/2000 at 11:51:41

CDT

225.Nguye^n Ho^-ng - babysitting. sandiego/ca -

07/06/2000 at 12:11:26 CDT

226.Le An Son - Network Administrator. Fort Wayne,

Indiana, U.S.A - 07/06/2000 at 12:21:56 CDT

227.Nguye^~n Ngo.c Tru+o+`ng - Pressman.

Elizabethtown , PA , 17022 , USA - 07/06/2000 at

12:38:05 CDT

228.Dda(.ng t. Ngo.c Ha^n - Medical Specialist.

Houston, Texas, USA - 07/06/2000 at 13:14:59

CDT

229.Tra^`n DDi`nh So+n - Nghie^n Cu+'u Toa'n

Ho.c ta.i UCL London. London - Anh Quo^'c -

07/06/2000 at 13:29:19 CDT

230.Tra^`n Va(n DDo+n - Hu+u Tri'. Manchester -

Anh Quo^'c - 07/06/2000 at 13:31:17 CDT

231.Maria Tu - Engineer. USA - 07/06/2000 at

13:37:52 CDT

232.Denise Nguyen - Software Engineer. San Jose,

California - 07/06/2000 at 14:11:27 CDT

233.Tra^`n Va(n Vinh - Lie^n Minh Vie^.t Nam

Tu+. Do/Ho`a Lan. Lisse The Netherlands -

07/06/2000 at 14:35:17 CDT

234.Nguye^~n D-u+'c Tho. - co^ng nha^n.

Oslo,Nauy - 07/06/2000 at 15:30:05 CDT

235.Trinh Van Tu - Driver instructor. Toronto , Ont.

Canada - 07/06/2000 at 15:36:49 CDT

236.Nguye^~n thi. thanh Va^n - Tin ho.c. Paris -

Pha'p - 07/06/2000 at 16:10:07 CDT

237.Nguye^~n DDu+'c Lie^.u - Elektrotechnik

Ing.. Uetersen-Germany - 07/06/2000 at 16:15:41

CDT

238.Tony Nguyen - Computer Network, California,

USA. California, USA - 07/06/2000 at 16:34:33

CDT

239.Du+o+ng Quy' Thu+o+?ng - Software

Designer. Kanata ON Canada - 07/06/2000 at

17:06:15 CDT

240.Nguye^~n Tie^'ng - Byggeteniker. Copenhagen,

Danmark - 07/06/2000 at 17:06:46 CDT

241.Du+o+ng Minh Lan - Electronic Process

Planner. Kanata, ON, Canada - 07/06/2000 at

17:14:57 CDT

242.Nguye^~n Trung Giang - Civil Service. Leeds,

United Kingdom - 07/06/2000 at 17:23:45 CDT

243.Nguye^~n Cha^u Tu`ng - Co^ng Nha^n.

Ulsholtvn.14 1053 Oslo - Norway - 07/06/2000 at

17:24:51 CDT

244.Nguye^~n Ma.nh Phu' - Thu+ ky'. 3087

Woodmont dr San Jose CA95118 USA -

07/06/2000 at 17:32:33 CDT

245.Le^ Thie^.n - Sinh Vien. Chicago ,USA -

07/06/2000 at 17:58:54 CDT

246.Pha.m Mai Hu+o+ng - Xa~ ho^.i va` kha?o

co^? ho.c, hie^.n d-ang theo nga`nh ke^' toa'n.

1809 Lake bend Dr, Sugarland Tx 77478 USA -

07/06/2000 at 18:17:24 CDT

247.Nguyen va(n Loi - Bachelor of Math,UNF.

Jax,Florida, USA - 07/06/2000 at 18:39:23 CDT

248.Nguye^~n va(n Lo+.i - Bachelor of Math, UNF.

Jax, Florida, USA - 07/06/2000 at 18:44:28 CDT

249.Ho Ngoc Bao - Building Constructor, CA, USA.

Westminster, Ca, USA - 07/06/2000 at 19:21:20

CDT

250.Ho T Kim Phuong - Noi Tro. Westminster, Ca,

USA - 07/06/2000 at 19:22:49 CDT

251.Vu Ha - Electronics Engineer. Westminster, Ca,

USA - 07/06/2000 at 19:23:48 CDT

252.Hung V Tran - Electonics Eng.. Westminster. Ca,

USA - 07/06/2000 at 19:24:34 CDT

253.Ngo^ Hoa`ng Ngo.c - Field Operation Manager

Plumbing Inc. San Jose, California, U.S.A -

07/06/2000 at 19:35:47 CDT

254.Nguye^~n La('m - RN-BSN Clinical Nurse. San

Jose, California, U.S.A - 07/06/2000 at 19:40:07

CDT

255.Tra^`n Bu+?u Ha.nh - nha` tho+. Denver

Colorado USA - 07/06/2000 at 20:08:25 CDT

256.Nguye^~n Du~ng - Technician. San Jose,

California, U.S.A - 07/06/2000 at 20:14:11 CDT

257.Tam Nguyen, RPH - Pharmacist. San Jose,

California, U.S.A - 07/06/2000 at 20:16:54 CDT

258.Diane Do - Packaging Engineer. San Jose,

California, U.S.A - 07/06/2000 at 20:23:58 CDT

259.Tran Dinh Van Anh - Bussiness.

Sacramento,California, USA - 07/06/2000 at

21:05:23 CDT

260.Hong D. Nguyen - Data Mgnt. Coordinator. San

Jose, California, USA - 07/06/2000 at 21:10:30

CDT

261.D-o^? Phu+o+'c Ta`i - Technician Engineer.

San Jose, California, U.S.A - 07/06/2000 at

21:14:25 CDT

262.DIE^.P KIM LO*.I - SENIOR LAB TECHICIAN /

SHELL CHEMICAL / CALIFORNIA / USA.

MARTINEZ-CA-USA - 07/06/2000 at 21:14:57 CDT

263.Tran DDi`nh DDa.i - Software Engineer. Dallas,

Taxas, USA - 07/06/2000 at 21:17:31 CDT

264.Ddo^~ Thi. Va^n Anh - Education - Uni.

Student. Houston, Texas - USA - 07/06/2000 at

21:23:40 CDT

265.Nguyen Thi Huu - No^.i Tro+.. San Jose, CA,

USA - 07/06/2000 at 21:23:47 CDT

266.Thanh Xua^n Nguye^~n - Business. San Jose,

California, U.S.A - 07/06/2000 at 21:26:49 CDT

267.Tra^`n Va(n Qua^n - LMVNTD - Sacramento -

USA. Sacramento - USA - 07/06/2000 at 21:30:58

CDT

268.Nguyen Phuong - Electronics. Syracuse, New

York, USA - 07/06/2000 at 21:39:58 CDT

269.Van Duong - Mail Deliver. Springfield, Virginia,

USA - 07/06/2000 at 21:44:39 CDT

270.TRAN VAN PHUOC - BUSSINESS. Dallas/

Taxas, U.S.A. - 07/06/2000 at 21:48:29 CDT

271.Phaĩm Höõu Theá - Mechanical Design

Engineer. Houston, Texas - 07/06/2000 at 22:03:14

CDT

272.PHA.M HOA`NG SO+N - ELECTRONIC. SAN

JOSE , CALIFORNIA USA . - 07/06/2000 at

22:40:20 CDT

273.DDo^~ DDa(ng Giao - Ky~ su+ co+ khi'.

Houston, Texas USA - 07/06/2000 at 22:47:18

CDT

274.Nguye^~n X. Tru+o+`ng - Business. San Jose,

CA/ U.S.A - 07/06/2000 at 22:47:49 CDT

275.Truong Thi Oanh - Nurse. Springfield, VA/

U.S.A. - 07/06/2000 at 22:55:45 CDT

276.BUU NGUYEN - Ky~ Su+ Ho'a Ho.c. Santa

Clara, CA //// USA - 07/06/2000 at 22:58:56 CDT

277.Tra^`n Duy Chi'nh - Software Developer.

Toronto, Canada - 07/06/2000 at 23:35:28 CDT

278.Vo Ngoc Thanh - Computer Science. Atlanta -

Georgia - 07/06/2000 at 23:36:22 CDT

279.Lu+o+ng Tha`nh - Supervisor. San Diego, CA.

USA - 08/06/2000 at 00:03:05 CDT

280.Nguye^~n thi Thua^.t - Hu+u

Tri'.Toronto.Canada. Toronto.Canada - 08/06/2000

at 01:43:05 CDT

281.Lu+u duc Tie^'n - Ba'n Ha`ng A(n. -

08/06/2000 at 01:45:36 CDT

282.Lu+u Tie^'n - Ba'n Ha`ng . Toronto .Canada -

08/06/2000 at 01:47:07 CDT

283.Ta My - Co^ng Nha^n. Toronto .Canada -

08/06/2000 at 01:49:03 CDT

284.LUU LOC - electronics tech.. sandiego,CA.92115

- 08/06/2000 at 01:58:58 CDT

285.Nguye^~n Ngo.c Danh - Ky~ su+. Paris, France

- 08/06/2000 at 03:54:41 CDT

286.Le^Thi. Lan Hu+o+ng - Du+o+.c Si~. Paris -

France - 08/06/2000 at 03:57:01 CDT

287.Tra^`n Thu Dung - Commercial Information

Technology & Ngân Hàng UBS, Thu.y Si~. Bad

Bellingen, Ddu*'c Quô'c - 08/06/2000 at 04:21:03

CDT

288.Nguye^~n D-o^~ Thanh Quang - Mechanical

Engineer. Brisbane, Australia - 08/06/2000 at

04:54:47 CDT

289.TruÍc Huy`nh - M.Sc., Ph.d.-stud. Aalborg

University, Denmark - 08/06/2000 at 05:12:09

CDT

290.Mai Ly - Realtor. Mississauga, Canada -

08/06/2000 at 05:44:39 CDT

291.Binh Nguuyen - Engineering. Orange, Florida,

USA - 08/06/2000 at 06:06:59 CDT

292.Tra^`n Cao Hoa`i - Business. Perth, WA,

AUSTRALIA - 08/06/2000 at 07:35:54 CDT

293.Tra^`n My~ D-ie^.p - Shop Owner. Perth,WA,

AUSTRALIA - 08/06/2000 at 07:37:43 CDT

294.Nguye^~n Hoa`i Thu - Barber. Falls Church,

Virginia - 08/06/2000 at 07:42:22 CDT

295.Phan Thi. Thu Huong, - International Studies,

Stringer of SBS radio. Adelaide, Australia -

08/06/2000 at 07:43:07 CDT

296.Phan Va(n Hu+ng - Project Manager. Adelaide,

Australia - 08/06/2000 at 07:47:01 CDT

297.Phan Va(n Nha^n - Ho.c sinh. Adelaide,

Australia - 08/06/2000 at 07:50:05 CDT

298.Phan Va(n Trang - student. adelaide, Australia -

08/06/2000 at 07:51:33 CDT

299.Nguye^~n Thi. Hie^.p - Retired. Adelaide,

Australia - 08/06/2000 at 07:54:28 CDT

300.Nguyen thi Tran Chau - programmer. Ottawa,

Canada - 08/06/2000 at 08:50:25 CDT

301.Nguye^~n Thanh Ha` - Accounting.

Melbourne, Australia - 08/06/2000 at 08:55:36

CDT

302.Vo~ Ho^`ng - Community Worker. Australia -

08/06/2000 at 09:39:44 CDT

303.Vo~ Thanh Minh - Student. Melbourne,

Australia - 08/06/2000 at 09:41:07 CDT

304.Lu'u Phu'/'oc Thie^.n - Ky? Su) nhu lie6.u.

Tracy, California - 08/06/2000 at 09:42:16 CDT

305.Tra^`n Trung Hie^'u - Engineering. Western

Australia - 08/06/2000 at 10:04:06 CDT

306.Nguyen thanh - cong nhan. Evry /france -

08/06/2000 at 10:04:20 CDT

307.Ta. Hoa`ng Quo^'c Hu+ng - Nhu lie^.u

Vie^~n tho^ng. Seattle, WA USA - 08/06/2000 at

10:10:55 CDT

308.Nguye^~n Doa~n Thanh -

LMVNTD/Queensland. Queensland - AUS -

08/06/2000 at 10:21:24 CDT

309.Nguye^~n Bi`nh - Student/Brisbane.

Queensland-AUS - 08/06/2000 at 10:28:45 CDT

310.Tru+o+ng Quang Ho`a - Copier Technician.

Westminster, CA. USA - 08/06/2000 at 10:57:45

CDT

311.Nguye^~n Vu~ - student. Melbourne, Australia -

08/06/2000 at 11:01:22 CDT

312.Tran Bao Ngoc - Business. Santa Ana, California,

USA - 08/06/2000 at 11:01:29 CDT

313.Thu?y Q. Le^, B. S. - Computer Technician. Elk

Grove, Ca, USA - 08/06/2000 at 11:10:53 CDT

314.Victor C. Tra^`n, B. S. - Owner, Nails Salon.

Sacramento, Ca., USA - 08/06/2000 at 11:14:22

CDT

315.Le^ Kha? Toa`n - Student. Melbourne -

08/06/2000 at 11:23:15 CDT

316.Tua^'n Nguye^~n - Co^ng Nha^n. Melbourne

-Australia - 08/06/2000 at 11:26:07 CDT

317.Nguye^~n Tha'i Ho+.p - Ky~ Su+ Ddie^.n

Tu+?. Austin, Texas, USA - 08/06/2000 at 11:29:37

CDT

318.Nguye^~n Thanh So+n - Student in Political

sience. Melbourne, Australia - 08/06/2000 at

11:34:40 CDT

319.Huy`nh Quo^'c Bi`nh - Mechanical Designer-

Fab Design Engineering, Hewlett-Packard. Oregon,

USA - 08/06/2000 at 11:39:24 CDT

320.DOAN VAN KHANH - Nha` gia'o. Houston, TX.

USA - 08/06/2000 at 11:47:22 CDT

321.Pha.m A'nh Linh - Nha^n Vie^n Xa~ Ho^.i.

Sydney, Australia - 08/06/2000 at 11:49:47 CDT

322.Nguye^~n va(n Cu+. - .. Liège. Belgique -

08/06/2000 at 11:51:45 CDT

323.Tony nguye^~n - computer science. san jose,

california, usa - 08/06/2000 at 12:32:54 CDT

324.Pha.m Va(n Tha`nh - Mechanical Engineer.

Houston, TX , USA - 08/06/2000 at 13:25:31 CDT

325.thong Pham - computer engineer. 9050 Cade Ter

, San Diego, CA 92126 - 08/06/2000 at 13:32:22

CDT

326.Cha^u Kim Kha'nh - Software Engineer. Austin,

TX, USA - 08/06/2000 at 13:33:17 CDT

327.Le^ Thi. Phu+o+ng Chi - Software Engineer.

Ottawa, Ontario, Canada - 08/06/2000 at 13:36:11

CDT

328.Nguye^~n Phu+o+ng Y' - Sinh vie^n. Ottawa,

Canada - 08/06/2000 at 13:48:25 CDT

329.Phan Bi'ch Ha` - Cu+? Nha^n Va(n Khoa. San

Jose', Ca. USA - 08/06/2000 at 14:16:34 CDT

330.Le Quang Toan - Ky~ Su+.

Copenhagen,Denmark - 08/06/2000 at 14:18:22

CDT

331.Le^ Hoa`ng Ha` - Co^ng Nha^n. Boston,

Massachusetts USA - 08/06/2000 at 14:18:38 CDT

332.Pham Hue Anh - No^.i Tro+.. Copenhagen,

Denmark - 08/06/2000 at 14:31:08 CDT

333.Ngo^ T. Tuye^'t Hoa - Thu+ ky'. Antony -

FRANCE - 08/06/2000 at 14:35:36 CDT

334.Lam Sivan - Biochemist. Massachusetts, USA -

08/06/2000 at 14:39:37 CDT

335.Le Ngoc Han - Student. Denmark - 08/06/2000

at 14:56:25 CDT

336.Nguye^~n Ta^'n Lo^.c - GUI Progr. -

Forschung zentrum informatik . Karlsruhe - Germany

- 08/06/2000 at 15:11:24 CDT

337.Le Van Thanh - Software Engineer. San Jose, CA,

USA - 08/06/2000 at 16:00:54 CDT

338.Pham Ngoc Hong Dao - Duoc Si. San Jose, CA,

USA - 08/06/2000 at 16:02:15 CDT

339.Nguye^~n va(n Lo+.i - BA Mathematics.

Jacksonville ,Florida, USA - 08/06/2000 at

16:12:36 CDT

340.Minh Nguyen - Student. Jacksonville, FL. USA -

08/06/2000 at 16:17:40 CDT

341.DDa`m Trung Thao - hu+u tr'i. Dallas, TX, USA

- 08/06/2000 at 16:25:35 CDT

342.Maria Kim Thuy - Thuong Gia. Hermanngt. 12

0190 Oslo Norway - 08/06/2000 at 16:47:04 CDT

343.Nguyen Thi My Thanh - Hos Sinh. Ulsholtvn.

14 1053 Oslo - Norway - 08/06/2000 at 16:49:35

CDT

344.Hoa`ng Kim Dung - Hu+u Tri'. Falls Church,

Virginia - 08/06/2000 at 17:12:31 CDT

345.Pha.m Vie^.t Cu+o+`ng - Business IT.

Birmingham, England - 08/06/2000 at 17:13:54

CDT

346.Tai Nguyen - Eletronics. San Jose, CA, U.S.A. -

08/06/2000 at 18:00:20 CDT

347.Nguye^~n Thi, Phu+o+'c - Business Owner.

Dallas, Taxas, U.S.A. - 08/06/2000 at 18:03:42

CDT

348.KIM DUNG TRAN - Fashion Designer. Atlanta,

Georgia, USA - 08/06/2000 at 18:05:57 CDT

349.Le6 Thanh Tu2ng - Publisher. 14541

Brookhurst st., c8 Westminster, California, USA -

08/06/2000 at 19:04:30 CDT

350.D-oa`n Tu' Duy - Physician Assistant Student.

Long Beach, California, USA - 08/06/2000 at

19:13:38 CDT

351.Ngo^ DDu+'c Tha('ng - Electrical Engineer. Il,

Hoa ky` - 08/06/2000 at 19:17:07 CDT

352.Tri.nh D-o^~ To^n Vinh - Dipl. Soz.pảd. .

Neustadt, Germany - 08/06/2000 at 19:43:29 CDT

353.Tru+o+ng Thi. Ngo.c Ho`a - Dipl. Soz.pảd. .

Neustadt, Germany - 08/06/2000 at 19:43:43 CDT

354.Tri.nh D-o^~ Quy`nh Tra^m - Thu+ ky' A^u

Cha^u. Speyer, Germany - 08/06/2000 at 19:44:12

CDT

355.Tri.nh Dzuy Linh - ho.c sinh. Speyer, Germany -

08/06/2000 at 19:44:28 CDT

356.D-o^~ Thi. Lan - gia'o vie^n. Speyer, Germany -

08/06/2000 at 19:44:44 CDT

357.Tri.nh D-o^ng Pha - .. Speyer, Germany -

08/06/2000 at 19:45:01 CDT

358.Tri.nh D-o^~ To^n Va(n - tho+. tie^.n. Speyer,

Germany - 08/06/2000 at 19:45:19 CDT

359.Tri.nh D-o^~ Tu' Uye^n - y ta'. Speyer,

Germany - 08/06/2000 at 19:45:37 CDT

360.Le^ Thanh Nha`n - ky~ su+ d-ie^.n. Speyer,

Germany - 08/06/2000 at 19:45:53 CDT

361.Tra^`n va(n Ca'c - Lie^n Minh Vie^.t Nam Tu+.

Do. D-u+'c Quo^'c - 08/06/2000 at 19:46:42 CDT

362.Hoa`ng Thu'y Phu+o+.ng - .. Pha'p -

08/06/2000 at 19:47:09 CDT

363.Nguye^~n Cao Phu+o+ng - .. Limay, France -

08/06/2000 at 19:47:43 CDT

364.Ho^.i Phu. Nu+~ Vie^.t Nam Tu+. Do ta.i

DDu+'c - .. Gelsenkirchen - Germany -

08/06/2000 at 19:48:15 CDT

365.Nguye^~n Thu+`a Ti'n - tho+. ddie^.n.

Gelsenkirchen - Germany - 08/06/2000 at 19:49:22

CDT

366.Nguye^~n Huy`nh Thanh Giang - sinh vie^n

dda.i ho.c UCLA . LA, CA, USA - 08/06/2000 at

19:50:05 CDT

367.Nguye^~n Tri' Minh - sinh vie^n dda.i ho.c

Berkeley. CA, USA - 08/06/2000 at 19:50:24 CDT

368.Ma^y Lan - Truye^`n Tho^ng. 1370 Tully Rd.

#508 San Jose, California - 08/06/2000 at 19:52:08

CDT

369.huynh thanh - cong nhan. brooklyn, Ny, 11226

- 08/06/2000 at 19:58:13 CDT

370.hien nguyen - lam cho welfare. brooklyn, ny -

08/06/2000 at 19:59:56 CDT

371.NEILSON NGUYEN - Science Student U of T.

Canada - 08/06/2000 at 20:00:54 CDT

372.hien nguyen - lam cho welfare. brooklyn, ny -

08/06/2000 at 20:01:03 CDT

373.nguyen thanh phong - cong nhan. brooklyn, ny

11226 - 08/06/2000 at 20:02:14 CDT

374.duong thanh - no job available. brooklyn, ny -

08/06/2000 at 20:03:38 CDT

375.Ly Dieu - cong nhan. brooklyn, NY - 08/06/2000

at 20:06:07 CDT

376.Vu~ Nguye^~n - Software developer. Houston

TX USA - 08/06/2000 at 20:11:18 CDT

377.Nguyên xuân Ngât - electronic Tech/Illinois

U.S.A. Mt.Prospect, Illinois, U.S.A - 08/06/2000 at

20:31:43 CDT

378.Tin Cao - Networking. San jose, CA- UAS -

08/06/2000 at 20:56:44 CDT

379.LE^ HA` CHU+~ - Cu+.u Qua^n Nha^n

QLVNCH. Adelaide Australia - 08/06/2000 at

21:12:37 CDT

380.CAU LAC BO SINH VIEN SAI GON - SINH

VIEN THANH NIEN VIET NAM. SAIGON CITY -

08/06/2000 at 21:23:16 CDT

381.Phan Xua^n Cha^u - Software Engineer. Red

Deer, Alberta, Canada - 08/06/2000 at 21:28:05

CDT

382.Phan Tro.ng Ha^n - Engineer. Houston, Texas -

USA - 08/06/2000 at 21:42:33 CDT

383.Dinh Toan Trung - Tong Vu Truong Tong Vu

Hai Ngoai, tong Hoi Vuot Song, Thuoc Lien Doan

Thanh Nien Sinh Vien Hoc Sinh Quang Nam Da

Nang.. Orlando, USA - 08/06/2000 at 21:52:11

CDT

384.Le^ Hoa`ng Tu`ng - Thu+o+ng gia. 118

Chatham st Branford,Ont,N3T2P5 - 08/06/2000 at

22:02:45 CDT

385.Phan Thanh Hu+o+ng - Ke^' Toa'n. Houston,

Texas - North America - 08/06/2000 at 22:14:39

CDT

386.Nguye^~n Huy Ta^m - Structural Engineer.

Toronto, Canada - 08/06/2000 at 22:40:21 CDT

387.DDa(.ng Vu~ Cha^'n - Ba'c si~ Y Khoa.

Virginia, USA - 08/06/2000 at 23:09:17 CDT

388.Tra^`n hu+?u Tha`nh - Co^ng chu+'c. Berkeley

, California ,USA - 08/06/2000 at 23:16:19 CDT

389.michael chun - student. New York, US -

08/06/2000 at 23:20:20 CDT

390.Le^ vi. Thuy? - Tie^.m hi`nh 1 hr. Photo.

Oakland, California , USA. - 08/06/2000 at

23:24:38 CDT

391.Vo~ An Bi`nh - Software Engineer. San Jose, CA,

USA - 08/06/2000 at 23:32:29 CDT

392.nguyen sang - noi cho. portland, Oregon -

08/06/2000 at 23:43:05 CDT

393.Le^ T M Lan - Student. MO, USA - 09/06/2000

at 00:05:00 CDT

394.Pha.m Huy Chi - Mechanical Engineer. Houston,

Texas USA - 09/06/2000 at 00:06:43 CDT

395.Chau Duong - Tho+. may. San Jose, Cali. / USA -

09/06/2000 at 00:07:16 CDT

396.Hoa`ng Hua^n D-oan Hoa` - Sinh vie^n Cao

ho.c. Berkeley, Ca. USA - 09/06/2000 at 00:08:27

CDT

397.CHAU DUONG - Tho+. May. San Jose, Cali.

/USA - 09/06/2000 at 00:11:27 CDT

398.Nguyen thi Muoi - job consoultant. .

Melbourne. Australia - 09/06/2000 at 00:58:50

CDT

399.Huynh van Minh - Forman. Melbourne.

Australia - 09/06/2000 at 01:00:26 CDT

400.Nguyen thi Bo - Cong nhan. Melbourne.

Australia - 09/06/2000 at 01:05:05 CDT

401.An Doan - MC Safety Specialist. Portland, OR.

USA - 09/06/2000 at 01:32:22 CDT

402.huynh luong dinh - loan officer. kent ,wa usa -

09/06/2000 at 01:35:33 CDT

403.Nguye^~n Thi. My~ Nhung - Thu+o+ng Gia.

Lake Grove, Oregon - 09/06/2000 at 02:31:32 CDT

404.Huy`nh Thi. Anh Thu+ - Student, Keizer,

Oregon. Keizer, Oregon, USA - 09/06/2000 at

02:40:18 CDT

405.Huy`nh Thi. Bi'ch Tuye^`n - Sinh Vie^n, Salt

Lake City. Holladay, Utah, USA - 09/06/2000 at

02:44:34 CDT

406.Tra^`n minh Nhu+.t - Ho^.i Chuyen Gia VN.

Sanjose, CA. USA - 09/06/2000 at 03:03:17 CDT

407.Nguye^~n Mai Giang Va^n - Business

Analyst, Crawley. London, UK - 09/06/2000 at

03:05:59 CDT

408.Victor Ly' - IT Consultant, London. London, UK -

09/06/2000 at 03:06:50 CDT

409.Nguye^~n Ta^'n Co^ng - Co^ng Nha^n.

Sydney - Australia - 09/06/2000 at 04:17:10 CDT

410.Trang Thanh Nguyen - Registered Nurse.

Yagoona NSW 2199 Australia - 09/06/2000 at

04:33:38 CDT

411.Huy Nguyen - Psychology StudentYagoona NSW

2199 Australia - 09/06/2000 at 04:37:28 CDT

412.Cha^u Kim Ha?i - Co^ng Nha^n. Melbourne,

Australia - 09/06/2000 at 04:54:52 CDT

413.Nguye^~n Ly' Tha?o Nguye^n - Education.

Melbourne, Australia - 09/06/2000 at 04:55:32

CDT

414.Nguye^~n Khanh - Banking Finance and

Accounting. Melbourne, Australia - 09/06/2000 at

04:56:41 CDT

415.Vu~ Thi. Bi'ch Tra^m - Senior Laboratory

Technician. Adelaide-Australia - 09/06/2000 at

05:14:26 CDT

416.DDoan`n DDa('c Khoa - Software Engineering.

Germantown, Maryland, USA - 09/06/2000 at

06:03:28 CDT

417.Le^ Thu.y Hoa`i Tra^n - Pharmacist.

Germantown, Maryland, USA - 09/06/2000 at

06:05:48 CDT

418.Phan Thi. L. Cha^u - sinh vie^n. Oslo, Na Uy -

09/06/2000 at 06:36:53 CDT

419.Le^ Vi~nh - Ky' gia?. Vancouver, Canada -

09/06/2000 at 08:06:22 CDT

420.Thao Le - Student. Houston, Texas. U.S.A. -

09/06/2000 at 08:22:01 CDT

421.Le^ Phu+o+ng Tha?o - Software Designer.

Ottawa, Canada - 09/06/2000 at 08:23:00 CDT

422.Trinh gia My - Lam tho, viet van. Stanton,

California - 09/06/2000 at 09:08:03 CDT

423.Xuyen Dong-Matsuda - psychotherapist.

Anaheim, CA 92802 - 09/06/2000 at 09:22:23

CDT

424.Michael Matsuda - Teacher. Anaheim, CA

92802 - 09/06/2000 at 09:24:11 CDT

425.Tra^`n Tu' - Chemistry. Jacksonville, Florida, USA

- 09/06/2000 at 09:24:24 CDT

426.Nguye^~n V. Ho`a - Hu+u tri'. Huntington

Beach, CA, USA - 09/06/2000 at 09:29:54 CDT

427.HAI TRAN - N/V thu vien Boston. T/P Boston

Hoa Ky - 09/06/2000 at 09:45:25 CDT

428.Pham, Tho - I'm signing up this sheet to protect

Mr. Phu from the communist party.. Aloha -

09/06/2000 at 09:58:36 CDT

429.Pham, Duyen - Software Engineer. Aloha -

09/06/2000 at 09:59:22 CDT

430.Du+o+ng Thi. Hoa - Housewife. San Jose,

California, U.S.A - 09/06/2000 at 09:59:50 CDT

431.Doan, Mua - I would like to sign up to encourage

Mr. Phu's activities against the communist.. Aloha -

09/06/2000 at 10:01:01 CDT

432.Pham, Giang - Automatic Technician. Beaverton

- 09/06/2000 at 10:01:36 CDT

433.Nguye^~n Thi. Ye^n Trang - Technician. San

Jose, California, U.S.A - 09/06/2000 at 10:02:57

CDT

434.vo mai - cong nhan. portland - 09/06/2000 at

10:09:34 CDT

435.Nguye^~n Tha'i La^.p - Mechanical Engineer.

Vancouver, WA, USA - 09/06/2000 at 10:12:05

CDT

436.Paul Christian Le - Senior System Analyst.

Austin, Texas, USA - 09/06/2000 at 10:14:11 CDT

437.nguyen-truong-sinh - cong nhan. denmark -

09/06/2000 at 10:15:40 CDT

438.pham-cam - sinh-vien. denmark - 09/06/2000 at

10:16:53 CDT

439.Cu` Nha^.t Thie^n Hu+o+ng - Pre Pharmacy.

Houston, TX - USA - 09/06/2000 at 10:22:20 CDT

440.theresa nguyen - hoc sinh. portland oregon u.s.a

- 09/06/2000 at 10:26:36 CDT

441.vo ha - sinh vien. portland u.s.a - 09/06/2000 at

10:31:13 CDT

442.BUI HUNG - President of Wave dies.

Oregon,USA - 09/06/2000 at 11:01:51 CDT

443.Pham Huy Chi - Mechanical Engineer. Houston,

TX US - 09/06/2000 at 11:04:12 CDT

444.Alice Nguyen - MS Microbiology. Los Angeles,

California, USA - 09/06/2000 at 11:38:22 CDT

445.Nguye^~n Thanh To^' Quye^n - Legal

Secretary. San Jose, United States - 09/06/2000 at

11:54:31 CDT

446.Lu+ u Thi. Xua^n Huong - Noi tro. Toronto .

Ont . Canada - 09/06/2000 at 12:08:09 CDT

447.Nguye^~n D-i`nh Ta^m - Lie^n Minh Vie^.t

Nam Tu+. Do Du+Íc Quo^Íc. Sybelstr.13, 10629

Berlin Germany - 09/06/2000 at 12:11:52 CDT

448.Le^ Nguye^~n Phu*o*ng Tha?o - Sinh Vien.

Baltimore, Maryland, USA - 09/06/2000 at

12:16:09 CDT

449.Tra^`n Hu`ng - Truye^`n tho^ng. Nam California

- 09/06/2000 at 12:29:46 CDT

450.Nguye^~n va(n Muo^.n - co^ng nha^n .

Berlin, Germany - 09/06/2000 at 12:36:29 CDT

451.Nguye^~n ba?o Cu+o+ng - Pho' tien si~ .

Schönburg , Germany - 09/06/2000 at 12:36:50

CDT

452.Vu+o+ng dda.i Kim - co^ng nha^n .

Neuruppin, Germany - 09/06/2000 at 12:37:17

CDT

453.Tra^`n Kha'nh - Gia'o su. Berlin, Germany -

09/06/2000 at 12:37:53 CDT

454.Tra^`n va(n Thua^'n - co^ng nha^n .

Kunerdorf, Germany - 09/06/2000 at 12:38:15 CDT

455.Nguye^~n thi. Thanh Mai - trung ho.c co+

ddie^.n . Kunerdorf, Germany - 09/06/2000 at

12:38:30 CDT

456.Le^ Tha('ng Lo+.i - dda.i ho.c pha'p ly' .

Berlin, Germany - 09/06/2000 at 12:38:53 CDT

457.Dinh anh Du~ng - co^ng nha^n . Berlin,

Germany - 09/06/2000 at 12:39:10 CDT

458.Pha.m thi. Toan - co^ng nha^n . Bahnsdorf,

Germany - 09/06/2000 at 12:39:38 CDT

459.DDoa`n Kim du~ng - tho+. ba.c . Helbigdorf,

Germany - 09/06/2000 at 12:39:58 CDT

460.Nguye^~ Tru+o+ng Huy Long - Data Analyst

II, Cambridge Hospital, Cambridge, MASS. Boston

MA, USA - 09/06/2000 at 12:55:12 CDT

461.Tra^\n Nguye^n Bi\nh - Electronics tecniquer.

Rygge, Na Uy - 09/06/2000 at 13:23:58 CDT

462.Pha.m Minh Ta^'n - Biochemist, Australia.

Victoria, Australia - 09/06/2000 at 13:28:09 CDT

463.Nguye^~n Hu+ng - Gia'm ddo^'c Vietnam

News Network (VNN), California -USA. California -

USA - 09/06/2000 at 13:39:09 CDT

464.Nguye^~n Anh-Du~ng - Ky~ Su+ Co+ Khi',

River Bend Nuclear Power Station. St. Francisville,

LA, USA.. Baton Rouge, Louisiana. USA -

09/06/2000 at 13:39:25 CDT

465.Pha.m Tro.ng Thu - Thu+o+ng Gia. Portland,

Oregon, USA - 09/06/2000 at 13:45:29 CDT

466.La^m Thuy` Trang - Ba'c Si~ Cu+o+'c Khoa.

Portland, Oregon, USA - 09/06/2000 at 13:49:04

CDT

467.Bu+?u Uy - Chuye^n Vie^n D-ie^.n Tu+?.

Portland, Oregon, USA - 09/06/2000 at 13:50:06

CDT

468.Bu`i Va(n Chu'c - Thu+o+ng Gia. Portland,

Oregon, USA - 09/06/2000 at 13:51:13 CDT

469.Tra^`n Thi. Ho^.i - Gia'o Chu+'c. Portland,

Oregon - 09/06/2000 at 13:52:36 CDT

470.Binh Quoc Huynh - President. Vietnamese

Community of Oregon, USA - 09/06/2000 at

14:04:21 CDT

471.Hong Truc - Electonics Engineer. Milpitas,

California USA - 09/06/2000 at 14:24:50 CDT

472.Thuy Anh Nguyen - Software Engineer. Phoenix,

AZ. USA - 09/06/2000 at 14:25:30 CDT

473.Ngo^ Chi' Thie^-ng - Sr. Civil & Structural

Designer, LongBeach, CA. USA. Orange, California,

USA - 09/06/2000 at 14:25:43 CDT

474.Ngo^ Christina Bi'ch - Du'o'.c Si~ ta.i Univ. of

Irvine, CA, USA. Orange, California, USA -

09/06/2000 at 14:28:18 CDT

475.Ngo^ Chi' Ziang - Student at Stanford Univ. CA,

USA. Stanford, California, USA - 09/06/2000 at

14:31:21 CDT

476.Ngo^ Chi' Minh - Student at Berkeley,

California, USA. Berkeley, California, USA -

09/06/2000 at 14:34:02 CDT

477.Khai Nguyen - Computer Networking. California

in San Jose - 09/06/2000 at 14:35:40 CDT

478.Jacklyn Tran - Software Engineer. California in

San Jose - 09/06/2000 at 14:37:39 CDT

479.Trung Nguyen - High school Student. San Jose -

09/06/2000 at 14:46:28 CDT

480.Eric Nguyen - High school Student. San Jose CA -

09/06/2000 at 14:47:09 CDT

481.Pham Thu'y Oanh - Admin. Sec./Marquette

University. Milwaukee, WI 53211 - USA -

09/06/2000 at 14:49:23 CDT

482.Nguye^~n Huy`nh Cu'c Ali - student/Sale

Associate. Milwaukee, WI - U.S.A. - 09/06/2000 at

14:53:42 CDT

483.Thai Doan - Computer Technology. Houston.Tx -

09/06/2000 at 14:57:08 CDT

484.Pham dinh Khuong - Tool maker.

Anaheim,California,USA - 09/06/2000 at 15:12:39

CDT

485.Cu\ Minh Kha'nh - Bisiness, Houston.

Houston, Texas, USA - 09/06/2000 at 15:22:34

CDT

486.Pham Hoa - Specialist. Long Beach, CA USA -

09/06/2000 at 15:30:52 CDT

487.Hanh Pham - System Analyst. Torrance, CA

90504 - 09/06/2000 at 15:33:35 CDT

488.Nhâ.t Ha.nh - Ca si~. Houston, Texas, USA -

09/06/2000 at 15:37:10 CDT

489.Tony Truong - Software Engineer. San Jose CA -

09/06/2000 at 15:39:48 CDT

490.Kim Loan Nguye^~n - cosmetologist. Toronto,

Ontario - 09/06/2000 at 15:46:37 CDT

491.Tom Pham - Social Worker. Toronto, Ontario,

Canada - 09/06/2000 at 15:50:31 CDT

492.Vu~ Ba?o Ky` - investment research analyst, A.

Montag & Associates, Secretary,

Vietnamese-American Public Affairs Committee.

atlanta, georgia, u.s.a. - 09/06/2000 at 15:59:58

CDT

493.Christine Pham - Computer specialist. Cupertino

Calofirnia - 09/06/2000 at 16:01:25 CDT

494.Mai Hu*~u Tho*`i - `Tha^'t nghie^.p. Pha'p -

09/06/2000 at 16:24:09 CDT

495.Nguye^~n Nhu* Phu*o*.ng - sinh vie^n

du*o*.c. New Orleans, LA. USA - 09/06/2000 at

16:26:41 CDT

496.Vu~ Thu-Va^n - UT Arlington, Texas - BS

Math/Computer Science. Middleton, WI - USA -

09/06/2000 at 16:36:43 CDT

497.Nguye^~n Anh Du~ng - MD. NewPort Beach,

CA - 09/06/2000 at 16:47:41 CDT

498.Tran Qui - Hardware engineer, Quantum Corp.

Milpitas, CA 95035. San Jose, CA, USA -

09/06/2000 at 16:48:48 CDT

499.Hoa`ng The^' Da^n - Qua?n Tri. Gia Ky~

Nghe^.. Santa Clara, California, USA - 09/06/2000

at 17:02:58 CDT

500.Danny Nguye^~n - Computer Science. Chicago,

Il - 09/06/2000 at 17:10:44 CDT

501.Nguye^~n Thi. Phu+o+ng Tha?o - Software

Designer. Montreal - Quecbec - Canada -

09/06/2000 at 17:13:06 CDT

502.VU DUC CHUNG - Sinh vien DHBK Ha Noi. 48

Pho^' Sinh Tu+`, Hanoi - 09/06/2000 at 17:13:06

CDT

503.Tha^n Phi Tom - CIS Student. Portland, Oregon

USA - 09/06/2000 at 17:15:37 CDT

504.DDo^~ DDa(ng Lie^u - Rehabilitation

Consultant. Hectorville, South Australia -

09/06/2000 at 17:17:24 CDT

505.DDo^~ Thi. Va^n Khu+o+ng - DDie^.n Tu+?.

Hectorville, South Australia - 09/06/2000 at

17:22:27 CDT

506.Nguye^~n Chi - Infomation System Garden

Grove Unified School District. Westminster, CA

USA - 09/06/2000 at 17:32:49 CDT

507.ally chau - student. 208 cedar el monte ca 01783

- 09/06/2000 at 17:35:50 CDT

508.Dang Duc Quynh - Retiree. Westminster,

California - 09/06/2000 at 17:38:53 CDT

509.Nguye^~n Nha Que - Medical. USA -

09/06/2000 at 17:44:50 CDT

510.NGUYEN DAT - Student - Brisbane. Queensland

AUS - 09/06/2000 at 17:50:50 CDT

511.Nguye^~n Ba'c A'i - US Marine Corp. Portland,

Oregon - 09/06/2000 at 18:03:01 CDT

512.Ho^.i Thanh Nie^n Sinh Vie^n Vie^.t

Nam BC/Vietnamese Student Society of

B.C. - Chu'ng to^i ddo^`ng y' ky' te^n u?ng ho^.

o^ng Ha Si Phu. . Vancouver - 09/06/2000 at

18:13:55 CDT

513.Nguye^~n Phuc. Hung - Mold Maker.

Orange,CA USA - 09/06/2000 at 18:16:40 CDT

514.Pha.m Thanh Va^n - Ta^m Ly' Tri. Lie^.u.

westminster Ca USA - 09/06/2000 at 18:25:14 CDT

515.Pha.m Quo^'c Ha?i - Ky~ Su+ -die^.n tu+?ta.i

Boeing . Gardengrove Ca. USA - 09/06/2000 at

18:28:46 CDT

516.Pha.m Cao Long Huy - Sinh Vie^n tru+o+`ng

UCLA. Garden Grove Ca. USA - 09/06/2000 at

18:31:56 CDT

517.Le^ Die^.p Da. Thao? - Ke^' Toa'n Cho -da.i

ho.c UCI. Midway City Ca. USA - 09/06/2000 at

18:42:17 CDT

518.NGUYEN DAT - Student/West Side Brisbane.

Queensland, AUS - 09/06/2000 at 19:15:37 CDT

519.Phan Ly' Phu+o+.ng - Thu+o+ng Gia. Brisbane-

AUS - 09/06/2000 at 19:24:49 CDT

520.Pha.m Quo^'c Tha'i - va^.n d-o^.ng vie^n

bo+i lo^.i. Inala, QLD-AUS - 09/06/2000 at

19:29:42 CDT

521.Tra^`n Die^.u Cha^n - Editor of Vietnam

Insight. San Jose, California, USA - 09/06/2000 at

19:43:29 CDT

522.Tra^`n TT Thanh - Senior Accountant. San Jose,

California, USA - 09/06/2000 at 19:43:56 CDT

523.Nguye^~n Anh Thu+ - Senior Accountant. San

Jose, California, USA - 09/06/2000 at 19:44:11

CDT

524.Nguye^~n V Tu`ng - Economist. San Jose,

California, USA - 09/06/2000 at 19:44:33 CDT

525.Phu`ng Huy`nh Lie^n - Equipment Specialist.

Holladay, Utah, USA - 09/06/2000 at 20:29:58

CDT

526.Nguye^~n Bi'ch An - Tru+o+`ng Vie^.t Ngu+~

Ta^y So+n. Ottawa, Ontario, Canada - 09/06/2000

at 22:07:06 CDT

527.Pha.m Lu+u Giang - Student @ DeBakey HSHP.

Houston, Texas - 09/06/2000 at 22:25:17 CDT

528.Lu+u Ngo.c DDi'nh - Medicaid Specialist @

M.D. Anderson Cancer Center. Houston, Texas -

09/06/2000 at 22:29:44 CDT

529.Pha.m Thu+o+`ng - Petroleum Oil Field Service.

Houston, Texas - 09/06/2000 at 22:34:17 CDT

530.Pha.m Ngo.c Tha'i - Printing & Signs. Surrey,

Canada - 09/06/2000 at 22:43:14 CDT

531.DDo^~ Thie^n Thanh - Window Covering.

Surrey, Canada - 09/06/2000 at 22:49:14 CDT

532.Nguye^~ Chi'nh Nghi~a - Sinh Vie^n -Da.i

Ho.c. - 09/06/2000 at 22:55:34 CDT

533.-Da.o Nguye^~n - Sinh Vie^n -Da.i Ho.c. Perth,

Australia - 09/06/2000 at 23:04:58 CDT

534.Nguyen Tran Kim Thuy - Ke^' Toa'n Nga^n

Ha`ng . Toronto,Ontario.Canada - 09/06/2000 at

23:09:42 CDT

535.Tra^`n Thie^n Ma^y - Ho.c Sinh.

Toronto,Ontario.Canada - 09/06/2000 at 23:12:12

CDT

536.Tra^`n Nam An - Ho.c Sinh.

Toronto,Ontario.Canada - 09/06/2000 at 23:14:12

CDT

537.Kim T. Huy`nh - Owner, Tailoring & Alteration.

Sacramento, Ca., USA - 09/06/2000 at 23:40:39

CDT

538.PHAN D. CHIM - Tho+. Ha`n. San Jose, CA,

USA - 09/06/2000 at 23:52:45 CDT

539.haiduong le - production manager. toronto,

canada - 10/06/2000 at 00:01:18 CDT

540.haiduong le - production manager. toronto,

canada - 10/06/2000 at 00:01:25 CDT

541.binh lam - assembler. toronto, canada -

10/06/2000 at 00:05:38 CDT

542.lewis le - student. toronto, canada - 10/06/2000

at 00:07:11 CDT

543.Tran Thu Suong - Seamdress. - 10/06/2000 at

00:09:45 CDT

544.David Thompson - Acountant. - 10/06/2000 at

00:11:24 CDT

545.Ted Rehner - Retired. New York, USA -

10/06/2000 at 00:13:01 CDT

546.Lydia Rehner - Retired. New York, USA -

10/06/2000 at 00:14:33 CDT

547.Tran Le Trung - Assembler. Brampton, Ontario,

Canada - 10/06/2000 at 00:16:48 CDT

548.Ngyen Ba loan - Home maker. Brampton, Ont,

Canada - 10/06/2000 at 00:18:15 CDT

549.Le^ Thi. Ta'm - Mechanical Assembler. San Jose,

CA, USA - 10/06/2000 at 00:18:58 CDT

550.Tran Thi Bay - Retired. Tornoto, Ontario, Canada

- 10/06/2000 at 00:19:28 CDT

551.Pham Ngoc Hoang - Assembler. Burlington,

Ont., Canada - 10/06/2000 at 00:20:45 CDT

552.Tina Pham - Student. Toronto, Ont., Canada -

10/06/2000 at 00:22:50 CDT

553.Nguye^~n Thanh Ta^m - Ho.c sinh.

Mississauga, Ont., Canada - 10/06/2000 at

00:25:45 CDT

554.PHAN NGHIE^M HUA^'N - BUSINESS

OWNER. DALLAS, TX, USA - 10/06/2000 at

00:26:44 CDT

555.Le^ Ha?i Ba(`ng - Assembler. Mississauga, Ont.,

Canda - 10/06/2000 at 00:27:02 CDT

556.Le^ Thi. Phu+o+ng Tha?o - Assembler.

Missisauga, Ont, Canada - 10/06/2000 at 00:28:03

CDT

557.Le^ Thi. Phu+o+ng Ta^m - Assembler.

Mississauga, Ont, Canada - 10/06/2000 at

00:29:21 CDT

558.Le^ Thi. Phu+o+ng Nga - Assembler.

Cambridge, Ont., Canada - 10/06/2000 at 00:30:36

CDT

559.Mai Hu*u Tho*'i - Co^ng nha^n. Bordeaux.

France - 10/06/2000 at 01:46:46 CDT

560.HOANG DAT - SINH VIEN THUOC CAU LAC

BO SINH VIEN VIET NAM. SAIGON - 10/06/2000

at 02:45:36 CDT

561.Vo~ H Nghi~a - Co^ng Nha^n.

Melbourne,Australia - 10/06/2000 at 04:16:15

CDT

562.Tra^`n D-i`nh Tho. - Gia'o Su+. Adelaide -

Australia - 10/06/2000 at 04:56:57 CDT

563.Tri.nh Quang Hie^'u - CDNVQG Fort Worth,

TX, USA. Irving, TX, USA - 10/06/2000 at 05:37:09

CDT

564.Lu+o+ng DDi`nh So+n - Sinh Vien. Irving, TX,

USA - 10/06/2000 at 05:49:36 CDT

565.Le^ A'nh - Sales Advertiser. Sydney, Australia -

10/06/2000 at 05:54:39 CDT

566.Le^ Thi. Thu Hu+o+ng - Dress Maker. Sydney,

Australia - 10/06/2000 at 05:56:19 CDT

567.Le^ Chi' Trung - Student. Sydney, Australia -

10/06/2000 at 05:57:39 CDT

568.Nguye^~n Va(n Phu+o+ng - Stone Mason.

Sydney, Australia - 10/06/2000 at 06:03:25 CDT

569.Nguye^~n Va(n Tho^ng - Stone Mason.

Sydney, Autralia - 10/06/2000 at 06:04:54 CDT

570.Tra^`n Va(n Thinh - Stone Mason. Sydney,

Australia - 10/06/2000 at 06:05:42 CDT

571.Le^ Huy`nh - System network. Aarhus - Denmark

- 10/06/2000 at 07:14:40 CDT

572.Do^~ Ca?nh Minh, MD, JD - Physician.

Garden Grove, California - USA - 10/06/2000 at

08:54:14 CDT

573.Nguye^~n Va(n Hu+u - Avionics Systems

Engineer. - 10/06/2000 at 08:57:27 CDT

574.Hoa`ng Kim The^' - Thu+o+ng Gia. Houston,

Texas, USA - 10/06/2000 at 08:59:50 CDT

575.Nguye^~n Kim Thoa - Thu+o+ng Gia.

Houston, Texas, USA - 10/06/2000 at 09:02:54

CDT

576.Le^ Thi. Ho`a - Nha` Gia'o Ho^`i Hu+u. San

Jose, CA USA - 10/06/2000 at 09:04:35 CDT

577.Cao Duye^n - Ha`ng ha?i . San

Bernardino,California - 10/06/2000 at 09:13:14

CDT

578.Phan,thu Thuy - tho May. Germany -

10/06/2000 at 10:30:31 CDT

579.Pha.m Huy Chung - Business Consultant.

Houston, Texas, USA - 10/06/2000 at 10:31:57

CDT

580.Mike Pham, PE - Engineer. Houston, TX USA -

10/06/2000 at 10:34:10 CDT

581.Pha.m Thi. Son - Factory worker.

Elizabethtown,PA,17022 - 10/06/2000 at 10:39:34

CDT

582.PHAN;THY THUY - Tho May. - 10/06/2000 at

10:40:19 CDT

583.Phan,ngoc Tam - tho sua he thong Ga va Nuoc.

Germany - 10/06/2000 at 10:45:16 CDT

584.Nguye^~n Ddu+'c Khoa't - Sr Design

Engineer. California, USA - 10/06/2000 at 11:10:04

CDT

585.Le^ Thi. Quang - no^.i tro+.. - 10/06/2000 at

11:41:18 CDT

586.Nguye^~n Van Phu'c - Co^ng nha^n. Moelv,

Norway - 10/06/2000 at 11:43:34 CDT

587.Nguye^~n Le^ Vinh - Sinh vie^n. Trondheim,

Norway - 10/06/2000 at 11:45:06 CDT

588.Nguye^~n Ngo.c Tra` My - Sinh Vie^n,

pharmacy. Oslo, Norway - 10/06/2000 at 12:06:07

CDT

589.Celine Nguye^~n - sinh vie^n. Norway -

10/06/2000 at 12:09:17 CDT

590.Nguye^~n Ma.nh Kha? - sinh vien, University

of Dallas. Irving, Texas, USA - 10/06/2000 at

12:55:07 CDT

591.Tran thi Diem Kieu - Luat. Oslo, Norway -

10/06/2000 at 14:59:12 CDT

592.Nguye^~n Thi. Trang - Homemaking. San

Bernardino, California - 10/06/2000 at 16:04:58

CDT

593.Nguyê~n T. H. Phu+o+ng - Student.

Trondheim, Norway - 10/06/2000 at 16:14:47 CDT

594.Nguyên~ N. Hu\ng - Tho+. may'. Brumunddal,

Norway - 10/06/2000 at 16:18:53 CDT

595.Trân\ N. Hoa - Nhân viên vu+o+\n tre?.

Brumunddal, Norway - 10/06/2000 at 16:22:43

CDT

596.Phan-Van-Thanh - cong nhan.

hjaerring.denmark - 10/06/2000 at 17:27:29 CDT

597.P-T-Thuy-Trinh - sinh vien. denmark -

10/06/2000 at 17:30:31 CDT

598.Tra^`n Xua^n Ninh - Ba'c Si~ Y Khoa. Chicago,

Il. USA - 10/06/2000 at 18:01:02 CDT

599.vu hoang - sinh vien baylor medicine. houston, tx

- 10/06/2000 at 18:31:15 CDT

600.tuyen hoang - sinh vien MBA-Rice university.

houston, tx - 10/06/2000 at 18:32:15 CDT

601.viet nguyen - sinh vien University of Huston.

houston, tx - 10/06/2000 at 18:32:59 CDT

602.Pham cong Hanh - Studen. Bern - Switzerland -

10/06/2000 at 18:46:07 CDT

603.Gia Pham - hay len an CSVN muon nam.

Switzerland - 10/06/2000 at 18:51:59 CDT

604.Truong Huy Thai Hoa - Computer.

Westminster, California USA - 10/06/2000 at

19:17:31 CDT

605.DDo^~ Thu'c Tuye^'n - Xa~ Ho^.i Ho.c.

Vancouver, BC Canada - 10/06/2000 at 19:42:52

CDT

606.Anna Truong - manicurist. Los Angeles, A, USA -

10/06/2000 at 19:49:59 CDT

607.Phu+o+ng Ngue^~n - Clothes Designer.

Vancouver, BC Canada - 10/06/2000 at 19:56:04

CDT

608.Co^.ng DDo^`ng Ngu+o+`i Vie^.t Quo^'c

Gia BC Canada - CDNVQG. Vancouver, BC

Canada - 10/06/2000 at 19:59:13 CDT

609.Pham D Dao - Mail Carrier. Marion,IN,USA -

10/06/2000 at 20:38:47 CDT

610.Ho^` Va(n So+n - Thu+o+ng Ma.i. Salem,

Oregon, USA - 10/06/2000 at 21:15:18 CDT

611.Ngo^ Thi. Su+o+ng - Beauty Tech.. Salem,

Oregon, USA - 10/06/2000 at 21:16:34 CDT

612.Ho^` Duy Sang - Sinh Vie^n D-a.i Ho.c.

Richmond, California, USA - 10/06/2000 at

21:18:28 CDT

613.Ho^` Tuye^'t Nga - Sinh Vie^n D-a.i Ho.c. San

Francisco, CA, USA - 10/06/2000 at 21:19:44 CDT

614.Ho^` Tuye^'t Chi - Sinh Vie^n D-a.i Ho.c.

Salem, Oregon, USA - 10/06/2000 at 21:20:41

CDT

615.Tra^`n Le^ Kie^n - Ho.c Sinh Trung Ho.c.

Salem, Oregon, USA - 10/06/2000 at 21:22:18

CDT

616.PHA.M THU.Y NAM - nha^n vie^n an ninh.

Melbourne- Australia - 10/06/2000 at 21:32:32

CDT

617.Tra^`n trung Dung~ - Nha^n vie^n Bu'u

Die^n. Melbourne- Australia - 10/06/2000 at

21:49:36 CDT

618.Melrose Tran - Sinh vie^n Da.i Ho.c.

Melbourne-Australia - 10/06/2000 at 21:56:14

CDT

619.Ivy Vo - MS Microbiology. Westminster, CA, USA

- 10/06/2000 at 22:00:18 CDT

620.Tam Vo - Electronic Engineer. Thousand Oaks,

CA, USA - 10/06/2000 at 22:03:34 CDT

621.Nguye^~n Ta(ng Thanh - Retired. San

Francisco, USA - 10/06/2000 at 23:05:06 CDT

622.Nguyen Thu Huong - E.E.. Beverly Hills, CA,

USA - 10/06/2000 at 23:47:01 CDT

623.Nguyen Thom - Computer Science. Panorama

City, California, U.S.A. - 11/06/2000 at 00:32:18

CDT

624.D-a(.ng Phu' Phong - nha` ba'o. garden grove

California - 11/06/2000 at 02:03:07 CDT

625.Le^ Anh Du~ng - nha` ba'o. westminster

california - 11/06/2000 at 02:09:19 CDT

626.Ngo^ Ti'n - Nhaĩc só. canoga park California

USA - 11/06/2000 at 02:21:03 CDT

627.Nguye^~n Hu+~u Kie^.t - machine operator.

Noble Park VIC Australia - 11/06/2000 at 05:18:58

CDT

628.-Doa`n Thi. Thu?y - machinist. Noble Park VIC

Australia - 11/06/2000 at 05:20:09 CDT

629.Nguye^~n -Da(ng Lo+.i - Computer

Programmer. Altona Meadows VIC Australia -

11/06/2000 at 05:21:47 CDT

630.Nguye^~n Tuye^'t Nhung - Economics.

Sydney, Australia - 11/06/2000 at 06:28:05 CDT

631.Khanh Nguyen - cong Nhan. Illinois,usa -

11/06/2000 at 06:46:19 CDT

632.Linda Nguye^~n - student. Sydney, Australia -

11/06/2000 at 06:52:58 CDT

633.Pha.m Xua^n Ha?i - mechaniker. unna .

Germany - 11/06/2000 at 07:15:14 CDT

634.Nguye^~n Ba?o Cha^u - da.y ho.c,

arlington,tx.. - 11/06/2000 at 08:50:10 CDT

635.Thu Ha Nguyen - P.O. Clerk. Garden Grove, CA,

USA - 11/06/2000 at 10:14:54 CDT

636.Le^ Va(n Ho^`ng - Tự do. Westminster,

California, USA. - 11/06/2000 at 10:39:11 CDT

637.Huynh,Thanh Yen - Insurance Claim Officer.

Toronto,Ontario.Canada - 11/06/2000 at 10:48:48

CDT

638.Huynh,Thanh Ngoc - Tool Maker.

Toronto,Ontario.Canada - 11/06/2000 at 10:50:17

CDT

639.Huynh,Anthony - Student.

Toronto,Ontario.Canada - 11/06/2000 at 10:55:53

CDT

640.Chinh Vu - QC Inspector. San Jose, Cali., USA -

11/06/2000 at 11:48:14 CDT

641.Nguye^~n Nhu+ Hoa`ng - IT, Melbourne, Vic.

Melbourne, Australia - 11/06/2000 at 11:51:42

CDT

642.Nguye^~n Tua^'n Huy - student. Sydney

Australia - 11/06/2000 at 12:40:22 CDT

643.Nguye^~n D-o^ng A' - Tru+o+?ng Nho'm, Ti'n

Hu+~u Tin La`nh VN Salem. Salem, Oregon, USA -

11/06/2000 at 12:41:13 CDT

644.Van Nguyen - Electronics. Westminster, CA, USA

- 11/06/2000 at 12:54:17 CDT

645.Pham Cam Ly - Electronics Assembler. Renton,

Washington, USA - 11/06/2000 at 13:28:49 CDT

646.DOAN NGOC LIEM - Compass Aerospace

Corp.. California, CA - 11/06/2000 at 14:04:07

CDT

                                            647.Do^~ Minh D-u+'c - Gia'o Su+ Trung Ho.c.

                         7314 San Lucas Dr. Houston, TX 77083-2721 USA

                                               - 11/06/2000 at 14:09:46 CDT

648.Pham thi Ba?y - Tha^?m My~. 7314 San Lucas

Dr Houston, TX 77083-2721 USA - 11/06/2000 at

14:24:59 CDT

649.Tuyet Phuong - Hoc Sinh. Illinois Nguye^~n

Va(n Ba' - Kho^ng. Salem, OR - 11/06/2000 at

16:00:24 CDT

650.Tuyet Phuong - Hoc Sinh. Illinois >US -

11/06/2000 at 16:02:47 CDT

651.Pha.m Minh Doa~n - maketing. Wesminster-CA

- 11/06/2000 at 16:50:39 CDT

652.Nguye^~n Bi - Failure Verification Technician.

Concord, California, U.S.A - 11/06/2000 at

17:27:32 CDT

653.Tri.nh thanh Bi`nh - Graduate Gemologist (G

G). Texas USA - 11/06/2000 at 17:44:23 CDT

654.Pham gia Co^n - Bac si~ Y Khoa,UCLA. Los

Angeles, California,U.S.A. - 11/06/2000 at

18:43:44 CDT

655.Nguye^~n Ngo.c Nam - Sinh vie^n.

Elizabethtown.PA.17022 USA - 11/06/2000 at

20:27:53 CDT

656.Hung Tran - Elec. Tech.. N. Andover, MA -

11/06/2000 at 21:07:04 CDT

657.Nguye^~n Nha^.t Ta?o - MTQGTNGPVN

Dallas. Arlington, Texas - 11/06/2000 at 22:00:29

CDT

658.Nguye^~n Long - Chiro. Office Manager. Garden

Grove, Calif, USA - 11/06/2000 at 22:01:58 CDT

659.Marilyn Nguye^~n - Co^ng Nha^n D-ie^.n

tu+?. Arlington, Texas USA - 11/06/2000 at

22:02:23 CDT

660.Nguye^~n Phan My~ Anh - Ho.c Sinh.

Arlington, Texas USA - 11/06/2000 at 22:03:48

CDT

661.Tra^`n Thuy? Tie^n - Sinh vie^n. Arlington,

Texas USA - 11/06/2000 at 22:09:33 CDT

662.Lan Tran - Dien Tu. Hawthorne. CA - 11/06/2000

at 22:18:04 CDT

663.Nguye^~n Thi. Gia'ng Lie^n - Accounting.

Victoria, Australia - 11/06/2000 at 22:44:08 CDT

664.Nguye^~n Thi. Quy`nh Lie^n -

Pharmacist,du+o+.t su+. Victoria, Australia -

11/06/2000 at 22:46:15 CDT

665.Nguye^~n The^' Long - Staff. San Jose State

University. Milpitas, USA - 11/06/2000 at 23:11:49

CDT

666.Khiem Viet Ngo - Mechanical Engineer.

Ridgecrest, CA 93555, USA - 12/06/2000 at

00:21:21 CDT

667.Le^ Lan Khanh - I.T.. Melbourne, Australia -

12/06/2000 at 01:32:50 CDT

668.To^n Nu+~ Ba?o Quye^n - Geomatics

Information System. Melbourne, Australia -

12/06/2000 at 01:33:54 CDT

669.Nguye^~n Sy~ Hu+ng - Ky' gia?. Santa Ana, Ca

lifornia - 12/06/2000 at 02:38:33 CDT

670.Son Nguyen - Manufacture. Sacramento, CA,

USA - 12/06/2000 at 02:46:38 CDT

671.Vu~ Quang Tri' - student@UTS .

Sydney-Australia - 12/06/2000 at 04:22:58 CDT

672.Nguye^ ~n Le^ Hu+~u Tha'i - Business @

University of Technology, Sydney. Australia -

12/06/2000 at 06:36:20 CDT

673.Loretta Sanchez - Member of the US House of

Representatives . 1529 LHOB Washington, DC

20515 - 12/06/2000 at 09:04:28 CDT

674.To^n Anh Tua^'n - Nhan vien Olympus.

Hamburg ; Germany - 12/06/2000 at 09:23:34 CDT

675.Nguyen T. Truc - Professor, Department of

Mathematics and Statistics, Bowling Green State

University, Bowling Green, OH 43403-0221 USA. -

12/06/2000 at 09:24:43 CDT

676.D-o^~ Quang Tru*o*`ng - Sinh Vie^n . Sydney,

Australia - 12/06/2000 at 09:41:41 CDT

677.Vu~ Hoa`ng Nam - B. Nursing at University of

Sydney. Sydney, Australia - 12/06/2000 at

10:28:04 CDT

678.Nguye^~n K.Q. Chi - Sinh vie^n . D-a.i ho.c

Queensland. U'c Cha^u - 12/06/2000 at 10:28:31

CDT

679.Nguye^~n K.T.Quye^n - Sinh vie^n Lua^.t .

D-a.i Ho.c Queensland.. U'c Cha^u - 12/06/2000

at 10:29:38 CDT

680.Tu Duc Nguyen - Mechanical Engineer.

Houston, TX - 12/06/2000 at 11:03:18 CDT

681.Le^ Thu+o+ng - Aerospace Engineer. San Diego,

CA, USA - 12/06/2000 at 11:06:34 CDT

682.Nguye^~n Va(n Du~ng - Ddie^.n-tu?. SanJose,

CA USA - 12/06/2000 at 11:32:35 CDT

683.Pha.m Pha't - Computer Network Engineer. NY,

USA - 12/06/2000 at 12:06:43 CDT

684.Hoa`ng Phi Lo^.c - Student. Roanoke, Virginia,

USA - 12/06/2000 at 12:30:06 CDT

685.Minh Nguyen - MIS. 515 Sieber Pl - 12/06/2000

at 12:59:35 CDT

686.Nguye^~n Minh Thanh - Franchisee Of

Mmmuffins Canada Corporation .

Calgary,Alberta.Canada - 12/06/2000 at 14:08:59

CDT

687.Lu+.c D-inh - Ba'o Vie^.t Nam Da^n Chu?.

Minnesota, USA - 12/06/2000 at 15:12:27 CDT

688.Dang Van Kim - Technician. Boston,

Massachusetts - 12/06/2000 at 15:26:49 CDT

689.Kim Van Dang - I signed this letter to support for

the release of Mr.PHU SI HA from the prison of the

communist of Vietnam.. Boston - 12/06/2000 at

15:35:12 CDT

690.Nam Quang Tran - Teacher. San JOSE California

- 12/06/2000 at 15:38:53 CDT

691.Tran The Ky - Med. Doctor. Sweden -

12/06/2000 at 16:18:46 CDT

692.Ngo hong Phuong - Med. Doctor. Norway -

12/06/2000 at 16:22:14 CDT

693.Pham Gia Sithien - dentist. Oslo Norway -

12/06/2000 at 16:27:18 CDT

694.Tra^`n Vie^.t Ba?o - Software developer.

Copenhagen, Denmark - 12/06/2000 at 16:41:44

CDT

695.D-a*.ng Mo^.ng Quy`nh - Du+.o+.c Si~.

Dallas-Fort Worth, USA - 12/06/2000 at 17:15:25

CDT

696.Son Trinh - engineer. Garden Grove, CA -

12/06/2000 at 18:01:46 CDT

697.Huy`nh Yolande - Computer Technician.

Torrance -CA, USA - 12/06/2000 at 18:06:43 CDT

698.Nguyen Paulina - Computer Technician. Carson,

CA 90745 - 12/06/2000 at 18:09:37 CDT

699.Lang Nguyen - Programmer. Orange, Orange -

12/06/2000 at 18:21:11 CDT

700.Kim Nguyen - Software Engineer. Santa Ana, CA -

12/06/2000 at 18:37:55 CDT

701.VietNgo - Student. Dorchester, USA - 12/06/2000

at 19:23:58 CDT

702.Huan Le - Quan Nhiem Dai Truyen Hinh

VietNam C-31. Sydney, Australia - 12/06/2000 at

19:52:05 CDT

703.Anh Pham - Engineering. 2742 Penn Mar Ave El

Monte CA 91732 United States - 12/06/2000 at

19:57:26 CDT

704.Tran thi Linh - Student . Chicago, USA -

12/06/2000 at 20:07:01 CDT

705.U'C VAN NGUYE^~N - MFG ENGINEER.

TUSTIN, USA - 12/06/2000 at 20:44:48 CDT

706.Hoa`ng To^n Hu`ng - Thuong gia hoi huu.

Arlington,VA.USA - 12/06/2000 at 20:55:12 CDT

707.Truong dinh Nam - Nghien cuu Chinh tri.

Arlington,VA.USA - 12/06/2000 at 21:03:25 CDT

708.Thanh nguyen - webmaster. CA - 12/06/2000 at

21:18:23 CDT

709.CAO TRUNG TA^M - Business owner. Boston,

Mass USA - 12/06/2000 at 21:20:47 CDT

710.Nguye^~n Lu+o+ng Tuye^`n - MD. Montreal,

Canada - 12/06/2000 at 21:53:36 CDT

711.Tha^n Trong An - MD. Montreal, Canada -

12/06/2000 at 21:55:27 CDT

712.Tra^`n Mo^.ng La^m - MD. Montreal, Canada -

12/06/2000 at 21:56:28 CDT

713.Nguye^~n ta^'n Ha?i - Business man.

Jax,Florida, USA - 12/06/2000 at 21:56:33 CDT

714.Nguyen Ba Dinh - Economist. Montreal, Canada

- 12/06/2000 at 21:57:55 CDT

715.Phu`ng Va(n Nguye^n - Accountant. Virginia,

USA - 12/06/2000 at 21:59:24 CDT

716.Va(n Tha`nh Trung - Welder. Hamilton,

Ontario, Canada - 12/06/2000 at 22:14:37 CDT

717.lan Pha.m - ho.c sinh. san jose , california USA -

12/06/2000 at 22:21:18 CDT

718.Hoang Doan Tran - Engineer. Dallas, USA -

12/06/2000 at 22:23:54 CDT

719.Sonny Pha.m - ho.c sinh. San jose , California

,USA - 12/06/2000 at 22:26:33 CDT

720.Hiep Thai - Director of Premier Financial of

America, L.L.C.. 414 Cora st #106 Arlington TX

76011 - 12/06/2000 at 22:34:03 CDT

721.Nho'm Tre? So'ng Vie^.t - Sinh Vie^n D-a.i

ho.c ta.i NSW. Sydney NSW Australia - 13/06/2000

at 01:34:16 CDT

722.Thang Nguyen - Student of NSW Uni.. Sydney

Australia - 13/06/2000 at 01:43:33 CDT

723.Ha` Thanh Nha~ - Vocational Assessment

Counselor. Sacramento, CA, USA - 13/06/2000 at

02:19:28 CDT

724.Pha.m Quo^'c Tua^'n - leader. San Jose -

California - USA - 13/06/2000 at 02:36:27 CDT

725.Tru+o+`ng Vie^.t Ngu+~ La.c Ho^`ng -

Gia'o Chu+'c. Sacramento, CA, USA - 13/06/2000

at 02:37:15 CDT

726.pha.m quo^'c tua^'n - leader. san jose -

california - usa - 13/06/2000 at 02:41:23 CDT

727.Kho^i Ta`o - Engineer. Paris, France - 13/06/2000

at 04:14:43 CDT

728.Felix Ginet - chuye^n vie^n ky? thua^.t d-ie^.n

toa'n, Pha'p. Cergy, Pha'p - 13/06/2000 at

04:53:35 CDT

729.Ho^.i sinh vie^n ho.c sinh vu`ng Kansai -

D-a.i die^.n ho^.i. Osaka, Japan - 13/06/2000 at

05:20:55 CDT

730.Nguye^~n Va(n Pha?y - System Engineer.

Egelsbach, Germany - 13/06/2000 at 05:35:10 CDT

731.Binh Tran - Student UTS. Sydney Australia -

13/06/2000 at 06:19:27 CDT

732.Duong Minh Nguyet - sinh vien,

Informationmanagement. Darmstadt, Germany -

13/06/2000 at 06:19:46 CDT

733.Nguye^~n Kha'nh An - sinh vie^n psychology.

Sydney, Australia - 13/06/2000 at 07:14:49 CDT

734.Le^ Ho^`ng Du+Íc - SSW-Engineer. Munich -

Germany - 13/06/2000 at 07:20:02 CDT

735.DDo^~ Thi. Kim Nga - Ke^' Toa'n. Sydney,

Australia - 13/06/2000 at 08:07:22 CDT

736.Nguye^n~ Ngo.c So'n - Computer Engineer.

12004 Ashton Road, Huntsville, Alabama, USA -

13/06/2000 at 09:19:58 CDT

737.Tua^'n Nguye^~n - Health care worker. Sydney,

Australia - 13/06/2000 at 09:55:45 CDT

738.le^ co^ng Nghe^% - HO. 330 Fairgrounds Dr.

Sacramento CA. 95817 - 13/06/2000 at 09:58:56

CDT

739.Pham Nguye^~n Ho^`ng - Programmer Analyst.

Beaverton, OR - 13/06/2000 at 10:47:28 CDT

740.Le^ Vie^.t DDie^?u - Nha` gia'o/Nha` Va(n.

Campbell, California, USA - 13/06/2000 at

10:49:19 CDT

741.Thomas Phung - Automotive Tecnical Staff @

Toyota Motor Sales U.S.A. orrance CA, U.S.A -

13/06/2000 at 11:12:35 CDT

742.Cong, Thomas - Software Engineer. Virginia, USA

- 13/06/2000 at 11:42:27 CDT

743.Khanh Nguyen - asemely. milford Ohio Usa -

13/06/2000 at 11:42:45 CDT

744.Nguye^~n Matthew - Marketing at Portland

State University. Portland, Oregon - 13/06/2000 at

11:48:08 CDT

745.DDa(.ng Tu*o*`ng Huy - Programmer

Contractor. Orange County, USA - 13/06/2000 at

13:01:37 CDT

746.Tan Hoang - Engineer. Palo Alto,CA , USA -

13/06/2000 at 15:18:15 CDT

747.Huy`nh Di`nh Winston - Chemical Engineer,

California, USA. Orange City, California, USA -

13/06/2000 at 16:32:17 CDT

748.Khuat Duy Giang Ha - Sales Administrator.

Houston , TX - 13/06/2000 at 16:51:46 CDT

749.nguye^~n hoa`ng hu`ng - Mechanical

Engineering. Toronto, Canada - 13/06/2000 at

17:14:50 CDT

750.Le Hong Truc - Mechanical Engineer. Houston,

TX, USA - 13/06/2000 at 18:23:40 CDT

751.Bui Trung Truc - doctor. St-Yrieix,France -

13/06/2000 at 18:25:23 CDT

752.PHAN HUNG TIEN - Architectural designer.

WESTMINSTER CA USA - 13/06/2000 at 20:32:20

CDT

753.LISA BARRON - GRAPHIC ARTIST. Melbourne,

Australia - 13/06/2000 at 21:56:43 CDT

754.Fa Leong - GRAPHIC ARTIST. Melbourne,

Australia - 13/06/2000 at 22:03:06 CDT

755.Vince Amenta - Graphic Artist. Victoria Australia

- 13/06/2000 at 22:27:15 CDT

756.Trinh Hoang Quyen - Anatomy. Sydney,

Australia - 13/06/2000 at 22:27:48 CDT

757.Le Thuy To Quyen - Dental Hygienist.

Vancouver, Canada - 14/06/2000 at 01:51:39 CDT

758.Le Khoi - highschool student. Vancouver, Canada

- 14/06/2000 at 01:53:33 CDT

759.Jimmy Nguyen - Structural Steel Detailing.

Vancouver, Canada - 14/06/2000 at 01:54:30 CDT

760.Kevin Lau - Computer System Engineering @

University of Technology, Sydney. Sydney,

Australia - 14/06/2000 at 03:55:57 CDT

761.Ivy Nguyen - M.D. Internalgastrologist. Bervely

Hills, CA, USA - 14/06/2000 at 05:17:02 CDT

762.hong tien le - student. Sydney, Australia -

14/06/2000 at 05:40:53 CDT

763.nhan vu - student. Australia - 14/06/2000 at

05:44:40 CDT

764.Tra^`n Xua^n Huy - Pharmacist. Sydney,

Australia - 14/06/2000 at 06:22:25 CDT

765.Pha.m Thi. Phu' Ye^n - Master 0f Computer

Science, Australia Post. Melbourne, Australia -

14/06/2000 at 06:37:42 CDT

766.Vu Anh Bich Thuy - Student. australia -

14/06/2000 at 07:16:10 CDT

767.Hoa`ng Hu`ng - Technician. Sydney- Australia -

14/06/2000 at 07:31:26 CDT

768.Trung Tran - Computer. Toronto. Canada -

14/06/2000 at 08:56:22 CDT

769.Nguye^~n Xua^n Thie^.n - machine operator.

Melbourne, Australia - 14/06/2000 at 10:06:04

CDT

770.Du Ho^` - production co ordinator. Melbourne,

Australia - 14/06/2000 at 10:08:06 CDT

771.Tra^`n Ha?i Ho^` - Tobaco Shop Owner.

Melbourne, Australia - 14/06/2000 at 10:11:41

CDT

772.Tra^`n Anh Thu* - Hair dresser. Melbourne,

Autralia - 14/06/2000 at 10:13:39 CDT

773.Nguye^~n Ngo.c Hie^?n - Specialist Doctor.

Melbourne, Australia - 14/06/2000 at 10:16:31

CDT

774.Le^ Thanh Tu`ng - Sinh vie^n Thu.y Ddie^?n

ngu+~, Dda.i ho.c to^?ng ho+.p ơrebro. ơrebro,

Thu.y Ddie^?n - 14/06/2000 at 10:19:58 CDT

775.DDo^~ Thu`y Trang - Beaty salon. Boston, MA.

USA - 14/06/2000 at 11:01:05 CDT

776.Tra^`n Quang Thi - Ky~ su+ co+ khiÍ. Arhus,

Denmark - 14/06/2000 at 11:04:05 CDT

777.Pham Thanh Linh - U?y vie^n, Nghi. Ho^.i

Ngu'o'`i Ngoa.i Quo^'c Tha`nh Pho^' Tokyo .

Tokyo, Japan - 14/06/2000 at 11:17:12 CDT

778.Nguyet Le - chemical engineer. san jose ca -

14/06/2000 at 11:59:34 CDT

779.Gregory Nguyen D. Nghia - HOI

AH-CTNCT-VN-PA. Philadelphia, Pennsylvania -

14/06/2000 at 12:43:49 CDT

780.La^m Phu+o+ng Lam - Sinh Vien

Biomed/Comp.Science. Melbourne AUS -

14/06/2000 at 13:04:05 CDT

781.Nguyen Thanh Ut - MTQGTNGPVN.

Portland,USA - 14/06/2000 at 15:28:25 CDT

782.Pham Hung - Cong Nhan. Portland,USA -

14/06/2000 at 15:33:07 CDT

783.Bui Dan - Cong Nhan. Portland,USA -

14/06/2000 at 15:34:49 CDT

784.Pham Duy - Sinh Vien. Portland,USA -

14/06/2000 at 15:36:20 CDT

785.Nguyen Cuong - Software Developer. Ottawa,

ONT, Canada - 14/06/2000 at 15:43:04 CDT

786.Kieu-Oanh Luong - Gia'o vie^n Vie^.t ngu+~

TTVN Va(n Lang, SJ, CA, USA. San Jose, CA, USA -

14/06/2000 at 16:30:45 CDT

787.Karen Le - Media Planner. Costa Mesa, CA, U.S. -

14/06/2000 at 17:27:58 CDT

788.Diep Ngoc Tran - Student/International Studies.

Santa Ana, USA - 14/06/2000 at 18:24:49 CDT

789.Kim Chi Tran - Sewing Contractor. Santa Ana,

USA - 14/06/2000 at 18:28:21 CDT

790.Huy Nguyen - Computer Information System.

Portland, OR/USA - 14/06/2000 at 19:19:51 CDT

791.Nguyen Xuan Hung - Cong Nhan. USA -

14/06/2000 at 19:48:06 CDT

792.Nguyen Hoang Bich - Thuong gia. USA -

14/06/2000 at 19:50:03 CDT

793.Nguyen Quoc Viet - Sinh vien. USA -

14/06/2000 at 19:53:15 CDT

794.Nguyen Hoang Hoai Huong - Nu tu. USA -

14/06/2000 at 19:56:38 CDT

795.Nguyen Hoang Viet Chau - Sinh Vien. USA -

14/06/2000 at 19:58:09 CDT

796.Peter Ho^. Nguye^~n - Builder. Beaverton,

Oregon, USA - 14/06/2000 at 22:06:48 CDT

797.Tina Tran - Waitress. Beaverton, Oregon, -

14/06/2000 at 22:12:02 CDT

798.Peter Ho Nguyen - builder. Beaverton, Oregon -

14/06/2000 at 22:15:30 CDT

799.Rebecca Phuong Nguyen - student. Beaverton,

Oregon - 14/06/2000 at 22:17:04 CDT

800.MinChao Ren - student. Beaverton, Oregon -

14/06/2000 at 22:20:42 CDT

801.David Anthony Walsh - A/Prof . Sydney,

Australia - 14/06/2000 at 22:21:17 CDT

802.Dimitra Psihramis - Student. Sydney, Australia -

14/06/2000 at 22:24:20 CDT

803.Jonah p. nguyen - Student. Beaverton, Oregon -

14/06/2000 at 22:28:04 CDT

804.Kayla Coplen - student. Beaverton, Oregon -

14/06/2000 at 22:30:11 CDT

805.Hoang Phuc - Teacher. Portland, Oregon -

14/06/2000 at 22:31:49 CDT

806.Yang Yang - student. Corvallis, Oregon -

14/06/2000 at 22:33:08 CDT

807.David Stockman - Executive Director, Texas

Friends For A Free Vietnam Committee. Houston,

Texas, USA - 14/06/2000 at 22:34:39 CDT

808.Jonah p. Nguye^~n - Student. Beaverton,

Oregon - 14/06/2000 at 22:43:05 CDT

809.D-a(.ng T.T. Chi - Civil Servant. Toronto -

14/06/2000 at 22:54:04 CDT

810.Cuc Dang - Social Worker. Toronto, Canada -

14/06/2000 at 22:55:27 CDT

811.D-a(.ng Phu' Cu+o+`ng - Electrical Engineer.

Ottawa, Canada - 14/06/2000 at 22:56:36 CDT

812.D-a(.ng Giang Nam - Retired. Toronto, Canada -

14/06/2000 at 22:58:16 CDT

813.Nguye^~n Kim Lang - House wife. Toronto,

Canada - 14/06/2000 at 22:59:15 CDT

814.Nguyen Xuan Thin, M.D. - Bac Si Y Khoa.

Tacoma, Washington USA - 14/06/2000 at

23:25:38 CDT

815.Nguyen Duc Huy - Student. 214 Old Kent Road,

Greenacre 2190 NSW Australia - 15/06/2000 at

00:05:55 CDT

816.Nguyen Hong - housewife. Portland, Oregon -

15/06/2000 at 00:18:47 CDT

817.Ninh Ngoc Dzung - CNC Operator & Programer.

Wichita, Kansas USA - 15/06/2000 at 02:03:33

CDT

818.Phan La(ng - Lie^n Minh Vie^.t Nam Tu+. Do/

Ba('c California-USA. San Jose, CA, USA. -

15/06/2000 at 03:30:22 CDT

819.NGON TRAN - Business owner.

Sacramento/California/U.S.A. - 15/06/2000 at

03:36:57 CDT

820.Nguyen Thi To-Vong - Student. Montpellier,

France - 15/06/2000 at 07:19:42 CDT

821.Nguye^~n Thi. Ho^`ng Ye^'n - Ho.c Sinh.

Sydney Australia - 15/06/2000 at 07:59:20 CDT

822.TIEN DO MANH - P/T thanh nien sinh vien Viet

nam tu do tai new zealand,INC.. 104/131

brougham St, WELLINGTON,NEW ZEALAND. -

15/06/2000 at 08:00:28 CDT

823.Oanh Nguyen - Software Consultant. USA -

15/06/2000 at 09:41:25 CDT

824.Nguyen Thu Nga - Software Developer. Atlanta,

GA USA - 15/06/2000 at 10:51:22 CDT

825.Le Mai Linh - Writer. Hardford, CT - 15/06/2000

at 12:15:50 CDT

826.Nguyen Van Huong - Quality Inspector.

Montreal Canada - 15/06/2000 at 12:16:51 CDT

827.Nguyen Phan Du-Tram - Juriste. Montreal

Canada - 15/06/2000 at 12:19:07 CDT

828.Nguyen Phan Nha~-Thi - MD. Montreal

Canada - 15/06/2000 at 12:20:03 CDT

829.Nguyen Phan Kho^i-Vie^.t - Computer Tech.

Laval Canada - 15/06/2000 at 12:22:58 CDT

830.Nguyen Phan Phu.c-Vie^.t - Student.

Montreal Canada - 15/06/2000 at 12:23:50 CDT

831.Nguyen Va(n Gia'p - Dentist. Montreal Canada

- 15/06/2000 at 12:24:28 CDT

832.Tru+o+ng Quo^'c Tho^ng - Co-ordinateur

communautaire. Anjou Canada - 15/06/2000 at

12:25:48 CDT

833.Jenny Phan - UCLA student. West Covina, USA -

15/06/2000 at 13:10:16 CDT

834.Ho Thuy - housewife. La Puente, USA -

15/06/2000 at 13:15:23 CDT

835.Khang Nguyen - computer analyst. Los Angeles,

USA - 15/06/2000 at 13:29:25 CDT

836.Do^~ Minh - Programmer Analyst, UCLA.

Westminster, California, USA - 15/06/2000 at

14:33:07 CDT

837.Vu~ Huy Khanh - Piano Teacher. Dallas, Tx,

USA - 15/06/2000 at 15:03:31 CDT

838.Ta(ng Quye^`n Vinh - Nuclear Safety. Ottawa,

Canada - 15/06/2000 at 15:14:29 CDT

839.Nguye~n Cu? - Thong tin ddie.n tu??.

Erlangen-Germany - 15/06/2000 at 15:14:56 CDT

840.Nguye^~n Thi. Va^n Quye^n - Travel

Consultant. Orleans, Ontario, Canada - 15/06/2000

at 15:29:21 CDT

841.Le Truong - Dentist. Gary - 15/06/2000 at

15:48:48 CDT

842.May Thien Tran - school. Toronto, Canada -

15/06/2000 at 15:49:23 CDT

843.Le Truong - Dentist. Gary, Indiana, U.S -

15/06/2000 at 15:49:50 CDT

844.Nguyen Dinh Toan - Master homebuilder.

Lauredel, PA, USA - 15/06/2000 at 17:18:27 CDT

845.>Le^ Qua?ng Tri. - Chuye^n Vie^n . 12

Brookhaven Crt NepCad - 15/06/2000 at 18:33:11

CDT

846.John Doan - PC Technician. El Monte, CA. USA -

15/06/2000 at 18:50:37 CDT

847.Khanh duy Lai - Store man. NSW Australia -

15/06/2000 at 21:30:56 CDT

848.Ly Ba Huan (Tom Ly) - electrical engineer,

California. USA - 15/06/2000 at 22:11:25 CDT

849.Ly Ba Nhue (Don Lee) - Ca si co nhac. USA -

15/06/2000 at 22:19:49 CDT

850.Ly Phuong Mai - Nail designer.

Anaheim@California, USA - 15/06/2000 at

22:27:03 CDT

851.Nguyen Nhu Ha - CAD Designer. Toronto,

Canada - 15/06/2000 at 22:54:18 CDT

852.Duong Quang Bo^?n - Ky~ Su . Mississauga,

Ontario, Canada - 15/06/2000 at 23:00:53 CDT

853.Le, Vanson - Engineer- Telstra. Melbourne,

Australia - 15/06/2000 at 23:15:58 CDT

854.Tri.nh Hoang Chi'nh - student. Sydney,

Australia - 15/06/2000 at 23:37:49 CDT

855.Tra^`n Ha?i Ta^n - Research Scientist, Adelaide.

Australia. Adelaide, Australia - 16/06/2000 at

00:29:50 CDT

856.Thang Nguyen - Pharmacist. San Diego, CA USA

- 16/06/2000 at 02:04:39 CDT

857.Luat Phung - Engineering. Bethesda, Maryland,

USA - 16/06/2000 at 02:28:13 CDT

858.Thi Vo - Fatigue & Damage Tolerance Specialist.

Montreal, Canada - 16/06/2000 at 05:21:52 CDT

859.Nguye^~n Kha('c Phu' - Engineer. Dallas,TX

USA - 16/06/2000 at 06:35:23 CDT

860.Va(n Co^ng Chie^u - Chuye^n vie^n ddie^.n

toa'n. Mississauga, Ont. Canada - 16/06/2000 at

08:10:53 CDT

861.Thanh cong Huynh - Operator. Portland.Or -

16/06/2000 at 11:01:18 CDT

862.Dina Vo - Financial Analyst. Toronto -

16/06/2000 at 17:02:29 CDT

863.Nguye^~n Lu+u - Carpenter. Portland, OR - USA

- 16/06/2000 at 17:13:15 CDT

864.Bang Nguyen - Computer Science. Fremont, CA,

USA - 16/06/2000 at 18:21:58 CDT

865.Long Nguye^~n - aircraft mechanics. 6841 SE

Lexington ct. Portland, OR 97206 - 16/06/2000 at

19:38:10 CDT

866.Huy`nh Nha^.t Phu+o+.ng - University

Student. Adelaide, Australia - 16/06/2000 at

19:43:55 CDT

867.Huy`nh Hoa`i Ba?o Cha^u - Du+o+.c Si~.

Adelaide, Australia - 16/06/2000 at 20:11:41 CDT

868.Vo~ Tie^'n So+n - Community Development.

Adelaide, Australia - 16/06/2000 at 20:18:58 CDT

869.Sammy Nguye^~n - Network Engineer. San Jose,

CA 95123 - 16/06/2000 at 22:21:18 CDT

870.Winnie Ha - Nurse. San Jose, CA 95123 -

16/06/2000 at 22:22:20 CDT

871.nguyen^~ so*n - cong^ nhan^. OKLAHOMA

USA - 17/06/2000 at 00:10:53 CDT

872.Nguye^~n Hoa`ng Vu~ - Co^ng Nha^n.

Petterweiler Holzweg 2a 61381 Friedrichsdorf

Germany - 17/06/2000 at 04:15:21 CDT

873.Pham Van Thanh - Cong nhan. Adelaide.

Australia - 17/06/2000 at 04:56:51 CDT

874.Pham Thi Uoc - Noi tro. Adelaide, Australia -

17/06/2000 at 05:03:39 CDT

875.Javier Tran - Marketingchief. Copenhagen -

17/06/2000 at 07:12:46 CDT

876.Arlene Petersen - Bank official. 180 Stradellvej

CoPenHagen DanMark - 17/06/2000 at 07:15:36

CDT

877.Ngo Anh Tuan - student. Chicago, USA -

17/06/2000 at 11:56:31 CDT

878.Cao Thu Nga - Student. Falls Church, Virginia -

17/06/2000 at 12:04:46 CDT

879.Jack Pham - Software Support Enginner. One

Microsoftway Redmond WA - 17/06/2000 at

14:46:17 CDT

880.Nguyen Xuan Thin, M.D. - Bac Si Y khoa.

Seattle, Washington , USA - 17/06/2000 at

15:52:42 CDT

881.Nguyen Van Son - Pensioner. Adelaide,australia

- 17/06/2000 at 22:16:12 CDT

882.Oma Hai - Electrical Engineering. Pasco -

18/06/2000 at 01:52:06 CDT

883.Vo Dung - Qua?n thu? thu* vie^.n. Oslo, Norway

- 18/06/2000 at 03:12:31 CDT

884.Ho^` ha}ng Vo~ - CNC programmer & operator.

Houston , Texas USA - 18/06/2000 at 09:23:33

CDT

885.Tham Nguyen - Carpenter.Melbourne..

Fitzroy.Vic.3065.Australia. - 18/06/2000 at

11:00:18 CDT

886.Vo~ T. Tu*' Anh - Student. Boston, MA, USA -

18/06/2000 at 13:34:03 CDT

887.Ho Ly - General Worker. Ontario/Canada -

18/06/2000 at 15:25:20 CDT

888.Van T Ly - General Worker. Ontario/Canada -

18/06/2000 at 15:31:47 CDT

889.Tra^`n Tuye^'t - no^.i tr?o. Ontario, Canada -

18/06/2000 at 17:41:16 CDT

890.Thi.nh Le^ - ho.c sinh. Ontaio, Canada -

18/06/2000 at 17:50:33 CDT

891.Trang Le^ - co^ng nha^n. Ontario, Canada -

18/06/2000 at 17:52:25 CDT

892.richard le tran - student. cobourg,Canada -

18/06/2000 at 18:08:24 CDT

893.sandy tran - computer. lawndale, CA -

19/06/2000 at 00:32:16 CDT

894.Le^ Co^ng Lua^n - Programmer. Canberra,

Australia - 19/06/2000 at 01:23:24 CDT

895.P/T THANH NIEN SINH VIEN VIET NAM

TU DO , NEW ZEALAND,INC. - BAN CHAP

HANH P/T.. 104/131 BROUGHAM St,Mt

Victoria,Wellington, New Zealand. - 19/06/2000 at

07:22:07 CDT

896.Thi Tran - University of Toronto student. Ontario,

Canada - 19/06/2000 at 07:56:54 CDT

897.Do^~ Ky` Anh - Chartered Accountant.

Mississauga, Canada - 19/06/2000 at 10:07:25

CDT

898.Tran Le Julia - hoc sinh. Cobourg,Canada -

19/06/2000 at 11:01:50 CDT

899.Meng Chang - Printer. Tulsa, OK - U.S.A. -

19/06/2000 at 15:23:28 CDT

900.Nguyên Nguyêt - Tho May. Tulsa, OK U.S. A. -

19/06/2000 at 15:36:02 CDT

901.Thomas Tan Dang - Engineer. Lawrence, MA,

USA - 19/06/2000 at 16:15:53 CDT

902.LA ANH - Engineer. Sacramento, CA USA -

19/06/2000 at 16:45:18 CDT

903.Vinh Nguyên - Mechanic. Tulsa, OK - U.S.A. -

19/06/2000 at 16:54:03 CDT

904.Ngoc Paul Nguyen - Electronic. Hamburg,

Germany - 19/06/2000 at 17:16:07 CDT

905.Huyụnh Quang Vaên Lang - Hoc sinh.

Wichita.Kansas.USA - 19/06/2000 at 19:28:07

CDT

906.Ton That Hang - Assembler. Portland, OR, USA -

19/06/2000 at 21:07:11 CDT

907.Ba?o La^m - Data Analyst. Chicago, Illinois -

19/06/2000 at 22:28:11 CDT

908.To^n Tha^'t Bu*?u - Database Administrator.

Fort Wayne, Indiana, U.S.A - 19/06/2000 at

22:31:18 CDT

909.To^n Nu*? Diem Thoa - Student. Chicago,

Illinois U.S - 19/06/2000 at 22:33:22 CDT

910.Phong Tra`o Thanh Nie^n Vie^.t Nam

Tu+. Do - Toronto. Ontario,Canada - 19/06/2000

at 22:46:35 CDT

911.Trinh T D Trinh - Housing Officer. West End,

Qld, Australia - 20/06/2000 at 02:25:06 CDT

912.NEILSON NGUYEN - TUDENT. Canada -

20/06/2000 at 08:27:20 CDT

913.Le Quoc - cong nhan. Toronto - Canada -

20/06/2000 at 10:43:06 CDT

914.Julie Tran - Programmer. Melbourne, Australia -

20/06/2000 at 19:07:45 CDT

915.Tang H. Hanh - Cong Nhan. Springfield, VA -

USA - 20/06/2000 at 19:31:06 CDT

916.Terrence Tran - Software Engineer. Australia -

21/06/2000 at 00:37:49 CDT

917.Ter\ - Software Engineer. Australia - 21/06/2000 at

00:38:40 CDT

918.Hu`ynh Tha'i Thu - Self Employed. Perth,

Australia - 21/06/2000 at 09:36:04 CDT

919.Hu`ynh Tha'i Thu - Self Employed. Perth,

Australia - 21/06/2000 at 09:37:26 CDT

920.Bu`i Quang Nghia~ - Thuong ma~i. Nutley,NJ ,

U.S.A - 21/06/2000 at 12:38:17 CDT

921.Hua Le^ Quan - Noi tro. Jersey City ,NJ ,U.S.A -

21/06/2000 at 12:41:16 CDT

922.Le^ Thu.y Hoa-i Tra^n - Pharmacist, MD

(USA). Germantown, MD (USA) - 21/06/2000 at

12:45:29 CDT

923.Ta(ng Ha.nh - Co^ng Nha^n. Springfield, VA -

USA - 21/06/2000 at 19:25:16 CDT

924.D-a`o Va(n Le^~ - Thu+o+ng Gia. Spring, TX

77373 - 21/06/2000 at 22:09:55 CDT

925.Nguye^~n V. Nhu+ - Hu+u Tri'. Houston, TX

77060 - 21/06/2000 at 22:12:24 CDT

926.Ho Thi Thu - assembler. Portland, OR 97220 -

22/06/2000 at 01:47:05 CDT

927.Ton That Cam Thanh - student. Portland, OR

USA - 22/06/2000 at 01:49:55 CDT

928.Ton Nu Kieumy - Student. Porlland, OR USA -

22/06/2000 at 01:51:08 CDT

929.Ton Nu Quynh My - Student. Portland, OR USA

- 22/06/2000 at 01:52:08 CDT

930.Ton Nu Diemmy - student. Portland, OR USA -

22/06/2000 at 01:54:03 CDT

931.Nguyen quoc Hoang - ENGRINEERING. 3718

Heron sw, Wyoming , MI 49509 - 22/06/2000 at

14:08:21 CDT

932.V P R AUSTIN USA - T LE. AUS,TX.USA -

22/06/2000 at 17:13:25 CDT

933.Bruce Vu - System Intergration Engineer. Fountain

Valley, California, USA - 22/06/2000 at 18:45:59

CDT

934.Hoi Nguyen - Sr. Network Engineer. San Jose, CA

USA - 22/06/2000 at 20:52:25 CDT

935.Vu~ Ba(`ng - Pensioner. Perth, Australia -

22/06/2000 at 20:59:03 CDT

936.Hoa`ng Va(n Nam - Webdesigner. Melbourne,

U'c - 22/06/2000 at 21:20:12 CDT

937.Nguye^~n Vu~ - Ho.c sinh. Melbourne U'c -

22/06/2000 at 21:20:57 CDT

938.Nguye^~n Hoa`ng - Ho.c sinh. Melbourne U'c -

22/06/2000 at 21:21:24 CDT

939.NGUYEN TUYEN - Computer.

WESTMINSTER,CA, USA - 22/06/2000 at 21:33:32

CDT

940.John Hoang - Student. Toronto, Canada -

22/06/2000 at 21:50:44 CDT

941.Tro.ng Huy`nh - Computer Programmer. Ottawa,

Canada - 22/06/2000 at 22:04:59 CDT

942.Hai Phong - Software Engineer. HANOI -

VIETNAM - 22/06/2000 at 22:35:03 CDT

943.Nguyen Hung - Reverend. Sydney, Australia -

22/06/2000 at 23:22:06 CDT

944.Minh Nguye^~n - College Teacher in Laney

College Oakland California. Oakland California -

23/06/2000 at 00:21:12 CDT

945.Nguye^~n Da9.ng Thanh Ho^` - Ngoa.i

Thu+o+ng. Saigon, VN - 23/06/2000 at 01:01:17

CDT

946.Nguye^~n A^n Bi`nh - QTKD (Buainsess

Admin Mgt). Saigon, Vietnam - 23/06/2000 at

01:02:43 CDT

947.Ha. Long - Mechanical Engineer.. ơvertornea -

Norrbotten - Sweden. - 23/06/2000 at 07:17:27

CDT

948.Bu`i N. Hie^.p - DDie^.n Toa'n. Maryland, MD.

USA - 23/06/2000 at 08:32:43 CDT

949.Le^ Va(n Tha('ng - Computer Programmer.

Perth, Australia - 23/06/2000 at 12:11:12 CDT

950.Tung T. Nguyen - Economics Student. New

York, USA - 23/06/2000 at 14:30:31 CDT

951.Nguye^~n thi. Ye^'n - self employed. 76

wivenhoe Cct Forest Lake Qld 4078 Australia -

23/06/2000 at 18:25:07 CDT

952.Tru+o+ng Ha?i D-a` - Ho.c sinh. 76 wivenhoe

Cct Forest Lake Q 4078 Australia - 23/06/2000 at

18:26:32 CDT

953.phu n do - disability case consultant.

annandale,virginia - 23/06/2000 at 18:27:56 CDT

954.Nguye^~n C. Du~ng Tie^'n - Auto

Technician. Vancouver, BC, Canada - 23/06/2000

at 22:23:20 CDT

955.hu`ynh Tha'i Thu - Co^ng nha^n.

W.A,Australia - 23/06/2000 at 23:14:42 CDT

956.Ton Nu Diem Hang - Application Architect .

Student. Chicago, Illinois U.S - 24/06/2000 at

00:13:41 CDT

957.tra^`n tu`ng giang - tho'. tie^.n.

4818N.Centralpark.Chicago.IL usa - 24/06/2000 at

04:07:14 CDT

958.Pham Thai Duong - PC Technician. Houston,

TX - 24/06/2000 at 05:37:25 CDT

959.Pham binh Thong - artist. australia - 24/06/2000

at 08:01:25 CDT

960.Hong Duc Vu - Manager. California , U.S.A -

24/06/2000 at 13:46:45 CDT

961.Nguyen Son - hoc sinh. San Diego, CA USA -

25/06/2000 at 20:10:29 CDT

962.Nhu+.t Do - University student. Houston, Texas -

25/06/2000 at 21:41:51 CDT

963.Bay thi Pham - Businesswoman. Houston,TX -

25/06/2000 at 21:43:41 CDT

964.Trung Tong - Civil Engineer. San Luis Obispo

USA - 25/06/2000 at 23:44:19 CDT

965.Ly Phong - Nguoi Hoc Sinh Trung hoc Yeu Nuoc.

5332 Navarro St. Los Angeles, CA 90032 -

26/06/2000 at 00:44:47 CDT

966.Nguye^~n Va(n Nhu+o+ng - Tho+. May. St

Albans, VIC. Australia - 26/06/2000 at 09:19:33

CDT

967.Vu~ Thi. Thoa - No^.i Tro+.. St Albans, VIC.

Australia - 26/06/2000 at 09:21:01 CDT

968.Nguye^~n Thi. Bi'ch Huye^`n - Accountant.

Melbourne, Australia - 26/06/2000 at 09:22:16

CDT

969.Hanh Nguyen - Police Officer. Melbourne,

Australia - 26/06/2000 at 09:23:06 CDT

970.Jack Pham - Computer Software. Renton, WA

98032 - 26/06/2000 at 09:51:42 CDT

971.Nguyen trac viet - ddie^.n to'an. Paris, FRANCE

- 26/06/2000 at 17:03:00 CDT

972.Pha.m Duy Tu`ng - Hu+u Tri'. Houston, Texas,

USA - 26/06/2000 at 22:38:30 CDT

973.Trinh Lan Thanh - Electrical Engineering. St.

Louis, MO, USA - 27/06/2000 at 13:29:57 CDT

974.Nguyen Ngoc Lam - cong nhan. Bergen- Norway

- 27/06/2000 at 15:31:07 CDT

975.Lê Công - computer MIS. Houston/ USA -

27/06/2000 at 16:05:13 CDT

976.Nguye^~n Henry - sale. Modesto,Cali -

27/06/2000 at 20:08:17 CDT

977.Cu` Vivian - Sinh Vie^n. Houston, Tx, USA -

28/06/2000 at 09:45:51 CDT

978.Nguye^~n va(n Tua^'n - construction

management, university of Technology,Sydney.

Australia - 28/06/2000 at 11:27:02 CDT

979.pham kim toa`n - chuyen vien ky? thuât.

peschelanger10.munich81735.GERMANY -

28/06/2000 at 15:04:36 CDT

980.Tra^`n Vu~ Minh Trung - Sinh Vie^n / MBA.

Tustin, USA - 28/06/2000 at 18:09:48 CDT

981.Vince Le - Software Engineer. Irvine, California -

28/06/2000 at 18:14:19 CDT

982.Minh Pham - Software Engineer. Irvine, California

USA - 28/06/2000 at 20:36:10 CDT

983.Tri`nh Tra^`n - Computer Engineer. Boston, MA,

USA - 29/06/2000 at 12:02:51 CDT

984.Quang Pham - Ky Su. Blacksburg, VA -

29/06/2000 at 21:55:50 CDT

985.Tran Ngan Ha - QA. Irvine, California, USA -

30/06/2000 at 02:38:28 CDT

986.Daniel Tran - Hoc Sinh. Irvine, California, USA -

30/06/2000 at 02:41:43 CDT

987.Pham X Hoa - Medical. California, US -

30/06/2000 at 02:49:25 CDT

988.Pham D Dung - Computing. California, US -

30/06/2000 at 02:50:22 CDT

989.Pham Q Tuan - Computing. California, US -

30/06/2000 at 02:50:41 CDT

990.huynh viet giao - may tien . dan mark -

30/06/2000 at 05:32:12 CDT

991.Hao Quy Vu - Engineer. Houston Texas -

30/06/2000 at 10:20:25 CDT

992.To^n Nu+~ Kha'nh An - Accounting. Cali, US

- 30/06/2000 at 10:23:59 CDT

993.Nguye^~n Thi. Nu. - No^.i tro+.. Sydney, U'c -

30/06/2000 at 10:26:52 CDT

994.Nguye^~n V. Phu+o+ng - Stock broker.

Sydney, U'c - 30/06/2000 at 10:27:46 CDT

995.Tina Nguye^~n - real estate agent. Costamesa,

CA, USA - 30/06/2000 at 11:50:43 CDT

996.Tony Bu`i - Engineer. Santa Ana, CA, USA -

30/06/2000 at 11:53:36 CDT

997.John Truong - Science. London, UK -

30/06/2000 at 11:56:56 CDT

998.Truong Thi Va - Computer Science. London, UK

- 30/06/2000 at 11:57:39 CDT

999.Nguyen Hoang Anh - Student. London, UK -

30/06/2000 at 11:58:14 CDT

1000.Nguyen Phan Tuan - Student. London, UK -

30/06/2000 at 11:58:55 CDT

1001.Tran Dieu Anh Khanh - Programer. Sydney, Úc

Châu - 30/06/2000 at 11:59:31 CDT

1002.Tran Hoang Dieu Khuong - Sinh Viên. Sydney

- 30/06/2000 at 12:00:29 CDT

1003.Emily Dang - Accountant. Houston, USA -

30/06/2000 at 13:13:24 CDT

1004.Nguye^~n Huye^`n - Accountant - San Diego.

San Diego - USA - 30/06/2000 at 14:09:51 CDT

1005.Tran Raymond - Medical Student. Westminster,

CA USA - 30/06/2000 at 14:14:09 CDT

1006.Bui Phuong Thanh - Accounting. San Diego,

CA USA - 30/06/2000 at 15:25:08 CDT

1007.hai van tran - lab technician. santa ana usa -

30/06/2000 at 21:48:27 CDT

1008.tran ngoc nha trang - student. santa ana usa -

01/07/2000 at 08:37:19 CDT

1009.truong thi hoa - student. santa ana usa -

01/07/2000 at 08:42:13 CDT

1010.Vo~ Co^?n - ky~ su* d-ie^.n. sydney, Australia -

01/07/2000 at 10:01:46 CDT

1011.tho nguyen - technician. los angeles califfornia,

usa - 01/07/2000 at 12:16:20 CDT

1012.Bui Ngoc Nam - CNC Programmer. FortWorth TX

- 01/07/2000 at 23:23:45 CDT

1013.Nguye^~n Ngo.c Die^~m Linh - software

engineer,San Jose, CA. USA - 02/07/2000 at

12:11:37 CDT

1014.Bui Mai Lan - ke^' toa'n. San Diego, CA, USA -

03/07/2000 at 10:31:49 CDT

1015.John Nguyen - Civil Engineer, Ph.D.. California,

USA - 03/07/2000 at 12:18:47 CDT

1016.Bu`i DDi`nh Tha('ng - PETE student. Texas,

USA - 03/07/2000 at 13:49:51 CDT

1017.c/ck.h - sales. usa - 03/07/2000 at 16:16:01 CDT

1018.Johnathan Huynh - E.Technician/ Sinh Vien

DDai Hoc Cal Polypomona . CA. USA -

03/07/2000 at 23:31:16 CDT

1019.Huynh Dao Van Long - BS.Computer Science at

University of Cal Polypomona. California, USA -

03/07/2000 at 23:36:25 CDT

1020.Hoa`ng Minh Hie^'u - Ddie^.n Toa'n - U'c

Cha^u. Canberra - U'c Cha^u - 04/07/2000 at

02:10:50 CDT

1021.Vi~nh Quo^'c Vinh - Optical Fibre - Canberra.

ACT - U'c Cha^u - 04/07/2000 at 02:14:56 CDT

1022.le cao bang - sinh vien. hanoi vietnam -

04/07/2000 at 10:49:50 CDT

1023.jimmy tran - student. los angeles / usa -

04/07/2000 at 11:06:56 CDT

1024.Tri Pham - Electrical Engineer. Jonesboro, USA -

04/07/2000 at 12:24:42 CDT

1025.Nguyen Dinh Quan - Software engineer. Long

Beach, CA, USA - 05/07/2000 at 01:53:43 CDT

1026.nguyen ta quang huy - BACH.TECH.CIVIL at

Q.U.T. Australia, Q.L.D - 05/07/2000 at 04:59:02

CDT

1027.van, andy, trong, huy - corinda high school.

Inala, Australia - 05/07/2000 at 05:08:38 CDT

1028.Phan Tuan Kiet - Biomedical Science. Brisbane

Australia - 05/07/2000 at 22:07:42 CDT

1029.Le^ My~ Ha.nh - BS.Computer Science at

University of California, Irvine. California, USA -

05/07/2000 at 23:39:05 CDT

1030.Nguye^~n Ha?i Phu*o*.ng - Marketing. Sai

Gon, Viet Nam - 06/07/2000 at 07:37:18 CDT

1031.Pha.m Thi. Kim DDie^.p - Biology Science.

West Lafayette, IN. USA - 06/07/2000 at 08:33:00

CDT

1032.Ly' Ngo.c Thu*`a - Land Owner. West Lafayette,

IN USA - 06/07/2000 at 08:34:03 CDT

1033.Ly'-Pha.m Phu*o*.ng Loan - Student. West

Lafayette, IN USA - 06/07/2000 at 08:35:23 CDT

1034.Ly'-Pha.m My~ Phu*o*.ng - Student. West

Lafayette, IN USA - 06/07/2000 at 08:38:13 CDT

1035.Nguyen Linh - Sinh vien - Mission College, CA

95054. Milpitas, California - 06/07/2000 at

13:27:42 CDT

1036.Andy Vo - Customer Service. Chicago IL. USA -

06/07/2000 at 14:21:18 CDT

1037.Nguye^~n Thi. Kim Dung - Assistant Actuary.

Los Angeles, CA , USA - 06/07/2000 at 18:25:29

CDT

1038.Nguyen Nhan - Engineer. San Jose,CA -

07/07/2000 at 14:33:01 CDT

1039.Le^ Tri.nh Nguye^~n - Hardware Engineer.

columbus, Ohio, US - 08/07/2000 at 00:33:43

CDT

1040.Jim Tuan Phan - R&D Eng Tech. Anaheim,CA -

08/07/2000 at 00:47:32 CDT

1041.Matt Luu - Student. United State- Texas -

08/07/2000 at 04:06:10 CDT

1042.Dang ngoc Son - Nha hang. Hechenstr

12-82140 Olching-Deutschland - 08/07/2000 at

17:11:16 CDT

1043.Thien Le - Engineer. Grand Prairie, Texas, USA -

09/07/2000 at 02:16:52 CDT

1044.do^? ma^u. - worker. elgin, usa - 09/07/2000 at

19:45:35 CDT

1045.Nguye^~n Bang - Ho.a Si~. Houston, Texas USA

- 09/07/2000 at 21:32:22 CDT

1046.So+n D-a`m - Former teacher. Houston, TX USA -

09/07/2000 at 22:25:23 CDT

1047.nguyen van dung - Ky su. san jose, Ca USA -

10/07/2000 at 11:56:48 CDT

1048.Viet Le - student. Los Angeles, USA - 11/07/2000

at 05:11:50 CDT

1049.Nguyen, Thuan - Student. San Diego, U.S.A -

11/07/2000 at 11:25:48 CDT

1050.Vu Pham - Cong Chuc. Houston, TX. U.S.A -

11/07/2000 at 14:11:14 CDT

1051.Pham Vu - Cong Chuc. Houston, TX. U.S.A -

11/07/2000 at 14:15:07 CDT

1052.Mai Hu+~u Ba?o - Chu? Ti.ch Ho^.i Sinh Vie^n

VN ta.i Cal State University, Los Angeles. Los

Angeles - 12/07/2000 at 22:39:44 CDT

1053.Tra^`n Thie^.n Ta^m - student. Los Angeles -

12/07/2000 at 22:40:41 CDT

1054.Mai Hu+~u Quang - Gia'o Chu+'c. Los Angeles

- 12/07/2000 at 22:41:31 CDT

1055.Lu+~ Xua^n Loan - nha^n co^ng. Los Angeles -

12/07/2000 at 22:42:18 CDT

1056.Nguye^~n Tha'i - Software Enigineer. 1734

Jones Ave. Santa Clara, CA, USA - 13/07/2000 at

19:56:35 CDT

1057.Ly' Tra^`n Qua'n - social worker. phoenix,

Arizona US - 13/07/2000 at 21:32:57 CDT

1058.Da.ng Tua^'n Tu' - Mechanical Engineer.

CEDAR PARK, TX. USA - 14/07/2000 at 10:37:07

CDT

1059.Nguyen van Khiem - dien-toan. Montreal,

Canada - 14/07/2000 at 10:56:55 CDT

1060.Le Quoc Dung - Engineer. San Francisco, USA -

14/07/2000 at 12:57:12 CDT

1061.Jean Pierre' Le - Architect. Berkeley, CA -

14/07/2000 at 23:18:03 CDT

1062.tam vu - ky su. san jose - 15/07/2000 at 00:19:55

CDT

1063.Norman Tra^`n - Business System Analyst.

Sydney, Australia - 15/07/2000 at 00:40:01 CDT

1064.DDinh Thi. Ai' Khanh - Étudiante. L'école des

H.E.C.. 4375 Jarry Est, St-Leonard, Quebec, Canada.

H1R 1X2 - 15/07/2000 at 06:42:03 CDT

1065.Ho^` Va(n Phu+o+'c - Ty. Na.n . Berlin,

Deutschland - 15/07/2000 at 08:49:30 CDT

1066.ry truong - ty nan. canada - 15/07/2000 at

23:07:12 CDT

1067.danh dang - Test Engineer. Kent,Wa - 16/07/2000

at 14:03:52 CDT

1068.Charlie Tran - Electronic Technologist. Alberta,

Canada - 17/07/2000 at 15:07:55 CDT

1069.PHA.M HOA'NG - hoc sinh. twincity mn usa -

17/07/2000 at 23:32:22 CDT

1070.Nguyen Thanh Tam - Du hoc sinh . Perth,

Australia - 17/07/2000 at 23:53:14 CDT

1071.nguyen quan - sinh vien. vietnam - 18/07/2000

at 03:40:19 CDT

1072.Nguye^n Thanh - Pharmacist . Western Australia

- 18/07/2000 at 12:14:48 CDT

1073.Leona Nguyen - Case Manager. Kent WA, USA -

18/07/2000 at 12:15:52 CDT

1074.tam nguyen - supervisor. michigan, usa -

18/07/2000 at 21:35:10 CDT

1075.Tran Dinh Vinh - technician. wichita falls , tx

USA - 18/07/2000 at 21:51:30 CDT

1076.Da(.ng Quo^'c Minh - Student. Virginia, USA -

20/07/2000 at 23:45:52 CDT

1077.Nguyen Thi Phuc An - Teacher. Melbourne,

AUSTRALIA - 21/07/2000 at 08:47:30 CDT

1078.Nguye^~n V Tha`nh - Electronic Engineer.

Freehold, NJ USA - 21/07/2000 at 10:52:38 CDT

1079.Nguye^~n Xua^n Tru?o?`ng - Ddie^.n Toa'n.

Virginia, USA - 21/07/2000 at 13:35:56 CDT

1080.david whitten - Engineer. U.S. - 21/07/2000 at

17:00:28 CDT

1081.PHAN an SINH - SINH VIEN MCC HAWAII.

MAUI HI USA - 21/07/2000 at 21:03:46 CDT

1082.Tran Viet Hai - Corporate Business Director.

Westlake Village, CA 91361, USA - 22/07/2000 at

08:04:00 CDT

1083.Tran Hai Nam - Oriental Medicine Doctor,

Ph.D.. Woodland Hills, California, USA -

22/07/2000 at 08:08:53 CDT

1084.Tho^ng Tru+o+ng - business administration.

Boston, MA-USA - 22/07/2000 at 08:26:41 CDT

1085.kenneth ly phan - Production Control . San Jose

- 22/07/2000 at 23:52:43 CDT

1086.Tran Nhat Man - Engineer. Boston, Ma USA -

23/07/2000 at 00:11:38 CDT

1087.Bui My Chi - Manicurist/ USA. Beaverton

Oregon/USA - 23/07/2000 at 00:24:43 CDT

1088.Tony Luong - Ky Su. Garland, USA - 23/07/2000

at 11:36:12 CDT

1089.cao duc lap - student. st.louis - missouri-u.s.a -

23/07/2000 at 13:17:53 CDT

1090.Tra^`n Thanh Hie^.p - Accounting/Finance.

Saint Paul, MN USA - 24/07/2000 at 00:46:16

CDT

1091.tran van - student. hoa ky - 24/07/2000 at

01:19:21 CDT

1092.PETER NGUYEN - SINH VIEN.

AUSTRALIA,VICTORIA - 24/07/2000 at 02:20:42

CDT

1093.nguyen thi truc loan - hoc sinh. usa -

24/07/2000 at 02:22:22 CDT

1094.Nguye^~n Quo^'c Huy - Computer Engineer.

New York City, New York - 24/07/2000 at

07:39:12 CDT

1095.huy tom - hoc sinh. BOSTON MA - 24/07/2000 at

11:49:11 CDT

1096.Tu Hai - Technician. Texas,USA - 24/07/2000 at

17:16:00 CDT

1097.nguyen the khoi - sinh vien du hoc .

victoria,australia - 24/07/2000 at 18:56:26 CDT

1098.NGUYEN THI TRUC LOAN - sinh vien du hoc.

Missouri, USA - 24/07/2000 at 18:57:57 CDT

1099.tuoc - SINH VIEN DU HOC.

SUNSHINE,AUSTRALIA - 24/07/2000 at 19:09:46

CDT

1100.NGUYEN PHUONG - SINH VIEN DU HOC.

AUSTRALIA - 24/07/2000 at 19:11:06 CDT

1101.LUU HUU CHI - sinh vien du hoc. australia -

24/07/2000 at 19:12:29 CDT

1102.trinh nam son - ca si. usa - 24/07/2000 at

19:14:05 CDT

1103.lam truong - ca si. HANOI,VIETNAM -

24/07/2000 at 19:14:46 CDT

1104.DIEM LE - phat thanh vien v v c.

victoria,australia,melbourne - 24/07/2000 at

21:46:22 CDT

1105.toan bang victoria - phat thanh vien.

victoria,australia - 24/07/2000 at 21:47:44 CDT

1106.JHON LAC - GIAM DOC. 19 RIPPON STREET

FOOTSCRAY VICTORIA

3011,AUSTRALIA,MELBOUENR - 25/07/2000 at

01:50:26 CDT

1107.DDo^~ Hoa`ng Thu?y Tie^n - Software Test

Engineer, CA, US. San Jose, CA 95148 -

25/07/2000 at 16:59:16 CDT

1108.Bi`nh Ma~ - Machinist. Dallas TX , U.S.A -

26/07/2000 at 01:31:09 CDT

1109.Natasa C To - System Analyst. Springfield, VA -

26/07/2000 at 12:32:31 CDT

1110.ngo^ die^.p khanh - student. lancaster PA

17602 - 27/07/2000 at 17:09:13 CDT

1111.Vinh Ha - Machinist. 1309 W. Glenwood Pl.

Santa Ana, Ca 92704 - 27/07/2000 at 19:18:13

CDT

1112.TRUONGTHEHUNG - NAU AN NHA HANG

CORVALLIS OREGON USA. OREGON CITY

CORVALLIS USA - 28/07/2000 at 04:51:31 CDT

1113.DO ^~ KIM PHUONG. - electrical engineer.

San Diego, CA usa - 28/07/2000 at 23:20:07 CDT

1114.Pha.m thi. Minh Le^. - Computer Systems

Analyst. St. Paul, Minnesota, USA - 29/07/2000 at

11:45:16 CDT

1115.Vo~ co^ng Tha`nh - Co^ng Nha^n. Berlin,

Germany - 29/07/2000 at 19:56:12 CDT

1116.Nguye^~n Quang Tha'i - setup bending

machine. New York, USA - 30/07/2000 at 13:58:38

CDT

1117.tra^`n du*'c nha~ - nails. 1507 york st

desmoines,ia 50316 - 30/07/2000 at 14:23:55

CDT

1118.tp le - cong nhan. westminster usa - 30/07/2000 at

21:04:35 CDT

1119.le ninh - dien tu. lowell ma usa - 31/07/2000 at

12:30:14 CDT

1120.thu nguyet - hoc sinh. Fremont, Ca 94539 -

31/07/2000 at 18:17:54 CDT

1121.FANRUNMEI - 0CCUPATION. BEIJING -

31/07/2000 at 23:13:52 CDT

1122.CHI-Phan - Pharmacist. Brusselles Belgium -

02/08/2000 at 10:02:18 CDT

1123.Nguyen Khanh Hung - Computer Network

Engineering. 4648 Buford Hwy Suite K

Chamblee,GA 30341 - 02/08/2000 at 10:59:32

CDT

1124.Tran Hung - student. Norway - 03/08/2000 at

19:59:21 CDT

1125.Le cong Hai - Businessman. Santa Fe Springs,

USA - 03/08/2000 at 23:32:24 CDT

1126.Ho^.i Van Nguye~n - Electrical Engineer.

Sydney, Australia - 04/08/2000 at 01:52:30 CDT

1127.Nguyen thi Thuy' - employee. Bruxelles

Belgique - 04/08/2000 at 12:27:02 CDT

1128.Trinh-quang-Chuc - Freelance Translater.

Vancouver-Canada - 04/08/2000 at 21:25:41 CDT

1129.michael bui - mortgage broker. garden

grove,california,usa - 06/08/2000 at 12:17:52 CDT

1130.Nguye^~n Ha Ti.nh - small busseness owner.

Portland,OR 97218 USA - 07/08/2000 at 21:05:06

CDT

1131.Peter Nguyen - Scientist/ Nasa. Fremont, CA,

USA - 08/08/2000 at 15:19:06 CDT

1132.nguye^~n dda(ng tua^'n - Computer

Consultant . Palmer, PA 18045 - 11/08/2000 at

12:03:58 CDT

1133.Ha H. Toan - Small bus. owner. Windsor,

Ontario, Canada - 11/08/2000 at 16:14:15 CDT

1134.son vu - technician, MIS. 1725 burley dr, milpitas,

Ca 95035, USA - 13/08/2000 at 15:51:13 CDT

1135.Ngue^~n Hu~u Khie^m - Computer

Technician. 13221 Hazel St. Garden Grove, CA

92844 - 14/08/2000 at 16:34:01 CDT

1136.Ngo^ Sy~ Ha^n - Nguye^.t san Que^ Hu+o+ng

Ha?i ngoa.i. Troy, Michigan, USA - 16/08/2000 at

23:49:42 CDT

1137.Pham. Thi. Ba?y - Chuye^n Vie^n Pho`ng Thi'

Nghie^.m Bi.nh Vie^.n. 7314 San Lucas Dr,

Houston, TX 77083-2721 - 17/08/2000 at

22:22:43 CDT

1138.thutam Tran - computer science. melbourne -

17/08/2000 at 22:52:37 CDT

1139.Ta}p Chi' Co`* Va`ng - qua' ba^}n ne^n vie^}c

ky' te^n u{ng ho^} vie^}c la`m cu{a ca'c co' ho*i

tre^~ xin ca'c ba}n d_u`*ng phie^`n Co`* Va`ng

. sandiego - 18/08/2000 at 23:25:27 CDT

1140.Huynh Vinh - Cong nhan. Sydney Australia -

19/08/2000 at 09:53:57 CDT

1141.Tung nguyen - self employee. San Jose, Ca. USA

- 19/08/2000 at 11:33:34 CDT

1142.Nguye^~n Thanh Ta^m - Engineer.

Harrisburg-USA - 22/08/2000 at 15:46:32 CDT

1143.Nguyen Tu Luong - Senior Scientist/Technical

Manager. Philadelphia, PA USA - 23/08/2000 at

07:50:12 CDT

1144.Vu~ Ngo.c Tha?o My - Y Ta'. Etobicoke,

Canada - 24/08/2000 at 16:41:51 CDT

1145.Le Thanh Vu - System Admin. Ludwigshafen

Germany - 28/08/2000 at 09:18:59 CDT

1146.Tanu - 8th Grade. Texas, USA - 28/08/2000 at

16:57:28 CDT

1147.John Nguye^~n - Structure Engineer.

Dallas/Texas-USA - 28/08/2000 at 23:43:46 CDT

1148.Khuong Pham - Systems Engineer. Springfield,

USA - 29/08/2000 at 11:53:42 CDT

1149.Tran John - Software Develper. San Diego, USA -

29/08/2000 at 12:05:22 CDT

1150.Henry Nguye^n - DataBase Admin.. Dallas, US -

29/08/2000 at 12:08:08 CDT

1151.Hoa Cuc - AeroSpace Engineer. Washington D.C.

, USA - 29/08/2000 at 12:13:03 CDT

1152.Micheal Dinh - College Student. Oregon, WA ,

USA - 29/08/2000 at 12:15:38 CDT

1153.Tam Minh GINET - Economie. Cergy - France -

31/08/2000 at 11:51:16 CDT

1154.Lam Nguyen - Computer Science. TN, USA -

31/08/2000 at 12:41:53 CDT

1155.Ho^`-minh-Ta^n - hoc sinh Houston,TX .

Houston,TX USA - 03/09/2000 at 20:37:44 CDT

1156.vu~ steven - computer specialist. Gretna,

Louisiana - 06/09/2000 at 17:06:32 CDT

1157.Truong Thai Thu - Programmer.

Woodbridge,VA.USA - 06/09/2000 at 22:04:48

CDT

1158.Tho Nguyen - Electronic Technician.

Albuquerque, New Mexico, USA - 07/09/2000 at

05:11:01 CDT

1159.To^'ng Tha?o - Taxi driver. sydney,Australia -

10/09/2000 at 23:17:03 CDT

1160.Pham Ho^`ng A^n - Computer Engineering.

Tulsa, Oklahoma -USA- - 13/09/2000 at 16:38:48

CDT

1161.Nguye^~n Vie^.t Nha^n - Ky~ Su+,

Researcher. Moscow, Russia - 17/09/2000 at

12:58:13 CDT

1162.Huynh Thi - Accounting. San Diego, California -

USA - 18/09/2000 at 22:24:52 CDT

1163.Don Nguye^~n - Ky~ Su* Co* Khi'. Santa Clara,

CA, USA - 20/09/2000 at 16:51:28 CDT

1164.Phan Quang Du~ng - Computer programmer.

Melbourne, Australia - 26/09/2000 at 17:27:04

CDT

1165.Nguye^~n tie^'n Di.nh - Student. USA -

29/09/2000 at 11:50:33 CDT

1166.Ngue^~n Thi. Mai - student. Toronto, Canada -

04/10/2000 at 23:06:15 CDT

1167.Nguyen Tu Do - Medidcal Student. Denver,

Colorado - USA - 09/10/2000 at 16:17:21 CDT

1168.Vu+o+ng quang Du~nd - Ky? su+. Tustin, USA

- 09/10/2000 at 18:36:15 CDT

1169.Bich-Phuong Vuong - Radiology Technologist.

Tustin, CA. USA - 09/10/2000 at 18:38:36 CDT

1170.Dang Ho - Nuclear Engineering. Birmingham, AL

U.S.A - 10/10/2000 at 13:06:11 CDT

1171.nguyen van an - computer engineer. usa -

10/10/2000 at 15:28:01 CDT

1172.KENNY NGUYEN - STUDENT. PHILA.

HATFIELD,PA.19440,USA - 11/10/2000 at

19:07:38 CDT

1173.NGUYEN Tra'c Ye^n Ha` - computer scientist.

Paris, FRANCE - 12/10/2000 at 04:32:25 CDT

1174.Nuye^~n Va(n Em - Taxi Driver. Paris, FRANCE -

12/10/2000 at 04:44:28 CDT

1175.Nuye^~n Thi. Tua^'t - ve^` hu+u. Paris,

FRANCE - 12/10/2000 at 05:05:57 CDT

1176.Poul Nyrup Rasmussen - Politician. Denmark -

16/10/2000 at 22:39:36 CDT

1177.Tra^`n Du/c Vi~nh Phu/c - Student. olympia,

Washington USA - 17/10/2000 at 01:31:50 CDT

1178.Nguyen Ha - sinh vien luat. Frihedslyst Alle 28,

2650 Hvidovre Denmark - 17/10/2000 at 04:30:42

CDT

1179.Jacquelin Doan - UCONN student. Connecticut.

- 18/10/2000 at 07:57:05 CDT

1180.Le^ Anh Qua^n - Software Engineer. Frankfurt a.

M. Germany - 18/10/2000 at 10:17:27 CDT

1181.Nguyen Nguyen Dung - Student. Stana-CA,Hoa

Ky - 18/10/2000 at 22:29:33 CDT

1182.Nguyen Nguyen Dung - Student. Stana-CA,Hoa

Ky - 18/10/2000 at 22:34:34 CDT

1183.Jamie Tang - Biochemistry Major. Los Angeles,

CA - 20/10/2000 at 15:19:02 CDT

1184.joshua - Chemist. houston, TX - 24/10/2000 at

10:07:33 CDT

1185.Le Ai Ly, P.E. - Registered Professional Engineer,

Licensed in Oregon. Portland, Oregon - 24/10/2000

at 13:48:26 CDT

1186.Tra^`n DDu+'c - Ky~ su+ ddie^.n toa'n.

Arlington, Texas,USA - 27/10/2000 at 17:08:17

CDT

1187.Hua thi mai trang - psychology. San Diego, CA

- 30/10/2000 at 14:01:09 CST

1188.Nguyen Hung - Noi tro. NY,USA - 03/11/2000 at

07:37:44 CST

1189.Du~ng ddu+'c Pha.m - electrical engineer.

Boston,Massachusetts USA - 03/11/2000 at

21:18:50 CST

1190.sadf - fghh. asr, cbhg. USA - 08/11/2000 at

03:59:23 CST

1191.Nguye^~n Thi Kim Loan - study computer-

science in Gothenburg University. Sweden -

10/11/2000 at 08:21:25 CST

1192.khuong dinh oma hai - electrical emgineering.

washington - 12/11/2000 at 05:38:32 CST

1193.nguyen long giao - janitor. seattle,wa -

18/11/2000 at 23:02:36 CST

1194.David Jones - mechanical. seaatle,wa -

18/11/2000 at 23:05:44 CST

1195.Michelle Le - software manager. 2231 pinard

street, Milpitas - 04/12/2000 at 09:52:04 CST

1196.Michelle Le - software manager. 2231 pinard

street, Milpitas CA. 95035pitas - 04/12/2000 at

09:52:33 CST

1197.oscar reeser - transportation. glenmoore usa -

05/12/2000 at 01:00:55 CST

1198.Jen Tran - homemaker. U.S. - 05/12/2000 at

02:16:21 CST

1199.NGUYEN D QUY - VO DUONG PHI SON

NHAN. DORAVILLE - 06/12/2000 at 22:06:04 CST

1200.NGUYEN D. QUY - VO VUONG PHI SON

NHAN. DORAVILLE GA 30340 - 06/12/2000 at

22:10:45 CST

1201.Nguyen Thanh Son - stuent. Melb - 11/12/2000

at 23:24:46 CST

1202.Nguyen Thanh Son - stuent. Melb - 11/12/2000

at 23:30:16 CST

1203.Nguyen Thanh Son - stuent. Melb - 11/12/2000

at 23:34:33 CST

1204.Nguyen Thanh Son - stuent. Melb - 11/12/2000

at 23:34:41 CST

1205.Nguyen Thanh Son - stuent. Melb - 11/12/2000

at 23:36:59 CST

1206.Nguyen Thanh Son - stuent. Melb - 11/12/2000

at 23:39:21 CST

1207.Kelvin Nguyen - I.T.. folsom, CA USA -

14/12/2000 at 22:50:58 CST

1208.Nguyen van Su - Buon Ban. OKC, OK, USA -

16/12/2000 at 08:49:32 CST

1209.Do Duy Chuong - Retired. OKC, OK. USA -

16/12/2000 at 08:52:54 CST

1210.Soan Nguyen - Retired. OKC, OK, USA -

16/12/2000 at 08:54:27 CST

1211.Le xuan Truong - Teacher. OKC, OK. USA -

16/12/2000 at 08:55:44 CST

1212.SU NGUYEN - Buon Ban. OKC, OK, USA -

16/12/2000 at 08:57:11 CST

1213.Hoang van Minh - Cong nhan. Okla. OK. USA -

16/12/2000 at 08:58:22 CST

1214.Nguye^~n Vinh Ta^m - Technician Electronic.

Surrey BC, Canada - 23/12/2000 at 02:14:12 CST

1215.vo~ quo^'c co^ng - hoc sinh. Paris France -

14/01/2001 at 12:51:12 CST

1216.louie Lamson - poet writer. Charlotte, NC USA -

18/01/2001 at 02:11:53 CST

1217.Le Mai Linh - Writer (cuu to nhan chinh tri).

Hartford, CT . USA - 18/01/2001 at 02:12:55 CST

1218.Hien Nguyen - Contractor. Charlotte, NC USA -

18/01/2001 at 02:13:39 CST

1219.Lamson Nguyen - Contractor. Charlotte, NC USA

- 18/01/2001 at 02:14:53 CST

1220.Le Mai Linh - Writer. Hartford, CT . USA -

18/01/2001 at 02:15:48 CST

1221.Phan Huu Chinh - Cong nhan. Charlotte, NC

USA - 18/01/2001 at 02:19:43 CST

1222.Hoi Cuu Tu Nhan Chinh Tri (H.O)

Charlotte, NC USA - Hoi cuu tu Nhan chinh tri

( H.O) Thanh Pho Charlotte, NC USA . Charlotte,

NC USA - 18/01/2001 at 02:23:20 CST

1223.Leon Truong - Thuong gia. HONOLULU- HI -

20/01/2001 at 11:44:13 CST

1224.Mark Phan - Enterprise Risk Consultant. Atlanta,

U.S.A - 20/01/2001 at 22:52:40 CST

1225.nguyen hoai chau - Tai xe. BOSTON-MASS-USA

- 29/01/2001 at 19:10:41 CST

1226.ITSENG PHAPHE - Would like to study Ba in

Multimedia. Gaborone,Botswana - 02/03/2001 at

03:41:58 CST

1227.tran huu truong - tham mi. canada - 09/03/2001

at 10:13:04 CST

1228.Le^ Thie^n - Engineer. Dallas, TX, USA -

23/03/2001 at 21:57:08 CST

1229.Thien Le - Electrical Engineer. Dallas, USA -

23/03/2001 at 21:58:24 CST

1230.hien nguyen - hoc sinh. 11821 fortney dr -

04/04/2001 at 01:42:50 CDT

1231.tran minh tri - sinh vien/student. Virginia, USA -

                                               06/04/2001 at 20:11:19 CDT

                                                                    (con tiep) ...

 


LÝ LUẬN    VĂN HỌC    BÌNH LUẬN    PHỎNG VẤN    VỤ ÁN LIÊN QUAN    TIỂU SỬ